Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32013L0061

Padomes Direktīva 2013/61/ES ( 2013. gada 17. decembris ), ar ko Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2008/118/EK groza attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu

OV L 353, 28.12.2013., 5./6. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/61/oj

28.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 353/5


PADOMES DIREKTĪVA 2013/61/ES

(2013. gada 17. decembris),

ar ko Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2008/118/EK groza attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2012/419/ES (3) Eiropadome ir nolēmusi Majotai no 2014. gada 1. janvāra piemērot tālākā reģiona statusu Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 349. panta nozīmē, ar to aizstājot aizjūras zemes vai teritorijas statusu LESD 355. panta 2. punkta nozīmē. Līdz ar statusa izmaiņām Majotai piemēros Savienības noteikumus nodokļu jomā.

(2)

Attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokli Majota ir vienādā stāvoklī ar citiem Francijas tālākajiem reģioniem (Gvadelupu, Franču Gviānu, Martiniku, Reinjonu un Senmartēnu), uz kuriem neattiecas Padomes Direktīvas 2006/112/EK (4) un Padomes Direktīvas 2008/118/EK (5) teritoriālās darbības joma, un tāpēc Majota būtu jāizslēdz no šo direktīvu teritoriālās darbības jomas, sākot no dienas, kad tiek grozīts tās statuss saskaņā ar LESD. Tāpēc būtu jāpielāgo un vienlaikus jāprecizē attiecīgās Direktīvas 2006/112/EK un Direktīvas 2008/118/EK tiesību normas un vienlaikus jāprecizē to piemērošana Francijas aizjūras teritorijām.

(3)

Lai skaidri noteiktu, ka Majota un citi Francijas tālākie reģioni ir izslēgti no Direktīvas 2006/112/EK un Direktīvas 2008/118/EK piemērošanas jomas neatkarīgi no to statusa izmaiņām Francijas tiesībās, minētajās direktīvās attiecībā uz šiem reģioniem būtu jāiekļauj atsauce uz LESD 349. pantu un 355. panta 1. punktu.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2006/112/EK un Direktīva 2008/118/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2006/112/EK 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Francijas teritorijām, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantā un 355. panta 1. punktā;”.

2. pants

Ar šo Direktīvas 2008/118/EK 5. pantu groza šādi:

1)

panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Francijas teritorijas, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantā un 355. panta 1. punktā;”.

2)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“Francija, iesniedzot deklarāciju, var darīt zināmu, ka no otrā mēneša pirmās dienas pēc šādas deklarācijas iesniegšanas šo direktīvu un 1. pantā minētās direktīvas attiecībā uz visām vai dažām akcīzes precēm, kas norādītas 1. pantā, piemēro šā panta 2. punkta b) apakšpunktā norādītajās teritorijās, paredzot noteiktus pielāgojumus, lai ņemtu vērā ļoti lielo attālumu līdz šīm teritorijām.”.

3. pants

1.   Dalībvalstīs no 2014. gada 1. janvāra stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Minētos aktus dalībvalstis dara zināmus Komisijai līdz 2015. gada 1. janvārim.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka kārtību, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis Komisijai dara zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. LINKEVIČIUS


(1)  2013. gada 12. decembra atzinums (Oficialajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2013. gada 16. oktobra atzinums (Oficialajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Eiropadomes Lēmums 2012/419/ES (2012. gada 11. jūlijs), ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību (OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

(5)  Padomes Direktīva 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.).


Augša