EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32012L0036

Komisijas Direktīva 2012/36/ES ( 2012. gada 19. novembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 321, 20.11.2012., 54./58. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 023 Lpp. 159 - 163

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/36/oj

20.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/54


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2012/36/ES

(2012. gada 19. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (1) un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā jaunās transportlīdzekļu kategorijas, kas ieviestas ar Direktīvu 2006/126/EK un kuru tehniskās īpašības atšķiras no tām, kuras ir spēkā saskaņā ar Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām (2), ir jāatjaunina Direktīvas 2006/126/EK I pielikumā izklāstītie kodi un apakškodi. Šajā sakarībā kā derīgas būtu jāsaglabā vadītāju tiesības, kas iegūtas pirms Direktīvas 2006/126/EK piemērošanas no 2013. gada 19. janvāra.

(2)

C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanas eksāmenu saturs būtu jāpielāgo dažādajām šajā kategorijā ietilpstošo transportlīdzekļu īpašībām. Pretēji C kategorijas transportlīdzekļiem, kas paredzēti profesionālai preču pārvadāšanai, C1 kategorija ir heterogēna un tajā ietilpst dažādi transportlīdzekļi, piemēram, atpūtai vai personīgai lietošanai paredzēti transportlīdzekļi, ātrās medicīniskās palīdzības vai ugunsdzēsēju mašīnas, vai utilitārie transportlīdzekļi, kurus izmanto profesionālām vajadzībām, bet kuru vadīšana nav vadītāja galvenā nodarbe. Šādu transportlīdzekļu vadītājiem nevajadzētu prasīt vadīšanas eksāmena laikā demonstrēt zināšanas par noteikumiem vai ierīcēm, kuras piemēro tikai tiem vadītājiem, uz kuriem attiecas ar profesionālā transporta nozari saistīti tiesību akti, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (3), un Padomes 1985. gada 20. decembra Regula (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (4). Šāda spēkā esošo noteikumu pielāgošana samazinātu risku, ka vadītāji brauc ar pārāk lielu kravu noslogotiem B kategorijas transportlīdzekļiem, lai izvairītos no izmaksām par apmācību un eksāmeniem C vai C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai, un līdz ar to uzlabotu satiksmes drošību. Ar to arī tiktu līdz minimumam samazināts administratīvais un finansiālais slogs MVU un mikrouzņēmumiem, kuriem uzņēmējdarbības vajadzībām jāizmanto šādi utilitārie transportlīdzekļi.

(3)

Ņemot vērā tehnikas attīstību, jo īpaši elektrisko motociklu izlaidi un plašāku lietošanu, ir jāpārskata prasības par eksāmenos izmantotajiem A1, A2 un A kategorijas motocikliem, kas jāizmanto braukšanas prasmes un stila pārbaudei. Būtu jāpielāgo arī eksāmenos izmantoto transportlīdzekļu tehniskās specifikācijas, lai nodrošinātu, ka pretendenti kārto eksāmenus ar transportlīdzekļiem, kas atbilst kategorijai, par kuru paredzēts izdot vadītāja apliecību.

(4)

Ņemot vērā tehnikas attīstību un jo īpaši to, ka arvien vairāk tiek izstrādāti un transporta nozarē izmantoti modernāki, drošāki un vidi mazāk piesārņojoši transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar dažādām pusautomātiskām vai hibrīda transmisijas sistēmām, būtu jāgroza minimālās prasības, kas noteiktas eksāmenos izmantotajiem transportlīdzekļiem un braukšanas prasmes un stila pārbaužu saturam attiecībā uz C un D kategorijas transportlīdzekļiem. Būtu jāpārbauda arī vadītāju prasme drošā, ekonomiskā un videi nekaitīgā veidā izmantot transportlīdzekļu transmisijas sistēmu. Vienkāršojot spēkā esošos automātisko transportlīdzekļu vadīšanai noteiktos ierobežojumus, tiktu samazināts administratīvais un finansiālais slogs MVU un mikrouzņēmumiem, kas darbojas autotransporta nozarē.

(5)

Direktīva 2006/126/EK tiks pilnībā piemērota no 2013. gada 19. janvāra, tāpēc šī direktīva stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(6)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2006/126/EK.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst Vadītāju apliecību komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2006/126/EK I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2013. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 19. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.

(2)  OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp.

(3)  OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.


PIELIKUMS

I.

Direktīvas 2006/126/EK I pielikuma 3. punktā par vadītāja apliecības otru pusi a) apakšpunkta 12. punktu groza šādi:

1)

punktā iekļauj šādu 46. kodu:

“46.

Tikai tricikli”;

2)

svītro 72. kodu;

3)

73. kodu aizstāj ar šādu:

“73.

Vienīgi B kategorijas transportlīdzekļiem – kvadracikliem ar motoru (B1)”;

4)

74.–77. kodu svītro;

5)

79. kodu aizstāj ar šādu:

“79.

(…) Šīs direktīvas 13. panta piemērošanas nolūkā – transportlīdzekļiem, kas atbilst iekavās norādītajām kategorijām.

79.01.

Vienīgi divriteņu transportlīdzekļi ar blakusvāģi vai bez tā

79.02.

Vienīgi AM kategorijas trīsriteņu transportlīdzekļi vai vieglie kvadracikla tipa transportlīdzekļi

79.03.

Vienīgi tricikli

79.04.

Vienīgi tricikli kopā ar piekabi, kuras maksimālā atļautā masa nav lielāka par 750 kg

79.05.

A1 kategorijas motocikls, kura jaudas un svara attiecība ir lielāka par 0,1 kW/kg

79.06.

BE kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālā atļautā piekabes masa ir lielāka par 3 500 kg”;

6)

iekļauj šādu 80. un 81. kodu:

“80.

Vienīgi A kategorijas mototricikla tipa transportlīdzekļa vadītāja apliecības turētāji, kas nav sasnieguši 24 gadu vecumu

81.

Vienīgi A kategorijas divriteņu motocikla tipa transportlīdzekļa vadītāja apliecības turētāji, kas nav sasnieguši 21 gada vecumu”;

7)

iekļauj šādu 90. kodu:

“90.

Kodi, ko izmanto kopā ar kodiem, kas definē transportlīdzekļa modifikācijas”;

8)

96. kodu aizstāj ar šādu:

“96.

B kategorijas transportlīdzekļi kopā ar piekabi, kuras maksimālā atļautā masa ir lielāka par 750 kg, un kuru kopējā maksimālā atļautā masa ir 3 500 kg–4 250 kg”;

9)

pievieno šādu 97. kodu:

“97.

Aizliegts vadīt C1 kategorijas transportlīdzekli, kas ietilpst Padomes 1985. gada 20. decembra Regulas (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (1) piemērošanas jomā.

II.

Direktīvas 2006/126/EK II pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 4.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.1.

noteikumiem par braukšanas un atpūtas laikposmiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulā (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu (2); reģistrācijas kontrolierīču izmantošanu, kā noteikts Regulā (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā

2)

iekļauj šādu 4.1.a punktu:

“4.1.a

Dalībvalstis no zināšanu pārbaudes par 4.1.1.–4.1.3. punktā uzskaitītajiem tematiem var atbrīvot pretendentus, kuri vēlas iegūt vadītāja apliecību par C1 vai C1E kategorijas transportlīdzekli, kas neietilpst Regulas (EEK) Nr. 3821/85 darbības jomā”;

3)

pielikuma 5.1. punktu aizstāj ar šādu:

“5.1.   Transportlīdzekļa transmisija

5.1.1.   Lai vadītu transportlīdzekli ar manuālu transmisiju, braukšanas prasmes un stila pārbaudi veic ar transportlīdzekli, kam ir manuāla transmisija.

“Transportlīdzeklis ar manuālu transmisiju” ir transportlīdzeklis, kam ir sajūga pedālis (vai kloķis, ko A, A2 un A1 kategorijas transportlīdzekļos darbina manuāli) un kas jādarbina vadītājam, kad tas ieslēdz un izslēdz transportlīdzekļa motoru vai maina ātrumu.

5.1.2.   Transportlīdzekļus, kas neatbilst 5.1.1. punktā noteiktajam kritērijam, uzskata par tādiem, kam ir automātiska transmisija.

Neskarot 5.1.3. punktu, ja pretendents braukšanas prasmes un stila pārbaudi veic ar transportlīdzekli, kam ir automātiska transmisija, to norāda apliecībā, kas izdota, pamatojoties uz šādu pārbaudi. Apliecības, kurās ir šāda norāde, izmanto, lai vadītu tikai transportlīdzekļus ar automātisko transmisiju.

5.1.3.   Īpaši noteikumi attiecībā uz C, CE, D un DE kategorijas transportlīdzekļiem

Dalībvalstis var nolemt, ka C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecībā nenorāda ierobežojumus transportlīdzekļiem ar automātisko transmisiju, kas minēti 5.1.2. punktā, ja pretendentam jau ir vadītāja apliecība, kas iegūta par transportlīdzekli ar automātisku transmisiju vismaz vienā no kategorijām B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 vai D1E un ja pretendents braukšanas prasmes un stila pārbaudē ir veicis 8.4. punktā minētās darbības.”;

4)

pielikuma 5.2. punktu groza šādi:

a)

punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“5.2.

Transportlīdzekļi, ko izmanto braukšanas prasmes un stila pārbaudē, atbilst turpmāk minētajiem obligātajiem kritērijiem. Dalībvalstis var noteikt stingrākus kritērijus vai papildināt tos ar jauniem. Dalībvalstis A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem, ko izmanto braukšanas prasmes un stila pārbaudē, var piemērot pielaidi, saskaņā ar kuru cilindra tilpums var būt par 5 cm3 mazāks par vajadzīgo minimālo cilindra tilpumu.”;

b)

tekstu par A1 kategoriju, A2 kategoriju un A kategoriju aizstāj ar šādu:

“A1   kategorija

A1 kategorijas motocikls bez blakusvāģa, kura nominālā jauda nav lielāka par 11 kW, kura jaudas un svara attiecība nav lielāka par 0,1 kW/kg un kas spēj sasniegt ātrumu vismaz 90 km/h.

Ja motociklu darbina iekšdedzes motors, motora cilindra jauda ir vismaz 120 cm3.

Ja motociklu darbina elektromotors, transportlīdzekļa jaudas un svara attiecība ir vismaz 0,08 kW/kg.

A2   kategorija

Motocikls bez blakusvāģa, kura nominālā jauda ir 20–35 kW un jaudas un svara attiecība nav lielāka par 0,2 kW/kg.

Ja motociklu darbina iekšdedzes motors, motora jauda kubikmetros ir vismaz 400 cm3.

Ja motociklu darbina elektromotors, transportlīdzekļa jaudas un svara attiecība ir vismaz 0,15 kW/kg.

A   kategorija

Motocikls bez blakusvāģa, kura pašmasa ir lielāka par 180 kg un nominālā jauda ir vismaz 50 kW. Dalībvalsts var akceptēt pielaidi, saskaņā ar kuru minimālā masa var būt par 5 kg mazāka par vajadzīgo minimālo masu.

Ja motociklu darbina iekšdedzes motors, motora jauda kubikmetros ir vismaz 600 cm3.

Ja motociklu darbina elektromotors, transportlīdzekļa jaudas un svara attiecība ir vismaz 0,25 kW/kg.”;

c)

tekstu par C un CE kategoriju aizstāj ar šādu:

“C   kategorija

C kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālā atļautā masa ir vismaz 12 000 kg, garums ir vismaz 8 m, platums ir vismaz 2,40 m un kurš ir spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 80 km/h; aprīkots ar ABS bremzēm, transmisijas sistēmu, kas vadītājam nodrošina manuālu pārnesuma izvēli, un Regulā (EEK) Nr. 3821/85 noteikto reģistrācijas kontrolierīci; kravas nodalījums ir slēgta kaste, kas ir vismaz tikpat plata un augsta kā kabīne; transportlīdzekļa faktiskā kopējā masa ir vismaz 10 000 kg.

CE   kategorija

Vai nu vairākposmu transportlīdzeklis, vai C kategorijas pārbaudē izmantojamais transportlīdzeklis kopā ar piekabi, kuras garums ir vismaz 7,5 m; gan vairākposmu transportlīdzeklim, gan transportlīdzeklim ar piekabi maksimālā atļautā masa ir vismaz 20 000 kg, garums vismaz 14 m un platums vismaz 2,40 m, tas ir spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 80 km/h, tas ir aprīkots ar ABS bremzēm, transmisijas sistēmu, kas vadītājam nodrošina manuālu pārnesuma izvēli un Regulā (EEK) Nr. 3821/85 noteikto reģistrācijas kontrolierīci; kravas nodalījums ir slēgta kaste, kas ir vismaz tikpat plata un augsta kā kabīne; gan vairākposmu transportlīdzekļa, gan ar piekabi aprīkotā transportlīdzekļa faktiskā kopējā masa ir vismaz 15 000 kg.”;

5)

pielikuma 8.1.4. punktu aizstāj ar šādu:

“8.1.4.

pārbaudīt bremžu un stūres sistēmas pastiprinātājus; pārbaudīt riteņu, riteņu uzgriežņu, dubļusargu, priekšējā stikla, logu un stikla tīrītāja, šķidrumu (piemēram, dzinēja eļļas, dzesēšanas šķidruma, mazgāšanas šķidruma) stāvokli; pārbaudīt un lietot instrumentu paneli, tostarp Regulā (EEK) Nr. 3821/85 noteiktās reģistrācijas kontrolierīces. Šo pēdējo prasību nepiemēro pretendentiem, kas vēlas saņemt vadītāja apliecību par C1 vai C1E kategorijas transportlīdzekli, kas neietilpst šīs Regulā darbības jomā;”

6)

iekļauj šādu 8.4. punktu:

“8.4.   Droša un energoefektīva vadīšana

8.4.1.

Vadīšana tādā veidā, lai garantētu drošību un samazinātu degvielas patēriņu un emisijas, konkrēti paātrinājuma vai samazinājuma laikā un braucot kalnā vai no kalna, vajadzības gadījumā pārnesumu izvēloties manuāli.”;

7)

pielikuma 9.3.2. punktu aizstāj ar šādu:

“9.3.2.

brauc ekonomiskā, drošā un energoefektīvā veidā, ņemot vērā apgriezienu skaitu minūtē, pārnesumu pārslēgšanu, bremzēšanu un paātrinājumu (tikai B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 un D1E kategorija);”.


(1)  OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.”

(2)  OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.”;


Augša