EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014L0033

Direktiva 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala (prenovitev) Besedilo velja za EGP

UL L 96, 29.3.2014, str. 251–308 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/33/oj

29.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/251


DIREKTIVA 2014/33/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 26. februarja 2014

o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala

(prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 95/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 1995 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali (3) je bila bistveno spremenjena (4). Glede na potrebo po nadaljnjih spremembah bi bilo treba zaradi jasnosti navedeno direktivo prenoviti.

(2)

Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov (5) določa pravila o akreditaciji organov za ugotavljanje skladnosti, zagotavlja okvir za nadzor trga proizvodov in proizvodov iz tretjih držav ter določa splošna načela glede oznake CE.

(3)

Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov (6) določa skupna načela in referenčne določbe za uporabo v sektorski zakonodaji z namenom zagotavljanja dosledne podlage za revizijo ali prenovitev navedene zakonodaje. Direktivo 95/16/ES bi bilo treba prilagoditi navedenemu sklepu.

(4)

Dvigala, ki jih zajema ta direktiva, postanejo končni proizvod šele, ko se trajno montirajo v stavbe ali konstrukcije. Zato se dvigala ne morejo uvažati v Unijo in se samo dajo na trg in ne dajo na voljo, saj zanje ni uvoznikov ali distributerjev.

(5)

Ta direktiva zajema tiste varnostne komponente za dvigala, ki so, ko so dane na trg, nove na trgu Unije; to pomeni, da gre za nove varnostne komponente proizvajalca v Uniji ali nove ali rabljene varnostne komponente, uvožene iz tretje države.

(6)

Komisija je 8. junija 1995 sprejela Priporočilo 95/216/ES z dne 8. junija 1995 o izboljševanju varnosti obstoječih dvigal (7) državam članicam, ki zadeva izboljševanje varnosti obstoječih dvigal.

(7)

To direktivo bi bilo treba uporabljati za vse vrste dobave, vključno s prodajo na daljavo.

(8)

Gospodarski subjekti bi morali biti odgovorni za to, da so dvigala in varnostne komponente za dvigala skladni s to direktivo, in sicer v povezavi z njihovo vlogo v dobavni verigi, da se zagotovita visoka raven varovanja javnih interesov, kot sta zdravje in varnost ljudi ter po potrebi lastnine, in poštena konkurenca na trgu Unije.

(9)

Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da dajejo na trg samo tista dvigala in omogočajo dostopnost na trgu samo za tiste varnostne komponente za dvigala, ki so skladne s to direktivo. Določiti je treba jasno in sorazmerno delitev obveznosti, ki ustrezajo vlogi vsakega gospodarskega subjekta v verigi dobave in distribucije.

(10)

Za lažjo komunikacijo med gospodarskimi subjekti, organi za nadzor trga in potrošniki bi morale države članice spodbuditi gospodarske subjekte, da k poštnemu naslovu dodajo tudi spletnega.

(11)

Proizvajalec in monter, ki natančno poznata postopek načrtovanja in proizvodnje, sta najprimernejša za izvedbo postopka ugotavljanja skladnosti. Postopek ugotavljanja skladnosti bi zato moral ostati izključno obveznost proizvajalca ali monterja.

(12)

Zagotoviti je treba, da so varnostne komponente za dvigala iz tretjih držav, ki vstopajo na trg Unije, skladne s to direktivo, zlasti pa je treba zagotoviti, da proizvajalci izvedejo ustrezno ugotavljanje skladnosti navedenih varnostnih komponent za dvigala. Zato bi bilo treba določiti, da morajo uvozniki zagotoviti, da varnostne komponente za dvigala, ki jih dajejo na trg, izpolnjujejo zahteve iz te direktive, in da na trg ne dajejo varnostnih komponent za dvigala, ki niso skladni s temi zahtevami ali pomenijo tveganje. Določiti bi bilo treba tudi, da morajo uvozniki zagotoviti, da so bili opravljeni postopki ugotavljanja skladnosti ter da je označevanje varnostnih komponent za dvigala in dokumentacija, ki jo pripravijo proizvajalci, na voljo pristojnim nacionalnim organom za pregled.

(13)

Ko daje varnostno komponento za dvigala na trg, bi moral vsak uvoznik na varnostni komponenti za dvigala navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem je dosegljiv. Določiti bi bilo treba izjeme za primere, kadar velikost ali narava varnostne komponente za dvigala tega ne omogočata.

(14)

Distributer omogoča dostopnost varnostne komponente za dvigala na trgu, potem ko ga na trg da proizvajalec ali uvoznik, ter mora delovati skrbno in zagotoviti, da njegovo ravnanje z varnostno komponento za dvigala ne vpliva negativno na skladnost varnostne komponente za dvigala.

(15)

Vsak gospodarski subjekt, ki da varnostno komponento za dvigala na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali jo spremeni na tak način, da vpliva na skladnost s to direktivo, bi bilo treba šteti za proizvajalca in bi moral prevzeti obveznosti proizvajalca.

(16)

Distributerji in uvozniki, ki so blizu trga, bi morali biti vključeni v naloge nadzora trga, ki jih izvajajo pristojni nacionalni organi, in bi morali biti pripravljeni na dejavno udeležbo ter navedenim organom zagotoviti vse potrebne informacije v zvezi z zadevnimi varnostnimi komponentami za dvigala.

(17)

Zagotavljanje sledljivosti varnostne komponente za dvigala po vsej dobavni verigi prispeva k preprostejšemu in učinkovitejšemu nadzoru trga. Učinkovit sistem sledljivosti organom za nadzor trga olajša izsleditev gospodarskih subjektov, ki so omogočili dostopnost neskladnih varnostnih komponent za dvigala na trgu. Od gospodarskih subjektov ne bi smeli zahtevati, da pri hranjenju informacij za identifikacijo drugih gospodarskih subjektov, ki jih zahteva ta direktiva, posodabljajo informacije o gospodarskih subjektih, ki so jim dobavili varnostno komponento za dvigala ali katerim so jo dobavili.

(18)

Ta direktiva bi morala biti omejena na navedbo bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev. Da se olajša ugotavljanje skladnosti za dvigala in varnostne komponente za dvigala z navedenimi zahtevami, je treba določiti domnevo o skladnosti za dvigala in varnostne komponente za dvigala, ki so skladna s harmoniziranimi standardi, sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji (8), za namene navedbe podrobnih tehničnih specifikacij navedenih zahtev. Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz te direktive bodo zagotovile predvideno raven varnosti, samo če ustrezni postopki ugotavljanja skladnosti zagotovijo skladnost z njimi.

(19)

Uredba (EU) št. 1025/2012 določa postopek za pripombe k harmoniziranim standardom, kadar navedeni standardi ne izpolnjujejo zahtev iz te direktive v celoti.

(20)

Pri harmoniziranih standardih, ustreznih za to direktivo, bi bilo treba upoštevati tudi Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov (9).

(21)

Zato da lahko gospodarski subjekti dokažejo in pristojni organi zagotovijo, da dvigala, ki so dana na trg, in varnostne komponente za dvigala, ki so dostopne na trgu, izpolnjujejo bistvene varnostne zahteve, je treba določiti postopke ugotavljanja skladnosti. Sklep št. 768/2008/ES določa module za postopke ugotavljanja skladnosti, ki vključujejo postopke od najmanj do najbolj strogega, sorazmerno s stopnjo tveganja in stopnjo zahtevane varnosti. Za zagotovitev medsektorske skladnosti in preprečitev ad hoc različice bi bilo treba izbrati postopke ugotavljanja skladnosti med navedenimi moduli.

(22)

Monter ali proizvajalec bi moral pripraviti izjavo EU o skladnosti, da se zagotovijo informacije, ki jih zahteva ta direktiva, o skladnosti dvigala ali varnostne komponente za dvigala s to direktivo in drugo ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji.

(23)

Da bi zagotovili učinkovit dostop do informacij za namen nadzora trga, bi morale biti informacije, ki so zahtevane za identifikacijo vseh veljavnih aktov Unije, na voljo v enotni izjavi EU o skladnosti. Da bi zmanjšali upravno breme gospodarskih subjektov, je lahko ta enotna izjava EU o skladnosti sestavljena iz ustreznih posameznih izjav o skladnosti.

(24)

Oznaka CE, ki označuje skladnost dvigala ali varnostne komponente za dvigala, je vidna posledica celotnega postopka, ki obsega ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. Splošna načela, ki urejajo oznako CE, so določena v Uredbi (ES) št. 765/2008. Pravila, ki urejajo namestitev oznake CE, bi bilo treba določiti v tej direktivi.

(25)

V postopkih ugotavljanja skladnosti iz te direktive je potrebno posredovanje organov za ugotavljanje skladnosti, ki jih države članice priglasijo Komisiji.

(26)

Izkušnje so pokazale, da merila iz Direktive 95/16/ES, ki jih morajo izpolnjevati organi za ugotavljanje skladnosti, da se priglasijo Komisiji, ne zadostujejo za zagotovitev enako visoke stopnje učinkovitosti priglašenih organov po vsej Uniji. Zato je bistveno, da vsi priglašeni organi opravljajo svoje funkcije enako in pod pogoji poštene konkurence. To zahteva določitev obveznih zahtev za organe za ugotavljanje skladnosti, ki želijo biti priglašeni kot ponudniki storitev ugotavljanja skladnosti.

(27)

Če organ za ugotavljanje skladnosti dokaže skladnost z merili, določenimi v harmoniziranih standardih, bi bilo treba domnevati, da ustreza zadevnim zahtevam iz te direktive.

(28)

Za zagotovitev dosledne ravni kakovosti ugotavljanja skladnosti je prav tako treba določiti zahteve za priglasitvene organe in druge organe, vključene v ugotavljanje skladnosti, priglasitve in monitoring priglašenih organov.

(29)

Sistem iz te direktive bi bilo treba dopolniti s sistemom akreditacije, določenim v Uredbi (ES) št. 765/2008. Ker je akreditacija pomembno sredstvo za preverjanje usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti, bi jo bilo treba uporabljati tudi za namene priglasitve.

(30)

Pregledno akreditacijo, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 765/2008 za zagotovitev potrebne stopnje zaupanja v certifikate o skladnosti, bi morali javni nacionalni organi po vsej Uniji šteti za prednostno sredstvo za dokazovanje strokovne usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti. Vendar lahko nacionalni organi menijo, da razpolagajo z ustreznimi sredstvi, s katerimi lahko sami opravijo to vrednotenje. Da se zagotovi primerna stopnja verodostojnosti vrednotenja, ki jo opravijo drugi nacionalni organi, bi morali v takih primerih ti organi Komisiji in drugim državam članicam zagotoviti potrebna dokumentarna dokazila, da ovrednoteni organi za ugotavljanje skladnosti izpolnjujejo ustrezne zakonske zahteve.

(31)

Organi za ugotavljanje skladnosti za svoje dejavnosti, povezane z ugotavljanjem skladnosti, pogosto najemajo podizvajalce ali jih prenesejo na odvisno družbo. Za ohranitev zahtevane varnostne ravni za dvigala ali varnostne komponente za dvigala, ki so dani na trg Unije, je za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti bistveno, da podizvajalci in odvisne družbe za ugotavljanje skladnosti izpolnjujejo iste zahteve kot priglašeni organi. Zato je pomembno, da ocenjevanje usposobljenosti in delovanja organov, ki bodo priglašeni, ter monitoring organov, ki so že bili priglašeni, vključuje tudi dejavnosti podizvajalcev in odvisnih družb.

(32)

Treba je povečati učinkovitost in preglednost priglasitvenega postopka ter ga zlasti prilagoditi novim tehnologijam, da se omogoči priglasitev prek spleta.

(33)

Ker priglašeni organi svoje storitve lahko ponujajo na celotnem ozemlju Unije, je treba dati državam članicam in Komisiji priložnost, da izrazijo svoje pripombe glede priglašenega organa. Zato je treba določiti obdobje, v katerem se lahko pojasnijo vsi dvomi ali pomisleki glede usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti, preden začnejo delovati kot priglašeni organi.

(34)

Za namene konkurenčnosti je ključnega pomena, da priglašeni organi uporabljajo postopke ugotavljanja skladnosti brez nepotrebne obremenitve gospodarskih subjektov. Iz istega razloga in za zagotovitev enake obravnave gospodarskih subjektov je treba zagotoviti doslednost tehnične uporabe postopkov ugotavljanja skladnosti. To je mogoče najbolje doseči z ustreznim usklajevanjem in sodelovanjem priglašenih organov.

(35)

Države članice bi morale sprejeti vse ustrezne ukrepe, s katerimi bi zagotovile, da se lahko varnostne komponente za dvigala dajo na trg le, če pri ustreznem skladiščenju in uporabi za predvideni namen ali v razmerah uporabe, ki jih je mogoče razumno predvideti, ne ogrožajo zdravja in varnosti ljudi. Za varnostne komponente za dvigala bi bilo treba šteti, da ne izpolnjujejo bistvenih zahtev v zvezi z zdravjem in varnostjo iz te direktive, le v razmerah uporabe, ki jih je mogoče razumno predvideti, to je, ko njihova uporaba sledi iz zakonitega in zlahka predvidljivega človekovega ravnanja.

(36)

Za zagotovitev pravne varnosti je treba pojasniti, da se pravila iz Uredbe (ES) št. 765/2008 o nadzoru trga Unije in nadzoru proizvodov, ki vstopajo na trg Unije, uporabljajo za dvigala in varnostne komponente za dvigala, zajete v tej direktivi. Ta direktiva državam članicam ne bi smela onemogočati izbire pristojnih organov za izvedbo navedenih nalog.

(37)

Da bi povečali preglednost in skrajšali čas postopka, je treba za povečanje učinkovitosti in črpanja iz obstoječih izkušenj držav članic izboljšati obstoječe zaščitne postopke.

(38)

Obstoječi sistem bi bilo treba dopolniti s postopkom, ki omogoča zainteresiranim stranem, da so obveščene o ukrepih, ki se nameravajo izvajati glede dvigal ali varnostnih komponent za dvigala, ki predstavljajo tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali po potrebi za varnost lastnine. Organom za nadzor trga bi tudi moral omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi gospodarskimi subjekti v zvezi s takimi dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala ukrepajo v zgodnejši fazi.

(39)

Kadar se države članice in Komisija dogovorijo glede upravičenosti ukrepa, ki ga izvaja država članica, nadaljnje sodelovanje Komisije ne bi smelo biti potrebno, razen v primerih, kjer je neskladnost posledica pomanjkljivosti harmoniziranega standarda.

(40)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (10).

(41)

Svetovalni postopek bi bilo treba uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov, ki zahtevajo od države članice priglasiteljice, da izvede potrebne korektivne ukrepe v zvezi s priglašenimi organi, ki ne izpolnjujejo zahtev za njihovo priglasitev ali teh zahtev ne izpolnjujejo več.

(42)

Postopek pregleda bi bilo treba uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov v zvezi s skladnimi dvigali ali varnostnimi komponentami za dvigala, ki predstavljajo tveganje za zdravje in varnost ljudi ali za druge vidike varnosti v javnem interesu.

(43)

Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi s skladnimi dvigali ali varnostnimi komponentami za dvigala, ki predstavljajo tveganje za zdravje ali varnost ljudi.

(44)

Odbor, ustanovljen na podlagi te direktive, ima lahko v skladu z uveljavljeno prakso pomembno vlogo pri preučitvi vprašanj v zvezi z uporabo te direktive, ki jih postavi njegov predsednik ali predstavnik države članice v skladu z njegovim poslovnikom.

(45)

Kadar skupina strokovnjakov Komisije preučuje vprašanja v zvezi s to direktivo, ki niso njeno izvajanje ali kršitve, bi moral Evropski parlament v skladu z obstoječo prakso prejeti vse informacije in popolno dokumentacijo ter, kadar je primerno, povabilo za udeležbo na takšnih sestankih.

(46)

Komisija bi morala z izvedbenimi akti in glede na njihov posebni značaj brez uporabe Uredbe (EU) št. 182/2011 določiti, ali so ukrepi, ki so jih države članice sprejele v zvezi z neskladnimi dvigali ali varnostnimi komponentami za dvigala, upravičeni ali ne.

(47)

Države članice bi morale določiti pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb nacionalnega prava, sprejetega v skladu s to direktivo, in zagotoviti, da se ta pravila izvršujejo. Predvidene kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(48)

Ker cilja te direktive, in sicer zagotovitve, da dvigala in varnostne komponente za dvigala na trgu izpolnjujejo zahteve, s čimer se omogoča visoka raven zaščite zdravja in varnosti in hkrati zagotavlja delovanje notranjega trga, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(49)

Določiti je treba razumno prehodno ureditev, ki bo omogočala dostopnost na trgu, brez izpolnjevanja dodatnih zahtev, varnostnih komponent za dvigala, ki so bile že bile dane na trg v skladu z Direktivo 95/16/ES, pred datumom uporabe nacionalnih ukrepov za prenos te direktive. Distributerji bi zato morali imeti možnost dobavljati varnostne komponente za dvigala, ki so že bile dane na trg, to je zalogo, ki je že v distribucijski verigi pred datumom začetka uporabe nacionalnih predpisov, ki prenašajo to direktivo.

(50)

Za spremljanje in zagotovitev pravilnega izvajanja in delovanja te direktive se Komisijo poziva, naj Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem bo preučila, ali je v tem sektorju potreben nov zakonodajni predlog.

(51)

Obveznost prenosa te direktive v nacionalno pravo bi morala biti omejena na tiste določbe, ki predstavljajo vsebinsko spremembo v primerjavi s predhodno direktivo. Obveznost prenosa nespremenjenih določb izhaja iz predhodne direktive.

(52)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic v zvezi z rokom za prenos v nacionalno pravo in datumom uporabe direktiv, ki so navedene v delu B Priloge XIII –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta direktiva se uporablja za dvigala, ki se stalno uporabljajo pri stavbah in konstrukcijah in so namenjena za prevoz:

(a)

oseb;

(b)

oseb in blaga;

(c)

samo blaga, če je nosilec dostopen, to pomeni, da lahko oseba brez težav vstopi vanj, in je opremljen s krmilnimi napravami, nameščenimi znotraj nosilca ali v dosegu osebe, ki je v njem.

Ta direktiva se uporablja tudi za varnostne komponente za dvigala, navedene v Prilogi III, ki se uporabljajo v dvigalih iz prvega pododstavka.

2.   Ta direktiva se ne uporablja za:

(a)

dvižne naprave, katerih hitrost ne presega 0,15 m/s;

(b)

gradbiščna dvigala;

(c)

žičnice, vključno z vzpenjačami;

(d)

dvigala, ki so posebej načrtovana in izdelana v vojaške ali policijske namene;

(e)

dvižne naprave, iz katerih je mogoče opravljati delo;

(f)

rudarske dvižne naprave;

(g)

dvižne naprave, namenjene dviganju izvajalcev med umetniškimi predstavami;

(h)

dvižne naprave, vgrajene v prevozna sredstva;

(i)

dvižne naprave, povezane s stroji in namenjene izključno dostopu do delovnega mesta, vključno z vzdrževalnimi in nadzornimi točkami na strojih;

(j)

zobate železnice;

(k)

tekoče stopnice in mehanske steze.

3.   Kadar nevarnosti za dvigala ali varnostne komponente za dvigala, ki so navedeni v tej direktivi, v celoti ali deloma zajema posebna zakonodaja Unije, ta direktiva ne velja ali preneha veljati za tista dvigala ali varnostne komponente za dvigala in tiste nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe navedene posebne zakonodaje Unije.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporablja naslednja opredelitev pojmov:

1.

„dvigalo“ pomeni dvižno napravo, ki deluje med določenimi nivoji, ima nosilec, ki se premika vzdolž vodil, ki so toga, in je nagnjena pod kotom, večjim od 15 stopinj glede na vodoravnico, ali dvižno napravo, ki se premika vzdolž nespremenljive poti, tudi če se ne premika vzdolž togih vodil;

2.

„nosilec“ pomeni del dvigala, ki pri dviganju ali spuščanju nosi osebe in/ali blago;

3.

„vzorčno dvigalo“ pomeni reprezentativno dvigalo, katerega tehnična dokumentacija kaže, kako bodo izpolnjene bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I za dvigala, ki bodo ustrezala vzorčnemu dvigalu, opredeljenemu z objektivnimi parametri, ki ima enake varnostne komponente za dvigala;

4.

„omogočiti dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo varnostne komponente za dvigala za distribucijo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

5.

„dajanje na trg“ pomeni:

da je varnostna komponenta za dvigala prvič na voljo na trgu ali

dobavo varnostne komponente za dvigala za uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

6.

„monter“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za načrtovanje, izdelavo in montažo dvigala ter njegovo dajanje na trg;

7.

„proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki proizvaja varnostno komponento za dvigala ali za katero se varnostna komponenta za dvigala načrtuje ali proizvaja in ki jo trži pod njegovim imenom ali blagovno znamko;

8.

„pooblaščeni zastopnik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki jo je monter ali proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;

9.

„uvoznik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki da varnostno komponento za dvigala iz tretje države na trg Unije;

10.

„distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost varnostne komponente za dvigala na trgu;

11.

„gospodarski subjekti“ pomenijo monterja, proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja;

12.

„tehnična specifikacija“ pomeni dokument, ki določa tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati dvigalo ali varnostna komponenta za dvigala;

13.

„harmonizirani standard“ pomeni harmonizirani standard, kakor je opredeljen v točki 1(c) člena 2 Uredbe (EU) št. 1025/2012;

14.

„akreditacija“ pomeni akreditacijo, kakor je opredeljena v točki 10 člena 2 Uredbe (ES) št. 765/2008;

15.

„nacionalni akreditacijski organ“ pomeni nacionalni akreditacijski organ, kakor je opredeljen v točki 11 člena 2 Uredbe (ES) št. 765/2008;

16.

„ugotavljanje skladnosti“ pomeni postopek ugotavljanja, ali so izpolnjene bistvene zdravstvene in varnostne zahteve te direktive glede dvigala ali varnostne komponente za dvigala;

17.

„organ za ugotavljanje skladnosti“ pomeni organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno preverjanjem meril, preskušanjem, certificiranjem in pregledovanjem;

18.

„odpoklic“ v zvezi z dvigali pomeni vsak ukrep za demontažo in varno odložitev, v zvezi z varnostnimi komponentami za dvigala pa vsak ukrep za vrnitev varnostne komponente za dvigala, ki je že dostopna monterju ali končnemu uporabniku;

19.

„umik“ pomeni vsak ukrep za preprečitev omogočanja dostopnosti varnostne komponente za dvigala na trgu v dobavni verigi;

20.

„zakonodaja Unije o harmonizaciji“ pomeni vsako zakonodajo Unije, ki harmonizira pogoje za trženje proizvodov;

21.

„oznaka CE“ pomeni oznako, s katero monter ali proizvajalec izjavlja, da je dvigalo ali varnostna komponenta za dvigala skladno oziroma skladna z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje Unije o harmonizaciji, ki zagotavlja njegovo oziroma njeno namestitev.

Člen 3

Prosti pretok

1.   Države članice na svojem ozemlju ne smejo prepovedati, omejiti ali ovirati dajanja na trg ali dajanja v obratovanje dvigal ali omogočanja dostopnosti varnostnih komponent za dvigala, ki izpolnjujejo zahteve te direktive.

2.   Države članice na obrtnih sejmih, razstavah ali predstavitvah ne preprečujejo prikazovanja dvigal ali varnostnih komponent za dvigala, ki niso skladna s to direktivo, če viden znak jasno kaže, da niso skladni in ne bodo dani na trg ali dostopni na trgu, dokler se ne uskladijo. Med prikazi so zagotovljeni ustrezni ukrepi za zaščito ljudi.

3.   Ta direktiva ne vpliva na upravičenost držav članic, da v skladu z zakonodajo Unije določijo take zahteve, kakršne se jim zdijo potrebne, da zagotovijo varnost ljudi, kadar so zadevna dvigala dana v obratovanje ali se uporabljajo, če to ne pomeni, da se dvigala spremenijo na način, ki v tej direktivi ni opredeljen.

Člen 4

Dajanje na trg, omogočanje dostopnosti na trgu in dajanje v obratovanje

1.   Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je dvigala, ki jih zajema ta direktiva, mogoče dati na trg in v obratovanje samo, če izpolnjujejo zahteve te direktive, so pravilno montirana, vzdrževana in se uporabljajo za predvideni namen.

2.   Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je mogoče varnostne komponente za dvigala, ki jih zajema ta direktiva, dati na trg in v obratovanje samo, če izpolnjujejo zahteve te direktive, so pravilno vgrajene, vzdrževane in se uporabljajo za predvideni namen.

Člen 5

Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve

1.   Dvigala, ki jih zajema ta direktiva, morajo izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, določene v Prilogi I.

2.   Varnostne komponente za dvigala, ki jih zajema ta direktiva, morajo izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, opredeljene v Prilogi I, in omogočati, da jih izpolnjujejo tudi dvigala, v katera so vgrajene.

Člen 6

Stavbe ali konstrukcije, v katere so montirana dvigala

1.   Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da oseba, odgovorna za delo na stavbi ali konstrukciji, in monter drug drugemu zagotavljata potrebne informacije in sprejmeta ustrezne ukrepe, da zagotovita pravilno delovanje in varno uporabo dvigala.

2.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da dvigalom namenjeni jaški ne vsebujejo cevovodov, električne napeljave ali instalacij, razen tistih, ki so potrebni za delovanje in varnost dvigala.

POGLAVJE II

OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Člen 7

Obveznosti monterjev

1.   Monterji pri dajanju dvigala na trg zagotovijo, da je bilo načrtovano, proizvedeno, montirano in preskušeno v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I.

2.   Monterji pripravijo tehnično dokumentacijo ter izvedejo ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 16 ali za njegovo izvedbo pooblastijo tretjo osebo.

Kadar je bilo z navedenim postopkom že dokazano, da dvigalo izpolnjuje veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, monter pripravi izjavo EU o skladnosti, zagotovi, da je priložena dvigalu, in namesti oznako CE.

3.   Monter hrani tehnično dokumentacijo, izjavo EU o skladnosti in po potrebi odločitve o odobritvi še 10 let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg.

4.   Monterji, kadar je potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja dvigalo, zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov raziskujejo in po potrebi vodijo register pritožb in neskladnih dvigal.

5.   Monterji zagotovijo, da so na dvigalih označeni tip, serija, serijska številka ali druge identifikacijske sestavine.

6.   Monterji na dvigalu navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi. V naslovu je naveden center za stike, kjer je monter dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv.

7.   Monterji zagotovijo, da so dvigalu priložena navodila za uporabo iz točke 6.2 Priloge I v jeziku, ki ga končni uporabniki zlahka razumejo, kakor ga določi zadevna država članica, v kateri je dvigalo dano na trg. Taka navodila in vse oznake so jasni, razumljivi in čitljivi.

8.   Monterji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da dvigalo, ki so ga dali na trg, ni skladno s to direktivo, nemudoma izvedejo potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo njegovo skladnost. Kadar dvigalo pomeni tveganje, monterji poleg tega takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so dali dvigalo na trg, in jim predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

9.   Monterji na podlagi utemeljene zahteve pristojnih nacionalnih organov predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki za dokazovanje skladnosti dvigala s to direktivo, in sicer v jeziku, ki ga navedeni organ zlahka razume.

Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri vseh dejavnostih, katerih namen je preprečiti tveganja, ki jih povzroča dvigalo, ki so ga dali na trg.

Člen 8

Obveznosti proizvajalcev

1.   Proizvajalci pri dajanju svojih varnostnih komponent za dvigala na trg zagotovijo, da so bile načrtovane in izdelane v skladu s členom 5(2).

2.   Proizvajalci pripravijo zahtevano tehnično dokumentacijo ter izvedejo ali dajo izvesti ustrezni postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 15.

Kadar je bilo s tem postopkom dokazano, da je varnostna komponenta za dvigala skladna z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, proizvajalci pripravijo izjavo EU o skladnosti, zagotovijo, da je priložena varnostni komponenti za dvigala, in namestijo oznako CE.

3.   Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo, izjavo EU o skladnosti in, kadar je ustrezno, odločitve o odobritvi še 10 let po tem, ko je bila varnostna komponenta za dvigala dana na trg.

4.   Proizvajalci zagotovijo, da se pri serijski proizvodnji izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s to direktivo. Ustrezno je treba upoštevati spremembe pri načrtovanju proizvoda ali spremembe njegovih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, na podlagi katerih je bila deklarirana skladnost varnostne komponente za dvigala.

Proizvajalci, kadar je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja varnostna komponenta za dvigala, zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov pregledujejo vzorce na trgu dostopnih varnostnih komponent za dvigala, raziskujejo in po potrebi vodijo knjigo pritožb in register neskladnih varnostnih komponent za dvigala in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje in monterje.

5.   Proizvajalci zagotovijo, da so na varnostnih komponentah za dvigala, ki so jih dali na trg, označeni tip, serija ali serijska številka ali druge identifikacijske sestavine; v primeru, da velikost ali narava varnostne komponente za dvigala tega ne dopušča, zagotovijo, da so podatki navedeni na oznaki iz člena 19(1).

6.   Proizvajalci na varnostni komponenti za dvigala navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi, če to ni mogoče, pa na oznaki iz člena 19(1). V naslovu se navede center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv.

7.   Proizvajalci zagotovijo, da so varnostni komponenti za dvigala priložena navodila za uporabo iz točke 6.1 Priloge I v jeziku, ki ga končni uporabniki zlahka razumejo, kot ga določi zadevna država članica. Navodila in vse oznake so jasne, razumljive in čitljive.

8.   Proizvajalci, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da varnostna komponenta za dvigala, ki so jo dali na trg, ni skladna s to direktivo, nemudoma izvedejo potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost varnostne komponente za dvigala ali pa jo, če je to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Poleg tega, kadar varnostna komponenta za dvigala pomeni tveganje, proizvajalci poleg tega takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost varnostne komponente za dvigala na trgu, in jim predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

9.   Proizvajalci na podlagi utemeljene zahteve pristojnih nacionalnih organov predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti dvigala s to direktivo, v jeziku, ki ga navedeni organ zlahka razume.

S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odstraniti tveganja, ki jih povzroča varnostna komponenta za dvigala, ki so jo dali na trg.

Člen 9

Pooblaščeni zastopniki

1.   Proizvajalec ali monter lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika.

Obveznosti iz člena 7(1) ali člena 8(1) in obveznost priprave tehnične dokumentacije iz člena 7(2) ali člena 8(2) niso del nalog pooblaščenega zastopnika.

2.   Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca ali monterja. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča opravljati vsaj naslednje:

(a)

hraniti še 10 let po tem, ko je bilo dvigalo ali varnostna komponenta za dvigala dano na trg, izjavo EU o skladnosti in, kadar je potrebno, odločitev o odobritvi proizvajalčevega ali monterjevega sistema kakovosti ter tehnično dokumentacijo, da je lahko na razpolago nacionalnim organom za nadzor trga;

(b)

na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa zagotovi navedenemu organu vse informacije in dokumentacijo, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti dvigala ali varnostnih komponent za dvigala;

(c)

na zahtevo pristojnih nacionalnih organov sodeluje z njimi, v okviru pooblastila pooblaščenega zastopnika, pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odstraniti tveganja, ki jih predstavlja dvigalo ali varnostna komponenta za dvigala.

Člen 10

Obveznosti za uvoznike

1.   Uvozniki dajejo na trg le skladne varnostne komponente za dvigala.

2.   Preden uvozniki dajo varnostno komponento za dvigala na trg, zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezni postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 15. Zagotovijo, da proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo, da ima varnostna komponenta za dvigala nameščeno oznako CE in da je je priložena izjava EU o skladnosti in zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 8(5) in (6).

Kadar uvoznik meni ali ima razlog, da domneva, da varnostna komponenta za dvigala ni skladna z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz člena 5(2), varnostne komponent za dvigala ne da na trg, dokler se ne zagotovi njena skladnost. Poleg tega, kadar varnostna komponenta za dvigala predstavlja tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

3.   Uvozniki na varnostni komponenti za dvigala navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi, če to ni mogoče, pa na embalaži ali v spremnem dokumentu. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv.

4.   Uvozniki zagotovijo, da so varnostni komponenti za dvigala priložena navodila za uporabo iz točke 6.1 Priloge I v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.

5.   Uvozniki zagotovijo, da v času, ko je varnostna komponenta za dvigala v okviru njihove odgovornosti, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz člena 5(2).

6.   Uvozniki, kadar je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja varnostna komponenta za dvigala, zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov pregledujejo vzorce na trgu dostopnih varnostnih komponent za dvigala, raziskujejo in po potrebi vodijo knjigo pritožb in register neskladnih varnostnih komponent za dvigala in njihovega odpoklica ter o tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje in monterje.

7.   Uvozniki, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da varnostna komponenta za dvigala, ki so jo dali na trg, ni skladna s to direktivo, nemudoma izvedejo potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost varnostne komponente za dvigala ali pa jo, če je to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Poleg tega, kadar varnostna komponenta za dvigala pomeni tveganje, uvozniki poleg tega takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost varnostne komponente za dvigala na trgu, in jim predložijo podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

8.   Uvozniki še 10 let po tem, ko je bila varnostna komponenta za dvigala dana na trg, hranijo izvod izjave EU o skladnosti in, kadar je potrebno, odločitev o odobritvi, da je lahko na razpolago organom za nadzor trga dostopnost, ter zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na zahtevo na voljo navedenim organom.

9.   Uvozniki na podlagi utemeljene zahteve pristojnih nacionalnih organov predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki za dokazovanje skladnosti varnostne komponente za dvigala v jeziku, ki ga navedeni organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri vseh dejavnostih, katerih namen je odstraniti tveganje, ki ga povzroča varnostna komponenta za dvigala, ki so jo dali na trg.

Člen 11

Obveznosti distributerjev

1.   Ko distributerji omogočajo dostopnost varnostnih komponent za dvigala na trgu, delujejo s potrebno skrbnostjo, da zagotovijo skladnost teh proizvodov z zahtevami iz te direktive.

2.   Preden distributerji omogočijo dostopnost varnostne komponente za dvigala na trgu, preverijo, ali ima varnostna komponenta za dvigala nameščeno oznako CE in ali je opremljena z izjavo EU o skladnosti, zahtevano dokumentacijo in navodili za uporabo iz točke 6.1 Priloge I, in sicer v jeziku, ki ga končni uporabniki zlahka razumejo, kakor ga določi zadevna država članica, ter ali sta proizvajalec in uvoznik spoštovala zahteve iz člena 8(5) in (6) oziroma člena 10(3).

Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da varnostna komponenta za dvigala ni skladna z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz člena 5(2), omogoči dostopnost varnostne komponente za dvigala na trg šele po tem, ko je zagotovljena njena skladnost. Poleg tega, če varnostna komponenta za dvigala pomeni tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika ter organe za nadzor trga.

3.   Distributerji zagotovijo, da, medtem ko je varnostna komponenta za dvigala pod njihovo odgovornostjo, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz člena 5(2).

4.   Distributerji, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da varnostna komponenta za dvigala, katere dostopnost na trgu so omogočili, ni skladna s to direktivo, zagotovijo sprejetje korektivnih ukrepov, da se zagotovi skladnost varnostne komponente za dvigala, ali pa, če je to potrebno, njen umik ali odpoklic. Kadar varnostna komponenta za dvigala pomeni tveganje, distributerji poleg tega takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost varnostne komponente za dvigala na trgu, in jim predložijo podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

5.   Distributerji na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa temu organu predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti varnostne komponente za dvigala, in sicer v papirni ali elektronski obliki. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odstraniti tveganja, ki jih povzroča varnostna komponenta za dvigala, katere dostopnost na trgu so omogočili.

Člen 12

Primeri, ko se obveznosti proizvajalcev uporabljajo za uvoznike in distributerje

Uvoznik ali distributer se za namene te direktive obravnava kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz člena 8, kadar da varnostno komponento za dvigala na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali spremeni varnostno komponento za dvigala, ki je že bila dana na trg, na način, ki lahko vpliva na skladnost s to direktivo.

Člen 13

Identifikacija gospodarskih subjektov

Gospodarski subjekti organom za nadzor trga na zahtevo identificirajo:

(a)

vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil varnostno komponento za dvigala;

(b)

vsak gospodarski subjekt, ki so mu dobavili varnostno komponento za dvigala.

Gospodarski subjekti morajo biti sposobni predložiti informacije iz prvega odstavka še 10 let po tem, ko jim je bila varnostna komponenta za dvigala dobavljena, oziroma še 10 let po tem, ko so varnostno komponento za dvigala dobavili.

POGLAVJE III

SKLADNOST DVIGAL IN VARNOSTNIH KOMPONENT ZA DVIGALA

Člen 14

Domneva o skladnosti dvigal in varnostnih komponent za dvigala

Za dvigala in varnostne komponente za dvigala, ki so skladni s harmoniziranimi standardi ali delom harmoniziranih standardov, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da so skladni z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge I, zajetimi v teh standardih ali njihovih delih.

Člen 15

Postopki ugotavljanja skladnosti za varnostne komponente za dvigala

Za varnostne komponente za dvigala se uporablja eden od naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti:

(a)

za vzorčno varnostno komponento za dvigala se uporabi EU-pregled tipa iz dela A Priloge IV, skladnost s tipom pa se zagotovi z naključnim preverjanjem varnostne komponente za dvigala iz Priloge IX;

(b)

za vzorčno varnostno komponento za dvigala se uporabita EU-pregled tipa iz dela A Priloge IV in skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodov v skladu s Prilogo VI;

(c)

skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti iz Priloge VII.

Člen 16

Postopki ugotavljanja skladnosti dvigal

1.   Za dvigala se uporabi eden od naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti:

(a)

če so načrtovana in izdelana v skladu z vzorčnim dvigalom, na katerem je bil opravljen EU-pregled tipa iz dela B Priloge IV:

(i)

končni pregled za dvigala iz Priloge V;

(ii)

skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda za dvigala iz Priloge X;

(iii)

skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje za dvigala iz Priloge XII;

(b)

če so načrtovana in proizvedena na podlagi sistema kvalitete, odobrenega v skladu s Prilogo XI:

(i)

končni pregled za dvigala iz Priloge V;

(ii)

skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda za dvigala iz Priloge X;

(iii)

skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje za dvigala iz Priloge XII;

(c)

skladnost na podlagi preverjanja enote za dvigala iz Priloge VIII;

(d)

skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti ter pregled načrtovanja za dvigala iz Priloge XI.

2.   V primerih iz točk (a) in (b) odstavka 1, kadar oseba, odgovorna za načrtovanje in proizvodnjo dvigala, in oseba, odgovorna za montiranje in preskušanje, ni ista oseba, mora prva drugi predložiti vse potrebne dokumente in informacije, da ji omogoči zagotovitev pravilne in varne montaže in preskušanja dvigala.

3.   Vse dovoljene različice vzorčnega dvigala in dvigal, ki tvorijo del dvigal, izpeljanih iz vzorčnega dvigala, morajo biti v tehnični dokumentaciji jasno opredeljene (z maksimalnimi in minimalnimi vrednostmi).

4.   Po izračunu in/ali na podlagi konstrukcijskih načrtov je dovoljeno prikazati podobnost izbora opreme, da bi izpolnili bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I.

Člen 17

Izjava EU o skladnosti

1.   Z izjavo EU o skladnosti se potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge I.

2.   Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi II, vsebuje sestavine, opredeljene v ustreznih modulih iz prilog V do XII, in se stalno posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, kjer je dvigalo ali varnostna komponenta za dvigala dana na trg ali je dostopna na trgu.

3.   Kadar se za dvigalo ali varnostno komponento za dvigala uporablja več kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi temi akti Unije. Navedena izjava vsebuje identifikacijo zadevnih aktov Unije, vključno z navedbo njihove objave.

4.   Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost varnostne komponente za dvigala, monter pa prevzame odgovornost za to, da dvigalo izpolnjuje zahteve iz te direktive.

Člen 18

Splošna pravila za oznako CE

Za oznako CE veljajo splošna načela iz člena 30 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Člen 19

Pravila in pogoji za namestitev oznake CE in drugih oznak

1.   Oznako CE se namesti vidno, čitljivo in neizbrisljivo na vsako kabino dvigala in na vsako varnostno komponento ali, kadar to ni mogoče, na oznako, ki je neločljivo nameščena na varnostno komponento za dvigalo.

2.   Oznaka CE je nameščena, preden je dvigalo ali varnostna komponenta dana na trg.

3.   Oznaki CE na dvigalih sledi identifikacijska številka priglašenega organa, ki sodeluje v katerem od naslednjih postopkih ugotavljanja skladnosti:

(a)

končni pregled iz Priloge V;

(b)

preverjanje enote iz Priloge VIII;

(c)

zagotavljanje kakovosti iz prilog X, XI ali XII.

4.   Oznaki CE na varnostnih komponentah za dvigala sledi identifikacijska številka priglašenega organa, ki sodeluje v katerem od naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti:

(a)

zagotavljanje kakovosti proizvoda iz Priloge VI;

(b)

popolno zagotavljanje kakovosti iz Priloge VII;

(c)

skladnost s tipom z naključnim preverjanjem varnostnih komponent za dvigala iz Priloge IX.

5.   Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti organ sam ali pa jo v skladu z njegovimi navodili namesti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ali monter ali njegov pooblaščeni zastopnik.

Oznaki CE in identifikacijski številki priglašenega organa lahko sledi druga oznaka, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.

6.   Države članice nadgrajujejo obstoječe mehanizme, da zagotovijo pravilno uporabo sistema, ki ureja oznako CE, in sprejmejo ustrezne ukrepe v primeru nepravilne rabe te oznake.

POGLAVJE IV

PRIGLASITEV ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

Člen 20

Priglasitev

Države članice obvestijo Komisijo in druge države članice o organih, ki so v skladu s to direktivo pooblaščeni za opravljanje nalog ugotavljanja skladnosti tretjih strani.

Člen 21

Priglasitveni organi

1.   Države članice določijo priglasitveni organ, ki je pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter monitoring priglašenih organov, vključno z izpolnjevanjem člena 26.

2.   Države članice lahko določijo, da ocenjevanje in monitoring iz odstavka 1 izvaja nacionalni akreditacijski organ v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v skladu z njo.

3.   Kadar priglasitveni organ izda pooblastilo ali drugače zaupa ocenjevanje, priglasitev ali monitoring iz odstavka 1 organu, ki ni vladni organ, je navedeni organ pravna oseba in smiselno izpolnjuje zahteve iz člena 22. Poleg tega ima takšen organ ureditev, s katero krije obveznosti, ki izhajajo iz njegovih dejavnosti.

4.   Priglasitveni organ prevzame polno odgovornost za naloge, ki jih izvaja organ iz odstavka 3.

Člen 22

Zahteve v zvezi s priglasitvenimi organi

1.   Priglasitveni organ se ustanovi tako, da ne pride do navzkrižja interesov z organi za ugotavljanje skladnosti.

2.   Priglasitveni organ je organiziran in deluje tako, da zagotavlja objektivnost in nepristranskost svojih dejavnosti.

3.   Priglasitveni organ je organiziran tako, da vsako odločitev o priglasitvi organa za ugotavljanje skladnosti sprejmejo kompetentne osebe, ki niso tiste, ki so izvedle ugotavljanje skladnosti.

4.   Priglasitveni organ ne sme ponujati ali izvajati kakršnih koli dejavnosti, ki jih izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, ali svetovanja na komercialni ali konkurenčni osnovi.

5.   Priglasitveni organ zagotovi zaupnost pridobljenih podatkov.

6.   Priglasitveni organ ima na voljo zadostno število kompetentnega osebja za pravilno izvajanje svojih nalog.

Člen 23

Obveznosti obveščanja za priglasitvene organe

Države članice Komisijo obvestijo o svojih postopkih za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter monitoring priglašenih organov ter o vseh spremembah v zvezi s tem.

Komisija poskrbi, da so navedene informacije javno dostopne.

Člen 24

Zahteve v zvezi s priglašenimi organi

1.   Za namene priglasitve organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz odstavkov 2 do 11.

2.   Organ za ugotavljanje skladnosti se ustanovi v skladu z nacionalnim pravom države članice in ima pravno osebnost.

3.   Organ za ugotavljanje skladnosti je organ tretje strani, neodvisen od organizacije ali dvigal ali varnostnih komponent za dvigala, katerih skladnost ugotavlja.

Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje dvigal ali varnostnih komponent za dvigala, katerih skladnost ugotavlja, se lahko šteje kot takšen organ, če je zagotovljena njegova samostojnost in da ni navzkrižja interesov.

4.   Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, niso niti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci varnostnih komponent za dvigala ali dvigal niti zastopniki katere od teh strani.

To ne izključuje uporabe ocenjenih dvigal ali varnostnih komponent za dvigala, nujnih za delovanje organa za ugotavljanje skladnosti, ali uporabe teh dvigal ali varnostnih komponent za dvigala v zasebne namene.

To ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij med proizvajalcem ali monterjem in organom.

Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne sodelujejo neposredno pri načrtovanju, izdelavi ali konstrukciji, trženju, namestitvi, uporabi ali vzdrževanju navedenih dvigal ali varnostnih komponent za dvigala niti ne zastopajo strani, ki sodelujejo pri navedenih dejavnostih.

Ne sodelujejo pri nobeni dejavnosti, ki bi lahko nasprotovala njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. To zlasti velja za svetovalne storitve.

Organ za ugotavljanje skladnosti zagotovi, da dejavnosti njegovih odvisnih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njegovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

5.   Organ za ugotavljanje skladnosti in njegovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo poklicno integriteto in zahtevano strokovno usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, za katere so pomembni rezultati navedenih dejavnosti.

6.   Organ za ugotavljanje skladnosti je sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so tem organom dodeljene v prilogah IV do XII in za katere je bil priglašen, bodisi da navedene naloge izvede sam bodisi da so izvedene v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti.

Vedno ter za vsak postopek ugotavljanja skladnosti in vsako vrsto ali kategorijo dvigal ali varnostnih komponent za dvigala, za katero je priglašen, ima organ za ugotavljanje skladnosti na voljo:

(a)

osebje s strokovnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;

(b)

opise postopkov, v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost ponovitve teh postopkov. Imeti mora ustrezne ukrepe in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;

(c)

postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih je ustrezno upoštevana velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, in njegova struktura, stopnja zahtevnosti tehnologije zadevnega proizvoda ter masovna ali serijska narava proizvodnega postopka.

Organ za ugotavljanje skladnosti ima potrebna sredstva za ustrezno izvajanje strokovnih in upravnih nalog, povezanih z dejavnostmi za ugotavljanje skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme ali naprav.

7.   Osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ima:

(a)

solidno strokovno in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;

(b)

zadovoljivo znanje o zahtevah glede ugotavljanja skladnosti, ki ga izvaja, in ustrezna pooblastila za izvedbo teh ugotavljanj skladnosti;

(c)

primerno znanje in razumevanje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge I, uporabljenih harmoniziranih standardov ter ustreznih določb zakonodaje Unije o harmonizaciji in ustrezne nacionalne zakonodaje;

(d)

sposobnost za pripravo certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da je bilo ugotavljanje skladnosti izvedeno.

8.   Zagotovljena je nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti.

Plačilo najvišjega vodstva in osebja organa za ugotavljanje skladnosti, ki je odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ni odvisno od števila izvedenih ugotavljanj ali rezultatov navedenih ugotavljanj.

9.   Organ za ugotavljanje skladnosti sklene zavarovanje odgovornosti, razen če odgovornost prevzame država v skladu z nacionalnim pravom ali če je država članica sama neposredno odgovorna za ugotavljanje skladnosti.

10.   Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog v skladu s prilogami IV do XII ali izvedbenimi določbami nacionalnega prava, ki velja zanj, razen pred pristojnimi organi države članice, v kateri izvaja svoje dejavnosti. Lastninske pravice so zaščitene.

11.   Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo v ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih koordinacijske skupine priglašenih organov za dvigala, ustanovljene v skladu s členom 36, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih. Organi za ugotavljanje skladnosti kot splošne smernice uporabljajo pravne odločbe in dokumente, ki so rezultat dela navedene skupine.

Člen 25

Domneva o skladnosti priglašenih organov

Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže svojo skladnost s kriteriji, določenimi v zadevnih harmoniziranih standardih ali njihovih delih, na katere so bila objavljena sklicevanja v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da izpolnjuje zahteve iz člena 24, če veljavni harmonizirani standardi zajemajo navedene zahteve.

Člen 26

Odvisne družbe in podizvajalci priglašenih organov

1.   Kadar priglašen organ za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci ali jih prenese na odvisno družbo, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz člena 24 ter posledično o tem obvesti priglasitveni organ.

2.   Priglašeni organi v celoti prevzamejo odgovornost za naloge, ki jih izvajajo podizvajalci ali odvisne družbe, ne glede na njihov sedež.

3.   Dejavnosti se lahko prenesejo na podizvajalca ali odvisno družbo samo, če stranka s tem soglaša.

4.   Priglašeni organi za priglasitvene organe hranijo zadevne dokumente v zvezi z ocenjevanjem kvalifikacij podizvajalca ali odvisne družbe ter nalogami, ki jih izvaja v skladu s prilogami IV do XII.

Člen 27

Vloga za priglasitev

1.   Organ za ugotavljanje skladnosti predloži vlogo za priglasitev priglasitvenemu organu države članice, v kateri ima sedež.

2.   Vlogi za priglasitev je priložen opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, postopka ali postopkov za ugotavljanje skladnosti ter dvigala ali varnostne komponente za dvigala, za katere navedeni organ trdi, da je pristojen, ter, če obstaja, certifikat o akreditaciji, ki ga izda nacionalni akreditacijski organ, ki potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz člena 24.

3.   Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne more predložiti certifikata o akreditaciji, priglasitvenemu organu predloži vse listinske dokaze, potrebne za preverjanje, priznavanje in redno spremljanje njegove skladnosti z zahtevami iz člena 24.

Člen 28

Priglasitveni postopek

1.   Priglasitveni organi lahko priglasijo samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 24.

2.   Komisijo in druge države članice obvestijo z uporabo elektronskega orodja za priglasitev, ki ga je razvila in ga upravlja Komisija.

3.   Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, postopku ali postopkih za ugotavljanje skladnosti in zadevnem dvigalu ali varnostni komponenti za dvigala ter ustrezno potrdilo o usposobljenosti.

4.   Kadar priglasitev ne temelji na certifikatu o akreditaciji iz člena 27(2), priglasitveni organ Komisiji in drugim državam članicam predloži listinska dokazila, ki potrjujejo usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti in uvedene ukrepe, s čimer se zagotovi, da bo organ pod rednim nadzorom in da bo stalno izpolnjeval zahteve iz člena 24.

5.   Zadevni organ lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, kadar Komisija ali druge države članice ne predložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve v primeru uporabe certifikata o akreditaciji oziroma v dveh mesecih od priglasitve v primeru, da akreditacija ni uporabljena.

Za namene te direktive za priglašeni organ šteje samo tak organ.

6.   Priglasitveni organ obvesti Komisijo in druge države članice o vseh naknadnih spremembah priglasitve.

Člen 29

Identifikacijske številke in seznami priglašenih organov

1.   Komisija priglašenemu organu dodeli identifikacijsko številko.

Dodeli mu samo eno takšno številko, tudi kadar je organ priglašen v skladu z različnimi akti Unije.

2.   Komisija javno objavi seznam organov, priglašenih v skladu s to direktivo, vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili priglašeni.

Komisija zagotovi, da se seznam stalno posodablja.

Člen 30

Spremembe priglasitev

1.   Kadar priglasitveni organ ugotovi ali je obveščen, da priglašeni organ ne izpolnjuje več zahtev iz člena 24 ali da ne more izpolniti svojih obveznosti, priglasitveni organ omeji, začasno prekliče ali umakne priglasitev, kot je primerno, glede na resnost neizpolnjevanja navedenih zahtev ali nespoštovanja navedenih obveznosti. Posledično o tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice.

2.   V primeru omejitve, začasnega preklica ali umika priglasitve ali če je priglašeni organ prenehal z dejavnostjo, država članica priglasiteljica sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da gradiva navedenega organa prevzame v obravnavo drug priglašeni organ ali da so na voljo pristojnim priglasitvenim organom in organom za nadzor trga na njihovo zahtevo.

Člen 31

Izpodbijanje usposobljenosti priglašenih organov

1.   Komisija razišče vse primere, pri katerih dvomi oziroma je bila seznanjena z dvomom v usposobljenost priglašenega organa ali njegovim stalnim izpolnjevanjem zahtev in obveznosti, ki veljajo zanj.

2.   Država članica priglasiteljica Komisiji na zahtevo predloži vse informacije z zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanjem usposobljenosti zadevnega priglašenega organa.

3.   Komisija zagotovi, da se vse informacije občutljive narave, pridobljene v okviru njenih preiskav, obravnavajo zaupno.

4.   Kadar Komisija ugotovi, da priglašeni organ ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več zahtev za priglasitev, sprejme izvedbeni akt, s katerim zahteva od države članice priglasiteljice, da izvede potrebne korektivne ukrepe, vključno z umikom priglasitve, če je to potrebno.

Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 42(2).

Člen 32

Obveznosti priglašenih organov v zvezi z njihovim delom

1.   Priglašeni organi izvajajo ugotavljanje skladnosti v skladu s postopki ugotavljanja skladnosti iz členov 15 in 16.

2.   Ugotavljanje skladnosti se izvaja sorazmerno, tako da se prepreči nepotrebna obremenitev gospodarskih subjektov. Priglašeni organi pri izvajanju svojih postopkov upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, in njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije zadevnega dvigala ali varnostne komponente za dvigala ter masovno ali serijsko naravo proizvodnega postopka.

Pri tem spoštujejo stopnjo strogosti in zaščite, potrebno za skladnost dvigal ali varnostnih komponent za dvigala s to direktivo.

3.   Kadar priglašeni organ ugotovi, da monter ali proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev te direktive ali ustreznih harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, od monterja ali proizvajalca zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda certifikata.

4.   Kadar priglašeni organ med spremljanjem skladnosti po izdaji certifikata ali odločitve o odobritvi, kot je primerno, ugotovi, da dvigalo ali varnostna komponenta za dvigala ni več skladna, od monterja ali proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali umakne certifikat ali odločitev o odobritvi.

5.   Kadar korektivni ukrepi niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali umakne vse certifikate ali odločitve o odobritvi.

Člen 33

Pritožba zoper odločitve priglašenih organov

Države članice zagotovijo, da je na voljo pritožbeni postopek zoper odločitve priglašenih organov.

Člen 34

Obveznosti obveščanja za priglašene organe

1.   Priglašeni organi obveščajo priglasitveni organ o:

(a)

vseh zavrnitvah, omejitvah, začasnih preklicih, umikih certifikata ali odločitev o odobritvi;

(b)

vseh okoliščinah, ki vplivajo na obseg priglasitve ali pogoje zanjo;

(c)

vsakem zaprosilu po informacijah v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ki so ga prejeli od organov za nadzor trg;

(d)

na zahtevo, o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v obsegu njihove priglasitve, in o vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.

2.   Priglašeni organi drugim organom, ki so priglašeni v okviru te direktive ter izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti in zajemajo dvigala istega tipa ali varnostne komponente za dvigala istega tipa, zagotavljajo ustrezne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi in, na zahtevo, s pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.

Člen 35

Izmenjava izkušenj

Komisija organizira izmenjavo izkušenj med nacionalnimi organi držav članic, ki so pristojni za politiko priglasitev.

Člen 36

Usklajevanje priglašenih organov

Komisija zagotovi vzpostavitev in pravilno delovanje ustrezne koordinacije in sodelovanja med organi, ki so bili priglašeni na podlagi te direktive, in sicer v obliki koordinacijske skupine priglašenih organov za dvigala.

Države članice zagotovijo, da organi, ki jih priglasijo, sodelujejo pri delu te skupine, neposredno ali prek imenovanih predstavnikov.

POGLAVJE V

NADZOR TRGA V UNIJI, NADZOR DVIGAL ALI VARNOSTNIH KOMPONENT ZA DVIGALA, KI VSTOPAJO NA TRG UNIJE, TER ZAŠČITNI POSTOPEK UNIJE

Člen 37

Nadzor trga v Uniji in nadzor dvigal ali varnostnih komponent za dvigala, ki vstopajo na trg Unije

Za dvigala in varnostne komponente za dvigala se uporabljajo člen 15(3) in členi 16 do 29 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Člen 38

Postopek za ravnanje z dvigali ali varnostnimi komponentami za dvigala, ki predstavljajo tveganje na nacionalni ravni

1.   Kadar organi za nadzor trga ene države članice upravičeno domnevajo, da dvigalo ali varnostna komponenta za dvigala, zajeto oz. zajeta s to direktivo, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali, kadar je primerno, varnost lastnine, ovrednotijo, ali zadevna dvigala ali zadevne varnostne komponente za dvigala izpolnjujejo vse ustrezne zahteve iz te direktive. Zadevni gospodarski subjekti v ta namen po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.

Kadar organi za nadzor trga med navedenim vrednotenjem iz prvega pododstavka ugotovijo, da dvigalo ne izpolnjuje zahtev iz te direktive, od monterja nemudoma zahtevajo, da sprejme vse ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi, da dvigalo izpolni navedene zahteve v razumnem roku, ki ga določijo v sorazmerju z naravo tveganja.

Kadar organi za nadzor trga med navedenim vrednotenjem iz prvega pododstavka ugotovijo, da varnostna komponenta za dvigala ne izpolnjuje zahtev iz te direktive, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da sprejme vse ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi, da varnostna komponenta za dvigala izpolni navedene zahteve, jo umakne s trga ali odpokliče v razumnem roku, ki ga določijo glede na naravo tveganja.

Organi za nadzor trga o tem ustrezno obvestijo zadevni priglašeni organ.

Za ukrepe iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka se uporablja člen 21 Uredbe (ES) št. 765/2008.

2.   Kadar organi za nadzor trga menijo, da neskladnost ni omejena na njihovo nacionalno ozemlje, Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih vrednotenja in ukrepih, ki jih zahtevajo od gospodarskih subjektov.

3.   Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje vseh ustreznih korektivnih ukrepov glede vseh dvigal in varnostnih komponent za dvigala, ki jih je dal na trg ali katerih dostopnost na trgu je omogočil po vsej Uniji.

4.   Kadar monter ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov v roku iz drugega pododstavka odstavka 1, organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za odpoklic dvigala s trga ali omejitev ali prepoved dajanja na njihov nacionalni trg ali uporabe zadevnega dvigala.

Kadar zadevni gospodarski subjekt v roku iz tretjega pododstavka odstavka 1 ne sprejme korektivnih ukrepov, organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti varnostne komponente za dvigala na nacionalnem trgu ali pa jo umaknejo ali odpokličejo s trga.

Organi za nadzor trga Komisijo in druge države članice nemudoma obvestijo o navedenih ukrepih.

5.   Informacije iz tretjega pododstavka odstavka 4 vključujejo vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo neskladnega dvigala ali varnostne komponente za dvigala, njegovega porekla, vrste domnevne neskladnosti in z njo povezana tveganja, vrsto in trajanje sprejetih nacionalnih ukrepov ter stališča zadevnih gospodarskih subjektov. Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je neskladnost posledica katerega od naslednjih vzrokov:

(a)

dvigalo ali varnostna komponenta za dvigala ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz te direktive ali

(b)

harmonizirani standardi, navedeni v členu 14 v zvezi z domnevo o skladnosti, so pomanjkljivi.

6.   Države članice, razen države članice, ki je začela postopek po tem členu, Komisijo in ostale države članice nemudoma obvestijo o vseh sprejetih ukrepih in vseh dodatnih razpoložljivih informacijah, ki so jim na voljo v zvezi z neskladnostjo zadevnega dvigala ali varnostne komponente za dvigala, v primeru nestrinjanja s sprejetim nacionalnim ukrepom pa predložijo svoje ugovore.

7.   Kadar država članica ali Komisija v obdobju treh mesecev po prejemu informacij iz tretjega pododstavka odstavka 4 ne predloži ugovorov glede začasnega ukrepa, ki ga je sprejela država članica, se šteje, da je navedeni ukrep upravičen.

8.   Države članice zagotovijo takojšnje izvajanje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnim dvigalom ali varnostno komponento za dvigala, na primer umik varnostne komponente za dvigala s trga.

Člen 39

Zaščitni postopek Unije

1.   Kadar so ob zaključku postopka iz člena 38(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep države članice ali kadar Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, Komisija nemudoma začne posvetovanje z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom oziroma subjekti ter oceni nacionalni ukrep. Komisija na podlagi rezultatov navedene ocene sprejme izvedbeni akt, s katerim določi, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne.

Komisija svojo odločitev naslovi na vse države članice in jo nemudoma sporoči državam članicam in zadevnemu gospodarskemu subjektu oziroma subjektom.

2.   Če se šteje, da je nacionalni ukrep v zvezi z dvigalom upravičen, vse države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo odpoklic dvigala s trga ali omejitev ali prepoved dajanja neskladnega dvigala na trg ali v uporabo.

Če se šteje, da je nacionalni ukrep v zvezi z varnostno komponento za dvigala upravičen, vse države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo umik neskladne varnostne komponente za dvigala s svojega trga.

Države članice o tem obvestijo Komisijo.

Če se šteje, da je nacionalni ukrep neupravičen, ga zadevna država članica umakne.

3.   Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, in je neskladnost dvigala ali varnostne komponente za dvigala posledica pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih iz točke (b) člena 38(5) te direktive, Komisija uporabi postopek iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1025/2012.

Člen 40

Skladna dvigala ali skladne varnostne komponente za dvigala, ki predstavljajo tveganje

1.   Kadar država članica po izvedbi vrednotenja iz člena 38(1) ugotovi, da dvigalo, čeprav je skladno s to direktivo, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi, in, kjer je primerno, varnost lastnine, od monterja zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevno dvigalo ne bo več predstavljalo navedenega tveganja, ali pa ga odpokliče ali omeji ali prepove njegovo uporabo v razumnem obdobju glede na naravo tveganja, kakor lahko predpiše.

Kadar država članica po izvedbi vrednotenja iz člena 38(1) ugotovi, da varnostna komponenta za dvigala, čeprav je skladna s to direktivo, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi, in, kjer je primerno, varnost lastnine, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevna varnostna komponenta za dvigala takrat, ko bo dana na trg, ne bo več predstavljala navedenega tveganja, ali pa varnostno komponento za dvigala umakne iz prometa ali jo odpokliče v razumnem obdobju glede na naravo tveganja, kakor lahko predpiše.

2.   Gospodarski subjekt zagotovi izvajanje korektivnih ukrepov za vsa dvigala ali varnostne komponente za dvigala, ki jih je dal na trg ali katerih dostopnost na trgu je omogočil po vsej Uniji.

3.   Država članica nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice. Te informacije vključujejo vse podrobnosti, ki so na voljo, zlasti podatke za identifikacijo zadevnih dvigal ali varnostnih komponent za dvigala, poreklo in dobavno verigo dvigal ali varnostnih komponent za dvigala, vrsto tveganja ter vrsto in trajanje sprejetih nacionalnih ukrepov.

4.   Komisija se nemudoma posvetuje z državami članicami in zadevnimi gospodarskimi subjekti ter nadaljuje presojo nacionalnega ukrepa. Na podlagi rezultatov navedenega vrednotenja Komisija z izvedbenimi akti odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne, in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe.

Izvedbeni akti iz prvega pododstavka tega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 42(3).

V izredno nujnih ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z varovanjem zdravja in varnostjo ljudi sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 42(4) izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj.

5.   Komisija svojo odločitev naslovi na vse države članice in jo nemudoma predloži državam članicam in zadevnemu gospodarskemu subjektu oziroma subjektom.

Člen 41

Formalna neskladnost

1.   Brez poseganja v člen 38 država članica od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da zadevno neskladnost odpravi, kadar ugotovi eno od naslednjih dejstev:

(a)

oznaka CE ni nameščena v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali členom 19 te direktive;

(b)

oznaka CE ni bila nameščena;

(c)

identifikacijska številka priglašenega organa je bila nameščena na način, da je kršen člen 19, ali ni bila nameščena, kjer zahteva člen 19;

(d)

izjava EU o skladnosti ni bila pripravljena;

(e)

izjava EU o skladnosti ni bila pravilno pripravljena;

(f)

tehnična dokumentacija iz delov A in B Priloge IV ter prilog VII, VIII in XI ni na voljo ali ni popolna;

(g)

ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka ali naslov monterja, proizvajalca ali uvoznika niso bili navedeni v skladu s členom 7(6), členom 8(6) ali členom 10(3);

(h)

informacije, ki omogočajo identifikacijo dvigala ali varnostne komponente za dvigala, niso bile navedene v skladu s členom 7(5) ali členom 8(5);

(i)

dvigalu ali varnostni komponenti za dvigala niso priloženi dokumenti iz člena 7(7) ali člena 8(7) ali pa ti dokumenti niso skladni z veljavnimi zahtevami.

2.   Če se neskladnost iz odstavka 1 nadaljuje, zadevna država članica sprejme vse ustrezne ukrepe za omejevanje ali prepoved uporabe dvigala ali za njegov odpoklic ali pa omejevanje ali prepoved omogočanja dostopnosti na trgu varnostne komponente za dvigala ali zagotovi, da je odpoklicana ali umaknjena s trga.

POGLAVJE VI

POSTOPEK V ODBORU, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 42

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za dvigala. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.

5.   Komisija se z Odborom posvetuje o vseh vprašanjih, za katera se po Uredbi (EU) št. 1025/2012 ali po kateri koli drugi zakonodaji Unije zahteva posvetovanje s sektorskimi strokovnjaki.

Odbor lahko poleg tega obravnava vsa vprašanja v zvezi z uporabo te direktive, ki jih sproži njegov predsednik ali predstavnik države članice v skladu z njegovim poslovnikom.

Člen 43

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo v primerih, ko gospodarski subjekti kršijo določbe nacionalnega prava, sprejete v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Taka pravila lahko v primeru resnih kršitev vključujejo kazenskopravne sankcije.

Kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 44

Prehodne določbe

Države članice ne ovirajo dajanja dvigal v obratovanje ali omogočanje dostopnosti varnostnih komponent za dvigala na trgu, zajetih v Direktivi 95/16/ES, ki so skladni z navedeno direktivo in so bili dani na trg pred 20. aprilom 2016.

Certifikati in odločitve, izdani s strani priglašenih organov v skladu z Direktivo 95/16/ES, so veljavni v skladu s to direktivo.

Člen 45

Prenos

1.   Države članice do 19. aprila 2016 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s točkami 4 do 21 člena 2, členi 7 do 14, 17 in 18, členom 19(5), členi 20 do 44, členom 45(1), členoma 47 in 48 in točkami (f), (k), (l) in (m) dela A Priloge II, točkami (e), (k), (l) in (m) dela B Priloge II, točkami 2(e), 3(c), 3(d), 3(f), točkami 4(b) do (e) in točkami 5 do 9 dela A Priloge IV, točkami 2(e), 3(c), 3(e), 3(h), točkami 4(c) do (e), odstavki 2, 3 in 4 točke 6 in točkami 7 do 10 dela B Priloge IV, točko 3.2(b) in točkama 5 in 6 Priloge V, točkami 3.1(a), (b) in (c), odstavkoma 4 in 5 točke 3.3, točko 4.3, točko 7 Priloge VI, točkami 3.1(a), (b), (d) in (f), točko 3.3, točko 4.2, točko 7 Priloge VII, točkami 3(c), (e) in (h) in točko 4 Priloge VIII, točkami 3(a) do (d) Priloge IX, točkama 3.1(a) in 3.1(e), točko 3.4, točko 6 Priloge X, točkami 3.1(a), (b), (c) in (e), točkama 3.3.4 in 3.3.5, točkama 3.4 in 3.5, točko 5(b), točko 6 Priloge XI, točko 3.1(a), točko 3.3 in točko 6 Priloge XII. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh predpisov.

Države članice te predpise uporabljajo od 20. aprila 2016.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Vključijo tudi izjavo, da se v veljavnih zakonih in drugih predpisih sklicevanja na direktivo, razveljavljeno s to direktivo, štejejo kot sklicevanja na to direktivo. Način sklicevanja in obliko izjave določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 46

Pregled

1.   Komisija do 19. aprila 2018 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju in delovanju te direktive.

2.   Poročilo temelji na posvetovanju z zainteresiranimi stranmi.

3.   Poročilu se po potrebi priloži predlog za revizijo te direktive.

Člen 47

Razveljavitev

Direktiva 95/16/ES, kakor je bila spremenjena z akti iz dela A Priloge XIII, se razveljavi z učinkom od 20. aprila 2016 brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in datumov začetka uporabe direktiv iz dela B Priloge XIII.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge XIV.

Člen 48

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1, točke 1 do 4 člena 2, členi 3 do 6, člena 15 in 16, člen 19(1) do (4), člen 44, člen 45(2), člen 49 in Priloga I, točke (a) do (e) in (g) do (j) dela A Priloge II, točke (a), (c), (d) in (f) do (j) dela B Priloge II, Priloga III, točka 1, točke 2(a) do (d), točke 3(a) in (b), (e), (g) in (j), točka 4(a) in točka 10 dela A Priloge IV, točka 1, točke 2(a) do (d), točke 3(a), (b), (d), (f), (g), (i) in (j), točki 4(a) in (b), odstavek 1 točke 6, točka 11 dela B Priloge IV, točke 1 do 3.1, točka 3.2(a), točke 3.3 do 4 Priloge V, točki 1 in 2, točke 3.1(d) do (f), točka 3.2, odstavki 1 do 3 točke 3.3, točke 3.4 do 4.2, točka 6 Priloge VI, točki 1 in 2, točki 3.1(c) in (e), točka 3.2, točka 3.4, točka 4.1, točke 4.3 do 6 Priloge VII, točki 1 in 2, točke 3(a), (b), (f), (g) in (i), točka 6 Priloge VIII, točki 1 in 2, točke 4 do 6 Priloge IX, točki 1 in 2, točke 3.1(b), (c) in (d), točki 3.2 in 3.3, točki 4 in 5 Priloge X, točki 1 in 2, točka 3.1(d), točka 3.2, točka 3.3.1, točka 4, točke 5(a), (c) in (d) Priloge XI, točki 1 in 2, točke 3.1(b), (c) in (d), točka 3.2, točka 3.4, točki 4 in 5 Priloge XII se uporabljajo od 19. aprila 2016.

Člen 49

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 26. februarja 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  UL C 181, 21.6.2012, str. 105.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2014 (še ni objavljeno Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 20. februarja 2014.

(3)  UL L 213, 7.9.1995, str. 1.

(4)  Glej del A Priloge XIII.

(5)  UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

(6)  UL L 218, 13.8.2008, str. 82.

(7)  UL L 134, 20.6.1995, str. 37.

(8)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(9)  Odobrena s Sklepom Sveta 2010/48/ES z dne 26. novembra 2009 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske skupnosti (UL L 23, 27.1.2010, str. 35).

(10)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.


PRILOGA I

BISTVENE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE ZAHTEVE

UVODNE OPOMBE

1.

Obveznosti na podlagi bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev veljajo samo, če obstaja določeno tveganje v zvezi z dvigalom ali varnostno komponento za dvigala, kadar se uporablja, kakor je predvidel monter ali proizvajalec.

2.

Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, ki jih vsebuje ta direktiva, so obvezne. Vendar glede na trenutno stanje tehnike cilji, ki jih določa, morda niso dosegljivi. V takih primerih mora biti dvigalo ali varnostna komponenta za dvigala načrtovana in izdelana tako, da se čim bolj približa tem ciljem.

3.

Proizvajalec in monter morata izvesti oceno tveganja, da bi ugotovila vsa tveganja, ki veljajo za njihove proizvode. Proizvode morata načrtovati in izdelati ob upoštevanju take ocene.

1.   Splošno

1.1   Uporaba Direktive 2006/42/ES

Kadar obstaja tveganje in ni obravnavano v tej prilogi, se uporabljajo bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I k Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1). Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz točke 1.1.2 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES se uporabljajo v vsakem primeru.

1.2   Nosilec

Nosilec vsakega dvigala mora biti kabina. Ta kabina mora biti načrtovana in izdelana tako, da njena prostornost in trdnost ustrezata največjemu številu oseb in nazivnemu bremenu dvigala, ki ga določi monter.

Kadar je dvigalo namenjeno prevozu oseb in kadar to dopuščajo njegove mere, mora biti kabina načrtovana in izdelana tako, da njene konstrukcijske značilnosti ne ovirajo ali preprečujejo dostopa in uporabe invalidnim osebam in da dopuščajo ustrezne prilagoditve, namenjene olajšanju uporabe dvigala takim osebam.

1.3   Nosilna in podporna sredstva

Nosilna in/ali podporna sredstva kabine, njeni dodatki in kakršni koli omejevalni deli morajo biti izbrani in načrtovani tako, da zagotovijo ustrezno raven splošne varnosti in kar najbolj zmanjšajo nevarnost padca kabine ob upoštevanju okoliščin uporabe, uporabljenih materialov in proizvodnih razmer.

Če se za nosilna sredstva kabine uporabljajo vrvi ali verige, morata biti na voljo vsaj dva neodvisna kabla ali verigi, vsaka s svojim sidrnim sistemom. Take vrvi in verige ne smejo imeti členov ali spojev, razen kjer je nujno za pritrditev ali oblikovanje zanke.

1.4   Nadzor obremenitve (vključno s preveliko hitrostjo)

1.4.1

Dvigala morajo biti načrtovana, izdelana in montirana tako, da preprečujejo običajen začetek vožnje, če je presežena dopustna obremenitev.

1.4.2

Dvigala morajo biti opremljena z omejevalnikom hitrosti.

Te zahteve ne veljajo za dvigala, v katerih pogonski sistem preprečuje pretirano hitrost.

1.4.3

Hitra dvigala morajo biti opremljena z napravo za nadzorovanje in omejevanje hitrosti.

1.4.4

Dvigala, ki jih poganjajo torne vrvenice, morajo biti načrtovana tako, da zagotovijo stabilnost vlečnih kablov na vrvenici.

1.5   Pogonski mehanizem

1.5.1

Vsa osebna dvigala morajo imeti svoj pogonski mehanizem. Ta zahteva ne velja za dvigala, v katerih so protiuteži nadomeščene s še eno kabino.

1.5.2

Monter mora zagotoviti, da pogonski mehanizem in z njim povezane naprave dvigala niso dostopni, razen za vzdrževanje in v nujnih primerih.

1.6   Komande

1.6.1

Komande dvigal, namenjene uporabi invalidnih oseb brez spremstva, morajo biti ustrezno načrtovane in nameščene.

1.6.2

Delovanje komand mora biti jasno označeno.

1.6.3

Klicni tokokrogi skupine dvigal so lahko skupni ali povezani.

1.6.4

Električna oprema mora biti montirana in povezana tako, da:

(a)

ni mogoča nobena zamenjava s tokokrogi, ki niso neposredno povezani z dvigalom;

(b)

je preskrbo z električno energijo mogoče vključiti ob obremenitvi;

(c)

so premiki dvigala odvisni od električnih varnostnih naprav v ločenem električnem varnostnem tokokrogu;

(d)

napaka v električni napeljavi ne povzroči nevarnosti.

2.   Tveganja za osebe zunaj kabine

2.1

Dvigalo mora biti načrtovano in izdelano tako, da zagotavlja, da je prostor, v katerem potuje kabina, nedostopen, razen za vzdrževanje ali v nujnih primerih. Preden oseba vstopi v ta prostor, mora biti onemogočena normalna uporaba dvigala.

2.2

Dvigalo mora biti načrtovano in izdelano tako, da preprečuje nevarnost trčenja, ko je kabina v enem od svojih skrajnih položajev.

Cilj bo dosežen s prostim prostorom ali pribežališčem v skrajnih položajih.

V posebnih primerih se pri dajanju možnosti državam članicam za predhodno odobritev, zlasti v obstoječih stavbah, kjer je to rešitev nemogoče uresničiti, lahko zagotovijo druga ustrezna sredstva, da bi se izognili nevarnosti.

2.3

Pristajališča na vhodu in izhodu kabine morajo biti opremljena z etažnimi vrati z ustrezno mehansko odpornostjo za okoliščine predvidene uporabe.

Naprava za zaklepanje mora med normalnim delovanjem preprečevati:

(a)

začetek premikanja kabine, sproženega namerno ali nenamerno, razen če etažna vrata niso zaprta ali zaklenjena;

(b)

odpiranje etažnih vrat, ko se kabina še premika, in izven predpisanega pristajalnega območja.

Vsi pristajalni premiki z odprtimi vrati so na posebej opredeljenih območjih dovoljeni, če je izravnalna hitrost nadzorovana.

3.   Tveganja za osebe v kabini

3.1

Kabine dvigal morajo biti popolnoma zaprte s stenami po vsej dolžini, vključno s tlemi in stropi, z izjemo odprtin za prezračevanje, in z vrati po vsej dolžini. Ta vrata morajo biti načrtovana in montirana tako, da se kabina ne more premakniti, če niso zaprta, razen pri pristajalnih premikih, navedenih v tretjem pododstavku točke 2.3, in pride do ustavitve, če se odprejo.

Vrata kabine morajo ostati zaprta in zaklenjena, če se dvigalo ustavi med dvema nivojema, kjer obstaja nevarnost padca med kabino in jaškom, ali tudi če jaška ni.

3.2

V primeru prekinitve električnega toka ali napake komponent mora imeti dvigalo naprave za preprečitev prostega padca ali nenadzorovanih premikov kabine.

Naprava, ki preprečuje prosti padec kabine, mora biti neodvisna od nosilnih sredstev kabine.

Ta naprava mora biti zmožna zaustaviti kabino ob njeni dopustni obremenitvi in maksimalni hitrosti, ki jo predvideva monter. Kakršna koli zaustavitev s to napravo ne sme povzročiti takega zmanjšanja hitrosti, ki bi škodilo ljudem v kabini, ne glede na okoliščine obremenitve.

3.3

Blažilniki morajo biti nameščeni med dnom jaška in tlemi kabine.

V tem primeru je treba prosti prostor, naveden v točki 2.2, izmeriti, kadar so blažilniki popolnoma stisnjeni.

Ta zahteva ne velja za dvigala, v katerih kabina zaradi oblike pogonskega sistema ne more vstopiti v prosti prostor, naveden v točki 2.2.

3.4

Dvigala morajo biti načrtovana in izdelana tako, da jih je nemogoče spraviti v pogon, če v točki 3.2 navedena naprava ni v operativnem položaju.

4.   Druga tveganja

4.1

Etažna vrata in vrata kabine ali oboje vrat skupaj morajo biti, kadar so motorizirana, opremljena z napravo, ki preprečuje tveganje priprtja, kadar se premikajo.

4.2

Kadar morajo prispevati k protipožarnemu varstvu stavbe, morajo biti etažna vrata, vključno tista s steklenimi deli, ustrezno odporna proti ognju v smislu njihove celovitosti in njihovih izolacijskih lastnostih (zadržanje plamenov) in oddajanju toplote (toplotno sevanje).

4.3

Protiuteži morajo biti montirane tako, da preprečujejo kakršno koli nevarnost trčenja s kabino ali padca nanjo.

4.4

Dvigala morajo biti opremljena s sredstvi, ki omogočajo osvoboditev in evakuacijo v kabini ujetih ljudi.

4.5

Kabine morajo biti opremljene z dvosmernimi komunikacijskimi sredstvi, ki omogočajo stalen stik z reševalno službo.

4.6

Dvigala morajo biti načrtovana in izdelana tako, da lahko dokončajo premike, ki že potekajo, zavrnejo pa nove komande, če temperatura motorja dvigala preseže maksimum, ki ga je določil monter.

4.7

Kabine morajo biti načrtovane in izdelane tako, da potnikom zagotovijo zadostno zračenje, celo v primeru daljše zaustavitve.

4.8

Kabina mora biti ustrezno osvetljena, kadar koli se uporablja in kadar koli so vrata odprta. Na voljo mora biti tudi osvetlitev v sili.

4.9

Komunikacijska sredstva, navedena v točki 4.5, in osvetlitev v sili, navedena v točki 4.8, morajo biti načrtovana in izdelana tako, da delujejo celo brez normalne oskrbe z električnim tokom. Njihov čas delovanja mora biti dovolj dolg, da omogoči normalen potek reševanja.

4.10

Kontrolni tokokrogi dvigal, ki bi jih lahko uporabljali ob požaru, morajo biti načrtovani in izdelani tako, da se lahko prepreči zaustavitev dvigal na določenih nivojih in reševalnim ekipam omogoči prednostni nadzor dvigala.

5.   Označevanje

5.1

Poleg minimalnih podrobnih podatkov, ki se v skladu s točko 1.7.3 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES zahtevajo za vsak stroj, mora imeti vsaka kabina dobro vidno tablico, ki navaja dopustno obremenitev v kilogramih in maksimalno število potnikov, ki se lahko peljejo.

5.2

Če je dvigalo načrtovano tako, da dopušča v kabini ujetim ljudem izhod brez zunanje pomoči, morajo biti ustrezna navodila v kabini jasna in vidna.

6.   Navodila

6.1

Varnostne komponente za dvigala, navedene v Prilogi III, morajo biti opremljene z navodili, tako da je mogoče učinkovito in brez nevarnosti izvajati:

(a)

montažo;

(b)

povezovanje;

(c)

prilagoditev;

(d)

vzdrževanje.

6.2

Vsako dvigalo morajo spremljati navodila. Navodila vsebujejo vsaj naslednje dokumente:

(a)

navodila, ki vsebujejo načrte in diagrame, ki so potrebni za normalno uporabo in so povezani z vzdrževanjem, pregledovanjem, popravilom, rednimi pregledi in reševalnimi akcijami, navedenim v točki 4.4;

(b)

kontrolno knjigo, v katero se lahko zapisujejo popravila in, kjer je primerno, redni pregledi.


(1)  UL L 157, 9.6.2006, str. 24.


PRILOGA II

A.   VSEBINA IZJAVE EU O SKLADNOSTI ZA VARNOSTNE KOMPONENTE ZA DVIGALA

Izjava EU o skladnosti za varnostne komponente za dvigala vsebuje naslednje informacije:

(a)

ime podjetja in naslov proizvajalca;

(b)

kjer je ustrezno, ime podjetja in naslov pooblaščenega zastopnika;

(c)

opis varnostne komponente za dvigala, podrobnosti o tipu ali seriji in serijsko številko (če obstaja); če je potrebno, lahko za identifikacijo varnostne komponente vključuje sliko;

(d)

funkcijo varnostne komponente za dvigala, če ni razvidna iz opisa;

(e)

leto proizvodnje varnostne komponente za dvigala;

(f)

vse ustrezne določbe, ki jih izpolnjuje varnostna komponenta za dvigala;

(g)

izjavo, da je varnostna komponenta za dvigala skladna z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji;

(h)

kjer je ustrezno, sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde;

(i)

kjer je ustrezno, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je opravil EU-pregled tipa varnostnih komponent za dvigala iz dela A Priloge IV in Priloge VI, ter sklicevanje na certifikat o EU-pregledu tipa, ki ga je izdal navedeni priglašeni organ;

(j)

kjer je ustrezno, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je opravil postopek ugotavljanja skladnosti z naključnim tipom za varnostne komponente za dvigala iz Priloge IX;

(k)

kjer je ustrezno, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je odobril sistem kakovosti, ki ga je proizvajalec uporabil v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti iz Priloge VI ali VII;

(l)

ime in funkcijo osebe, pooblaščene za podpisovanje izjave v imenu proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;

(m)

kraj in datum podpisa;

(n)

podpis.

B.   VSEBINA IZJAVE EU O SKLADNOSTI ZA DVIGALA

Izjava EU o skladnosti za dvigala je sestavljena v istem jeziku kot navodila iz točke 6.2 Priloge I in vsebuje naslednje informacije:

(a)

ime podjetja in naslov monterja;

(b)

kjer je ustrezno, ime podjetja in naslov pooblaščenega zastopnika;

(c)

opis dvigala, podrobnosti o tipu ali seriji, serijsko številko in naslov, kjer je dvigalo montirano;

(d)

leto montaže dvigala;

(e)

vse ustrezne določbe, ki jih izpolnjuje dvigalo;

(f)

izjavo, da je dvigalo skladno z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji;

(g)

kjer je ustrezno, sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde;

(h)

kjer je ustrezno, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je opravil EU-pregled tipa za dvigala iz dela B Priloge IV, in sklicevanje na certifikat o EU-pregledu tipa, ki ga je izdal navedeni priglašeni organ;

(i)

kjer je ustrezno, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je opravil postopek preverjanja enote za dvigala iz Priloge VIII;

(j)

kjer je ustrezno, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je opravil končni pregled dvigala za dvigala iz Priloge V;

(k)

kjer je ustrezno, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je odobril sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga je uporabil monter v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti iz prilog X, XI ali XII;

(l)

ime in funkcijo osebe, pooblaščene za podpisovanje izjave v imenu monterja ali njegovega pooblaščenega predstavnika;

(m)

kraj in datum podpisa;

(n)

podpis.


PRILOGA III

SEZNAM VARNOSTNIH KOMPONENT ZA DVIGALA

1.

Naprave za zaklepanje etažnih vrat.

2.

Naprave za preprečevanje padcev, navedene v točki 3.2 Priloge I, ki preprečujejo padec kabine ali nenadzorovane premike.

3.

Naprave za omejevanje obratov motorja.

4.

(a)

Blažilniki, ki akumulirajo energijo:

(i)

nelinearni ali

(ii)

z dušenjem povratnega gibanja.

(b)

Blažilniki, ki energijo porabijo.

5.

Varnostne naprave, nameščene v mehanizme hidravličnih tokokrogov, kadar se ti uporabljajo kot naprave za preprečevanje padcev.

6.

Električne varnostne naprave v obliki varnostnih tokokrogov, ki vsebujejo elektronske komponente.


PRILOGA IV

EU-PREGLED TIPA ZA DVIGALA IN VARNOSTNE KOMPONENTE ZA DVIGALA

(modul B)

A.   EU-Pregled tipa za varnostne komponente za dvigala

1.

EU-pregled tipa je tisti del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ pregleda tehnični načrt varnostne komponente za dvigala ter preveri in potrdi, da tehnično načrtovanje varnostne komponente za dvigala izpolnjuje veljavne zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I in da bo dvigalu, v katerem je pravilno nameščena, omogočila izpolnjevanje teh zahtev.

2.

Vlogo za EU-pregled tipa vloži proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik pri enem samem priglašenem organu, ki ga izbere sam.

Vloga vključuje:

(a)

ime in naslov proizvajalca in, če vlogo vloži pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov ter kraj proizvodnje varnostnih komponent za dvigala;

(b)

pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu;

(c)

tehnično dokumentacijo;

(d)

značilni vzorec varnostne komponente za dvigala ali podrobnosti o kraju, kjer jo je mogoče pregledati. Priglašeni organ lahko zahteva dodatne vzorce, če je to potrebno za izvedbo preskusnega programa;

(e)

ustrezna dokazila o ustreznosti rešitve tehničnega načrta. V teh ustreznih dokazilih so navedeni vsi uporabljeni dokumenti, vključno z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami, zlasti če se ustrezni harmonizirani standardi niso uporabljali v celoti. Ustrezna dokazila po potrebi vsebujejo rezultate preskusov, ki jih je v skladu z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami izvedel ustrezni laboratorij proizvajalca ali drug preskuševalni laboratorij v njegovem imenu in na njegovo odgovornost.

3.

Tehnična dokumentacija omogoča oceno, ali varnostna komponenta za dvigala izpolnjuje pogoje iz točke 1, in vključuje ustrezno analizo in oceno tveganja. Tehnična dokumentacija opredeljuje veljavne zahteve in v obsegu, ki je pomemben za tako oceno, zajema načrt, proizvodnjo in delovanje varnostnih komponent za dvigala.

Tehnična dokumentacija, kadar je to ustrezno, vsebuje vsaj naslednje:

(a)

opis varnostne komponente za dvigala, vključno z njegovim področjem uporabe (zlasti možne omejitve hitrosti, obremenitve in moči) in okoliščine (zlasti eksplozivna okolja in izpostavljenost elementom);

(b)

načrt in delavniške risbe in diagrame;

(c)

opis in razlage, ki so potrebni za razumevanje navedenih risb in diagramov ter delovanje varnostne komponente za dvigala;

(d)

seznam harmoniziranih standardov, ki se uporabljajo v celoti ali deloma in katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, in, kadar navedeni harmonizirani standardi niso bili uporabljeni, opis rešitev, ki so bile sprejete, da bodo varnostne komponente za dvigala lahko izpolnile pogoja iz točke 1, vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene. V primeru delne uporabe harmoniziranih standardov se v tehnični dokumentaciji navedejo deli, ki so bili uporabljeni;

(e)

rezultate projektnih izračunov, ki jih je opravil ali dal opraviti proizvajalec;

(f)

poročila o preskusih;

(g)

izvod navodil varnostnih komponent za dvigala;

(h)

sprejete ukrepe v fazi proizvodnje, s katerimi zagotovi, da serijsko proizvedene varnostne komponente za dvigala ustrezajo pregledani varnostni komponenti za dvigala.

4.

Priglašeni organ:

(a)

pregleda tehnično dokumentacijo in ustrezna dokazila, da ugotovi ustreznost tehničnega načrta varnostne komponente za dvigala;

(b)

se dogovori z vložnikom za kraj, kjer bodo izvedeni pregledi in preskusi;

(c)

preveri, ali je bil značilni vzorec izdelan skladno s tehnično dokumentacijo, ter določi sestavine, ki so bile načrtovane v skladu z veljavnimi določbami ustreznih harmoniziranih standardov, in elemente, ki so bili načrtovani v skladu z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami;

(d)

izvede ustrezne preglede in preskuse ali jih da izvesti, da preveri, ali so bile v primeru, da se je proizvajalec odločil uporabiti specifikacije iz ustreznih harmoniziranih standardov, ti uporabljeni pravilno;

(e)

izvede ustrezne preglede in preskuse ali jih da izvesti, da preveri, kadar niso bile uporabljene specifikacije ustreznih harmoniziranih standardov, ali rešitve, ki jih je sprejel proizvajalec, vključno tiste, ki so bile uporabljene v drugih ustreznih tehničnih specifikacijah, omogočajo, da bo varnostna komponenta za dvigala izpolnjevala pogoje iz točke 1.

Priglašeni organ sestavi poročilo o vrednotenju, ki navaja opravljene preglede, preverjanja in preskuse ter njihove rezultate. Brez poseganja v obveznosti do priglasitvenih organov lahko priglašeni organ objavi vsebino navedenega poročila v celoti ali delno le, če se proizvajalec strinja.

5.

Kadar tip varnostne komponente za dvigala izpolnjuje pogoje iz točke 1, priglašeni organ proizvajalcu izda certifikat o EU-pregledu tipa. Ta certifikat vsebuje ime in naslov proizvajalca, ugotovitve EU-pregleda tipa, kakršne koli pogoje za veljavnost certifikata in podatke, potrebne za identifikacijo odobrenega tipa.

Certifikatu o EU-pregledu tipa je lahko priložena ena ali več prilog.

Certifikat o EU-pregledu tipa in njegove priloge vsebujejo vse potrebne informacije, da se lahko ovrednoti skladnost proizvedenih varnostnih komponent za dvigala s preskušenim tipom ter omogoči nadzor med obratovanjem.

Kadar tip varnostne komponente za dvigala ne izpolnjuje pogojev iz točke 1, priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o EU-pregledu tipa in ustrezno obvesti vložnika s podrobno utemeljitvijo zavrnitve.

Priglašeni organ hrani izvod certifikata o EU-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov ter tehnično dokumentacijo in poročilo o vrednotenju še 15 let od datuma izdaje navedenega certifikata.

6.

Priglašeni organ hrani zase oceno kakršnih koli sprememb splošno priznanega stanja tehnike, ki kažejo, da odobreni tip ne izpolnjuje več pogojev iz točke 1, ter določi, ali take spremembe zahtevajo nadaljnje preiskave. V takem primeru priglašeni organ ustrezno obvesti proizvajalca.

7.

Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki ima tehnično dokumentacijo o certifikatu o EU-pregledu tipa, o kakršni koli spremembi odobrenega tipa, ki bi lahko vplivala na skladnost varnostne komponente za dvigala s pogoji iz točke 1 ali pogoji veljavnosti certifikata o EU-pregledu tipa.

Priglašeni organ pregleda spremembe in obvesti vložnika, ali je certifikat o EU-pregledu tipa še naprej veljaven ali so potrebni nadaljnji pregledi, preverjanja ali preskusi. Priglašeni organ izda dodatek k izvirnemu certifikatu o EU-pregledu tipa ali zaprosi za predložitev novega zahtevka za EU-pregled tipa, kot je ustrezno.

8.

Vsak priglašeni organ obvesti svoje priglasitvene organe o certifikatih o EU-pregledu tipa in katerih koli njihovih dodatkih, ki jih je izdal ali preklical, ter redno ali na zahtevo da na voljo priglasitvenemu organu seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatov in kakršnih koli dodatkov.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o zavrnjenih, preklicanih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatih o EU-pregledu tipa in dodatkih ter jih na zahtevo obvesti o izdanih certifikatih in/ali dodatkih.

9.

Komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo dobijo izvode certifikatov o EU-pregledu tipa in njihovih dodatkov. Komisija in države članice lahko na zahtevo dobijo izvod tehnične dokumentacije in poročilo o pregledih, preverjanjih in preskusih, ki jih je izvedel priglašeni organ.

10.

Proizvajalec skupaj s tehnično dokumentacijo hrani za nacionalne organe izvod certifikatov o EU-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov še 10 let po tem, ko je bila varnostna komponenta za dvigala dana na trg.

11.

Pooblaščeni zastopnik

Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko vloži vlogo iz točke 2 ter izpolni obveznosti iz točk 7 in 10, če so navedene v pooblastilu.

B.   EU-Pregled tipa za dvigala

1.

EU-pregled tipa za dvigala je del postopka ugotavljanja skladnosti, pri katerem priglašeni organ pregleda tehnično načrtovanje vzorčnega dvigala ali dvigala, za katerega ni določbe za razširitev ali različice, ter preveri in potrdi, da tehnično načrtovanje vzorčnega dvigala ali dvigala izpolnjuje veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve Priloge I.

EU-pregled tipa za dvigalo vključuje pregled značilnega vzorca celotnega dvigala.

2.

Vlogo za EU-pregled tipa vloži monter ali njegov pooblaščeni zastopnik pri enem samem priglašenem organu, ki ga izbere sam.

Vloga vključuje:

(a)

ime in naslov monterja in, če je vlogo vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov;

(b)

pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu;

(c)

tehnično dokumentacijo;

(d)

podrobnosti o kraju, kjer je mogoče pregledati vzorčno dvigalo. Vzorčno dvigalo, predloženo v pregled, vključuje končne dele in je zmožno delovati na vsaj treh nivojih (zgornjem, srednjem in spodnjem);

(e)

dokazila o ustreznosti rešitve tehničnega načrta. V teh ustreznih dokazilih so navedeni vsi uporabljeni dokumenti, vključno z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami, zlasti če se ustrezni harmonizirani standardi niso uporabljali v celoti. Dokazila po potrebi vsebujejo rezultate preskusov, ki jih je v skladu z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami izvedel ustrezni laboratorij monterja ali drug preskuševalni laboratorij v njegovem imenu in na njegovo odgovornost.

3.

Tehnična dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I.

Tehnična dokumentacija vsebuje, kadar je primerno, vsaj naslednje:

(a)

opis vzorčnega dvigala, ki jasno navaja vse dovoljene različice vzorčnega dvigala;

(b)

načrt in delavniške risbe ter diagrame;

(c)

opis in razlage, ki so potrebni za razumevanje navedenih skic in diagramov ter delovanje dvigala;

(d)

seznam upoštevanih bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev;

(e)

seznam harmoniziranih standardov, ki se uporabljajo v celoti ali deloma in katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, in, kadar navedeni harmonizirani standardi niso bili uporabljeni, opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz te direktive, vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene. V primeru delne uporabe harmoniziranih standardov se v tehnični dokumentaciji navedejo deli, ki so bili uporabljeni;

(f)

izvod izjav EU o skladnosti varnostnih komponent za dvigala, ki so vgrajene v dvigalu;

(g)

rezultate projektnih izračunov, ki jih je opravil ali dal v izvajanje monter;

(h)

poročila o preskusih;

(i)

izvod navodil iz točke 6.2 Priloge I;

(j)

sprejete ukrepe v fazi montaže, s katerimi se zagotovi, da v seriji proizvedeno dvigalo ustreza bistvenim zdravstvenim in varnostnim zahtevam iz direktive iz Priloge I.

4.

Priglašeni organ:

(a)

pregleda tehnično dokumentacijo ter dodatna dokazila, da oceni ustreznost tehničnega načrtovanja vzorčnega dvigala ali dvigala, za katerega ni določbe za razširitev ali različice;

(b)

se dogovori z monterjem za kraj, kjer bodo izvedeni pregledi in preskusi;

(c)

pregleda vzorčno dvigalo, da preveri, ali je bilo proizvedeno v skladu s tehnično dokumentacijo, ter določi sestavine, ki so bile načrtovane v skladu z veljavnimi določbami ustreznih harmoniziranih standardov, in sestavine, ki so bile načrtovane v skladu z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami;

(d)

izvede ustrezne preglede in preskuse ali jih da izvesti, s čimer preveri, ali so bile specifikacije ustreznih harmoniziranih standardov pravilno uporabljene, kadar se je monter odločil, da jih bo uporabil;

(e)

izvede ustrezne preglede in preskuse ali jih da izvesti, da preveri, kadar niso bile uporabljene specifikacije ustreznih harmoniziranih standardov, ali rešitve, ki jih je sprejel monter, vključno tiste, ki so bile uporabljene v drugih ustreznih tehničnih specifikacijah, izpolnjujejo ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz te direktive.

5.

Priglašeni organ pripravi poročilo o vrednotenju, ki navaja opravljene preglede, preverjanja in preskuse ter njihove rezultate. Brez poseganja v njegove obveznosti do priglasitvenih organov lahko priglašeni organ objavi vsebino navedenega poročila v celoti ali delno le, če se monter strinja.

6.

Kadar tip ustreza bistvenim zdravstvenim in varnostnim zahtevam iz Priloge I, ki veljajo za zadevno dvigalo, priglašeni organ monterju izda certifikat o EU-pregledu tipa. Ta certifikat vsebuje ime in naslov monterja dvigala, ugotovitve EU-pregleda tipa, kakršne koli pogoje za veljavnost certifikata in podrobne podatke, potrebne za identifikacijo odobrenega tipa.

Certifikatu o EU-pregledu tipa je lahko priložena ena ali več prilog.

Certifikat o EU-pregledu tipa in njegove priloge vsebujejo vse potrebne informacije za zagotovitev skladnosti dvigal z odobrenim tipom, ki bo ocenjen med končnim pregledom.

Kadar tip ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge I, priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o EU-pregledu tipa in monterja ustrezno obvesti o podrobni utemeljitvi zavrnitve.

Priglašeni organ hrani izvod certifikata o EU-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov ter tehnično dokumentacijo in poročilo o vrednotenju še 15 let od datuma izdaje tega certifikata.

7.

Priglašeni organ hrani zase oceno kakršnih koli sprememb splošno priznanega stanja tehnike, ki kažejo, da odobreni tip ne izpolnjuje več bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge I, ter določi, ali take spremembe zahtevajo nadaljnje preiskave. V tem primeru priglašeni organ ustrezno obvesti monterja.

8.

Monter priglašeni organ obvesti o kateri koli spremembi odobrenega tipa, vključno z različicami, ki niso opredeljene v izvirni tehnični dokumentaciji, ki bi lahko vplivala na skladnost dvigala z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I ali pogoji veljavnosti certifikata o EU-pregledu tipa.

Priglašeni organ pregleda spremembe in obvesti monterja, ali je certifikat o EU-pregledu tipa še naprej veljaven ali so potrebni nadaljnji pregledi, preverjanja ali preskusi. Priglašeni organ izda dodatek k izvirnemu certifikatu o EU-pregledu tipa ali zaprosi za predložitev nove vloge za EU-pregled tipa, kot je ustrezno.

9.

Vsak priglašeni organ obvesti svoj priglasitveni organ o certifikatih o EU-pregledu tipa in katerih koli njihovih dodatkih, ki jih je izdal ali preklical, ter redno ali na zahtevo da na voljo priglasitvenemu organu seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatov in kakršnih koli dodatkov.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o zavrnjenih, preklicanih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatih o EU-pregledu tipa in dodatkih ter jih na zahtevo obvesti o takih certifikatih in dodatkih, ki jih je izdal.

10.

Komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo prejmejo izvod certifikatov o EU-pregledu tipa in njihovih dodatkov. Komisija in države članice lahko na zahtevo dobijo izvod tehnične dokumentacije in poročilo o pregledih, preverjanjih in preskusih, ki jih je izvedel priglašeni organ.

11.

Monter skupaj s tehnično dokumentacijo hrani za nacionalne organe izvod certifikata o EU-pregledu tipa, vključno z njegovimi prilogami in dodatki, še 10 let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg.

12.

Pooblaščeni zastopnik

Pooblaščeni zastopnik monterja lahko vloži vlogo iz točke 2 ter izpolni obveznosti iz točk 8 in 11, če so navedene v pooblastilu.


PRILOGA V

KONČNI PREGLED ZA DVIGALA

1.   Končni pregled je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ ugotovi in potrdi, da montirano dvigalo, za katerega velja certifikat o EU-pregledu tipa ali ki je načrtovano in proizvedeno v skladu z odobrenim sistemom kakovosti, izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I.

2.   Obveznosti monterja

Monter sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da je montirano dvigalo v skladu z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I in z enim od naslednjega:

(a)

odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa;

(b)

dvigalom, načrtovanim in proizvedenim v skladu s sistemom kakovosti skladno s Prilogo XI in certifikatom o EU-pregledu načrtov, če načrt ni v celoti v skladu z harmoniziranimi standardi;

3.   Končni pregled

Priglašeni organ, ki ga izbere monter, opravi končni pregled dvigala, ki bo dano na trg, da preveri skladnost dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I.

3.1

Monter vlogo za končni pregled vloži pri enem samem priglašenem organu, ki ga izbere sam, in mu zagotovi naslednje dokumente:

(a)

načrt celotnega dvigala;

(b)

načrte in diagrame, potrebne za končni pregled, zlasti diagrame kontrolnega tokokroga;

(c)

izvod navodil iz točke 6.2 Priloge I;

(d)

pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu.

Priglašeni organ ne sme zahtevati podrobnih načrtov ali natančnih informacij, ki niso potrebne za potrditev skladnosti dvigala.

Opravijo se ustrezni pregledi in preskusi, opredeljeni v zadevnih harmoniziranih standardih, ali enakovredni preskusi, da se preveri skladnost dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I.

3.2

Pregledi vključujejo vsaj enega od naslednjih:

(a)

pregled dokumentov iz točke 3.1, da se preveri skladnost dvigala z odobrenim tipom, ki je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa v skladu z delom B Priloge IV;

(b)

pregled dokumentov iz točke 3.1, da se preveri skladnost dvigala z dvigalom, načrtovanim in proizvedenim v skladu z odobrenim sistemom kakovosti skladno s Prilogo XI, in, če načrt ni v celoti v skladu s harmoniziranimi standardi, s certifikatom o EU-pregledu načrta.

3.3

Preskusi dvigala vključujejo vsaj naslednje:

(a)

delovanje dvigala, kadar je prazno in tudi maksimalno obremenjeno, da se zagotovita pravilna montaža in delovanje varnostnih naprav (končnih zaustavitev, naprav za zaklepanje itd.);

(b)

delovanje dvigala pri maksimalni obremenitvi in kadar je prazno, da se zagotovi pravilno delovanje varnostnih naprav v primeru prekinitve električnega toka;

(c)

statični preskus z obremenitvijo, ki je enaka 1,25-kratniku dopustne obremenitve.

Dopustna obremenitev je tista, ki je navedena v točki 5 Priloge I.

Po izvedbi teh preskusov priglašeni organ preveri, ali je prišlo do kakšne deformacije ali okvare, ki bi lahko škodovala uporabi dvigala.

4.   Če dvigalo izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I, priglašeni organ namesti ali da namestiti svojo identifikacijsko številko poleg oznake CE v skladu s členoma 18 in 19 ter izda certifikat o končnem pregledu, v katerem navede opravljene preglede in preskuse.

Priglašeni organ izpolni ustrezne strani v kontrolni knjigi, navedeni v točki 6.2 Priloge I.

Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o končnem pregledu, navede podrobne razloge za zavrnitev in potrebne korektivne ukrepe, ki morajo biti sprejeti. Kadar monter dvigala spet zaprosi za končni pregled, vlogo vloži pri istem priglašenem organu.

5.   Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

5.1

Monter namesti oznako CE v kabino vsakega dvigala, ki izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve te direktive, poleg oznake CE pa na odgovornost priglašenega organa iz točke 3.1 namesti identifikacijsko številko tega organa.

5.2

Monter za vsako dvigalo pripravi pisno izjavo EU o skladnosti in izvod te izjave ter certifikat o končnem pregled hrani na razpolago za nacionalne organe še 10 let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg. Izvod izjave EU o skladnosti je na razpolago pristojnim organom na njihovo zahtevo.

6.   Komisija in države članice lahko na zahtevo prejmejo izvod certifikata o končnem pregledu.

7.   Pooblaščeni zastopnik

Obveznosti monterja iz točk 3.1 in 5 lahko izpolnjuje njegov pooblaščeni zastopnik v njegovem imenu in na njegovo odgovornost, če so te navedene v pisnem pooblastilu.


PRILOGA VI

SKLADNOST S TIPOM NA PODLAGI ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PROIZVODA ZA VARNOSTNE KOMPONENTE ZA DVIGALA

(modul E)

1.   Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda za varnostne komponente za dvigala je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ oceni proizvajalčev sistem kakovosti za zagotovitev, da so varnostne komponente za dvigala proizvedene in nadzorovane skladno s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, da izpolnjujejo veljavne zahteve iz Priloge I ter da bodo dvigalu, v katerega so pravilno nameščene, omogočile izpolnjevanje navedenih zahtev.

2.   Obveznosti proizvajalca

Proizvajalec upravlja odobren sistem kakovosti za končni pregled in preskušanje varnostnih komponent za dvigala, kakor je določeno v točki 3, in mora biti nadzorovan, kakor je določeno v točki 4.

3.   Sistem kakovosti

3.1

Proizvajalec vloži vlogo za ocenitev svojega sistema kakovosti za zadevne varnostne komponente za dvigala pri priglašenem organu, ki ga sam izbere.

Vloga vključuje:

(a)

ime in naslov proizvajalca in, če je vlogo vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov;

(b)

pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu;

(c)

naslov prostorov, kjer se opravljata končni pregled in preskus varnostnih komponent za dvigala;

(d)

vse pomembne informacije o varnostnih komponentah za dvigala, ki bodo proizvedene;

(e)

dokumentacijo v zvezi s sistemom kakovosti;

(f)

tehnično dokumentacijo za odobrene varnostne komponente za dvigala in izvod certifikata o EU-pregledu tipa.

3.2

V skladu s sistemom kakovosti se vsaka varnostna komponenta za dvigala pregleda in opravijo se ustrezni preskusi, kakor so opredeljeni v ustreznih harmoniziranih standardih, ali enakovredni preskusi, da se zagotovi njegovo izpolnjevanje pogojev iz točke 1. Vse sestavine, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, se sistematično in metodično dokumentirajo v obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti omogoča dosledno razlago programov, načrtov, priročnikov in zapisov.

Vsebuje zlasti ustrezen opis:

(a)

ciljev kakovosti;

(b)

organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti vodstva v zvezi s kakovostjo proizvodov;

(c)

pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni po koncu proizvodnje;

(d)

sredstev za nadzor učinkovitega delovanja sistema kakovosti in

(e)

zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja itd.

3.3

Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da določi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2. Priglašeni organ domneva skladnost s tistimi zahtevami glede sestavin v sistemih kakovosti, ki so skladne z ustreznimi specifikacijami ustreznega harmoniziranega standarda.

Skupina za presojo ima poleg izkušenj pri sistemih vodenja kakovosti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju zadevne tehnologije dvigal ter znanjem o bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtevah iz Priloge I.

Presoja vključuje ocenjevalni obisk proizvajalčevih prostorov.

Skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz točke 3.1(f) za preverjanje sposobnosti proizvajalca, da ugotovi ustrezne zahteve iz te direktive in izvede potrebne preglede, da zagotovi, da varnostne komponente za dvigala izpolnjujejo te zahteve.

Proizvajalca se obvesti o odločitvi. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.

3.4

Proizvajalec se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kot je bil odobren, ter ga vzdrževal, da ostane ustrezen in učinkovit.

3.5

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik obvešča priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o kakršnih koli nameravanih spremembah sistema kakovosti.

Priglašeni organ predlagane spremembe oceni in odloči, ali spremenjen sistem kakovosti še vedno izpolnjuje zahteve iz točke 3.2 in ali je potrebna ponovna ocena.

Proizvajalca obvesti o svoji odločitvi. Obvestilo vsebuje ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev o oceni.

4.   Nadzor, za katerega je odgovoren priglašeni organ

4.1

Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec ustrezno izpolnjuje zahteve, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.

4.2

Proizvajalec priglašenemu organu za namene ocenjevanja omogoči dostop do prostorov za končno pregledovanje, preskušanje in skladiščenje ter mu zagotovi vse potrebne informacije, še zlasti:

(a)

dokumentacijo o sistemu kakovosti;

(b)

tehnično dokumentacijo;

(c)

zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja.

4.3

Priglašeni organ opravlja redne presoje, da ugotovi, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter proizvajalcu zagotovi poročilo o presoji.

4.4

Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano obišče proizvajalčeve prostore, kjer se opravljata končni pregled in preskus varnostnih komponent za dvigala.

Priglašeni organ lahko med takšnimi obiski, če je potrebno, opravi ali da opraviti preskuse, da preveri pravilno delovanje sistema kakovosti. Priglašeni organ proizvajalcu zagotovi poročilo o obisku in, če je bil preskus izveden, poročilo o preskusu.

5.   Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

5.1

Proizvajalec namesti oznako CE in na odgovornost priglašenega organa iz točke 3.1 identifikacijsko številko tega organa na vsako posamezno varnostno komponento, ki izpolnjuje pogoje iz točke 1.

5.2

Proizvajalec za vsako varnostno komponento za dvigala pripravi pisno izjavo EU o skladnosti in za nacionalne organe hrani izvod še 10 let po tem, ko je bila zadevna komponenta dana na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje varnostno komponento za dvigala, za katero je bila pripravljena.

6.   Proizvajalec hrani na razpolago nacionalnim organom še 10 let po tem, ko je bila varnostna komponenta za dvigala dan na trg:

(a)

tehnično dokumentacijo iz točke 3.1(f);

(b)

dokumentacijo iz točke 3.1(e);

(c)

podatke v zvezi s spremembo iz točke 3.5;

(d)

odločitve in poročila priglašenega organa iz tretjega odstavka točke 3.5 ter točk 4.3 in 4.4.

7.   Vsak priglašeni organ obvesti svoj priglasitveni organ o izdanih ali umaknjenih odobritvah sistema kakovosti in redno ali na zahtevo predloži svojemu priglasitvenemu organu seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih odobritev.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je zavrnil, začasno preklical ali preklical, ter jih na zahtevo obvesti o odobritvah, ki jih je izdal.

Priglašeni organ Komisiji in državam članicam na zahtevo predloži izvod izdane odobritve sistema kakovosti.

8.   Pooblaščeni zastopnik

Obveznosti proizvajalca iz točk 3.1, 3.5, 5 in 6 lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.


PRILOGA VII

SKLADNOST NA PODLAGI POPOLNEGA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZA VARNOSTNE KOMPONENTE ZA DVIGALA

(modul H)

1.   Skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti za varnostne komponente za dvigala je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ oceni proizvajalčev sistem kakovosti za zagotovitev, da so varnostne komponente za dvigala načrtovane, proizvedene, pregledane in preskušene tako, da izpolnjujejo veljavne zahteve iz Priloge I ter da v dvigalu, v katerega so pravilno nameščene, omogočijo izpolnjevanje navedenih zahtev.

2.   Obveznosti proizvajalca

Proizvajalec upravlja odobren sistem kakovosti za načrt, proizvodnjo, končni pregled in preskušanje varnostnih komponent za dvigala, kakor je določeno v točki 3, in zanj velja nadzor iz točke 4.

3.   Sistem kakovosti

3.1

Proizvajalec vloži vlogo za oceno sistema kakovosti pri enem samem priglašenem organu, ki ga izbere sam. Vloga vključuje:

(a)

ime in naslov proizvajalca in, če je vlogo vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov;

(b)

naslov prostorov, kjer so varnostne komponente za dvigala načrtovane, proizvedene, pregledane in preskušene;

(c)

vse ustrezne informacije o varnostnih komponentah za dvigala, ki bodo proizvedene;

(d)

tehnično dokumentacijo iz točke 3 dela A Priloge IV za en vzorec iz vsake kategorije varnostnih komponent za dvigala, ki bo proizvedena;

(e)

dokumentacijo o sistemu kakovosti,

(f)

pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu.

3.2

Sistem kakovosti zagotovi, da varnostne komponente za dvigala izpolnjujejo pogoje iz točke 1. Vse sestavine, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, se sistematično in metodično dokumentirajo v obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti omogoča dosledno razlago programov, načrtov, priročnikov in zapisov o kakovosti.

Vsebuje zlasti ustrezen opis:

(a)

ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti vodstva glede načrtovanja in kakovosti proizvoda;

(b)

specifikacij tehničnih načrtov, vključno s standardi, ki se bodo uporabljali, in, kadar ustrezni harmonizirani standardi ne bodo uporabljeni ali ne bodo uporabljeni v celoti, sredstev, vključno z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami, ki bodo uporabljena za zagotavljanje izpolnjevanja pogojev iz točke 1;

(c)

tehnik nadzora in preverjanja načrtovanja, postopkov in sistematičnih ukrepov, ki se bodo uporabljali pri načrtovanju varnostnih komponent za dvigala;

(d)

ustreznih tehnik proizvodnje, nadzora in zagotavljanja kakovosti, postopkov in sistematičnih ukrepov, ki bodo uporabljeni;

(e)

pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni pred proizvodnjo, med njo in po njej, ter pogostnost njihovega izvajanja;

(f)

zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja;

(g)

sredstev za nadzor doseganja zahtevane kakovosti načrtovanja in proizvodov ter učinkovitega delovanja sistema kakovosti.

3.3

Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da določi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2. Priglašeni organ domneva skladnost s tistimi zahtevami glede sestavin v sistemih kakovosti, ki so skladne z ustreznimi specifikacijami ustreznega harmoniziranega standarda.

Skupina za presojo ima poleg izkušenj pri vodenju sistemov kakovosti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju zadevne tehnologije dvigal ter znanjem o bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtevah iz Priloge I. Presoja vključuje ocenjevalni obisk proizvajalčevih prostorov.

Skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz točke 3.1(d), da ugotovi, ali je proizvajalec zmožen identificirati veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I ter izvesti potrebne preglede za zagotovitev skladnosti varnostnih komponent za dvigala z navedenimi zahtevami.

Proizvajalca in, kjer je ustrezno, njegovega pooblaščenega zastopnika se obvesti o odločitvi. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.

3.4

Proizvajalec se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kakor je bil odobren, ter ga vzdrževal, da ostane ustrezen in učinkovit.

3.5

Proizvajalec priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, obvešča o kakršni koli nameravani spremembi sistema kakovosti.

Priglašeni organ predlagane spremembe oceni in odloči, ali bo spremenjeni sistem kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve iz točke 3.2 in ali je potrebna ponovna ocena.

Proizvajalca obvesti o svoji odločitvi. Obvestilo vsebuje ugotovitve ocene in utemeljeno odločitev o oceni.

4.   Nadzor, za katerega je odgovoren priglašeni organ

4.1

Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec primerno izpolnjuje zahteve iz odobrenega sistema kakovosti.

4.2

Proizvajalec priglašenemu organu za namene ocenjevanja omogoči dostop do prostorov za načrtovanje, proizvodnjo, pregledovanje, preskušanje in skladiščenje ter mu zagotovi vse potrebne informacije, še zlasti:

(a)

dokumentacijo o sistemu kakovosti;

(b)

zapise o kakovosti, predvidene v načrtovalnem delu sistema kakovosti, kot so rezultati analiz, izračuni, preskusi;

(c)

tehnično dokumentacijo za proizvedene varnostne komponente za dvigala;

(d)

zapise o kakovosti, predvidene v proizvodnem delu popolnega sistema kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusu, podatki o preverjanju meril, poročila o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja.

4.3

Priglašeni organ opravlja redne presoje, da ugotovi, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter proizvajalcu zagotovi poročilo o presoji.

4.4

Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano obišče proizvajalca. Priglašeni organ lahko med takšnimi obiski, če je potrebno, opravi ali da opraviti preskuse, da preveri pravilno delovanje sistema kakovosti. Priglašeni organ proizvajalcu zagotovi poročilo o obisku in, če so bili preskusi izvedeni, poročilo o preskusih.

5.   Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

5.1

Proizvajalec namesti oznako CE in na odgovornost priglašenega organa iz točke 3.1 identifikacijsko številko tega organa na vsako posamezno varnostno komponento za dvigala, ki izpolnjuje zahteve iz točke 1.

5.2

Proizvajalec za vsako varnostno komponento za dvigala pripravi pisno izjavo EU o skladnosti in za nacionalne organe hrani izvod še 10 let po tem, ko je bila zadevna komponenta dana na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje varnostno komponento za dvigala, za katero je bila pripravljena.

6.   Proizvajalec za nacionalne organe še 10 let po tem, ko je bila varnostna komponenta za dvigala dana na trg, hrani:

(a)

dokumentacijo iz točke 3.1(e);

(b)

tehnično dokumentacijo iz točke 3.1(d);

(c)

podatke v zvezi s spremembo iz prvega odstavka točke 3.5;

(d)

odločitve in poročila priglašenega organa iz tretjega odstavka točke 3.5 ter točk 4.3 in 4.4.

7.   Vsak priglašeni organ obvesti svoj priglasitveni organ o izdanih ali umaknjenih odobritvah sistema kakovosti in redno ali na zahtevo predloži svojemu priglasitvenemu organu seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih odobritev.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je zavrnil, začasno preklical ali preklical, ter jih na zahtevo obvesti o odobritvah, ki jih je izdal.

Priglašeni organ Komisiji in državam članicam na zahtevo predloži izvod izdane odobritve sistema kakovosti.

Priglašeni organ hrani izvode odločitev o odobritvi, njenih prilog in dodatkov ter tehnično dokumentacijo še 15 let od datuma njihove izdaje.

8.   Pooblaščeni zastopnik

Obveznosti proizvajalca iz točk 3.1, 3.5, 5 in 6 lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.


PRILOGA VIII

SKLADNOST NA PODLAGI PREVERJANJA ENOTE ZA DVIGALA

(modul G)

1.   Skladnost na podlagi preverjanja enote je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ oceni, ali montirano dvigalo izpolnjuje veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I.

2.   Obveznosti monterja

2.1

Monter sprejme vse potrebne ukrepe, da proizvodni proces in njegovo spremljanje zagotovita skladnost dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I.

2.2

Monter se za preverjanje enote obrne na en sam priglašeni organ po lastni izbiri.

Vloga vsebuje:

(a)

ime in naslov monterja in, če je vlogo vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov;

(b)

kraj, kjer je dvigalo montirano;

(c)

pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu;

(d)

tehnično dokumentacijo.

3.   Tehnična dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I.

Tehnična dokumentacija vsebuje vsaj naslednje sestavine:

(a)

opis dvigala;

(b)

načrt in delavniške risbe in diagrame;

(c)

razlage, potrebne za razumevanje navedenih risb in diagramov ter delovanja dvigala;

(d)

seznam upoštevanih bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev;

(e)

seznam harmoniziranih standardov, ki se uporabljajo v celoti ali deloma in katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, in, kadar navedeni harmonizirani standardi niso bili uporabljeni, opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz te direktive, vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene. V primeru delne uporabe harmoniziranih standardov se v tehnični dokumentaciji navedejo deli, ki so bili uporabljeni;

(f)

izvod certifikatov o EU-pregledu tipa za varnostne komponente za dvigala, ki so vgrajene v dvigalu;

(g)

rezultate projektnih izračunov, ki jih je opravil ali dal v izvajanje monter;

(h)

poročila o preskusih;

(i)

izvod navodil iz točke 6.2 Priloge I.

4.   Preverjanje

Priglašeni organ, ki ga izbere monter, pregleda tehnično dokumentacijo in dvigalo ter opravi ustrezne preskuse, kakor so določeni v ustreznih harmoniziranih standardih, ali ustrezne preskuse, da preveri skladnost z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I. Preskusi vključujejo vsaj preskuse iz točke 3.3 Priloge V.

Če dvigalo izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I, priglašeni organ izda certifikat o skladnosti v zvezi z opravljenimi preskusi.

Priglašeni organ izpolni ustrezne strani v kontrolni knjigi, navedeni v točki 6.2 Priloge I.

Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o skladnosti, podrobno navede razloge za zavrnitev in potrebne korektivne ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Kadar monter ponovno zaprosi za preverjanje, vlogo vloži pri istem priglašenem organu.

Priglašeni organ Komisiji in državam članicam na zahtevo predloži izvod certifikata o skladnosti.

5.   Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

5.1

Monter namesti oznako CE v kabino vsakega dvigala, ki izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve te direktive, poleg oznake CE pa na odgovornost priglašenega organa iz točke 2.2 namesti identifikacijsko številko tega organa.

5.2

Monter za vsako dvigalo pripravi pisno izjavo EU o skladnosti in izvod izjave hrani za nacionalne organe še 10 let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg. Na zahtevo pristojnih organov predloži izvod izjave EU o skladnosti.

6.   Monter hrani na razpolago za nacionalne organe skupaj s tehnično dokumentacijo izvod certifikata o skladnosti še 10 let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg.

7.   Pooblaščeni zastopnik

Obveznosti monterja iz točk 2.2 in 6 lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.


PRILOGA IX

SKLADNOST S TIPOM Z NAKLJUČNIM PREVERJANJEM ZA VARNOSTNE KOMPONENTE ZA DVIGALA

(modul C2)

1.   Skladnost s tipom z naključnim preverjanjem je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ preveri varnostne komponente za dvigala za zagotovitev, da so skladne z odobrenim tipom, kakor je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, da izpolnjujejo veljavne zahteve iz Priloge I in bodo omogočili, da dvigalo, v katerega so pravilno vgrajene, izpolnjuje te zahteve.

2.   Proizvodnja

Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da proizvodni proces in njegovo spremljanje zagotovita skladnost proizvedenih varnostnih komponent za dvigala s pogoji iz točke 1.

3.   Proizvajalec vloži vlogo za naključno preverjanje pri enem samem priglašenem organu, ki ga izbere sam.

Vloga vključuje:

(a)

ime in naslov proizvajalca in, če je vlogo vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov;

(b)

pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu;

(c)

vse pomembne informacije o proizvedenih varnostnih komponentah za dvigala;

(d)

naslov prostorov, kjer se lahko odvzamejo vzorci varnostnih komponent za dvigala.

4.   Priglašeni organ preverjanja varnostnih komponent za dvigala izvede ali da v izvajanje v naključno izbranih časovnih presledkih. Primeren vzorec končnih varnostnih komponent za dvigala, ki ga je vzel priglašeni organ na kraju samem, je treba pregledati in opraviti ustrezne preskuse, kakor so opredeljeni v ustreznih harmoniziranih standardih, in/ali enakovredne preskuse, kakor so opredeljeni v drugih ustreznih tehničnih specifikacijah, da bi se preverilo, če varnostna komponenta za dvigala izpolnjuje pogoje iz točke 1. Če ena ali več preverjenih varnostnih komponent za dvigala ni skladna, priglašeni organ ustrezno ukrepa.

Točke, ki jih je treba upoštevati pri preverjanju varnostnih komponent za dvigala, bodo opredeljene v skupnem sporazumu med vsemi priglašenimi organi, odgovornimi za ta postopek, ob upoštevanju bistvenih značilnosti varnostnih komponent za dvigala.

Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti s tipom ob upoštevanju izvedenih pregledov in preskusov.

Priglašeni organ Komisiji in državam članicam na zahtevo predloži izvod certifikata o skladnosti s tipom.

5.   Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

5.1

Proizvajalec namesti oznako CE in, na odgovornost priglašenega organa iz točke 3, identifikacijsko številko tega organa na vsako posamezno varnostno komponento za dvigala, ki izpolnjuje zahteve iz točke 1.

5.2

Proizvajalec za vsako varnostno komponento za dvigala pripravi pisno izjavo EU o skladnosti in za nacionalne organe hrani izvod še 10 let po tem, ko je bila zadevna komponenta dana na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje varnostno komponento za dvigala, za katero je bila pripravljena.

6.   Pooblaščeni zastopnik

Pooblaščeni zastopnik lahko v imenu proizvajalca in na njegovo odgovornost izpolni obveznosti proizvajalca, če so navedene v pooblastilu. Pooblaščeni zastopnik ne izpolnjuje obveznosti proizvajalca iz točke 2.


PRILOGA X

SKLADNOST S TIPOM NA PODLAGI ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PROIZVODA ZA DVIGALA

(modul E)

1.   Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ oceni monterjev sistem kakovosti proizvoda za zagotovitev, da so dvigala skladna z odobrenim tipom, kot je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, ali dvigalom, ki je bilo načrtovano in proizvedeno na podlagi popolnega sistema kakovosti, ki je bil odobren v skladu s Prilogo XI, in da izpolnjujejo veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I.

2.   Obveznosti monterja

Monter upravlja odobren sistem kakovosti za končni pregled in preskušanje dvigala, kakor je določeno v točki 3, in zanj velja nadzor iz točke 4.

3.   Sistem kakovosti

3.1

Monter vloži vlogo za oceno njegovega sistema kakovosti za dvigala pri enem samem priglašenem organu, ki ga izbere sam.

Vloga vključuje:

(a)

ime in naslov monterja in, če je vlogo vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov;

(b)

vse pomembne informacije o dvigalih, ki bodo montirana;

(c)

dokumentacijo o sistemu kakovosti;

(d)

tehnično dokumentacijo za dvigala, ki bodo montirana;

(e)

pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu.

3.2

V skladu s sistemom kakovosti se vsako dvigalo pregleda in opravijo se ustrezni preskusi, kakor so odločeni v ustreznih harmoniziranih standardih, ali enakovredni preskusi, da se zagotovi njegova skladnost z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I.

Vse sestavine, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, se sistematično in metodično dokumentirajo v obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Ta dokumentacija sistema kakovosti omogoča dosledno razlago programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov o kakovosti.

Vsebuje zlasti ustrezen opis:

(a)

ciljev kakovosti;

(b)

organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti vodstva glede kakovosti proizvoda;

(c)

pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni pred dajanjem na trg in vključujejo vsaj preskuse, opredeljene v točki 3.3 Priloge V;

(d)

sredstev za nadzor učinkovitega delovanja sistema kakovosti;

(e)

zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja.

3.3

Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da določi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2. Priglašeni organ domneva skladnost s tistimi zahtevami glede sestavin v sistemih kakovosti, ki so skladne z ustreznimi specifikacijami ustreznega harmoniziranega standarda.

Skupina za presojo ima vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju zadevne tehnologije dvigal ter znanjem o bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtevah iz Priloge I. Presoja vključuje ocenjevalni obisk prostorov monterja in kraja montaže.

Monterja se obvesti o odločitvi. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.

3.4

Monter se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kot je bil odobren, ter ga vzdrževal, da ostane ustrezen in učinkovit.

3.4.1

Monter mora obveščati priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o kakršni koli nameravani spremembi sistema.

3.4.2

Priglašeni organ predlagane spremembe oceni in odloči, ali spremenjen sistem kakovosti še vedno izpolnjuje zahteve iz točke 3.2 in ali je potrebna ponovna ocena.

O svoji odločitvi obvesti monterja ali po potrebi njegovega pooblaščenega zastopnika. Obvestilo vsebuje ugotovitve ocene in utemeljeno odločitev o oceni.

Priglašeni organ namesti ali da namestiti svojo identifikacijsko številko poleg oznake CE v skladu s členoma 18 in 19.

4.   Nadzor, za katerega je odgovoren priglašeni organ

4.1

Namen nadzora je zagotoviti, da monter ustrezno izpolnjuje zahteve, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.

4.2

Monter priglašenemu organu za namene ocenjevanja omogoči dostop do prostorov za montažo, pregledovanje, preskušanje in skladiščenje ter mu zagotovi vse potrebne informacije, še zlasti:

(a)

dokumentacijo o sistemu kakovosti;

(b)

tehnično dokumentacijo;

(c)

zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja itd.

4.3

Priglašeni organ opravlja redne presoje, da ugotovi, ali monter vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter monterju zagotovi poročilo o presoji.

4.4

Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano obišče kraje montaže dvigal.

Priglašeni organ lahko med takšnimi obiski, če je potrebno, opravi ali da opraviti preskuse, da preveri pravilno delovanje sistema kakovosti in dvigala. Priglašeni organ monterju zagotovi poročilo o obisku in, če so bili preskusi izvedeni, poročilo o preskusih.

5.   Monter za nacionalne organe še 10 let po tem, ko je bilo zadnje dvigalo dano na trg, hrani:

(a)

dokumentacijo iz točke 3.1(c);

(b)

tehnično dokumentacijo iz točke 3.1(d);

(c)

podatke v zvezi s spremembami iz točke 3.4.1;

(d)

odločitve in poročila priglašenega organa iz drugega odstavka točke 3.4.2 ter točk 4.3 in 4.4.

6.   Vsak priglašeni organ obvesti svoj priglasitveni organi o izdanih ali umaknjenih odobritvah sistema kakovosti in redno ali na zahtevo predloži svojemu priglasitvenemu organu seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih odobritev.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je zavrnil, začasno preklical ali preklical, ter jih na zahtevo obvesti o odobritvah, ki jih je izdal.

Priglašeni organ Komisiji in državam članicam na zahtevo predloži izvod izdane odobritve sistema kakovosti.

7.   Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

7.1

Monter namesti oznako CE v kabino vsakega dvigala, ki izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve te direktive, poleg oznake CE pa na odgovornost priglašenega organa iz točke 3.1 namesti identifikacijsko številko tega organa.

7.2

Monter za vsako dvigalo pripravi pisno izjavo EU o skladnosti in izvod izjave hrani za nacionalne organe še 10 let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg. Na zahtevo pristojnih organov predloži izvod izjave EU o skladnosti.

8.   Pooblaščeni zastopnik

Obveznosti monterja iz točk 3.1, 3.4.1, 5 in 7 lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.


PRILOGA XI

SKLADNOST NA PODLAGI POPOLNEGA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI IN PREGLED NAČRTA ZA DVIGALA

(modul H1)

1.   Skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti in pregled načrta za dvigala je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ oceni monterjev sistem kakovosti in po potrebi načrta dvigal za zagotovitev, da dvigala izpolnjujejo veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I.

2.   Obveznosti monterja

Monter upravlja odobren sistem kakovosti za načrt, proizvodnjo, sestavo, montažo, končni pregled in preskušanje dvigala, kakor je določeno v točki 3, in zanj velja nadzor iz točke 4. Primernost tehničnega načrta dvigal se preveri v skladu s točko 3.3.

3.   Sistem kakovosti

3.1   Monter vloži vlogo za oceno sistema kakovosti pri enem samem priglašenem organu, ki ga izbere sam.

Vloga vključuje:

(a)

ime in naslov monterja in, če je vlogo vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov;

(b)

vse ustrezne informacije o dvigalih, ki bodo montirana, zlasti tiste, ki pomagajo razumeti odnos med načrtom in delovanjem dvigala;

(c)

dokumentacijo o sistemu kakovosti;

(d)

tehnično dokumentacijo, opisano v točki 3 dela B Priloge IV;

(e)

pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu.

3.2   Sistem kvalitete zagotavlja skladnost dvigal z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I. Vse sestavine, zahteve in določbe, ki jih je sprejel monter, se sistematično in metodično dokumentirajo v obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti omogoča dosledno razlago programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov o kakovosti.

Vsebuje zlasti ustrezen opis:

(a)

ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti vodstva glede načrtovanja in kakovosti proizvodov;

(b)

specifikacij tehničnih načrtov, vključno s standardi, ki se bodo uporabljali, in, kadar ustrezni harmonizirani standardi ne bodo uporabljeni v celoti, sredstev, vključno z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami, ki bodo uporabljena za zagotavljanje izpolnjevanja veljavnih bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge I;

(c)

tehnik nadzora in preverjanja načrtovanja, postopkov in sistematičnih ukrepov, ki se bodo uporabljali pri načrtovanju dvigal;

(d)

pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni ob prejemu zalog materialov, komponent in montažnih podsestavov;

(e)

ustreznih tehnik sestavljanja, montaže, nadzora kakovosti in zagotavljanja kakovosti, postopkov in sistematičnih ukrepov, ki se bodo uporabljali;

(f)

pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni pred montažo (pregled montažnih okoliščin: jašek, ohišje strojev itd.), med njo in po njej (vključno vsaj s preskusi, opredeljenimi v točki 3.3 Priloge V);

(g)

zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja;

(h)

sredstev za nadzor doseganja zahtevane kakovosti načrtovanja in proizvoda ter učinkovitega delovanja sistema kakovosti.

3.3   Pregled načrta

3.3.1

Kadar načrt ni popolnoma skladen s harmoniziranimi standardi, mora priglašeni organ ugotoviti, ali je načrt v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I, in če je, mora monterju izdati certifikat o EU-pregledu načrta, ki opredeljuje omejitve veljavnosti certifikata in navaja podrobnosti, ki se zahtevajo za identifikacijo odobrenega načrta.

3.3.2

Kadar načrt ne izpolnjuje veljavnih bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge I, priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o EU-pregledu načrta in monterja ustrezno obvesti o podrobni utemeljitvi svoje zavrnitve.

Priglašeni organ mora vzdrževati svojo obveščenost o kakršnih koli spremembah splošno priznanega stanja tehnike, ki nakazuje, da odobreni načrt ne izpolnjuje več bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge I, ter določi, ali take spremembe zahtevajo nadaljnje preiskave. V tem primeru priglašeni organ ustrezno obvesti monterja.

3.3.3

Monter priglašeni organ, ki je izdal certifikat o EU-pregledu načrta, obvešča o kakršnih koli spremembah odobrenega načrta, ki bi lahko vplivale na skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I ali s pogoji veljavnosti certifikata. Priglašeni organ, ki je izdal certifikat o EU-pregledu načrta, te spremembe dodatno odobri v obliki dodatka k izvirnemu certifikatu o EU-pregledu načrta.

3.3.4

Vsak priglašeni organ obvesti svoj priglasitveni organ o certifikatih o EU-pregledu načrta in/ali katerih koli njihovih dodatkih, ki jih je izdal ali preklical, ter redno ali na zahtevo da na voljo svojemu priglasitvenemu organu seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih takih certifikatov in/ali kakršnih koli dodatkov.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o zavrnjenih, preklicanih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatih o EU-pregledu načrta ter jih na zahtevo obvesti o takih certifikatih in/ali dodatkih, ki jih je izdal.

Komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo dobijo izvode certifikatov o EU-pregledu načrta in/ali njihovih dodatkov. Komisija in države članice lahko na zahtevo dobijo izvod tehnične dokumentacije in rezultate pregledov, ki jih je izvedel priglašeni organ.

3.3.5

Monter hrani izvod certifikata o EU-pregledu načrta, njegovih prilog in dodatkov, vključno s tehnično dokumentacijo, na voljo za nacionalne organe še 10 let po tem, ko je bil dvigalo dano na trg.

3.4   Ocena sistema kakovosti

Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da določi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2. Priglašeni organ domneva skladnost s tistimi zahtevami glede sestavin v sistemih kakovosti, ki so skladne z ustreznimi specifikacijami ustreznega harmoniziranega standarda.

Skupina za presojo ima vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju zadevne tehnologije dvigal ter znanjem o bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtevah iz Priloge I. Presoja vključuje ocenjevalni obisk prostorov monterja in kraja montaže.

Skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz točke 3.1(d), da ugotovi, ali je monter zmožen identificirati veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I ter izvesti potrebne preglede za zagotovitev skladnosti dvigala z navedenimi zahtevami.

Monterja dvigal ali po potrebi njegovega pooblaščenega zastopnika se obvesti o odločitvi. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve ocene in utemeljeno odločitev o oceni.

3.5   Monter se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kot je bil odobren, ter ga vzdrževal, da ostane ustrezen in učinkovit.

Monter obvešča priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o kakršni koli nameravani spremembi sistema.

Priglašeni organ predlagane spremembe oceni in odloči, ali spremenjen sistem kakovosti še naprej izpolnjuje zahteve iz točke 3.2 in ali je potrebna ponovna ocena.

O svoji odločitvi obvesti monterja ali po potrebi njegovega pooblaščenega zastopnika. Obvestilo vsebuje ugotovitve ocene in utemeljeno odločitev o oceni.

Priglašeni organ namesti ali da namestiti svojo identifikacijsko številko poleg oznake CE v skladu s členoma 18 in 19.

4.   Nadzor, za katerega je odgovoren priglašeni organ

4.1

Namen nadzora je zagotoviti, da monter ustrezno izpolnjuje zahteve iz odobrenega sistema kakovosti.

4.2

Monter priglašenemu organu za namene ocenjevanja omogoči dostop do prostorov za načrtovanje, proizvodnjo, sestavljanje, montažo, pregledovanje, preskušanje in skladiščenje ter mu zagotovi vse potrebne informacije, še zlasti:

(a)

dokumentacijo o sistemu kakovosti;

(b)

dokumentacijo o kakovosti, predvideno v načrtovalnem delu sistema kakovosti, kot so rezultati analiz, izračuni, preskusi;

(c)

zapise o kakovosti, predvidene v delu sistema kakovosti, ki zadeva prejem zalog in montažo, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusu, podatki o preverjanju meril, poročila o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja.

4.3

Priglašeni organ opravlja redne presoje, da ugotovi, ali monter vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter monterju zagotovi poročilo o presoji.

4.4

Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano obišče monterja v njegovih prostorih ali na kraju montaže dvigala. Priglašeni organ lahko med takšnimi obiski, če je potrebno, opravi ali da opraviti preskuse, da preveri pravilno delovanje sistema kakovosti. Priglašeni organ monterju zagotovi poročilo o obisku in, če so bili preskusi izvedeni, poročilo o preskusih.

5.   Monter za nacionalne organe še 10 let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg, hrani:

(a)

dokumentacijo iz točke 3.1(c);

(b)

tehnično dokumentacijo iz točke 3.1(d);

(c)

podatke v zvezi s spremembami iz drugega odstavka točke 3.5;

(d)

odločitve in poročila priglašenega organa iz četrtega odstavka točke 3.5 ter točk 4.3 in 4.4.

6.   Vsak priglašeni organ obvesti svoj priglasitveni organ o izdanih ali umaknjenih odobritvah popolnega sistema kakovosti in redno ali na zahtevo predloži svojemu priglasitvenemu organu seznam izdanih, zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih odobritev.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je zavrnil, začasno preklical ali preklical, ter jih na zahtevo obvesti o odobritvah, ki jih je izdal.

Priglašeni organ hrani izvode odločitev o odobritvi, njenih prilog in dodatkov ter tehnično dokumentacijo še 15 let od datuma njihove izdaje.

Priglašeni organ Komisiji in državam članicam na zahtevo predloži izvod izdane odobritve sistema kakovosti.

7.   Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

7.1

Monter namesti oznako CE v kabino vsakega dvigala, ki izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve te direktive, poleg oznake CE pa na odgovornost priglašenega organa iz točke 3.1 namesti identifikacijsko številko tega organa.

7.2

Monter za vsako dvigalo pripravi pisno izjavo EU o skladnosti in izvod izjave hrani za nacionalne organe še 10 let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg. Na zahtevo pristojnih organov predloži izvod izjave EU o skladnosti.

8.   Pooblaščeni zastopnik

Obveznosti monterja iz točk 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 in 7 lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolnjuje pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.


PRILOGA XII

SKLADNOST S TIPOM NA PODLAGI ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PROIZVODNJE ZA DVIGALA

(modul D)

1.   Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje za dvigala je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ oceni monterjev sistem kakovosti proizvodnje za zagotovitev, da so montirana dvigala skladna z odobrenim tipom, kot je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, ali dvigalom, ki je bilo načrtovano in proizvedeno na podlagi sistema kakovosti, odobrenega v skladu s Prilogo XI, in da izpolnjujejo veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I.

2.   Obveznosti monterja

Monter upravlja odobren sistem kakovosti proizvodnje za proizvodnjo, sestavo, montažo, končni pregled in preskušanje dvigala, kakor je določeno v točki 3, in zanj velja nadzor iz točke 4.

3.   Sistem kakovosti

3.1

Monter vloži vlogo za oceno sistema kakovosti pri enem samem priglašenem organu, ki ga izbere sam.

Vloga vključuje:

(a)

ime in naslov monterja in, če je vlogo vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov;

(b)

vse pomembne informacije o dvigalih, ki bodo montirana;

(c)

dokumentacijo o sistemu kakovosti;

(d)

tehnično dokumentacijo za dvigala, ki bodo montirana;

(e)

pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu.

3.2

Sistem kakovosti mora zagotoviti skladnost dvigal z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I.

Vse sestavine, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, se sistematično in metodično dokumentirajo v obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti omogoča dosledno razlago programov, načrtov, priročnikov in zapisov o kakovosti.

Vsebuje zlasti ustrezen opis:

(a)

ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti vodstva glede kakovosti proizvoda;

(b)

uporabljenih tehnik za proizvodnjo, nadzor in zagotavljanje kakovosti, postopkov in sistematičnih ukrepov, ki se bodo uporabljali;

(c)

pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni pred montažo, med njo in po njej;

(d)

zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja;

(e)

sredstev za nadzor doseganja zahtevane kakovosti proizvoda in učinkovitega delovanja sistema kakovosti.

3.3

Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da določi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2. Priglašeni organ domneva skladnost s tistimi zahtevami glede sestavin v sistemu kakovosti, ki so skladne z ustreznimi specifikacijami ustreznega harmoniziranega standarda.

Skupina za presojo ima vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju zadevne tehnologije dvigal ter znanjem o bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtevah iz Priloge I.

Presoja vključuje ocenjevalni obisk prostorov monterja in kraja montaže.

Monterja se obvesti o odločitvi. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.

3.4

Monter se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kot je bil odobren, ter ga ohranjal, da ostane ustrezen in učinkovit.

3.4.1

Monter obvešča priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o kakršni koli nameravani spremembi sistema.

3.4.2

Priglašeni organ predlagane spremembe oceni in odloči, ali spremenjen sistem kakovosti še vedno izpolnjuje zahteve iz točke 3.2 in ali je potrebna ponovna ocena.

O svoji odločitvi obvesti monterja ali po potrebi njegovega pooblaščenega zastopnika. Obvestilo vsebuje ugotovitve ocene in utemeljeno odločitev o oceni.

Priglašeni organ namesti ali da namestiti svojo identifikacijsko številko poleg oznake CE v skladu s členoma 18 in 19.

4.   Nadzor, za katerega je odgovoren priglašeni organ

4.1

Namen nadzora je zagotoviti, da monter ustrezno izpolnjuje zahteve iz odobrenega sistema kakovosti.

4.2

Monter priglašenemu organu za namene ocenjevanja omogoči dostop do prostorov za proizvodnjo, sestavljanje, montažo, pregledovanje, preskušanje in skladiščenje ter mu zagotovi vse potrebne informacije, še zlasti:

(a)

dokumentacijo o sistemu kakovosti;

(b)

tehnično dokumentacijo;

(c)

zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja.

4.3

Priglašeni organ opravlja redne presoje, da ugotovi, ali monter vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter monterju zagotovi poročilo o presoji.

4.4

Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano obišče monterja. Med takšnimi obiski sme priglašeni organ, če je potrebno, opraviti ali dati opraviti preskuse, da preveri pravilno delovanje sistema kakovosti; priglašeni organ monterju zagotovi poročilo o obisku in, če so bili preskusi izvedeni, tudi poročilo o preskusih.

5.   Monter za nacionalne organe še 10 let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg, hrani:

(a)

dokumentacijo iz točke 3.1(c);

(b)

tehnično dokumentacijo iz točke 3.1(d);

(c)

podatke v zvezi s spremembami iz točke 3.4.1;

(d)

odločitve in poročila priglašenega organa iz drugega odstavka točke 3.4.2 ter točk 4.3 in 4.4.

6.   Vsak priglašeni organ obvesti svoj priglasitveni organ o izdanih ali umaknjenih odobritvah sistema kakovosti in redno ali na zahtevo zagotovi svojemu priglasitvenemu organu seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih odobritev.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je zavrnil, začasno preklical ali preklical, ter jih na zahtevo obvesti o odobritvah, ki jih je izdal.

Priglašeni organ Komisiji in državam članicam na zahtevo predloži izvod izdane odobritve sistema kakovosti.

7.   Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

7.1

Monter namesti oznako CE v kabino vsakega dvigala, ki izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve te direktive, poleg oznake CE pa na odgovornost priglašenega organa iz točke 3.1 namesti identifikacijsko številko tega organa.

7.2

Monter za vsako dvigalo pripravi pisno izjavo EU o skladnosti in izvod izjave hrani za nacionalne organe še 10 let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg. Na zahtevo pristojnih organov predloži izvod izjave EU o skladnosti.

8.   Pooblaščeni zastopnik

Obveznosti monterja iz točk 3.1, 3.4.1, 5 in 7 lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.


PRILOGA XIII

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 47)

Direktiva 95/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 213, 7.9.1995, str. 1)

 

Uredba (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 284, 31.10.2003, str. 1)

samo točka 10 Priloge I

Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 157, 9.6.2006, str. 24)

samo člen 24

Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 316, 14.11.2012, str. 12)

samo točka (i) člena 26(1)

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo in datumi začetka uporabe

(iz člena 45)

Direktiva

Rok za prenos

Datum začetka uporabe

95/16/ES

1. januar 1997

1. julij 1997

2006/42/ES, člen 24

29. junij 2008

29. december 2009


PRILOGA XIV

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 95/16/ES

Ta direktiva

člen 1(1)

prvi pododstavek člena 1(1)

drugi pododstavek člena 1(1)

prvi pododstavek člena 1(2)

člen 2(1)

drugi pododstavek člena 1(2)

člen 1(1)

tretji pododstavek člena 1(2)

člen 1(3)

člen 1(2)

prva alinea prvega pododstavka člena 1(4)

člen 2(6)

druga alinea prvega pododstavka člena 1(4)

člen 2(5)

četrta alinea prvega pododstavka člena 1(4)

člen 2(7)

prva alinea prvega pododstavka člena 1(4)

člen 2(3)

drugi pododstavek člena 1(4)

člen 16(3)

tretji pododstavek člena 1(4)

člen 16(4)

člen 1(5)

člen 1(3)

člen 2(1)

prva alinea člena 2(1)

člen 4(1)

druga alinea člena 2(1)

člen 4(2)

člen 2(2)

člen 6(1)

člen 2(3)

člen 6(2)

člen 2(4)

člen 3(3)

člen 2(5)

člen 3(2)

prvi odstavek člena 3

člen 5(1)

drugi odstavek člena 3

člen 5(2)

člen 4(1)

člen 3(1)

člen 4(2)

členi 7 do 14

člen 5(1)

člen 14

člen 6(1) in (2)

člen 6(3) in (4)

člen 42

prvi pododstavek člena 7(1)

člen 38(1)

drugi pododstavek člena 7(1)

člen 38(5)

prvi pododstavek člena 7(2)

člen 39(3)

člen 7(3)

člen 7(4)

člen 40(4)

člen 8(1)(a)

člen 15

člen 8(1)(b) in (c)

člen 8(2)

člen 16

prva in tretja alinea člena 8(3)

člen 17(2) in člen 19(3)

druga alinea člena 8(3)

člen 7(3)

člen 8(4)

člen 8(5)

člen 12

člen 9(1)

člen 20

člen 9(2)

člen 9(3)

člen 30(1)

člen 10(1)

člen 10(2)

člen 19(1)

člen 10(3)

člen 10(4)(a)

člen 41(1)(a)

člen 10(4)(b)

člen 11

člen 43

člen 12

člen 13

člen 14

člen 15(1) in (2)

člen 15(3)

člen 45(2)

člen 16

člen 46

člen 17

člen 49

Priloga I

Priloga I

del A Priloge II

del A Priloge II

del B Priloge II

del B Priloge II

Priloga III

člen 18

Priloga IV

Priloga III

del A Priloge V

del A Priloge IV

del B Priloge V

del B Priloge IV

Priloga VI

Priloga V

Priloga VII

Priloga VIII

Priloga VI

Priloga IX

Priloga VII

Priloga X

Priloga VIII

Priloga XI

Priloga IX

Priloga XII

Priloga X

Priloga XIII

Priloga XI

Priloga XIV

Priloga XII

Priloga XIII

Priloga XIV


IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament meni, da se lahko odbori obravnavajo kot „komitološki odbori“ v smislu Priloge I k okvirnemu sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo samo takrat, kadar in v kolikor na sejah odborov poteka razprava o izvedbenih aktih v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. Seje odborov tako spadajo v področje uporabe točke 15 okvirnega sporazuma, kadar in v kolikor poteka razprava o drugih vprašanjih.


Na vrh