EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02015L0652-20181224

Konsolidirano besedilo: Direktiva Sveta (EU) 2015/652 z dne 20. aprila 2015 o določitvi metod izračuna in zahtev glede poročanja na podlagi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/2018-12-24

02015L0652 — SL — 24.12.2018 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA SVETA (EU) 2015/652

z dne 20. aprila 2015

o določitvi metod izračuna in zahtev glede poročanja na podlagi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva

(UL L 107 25.4.2015, str. 26)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2018/1999 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018

  L 328

1

21.12.2018


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 129, 27.5.2015, str.  53 (2015/652)
▼B

DIREKTIVA SVETA (EU) 2015/652

z dne 20. aprila 2015

o določitvi metod izračuna in zahtev glede poročanja na podlagi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega gorivaČlen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta direktiva določa pravila za metode izračuna ter zahteve glede poročanja v skladu z Direktivo 98/70/ES.

2.  Ta direktiva se uporablja za goriva, ki se uporabljajo za pogon cestnih vozil, necestnih premičnih strojev (vključno s plovili za plovbo po celinskih plovnih poteh, ko niso na morju), kmetijskih in gozdarskih traktorjev, plovil za rekreacijo, ko niso na morju, ter za električno energijo za uporabo v cestnih vozilih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te direktive se poleg opredelitev pojmov iz Direktive 98/70/ES uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „primarne emisije“ pomenijo vse emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pred dostavo surovin v rafinerijo ali predelovalni obrat, v katerem je bilo proizvedeno gorivo, kot je določeno v Prilogi I;

2. „naravni bitumen“ pomeni kateri koli vir rafinerijskih surovin,

(a) katerega gostota Ameriškega inštituta za nafto (API) je 10 stopinj ali manj, kadar je v obliki bazena na kraju pridobivanja, kot je opredeljena na podlagi preskusne metode Ameriškega združenja za testiranje in materiale (ASTM) ( 1 ) D287;

(b) katerega letna povprečna viskoznost pri temperaturi bazena je višja kot viskoznost, izračunana z enačbo: viskoznost (v centipoise) = 518,98e-0,038T, pri čemer je T temperatura v stopinjah Celzija;

(c) ki ustreza opredelitvi katranskega peska iz oznake kombinirane nomenklature (KN) 2714 , kakor je opisano v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 ( 2 ), in

(d) kadar se vir surovin pridobiva z rudarjenjem ali toplotnim gravitacijskim odvodnjavanjem, pri čemer se toplotna energija pridobiva večinoma iz drugih virov in ne iz virov surovin;

3. „naftni skrilavec“ pomeni kateri koli rafinerijski vir surovin v obliki kamnine, ki vsebuje kerogen v trdnem stanju in ustreza opredelitvi naftnega skrilavca pod oznako KN 2714 , kakor je opisano v Uredbi (EGS) št. 2658/87. Vir surovin se pridobiva z rudarjenjem ali toplotnim gravitacijskim odvodnjavanjem;

4. „izhodiščni standard za goriva“ pomeni izhodiščni standard za goriva na podlagi emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu fosilnih goriv na enoto energije v 2010;

5. „konvencionalna surova nafta“ pomeni kateri koli rafinerijski vir surovin z gostoto API, večjo od 10 stopinj, kadar je v obliki bazena na kraju izvora in je izmerjena v skladu s preskusno metodo ASTM D287 ter ne ustreza opredelitvi pod oznako KN 2714 , kakor je določeno v Uredbi (EGS) št. 2658/87.

Člen 3

Metoda izračuna intenzivnosti toplogrednih plinov dobavljenih goriv in energije, ki niso biogoriva, in poročanje dobaviteljev

1.  Za namene člena 7a(2) Direktive 98/70/ES države članice zagotovijo, da dobavitelji za določitev intenzivnosti toplogrednih plinov dobavljenih goriv uporabljajo metodo izračuna, določeno v Prilogi I k tej direktivi.

2.  Za namene drugega pododstavka člena 7a(1) in člena 7a(2) Direktive 98/70/ES države članice od dobaviteljev zahtevajo, da pri sporočanju podatkov uporabijo opredelitve pojmov in metodo izračuna iz Priloge I k tej direktivi. Podatki se sporočajo letno z uporabo predloge iz Priloge IV k tej direktivi.

3.  Za namene člena 7a(4) Direktive 98/70/ES vsaka država članica zagotovi, da skupina dobaviteljev, ki se odloči, da velja za edinega dobavitelja, svoje obveznosti v skladu s členom 7a(2) izpolni v zadevni državi članici.

4.  Za dobavitelje, ki so MSP, države članice uporabijo poenostavljeno metodo, določeno v Prilogi I k tej direktivi.

Člen 4

Izračun izhodiščnega standarda za goriva in zmanjšanja intenzivnosti toplogrednih plinov

Za namene preverjanja izpolnjevanja obveznosti dobaviteljev iz člena 7a(2) Direktive 98/70/ES države članice od dobaviteljev zahtevajo, da doseženo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv in električne energije primerjajo z izhodiščnim standardom za goriva iz Priloge II k tej direktivi.

Člen 5

Poročanje držav članic

▼M1

1.  Države članice vsako leto do 31. decembra Komisiji za preteklo koledarsko leto predložijo podatke v zvezi s skladnostjo s členom 7a Direktive 98/70/ES, kakor je določeno v Prilogi III k tej direktivi.

▼B

2.  Države članice za predložitev podatkov, določenih v Prilogi III k tej direktivi, uporabijo orodja ReportNet Evropske agencije za okolje, ki so zagotovljena na podlagi Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ). Države članice podatke elektronsko prenesejo v osrednjo zbirko podatkov, ki jo upravlja Evropska agencija za okolje.

3.  Podatki se posredujejo letno v predlogi, določeni v Prilogi IV. Države članice sporočijo Komisiji datum prenosa in ime kontaktne osebe pristojnega organa, odgovornega za preverjanje in sporočanje podatkov Komisiji.

Člen 6

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo obvestijo o navedenih določbah do 21. aprila 2017 in ji nemudoma sporočijo vse naknadne spremembe, ki vplivajo nanje.

Člen 7

Prenos

1.  Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje 21. aprila 2017. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2.  Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3.  Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetega na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

METODA IZRAČUNA IN POROČANJA GLEDE INTENZIVNOSTI TOPLOGREDNIH PLINOV V ŽIVLJENJSKEM CIKLU GORIV IN ENERGIJE ZA DOBAVITELJE

Del 1

Izračun intenzivnosti toplogrednih plinov goriv in energije, ki jih dobavijo dobavitelji

Intenzivnost toplogrednih plinov pri gorivih in energiji se izrazi v gramih ekvivalenta ogljikovega dioksida na megajoule goriva (gCO2eq/MJ).

1. Toplogredni plini, ki se upoštevajo pri izračunu intenzivnosti toplogrednih plinov pri gorivu, so ogljikov dioksid (CO2), dušikov oksid (N2O) in metan (CH4). Ocena emisij teh plinov pri izračunu ekvivalence CO2 glede na emisije ekvivalenta CO2 je:CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2. Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji strojev in opreme, ki se uporabljajo pri pridobivanju, proizvodnji, rafiniranju in porabi fosilnih goriv, se pri izračunu toplogrednih plinov ne upoštevajo.

3. Intenzivnost toplogrednih plinov pri dobavitelju na podlagi življenjskega cikla vseh dobavljenih goriv se izračuna z uporabo naslednje formule:

image

pri čemer:

(a) „#“ pomeni identifikacijo dobavitelja (to je identifikacijo subjekta, zavezanega za plačilo trošarine), ki je v Uredbi Komisije (ES) št. 684/2009 ( 4 ) opredeljena kot trošarinska številka gospodarskega subjekta (evidenčna številka sistema za izmenjavo podatkov o trošarinah (System for Exchange of Excise Data (SEED)) ali identifikacijska številka za davek na dodano vrednost (DDV) iz točke 5(a) tabele 1 Priloge I k navedeni uredbi za oznake vrste namembnega kraja 1 do 5 in 8), ki je tudi subjekt, zavezan za plačilo trošarine v skladu s členom 8 Direktive Sveta 2008/118/ES ( 5 ), ko nastane obveznost za plačilo trošarine v skladu s členom 7(2) Direktive 2008/118/ES. Če ta identifikacija ni na voljo, države članice zagotovijo, da v skladu z nacionalnim sistemom sporočanja trošarine uvedejo drugo enakovredno identifikacijo;

(b) „x“ pomeni vrste goriv in energije, ki spadajo na področje uporabe te direktive, kot je opredeljeno v točki 17(c) tabele 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009. Če ti podatki niso na voljo, države članice zberejo enakovredne podatke v skladu z nacionalnim sistemom sporočanja trošarine;

(c) „MJx“ pomeni skupno dobavljeno količino energije, pretvorjeno iz sporočenih količin goriva „x“ in izraženo v megajoulih. Izračuna se tako:

(i) Količina posameznega goriva na vrsto goriva

Pridobi se iz podatkov, sporočenih na podlagi točk 17(d), (f) in (o) tabele 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009. Količine biogoriva se pretvorijo v njihovo spodnjo kurilno vrednost energijske vsebnosti na podlagi energijskih gostot iz Priloge III k Direktivi 2009/28/ES. Količine goriv nebiološkega izvora se pretvorijo v njihovo spodnjo kurilno vrednost energijske vsebnosti na podlagi energijskih gostot iz Dodatka 1 k poročilu (verzija 4) iz julija 2013 Skupnega raziskovalnega centra – EUCAR – CONCAWE (JEC) ( 6 )„Od izvora do rezervoarja“ ( 7 );

(ii) Hkratna sopredelava fosilnih goriv in biogoriv

Predelava vključuje vse spremembe v življenjskem ciklu dobavljenega goriva ali energije, zaradi katere se spremeni molekulska struktura proizvoda. Dodajanje denaturantov ni del tega procesa. Pri določanju količine biogoriva, sopredelanega z gorivi nebiološkega izvora, se upošteva stanje biogoriva po predelavi. Količina pri sopredelanem biogorivu se določi glede na energetsko bilanco in učinkovitost procesa sopredelave iz točke 17 dela C Priloge IV k Direktivi 98/70/ES.

Če je več biogoriv mešanih s fosilnimi gorivi, se pri izračunu upoštevata količina in vrsta posameznega biogoriva, dobavitelji pa ju sporočijo državam članicam.

Količina dobavljenega biogoriva, ki ne izpolnjuje trajnostnih meril iz člena 7b(1) Direktive 98/70/ES, se šteje kot fosilno gorivo.

Za namene člena 6 Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 8 ) se mešanica bencina in etanola E85 izračuna kot ločeno gorivo.

Če količine niso zbrane na podlagi Uredbe (ES) št. 684/2009, države članice zberejo enakovredne podatke v skladu z nacionalnim sistemom sporočanja trošarine;

(iii) Količina porabljene električne energije

To je količina električne energije, ki jo porabijo cestna vozila ali motorna kolesa, pri čemer to količino dobavitelji energije sporočijo ustreznemu organu v vsaki državi članici v skladu z naslednjo formulo:

porabljena električna energija = prevožena razdalja (v km) × učinkovitost porabe električne energije (MJ/km);

(d) zmanjšanje primarnih emisij (UER)

„UER“ pomeni zmanjšanje primarnih emisij toplogrednih plinov, ki jih navede dobavitelj in so izmerjeni v gCO2eq, če se količinsko opredeli in sporoči v skladu z naslednjimi zahtevami:

(i) Upravičenost

UER se uporabijo samo za del privzetih vrednosti za bencin, dizelsko gorivo, SZP ali UNP, ki se nanaša na primarne emisije.

UER, ki izvirajo iz katere koli države, se lahko štejejo kot zmanjšanja emisij toplogrednih plinov pri gorivih, pridobljenih iz katerega koli vira surovine katerega koli dobavitelja.

UER se upoštevajo samo, če so povezana s projekti, ki so se začeli izvajati po 1. januarju 2011.

Dokazovanje, da do UER ne bi prišlo, če ne bi bila sprejeta zahteva glede poročanja iz člena 7a Direktive 98/70/ES, ni potrebno;

(ii) Izračun

UER so ocenjena in potrjena v skladu z načeli in standardi, določenimi z mednarodnimi standardi, zlasti ISO 14064, ISO 14065 in ISO 14066.

UER in izhodiščne emisije se spremljajo, sporočajo in preverjajo v skladu s standardom ISO 14064, zagotovijo pa se rezultati, ki so z vidika Uredbe Komisije (EU) št. 600/2012 ( 9 ) in Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012 ( 10 ) enakovredno zanesljivi. Metode izračuna za oceno UER se morajo preverjati v skladu s standardom ISO 14064-3, organizacija, ki izvaja preverjanja, pa mora biti akreditirana v skladu s standardom ISO 14065.

(e) „GHGix“ pomeni intenzivnost toplogrednih plinov goriva ali energije „x“, izraženo v gCO2eq/MJ. Dobavitelji izračunajo intenzivnost toplogrednih plinov posameznega goriva ali energije tako:

(i) intenzivnost toplogrednih plinov goriv nebiološkega izvora je „ponderirana intenzivnost toplogrednih plinov v življenjskem ciklu na enoto“ na vrsto goriva, navedenega v zadnjem stolpcu tabele iz točke 5 dela 2 te priloge;

(ii) električna energija se izračuna, kot je opisano v točki 6 dela 2;

(iii) Intenzivnost toplogrednih plinov biogoriv

Intenzivnost toplogrednih plinov biogoriv, ki izpolnjujejo trajnostna merila iz člena 7b(1) Direktive 98/70/ES, se izračuna v skladu s členom 7d navedene direktive. Če so bili podatki o emisijah toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriv pridobljeni v skladu s sporazumom ali sistemom, za katerega je bila sprejeta odločitev na podlagi člena 7c(4) Direktive 98/70/ES, ki zajema člen 7b(2) navedene direktive, se ti podatki uporabijo tudi za določitev intenzivnosti toplogrednih plinov biogoriv v skladu s členom 7b(1) navedene direktive. Intenzivnost toplogrednih plinov biogoriv, ki ne izpolnjuje trajnostnih meril iz člena 7b(1) Direktive 98/70/ES, je enaka intenzivnosti toplogrednih plinov ustreznega fosilnega goriva, pridobljenega iz konvencionalne surove nafte ali plina;

(iv) Hkratna sopredelava goriv nebiološkega izvora in biogoriv

Intenzivnost toplogrednih plinov biogoriv, sopredelanih s fosilnimi gorivi, izraža stanje biogoriva po predelavi.

(f) „AF“ pomeni prilagoditvene faktorje za učinkovitost pogonskega sistema:Prevladujoča tehnologija za pretvorbo

Faktor učinkovitosti

Motor z notranjim zgorevanjem

1

Električni baterijski pogonski sistem

0,4

Pogonski sistem z vodikovimi gorivnimi celicami

0,4

Del 2

Poročanje dobaviteljev za goriva, ki niso biogoriva

1.   UER iz fosilnih goriv

Da bi bila UER upravičena za namene metodo poročanja in izračuna, dobavitelji organom, ki ga določijo države članice, sporočijo naslednje:

(a) začetni datum projekta, ki se mora začeti po 1. januarju 2011;

(b) letno zmanjšanje emisij v gCO2eq;

(c) trajanje obdobja, za katero velja navedeno zmanjšanje emisij;

(d) lokacijo projekta najbližje viru emisij glede na koordinate zemljepisne širine in dolžine v stopinjah na štiri decimalna mesta natančno;

(e) izhodiščne letne emisije pred sprejetjem ukrepov za zmanjšanje emisij in letne emisije po začetku izvajanja ukrepov za zmanjšanje v gCO2eq/MJ proizvedene surovine;

(f) številko certifikata, ki je namenjena enkratni uporabi ter nedvomno določa sistem in navedena zmanjšanja toplogrednih plinov;

(g) številko, ki je namenjena enkratni uporabi ter nedvomno določa metodo izračuna in s tem povezan sistem.

▼M1 —————

▼B

5.   Povprečne privzete vrednosti intenzivnosti toplogrednih plinov v življenjskem ciklu za goriva, ki niso biogoriva in električna energijaVir surovin in proces

Vrsta goriva, danega na trg

Intenzivnost toplogrednih plinov v življenjskem ciklu (gCO2eq/MJ)

Ponderirana intenzivnost toplogrednih plinov v življenjskem ciklu (gCO2eq/MJ)

Konvencionalna surova nafta

bencin

93,2

93,3

Pretvorba zemeljskega plina v tekoče gorivo

94,3

Pretvorba premoga v tekoče gorivo

172

Naravni bitumen

107

Naftni skrilavec

131,3

Konvencionalna surova nafta

dizelsko gorivo ali plinsko olje

95

95,1

Pretvorba zemeljskega plina v tekoče gorivo

94,3

Pretvorba premoga v tekoče gorivo

172

Naravni bitumen

108,5

Naftni skrilavec

133,7

Kateri koli vir fosilnih goriv

utekočinjeni naftni plin v motorju s prisilnim vžigom

73,6

73,6

Zemeljski plin, mešanica EU

stisnjeni zemeljski plin v motorju s prisilnim vžigom

69,3

69,3

Zemeljski plin, mešanica EU

utekočinjeni zemeljski plin v motorju s prisilnim vžigom

74,5

74,5

Sabatierova reakcija vodika z elektrolizo iz nebioloških obnovljivih virov energije

stisnjeni sintetični metan v motorju s prisilnim vžigom

3,3

3,3

Zemeljski plin s parnim reformingom

stisnjeni vodik v gorivni celici

104,3

104,3

Elektroliza, ki jo v celoti poganjajo nebiološki obnovljivi viri energije

stisnjeni vodik v gorivni celici

9,1

9,1

Premog

stisnjeni vodik v gorivni celici

234,4

234,4

Premog z zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega dioksida pri emisijah iz proizvodnih procesov

stisnjeni vodik v gorivni celici

52,7

52,7

Odpadna plastika, pridobljena iz fosilnih surovin

bencin, dizelsko gorivo ali plinsko olje

86

86

6.   Električna energija

Za poročanje dobaviteljev energije o električni energiji, porabljeni v električnih vozilih in motornih kolesih, bi morale države članice v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi izračunati nacionalne povprečne privzete vrednosti v življenjskem ciklu.

Druga možnost pa je, da države članice svojim dobaviteljem dovolijo, da določijo vrednosti intenzivnosti toplogrednih plinov (gCO2eq/MJ) za električno energijo iz podatkov, ki jih sporočijo države članice na podlagi:

(a) Uredbe (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 11 );

(b) Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 12 ), ali

(c) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 666/2014 ( 13 ).

▼M1 —————

▼B
PRILOGA II

IZRAČUN IZHODIŠČNEGA STANDARDA ZA GORIVA PRI FOSILNIH GORIVIH

Metoda izračuna

(a) Izhodiščni standard za goriva se izračuna na podlagi povprečne porabe fosilnih goriv v Uniji, in sicer bencina, dizelskega goriva, plinskega olja, UNP in SZP, pri čemer velja naslednje:

image

pri čemer:

„x“ pomeni različna goriva in energijo, ki spadajo na področje uporabe te direktive in so opredeljeni v tabeli v nadaljevanju;

„GHGix“ pomeni intenzivnost toplogrednih plinov pri letni dobavi, prodani na trgu, za gorivo x ali energijo, ki spada na področje uporabe te direktive, izraženo v gCO2eq/MJ. Uporabijo se vrednosti za fosilna goriva iz točke 5 dela 2 Priloge I;

„MJx“ pomeni skupno dobavljeno količino energije, pretvorjeno iz sporočenih količin goriva „x“ in izraženo v megajoulih.

(b) Podatki o porabi

Podatki o porabi, ki se uporabijo za izračun vrednosti:Gorivo

Poraba energije (MJ)

Vir

dizelsko gorivo

7 894 969 × 106

Poročila, ki so jih države članice sporočile UNFCCC leta 2010

necestno plinsko olje

240 763 × 106

bencin

3 844 356 × 106

UNP

217 563 × 106

SZP

51 037 × 106

Intenzivnost toplogrednih plinov

Izhodiščni standard za goriva za leto 2010 je: 94,1 gCO2eq/MJ
PRILOGA III

POROČANJE DRŽAV ČLANIC KOMISIJI

▼M1

1. Države članice sporočijo podatke, navedene v točki 3. Te podatke je treba sporočiti za vso gorivo in energijo, dana na trg v vsaki državi članici. Če je več biogoriv v mešanici s fosilnimi gorivi, se predložijo podatki za vsako posamezno biogorivo.

▼B

2. Podatki, navedeni v točki 3, se sporočijo ločeno za gorivo ali energijo, ki jo dobavitelji dajo na trg v določeni državi članici (vključno s skupnimi dobavitelji, ki poslujejo v eni državi članici).

3. Države članice za posamezno gorivo in energijo Komisiji sporočijo naslednje podatke, agregirane v skladu s točko 2 in kot je opredeljeno v Prilogi I:

(a) vrsto goriva ali energije;

(b) količino goriva ali električne energije;

(c) intenzivnost toplogrednih plinov;

(d) UER.

▼M1 —————

▼B
PRILOGA IV

PREDLOGA ZA SPOROČANJE INFORMACIJ ZA SKLADNOST SPOROČENIH PODATKOVGorivo – Posamezni dobavitelji

Vnos

Skupno poročanje (DA/NE)

Država

Dobavitelj1

Vrsta goriva7

Oznaka KN7 goriva

Količina2

Povprečna intenzivnost TPG

Zmanjšanje primarnih emisij5

Zmanjšanje povprečja iz leta 2010

po litrih

na energijo

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka KN

Intenzivnost TPG4

Surovina

Oznaka KN

Intenzivnost TPG4

Trajnostno (DA/NE)

 

Sestavina F.1 (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.1 (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Sestavina F.n (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.m (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka KN2

Intenzivnost TPG4

Surovina

Oznaka KN2

Intenzivnost TPG4

Trajnostno (DA/NE)

 

Sestavina F.1 (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.1 (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Sestavina F.n (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.m (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 Gorivo – Skupni dobavitelji

Vnos

Skupno poročanje (DA/NE)

Država

Dobavitelj1

Vrsta goriva7

Oznaka KN goriva7

Količina2

Povprečna intenzivnost TPG

Zmanjšanje primarnih emisij5

Zmanjšanje povprečja iz leta 2010

po litrih

na energijo

I

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vmesna vsota

 

 

 

 

 

 

Oznaka KN

Intenzivnost TPG4

Surovina

Oznaka KN

Intenzivnost TPG4

Trajnostno (DA/NE)

 

Sestavina F.1 (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.1 (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Sestavina F.n (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.m (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vmesna vsota

 

 

 

 

 

 

Oznaka KN2

Intenzivnost TPG4

Surovina

Oznaka KN2

Intenzivnost TPG4

Trajnostno (DA/NE)

 

Sestavina F.1 (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.1 (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Sestavina F.n (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.m (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 Električna energija

Skupno poročanje (DA/NE)

Država

Dobavitelj1

Vrsta energije7

Količina6

Intenzivnost TPG

Zmanjšanje povprečja iz leta 2010

na energijo

NE

 

 

 

 

 

 Informacije skupnih dobaviteljev

 

Država

Dobavitelj1

Vrsta energije7

Količina6

Intenzivnost TPG

Zmanjšanje povprečja iz leta 2010

na energijo

DA

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

Vmesna vsota

 

 

 

 

 

▼M1 —————

▼BSkupaj sporočena energija in zmanjšanje, ki ga je dosegla posamezna država članica

Količina (na energijo)10

Intenzivnost TPG

Povprečno zmanjšanje glede na leto 2010

 

 

 

Opombe o obliki

Predloga za sporočanje podatkov dobavitelja je enaka predlogi za sporočanje podatkov držav članic.

Osenčenih polj ni treba izpolniti.

1. Identifikacija dobavitelja je opredeljena v točki 3(a) dela 1 Priloge I.

2. Količina goriva je opredeljena v točki 3(c) dela 1 Priloge I.

3. Gostota Ameriškega inštituta za nafto (API) je opredeljena na podlagi preskusne metode ASTM D287.

4. Intenzivnost toplogrednih plinov je opredeljena v točki 3(e) dela 1 Priloge I.

5. UER je opredeljeno v točki 3(d) dela 1 Priloge I; specifikacije poročanja so opredeljene v točki 1 dela 2 Priloge I.

6. Količina električne energije je opredeljena v točki 6 dela 2 Priloge I.

7. Vrste goriva in ustrezne oznake KN so opredeljene v točki 3(b) dela 1 Priloge I.

▼M1 —————

▼B

10. Celotna porabljena količina energije (gorivo in elektrika).( 1 ) Ameriško združenje za testiranje in materiale: http://www.astm.org/index.shtml

( 2 ) Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

( 3 ) Uredba (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (UL L 126, 21.5.2009, str. 13).

( 4 ) Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L 197, 29.7.2009, str. 24).

( 5 ) Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9, 14.1.2009, str. 12).

( 6 ) Konzorcij JEC združuje Skupni raziskovalni center Evropske komisije (JRC), EUCAR (Evropski svet za avtomobilske raziskave in razvoj) ter CONCAWE (Evropsko združenje naftnih družb za okolje, zdravje in varnost pri predelavi in distribuciji).

( 7 ) http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

( 8 ) Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (UL L 140, 5.6.2009, str. 1).

( 9 ) Uredba Komisije (EU) št. 600/2012 z dne 21. junija 2012 o preverjanju poročil o emisijah toplogrednih plinov in poročil o tonskih kilometrih ter o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 181, 12.7.2012, str. 1).

( 10 ) Uredba Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 181, 12.7.2012, str. 30).

( 11 ) Uredba (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o statistiki energetike (UL L 304, 14.11.2008, str. 1).

( 12 ) Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 13).

( 13 ) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 666/2014 z dne 12. marca 2014 o določitvi vsebinskih zahtev glede sistema evidenc Unije ter upoštevanju sprememb potencialov globalnega segrevanja in mednarodno dogovorjenih smernic o evidencah v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 179, 19.6.2014, str. 26).

Na vrh