EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32014L0044

Komisijas Direktīva 2014/44/ES ( 2014. gada 18. marts ), ar ko groza I, II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 82, 20.3.2014., 20./26. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Iesaist. atcelta ar 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/44/oj

20.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/20


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2014/44/ES

(2014. gada 18. marts),

ar ko groza I, II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2003/37/EK izveido tipa apstiprinājuma sistēmu lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem, lai saskaņotu minēto sistēmu ar mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas noteikumiem.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 22. maija Direktīva 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK (2), ir viena no atsevišķajām direktīvām tipa apstiprinājuma sistēmā, kas izveidota ar Direktīvu 2003/37/EK. Direktīvā 2000/25/EK ir izdarīti grozījumi, lai iekļautu tajā vairākus Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 16. decembra Direktīvas 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (3), grozījumus saistībā ar pielāgošanu tehnikas attīstībai, jaunu emisijas posmu ieviešanu, alternatīvu tipa apstiprināšanas procedūru ieviešanu un elastīguma sistēmu īstenošanu.

(3)

Lai ņemtu vērā minētos Direktīvas 2000/25/EK grozījumus, būtu jāatjaunina atbilstīgie administratīvie noteikumi Direktīvā 2003/37/EK.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 2003/37/EK I, II un III pielikums.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2003/37/EK I, II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2015. gada 1. janvārim. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto atbilstošo aktu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 18. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 173, 12.7.2000., 1. lpp.

(3)  OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2003/37/EK I, II un III pielikumu groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumā A paraugu groza šādi:

a)

parauga 3.2.2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.2.2.   Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

3.2.2.1.

Ierīce kartera gāzu pārstrādei: ir/nav (1)

3.2.2.2.

Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)

3.2.2.2.1.

Katalītiskais pārveidotājs: ir/nav (1)

3.2.2.2.1.1.

Marka(-as): …

3.2.2.2.1.2.

Tips(-i): …

3.2.2.2.1.3.

Katalītisko pārveidotāju un elementu skaits: …

3.2.2.2.1.4.

Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) izmēri un tilpums: …

3.2.2.2.1.5.

Katalītiskās darbības veids: …

3.2.2.2.1.6.

Dārgmetālu kopējais daudzums: …

3.2.2.2.1.7.

Relatīvā koncentrācija: …

3.2.2.2.1.8.

Substrāts (struktūra un materiāls): …

3.2.2.2.1.9.

Elementa blīvums: .…

3.2.2.2.1.10.

Katalītiskā pārveidotāja(-u) korpusa tips: …

3.2.2.2.1.11.

Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): …

3.2.2.2.1.12.

Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons (K): …

3.2.2.2.1.13.

Izmantojamais reaģents (attiecīgā gadījumā): …

3.2.2.2.1.13.1.

Katalītiskajai reakcijai nepieciešamā reaģenta tips un koncentrācija: …

3.2.2.2.1.13.2.

Normālais reaģenta darbības temperatūras diapazons: …

3.2.2.2.1.13.3.

Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): …

3.2.2.2.1.14.

NOx sensors: ir/nav (1)

3.2.2.2.2.

Skābekļa sensors: ir/nav (1)

3.2.2.2.2.1.

Marka(-as): …

3.2.2.2.2.2.

Tips(-i): …

3.2.2.2.2.3.

Novietojums: …

3.2.2.2.3.

Gaisa iesmidzināšana: ir/nav (1)

3.2.2.2.3.1.

Tips (ar gaisa impulsu, ar gaisa sūkni u. tml.): …

3.2.2.2.4.

EGR: ir/nav (1)

3.2.2.2.4.1.

Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens / zems spiediens u. c.): …

3.2.2.2.5.

Daļiņu filtrs: ir/nav (1)

3.2.2.2.5.1.

Daļiņu filtra izmēri un tilpums: …

3.2.2.2.5.2.

Daļiņu filtra tips un konstrukcija: …

3.2.2.2.5.3.

Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): …

3.2.2.2.5.4.

Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

3.2.2.2.5.5.

Normālas ekspluatācijas temperatūras (K) un spiediena (kPa) diapazons: …

3.2.2.2.6.

Citas sistēmas: ir/nav (1)

3.2.2.2.6.1.

Apraksts un darbība: …”;

b)

parauga 3.2.4. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.2.4.   Vārstu iestatījums

3.2.4.1.

Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķis attiecībā pret nāves punktiem vai līdzīgi parametri: …

3.2.4.2.

Standarta un/vai iestatīšanas diapazons (1)

3.2.4.3.

Mainīga vārstu iestatījuma sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)

3.2.4.3.1.

Tips: nepārtrauktas darbības vai ieslēdzams/izslēdzams (1)

3.2.4.3.2.

Sadales vārpstas nobīdes leņķis: …”;

c)

parauga 3.3.1.2. iedaļas tabulu aizstāj ar šādu:

 

“Standarta motors (1)

Motori saimē (2)

Motora tips

 

 

 

 

 

Cilindru skaits

 

 

 

 

 

Nominālais apgriezienu skaits (min–1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3) dīzeļmotoriem, degvielas plūsma (g/h) benzīna motoriem pie nominālās efektīvās jaudas

 

 

 

 

 

Nominālā lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

Apgriezienu skaits pie maksimālās jaudas (min–1)

 

 

 

 

 

Maksimālā lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta (min–1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3) dīzeļmotoriem, degvielas plūsma (g/h) benzīna motoriem pie maksimālā griezes momenta

 

 

 

 

 

Maksimālais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

Zemākais apgriezienu skaits tukšgaitā (min–1)

 

 

 

 

 

Cilindra darba tilpums (% no standarta motora)

100

 

 

 

 

d)

parauga 3.4.2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.4.2.   Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

3.4.2.1.

Ierīce kartera gāzu pārstrādei: ir/nav (1)…

3.4.2.2.

Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)

3.4.2.2.1.

Katalītiskais pārveidotājs: ir/nav (1)

3.4.2.2.1.1.

Marka(-as): …

3.4.2.2.1.2.

Tips(-i): …

3.4.2.2.1.3.

Katalītisko pārveidotāju un elementu skaits: …

3.4.2.2.1.4.

Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) izmēri un tilpums: …

3.4.2.2.1.5.

Katalītiskās darbības veids: …

3.4.2.2.1.6.

Dārgmetālu kopējais daudzums: …

3.4.2.2.1.7.

Relatīvā koncentrācija: …

3.4.2.2.1.8.

Substrāts (struktūra un materiāls): …

3.4.2.2.1.9.

Elementa blīvums: …

3.4.2.2.1.10.

Katalītiskā pārveidotāja(-u) korpusa tips: …

3.4.2.2.1.11.

Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): …

3.4.2.2.1.12.

Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons (K): …

3.4.2.2.1.13.

Izmantojamais reaģents (attiecīgā gadījumā): …

3.4.2.2.1.13.1.

Katalītiskajai reakcijai nepieciešamā reaģenta tips un koncentrācija: …

3.4.2.2.1.13.2.

Normālais reaģenta darbības temperatūras diapazons: …

3.4.2.2.1.13.3.

Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): …

3.4.2.2.1.14.

NOx sensors: ir/nav (1)

3.4.2.2.2.

Skābekļa sensors: ir/nav (1)

3.4.2.2.2.1.

Marka(-as): …

3.4.2.2.2.2.

Tips(-i): …

3.4.2.2.2.3.

Novietojums: …

3.4.2.2.3.

Gaisa iesmidzināšana: ir/nav (1)

3.4.2.2.3.1.

Tips (ar gaisa impulsu, ar gaisa sūkni u. tml.): …

3.4.2.2.4.

EGR: ir/nav (1)

3.4.2.2.4.1.

Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens / zems spiediens u. c.): …

3.4.2.2.5.

Daļiņu filtrs: ir/nav (1)

3.4.2.2.5.1.

Daļiņu filtra izmēri un tilpums: …

3.4.2.2.5.2.

Daļiņu filtra tips un konstrukcija: …

3.4.2.2.5.3.

Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): …

3.4.2.2.5.4.

Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

3.4.2.2.5.5.

Normālas ekspluatācijas temperatūras (K) un spiediena (kPa) diapazons: …

3.4.2.2.6.

Citas sistēmas: ir/nav (1)

3.4.2.2.6.1.

Apraksts un darbība: …”;

e)

parauga 3.4.5. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.4.5.   Vārstu iestatījums

3.4.5.1.

Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķis attiecībā pret nāves punktiem vai līdzīgi parametri: …

3.4.5.2.

Standarta un/vai iestatīšanas diapazons (1)

3.4.5.3.

Mainīga vārstu iestatījuma sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)

3.4.5.3.1.

Tips: nepārtrauktas darbības vai ieslēdzams/izslēdzams (1)

3.4.5.3.2.

Sadales vārpstas nobīdes leņķis: …”;

f)

iekļauj šādu 3.5. iedaļu:

“3.5.   Motora jauda

3.5.1.

Motora maksimālā lietderīgā jauda: … kW pie … min–1 (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/68/EK (3))

3.5.2.

Motora nominālā lietderīgā jauda: … kW pie … min–1 (saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK)

3.5.3.

Fakultatīvi: jauda, lietojot jaudas noņemšanas vārpstu (PTO), ja tāda ir, pie nominālā apgriezienu skaita (saskaņā ar ESAO kodeksu 2 vai ISO 789-1 1990)

Jaudas noņemšanas vārpstas (PTO) standarta apgriezienu skaits

(min–1)

Atbilstošais motora apgriezienu skaits

(min–1)

Jauda

(kW)

1–540

 

 

2–1 000

 

 

3–540 ECO

 

 

4–1 000ECO

 

 

2)

direktīvas II pielikuma C nodaļas II daļas 2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“2.   Izplūdes gāzu emisijas testu rezultāti

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas attiecas uz EK tipa apstiprināšanu. Direktīvai, kurai ir divi vai vairāki īstenošanas posmi, norādīt īstenošanas posmu:

Variants/versija: .…

a)

NRSC/ESC/WHSC (1) testa galarezultāts ar pasliktināšanās koeficientu (DF) (g/kWh)

 

Variants/versija

Variants/versija

Variants/versija

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b)

NRTC/ETC/WHTC  (4) testa galarezultāts ar pasliktināšanās koeficientu (DF) (g/kWh) (5)

 

Variants/versija

Variants/versija

Variants/versija

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC karstā cikla CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC karstā cikla darbs

… kWh

… kWh

… kWh

3)

direktīvas III pielikuma I daļas A sadaļu groza šādi:

a)

sadaļas 3.6. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.6.   Motora maksimālā lietderīgā jauda: … kW pie … min–1 (saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK) (6)

3.6.1.

Motora nominālā lietderīgā jauda: … kW pie … min–1 (saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK)

3.6.2.

Fakultatīvi: jauda, lietojot jaudas noņemšanas vārpstu (PTO), ja tāda ir, pie nominālā apgriezienu skaita (saskaņā ar ESAO kodeksu 2 vai ISO 789-1 1990)

b)

pielikuma 15.1. un 15.2. iedaļu aizstāj attiecīgi ar šādām iedaļām:

“15.1.   NRSC/ESC/WHSC  (7) testa galarezultāts ar pasliktināšanās koeficientu (DF):

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOx: … (g/kWh)

HC + NOx: … (g/kWh) Daļiņas: … (g/kWh) CO2: … (g/kWh)

15.2.   NRTC/ETC/WHTC (7) testa galarezultāts ar pasliktināšanās koeficientu (DF) (g/kWh) (8)

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOx: … (g/kWh)

HC + NOx: … (g/kWh) Daļiņas: … (g/kWh) Karstais cikls CO2: … (g/kWh) Cikla darbs karstajai palaišanai bez reģenerācijas (kWh)


(1)  Plašāku informāciju skatīt 3.2. iedaļā.

(2)  Plašāku informāciju skatīt 3.4. iedaļā.”

(3)  OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.”

(4)  Lieko svītrot.

(5)  Attiecīgā gadījumā.”

(6)  Norādīt izmantotā testa metodi.”

(7)  Lieko svītrot.

(8)  Attiecīgā gadījumā.”


Augša