EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32014L0082

Komisijas Direktīva 2014/82/ES ( 2014. gada 24. jūnijs ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK attiecībā uz vispārējām profesionālajām zināšanām un medicīniskajām prasībām un prasībām apliecībām Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 184, 25.6.2014., 11./15. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/82/oj

25.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/11


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2014/82/ES

(2014. gada 24. jūnijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK attiecībā uz vispārējām profesionālajām zināšanām un medicīniskajām prasībām un prasībām apliecībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīvu 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (1), un jo īpaši tās 31. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2007/59/EK II pielikumā ir iekļauts noteikums, saskaņā ar kuru efektīva redze abām acīm nav obligāta, ja persona ir pietiekami pielāgojusies un tai ir pietiekamas kompensējošas spējas, un tikai tad, ja binokulārā redze zaudēta pēc tam, kad persona sākusi strādāt. Minētais noteikums ir pretrunā pārējām prasībām, kas attiecībā uz redzi noteiktas Direktīvas 2007/59/EK II pielikumā, un var apdraudēt dzelzceļa pārvadājumu augsto drošības līmeni.

(2)

Turklāt dažas Direktīvas 2007/59/EK IV un VI pielikumā noteiktās prasības apliecībām un sertifikātiem ir neskaidras, kā rezultātā dalībvalstīs tās tiek piemērotas atšķirīgi, un galu galā tas liek šķēršļus saskaņotas vilcienu vadītāju licencēšanas sistēmas ieviešanai Savienībā.

(3)

Eiropas Dzelzceļa aģentūra 2012. gada 7. maijā iesniedza Eiropas Komisijai ieteikumu grozījumiem Direktīvas 2007/59/EK II, IV un VI pielikumā. Saskaņā ar direktīvas 31. pantu notika konsultācijas ar Eiropas Sociālā dialoga komitejā pārstāvētajām struktūrām.

(4)

Attiecībā uz vilcienu vadītājiem, kuri ieguvuši vai iegūs licenci saskaņā ar Direktīvu 2007/59/EK pirms šīs direktīvas piemērošanas datuma, būtu jāparedz pārejas pasākumi.

(5)

Tāpēc Direktīva 2007/59/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 32. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2007/59/EK groza šādi:

1)

direktīvas II pielikumu groza šādi:

pielikuma 1.2. punktā “Redze” septīto ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

redze abām acīm: efektīva,”;

2)

direktīvas IV pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas I pielikuma tekstu;

3)

direktīvas VI pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas II pielikumā.

2. pants

Vilcienu vadītājus, kuri ieguvuši vai iegūs licenci saskaņā ar Direktīvu 2007/59/EK pirms šīs direktīvas 3. panta 1. punktā minētā piemērošanas datuma, uzskata par atbilstošiem šīs direktīvas prasībām.

3. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2015. gada 1. jūlijam. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2016. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3.   Pienākums transponēt un īstenot šo direktīvu neattiecas uz Kipras Republiku un Maltas Republiku, kamēr to teritorijā nav izveidota dzelzceļa sistēma.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 24. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 315, 3.12.2007., 51. lpp.


I PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

VISPĀRĒJĀS PROFESIONĀLĀS ZINĀŠANAS UN PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ APLIECĪBU

“Vispārīgo apmācību” mērķis ir veidot “vispārīgu” kompetenci visos aspektos, kas ir svarīgi vilciena vadītāja profesijā. Šajā saistībā vispārīgās apmācības būs galvenokārt vērstas uz tādu pamatzināšanu un pamatprincipu apguvi, kas ir piemērojami neatkarīgi no ritošā sastāva vai infrastruktūras tipa un raksturojuma. Tās var organizēt bez praktiskajām mācībām.

Vispārīgā kompetence neietver kompetenci par konkrētiem ritošā sastāva tipiem vai drošības un ekspluatācijas noteikumiem un metodēm konkrētā infrastruktūrā. Apmācības, kurās veido kompetenci par konkrēta tipa ritošo sastāvu vai infrastruktūru, attiecas uz vilciena vadītāja sertifikātu, un šī kompetence ir norādīta V un VI pielikumā.

Vispārīgās apmācības aptver turpmāk 1.–7. punktā aprakstītos tematus. Kārtība, kādā tie norādīti, nav pēc to svarīguma.

Darbības vārdi, kas izmantoti sarakstā, norāda uz tās kompetences būtību, kuras apguve tiek sagaidīta no mācekļa. To skaidrojums ir dots tabulā turpmāk.

Kompetences būtība

Apraksts

Pārzināt, spēt aprakstīt

Norāda uz to zināšanu (datu, faktu) apguvi, kas vajadzīgas, lai saprastu sakarības.

Saprast, spēt identificēt

Norāda uz spēju identificēt un iegaumēt kontekstu, uzdevumu izpildi un problēmu risināšanu noteiktā sistēmā.

1.

Vilciena vadītāja darbs, darba vide, vilciena vadītāja uzdevums un pienākumi dzelzceļa pārvadājumu darbības procesā, profesionālās un personiskās prasības, ko ietver vadītāja pienākumi:

a)

pārzināt dzelzceļa pārvadājumu un drošības jomā piemērojamo tiesību aktu un noteikumu pamatnostādnes (prasības un procedūras attiecībā uz vilcienu vadītāju sertifikāciju, bīstamajām kravām, vides aizsardzību, ugunsdrošību utt.);

b)

saprast īpašās prasības un profesionālās un personiskās prasības (darbs galvenokārt vienatnē, diennakts maiņu darbs, individuālā aizsardzība un drošība, dokumentu lasīšana un atjaunināšana utt.);

c)

saprast, kāda uzvedība ir pieļaujama, pildot svarīgus ar drošību saistītus pienākumus (zāles, alkohols, narkotiskās un citas psihoaktīvās vielas, saslimšana, stress, nogurums utt.);

d)

spēt identificēt atsauces un darba dokumentus (piemēram, priekšrakstus, maršruta aprakstu, vadītāja rokasgrāmatu u. c.);

e)

spēt identificēt iesaistīto personu pienākumus un funkcijas;

f)

saprast to, ka, pildot darba pienākumus un izmantojot darba metodes, ir ļoti svarīgi ievērot precizitāti;

g)

saprast arodveselības un drošības jautājumus (piemēram, rīcības kodekss par rīcību uz sliežu ceļiem un to tuvumā, rīcības kodekss par to, kā droši iekāpt vilces vienībā un izkāpt no tās, ergonomika, darbinieku drošības noteikumi, individuālie aizsardzības līdzekļi utt.);

h)

pārzināt uzvedības prasmes un principus (stresa pārvaldība, ārkārtas situācijas utt.);

i)

pārzināt vides aizsardzības principus (ilgtspējīga vilciena vadība utt.).

2.

Dzelzceļa tehnoloģijas, tostarp drošības principi, kas ir ekspluatācijas noteikumu pamatā:

a)

pārzināt principus un noteikumus, kas attiecas uz dzelzceļa pārvadājumu drošību;

b)

spēt identificēt iesaistīto personu pienākumus un funkcijas.

3.

Dzelzceļa infrastruktūras pamatprincipi:

a)

pārzināt sistemātiskos un strukturālos principus un parametrus;

b)

pārzināt sliežu ceļu, staciju un šķirotavu galvenās iezīmes;

c)

pārzināt dzelzceļa būves (tilti, tuneļi, pārmijas u. c.);

d)

pārzināt ekspluatācijas režīmus (ekspluatācija viena un divu sliežu ceļu režīmā utt.);

e)

pārzināt signalizēšanas un vilciena kustības vadības sistēmas;

f)

pārzināt drošības iekārtas (sakarsušu bukšu atklāšanas ierīces, dūmu detektori tuneļos u. c.);

g)

pārzināt vilces elektroapgādi (kontakttīkls, kontaktsliede utt.).

4.

Operatīvo sakaru pamatprincipi:

a)

pārzināt sakaru nozīmīgumu un sakaru līdzekļus un procedūras;

b)

spēt identificēt personas, ar kurām vadītājam jāsazinās, un to uzdevumu un pienākumus (infrastruktūras pārvaldītāja darbinieki, citu dzelzceļa darbinieku darba pienākumi utt.);

c)

spēt identificēt situācijas/cēloņus, kad nepieciešama sazināšanās;

d)

saprast sazināšanās metodes.

5.

Vilcieni, to sastāvs un tehniskās prasības vilces vienībām, preču vagoniem, pasažieru vagoniem un pārējam ritošajam sastāvam:

a)

pārzināt vispārējos vilces tipus (elektriskā, dīzeļa, tvaika u. c. vilces);

b)

spēt aprakstīt transportlīdzekļa shēmu (ratiņi, virsbūves, vadītāja kabīne, aizsardzības sistēmas utt.);

c)

pārzināt marķējuma saturu un sistēmas;

d)

pārzināt vilciena sastāva dokumentāciju;

e)

pārzināt bremžu sistēmas un to efektivitātes aprēķinus;

f)

spēt identificēt vilciena ātrumu;

g)

spēt identificēt maksimālo slodzi un spēkus savienotāja punktā;

h)

pārzināt vilciena vadības sistēmas darbību un mērķi.

6.

Ar dzelzceļa ekspluatāciju saistītās iespējamās briesmas:

a)

saprast satiksmes drošību noteicošos principus;

b)

pārzināt ar dzelzceļa ekspluatāciju saistītos riskus un dažādus līdzekļus šo risku novēršanai;

c)

pārzināt ar drošību saistītos incidentus un saprast, kā jārīkojas/jāreaģē;

d)

pārzināt procedūras, kas piemērojamas nelaimes gadījumos iesaistītajām personām (piemēram, evakuācija).

7.

Fizikas pamatprincipi:

a)

saprast spēkus, kas iedarbojas uz riteni;

b)

spēt identificēt faktorus, kas ietekmē paātrinājuma un bremzēšanas efektivitāti (laika apstākļi, bremžu iekārtas, samazināta saķere, smiltnīcas izmantojums u. c.);

c)

saprast elektriskās strāvas principus (elektriskās ķēdes, sprieguma mērīšana utt.).”


II PIELIKUMS

Regulas VI pielikuma 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   VALODAS PRASMJU PĀRBAUDES

Vilcienu vadītājiem, kam jāsazinās ar infrastruktūras pārvaldītāju būtiskos drošības jautājumos, jābūt attiecīgā infrastruktūras pārvaldītāja norādītās valodas prasmēm. Darbinieku valodas prasmēm jābūt tādā līmenī, lai viņi varētu aktīvi un efektīvi sazināties ikdienas, sarežģītās un ārkārtas situācijās.

Viņiem jāprot izmantot “ekspluatācijas un satiksmes pārvaldības” SITS aprakstītā ziņojumu un sazināšanās metode. Vilcienu vadītājiem jāspēj saprast (gan klausoties, gan lasot) un sazināties (gan mutiski, gan rakstiski) atbilstoši B1 līmenim Eiropas Padomes izveidotās Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmas (CEFR) (1) skalā.Augša