EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32012L0008

Komisijas Īstenošanas direktīva 2012/8/ES ( 2012. gada 2. marts ), ar kuru groza Direktīvu 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 64, 3.3.2012., 9./12. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 057 Lpp. 276 - 279

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2012/8/oj

3.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 64/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2012/8/ES

(2012. gada 2. marts),

ar kuru groza Direktīvu 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvu 2003/90/EK (2) pieņēma, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu katalogos iekļautās šķirnes atbilst Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) izstrādātajām pamatnostādnēm par pazīmēm, kas obligāti jāņem vērā, veicot dažādu sugu pārbaudes, un dažādu sugu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem, ja šādas pamatnostādnes ir izstrādātas. Direktīvā paredzēts, ka citām šķirnēm piemērojamas Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) pamatnostādnes.

(2)

Kopš tā laika CPVO ir izstrādājusi turpmākas pamatnostādnes vairākām citām sugām un atjauninājusi spēkā esošās pamatnostādnes.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2003/90/EK.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairojamā materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2003/90/EK I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

Attiecībā uz pārbaudēm, kas sāktas līdz 2012. gada 1. oktobrim, dalībvalstis var piemērot Direktīvu 2003/90/EK tajā redakcijā, kas piemērota, pirms tika izdarīti grozījumi ar šo direktīvu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2012. gada 30. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis minēto noteikumu tekstus uzreiz paziņo Komisijai.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2012. gada 1. oktobra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 2. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 254, 8.10.2003., 7. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO pārbaudes protokoliem

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

CPVO protokols

Festuca filiformis Pourr.

Šaurlapu aitu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Aitu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca rubra L.

Sarkanā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Asā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Daudzziedu airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Ganību airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Lolium x boucheanum Kunth

Hibrīdā airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Pisum sativum L.

Sējas zirņi

TP 7/2, 11.3.2010.

Brassica napus L.

Rapsis

TP 36/2, 16.11.2011.

Helianthus annuus L.

Saulespuķes

TP 81/1, 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Šķiedras lini, eļļas lini

TP 57/1, 21.3.2007.

Avena nuda L.

Kailgraudu auzas

TP 20/1, 6.11.2003.

Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch)

Auzas (arī Bizantijas auzas)

TP 20/1, 6.11.2003.

Hordeum vulgare L.

Mieži

TP 19/2 rev., 11.3.2010.

Oryza sativa L.

Rīsi

TP 16/1, 18.11.2004.

Secale cereale L.

Rudzi

TP 58/1, 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Triticum ģints sugas ar Secale ģints sugām

TP 121/2 rev. 1, 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Kvieši

TP 3/4 rev. 2, 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Cietie kvieši

TP 120/2, 6.11.2003.

Zea mays L.

Kukurūza

TP 2/3, 11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Kartupeļi

TP 23/2, 1.12.2005.

Šie protokoli ir atrodami CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaudes pamatnostādnēm

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

UPOV pamatnostādnes

Beta vulgaris L.

Lopbarības bietes

TG/150/3, 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Suņu smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth.

Baltā smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Ložņu smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Parastā smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Akotu lāčauza

TG/180/3, 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Sitkas lāčauza

TG/180/3, 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Kamolzāle

TG/31/8, 17.4.2002.

Festuca arundinacea Schreber

Niedru auzene

TG/39/8, 17.4.2002.

Festuca pratensis Huds.

Pļavas auzene

TG/39/8, 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugas ar Lolium ģints sugām

TG/243/1, 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Gumainais timotiņš

TG/34/6, 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Pļavas timotiņš

TG/34/6, 7.11.1984.

Poa pratensis L.

Pļavas skarene

TG/33/6, 12.10.1990.

Lupinus albus L.

Baltā lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Šaurlapu lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Dzeltenā lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Medicago sativa L.

Sējas lucerna

TG/6/5, 6.4.2005.

Medicago x varia T. Martyn

Hibrīdā lucerna

TG/6/5, 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Sarkanais āboliņš

TG/5/7, 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Baltais āboliņš

TG/38/7, 9.4.2003.

Vicia faba L.

Lauka pupas

TG/8/6, 17.4.2002.

Vicia sativa L.

Vasaras vīķi

TG/32/6, 21.10.1988.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Lopbarības kāļi

TG/89/6 rev., 4.4.2001. + 1.4.2009.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Eļļas rutki

TG/178/3, 4.4.2001.

Arachis hypogea L.

Zemesrieksti

TG/93/3, 13.11.1985.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ripsis

TG/185/3, 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Saflors

TG/134/3, 12.10.1990.

Gossypium spp.

Kokvilna

TG/88/6, 4.4.2001.

Papaver somniferum L.

Miega magones

TG/166/3, 24.3.1999.

Sinapis alba L.

Baltās sinepes

TG/179/3, 4.4.2001.

Glycine max (L.) Merrill

Soja

TG/80/6, 1.4.1998.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TG/122/3, 6.10.1989.

Šo pamatnostādņu teksts ir pieejams UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).


Augša