Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32013L0009

Komisijas Direktīva 2013/9/ES ( 2013. gada 11. marts ), ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 68, 12.3.2013., 55./56. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 026 Lpp. 123 - 124

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/9/oj

12.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 68/55


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2013/9/ES

(2013. gada 11. marts),

ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 30. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Pasākumi, ar ko paredzēts grozīt nebūtiskus Direktīvas 2008/57/EK elementus un kas attiecas uz minētās direktīvas II līdz IX pielikuma pielāgojumiem, jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas minēta Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 4. punktā.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām, kuras dalībniece ir Eiropas Savienība (2), 3. pantā noteikts, ka pieejamība ir viens no konvencijas pamatprincipiem, un 9. pantā prasīts konvencijas dalībvalstīm veikt atbilstošus pasākumus, lai personām ar invaliditāti nodrošinātu pieeju vienlīdzīgi ar citām personām. Šie pasākumi ietver pieejamībai traucējošu šķēršļu un barjeru identificēšanu un likvidēšanu un, cita starpā, attiecas uz transportu. Saskaņā ar LESD 216. panta 2. punktu Savienības noslēgtie nolīgumi ir saistoši Savienības iestādēm un tās dalībvalstīm, un uz Direktīvu 2008/57/EK – kas ir Eiropas Savienības sekundārais tiesību akts – attiecas no konvencijas izrietošie pienākumi.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (3) 10. apsvērumā noteikts, ka invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir tādas pašas tiesības uz brīvu pārvietošanos, izvēles brīvību un nediskrimināciju kā pārējiem cilvēkiem un ka tiem būtu jānodrošina tādas iespējas ceļošanai pa dzelzceļu, kas ir līdzvērtīgas pārējo cilvēku iespējām. Regulas 21. pantā prasīts, lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un staciju apsaimniekotāji, panākot atbilstību savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām (SITS) personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, nodrošinātu, ka stacijas, platformas, ritošais sastāvs un citi objekti ir pieejami invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

(4)

Ir jāpielāgo Direktīvas 2008/57/EK III pielikums, lai tajā iekļautu skaidru norādi uz pieejamību. Pieejamība ir pamatprasība, kas ir gan vispārēja prasība dzelzceļa sistēmas savstarpējai izmantojamībai, gan īpaši piemērojama infrastruktūras, ritošā sastāva, satiksmes nodrošināšanas un pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumu apakšsistēmām. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2008/57/EK III pielikums.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi nekādā veidā neietekmē Direktīvā 2008/57/EK noteikto pakāpeniskas īstenošanas principu, it sevišķi to, ka SITS norādītās mērķa apakšsistēmas var sasniegt pakāpeniski samērīgā laikā un ka katrā SITS būtu jānorāda īstenošanas stratēģija, lai veiktu pakāpenisku pāreju no esošā stāvokļa uz galīgo stāvokli, kad atbilstība SITS būs kļuvusi par normu.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar nostādni, ka pieejamība panākama līdzvērtīgi, izmantojot tehniskus risinājumus un/vai darbības pasākumus.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2008/57/EK III pielikumu, kurā noteiktas pamatprasības, ar šo groza šādi:

1)

pielikuma 1. iedaļai pievieno šādus punktus:

“1.6.   Pieejamība

1.6.1.

Infrastruktūras apakšsistēmām un ritošā sastāva apakšsistēmām jābūt pieejamām invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, lai tām nodrošinātu piekļuvi vienlīdzīgi ar citām personām, neveidojot vai novēršot šķēršļus un veicot citus atbilstīgus pasākumus. Tas ietver attiecīgo publiski pieejamo apakšsistēmu daļu projektēšanu, būvi, atjaunināšanu, modernizāciju, tehnisko apkopi un ekspluatāciju.

1.6.2.

Satiksmes nodrošināšanas apakšsistēmām un pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumu apakšsistēmām jānodrošina vajadzīgā funkcionalitāte, lai invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām vienkāršotu piekļuvi vienlīdzīgi ar citām personām, neveidojot vai novēršot šķēršļus un veicot citus atbilstīgus pasākumus.”;

2)

pielikuma 2. iedaļas 1. apakšiedaļai pievieno šādu punktu:

“2.1.2.   Pieejamība

2.1.2.1.

Invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām jābūt iespējamam piekļūt infrastruktūras apakšsistēmām, ciktāl tās ir publiski pieejamas, saskaņā ar 1.6. punktu.”;

3)

pielikuma 2. iedaļas 4. apakšiedaļai pievieno šādu punktu:

“2.4.5.   Pieejamība

2.4.5.1.

Invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām jābūt iespējamam piekļūt ritošā sastāva apakšsistēmām, ciktāl tās ir publiski pieejamas, saskaņā ar 1.6. punktu.”;

4)

pielikuma 2. iedaļas 6. apakšiedaļai pievieno šādu punktu:

“2.6.4.   Pieejamība

2.6.4.1.

Jāveic attiecīgi pasākumi, lai gādātu par to, ka ekspluatācijas noteikumos ir paredzēta funkcionalitāte, kas vajadzīga, lai invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošinātu piekļuvi.”;

5)

pielikuma 2. iedaļas 7. apakšiedaļai pievieno šādu punktu:

“2.7.5.   Pieejamība

2.7.5.1.

Jāveic attiecīgi pasākumi, lai gādātu par to, ka pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumu apakšsistēmās ir paredzēta funkcionalitāte, kas vajadzīga, lai invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošinātu piekļuvi.”

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2014. gada 1. janvārim. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3.   Pienākums transponēt un īstenot šo direktīvu neattiecas uz Kipras Republiku un Maltas Republiku, kamēr to teritorijā nav izveidota dzelzceļa sistēma.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 11. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  Padomes 2009. gada 26. novembra Lēmums 2010/48/EK par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (OV L 23, 27.1.2010., 35. lpp.).

(3)  OV L 315, 3.12.2007., 14. lpp.


Augša