EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014L0046

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/46/ES ( 2014. gada 3. aprīlis ), ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem

OV L 127, 29.4.2014., 129./133. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/46/oj

29.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 127/129


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/46/ES

(2014. gada 3. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Tehniskās apskates iekļaujas plašākā regulējumā, ar kuru nodrošina, ka transportlīdzekļi to lietošanas laikā tiek uzturēti drošā un vides standartu ievērošanas ziņā pieņemamā stāvoklī. Minētais regulējums aptver transportlīdzekļu periodiskās tehniskās apskates un to transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem, kuri iesaistīti komerciālos autotransporta pārvadājumos, kā arī noteikumus par transportlīdzekļu reģistrācijas procedūrām, lai ļautu apturēt atļauju izmantot transportlīdzekli ceļu satiksmē, ja transportlīdzeklis rada tūlītēju risku ceļu satiksmes drošībai.

(2)

Transportlīdzekļa reģistrācija ir administratīva atļauja izmantot to ceļu satiksmē. Padomes Direktīva 1999/37/EK (3) attiecas vienīgi uz reģistrācijas piešķiršanu transportlīdzekļiem. Tomēr, jo īpaši gadījumos, kad transportlīdzekļa izmantošana uz koplietošanas ceļiem radītu apdraudējumu transportlīdzekļa neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ, būtu jāparedz iespēja uz zināmu laiku apturēt minētā transportlīdzekļa izmantošanas atļauju. Lai samazinātu apturēšanas radīto administratīvo slogu, nebūtu nepieciešams veikt jaunu reģistrācijas procesu, kad reģistrācijas apturēšana tiek izbeigta.

(3)

Būtu jāievieš pienākums galīgi atcelt transportlīdzekļa reģistrāciju, par kuru paziņots, ka tas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/53/EK (4) tiek uzskatīts par nolietotu transportlīdzekli. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai valsts tiesību aktos noteikt vēl citus iemeslus, lai atceltu transportlīdzekļa reģistrāciju.

(4)

Pat tad, ja transportlīdzekļa reģistrācija tiek atcelta, vajadzētu būt iespējai saglabāt ierakstu par minēto reģistrāciju.

(5)

Lai mazinātu administratīvo slogu un atvieglotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, informācija par transportlīdzekļiem būtu jāglabā elektroniski.

(6)

Šī direktīva nedrīkstētu liegt dalībvalstij uzskatīt tās kompetento iestāžu uzturētu elektronisku datu kopumu par galveno informācijas avotu attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts tās teritorijā. Lai atvieglotu informācijas apmaiņu, dalībvalstis varētu izmantot elektronisku tīklu, kas aptver datus no valstu elektroniskajām datubāzēm.

(7)

Gadījumos, kad tehniskās apskates laikā ir konstatēti bīstami trūkumi un atļauja transportlīdzekli izmantot uz koplietošanas ceļiem ir apturēta, šāda apturēšana būtu jāreģistrē līdz brīdim, kad transportlīdzeklis sekmīgi iztur atkārtotu tehnisko apskati.

(8)

Lai atjauninātu Direktīvas 1999/37/EK I pielikuma II.4. punkta otro ievilkumu un III.1. punkta A. apakšpunkta b) punktu un II pielikumu Eiropas Savienības paplašināšanas gadījumā, kā arī atjauninātu I pielikuma II.6. punktu attiecībā uz neobligātajiem elementiem gadījumā, ja attiecīgajos Savienības tipa apstiprinājuma tiesību aktos notiek izmaiņas attiecībā uz atbilstības sertifikātu definīcijām vai saturu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(9)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 1999/37/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 1999/37/EK

Direktīvu 1999/37/EK groza šādi.

1)

direktīvas 1. panta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Šo direktīvu piemēro transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem, ko izdevušas dalībvalstis.”;

2)

direktīvas 2. pantam pievieno šādus punktus:

“e)

“apturēšana” ir ierobežots laikposms, kurā dalībvalsts neatļauj transportlīdzekli izmantot ceļu satiksmē un pēc kura beigām – ja apturēšanas iemesli vairs nav spēkā – to var atkal atļaut izmantot bez jaunas reģistrācijas procedūras;

f)

“reģistrācijas atcelšana” ir dalībvalsts izdotas atļaujas atcelšana transportlīdzeklim, liedzot to izmantot ceļu satiksmē.”;

3)

direktīvas 3. pantam pievieno šādus punktus:

“4.   Dalībvalstis elektroniski uzglabā datus par visiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti to teritorijā. Minētajos datos iekļauj:

a)

visus obligātos elementus saskaņā ar I pielikuma II.5. punktu, kā arī minētā pielikuma II.6. punkta J) apakšpunkta un II.6. punkta V.7) un V.9) apakšpunkta elementus, ja šie dati ir pieejami;

b)

citus I pielikumā uzskaitītos neobligātos datus vai, ja iespējams, atbilstības sertifikāta datus, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK (*);

c)

obligāto periodisko tehnisko apskašu rezultātus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/45/ES (**) un tehniskās apskates sertifikāta derīguma termiņu.

Personas datu apstrāde saistībā ar šo direktīvu tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (***) un 2002/58/EK (****).

5.   Tehniskos datus par transportlīdzekļiem dara pieejamus kompetentajām iestādēm vai tehniskās apskates stacijām periodisko tehnisko apskašu veikšanai. Dalībvalstis var ierobežot to, kā tehniskās apskates stacijas izmanto un izplata šādus datus, lai nepieļautu to negodprātīgu izmantošanu.

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.)."

(**)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES (2014. gada 3. aprīlis) par transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm, un ar ko atceļ Direktīvu 2009/40/EK (OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.)."

(***)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.)."

(****)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).”;"

4)

iekļauj šādu pantu:

“3.a pants

1.   Ja dalībvalsts kompetentā iestāde saņem paziņojumu par periodisko tehnisko apskati, kurā ir norādīts, ka atļauja izmantot konkrētu transportlīdzekli ceļu satiksmē ir apturēta saskaņā ar 9. pantu Direktīvā 2014/45/ES, apturēšanu reģistrē elektroniski un veic papildu tehnisko apskati.

Apturēšana ir spēkā līdz brīdim, kad transportlīdzeklis ir izturējis atkārtotu tehnisko apskati. Transportlīdzeklim sekmīgi izturot tehnisko apskati, kompetentā iestāde bez kavēšanās atjauno atļauju tā izmantošanai ceļu satiksmē. Nav nepieciešams jauns reģistrācijas process.

Dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var pieņemt pasākumus, lai atvieglotu tāda transportlīdzekļa atkārtotu apskati, kura atļauja izmantošanai ceļu satiksmē ir apturēta. Pasākumi var ietvert atļaujas piešķiršanu braukt pa koplietošanas ceļiem starp remonta vietu un tehniskās apskates staciju, lai veiktu tehnisko apskati.

2.   Dalībvalsts var atļaut reģistrācijas apliecības turētājam iesniegt kompetentajai iestādei pieprasījumu nodot reģistrāciju jaunajam transportlīdzekļa īpašniekam.

3.   Gadījumā, ja dalībvalsts kompetentā iestāde saņem paziņojumu par to, ka transportlīdzeklis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/53/EK (*****) tiek uzskatīts par nolietotu transportlīdzekli, minētā transportlīdzekļa reģistrāciju galīgi atceļ un informāciju par to pievieno šīs dalībvalsts elektroniskajā reģistrā.

(*****)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiem (OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.).”;"

5)

direktīvas 5. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Neskarot Direktīvas 2014/45/ES 5. panta 4. punktu un 8. panta 3. punktu, dalībvalstis principā atzīst tehniskās apskates sertifikāta derīgumu, ja mainās īpašnieks transportlīdzeklim, kuram ir derīgs periodiskās tehniskās apskates sertifikāts.”;

6)

direktīvas 6. un 7. pantu aizstāj ar šādiem:

“6. pants

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7. pantu, lai grozītu:

I un II pielikuma II.4. punkta otro ievilkumu un III.1. punkta A. apakšpunkta b) punktu Savienības paplašināšanas gadījumā,

I pielikuma II.6. punktu attiecībā uz neobligātajiem elementiem gadījumā, ja attiecīgajos Savienības tipa apstiprinājuma tiesību aktos notiek izmaiņas atbilstības sertifikātu definīcijās vai saturā.

7. pants

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 19. maija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 6. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

7)

direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Dalībvalstis cita citai palīdz īstenot šo direktīvu. Tās var veikt divpusēju vai daudzpusēju informācijas apmaiņu, jo īpaši, lai pirms transportlīdzekļa reģistrācijas pārbaudītu tā juridisko statusu, turklāt nepieciešamības gadījumā arī dalībvalstī, kurā tas bija reģistrēts iepriekš. Šādai pārbaudei jo īpaši var izmantot elektronisko tīklu, kas aptver datus no valstu elektroniskajām datubāzēm, lai tādējādi atvieglotu informācijas apmaiņu.”;

8)

direktīvas I pielikuma II.6. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“X)

apliecinājums par sekmīgi izturētu tehnisko apskati, nākamās tehniskās apskates datums vai pašreizējā tehniskās apskates sertifikāta derīguma termiņš.”

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis līdz 2017. gada 20. maijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties par to informē Komisiju.

Tās sāk piemērot minētos pasākumus no 2018. gada 20. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka veidu, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos pasākumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 3. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  OV C 44, 15.2.2013., 128. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2014. gada 24. marta lēmums.

(3)  Padomes Direktīva 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiem (OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.).


Augša