EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32014L0027

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/27/ES ( 2014. gada 26. februāris ), ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

OV L 65, 5.3.2014., 1./7. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/27/oj

5.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/27/ES

(2014. gada 26. februāris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 153. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ievērojot Līguma 153. pantu, Eiropas Parlaments un Padome ar direktīvām var noteikt minimālās prasības, lai veicinātu uzlabojumus, jo īpaši darba vidē, ar mērķi uzlabot darba ņēmēju veselības aizsardzības un drošības līmeni. Ar šādām direktīvām būtu jāizvairās kavēt mazo un vidējo uzņēmumu veidošanu un attīstību un to iespējas radīt darbvietas. Labi veselības un drošības standarti nebūtu jāuzskata par ierobežojumiem, jo tie ietver pamattiesības un bez izņēmumiem būtu jāpiemēro visās darba tirgus nozarēs un visu veidu uzņēmumos neatkarīgi no to lieluma.

(2)

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 31. panta 1. punktā noteikts, ka ikvienam darba ņēmējam ir tiesības uz veselībai nekaitīgiem, drošiem un cilvēka cieņai atbilstīgiem darba apstākļiem.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (3) Savienībā tika izveidota jauna vielu un maisījumu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas sistēma, kas balstīta uz starptautiski atzīto Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņoto sistēmu (GHS).

(4)

Padomes Direktīvās 92/58/EEK (4), 92/85/EEK (5), 94/33/EK (6), 98/24/EK (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/37/EK (8) ir atsauces uz iepriekšējo klasificēšanas un marķēšanas sistēmu. Tāpēc minētās direktīvas būtu jāgroza, lai tās pielāgotu jaunajai sistēmai, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1272/2008.

(5)

Grozījumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu minēto direktīvu pastāvīgu efektivitāti. Šīs direktīvas mērķis ir nemainīt minēto direktīvu piemērošanas jomu. Ar šo direktīvu paredzēts saglabāt un nemazināt darba ņēmēju drošības līmeni, ko nodrošina minētās direktīvas. Tomēr, ņemot vērā pašreizējo tehnoloģisko progresu, minētās direktīvas periodiski būtu jāpārskata saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/391/EEK (9) 17.a pantu, lai nodrošinātu tiesību aktu saskaņotību un atbilstīgu veselības aizsardzības un drošības līmenis, ja darba vidē ir jāsaskaras ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš darba ņēmējiem, kas strādā profesijās, kurās bieži ir jāsaskaras ar bīstamām vielām un maisījumiem.

(6)

Ar grozījumiem Direktīvā 92/85/EEK netiek risināts jautājums par bīstamām vielām un maisījumiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt reproduktīvās spējas strādājošām grūtniecēm vai sievietēm, kuras strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, jo šīs direktīvas mērķis ir vienīgi atjaunināt minētajā direktīvā lietotās atsauces un terminoloģiju. Tomēr, ņemot vērā jaunākos zinātniskos pierādījumus šajā jautājumā un to, ka aizvien palielinās minētās ietekmes klasificēšanas sarežģītība, Komisijai būtu jāapsver vispiemērotākie veidi, kādos pievērsties šādas ietekmes jautājuma risināšanai.

(7)

Ar grozījumiem Direktīvās 92/85/EEK un 94/33/EK minētajās direktīvās izklāstītā pieeja būtu jāsaskaņo ar Direktīvā 98/24/EK pieņemto formulējumu tādā mērā, lai Direktīvas 92/85/EEK I pielikuma A iedaļas 3. punkta a) apakšpunktā minētos vārdus “vielas, kas apzīmētas” un Direktīvas 94/33/EK pielikuma I iedaļas 3. punkta a) apakšpunktā minētos vārdus “vielas un preparāti, kas (..) klasificēti” aizstātu ar formulējumu “vielas un maisījumi, kas atbilst klasificēšanas kritērijiem”. Ar šo direktīvu darba devējiem neuzliek pienākumus attiecībā uz Regulā (EK) Nr. 1272/2008 ietverto vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Neatkarīgi no tā, vai vielas vai maisījumi tiek vai netiek laisti tirgū, darba devējam ir jāveic visu bīstamo ķimikāliju riska novērtējums saskaņā ar Direktīvu 98/24/EK.

(8)

Direktīvas 94/33/EK pielikuma I iedaļas 2. punktā un II iedaļas 1. punktā ir atsauces uz atceltām Padomes direktīvām 90/679/EEK (10) un 90/394/EEK (11). Tāpēc minētās atsauces būtu jāaizstāj ar atsaucēm uz attiecīgajiem noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/54/EK (12) un Direktīvā 2004/37/EK.

(9)

Komisija saskaņā ar Līguma 154. pantu ir apspriedusies ar sociālajiem partneriem par Savienības rīcības iespējamo ievirzi šajā jomā, un sociālie partneri ir norādījuši, ka būtu lietderīgas skaidrojošas pamatnostādnes, jo īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.

(10)

Pēc šīs apspriešanās Komisija atzina Savienības rīcību par vēlamu un saskaņā ar Līguma 154. pantu apsprieda plānotā priekšlikuma saturu ar sociālajiem partneriem.

(11)

Pēc šā otrā apspriešanās posma sociālie partneri nevēlējās sākt procesu, kura rezultātā varētu noslēgt nolīgumu, kā noteikts Līguma 155. pantā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 92/58/EEK

Direktīvu 92/58/EEK groza šādi:

1)

direktīvas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šo direktīvu nepiemēro zīmēm bīstamu vielu un maisījumu, bīstamu ražojumu un/vai iekārtu laišanai tirgū, ja vien tas nav īpaši norādīts citos Savienības noteikumos.”;

2)

I pielikuma 12. iedaļu aizstāj ar šādu:

12.   Zonas, telpas vai norobežotas vietas, ko izmanto ievērojamu daudzumu bīstamu vielu vai maisījumu glabāšanai, ir jānorāda ar piemērotu brīdinājuma zīmi, kas ņemta no II pielikuma 3.2. iedaļas, vai apzīmēta, kā paredzēts III pielikuma 1. iedaļā, ja vien šim nolūkam jau nepietiek ar atsevišķu iepakojumu vai konteineru marķējumu.

Ja II pielikuma 3.2. iedaļā nav līdzvērtīgas brīdinājuma zīmes, ar ko brīdināt par bīstamām ķīmiskām vielām vai maisījumiem, tad ir jāizmanto attiecīga bīstamības piktogramma, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (13) V pielikumā.

3)

II pielikuma 3.2. iedaļu groza šādi:

a)

brīdinājuma zīmi “kaitīgs vai kairinošs materiāls” svītro;

b)

saistībā ar brīdinājuma zīmi “vispārējs apdraudējums” pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

“(***)

Šo brīdinājuma zīmi neizmanto, lai brīdinātu par bīstamām ķīmiskām vielām vai maisījumiem, izņemot gadījumus, kad brīdinājuma zīme ir izmantota saskaņā ar III pielikuma 5. iedaļas otro daļu, lai apzīmētu bīstamu vielu vai maisījumu krājumus”;

4)

III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. iedaļu aizstāj ar šādu:

“1.

Konteineriem, ko izmanto darbā ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem, kas klasificēti kā bīstami atbilstīgi jebkuriem fizikālās vai veselības bīstamības klases kritērijiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, un konteineriem, ko izmanto šādu bīstamu vielu vai maisījumu glabāšanai, kā arī redzamajiem cauruļvadiem, kuri satur šādas bīstamas vielas un maisījumus vai pa kuriem tos transportē, jābūt marķētiem ar attiecīgām bīstamības piktogrammām saskaņā ar minēto regulu.

Pirmais punkts neattiecas uz konteineriem, ko izmanto darbā īsu laiku, un uz konteineriem, kuru saturs bieži mainās, ar noteikumu, ka jo īpaši informēšanai un/vai apmācībai tiek veikti atbilstīgi alternatīvi pasākumi, kuri garantē to pašu aizsardzības līmeni.

Pirmajā punktā minētos marķējumus var:

aizstāt ar brīdinājuma zīmēm, kā paredzēts II pielikumā, izmantojot tās pašas piktogrammas vai simbolus. Ja II pielikuma 3.2. iedaļā nav līdzvērtīgas brīdinājuma zīmes, tad ir jāizmanto attiecīga bīstamības piktogramma, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1272/2008 V pielikumā,

papildināt ar tādu papildu informāciju kā bīstamās vielas vai maisījuma nosaukums un/vai formula un sīkākas ziņas par apdraudējumu,

konteineru transportēšanai darba vietā papildināt vai aizstāt ar zīmēm, kas visā Savienībā piemērojamas bīstamu vielu vai maisījumu transportēšanai.”;

b)

pielikuma 5. iedaļas pirmajā un otrajā daļā attiecīgi vārdus “bīstamu vielu vai preparātu” un “bīstamo vielu vai preparātu” aizstāj ar vārdiem “bīstamu vielu vai maisījumu”.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 92/85/EEK

Direktīvas 92/85/EEK I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma A iedaļu groza šādi:

a)

iedaļas 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Bioloģiskie faktori

Bioloģiskie faktori, kas pieder pie 2., 3. un 4. riska grupas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/54/EK (14) 2. panta otrās daļas 2., 3. un 4. punkta nozīmē, ja ir zināms, ka šie faktori vai ārstnieciskie pasākumi, kuri jāveic saistībā ar šiem faktoriem, apdraud grūtnieces un nedzimušā bērna veselību, un ja tie vēl nav uzskaitīti II pielikumā.

b)

iedaļas 3. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ķīmiskās vielas un maisījumi, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (15) minētajiem klasificēšanas kritērijiem vienā vai vairākās turpmāk minētajās bīstamības klasēs un bīstamības kategorijās ar vienu vai vairākiem turpmāk minētajiem bīstamības apzīmējumiem, ja tās vēlnav uzskaitītas II pielikumā:

cilmes šūnu mutagenitāte, 1.A, 1.B vai 2. kategorija (H340, H341),

kancerogenitāte, 1.A, 1.B vai 2. kategorija (H350, H350i, H351),

toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju, 1.A, 1.B vai 2. kategorija vai ar ietekmi uz laktāciju vai laktācijas procesu saistīta papildu kategorija (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu pēc vienreizējas iedarbības, 1. vai 2. kategorija (H370, H371).

ii)

punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ķīmiskās vielas, kas uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/37/EK (16) I pielikumā;

2)

pielikuma B iedaļu aizstāj ar šādu:

“B.   Procesi

Rūpnieciskie procesi, kas uzskaitīti Direktīvas 2004/37/EK I pielikumā.”

3. pants

Grozījumi Direktīvā 94/33/EK

Direktīvas 94/33/EK pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma I iedaļu groza šādi:

a)

iedaļas 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Bioloģiskie faktori, kas pieder pie 3. un 4. riska grupas tādā nozīmē, kā noteikts 2. panta otrās daļas 3. un 4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/54/EK (17).

b)

iedaļas 3. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ķīmiskās viela un maisījumi, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (18) minētajiem klasificēšanas kritērijiem vienā vai vairākās turpmāk minētajās bīstamības klasēs un bīstamības kategorijās ar vienu vai vairākiem turpmāk minētajiem bīstamības apzīmējumiem:

akūta toksicitāte, 1., 2. vai 3. kategorija (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

kodīgums ādai, 1.A, 1.B vai 1.C kategorija (H314),

uzliesmojoša gāze, 1. vai 2. kategorija (H220, H221),

uzliesmojoši aerosoli, 1. kategorija (H222),

uzliesmojošs šķidrums, 1. vai 2. kategorija (H224, H225),

sprādzienbīstamas vielas, kategorija “nestabilas sprādzienbīstamas vielas” vai 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. apakšgrupas sprādzienbīstamas vielas (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

pašreaģējošas vielas un maisījumi, A, B, C vai D tips (H240, H241, H242),

organiskie peroksīdi, A vai B tips (H240, H241),

toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu pēc vienreizējas iedarbības, 1. vai 2. kategorija (H370, H371,

toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu pēc atkārtotas iedarbības, 1. vai 2. kategorija (H372, H373),

elpceļu sensibilizācija, 1. kategorija, 1.A vai 1.B apakškategorija (H334),

ādas sensibilizācija, 1. kategorija, 1.A vai 1.B apakškategorija (H317),

kancerogenitāte 1.A, 1.B vai 2. kategorija (H350, H350i, H351),

cilmes šūnu mutagenitāte 1.A, 1.B vai 2. kategorija (H340, H341);

toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju, 1.A vai 1.B kategorija, (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii)

punkta b) apakšpunktu svītro;

iii)

punkta c) apakšpunktu svītro;

iv)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Vielas un maisījumi, kas minēti 2. panta a) punkta ii) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/37/EK (19);

2)

pielikuma II iedaļas 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Darba procesi, kas minēti Direktīvas 2004/37/EK I pielikumā.”

4. pants

Grozījumi Direktīvā 98/24/EK

Direktīvu 98/24/EK groza šādi:

1)

direktīvas 2. panta b) punktu groza šādi:

a)

punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“i)

jebkuru ķimikāliju, kura atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (20) noteiktajiem kritērijiem klasificēšanai kādā no fizikālās un/vai veselības bīstamības klasēm, neatkarīgi no tā, vai šī ķimikālija ir klasificēta saskaņā ar minēto regulu;

b)

punkta ii) apakšpunktu svītro;

c)

punkta iii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“iii)

jebkuru ķimikāliju, kura gan neatbilst kritērijiem, lai tiktu klasificēta kā bīstama saskaņā ar šā panta b) punkta i) apakšpunktu, tomēr savu fizikālķīmisko, ķīmisko vai toksikoloģisko īpašību dēļ un veidā, kādā tā tiek izmantota vai atrodas darba vietā, rada risku darba ņēmēju drošībai un veselībai, tostarp jebkura ķimikālija, kurai saskaņā ar 3. pantu ir noteikta limita vērtība iedarbībai darbā.”;

2)

direktīvas 4. panta 1. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

piegādātāja sniegto informāciju par drošību un veselību (piemēram, attiecīgo drošības datu lapu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (21)),

3)

direktīvas 8. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta ceturto ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

piekļuvi jebkurai drošības datu lapai, ko piegādātājs nodrošinājis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu,”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja nedz Regulā (EK) Nr. 1907/2006, nedz Regulā (EK) Nr. 1272/2008 nav iekļauts pienākums sniegt informāciju, dalībvalstis var veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka darba devēji, vēlams, no ražotāja vai piegādātāja, pēc pieprasījuma var saņemt visu informāciju par bīstamajām ķimikālijām, kas vajadzīga šīs direktīvas 4. panta 1. punkta piemērošanai.”

5. pants

Grozījumi Direktīvā 2004/37/EK

Direktīvu 2004/37/EK groza šādi:

1)

direktīvas 1. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Attiecībā uz azbestu, kas ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/148/EK (22) priekšmets, šīs direktīvas noteikumus piemēro visos gadījumos, kad tie ir labvēlīgāki veselībai un drošībai darbā.

2)

direktīvas 2. pantu groza šādi:

a)

panta a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   “kancerogēns” ir:

i)

viela vai maisījums, kas atbilst 1.A vai 1.B kategorijas kancerogēnu klasifikācijas kritērijiem, kuri izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (23) I pielikumā;

ii)

viela, maisījums vai process, kas minēts šīs direktīvas I pielikumā, kā arī viela vai maisījums, kas izdalās kādā no procesiem, kuri uzskaitīti minētajā pielikumā;

b)

panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)   “mutagēns” ir: viela vai maisījums, kas atbilst 1.A vai 1.B kategorijas cilmes šūnu mutācijas izraisošu vielu klasifikācijas kritērijiem, kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā;”;

3)

direktīvas 4. panta 1. punktā vārdu “preparāts” aizstāj ar vārdu “maisījums”;

4)

direktīvas 5. panta 2. punktā vārdu “preparāts” aizstāj ar vārdu “maisījums”;

5)

direktīvas 6. panta b) punktā vārdu “preparāti” aizstāj ar vārdu “maisījumi”;

6)

direktīvas I pielikuma virsrakstā vārdu “preparāti” aizstāj ar vārdu “maisījumi”.

6. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2015. gada 1. jūnijam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2014. gada 26. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  OV C 204, 9.8.2008., 47. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2014. gada 20. februāra lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 92/58/EEK (1992. gada 24. jūnijs) par minimālajām prasībām drošības un/vai veselības aizsardzības zīmēm darba vietā (devītā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 245, 26.8.1992., 23. lpp.).

(5)  Padomes Direktīva 92/85/EEK (1992. gada 19. oktobris) par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp.).

(6)  Padomes Direktīva 94/33/EK (1994. gada 22. jūnijs) par jauniešu darba aizsardzību (OV L 216, 20.8.1994., 12. lpp.).

(7)  Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp.).

(9)  Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.).

(10)  Padomes Direktīva 90/679/EEK (1990. gada 26. novembris) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (septītā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 374, 31.12.1990., 1. lpp.).

(11)  Padomes Direktīva 90/394/EEK (1990. gada 28. jūnijs) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļautību kancerogēnu iedarbībai darbā (sestā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 196, 26.7.1990., 1. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/54/EK (2000. gada 18. septembris) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (septītā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu) (OV L 262, 17.10.2000., 21. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp).”;

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/54/EK (2000. gada 18. septembris) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (septītā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu) (OV L 262, 17.10.2000., 21. lpp.).”;

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).”;

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp.).”;

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/54/EK (2000. gada 18. septembris) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (septītā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu) (OV L 262, 17.10.2000., 21. lpp.).”;

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).”;

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp.).”;

(20)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).”;

(21)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).”;

(22)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/148/EK (2009. gada 30. novembris) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (OV L 330, 16.12.2009., 28. lpp.).”;

(23)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).”;


Augša