Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32012L0007

Komisijas Direktīva 2012/7/ES ( 2012. gada 2. marts ), ar ko groza II pielikuma III daļu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 64, 3.3.2012., 7./8. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 048 Lpp. 154 - 155

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/7/oj

3.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 64/7


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2012/7/ES

(2012. gada 2. marts),

ar ko groza II pielikuma III daļu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvu 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu (1) un jo īpaši tās 46. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2009/48, pamatojoties uz Nīderlandes Nacionālā sabiedrības veselības un vides institūta (Dutch National Institute for Public Health and the Environment, RIVM) ieteikumiem, kas izklāstīti 2008. gada ziņojumā „Ķīmiskās vielas rotaļlietās. Vispārīga metodika rotaļlietu ķīmiskā drošuma novērtēšanai, īpaši ņemot vērā ķīmiskos elementus” („Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements”), noteiktas kadmija robežvērtības. RIVM ieteikumu pamatā ir pieņēmums, ka rotaļlietās esošo ķīmisko vielu iedarbība uz bērniem nedrīkst pārsniegt konkrētu līmeni jeb tā dēvēto „pieļaujamo dienas devu”. Bērni nonāk saskarē ar ķīmiskām vielām citos avotos, ne tikai rotaļlietās, tādēļ rotaļlietām būtu jānosaka tikai procentuālā daļa no pieļaujamās dienas devas. Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskā komiteja 2004. gada ziņojumā ieteica noteikt rotaļlietām maksimāli 10 % no pieļaujamās dienas devas. Tomēr kadmijam un citām ķīmiskām vielām, kuras ir sevišķi toksiskas, ieteicamā procentuālā daļa nedrīkstētu pārsniegt 5 % no pieļaujamās dienas devas, lai nodrošinātu tikai tādu mikrodaudzumu klātbūtni, kuri ir saderībā ar labu ražošanas praksi.

(2)

Saskaņā ar RIVM ieteikumiem pieļaujamās dienas devas maksimālā procentuālā daļa būtu jāreizina ar bērna svaru (apmēram 7,5 kg) un jādala ar uzņemtā rotaļlietas materiāla daudzumu, lai iegūtu to ķīmisko vielu robežvērtības, kuras uzskaitītas Direktīvā 2009/48/EK.

(3)

RIVM kadmijam izmantoja Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas un Pasaules Veselības organizācijas Pārtikas piedevu apvienotās ekspertu komitejas (JECFA) 1989. gadā noteikto pieļaujamo nedēļas devu 7 μg/kg, ko 2001. gadā apstiprinajā JECFA. Tika piemērots drošuma koeficients divi, tādējādi pieļaujamā nedēļas deva ir 3,5 μg/kg un pieļaujamā dienas deva ir 0,5 μg/kg.

(4)

Lai noteiktu iespējamos ķīmisko vielu iedarbības scenārijus, RIVM aplēsa, ka uzņemtais rotaļlietas materiāla daudzums ir 8 mg dienā noskrāpēta materiāla, 100 mg trausla materiāla un 400 mg šķidra vai lipīga rotaļlietu materiāla. Minētās uzņemšanas robežvērtības apstiprināja Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER) savā 2010. gada 18. maijā pieņemtajā atzinumā „Risks saistībā ar organiskām CMR vielām rotaļļietās” („Risks from organic CMR substances in toys”).

(5)

Piemērojot pieļaujamo dienas devu 5 %, ko reizina ar bērna svaru un dala ar uzņemtā rotaļlietas materiāla daudzumu, iegūst šādas kadmija robežvērtības: 23 mg/kg noskrāpēta materiāla, 1,9 mg/kg sausa materiāla un 0,5 mg/kg šķidra materiāla.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) savā 2009. gada 30. janvāra atzinumā secināja, ka pieļaujamā dienas deva, ko JECFA noteica 1989. gadā un apstiprināja 2001. gadā, vairs nav derīga, ņemot vērā jaunākos datus par kadmija toksiskumu. EFSA noteica jaunu pieļaujamo nedēļas devu 2,5 μg/kg, tādējādi pieļaujamā dienas deva ir 0,36 μg/kg.

(7)

Piemērojot jauno pieļaujamo dienas devu 5 %, ko reizina ar bērna svaru un dala ar uzņemtā rotaļlietas materiāla daudzumu, iegūst šādas kadmija robežvērtības: 17 mg/kg noskrāpēta materiāla, 1,3 mg/kg sausa materiāla un 0,3 mg/kg šķidra materiāla.

(8)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza Direktīva 2009/48/EK.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Rotaļlietu drošuma komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma III daļu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2013. gada 20. janvārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2013. gada 20. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 2. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 170, 30.6.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma III daļu groza šādi:

pielikuma 13. punktā ierakstu par kadmiju aizstāj ar šādu:

Elements

mg/kg

sausā, trauslā, pulverveida vai lokanā rotaļlietas materiālā

mg/kg

šķidrā vai lipīgā rotaļlietas materiālā

mg/kg

noskrāpētā rotaļlietas materiālā

“Kadmijs

1,3

0,3

17”


Augša