EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32013L0015

Padomes Direktīva 2013/15/ES ( 2013. gada 13. maijs ), ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

OV L 158, 10.6.2013., 172./183. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 02 Sējums 024 Lpp. 151 - 162

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/15/oj

10.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 158/172


PADOMES DIREKTĪVA 2013/15/ES

(2013. gada 13. maijs),

ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Horvātijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Horvātijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 50. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Horvātijas Pievienošanās akta 50. pantu, ja pirms pievienošanās pieņemtajos iestāžu aktos ir vajadzīgi pielāgojumi sakarā ar pievienošanos un ja vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti minētajā Pievienošanās aktā vai tā pielikumos, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem šim nolūkam vajadzīgos aktus, ja sākotnējo aktu nav pieņēmusi Komisija.

(2)

Konferences, kurā izstrādāja un pieņēma Horvātijas Pievienošanās līgumu, Nobeiguma aktā bija norādīts, ka Augstās līgumslēdzējas puses ir panākušas politisku vienošanos par vairākiem iestāžu pieņemto aktu pielāgojumiem, kas vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, un Padome un Komisija bija aicinātas pieņemt minētos pielāgojumus pirms pievienošanās, tos vajadzības gadījumā papildinot un atjaunojot, lai ņemtu vērā Savienības tiesību aktu attīstību.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza šajā direktīvā izklāstītās direktīvas brīvas preču aprites jomā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šādas direktīvas groza, kā izklāstīts šīs direktīvas pielikumā:

1)

mehānisko transportlīdzekļu brīvas aprites jomā:

Padomes Direktīva 70/157/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (1),

Padomes Direktīva 70/221/EEK (1970. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (2),

Padomes Direktīva 70/388/EEK (1970. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (3),

Padomes Direktīva 71/320/EEK (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (4),

Padomes Direktīva 72/245/EEK (1972. gada 20. jūnijs) par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētiskā savietojamība) (5),

Padomes Direktīva 74/61/EEK (1973. gada 17. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (6),

Padomes Direktīva 74/408/EEK (1974. gada 22. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (7),

Padomes Direktīva 74/483/EEK (1974. gada 17. septembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (8),

Padomes Direktīva 76/114/EEK (1975. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (9),

Padomes Direktīva 76/757/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (10),

Padomes Direktīva 76/758/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, bremžu signāllukturiem, dienas gaitas gaismas lukturiem un sānu gabarītgaismas lukturiem (11),

Padomes Direktīva 76/759/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (12),

Padomes Direktīva 76/760/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (13),

Padomes Direktīva 76/761/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem avotiem), kas paredzēti izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju lukturos (14),

Padomes Direktīva 76/762/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem (15),

Padomes Direktīva 77/538/EEK (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (16),

Padomes Direktīva 77/539/EEK (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (17),

Padomes Direktīva 77/540/EEK (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (18),

Padomes Direktīva 77/541/EEK (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (19),

Padomes Direktīva 78/318/EEK (1977. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (20),

Padomes Direktīva 78/764/EEK (1978. gada 25. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (21),

Padomes Direktīva 78/932/EEK (1978. gada 16. oktobris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējo sēdekļu pagalvjiem (22),

Padomes Direktīva 86/298/EEK (1986. gada 26. maijs) par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (23),

Padomes Direktīva 87/402/EEK (1987. gada 25. jūnijs) par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā (24),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/20/EK (1994. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu (25),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/28/EK (1995. gada 24. oktobris) par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (26),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/25/EK (2000. gada 22. maijs), ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem (27),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/40/EK (2000. gada 26. jūnijs), ar kuru paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējām drošības konstrukcijām (28),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/56/EK (2001. gada 27. septembris) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm (29),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/85/EK (2001. gada 20. novembris), kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas (30),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/24/EK (2002. gada 18. marts), kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (31),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām (32),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/97/EK (2003. gada 10. novembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešas redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (33),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (Pamatdirektīva) (34),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/57/EK (2009. gada 13. jūlijs) par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (35),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/64/EK (2009. gada 13. jūlijs) par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto radiotraucējumu novēršanu (elektromagnētiskā savietojamība) (36),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/75/EK (2009. gada 13. jūlijs) par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana) (37),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/144/EK (2009. gada 30. novembris) par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (38);

2)

apavu brīvas aprites jomā: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/11/EK (1994. gada 23. marts) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tādu materiālu norādīšanu marķējumā, kurus izmanto patērētājiem paredzētu apavu galvenajās sastāvdaļās (39).

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz dienai, kad Horvātija pievienosies Savienībai, pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus.

Dalībvalstis piemēro minētos aktus no dienas, kad Horvātija pievienojas Savienībai.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā, ja stājas spēkā Horvātijas Pievienošanās līgums, tā spēkā stāšanās dienā.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 13. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. COVENEY


(1)  OV L 42, 23.2.1970., 16. lpp.

(2)  OV L 76, 6.4.1970., 23. lpp.

(3)  OV L 176, 10.8.1970., 12. lpp.

(4)  OV L 202, 6.9.1971., 37. lpp.

(5)  OV L 152, 6.7.1972., 15. lpp.

(6)  OV L 38, 11.2.1974., 22. lpp.

(7)  OV L 221, 12.8.1974., 1. lpp.

(8)  OV L 266, 2.10.1974., 4. lpp.

(9)  OV L 24, 30.1.1976., 1. lpp.

(10)  OV L 262, 27.9.1976., 32. lpp.

(11)  OV L 262, 27.9.1976., 54. lpp.

(12)  OV L 262, 27.9.1976., 71. lpp.

(13)  OV L 262, 27.9.1976., 85. lpp.

(14)  OV L 262, 27.9.1976., 96. lpp.

(15)  OV L 262, 27.9.1976., 122. lpp.

(16)  OV L 220, 29.8.1977., 60. lpp.

(17)  OV L 220, 29.8.1977., 72. lpp.

(18)  OV L 220, 29.8.1977., 83. lpp.

(19)  OV L 220, 29.8.1977., 95. lpp.

(20)  OV L 81, 28.3.1978., 49. lpp.

(21)  OV L 255, 18.9.1978., 1. lpp.

(22)  OV L 325, 20.11.1978., 1. lpp.

(23)  OV L 186, 8.7.1986., 26. lpp.

(24)  OV L 220, 8.8.1987., 1. lpp.

(25)  OV L 195, 29.7.1994., 1. lpp.

(26)  OV L 281, 23.11.1995., 1. lpp.

(27)  OV L 173, 12.7.2000., 1. lpp.

(28)  OV L 203, 10.8.2000., 9. lpp.

(29)  OV L 292, 9.11.2001., 21. lpp.

(30)  OV L 42, 13.2.2002., 1. lpp.

(31)  OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp.

(32)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.

(33)  OV L 25, 29.1.2004., 1. lpp.

(34)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(35)  OV L 261, 3.10.2009., 1. lpp.

(36)  OV L 216, 20.8.2009., 1. lpp.

(37)  OV L 261, 3.10.2009., 40. lpp.

(38)  OV L 27, 30.1.2010., 33. lpp.

(39)  OV L 100, 19.4.1994., 37. lpp.


PIELIKUMS

A   DAĻA

MEHĀNISKIE TRANSPORTLĪDZEKĻI

1.

Direktīvas 70/157/EEK II pielikumā 4.2. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātijai “25”,”.

2.

Direktīvas 70/221/EEK II pielikumā 6.2. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 Horvātijai,”.

3.

Direktīvas 70/388/EEK I pielikumā 1.4.1. punktā tekstam iekavās pievieno šādu tekstu:

“Horvātijai – 25”.

4.

Direktīvas 71/320/EEK XV pielikumā 4.4.2. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 Horvātijai,”.

5.

Direktīvas 72/245/EEK I pielikumā 5.2. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 Horvātija”.

6.

Direktīvas 74/61/EEK I pielikumā 5.1.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“—

“25” Horvātijai,”.

7.

Direktīvas 74/408/EEK I pielikumā 6.2.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“25. Horvātijai”.

8.

Direktīvas 74/483/EEK I pielikumā 1. zemsvītras piezīmē, kas attiecas uz 3.2.2.2. punktu, pievieno šādu tekstu:

“25= Horvātijai.”

9.

Direktīvas 76/114/EEK Pielikumā 2.1.2. punktā tekstam iekavās pievieno šādu tekstu:

“Horvātijai – 25”.

10.

Direktīvas 76/757/EEK I pielikumā 4.2.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

25 Horvātijai”.

11.

Direktīvas 76/758/EEK I pielikumā 5.2.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“25, Horvātijai”.

12.

Direktīvas 76/759/EEK I pielikumā 4.2.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātijai 25,”.

13.

Direktīvas 76/760/EEK I pielikumā 4.2.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 Horvātijai,”.

14.

Direktīvas 76/761/EEK I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 5.2.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 – Horvātijai”;

b)

pielikuma 6.2.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 – Horvātijai”.

15.

Direktīvas 76/762/EEK I pielikumā 4.2.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 – Horvātijai”.

16.

Direktīvas 77/538/EEK I pielikumā 4.2.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātijai 25,”.

17.

Direktīvas 77/539/EEK I pielikumā 4.2.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“25, Horvātijai”.

18.

Direktīvas 77/540/EEK I pielikumā 4.2.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātijai 25,”.

19.

Direktīvas 77/541/EEK III pielikumā 1.1.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 Horvātijai”.

20.

Direktīvas 78/318/EEK I pielikumā 7.2. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 Horvātijai,”.

21.

Direktīvas 78/764/EEK II pielikumā 3.5.2.1. punktam pievieno šādu tekstu:

“25 Horvātijai.”

22.

Direktīvas 78/932/EEK VI pielikumā 1.1.1. punktam pievieno šādu tekstu:

“25 Horvātijai.”

23.

Direktīvas 86/298/EEK VI pielikumā pirmajam ievilkumam pievieno šādu tekstu:

“Horvātijai – 25,”.

24.

Direktīvas 87/402/EEK VII pielikumā pirmajā ievilkumā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 Horvātijai,”.

25.

Direktīvas 94/20/EK I pielikumā 3.3.4. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Portugāli, iekļauj šādu ierakstu:

“25 – Horvātijai,”.

26.

Direktīvas 95/28/EK I pielikumā 6.1.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Grieķiju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātijai: 25”.

27.

Direktīvas 2000/25/EK I pielikuma 4. papildinājumā 1. iedaļas 1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“ “25” Horvātijai”.

28.

Direktīvas 2000/40/EK I pielikumā 3.2. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātijai 25”.

29.

Direktīvas 2001/56/EK I pielikuma 5. papildinājumā 1.1.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātijai 25”.

30.

Direktīvas 2001/85/EK I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 7.6.11.1. punktā sarakstam pievieno šādu tekstu:

“Izlaz u slučaju opasnosti”;

b)

pielikuma 7.7.9.1. punktā sarakstam pievieno šādu tekstu:

“autobus se zaustavlja”.

31.

Direktīvu 2002/24/EK groza šādi:

a)

direktīvas IV pielikuma A daļā parauga 2. daļas 47. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“47.

Fiskālā jauda vai valsts kods(-i), ja piemērojams:

Beļģija: …

Bulgārija: …

Čehijas Republika: …

Dānija: …

Vācija: …

Igaunija: …

Īrija: …

Grieķija: …

Spānija: …

Francija. …

Horvātija: …

Itālija: …

Kipra: …

Latvija: …

Lietuva: …

Luksemburga: …

Ungārija: …

Malta: …

Nīderlande: …

Austrija: …

Polija: …

Portugāle: …

Rumānija: …

Slovēnija: …

Slovākija: …

Somija: …

Zviedrija: …

Apvienotā Karaliste: …”

 

 

b)

direktīvas V pielikumu groza šādi:

i)

pielikuma A daļas 1. punkta 1. iedaļas sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātijai – 25,”;

ii)

pielikuma B daļas 1.1. punkta sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu tekstu:

“Horvātijai – 25,”.

32.

Direktīvu 2003/37/EK groza šādi:

a)

direktīvas II pielikuma 1. papildinājuma C nodaļas 1. punkta pirmajā ievilkumā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu tekstu:

“Horvātijai – 25,”;

b)

direktīvas III pielikumu groza šādi:

i)

pielikuma I daļas sadaļā “A – pabeigtiem/ nokomplektētiem traktoriem” 16. punktu aizstāj ar šādu:

“16.

Fiskālā(-ās) jauda(-as) vai klase(-es)

Beļģija: …

Bulgārija: …

Čehijas Republika: …

Dānija: …

Vācija: …

Igaunija: …

Īrija: …

Grieķija: …

Spānija: …

Francija. …

Horvātija: …

Itālija: …

Kipra: …

Latvija: …

Lietuva: …

Luksemburga: …

Ungārija: …

Malta: …

Nīderlande: …

Austrija: …

Polija: …

Portugāle: …

Rumānija: …

Slovēnija: …

Slovākija: …

Somija: …

Zviedrija: …

Apvienotā Karaliste: …”

 

 

ii)

pielikuma I daļas sadaļā “B – Lauksaimniecības vai mežsaimniecības piekabes – pabeigtas/ nokomplektētas” 16. punktu aizstāj ar šādu:

“16.

Fiskālā(-ās) jauda(-as) vai klase(-es) (ja piemērojams)

Beļģija: …

Bulgārija: …

Čehijas Republika: …

Dānija: …

Vācija: …

Igaunija: …

Īrija: …

Grieķija: …

Spānija: …

Francija. …

Horvātija: …

Itālija: …

Kipra: …

Latvija: …

Lietuva: …

Luksemburga: …

Ungārija: …

Malta: …

Nīderlande: …

Austrija: …

Polija: …

Portugāle: …

Rumānija: …

Slovēnija: …

Slovākija: …

Somija: …

Zviedrija: …

Apvienotā Karaliste: …”

 

 

iii)

pielikuma I daļas sadaļā “C – Maināmas velkamas mašīnas – pabeigtas/nokomplektētas” 16. punktu aizstāj ar šādu:

“16.

Fiskālā(-ās) jauda(-as) vai klase(-es) (ja piemērojams)

Beļģija: …

Bulgārija: …

Čehijas Republika: …

Dānija: …

Vācija: …

Igaunija: …

Īrija: …

Grieķija: …

Spānija: …

Francija: …

Horvātija: …

Itālija: …

Kipra: …

Latvija: …

Lietuva: …

Luksemburga: …

Ungārija: …

Malta: …

Nīderlande: …

Austrija: …

Polija: …

Portugāle: …

Rumānija: …

Slovēnija: …

Slovākija: …

Somija: …

Zviedrija: …

Apvienotā Karaliste: …”

 

 

iv)

pielikuma II daļas sadaļā “A – Lauksaimniecības vai mežsaimniecības piekabes – nepabeigtas” 16. punktu aizstāj ar šādu:

“16.

Fiskālā(-ās) jauda(-as) vai klase(-es) (ja piemērojams)

Beļģija: …

Bulgārija: …

Čehijas Republika: …

Dānija: …

Vācija: …

Igaunija: …

Īrija: …

Grieķija: …

Spānija: …

Francija: …

Horvātija: …

Itālija: …

Kipra: …

Latvija: …

Lietuva: …

Luksemburga: …

Ungārija: …

Malta: …

Nīderlande: …

Austrija: …

Polija: …

Portugāle: …

Rumānija: …

Slovēnija: …

Slovākija: …

Somija: …

Zviedrija: …

Apvienotā Karaliste: …”

 

 

v)

pielikuma II daļas sadaļā “B – Maināmas velkamas mašīnas – nepabeigtas” 16. punktu aizstāj ar šādu:

“16.

Fiskālā(-ās) jauda(-as) vai klase(-es) (ja piemērojams)

Beļģija: …

Bulgārija: …

Čehijas Republika: …

Dānija: …

Vācija: …

Igaunija: …

Īrija: …

Grieķija: …

Spānija: …

Francija: …

Horvātija: …

Itālija: …

Kipra: …

Latvija: …

Lietuva: …

Luksemburga: …

Ungārija: …

Malta: …

Nīderlande: …

Austrija: …

Polija: …

Portugāle: …

Rumānija: …

Slovēnija: …

Slovākija: …

Somija: …

Zviedrija: …

Apvienotā Karaliste: …”

 

 

33.

Direktīvas 2003/97/EK I pielikuma 5. papildinājumā 1.1. punktā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 – Horvātijai,”.

34.

Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. punkta 1. iedaļā sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 Horvātija,”;

b)

papildinājuma 1.1. punktā sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 Horvātija”.

35.

Direktīvas 2009/57/EK VI pielikumā pirmās daļas sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 Horvātijai”.

36.

Direktīvas 2009/64/EK I pielikumā 5.2. punkta pazīšanas numuru sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātijai 25,”.

37.

Direktīvas 2009/75/EK VI pielikumā pirmās daļas sarakstā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“25 Horvātijai,”.

38.

Direktīvu 2009/144/EK groza šādi:

a)

direktīvas III A pielikumā 1. zemsvītras piezīmē, kas attiecas uz 5.4.1. punktu, pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu tekstu:

“25 – Horvātijai,”;

b)

direktīvas IV pielikuma 4. papildinājuma pirmajā ievilkumā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātijai 25,”;

c)

direktīvas V pielikuma 2.1.3. punkta atšķirības zīmju sarakstā pēc ieraksta attiecībā uz Īriju, iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātijai 25,”.

B   DAĻA

APAVI

Direktīvas 94/11/EK I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktā sarakstam “Rakstītie teksti” pievieno šādu ierakstu:

“HR

Gornjište”;

ii)

punkta b) apakšpunktā sarakstam “Rakstītie teksti” pievieno šādu ierakstu:

“HR

Podstava i uložna tabanica”;

iii)

punkta c) apakšpunktā sarakstam “Rakstītie teksti” pievieno šādu ierakstu:

“HR

Potplat (donjište)”;

b)

pielikuma 2. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunkta I. punktā sarakstam “Rakstītie teksti” pievieno šādu ierakstu:

“HR

Koža”;

ii)

punkta a) apakšpunkta II. punktā sarakstā “Rakstītie teksti” pievieno šādu ierakstu:

“HR

Koža korigiranog lica”;

iii)

punkta b) apakšpunkta sarakstam “Rakstītie teksti” pievieno šādu ierakstu:

“HR

Tekstil”;

iv)

punkta c) apakšpunkta sarakstam “Rakstītie teksti” pievieno šādu ierakstu:

“HR

Drugi materijali’.


Augša