Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32015L1139

Komisijas Direktīva (ES) 2015/1139 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko Direktīvu 2012/9/ES groza attiecībā uz tās transponēšanas datumu un pārejas perioda beigu termiņu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 185, 14.7.2015., 15./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1139/oj

14.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/15


KOMISIJAS DIREKTĪVA (ES) 2015/1139

(2015. gada 13. jūlijs),

ar ko Direktīvu 2012/9/ES groza attiecībā uz tās transponēšanas datumu un pārejas perioda beigu termiņu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 5. jūnija Direktīvu 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2012/9/ES (2) aizstāja Direktīvas 2001/37/EK I pielikumu, kurā paredzēti papildu brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kas jāizmanto uz katras tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, kā noteikts minētās direktīvas 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā. Direktīvas 2012/9/ES 2. pantā, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2014/39/ES (3), 2016. gada 28. marts ir noteikts kā tās transponēšanas termiņš dalībvalstīs un 2018. gada 28. marts ir noteikts kā minētās direktīvas 3. pantā paredzētā pārejas perioda beigu termiņš.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/40/ES (4), ar ko Direktīvu 2001/37/EK atceļ no 2016. gada 20. maija, ir noteikts, ka uz katras smēķēšanai paredzēto tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir jāizvieto kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kuros ir viens no rakstiskajiem brīdinājumiem, kas norādīti Direktīvas 2014/40/ES I pielikumā, un attiecīgs krāsains fotoattēls, kas norādīts minētās direktīvas II pielikuma attēlu galerijā. Direktīvas 2014/40/ES I pielikumā iekļautie rakstiskie brīdinājumi ir identiski tiem, kas noteikti I pielikumā Direktīvai 2001/37/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2012/9/ES. Direktīvas 2014/40/ES 29. pantā 2016. gada 20. maijs ir noteikts kā tās transponēšanas termiņš dalībvalstīs, un Direktīvas 2014/40/ES 30. pantā 2017. gada 20. maijs ir noteikts kā pārejas perioda beigu termiņš.

(3)

Ir lietderīgi pagarināt Direktīvas 2012/9/ES transponēšanas periodu no 2016. gada 28. marta līdz 2016. gada 20. maijam, lai saskaņotu minētajā direktīvā noteikto jauno rakstisko brīdinājumu un ar Direktīvu 2014/40/ES ieviesto jauno kombinēto brīdinājumu transponēšanas termiņus. Turklāt ir nepieciešams saskaņot Direktīvā 2012/9/ES paredzēto pārejas periodu ar Direktīvā 2014/40/ES paredzēto pārejas periodu.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 2001/37/EK 10. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2012/9/ES groza šādi:

1)

direktīvas 2. panta 1. punktā datumu “2016. gada 28. martam” aizstāj ar datumu “2016. gada 20. maijam”.

2)

direktīvas 3. pantā datumu “2018. gada 28. martam” aizstāj ar datumu “2017. gada 20. maijam”.

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 194, 18.7.2001., 26. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 7. marta Direktīva 2012/9/ES, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (OV L 69, 8.3.2012., 15. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 12. marta Direktīva 2014/39/ES, ar ko groza Direktīvu 2012/9/ES attiecībā uz tās transponēšanas datumu un pārejas perioda beigu termiņu (OV L 73, 13.3.2014., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.).


Augša