EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32013L0026

Komisijas Direktīva 2013/26/ES ( 2013. gada 8. februāris ), ar ko pielāgo dažas direktīvas pārtikas nekaitīguma, veterinārās un fitosanitārās politikas jomā saistībā ar Horvātijas pievienošanos

OV L 158, 10.6.2013., 376./378. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 072 Lpp. 147 - 149

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 22/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/26/oj

10.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 158/376


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2013/26/ES

(2013. gada 8. februāris),

ar ko pielāgo dažas direktīvas pārtikas nekaitīguma, veterinārās un fitosanitārās politikas jomā saistībā ar Horvātijas pievienošanos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Horvātijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Horvātijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 50. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Pievienošanās akta 50. pantu, ja pirms pievienošanās pieņemtajos iestāžu aktos ir vajadzīgi pielāgojumi sakarā ar pievienošanos un ja vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti Pievienošanās aktā vai tā pielikumos, Komisija, ja tā ir pieņēmusi sākotnējo aktu, pieņem šim nolūkam vajadzīgos aktus.

(2)

Konferences, kurā izstrādāja Pievienošanās līgumu, Nobeiguma aktā ir norādīts, ka Augstās Līgumslēdzējas Puses panāca politisku vienošanos par vairākiem iestāžu pieņemto aktu pielāgojumiem, kas vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, un Padome un Komisija ir aicinātas pieņemt šos pielāgojumus pirms pievienošanās, tos vajadzības gadījumā papildinot un atjaunojot, lai ņemtu vērā Savienības tiesību aktu attīstību.

(3)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza Komisijas Direktīvas 1999/21/EK (1) un 2006/141/EK (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 1999/21/EK un 2006/141/EK groza, kā noteikts pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz datumam, kurā Horvātija pievienosies Eiropas Savienībai, pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no Horvātijas pievienošanās dienas Eiropas Savienībai.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā, ja stājas spēkā Horvātijas Pievienošanās līgums, tā spēkā stāšanās datumā.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 8. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 91, 7.4.1999., 29. lpp.

(2)  OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS, VETERINĀRĀ UN FITOSANITĀRĀ POLITIKA

TIESĪBU AKTI ATTIECĪBĀ UZ PĀRTIKAS NEKAITĪGUMU

1.

31999 L 0021: Komisijas 1999. gada 25. marta Direktīva 1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem (OV L 91, 7.4.1999., 29. lpp.).

Direktīvas 4. panta 1. punktā sarakstu, kas sākas ar vārdu “bulgāru valodā” un beidzas ar vārdiem “medicinska ändamål”, aizstāj ar šādu sarakstu:

“—

bulgāru valodā:

“Диетични храни за специални медицински цели”

spāņu valodā:

“Alimento dietético para usos médicos especiales”

čehu valodā:

“Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely”

dāņu valodā:

“Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål”

vācu valodā:

“Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische

Zwecke (Bilanzierte Diäten)”

igauņu valodā:

“Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks”

grieķu valodā:

“Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς”

angļu valodā:

“Food(s) for special medical purposes”

franču valodā:

“Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales”

horvātu valodā:

“Hrana za posebne medicinske potrebe”

itāļu valodā:

“Alimento dietetico destinato a fini medici speciali”

latviešu valodā:

“Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem”

lietuviešu valodā:

“Specialios medicininės paskirties maisto produktai”

ungāru valodā:

“Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer”

maltiešu valodā:

“Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi”

holandiešu valodā:

“Dieetvoeding voor medisch gebruik”

poļu valodā:

“Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego”

portugāļu valodā:

“Produto dietético de uso clínico”

rumāņu valodā:

“Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale”

slovāku valodā:

“dietetická potravina na osobitné lekárske účely”

slovēņu valodā:

“Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene”

somu valodā:

“Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita”

zviedru valodā:

“Livsmedel för speciella medicinska ändamål”.

2.

32006 L 0141: Komisijas 2006. gada 22. decembra Direktīva 2006/141/EK par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem un ar ko groza Direktīvu 1999/21/EK (OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.):

a)

direktīvas 11. panta sarakstā, kas sākas ar vārdiem “— bulgāru valodā” un beidzas ar vārdu “Tillskottsnäring”, pēc ieraksta franču valodā iekļauj šādu ierakstu:

“—

horvātu valodā: “početna hrana za dojenčad” un “prijelazna hrana za dojenčad”,”;

b)

direktīvas 12. panta sarakstā, kas sākas ar vārdiem “— bulgāru valodā” un beidzas ar vārdiem “Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk”, pēc ieraksta franču valodā iekļauj šādu ierakstu:

“—

horvātu valodā: “početna mliječna hrana za dojenčad” un “prijelazna mliječna hrana za dojenčad”,”.


Augša