Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014L0086

Padomes Direktīva 2014/86/ES ( 2014. gada 8. jūlijs ), ar ko groza Direktīvu 2011/96/ES par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs

OV L 219, 25.7.2014., 40./41. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/86/oj

25.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/40


PADOMES DIREKTĪVA 2014/86/ES

(2014. gada 8. jūlijs),

ar ko groza Direktīvu 2011/96/ES par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 115. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 2011/96/ES (3) atbrīvo dividendes un pārējo sadalīto peļņu, ko meitasuzņēmumi maksā saviem mātesuzņēmumiem, no nodokļu ieturēšanas un novērš nodokļu dubulto uzlikšanu šādiem ienākumiem mātesuzņēmuma līmenī.

(2)

Direktīvas 2011/96/ES sniegtajām priekšrocībām nebūtu jārada nodokļu dubultās neuzlikšanas situācijas un tādējādi netīšā veidā jārada neparedzēti nodokļu atvieglojumi dažādu dalībvalstu mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu grupām salīdzinājumā ar vienas dalībvalsts uzņēmējsabiedrību grupām.

(3)

Lai novērstu nodokļu dubultās neuzlikšanas situācijas, kas rodas saistībā ar sadalītajai peļņai piemērojamo nodokļu neatbilstībām starp dalībvalstīm, mātesuzņēmuma dalībvalstij un tā pastāvīgā uzņēmuma dalībvalstij nebūtu minētajām uzņēmējsabiedrībām jāļauj izmantot nodokļu atbrīvojumu, ko piemēro saņemtajai sadalītajai peļņai, ja šāda veida peļņa ir atskaitāmie izdevumi attiecīgajā meitasuzņēmumā.

(4)

Ir lietderīgi atjaunināt Direktīvas 2011/96/ES I pielikuma A daļu, lai iekļautu citus uzņēmējsabiedrību veidus, uz kuriem attiecas uzņēmumu ienākuma nodoklis Polijā, un citus uzņēmējsabiedrību veidus, kuri ir ietverti uzņēmējsabiedrību tiesībās Rumānijā.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2011/96/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2011/96/ES groza šādi:

1)

direktīvas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

atturas šādai peļņai uzlikt nodokļus, ja šāda peļņa nav atskaitāmi izdevumi meitasuzņēmumā, un uzliek nodokļus šādai peļņai, ja šāda peļņa ir atskaitāmi izdevumi meitasuzņēmumā; vai”;

2)

direktīvas I pielikuma A daļas u) punktu aizstāj ar šādu:

“u)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Polijas tiesību aktiem ir “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, “spółka komandytowo-akcyjna”;”;

3)

direktīvas I pielikuma A daļas w) punktu aizstāj ar šādu:

“w)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Rumānijas tiesību aktiem ir “societăți pe acțiuni”, “societăți în comandită pe acțiuni”, “societăți cu răspundere limitată”, “societăți în nume colectiv”, “societăți în comandită simplă”;”.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2015. gada 31. decembrim. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 8. jūlijā

Padomes vārdā–

priekšsēdētājs

P. C. PADOAN


(1)  2014. gada 2. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2014. gada 25. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Padomes Direktīva 2011/96/ES (2011. gada 30. novembris) par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs (OV L 345, 29.12.2011., 8. lpp.).


Augša