EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012L0018-20120724

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/2012-07-24

02012L0018 — DA — 24.07.2012 — 000.004


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/18/EU

af 4. juli 2012

om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 197 af 24.7.2012, s. 1)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 291, 7.10.2014, s.  20 (2012/18/EU)

►C2

Berigtigelse, EUT L 343, 22.12.2017, s.  79 (2012/18/EU)
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/18/EU

af 4. juli 2012

om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand

Ved dette direktiv fastsættes bestemmelser om forebyggelse af større uheld med farlige stoffer og om begrænsning af sådanne uhelds følger for menneskers sundhed og miljøet med det formål på en sammenhængende og effektiv måde at sikre et højt beskyttelsesniveau i hele Unionen.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Dette direktiv finder anvendelse på virksomheder som defineret i artikel 3, stk. 1.

2.  Direktivet finder ikke anvendelse på:

a) militære virksomheder, anlæg eller lagre

b) farer som følge af ioniserende stråling, der hidrører fra stoffer

c) transport af farlige stoffer og hermed direkte forbundet midlertidig oplagring undervejs ad vej, jernbane, indre og ydre vandveje eller luftvejen uden for virksomheder omfattet af dette direktiv, herunder lastning, losning og omladning til og fra et andet transportmiddel på dokanlæg, kajer eller godsbanegårde

d) transport af farlige stoffer i rørledninger, herunder pumpestationer, uden for virksomheder omfattet af dette direktiv

e) udvinding, det vil sige efterforskning, brydning og forarbejdning af mineraler i miner og stenbrud, herunder ved hjælp af borehuller

f) offshore-efterforskning efter og udvinding af mineraler, herunder kulbrinter

g) oplagring af gas på underjordiske offshore-anlæg, herunder både egentlige oplagringsanlæg og anlæg, hvor der også foretages efterforskning og udvinding af mineraler, herunder kulbrinter

h) deponeringsanlæg, herunder underjordiske affaldslagre.

Uanset første afsnit, litra e) og h) er onshore underjordiske gaslagre i naturlige jordlag, akviferer, salthuler og nedlagte miner samt kemisk og termisk forædling og hermed forbunden oplagring, der involverer farlige stoffer, samt operationelle affaldshåndteringsanlæg, herunder affaldsdepoter og spærredæmninger, der indeholder farlige stoffer, omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)

»virksomhed« : hele det område, som er under en driftsleders kontrol, og hvor farlige stoffer er til stede i et eller flere anlæg, herunder de fælles eller tilknyttede kommunikations- og serviceanlæg eller aktiviteter; virksomheder er enten kolonne 2-virksomheder eller kolonne 3-virksomheder

2)

»kolonne 2-virksomhed« : en virksomhed, hvor farlige stoffer er til stede i mængder, der er lig med eller større end de mængder, der er opført under kolonne 2, del 1, eller kolonne 2, del 2, i bilag I, men mindre end de mængder, der er opført under kolonne 3, del 1, eller kolonne 3, del 2, i bilag I, idet den sammenlægningsformel, der er fastsat i note 4 til bilag I, anvendes, hvor det er relevant

3)

»kolonne 3-virksomhed« : en virksomhed, hvor farlige stoffer er til stede i mængder, der er lig med eller større end de mængder, der er opført under kolonne 3, del 1, eller kolonne 3, del 2, i bilag I, idet den sammenlægningsformel, der er fastsat i note 4 til bilag I, anvendes, hvor det er relevant

4)

»nabovirksomhed« : en virksomhed, der er placeret så tæt på en anden virksomhed, at det øger risikoen for eller følgerne af et større uheld

5)

»ny virksomhed« :

a) en virksomhed, der sættes i drift eller opføres den 1. juni 2015 eller senere, eller

b) et driftsanlæg, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, eller en kolonne 2-virksomhed, der bliver en kolonne 3-virksomhed eller omvendt den 1. juni 2015 eller senere som følge af ændringer i dets eller dens anlæg eller aktiviteter, der fører til en ændring i dets eller dens beholdning af farlige stoffer

6)

»eksisterende virksomhed« : en virksomhed, der den 31. maj 2015 falder ind under direktiv 96/82/EF's anvendelsesområde, og som fra den 1. juni 2015 falder ind under nærværende direktivs anvendelsesområde uden ændringer i dens klassifikation som kolonne 2-virksomhed eller kolonne 3-virksomhed

7)

»anden virksomhed« : et driftsanlæg, der falder ind under nærværende direktivs anvendelsesområde, eller en kolonne 2-virksomhed, der bliver en kolonne 3-virksomhed eller omvendt den 1. juni 2015 eller senere af andre årsager end de i nr. 5) nævnte

8)

»anlæg« : en teknisk enhed på en virksomhed, enten på eller under jorden, hvor farlige stoffer fremstilles, anvendes, håndteres eller oplagres, det omfatter alle former for udstyr, bygninger, rørledninger, maskineri, værktøj, private banespor, dokker, kajanlæg til anlægget, moler, depoter og lignende strukturer, herunder flydende, som er nødvendige, for at anlægget kan fungere

9)

»driftsleder« : en fysisk eller juridisk person, der driver eller kontrollerer virksomheden eller anlægget, eller som, såfremt dette er fastsat i national lovgivning, har fået overdraget den afgørende økonomiske dispositionsret eller beslutningskompetence med hensyn til den tekniske drift af virksomheden eller anlægget

10)

»farligt stof« : et stof eller en blanding, der er omfattet af del 1 eller opført i del 2 i bilag I, herunder i form af råstof, produkt, biprodukt, reststof eller mellemprodukt

11)

»blanding« : en blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere stoffer

12)

»tilstedeværelse af farlige stoffer« : faktisk eller påregnelig tilstedeværelse af farlige stoffer i virksomheden, eller af farlige stoffer, som det med rimelighed kan forudses kunne blive dannet, såfremt processer, herunder oplagringsaktiviteter, kommer ud af kontrol i et anlæg i virksomheden, i mængder der er lig med eller større end de i del 1 eller del 2 i bilag I anførte tærskelmængder

13)

»større uheld« : en hændelse, f.eks. udslip, brand eller eksplosion af større omfang, som skyldes ukontrollerede hændelsesforløb under driften af en virksomhed omfattet af dette direktiv, og som straks eller senere medfører alvorlig fare for menneskers sundhed eller miljøet i eller uden for virksomheden, og hvori et eller flere farlige stoffer indgår

14)

»fare« : den iboende egenskab ved et farligt stof eller en fysisk tilstand, som kan forårsage skade på menneskers sundhed eller miljøet

15)

»risiko« : sandsynligheden for, at en bestemt virkning indtræffer inden for en nærmere bestemt periode eller under nærmere bestemte omstændigheder

16)

»lager« : tilstedeværelse af en mængde farlige stoffer med henblik på opmagasinering, sikker forvaring eller oplagring

17)

»offentligheden« : en eller flere fysiske eller juridiske personer samt i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis foreninger, organisationer eller grupper af disse personer

18)

»den berørte offentlighed« : den del af offentligheden, som berøres eller sandsynligvis vil blive berørt af, eller som har en interesse i, beslutninger, der træffes om ethvert af de i artikel 15, stk. 1, omhandlede anliggender; med henblik på denne definition anses ikke-statslige organisationer, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, og som opfylder alle de i national lovgivning fastsatte krav, for at have en interesse

19)

»inspektion« : enhver handling, herunder besøg på virksomhedsområdet, enhver kontrol af interne foranstaltninger, systemer og rapporter og opfølgningsdokumenter og enhver nødvendig opfølgning, som iværksættes af eller på vegne af den kompetente myndighed med det formål at kontrollere og fremme virksomheders overholdelse af kravene i dette direktiv.

Artikel 4

Vurdering af risikoen for større uheld ved et specifikt farligt stof

1.  Kommissionen vurderer, hvor det er relevant eller i alle tilfælde, når der foreligger en underretning fra en medlemsstat, jf. stk. 2, om det i praksis er umuligt, at et specifikt farligt stof eller en specifik farlig blanding, der er omfattet af del 1 eller opført i del 2 i bilag I kan forårsage et udslip af stof eller energi, som kan afstedkomme et større uheld både under normale og under ekstraordinære omstændigheder, som med rimelighed kan forudses. Denne vurdering skal tage hensyn til de i stk. 3 omhandlede oplysninger og skal baseres på et eller flere af følgende karakteristika:

a) det farlige stofs fysiske tilstand under normale forarbejdnings- eller behandlingsbetingelser eller ved et ikke-planlagt brud på forsegling

b) det farlige stofs iboende egenskaber, navnlig med hensyn til spredning i forbindelse med en større uheldsscenarie, f.eks. molekylmasse og mættet damptryk

c) den maksimale koncentration af stofferne i tilfælde af blandinger.

Med henblik på første afsnit bør der, hvor det er relevant, desuden tages hensyn til forseglingen og den almindelige indpakning af det farlige stof, herunder navnlig hvor det er dækket af specifik EU-lovgivning.

2.  Finder en medlemsstat, at et farligt stof ikke udgør en risiko for et større uheld i overensstemmelse med stk. 1, underretter den Kommissionen herom sammen med en understøttende begrundelse, herunder de i stk. 3 omhandlede oplysninger.

3.  Med henblik på stk. 1 og 2 skal de oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af det pågældende farlige stofs farlige egenskaber i sundhedsmæssig, fysisk eller miljømæssig henseende, omfatte:

a) en fuldstændig liste over egenskaber, der er nødvendige for at kunne vurdere det farlige stofs potentiale for at kunne forårsage fysiske, sundhedsmæssige eller miljømæssige skader

b) fysiske og kemiske egenskaber (f.eks. molekylmasse, mættet damptryk, iboende toksitet, kogepunkt, reaktivitet, viskositet, opløselighed og andre relevante egenskaber)

c) farlige egenskaber i sundhedsmæssig og fysisk henseende (f.eks. reaktivitet, brandfarlighed, toksicitet samt supplerende faktorer såsom arten af angreb på kroppen, indvirkning på dødeligheden og virkninger på lang sigt samt andre egenskaber, hvor det er relevant)

d) farlige egenskaber i miljømæssig henseende (f.eks. økotoksicitet, persistens, bioakkumulation, potentiale for transport i miljøet over store afstande og andre egenskaber, hvor det er relevant)

e) stoffets eller blandingens EU-klassifikation, hvis en sådan findes

f) oplysninger om de særlige betingelser for håndtering af stoffet (f.eks. temperatur, tryk og andre betingelser, alt efter hvad der er relevante), under hvilke det farlige stof oplagres, anvendes og/eller kan være til stede i tilfælde af forudselig unormal drift eller et uheld såsom brand.

4.  Efter den i stk. 1 omtalte vurdering forelægger Kommissionen, hvis det er relevant, Europa-Parlamentet og Rådet et lovgivningsmæssigt forslag om udelukkelse af det pågældende farlige stof fra dette direktivs anvendelsesområde.

Artikel 5

Driftslederens generelle forpligtelser

1.  Medlemsstaterne sikrer, at driftslederen er forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forebygge større uheld og begrænse sådanne uhelds følger for menneskers sundhed og miljøet.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at driftslederen til enhver tid er forpligtet til, især i forbindelse med inspektioner og kontrolforanstaltninger som omhandlet i artikel 20, at godtgøre over for den i artikel 6 omhandlede kompetente myndighed, at han har truffet alle nødvendige foranstaltninger som fastsat i dette direktiv.

Artikel 6

Kompetent myndighed

1.  Uden at det berører driftslederens ansvar, opretter eller udpeger medlemsstaterne den eller de kompetente myndigheder, som skal varetage de opgaver, der er fastsat i dette direktiv (»den kompetente myndighed«), samt om nødvendigt instanser, der skal bistå den kompetente myndighed på teknisk plan. Medlemsstater, der opretter eller udpeger mere end én kompetent myndighed, skal sikre, at procedurerne for de enkelte myndigheders varetagelse af deres opgaver er fuldt koordinerede.

2.  De kompetente myndigheder og Kommissionen samarbejder om aktiviteter til støtte for gennemførelsen af dette direktiv, med inddragelse af interessenter, hvor det er relevant.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder accepterer ækvivalente oplysninger, som driftsledere indsender i overensstemmelse med anden relevant EU-lovgivning, som opfylder nogle af kravene i dette direktiv med henblik på dette direktiv. I sådanne tilfælde skal de kompetente myndigheder sikre, at kravene i dette direktiv er opfyldt.

Artikel 7

Anmeldelse

1.  Medlemsstaterne kræver, at driftslederen indsender en anmeldelse til den kompetente myndighed med følgende oplysninger:

a) driftslederens navn og/eller firmanavn samt fuldstændig adresse på den berørte virksomhed

b) driftslederens registrerede hjemsted med angivelse af den fuldstændige adresse

c) navn og stilling på den ansvarlige for virksomheden, hvis denne er forskellig fra den i litra a) nævnte

d) tilstrækkelige oplysninger til identificering af de farlige stoffer og den kategori af stoffer, det drejer sig om, eller som sandsynligvis vil være til stede

e) det pågældende farlige stofs eller de pågældende farlige stoffers mængde og fysiske tilstand

f) virksomhedens eller lagerets aktivitet eller påtænkte aktivitet

g) virksomhedens nærmeste omgivelser og faktorer, der må antages at kunne forårsage et større uheld eller forværre følgerne heraf, herunder oplysninger, hvis sådanne findes, om nabovirksomheder, anlæg, der falder uden for dette direktivs anvendelsesområde, områder og projekter, der kunne være årsag til eller øge risikoen for eller følgerne af et større uheld eller en dominoeffekt.

2.  Anmeldelsen eller opdateringen heraf indsendes til den kompetente myndighed inden for følgende frister:

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden opførelsen eller driften påbegyndes eller inden ændringer, der fører til en ændring i beholdningen af farlige stoffer

b) i alle andre tilfælde et år efter den dato, fra hvilken den pågældende virksomhed omfattes af dette direktiv.

3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis driftslederen allerede har indsendt anmeldelse til den kompetente myndighed i henhold til den nationale lovgivnings krav inden den 1. juni 2015, og de deri indeholdte oplysninger opfylder kravene i stk. 1 og er forblevet uændrede.

4.  Driftslederen skal underrette den kompetente myndighed forud for følgende begivenheder:

a) en væsentlig forøgelse eller reduktion af mængden af det tilstedeværende farlige stof eller en væsentlig ændring i dets karakter eller fysiske tilstand i forhold til, hvad driftslederen har angivet i den i henhold til stk. 1 indsendte anmeldelse, eller en væsentlig ændring i den proces, hvori det anvendes

b) en ændring af en virksomhed eller et anlæg, der kan få betydelige følger i henseende til risikoen for et større uheld

c) permanent lukning af virksomheden eller nedlæggelse af den, eller

d) ændringer i de i stk. 1, litra a), b) og c), nævnte oplysninger.

Artikel 8

Plan for forebyggelse af større uheld

1.  Medlemsstaterne kræver, at driftslederen udarbejder et skriftligt dokument, der beskriver virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld (»forebyggelsesplanen«) og sikrer, at denne plan gennemføres korrekt. Forebyggelsesplanen skal være udformet på en sådan måde, at den sikrer et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet. Den skal være afpasset efter den risiko for et større uheld, der forligger. Den skal angive driftslederens overordnede mål og handlingsprincipper, ledelsens rolle og ansvar samt indsatsen for løbende at forbedre kontrollen med risikoen for større uheld og sikring af et højt beskyttelsesniveau.

2.  Forebyggelsesplanen udarbejdes og, såfremt national lovgivning stiller krav herom, indsendes til den kompetente myndighed inden for følgende frister:

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden opførelsen eller driften påbegyndes eller inden ændringer, der fører til en ændring i beholdningen af farlige stoffer

b) i alle andre tilfælde et år efter den dato, fra hvilken den pågældende virksomhed omfattes af dette direktiv.

3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis driftslederen allerede har udarbejdet en forebyggelsesplan og, såfremt national lovgivning stiller krav herom, indsendt den til den kompetente myndighed inden den 1. juni 2015, og de deri indeholdte oplysninger opfylder kravene i stk. 1 og er forblevet uændrede.

4.  Driftslederen skal med jævne mellemrum og mindst hvert femte år gennemgå og om fornødent opdatere forebyggelsesplanen, jf. dog artikel 11. Såfremt national lovgivning stiller krav herom, skal den opdaterede forebyggelsesplan omgående indsendes til den kompetente myndighed.

5.  Forebyggelsesplanen skal gennemføres ved hjælp af hensigtsmæssige midler, strukturer og et sikkerhedsledelsessystem i overensstemmelse med bilag III, som er forholdsmæssigt afstemt efter risikoen for større uheld og kompleksiteten af virksomhedens organisation eller aktiviteter. For kolonne 2-virksomheder kan forpligtelsen til at gennemføre forebyggelsesplanen opfyldes ved hjælp af andre hensigtsmæssige midler, strukturer og ledelsessystemer, der er forholdsmæssigt afstemt efter risikoen for større uheld, under hensyntagen til principperne i bilag III.

Artikel 9

Dominoeffekter

1.  Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed ud fra de oplysninger, den har modtaget fra driftslederne i henhold til artikel 7 og 10, eller efter en anmodning om supplerende oplysninger fra den kompetente myndighed eller fra inspektioner i henhold til artikel 20, identificerer alle de kolonne 2- og kolonne 3-virksomheder eller grupper af sådanne virksomheder, hvor risikoen for og følgerne af større uheld kan være øget på grund af disse virksomheders geografiske placering og nærhed samt deres beholdning af farlige stoffer.

2.  Har den kompetente myndighed supplerende oplysninger til de oplysninger, som driftslederen har indsendt i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), stiller den disse oplysninger til rådighed for den pågældende driftsleder, såfremt det er nødvendigt for anvendelsen af nærværende artikel.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at driftslederne i de i overensstemmelse med stk. 1 identificerede virksomheder:

a) udveksler relevante oplysninger, der gør det muligt for virksomhederne at tage hensyn til arten og omfanget af den samlede risiko for et større uheld i deres forebyggelsesplaner, sikkerhedsledelsessystemer, sikkerhedsrapporter og interne beredskabsplaner, alt efter hvad der er relevant

b) samarbejder om informering af offentligheden og naboanlæg, der ikke er omfattet af dette direktiv, og om meddelelse af oplysninger til den myndighed, der har ansvaret for opstillingen af eksterne beredskabsplaner.

Artikel 10

Sikkerhedsrapport

1.  Medlemsstaterne kræver, at driftsledere i kolonne 3-virksomheder udarbejder en sikkerhedsrapport med henblik på at:

a) dokumentere, at der er iværksat en forebyggelsesplan og et sikkerhedsledelsessystem til gennemførelse heraf i overensstemmelse med de i bilag III anførte oplysninger

b) dokumentere, at risikoen for større uheld og mulige scenarier for større uheld er blevet identificeret, og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af sådanne uheld og begrænsning af deres følger for menneskers sundhed og miljøet

c) dokumentere, at der er taget passende hensyn til sikkerhed og pålidelighed ved udformningen, bygningen, driften og vedligeholdelsen af alle anlæg, lagre, udstyr og driftsinfrastrukturer, der har indflydelse på risikoen for større uheld i virksomheden

d) dokumentere, at der er udarbejdet interne beredskabsplaner, og give de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af de eksterne beredskabsplaner

e) give den kompetente myndighed tilstrækkelige oplysninger til at kunne træffe afgørelser om placering af nye aktiviteter eller projekter i nærheden af eksisterende virksomheder.

2.  Sikkerhedsrapporten skal mindst indeholde de data og oplysninger, der er anført i bilag II. Den skal angive, hvilke relevante organisationer der har medvirket ved udarbejdelsen af rapporten.

3.  Sikkerhedsrapporten indsendes til den kompetente myndighed inden for følgende frister:

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden opførelsen eller driften påbegyndes eller inden ændringer, der fører til en ændring i beholdningen af farlige stoffer

b) for eksisterende kolonne 3-virksomheder den 1. juni 2016

c) for andre virksomheder to år efter den dato, fra hvilken den pågældende virksomhed omfattes af dette direktiv.

4.  Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis driftslederen allerede i overensstemmelse med kravene i den nationale lovgivning har indsendt sikkerhedsrapporten til den kompetente myndighed inden den 1. juni 2015, og de deri indeholdte oplysninger opfylder kravene i stk. 1 og 2 og er forblevet uændrede. Driftslederen skal, for at efterleve stk. 1 og 2 i nærværende artikel, indsende eventuelle ændrede dele af sikkerhedsrapporten i det format som den kompetente myndighed foreskriver i overensstemmelse med de i stk. 3 anførte tidsfrister.

5.  Driftslederen skal med jævne mellemrum og mindst hvert femte år gennemgå og om fornødent opdatere anmeldelsen, jf. dog artikel 11.

Driftslederen skal desuden efter et større uheld i dennes virksomhed og på et hvilket som helst andet tidspunkt på eget initiativ eller på den kompetente myndigheds anmodning gennemgå og om fornødent opdatere sikkerhedsrapporten, når nye forhold eller ny teknologisk viden om sikkerhedsspørgsmål begrunder det, herunder viden opnået gennem analyser af uheld eller, i det omfang det er muligt, »næsten-uheld« og ny viden om risikovurdering.

Den opdaterede sikkerhedsrapport eller opdaterede dele heraf skal omgående indsendes til den kompetente myndighed.

6.  Inden driftslederen påbegynder opførelse eller drift eller i de i stk. 3, litra b) og c), og stk. 5 i denne artikel omhandlede tilfælde, skal den kompetente myndighed inden for en rimelig frist efter at have modtaget rapporten meddele driftslederen, hvilke konklusioner den har draget af sin gennemgang af sikkerhedsrapporten og, hvor relevant, i overensstemmelse med artikel 19 forbyde idriftsætning eller fortsat drift af den pågældende virksomhed.

Artikel 11

Ændring af et anlæg, en virksomhed eller et lager

I tilfælde af ændringer af et anlæg, en virksomhed, et lager eller en proces eller farlige stoffers karakter, fysiske tilstand eller mængde, der kan have væsentlige følger for risikoen for større uheld, eller som kunne føre til, at en kolonne 2-virksomhed bliver en kolonne 3-virksomhed eller omvendt, skal medlemsstaterne sikre, at driftslederen gennemgår og om fornødent opdaterer anmeldelsen, forebyggelsesplanen, sikkerhedsledelsessystemet og sikkerhedsrapporten og underretter den kompetente myndighed om det nærmere indhold af disse opdateringer, inden ændringen foretages.

Artikel 12

Beredskabsplaner

1.  For alle kolonne 3-virksomheder sikrer medlemsstaterne:

a) at driftslederen udarbejder en intern beredskabsplan omfattende de foranstaltninger, der skal iværksættes i selve virksomheden

b) at driftslederen giver den kompetente myndighed de nødvendige oplysninger, således at denne kan udarbejde eksterne beredskabsplaner

c) at de myndigheder, medlemsstaterne har udpeget hertil, inden for to år efter i overensstemmelse med litra b) at have modtaget de nødvendige oplysninger fra driftslederen, udarbejder en ekstern beredskabsplan for de foranstaltninger, der skal iværksættes uden for virksomheden.

2.  Driftslederne skal opfylde de i stk. 1, litra a) og b), nævnte forpligtelser inden for følgende frister:

a) for nye virksomheder: i rimelig tid inden driften påbegyndes eller inden ændringer, der fører til en ændring i beholdningen af farlige stoffer

b) for eksisterende kolonne 3-virksomheder: inden den 1. juni 2016, medmindre den interne beredskabsplan var udarbejdet i overensstemmelse med kravene i national lovgivning inden denne dato, og oplysningerne heri sammen med oplysningerne i stk. 1, litra b), opfylder betingelserne i nærværende artikel og er forblevet uændret

c) for andre virksomheder: to år efter den dato, fra hvilken den pågældende virksomhed omfattes af dette direktiv.

3.  Beredskabsplanerne udarbejdes med følgende formål:

a) at begrænse og kontrollere uheld for at minimere deres følger og begrænse skaderne for menneskers sundhed, miljøet og ejendomme

b) at træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod virkningerne af større uheld

c) at give den berørte offentlighed og de berørte instanser og myndigheder i området de nødvendige oplysninger

d) at genoprette og rense miljøet efter et større uheld.

Beredskabsplanerne skal indeholde de i bilag IV anførte oplysninger.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at de interne beredskabsplaner i henhold til dette direktiv udarbejdes i samråd med medarbejderne i virksomheden, herunder relevante medarbejdere udlånt i en længere periode af tredjemand.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed på et tidligt tidspunkt får mulighed for at tilkendegive sin holdning til de eksterne beredskabsplaner i forbindelse med deres udarbejdelse, eller når de ændres væsentligt.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at driftslederne og de udpegede myndigheder med passende intervaller på højst tre år gennemgår, afprøver og om nødvendigt opdaterer henholdsvis de interne og eksterne beredskabsplaner. Ved gennemgangen af planerne skal der tages hensyn til ændringer, der er sket i de pågældende virksomheder eller hos de pågældende beredskabstjenester, ny teknisk viden og viden om håndtering af større uheld.

Med hensyn til eksterne beredskabsplaner skal medlemsstaterne tage hensyn til behovet for at fremme et tættere samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet i forbindelse med større ulykker.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at driftslederen og om nødvendigt den dertil udpegede kompetente myndighed straks iværksætter beredskabsplanerne, hvis der indtræffer et større uheld, eller hvis der indtræder en ukontrolleret hændelse, som på grund af sin karakter med rimelighed kunne antages at føre til et større uheld.

8.  Den kompetente myndighed kan på grundlag af oplysningerne i sikkerhedsrapporten med angivelse af begrundelsen herfor bestemme, at kravet om udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan i henhold til stk. 1 ikke finder anvendelse.

Artikel 13

Fysisk planlægning

1.  Medlemsstaterne sikrer, at målene med hensyn til forebyggelse af større uheld og begrænsning af sådanne uhelds følger for menneskers sundhed og miljøet tages i betragtning i deres politik for fysisk planlægning eller andre relevante politikker. De forfølger disse mål gennem kontrol med:

a) placering af nye virksomheder

b) ændringer i virksomheder omfattet af artikel 11

c) nye projekter i nærheden af virksomheder, såsom transportruter, bygninger og anlæg, der benyttes af offentligheden, samt boligområder, såfremt placeringen eller projektet vil kunne blive årsag til eller øge risikoen for eller følgerne af et større uheld.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der i deres politik for fysisk planlægning eller andre relevante politikker samt ved disse politikkers gennemførelse tages hensyn til behovet for på lang sigt:

a) at opretholde passende sikkerhedsafstand mellem virksomheder omfattet af dette direktiv og boligområder, bygninger og områder, der benyttes af offentligheden, rekreative områder samt så vidt muligt vigtige trafikruter

b) at beskytte områder, som på grund af deres natur er særlig følsomme eller af særlig interesse i nærheden af virksomheder, hvor det er relevant ved at fastsætte passende sikkerhedsafstande eller træffe andre relevante foranstaltninger

c) for eksisterende virksomheders vedkommende at træffe yderligere tekniske foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 5 for derved at undgå at forøge risikoen for menneskers sundhed og miljøet.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at alle kompetente myndigheder og planmyndigheder med ansvar for afgørelser på dette område indfører passende høringsprocedurer for at lette gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede politikker. Disse procedurer skal udformes på en sådan måde, at det sikres, at driftslederen giver tilstrækkelige oplysninger om de risici, virksomheden er forbundet med, og at teknisk rådgivning om disse risici er til rådighed enten for hvert enkelt tilfælde eller generelt, når afgørelser træffes.

Medlemsstaterne sikrer, at driftsledere i kolonne 2-virksomheder på den kompetente myndigheds anmodning tilvejebringer tilstrækkelige oplysninger om risiciene ved deres virksomhed til brug for fysisk planlægning.

4.  Kravene i stk. 1, 2 og 3 i denne artikel finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet ( 1 ), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet ( 2 ) og anden relevant EU-lovgivning. Medlemsstaterne kan indføre koordinerede eller fælles procedurer med henblik på at opfylde kravene i denne artikel og kravene i nævnte lovgivning, bl.a. med det formål at undgå overlappende vurderinger eller høringer.

Artikel 14

Information af offentligheden

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag V anførte oplysninger permanent er tilgængelige for offentligheden, også elektronisk. Oplysningerne skal holdes opdateret i fornødent omfang, herunder i tilfælde af ændringer omfattet af artikel 11.

2.  For kolonne 3-virksomheder skal medlemsstaterne desuden sikre:

a) at alle personer, som må antages at kunne blive berørt af et større uheld, regelmæssigt og uden at skulle anmode herom modtager klare og forståelige oplysninger i den mest hensigtsmæssige form om sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af et større uheld

b) at offentligheden efter anmodning kan få indsigt i sikkerhedsrapporten, jf. dog artikel 22, stk. 3; i tilfælde, hvor artikel 22, stk. 3, finder anvendelse, skal der gives indsigt i en ændret rapport, f.eks. i form af et ikke-teknisk sammendrag, som mindst skal indeholde generelle oplysninger om risikoen for større uheld og om potentielle følger for menneskers sundhed og miljøet af sådanne større uheld

c) at offentligheden efter anmodning kan få indsigt i fortegnelsen over farlige stoffer i virksomheden, jf. dog artikel 22, stk. 3.

De oplysninger, der skal gives i henhold til første afsnit, litra a), omfatter mindst de i bilag V anførte oplysninger. Oplysningerne skal desuden gives til alle bygninger og områder, der benyttes af offentligheden, herunder skoler og hospitaler, samt alle nabovirksomheder, hvor der er tale om virksomheder omfattet af artikel 9. Medlemsstaterne sikrer, at disse oplysninger gives mindst hvert femte år, at de regelmæssigt revideres og om nødvendigt opdateres, herunder i tilfælde af ændringer omfattet af artikel 11.

3.  Medlemsstaterne giver andre medlemsstater, der må påregnes at kunne blive berørt af de grænseoverskridende følger af et større uheld i en kolonne 3-virksomhed, tilstrækkelige oplysninger til, at de potentielt berørte medlemsstater om nødvendigt kan anvende de relevante bestemmelser i artikel 12 og 13 samt i nærværende artikel.

4.  Har en medlemsstat fastslået, at en virksomhed beliggende tæt på en anden medlemsstats område ikke er i stand til at udgøre en risiko for et større uheld med virkninger uden for virksomhedens område, jf. artikel 12, stk. 8, og der derfor ikke er krav om udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan som omhandlet i artikel 12, stk. 1, underretter den førstnævnte medlemsstat den anden medlemsstat om sin begrundede afgørelse.

Artikel 15

Høring og inddragelse af offentligheden

1.  Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed på et tidligt tidspunkt får mulighed for at tilkendegive sin holdning til specifikke individuelle projekter vedrørende:

a) planlægning af nye virksomheder som omhandlet i artikel 13

b) væsentlige ændringer i virksomheder som omhandlet i artikel 11, hvis sådanne ændringer er underlagt de i artikel 13 fastsatte krav

c) nye projekter i nærheden af virksomheder, såfremt placeringen eller projektet kan øge risikoen for eller følgerne af et større uheld, jf. artikel 13.

2.  I forbindelse med de i stk. 1 omhandlede specifikke individuelle projekter skal der tidligt i beslutningsprocessen, eller senest så snart det med rimelighed er muligt at give oplysningerne, ved offentlig bekendtgørelse eller ved andre egnede midler herunder elektroniske medier, hvor det er muligt, gives oplysninger til offentligheden om følgende forhold:

a) genstanden for det specifikke projekt

b) i relevante tilfælde det forhold, at et projekt er genstand for en national eller grænseoverskridende miljøkonsekvensvurdering eller konsultationer mellem medlemsstater i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3

c) hvilken kompetent myndighed der har ansvaret for at træffe afgørelsen, hos hvem relevante oplysninger kan indhentes, og hvortil kommentarer eller spørgsmål kan rettes, samt nærmere oplysninger om fristerne for at fremsætte bemærkninger eller stille spørgsmål

d) hvilke afgørelser der kan blive tale om, eller udkast til afgørelsen, hvis et sådant foreligger

e) angivelse af, hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger vil blive stillet til rådighed

f) hvilke foranstaltninger der er truffet for inddragelse og høring af offentligheden i henhold til denne artikels stk. 7.

3.  I forbindelse med de i stk. 1 omtalte specifikke individuelle projekter sikrer medlemsstaterne, at den berørte offentlighed inden for passende frister kan få indsigt i følgende:

a) i overensstemmelse med national lovgivning, de vigtigste rapporter og anbefalinger, der er indgivet til den kompetente myndighed på det tidspunkt, hvor den berørte offentlighed blev informeret i henhold til stk. 2

b) i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger ( 3 ), andre oplysninger end de i denne artikels stk. 2 omhandlede, som er relevante for den pågældende afgørelse, og som først foreligger, efter at den berørte offentlighed blev informeret i henhold til det pågældende stykke.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed får adgang til at fremsætte bemærkninger og synspunkter til den kompetente myndighed, før der træffes en afgørelse om et specifikt individuelt projekt som omhandlet i stk. 1, og at der i beslutningsprocessen tages behørigt hensyn til udfaldet af høringer foretaget i henhold til stk. 1.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed, når den relevante afgørelse er truffet, giver offentligheden indsigt i:

a) afgørelsens indhold og begrundelse, med alle senere opdateringer

b) udfaldet af de høringer, der er foretaget, inden afgørelsen blev truffet, og en redegørelse for, hvordan der er taget hensyn til dem i afgørelsen.

6.  Når der opstilles overordnede planer eller programmer for projekter, der falder ind under stk. 1, litra a) eller c), sikrer medlemsstaterne, at offentligheden på et tidligt tidspunkt gives reel mulighed for at blive inddraget i udarbejdelsen, ændringen eller gennemgangen heraf gennem de procedurer, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet ( 4 ).

Medlemsstaterne identificerer den offentlighed, der er berettiget til at blive inddraget i forbindelse med dette stykke, herunder relevante ikke-statslige organisationer, som opfylder alle relevante krav i henhold til national lovgivning, såsom miljøbeskyttelsesorganisationer.

Dette stykke finder ikke anvendelse på planer og programmer, i forbindelse med hvilke der gennemføres en procedure med inddragelse af offentligheden i henhold til direktiv 2001/42/EF.

7.  De nærmere bestemmelser for informering af offentligheden og høring af den berørte offentlighed fastlægges af medlemsstaterne.

Der fastsættes rimelige tidsrammer for de forskellige faser, som giver tilstrækkelig tid til at informere offentligheden og til, at den berørte offentlighed kan forberede sig på og reelt blive inddraget i de miljøbeslutningsprocesser, der er omfattet af denne artikel.

Artikel 16

Oplysninger, som driftslederen skal give, og foranstaltninger, der skal træffes, efter et større uheld

Medlemsstaterne sikrer, at driftslederen efter et større uheld er forpligtet til så hurtigt som praktisk muligt og på den mest hensigtsmæssige måde at:

a) underrette den kompetente myndighed

b) give den kompetente myndighed følgende oplysninger, så snart de foreligger:

i) de nærmere omstændigheder ved uheldet

ii) hvilke farlige stoffer, der er involveret

iii) de data, der er til rådighed med henblik på vurdering af uheldets virkninger for menneskers sundhed, miljøet og ejendom

iv) hvilke nødforholdsregler der er truffet.

c) oplyse den kompetente myndighed om, hvilke foranstaltninger der påtænkes iværksat:

i) for at afhjælpe virkningerne på mellemlang og lang sigt af uheldet

ii) for at undgå en gentagelse af et sådant uheld

d) opdatere de afgivne oplysninger, hvis en nærmere undersøgelse afslører andre forhold, som ændrer disse oplysninger eller de konklusioner, der er draget på grundlag af dem.

Artikel 17

Foranstaltninger, som den kompetente myndighed skal træffe efter et større uheld

Efter et større uheld pålægger medlemsstaterne den kompetente myndighed:

a) at sikre, at de akutte nødforholdsregler og de foranstaltninger på mellemlang og lang sigt, der måtte være nødvendige, iværksættes

b) gennem inspektion, undersøgelser eller på anden hensigtsmæssig måde at indhente de oplysninger, der er nødvendige for en fuldstændig analyse af de tekniske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af uheldet

c) at træffe passende forholdsregler for at sikre, at driftslederen træffer alle nødvendige afhjælpende foranstaltninger

d) at afgive anbefalinger om fremtidige forebyggende foranstaltninger, og

e) at underrette de personer, der sandsynligvis vil blive berørt, om det uheld, der har fundet sted og, hvis det er relevant, om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske følgerne af det.

Artikel 18

Oplysninger, som medlemsstaterne skal give efter et større uheld

1.  Med henblik på at forebygge og begrænse følgerne af større uheld underretter medlemsstaterne Kommissionen om større uheld, som er indtruffet på deres område, og som opfylder kriterierne i bilag VI. De giver Kommissionen følgende oplysninger:

a) medlemsstatens navn samt navn og adresse på den myndighed, der er ansvarlig for indberetningen

b) dato, tidspunkt og sted for uheldet, herunder driftslederens fulde navn og den pågældende virksomheds adresse

c) kort beskrivelse af omstændighederne ved uheldet, herunder de involverede farlige stoffer og de umiddelbare følger for menneskers sundhed og miljøet

d) kort beskrivelse af de trufne nødforholdsregler og af de umiddelbare forholdsregler, der er nødvendige for at undgå en gentagelse af uheldet

e) resultaterne af deres analyser og anbefalinger.

2.  Oplysningerne i stk. 1 i denne artikel indgives, så snart det er praktisk muligt og senest et år efter datoen for uheldet ved brug af den i artikel 21, stk. 4, omhandlede database. Hvis de i stk. 1, litra e), omtalte oplysninger til indgivelse i databasen kun kan fremskaffes i foreløbig form inden for denne tidsfrist, skal oplysningerne opdateres, så snart resultaterne af yderligere analyser og anbefalinger foreligger.

Medlemsstaterne kan udsætte den i stk. 1, litra e), omhandlede indberetning af oplysninger indtil retssager, som kan blive berørt af en sådan indberetning, er afsluttede.

3.  Med henblik på medlemsstaternes indgivelse af de i stk. 1 i denne artikel omhandlede oplysninger udarbejdes en indberetningsformular i form af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2.

4.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse på enhver instans, som måtte være i besiddelse af relevante oplysninger om større uheld, og som kan rådgive de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, der bliver stillet over for et sådant større uheld.

Artikel 19

Driftsforbud

1.  Medlemsstaterne forbyder drift eller idriftsætning af virksomheder, anlæg eller lagre eller enhver del heraf, hvis de foranstaltninger, som driftslederen har truffet, er klart utilstrækkelige til at forebygge eller begrænse større uheld. Med henblik herpå skal medlemsstaterne blandt andet tage hensyn til alvorlige undladelser af at træffe nødvendige foranstaltninger, der fremgår af inspektionsrapporten.

Medlemsstaterne kan forbyde drift eller idriftsætning af virksomheder, anlæg eller lagre eller enhver del heraf, hvis driftslederen ikke inden for den fastsatte frist har indgivet anmeldelse, rapporter eller andre oplysninger, som kræves i henhold til dette direktiv.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at driftslederen har adgang til at påklage et forbud, den kompetente myndighed har meddelt i henhold til stk. 1, over for en relevant instans, der fastsættes i henhold til national lovgivning og procedurer.

Artikel 20

Inspektioner

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder indfører et inspektionssystem.

2.  Inspektionerne skal være afpasset efter den pågældende virksomhedstype. Inspektionerne skal gennemføres uafhængigt af modtagelse af sikkerhedsrapporter eller af andre rapporter. De skal sikre en planlagt og systematisk undersøgelse af de systemer, der anvendes i virksomheden, hvad enten de er af teknisk, organisatorisk eller ledelsesmæssig art, og navnlig tage sigte på at sikre:

a) at driftslederen kan godtgøre, at han har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge større uheld i forbindelse med virksomhedens forskellige aktiviteter

b) at driftslederen kan godtgøre, at han har truffet tilstrækkelige forholdsregler til at begrænse følgerne af større uheld i og uden for virksomhedsområdet

c) at de data og oplysninger, der er indeholdt i sikkerhedsrapporten eller enhver anden indsendt rapport, giver et korrekt billede af forholdene i virksomheden

d) at de i artikel 14 omhandlede oplysninger er gjort tilgængelige for offentligheden.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at alle virksomheder er omfattet af en inspektionsplan på nationalt, regionalt eller lokalt plan, og at denne plan revideres regelmæssigt og opdateres i det fornødne omfang.

Hver inspektionsplan skal omfatte:

a) en generel vurdering af relevante sikkerhedsspørgsmål

b) en angivelse af, hvilket geografisk område inspektionsplanen omfatter

c) en fortegnelse over de virksomheder, planen omfatter

d) en fortegnelse over grupper af virksomheder med potentielle dominoeffekter, jf. artikel 9

e) en fortegnelse over virksomheder, hvor særlige eksterne risici eller faremomenter kan øge risikoen for eller følgerne af et større uheld

f) fremgangsmåden ved rutineinspektioner, herunder programmer for sådanne inspektioner, jf. stk. 4

g) fremgangsmåder for ikke-rutinemæssige inspektioner, jf. stk. 6

h) bestemmelser om samarbejde mellem forskellige inspektionsmyndigheder.

4.  Med udgangspunkt i de i stk. 3 omhandlede inspektionsplaner udarbejder den kompetente myndighed regelmæssigt programmer for rutinemæssige inspektioner i alle virksomheder, herunder hyppigheden af besøg på virksomhedsområdet for forskellige virksomhedstyper.

Tidsrummet mellem to på hinanden følgende inspektioner på virksomhedsområdet må ikke overstige et år for kolonne 3-virksomheder og tre år for kolonne 2-virksomheder, medmindre den kompetente myndighed har udarbejdet et inspektionsprogram baseret på en systematisk vurdering af risikoen for større uheld i de pågældende virksomheder.

5.  Den systematiske vurdering af risiciene i de pågældende virksomheder baseres på mindst følgende kriterier:

a) de pågældende virksomheders potentielle indvirkning på menneskers sundhed og på miljøet

b) i hvilket omfang de pågældende virksomheder hidtil har overholdt kravene i dette direktiv.

▼C1

Hvor det er hensigtsmæssigt, skal der desuden tages hensyn til relevante resultater af inspektioner foretaget i henhold til anden EU-lovgivning.

▼B

6.  I tilfælde af alvorlige klager, alvorlige uheld og »næsten-uheld«, hændelser og tilsidesættelser foretages der snarest muligt ikke-rutinemæssige inspektioner.

7.  Senest fire måneder efter hver inspektion skal den kompetente myndighed underrette driftslederen om, hvilke konklusioner den har draget af inspektionen, og hvilke foranstaltninger den finder nødvendige. Den kompetente myndighed sikrer, at driftslederen iværksætter alle disse nødvendige foranstaltninger inden for en rimelig frist efter modtagelse af denne underretning.

8.  Er der under en inspektion blevet påvist et væsentligt tilfælde af manglende overholdelse af dette direktiv, skal der foretages en yderligere inspektion inden for seks måneder.

9.  Inspektioner skal så vidt muligt koordineres med inspektioner, der foretages i henhold til anden EU-lovgivning, og kombineres med dem, hvor det er hensigtsmæssigt.

10.  Medlemsstaterne tilskynder de kompetente myndigheder til at tilvejebringe ordninger og redskaber til udveksling af erfaringer og konsolidering af viden og til at deltage i sådanne ordninger på EU-plan, hvor det er relevant.

11.  Medlemsstaterne sikrer, at driftslederne yder de kompetente myndigheder enhver bistand, der er nødvendig, for at de kan gennemføre de inspektioner og indhente de oplysninger, de har brug for til varetagelsen af deres opgaver i henhold til dette direktiv, og at de kompetente myndigheder i særdeleshed får mulighed for at danne sig et komplet billede af risikoen for et større uheld og risikoen for en forøgelse af sandsynligheden for eller en forværring af større uheld, for at udarbejde en ekstern beredskabsplan og for at tage hensyn til stoffer, der på grund af deres fysiske form, særlige omstændigheder eller placering fortjener særlig opmærksomhed.

Artikel 21

Informationssystem og -udveksling

1.  Medlemsstaterne og Kommissionen udveksler oplysninger om de indvundne erfaringer med hensyn til forebyggelse af større uheld og begrænsning af deres følger. Disse oplysninger skal navnlig vedrøre den måde, hvorpå de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger fungerer.

2.  Senest den 30. september 2019 og hvert fjerde år derefter aflægger medlemsstaterne rapport til Kommissionen om gennemførelsen af dette direktiv.

3.  Medlemsstaterne indsender vedrørende de virksomheder, der er omfattet af dette direktiv, mindst følgende oplysninger til Kommissionen:

a) driftslederens navn eller firmanavn samt fuldstændig adresse på den pågældende virksomhed

b) virksomhedens aktivitet(er).

Kommissionen opretter og opdaterer løbende en database med de oplysninger, medlemsstaterne har indsendt. Adgang til databasen begrænses til personer, der er godkendt af Kommissionen eller medlemsstaternes kompetente myndigheder.

4.  Kommissionen opretter en database og stiller den til rådighed for medlemsstaterne med bl.a. oplysninger om større uheld, der er indtruffet på medlemsstaternes område, med henblik på:

a) hurtigt at videreformidle de oplysninger, den modtager fra medlemsstaterne i henhold til artikel 18, stk. 1 og 2, til alle kompetente myndigheder

b) at udsende analyser af årsagerne til større uheld samt de indhøstede erfaringer herfra til kompetente myndigheder

c) at udsende oplysninger til de kompetente myndigheder om forebyggende foranstaltninger

d) at oplyse, hvilke organisationer der kan rådgive eller give relevante oplysninger om større uhelds opståen og om forebyggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld.

5.  Senest den 1. januar 2015 vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, som fastlægger de formater, der skal anvendes ved indsendelse af de i stk. 2 og 3 i denne artikel omhandlede oplysninger fra medlemsstaterne, og de databaser, der er nævnt i stk. 3 og 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2.

6.  Databasen i stk. 4 skal som minimum indeholde:

a) de oplysninger, medlemsstaterne har fremsendt i henhold til artikel 18, stk. 1 og 2

b) en analyse af årsagerne til uheldene

c) de erfaringer, der er indhøstet i forbindelse med uheldene

d) hvilke forebyggende foranstaltninger der er nødvendige for at undgå gentagelser.

7.  Kommissionen gør den ikke-fortrolige del af oplysningerne offentligt tilgængelig.

Artikel 22

Adgang til oplysninger og fortrolighed

1.  Medlemsstaterne sikrer af hensyn til åbenheden, at den kompetente myndighed er forpligtet til at stille oplysninger, som besiddes i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv, til rådighed for fysiske eller juridiske personer, der anmoder derom, i overensstemmelse med direktiv 2003/4/EF.

2.  Udlevering af oplysninger, som kræves i henhold til dette direktiv, herunder i henhold til artikel 14, kan afvises eller begrænses af den kompetente myndighed, når betingelserne i artikel 4 i direktiv 2003/4/EF er opfyldt.

3.  Den kompetente myndighed kan give afslag på fuldstændig udlevering af de i artikel 14, stk. 2, litra b) og c), omhandlede oplysninger, som denne kompetente myndighed besidder, jf. dog denne artikels stk. 2, hvis driftslederen har anmodet om, at visse oplysninger i sikkerhedsrapporten eller fortegnelsen over farlige stoffer ikke udleveres af de grunde, der er nævnt i artikel 4 i direktiv 2003/4/EF.

Den kompetente myndighed kan også af de samme grunde bestemme, at der ikke udleveres oplysninger om visse dele af rapporten eller fortegnelsen. I sådanne tilfælde skal driftslederen med denne myndigheds godkendelse sende en ændret rapport eller fortegnelse, som ikke indeholder disse dele, til den kompetente myndighed.

Artikel 23

Adgang til klage og domstolsprøvelse

Medlemsstaterne sikrer, at:

a) enhver, der anmoder om adgang til oplysninger i henhold til artikel 14, stk. 2, litra b) eller c), eller artikel 22, stk. 1, i nærværende direktiv har mulighed for at få prøvet en offentlig myndigheds handlinger eller undladelser i forbindelse med en sådan anmodning i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 2003/4/EF

b) medlemmerne af den berørte offentlighed inden for rammerne af deres relevante nationale lovgivning har adgang til klage og domstolsprøvelse, som fastsat i artikel 11 i direktiv 2011/92/EU, i sager omfattet af artikel 15, stk. 1, i nærværende direktiv.

Artikel 24

Vejledning

Kommissionen kan udarbejde en vejledning vedrørende sikkerhedsafstand og dominoeffekter.

Artikel 25

Ændring af bilag

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med henblik på tilpasning af bilag II-VI til den tekniske udvikling. Tilpasninger af denne art må ikke føre til væsentlige ændringer i de krav, der stilles til medlemsstaterne og driftslederne i dette direktiv.

Artikel 26

Udøvelse af delegationen

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 25, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 13. august 2012. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest fire måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 25 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 25 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 27

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af et udvalg, der nedsættes i overensstemmelse med til direktiv 96/82/EF. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 28

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter, hvilke sanktioner der skal gælde for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den 1. juni 2015 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af dem.

Artikel 29

Rapportering og revision

1.  På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne indsender i henhold til artikel 18 og artikel 21, stk. 2, og de oplysninger, som findes i de i artikel 21, stk. 3 og 4, omhandlede databaser samt under hensyntagen til gennemførelsen af artikel 4, forelægger Kommissionen senest den 30. september 2020 og hvert fjerde år derefter Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om dette direktivs gennemførelse og effektive anvendelse, hvori skal indgå oplysninger om større uheld, der har fundet sted i Unionen, og om de mulige virkninger heraf for gennemførelsen af dette direktiv. I den første af disse rapporter medtager Kommissionen en vurdering af behovet for at ændre dette direktivs anvendelsesområde. Rapporterne kan, om nødvendigt, ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag.

2.  Kommissionen kan i forbindelse med relevant EU-lovgivning undersøge, om der er behov for at behandle spørgsmålet om driftslederens finansielle ansvar i tilfælde af større uheld, herunder forsikringsmæssige spørgsmål.

Artikel 30

Ændring af direktiv 96/82/EF

I bilag I, del 1, til direktiv 96/82/EF tilføjes under overskriften »Olieprodukter« følgende litra: »d) svær fuelolie«.

Artikel 31

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. maj 2015. De anvender bestemmelserne fra den 1. juni 2015.

Uanset første afsnit sætter medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktivs artikel 30 senest den 14. februar 2014. De anvender bestemmelserne fra den 15. februar 2014.

De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 32

Ophævelse

1.  Direktiv 96/82/EF ophæves med virkning fra den 1. juni 2015.

2.  Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII.

Artikel 33

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 34

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
FORTEGNELSE OVER BILAG

Bilag I

Farlige stoffer

Bilag II

Data og oplysninger, der som minimum skal indgå i den i artikel 10 omhandlede sikkerhedsrapport

Bilag III

Oplysninger efter artikel 8, stk. 5, og artikel 10 om virksomhedens sikkerhedsledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld

Bilag IV

Data og oplysninger, der skal indgå i de i artikel 12 omhandlede beredskabsplaner

Bilag V

Oplysninger til offentligheden i henhold til artikel 14, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, litra a)

Bilag VI

Kriterier for indberetning af større uheld til Kommissionen, jf. artikel 18, stk. 1

Bilag VII

Sammenligningstabel
BILAG I

FARLIGE STOFFER

Farlige stoffer, der er omfattet af farekategorierne opført dette bilags kolonne 1, del 1, er underlagt tærskelmængderne fastsat i kolonne 2 og 3, del 1.

Når et farligt stof er omfattet af dette bilags del 1 og er opført i del 2, finder tærskelmængderne fastsat i kolonne 2 og 3, del 2, anvendelse.

DEL 1

Kategorier af farlige stoffer

Denne del omfatter alle farlige stoffer, der falder ind under farekategorierne i kolonne 1:Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Farekategorier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008

Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af

kolonne 2-krav

kolonne 3-krav

Afsnit H —  SUNDHEDSFARER

H1 AKUT TOKSISK kategori 1, alle eksponeringsveje

5

20

►C1

 

H2 AKUT TOKSISK

— Kategori 2, alle eksponeringsveje

— Kategori 3, eksponering via indånding (jf. note 7)

 ◄

50

200

H3 SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET (STOT) — ENKELT EKSPONERING

STOT SE kategori 1

50

200

Afsnit P —  FYSISKE FARER

P1a EKSPLOSIVER (jf. note 8)

— Ustabile eksplosiver eller

— Eksplosiver, gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6, eller

— Stoffer eller blandinger, som har eksplosive egenskaber efter metode A.14 i forordning (EF) nr. 440/2008 (jf. note 9) og ikke tilhører fareklasserne Organiske peroxider eller Selvreaktive stoffer og blandinger

10

50

P1b EKSPLOSIVER (jf. note 8)

Eksplosiver, gruppe 1.4 (jf. note 10)

50

200

P2 BRANDFARLIGE GASSER

Brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2

10

50

P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER (jf. note 11.1)

»Brandfarlige« aerosoler i kategori 1 eller 2, som indeholder brandfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brandfarlige væsker i kategori 1

150 (net)

500 (net)

►C1  
P3b BRANDFARLIGE AEROSOLER (jf. note 11.1)
»Brandfarlige« aerosoler i kategori 1 eller 2, som ikke indeholder brandfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brandfarlige væsker i kategori 1 (jf. note 11.2)  ◄

5 000 (net)

50 000 (net)

P4 OXIDERENDE GASSER

Oxiderende gasser, kategori 1

50

200

P5a BRANDFARLIGE VÆSKER

— Brandfarlige væsker, kategori 1, eller

— Brandfarlige væsker i kategori 2 eller 3, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt, eller

— Andre væsker med et flammepunkt på ≤ 60 °C, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt (jf. note 12)

10

50

P5b BRANDFARLIGE VÆSKER

— Brandfarlige væsker i kategori 2 eller 3, såfremt særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk og høj temperatur, kan skabe risiko for større uheld, eller

— Andre væsker med et flammepunkt på ≤ 60 °C, såfremt særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk og høj temperatur, kan skabe risiko for større uheld (jf. note 12)

50

200

P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

Brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3, ikke omfattet af P5a og P5b

5 000

50 000

P6a SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER og ORGANISKE PEROXIDER

Selvreaktive stoffer og blandinger, type A eller B eller Organiske peroxider, type A eller B

10

50

P6b SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER OG ORGANISKE PEROXIDER

Selvreaktive stoffer og blandinger, type C, D, E eller F eller Organiske peroxider, type C, D, E eller F

50

200

P7 PYROFORE VÆSKER OG FASTE STOFFER

Pyrofore væsker, kategori 1

Pyrofore faste stoffer, kategori 1

50

200

P8 OXIDERENDE VÆSKER OG FASTE STOFFER

Oxiderende væsker, kategori 1, 2 eller 3 eller

Oxiderende faste stoffer, kategori 1, 2 eller 3

50

200

Afsnit E —  MILJØFARER

E1 Farlig for vandmiljøet, kategori Akut 1 eller Kronisk 1

100

200

E2 Farlig for vandmiljøet, kategori Kronisk 2

200

500

Afsnit O —  ANDRE FARER

O1 Stoffer eller blandinger med risikosætning EUH014

100

500

O2 Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser, kategori 1

100

500

O3 Stoffer eller blandinger med risikosætning EUH029

50

200

DEL 2

Navngivne farlige stofferKolonne 1

CAS-nummer (1)

Kolonne 2

Kolonne 3

 

Tærskelmængde (tons) for anvendelse af

Farligt stof

 

 

Kolonne 2-krav

Kolonne 3-krav

1.  Ammoniumnitrat (jf. note 13)

5 000

10 000

2.  Ammoniumnitrat (jf. note 14)

1 250

5 000

3.  Ammoniumnitrat (jf. note 15)

350

2 500

4.  Ammoniumnitrat (jf. note 16)

10

50

5.  Kaliumnitrat (jf. note 17)

5 000

10 000

6.  Kaliumnitrat (jf. note 18)

1 250

5 000

7.  Arsenpentaoxid, arsen(V)syre og/eller salte heraf

1303-28-2

1

2

8.  Arsentrioxid, arsen(III)syre og/eller salte heraf

1327-53-3

 

0,1

9.  Brom

7726-95-6

20

100

10.  Klor

7782-50-5

10

25

11.  Nikkelforbindelser i pulverform, der kan indåndes: nikkelmonoxid, nikkeldioxid, nikkelsulfid, trinikkeldisulfid, dinikkeltrioxid

 

1

12.  Ethylenimin

151-56-4

10

20

13.  Fluor

7782-41-4

10

20

14.  Formaldehyd (koncentration ≥ 90 %)

50-00-0

5

50

15.  Hydrogen

1333-74-0

5

50

16.  Hydrogenchlorid (flydende gas)

7647-01-0

25

250

17.  Blyalkyler

5

50

18.  Flydende brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2 (inkl. LPG) og naturgas (jf. note 19)

50

200

19.  Acetylen

74-86-2

5

50

20.  Ethylenoxid

75-21-8

5

50

21.  Propylenoxid

75-56-9

5

50

22.  Methanol

67-56-1

500

5 000

23.  4,4′-Methylen-bis (2-chloranilin) og/eller salte heraf i pulverform

101-14-4

 

0,01

24.  Methylisocyanat

624-83-9

 

0,15

25.  Oxygen

7782-44-7

200

2 000

26.  2,4-toluendiisocyanat

584-84-9

10

100

2,6-toluendiisocyanat

91-08-7

27.  Carbonyldichlorid (phosgen)

75-44-5

0,3

0,75

28.  Arsin (arseniktrihydrid)

7784-42-1

0,2

1

29.  Phosphin (phosphortrihydrid)

7803-51-2

0,2

1

30.  Svovldichlorid

10545-99-0

 

1

31.  Svovltrioxid

7446-11-9

15

75

32.  Polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin (inkl. TCDD), beregnet i TCDD-ækvivalent (jf. note 20)

 

0,001

33.  Følgende CARCINOGENER eller blandinger indeholdende følgende carcinogener i koncentrationer på over 5 vægtprocent

4-Aminobiphenyl og/eller salte heraf, Benzotrichlorid, Benzidin og/eller salte heraf, Bischlormethylether, Chlor-methyl-methylether, 1,2-Dibromethan, Diethylsulfat, Dimethylsulfat, Dimethylcarbamoyl chlorid, 1,2-Dibrom-3-chlorpropan, 1,2-Dimethylhydrazin, Dimethylnitrosamin, Hexamethylphosphortriamid, Hydrazin, 2-Naphthylamin og/eller salte heraf, 4-Nitrodiphenyl og 1,3-Propansulton

0,5

2

34.  Mineralolieprodukter og alternative brændstoffer

a)  benzin og nafta

b)  petroleum (herunder jetbrændstof)

c)  gasolie (herunder dieselolie, fyringsgasolie og gasolieblandinger)

d)  svær fuelolie

e)  alternative brændstoffer, der anvendes til de samme formål, og som har lignende egenskaber med hensyn til brandfarlighed og miljørisiko som produkterne i litra a)-d)

2 500

25 000

35.  Vandfri ammoniak

7664-41-7

50

200

36.  Bortrifluorid

7637-07-2

5

20

37.  Hydrogensulfid

7783-06-4

5

20

38.  Piperidin

110-89-4

50

200

39.  Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin

3030-47-5

50

200

40.  3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin

5397-31-9

50

200

41.  Blandinger (1) af natriumhypochlorit, klassificeret som farlig for vandmiljøet, kategori Akut 1 [H400], indeholdende mindre end 5 % aktivt chlor, og ikke klassificeret under andre risikokategorier i bilag I, del 1.

 

200

500

42.  Propylamin (jf. note 21)

107-10-8

500

2 000

43.  Tert-butylacrylat (jf. note 21)

1663-39-4

200

500

44.  2-Methyl-3-butenenitrile (jf. note 21)

16529-56-9

500

2 000

45.  Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,thiadiazine-2-thione (Dazomet) (jf. note 21)

533-74-4

100

200

46.  Methylacrylat (jf. note 21)

96-33-3

500

2 000

47.  3-Methylpyridin (jf. note 21)

108-99-6

500

2 000

48.  1-Bromo-3-chloropropane (jf. note 21)

109-70-6

500

2 000

(1)   CAS-nummeret er kun angivet til orientering.

(*1)   Forudsat, at blandingen uden indhold af natriumhypochlorit ikke ville blive klassificeret som farlig for vandmiljøet, kategori Akut 1 [H400].

NOTER TIL BILAG I

1. Stofferne og blandingerne er klassificeret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008.

2. Blandinger behandles på samme måde som rene stoffer, forudsat at de overholder de koncentrationsgrænser, der i overensstemmelse med deres egenskaber er fastsat i forordning (EF) nr. 1272/2008 eller dens seneste tilpasning til den tekniske udvikling, og medmindre der specifikt er anført en procentvis sammensætning eller anden form for beskrivelse.

3. De ovenfor anførte tærskelmængder er tærskelmængderne pr. virksomhed.

De mængder, der skal lægges til grund ved anvendelsen af de relevante artikler, er de maksimale mængder, som er eller kan være til stede på et hvilket som helst tidspunkt. Farlige stoffer, der kun er til stede i en virksomhed i mængder svarende til højst 2 % af den anførte tærskelmængde, tages ikke i betragtning ved beregning af den samlede tilstedeværende mængde, hvis de er placeret på en sådan måde i virksomheden, at de ikke kan forårsage et større uheld andetsteds i virksomheden.

4. Følgende regler om tilføjelse af farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer anvendes, hvor det er relevant:

Hvis der i en virksomhed ikke er noget individuelt farligt stof til stede i en mængde større end eller lig med de relevante tærskelmængder, gælder følgende formel ved afgørelsen af, om virksomheden er omfattet af de relevante krav i dette direktiv.

Dette direktiv gælder for kolonne 3-virksomheder, hvis summen

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … er større end eller lig med 1, hvor:

qx = den tilstedeværende mængde farligt stof x (eller kategori af farlige stoffer) opført i del 1 eller del 2 i dette bilag, og

QUX = den relevante tærskelmængde for farligt stof eller kategori x fra kolonne 3 i del 1 eller fra kolonne 3 i del 2 i dette bilag.

Dette direktiv gælder for kolonne 2-virksomheder, hvis summen

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … er større end eller lig med 1, hvor:

qx = den tilstedeværende mængde farligt stof x (eller kategori af farlige stoffer) opført i del 1 eller 2 i dette bilag, og

QLX = den relevante tærskelmængde for farligt stof eller kategori x fra kolonne 2 i del 1 eller fra kolonne 2 i del 2 i dette bilag.

Disse formler anvendes til at vurdere risikoen for sundhedsfarer, fysiske farer og miljøfarer. De skal derfor anvendes i følgende tre tilfælde:

a) når farlige stoffer opført i del 2, der falder ind under akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 (indånding) eller STOT SE kategori 1, føjes til farlige stoffer, der falder ind under afsnit H, indførelse H1-H3 i del 1

b) når farlige stoffer opført i del 2, der er eksplosiver, brandfarlige gasser, brandfarlige aerosoler, oxiderende gasser, brandfarlige væsker, selvreaktive stoffer og blandinger, organiske peroxider, pyrofore væsker og faste stoffer, oxiderende væsker og faste stoffer, føjes til farlige stoffer, der falder ind under afsnit P, indførelse P1-P8 i del 1

c) når farlige stoffer opført i del 2, der falder ind under farlige for vandmiljøet i akutte i kategori 1, kroniske i kategori 1 eller 2, føjes til farlige stoffer, der falder ind under afsnit E, indførelse E1 og E2 i del 1.

De relevante bestemmelser i dette direktiv gælder, hvis en af summerne, der fremkommer ved a), b) eller c), er større end eller lig med 1.

5. Farlige stoffer, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 1272/2008, f.eks. affald, men som ikke desto mindre er til stede eller kan være til stede i en virksomhed, og som, under de betingelser, der hersker i virksomheden, har eller kan have tilsvarende egenskaber med hensyn til muligheden for at forårsage større uheld, henføres indtil videre under den mest analoge kategori eller navngivne farlige stoftype, som falder ind under dette direktivs anvendelsesområde.

6. For farlige stoffer, som på grund af deres egenskaber kan henføres til mere end én kategori, skal de laveste tærskelmængder anvendes i forbindelse med dette direktiv. Med hensyn til formlen i note 4 skal den laveste tærskelmængde for hver gruppe af kategorier i note 4a), 4b) og 4c), der svarer til den pågældende klassifikation, anvendes.

▼C2

7. Farlige stoffer, der er omfattet af akut toksiske, kategori 3, via oral eksponering (H 301), falder ind under H2 AKUT TOKSISK, i de tilfælde, hvor der hverken kan udledes klassifikation som akut indåndingstoksisk eller som akut dermal toksisk, f.eks. fordi der mangler entydige data om indåndingstoksitet og dermal toksitet.

▼B

8. Fareklassen »Eksplosiver« omfatter eksplosive artikler (jf. punkt 2.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008). Hvis mængden af det eksplosive stof eller den eksplosive blanding i artiklen kendes, er det den mængde, der lægges til grund ved anvendelsen af dette direktiv. Hvis mængden af det eksplosive stof eller den eksplosive blanding i artiklen ikke kendes, skal hele artiklen behandles som eksplosiv ved anvendelsen af dette direktiv.

9. Det er kun nødvendigt at teste stoffer og blandinger for eksplosive egenskaber, hvis stoffet eller blandingen ved screeningproceduren efter tillæg 6, del 3, i FN's Anbefalinger for Transport af Farligt Gods, Håndbog for Prøvninger og Kriterier (FN's Håndbog for Prøvninger og Kriterier) ( 5 ) er blevet identificeret som værende i besiddelse af potentielt eksplosive egenskaber.

10. Hvis eksplosiver i underklasse 1.4. pakkes ud eller ompakkes, skal de henføres under P1a, medmindre det kan dokumenteres, at faren stadigvæk svarer til underklasse 1.4, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.1. Brandfarlige aerosoler klassificeres i overensstemmelse med Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler ( 6 ) (direktivet om aerosoler). De »yderst brændbare« og »brændbare« aerosoler i direktiv 75/324/EØF svarer til »brandfarlige aerosoler« i henholdsvis kategori 1 eller 2 i forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.2. Denne klassificering forudsætter, at det dokumenteres, at aerosolen ikke indeholder brandfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brandfarlige væsker i kategori 1.

12. Ifølge punkt 2.6.4.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008 er det ikke nødvendigt at klassificere væsker med et flammepunkt på over 35 °C i kategori 3, hvis der er opnået negative resultater ved prøvning af opretholdelse af forbrænding i henhold til L.2, del III, punkt 32, i FN's Håndbog for Prøvninger og Kriterier. Dette gælder imidlertid ikke under skærpede omstændigheder, f.eks. høj temperatur eller højt tryk, og disse væsker er derfor omfattet af denne kategori.

13. Ammoniumnitrat (5 000 /10 000 ): gødningsstoffer, som kan gå i selvnærende nedbrydning

Dette gælder for gødningsblandinger eller sammensatte gødningsstoffer på basis af ammoniumnitrat (gødningsblandinger eller sammensatte gødningsstoffer indeholder ammoniumnitrat sammen med phosphat og/eller kaliumkarbonat), der ifølge FN's Trough-test (jf. FN's Håndbog for Prøvninger og Kriterier del III, punkt 38.2) kan gå i selvnærende nedbrydning, og hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat udgør

 mellem 15,75 ( 7 ) og 24,5 ( 8 ) vægtprocent, og enten med højst i alt 0,4 % brændbare/organiske stoffer, eller som opfylder kravene i bilag III-2 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger ( 9 )

 15,75 vægtprocent eller derunder og brændbare stoffer i ubegrænset omfang

14. Ammoniumnitrat (1 250 /5 000 ): gødningssammensætning

Dette gælder for rene gødningsstoffer på basis af ammoniumnitrat og for gødningsblandinger eller sammensatte gødningsstoffer på basis af ammoniumnitrat, som opfylder kravene i bilag III-2 til forordning (EF) nr. 2003/2003, og hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat udgør

 over 24,5 vægtprocent, bortset fra blandinger af rene ammoniumnitratbaserede gødningsstoffer med dolomit, kalksten og/eller calciumcarbonat med en renhed på mindst 90 %

 over 15,75 vægtprocent for blandinger af ammoniumnitrat og ammoniumsulfat

 over 28 vægtprocent ( 10 ) for blandinger af rene ammoniumnitratbaserede gødningsstoffer med dolomit, kalksten og/eller calciumcarbonat med en renhed på mindst 90 %.

15. Ammoniumnitrat (350/2 500 ): teknisk kvalitet

Dette gælder for ammoniumnitrat og ammoniumnitratblandinger, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat udgør

 mellem 24,5 og 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,4 % brændbare stoffer

 over 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,2 % brændbare stoffer

Det gælder også for vandige ammoniumnitratopløsninger, hvori koncentrationen af ammoniumnitrat overstiger 80 vægtprocent.

16. Ammoniumnitrat (10/50): »off-specs« og gødningsstoffer, der ikke opfylder kravene i detonerbarhedsprøven.

Dette gælder for:

 materiale, der er kasseret under produktionsprocessen, og for ammoniumnitrat og blandinger af ammoniumnitrat, rene gødningsstoffer på basis af ammoniumnitrat og blandingsgødninger og sammensatte gødningsstoffer på basis af ammoniumnitrat som omhandlet i note 14 og 15, som returneres eller er blevet returneret fra slutbrugeren til en producent, et depot for midlertidig oplagring eller et oparbejdningsanlæg, som skal genforarbejde, genvinde eller behandle materialet og stofferne med henblik på sikker brug, fordi de ikke længere opfylder specifikationerne i note 14 og 15

 gødningsstoffer, der er omhandlet i note 13, første led, og note 14 til dette bilag, og som ikke opfylder kravene i bilag III-2 til forordning (EF) nr. 2003/2003.

Kaliumnitrat (5 000 /10 000 ):

Dette gælder for de blandede kaliumnitratbaserede gødninger (i granuleret/prillet form), der har samme fareegenskaber som ren kaliumnitrat.

Kaliumnitrat (1 250 /5 000 ):

Dette gælder for de blandede kaliumnitratbaserede gødninger (i krystallinsk form), der har samme fareegenskaber som ren kaliumnitrat.

Opgraderet biogas

Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv kan opgraderet biogas klassificeres under bilag I, del 2, nr. 18, såfremt det er behandlet i overensstemmelse med de gældende standarder for renset og opgraderet biogas, der sikrer en kvalitet svarende til naturgas, inklusive indholdet af methan, og har et iltindhold på højst 1 %.

Polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin

Mængderne af polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin beregnes med følgende vægtningsfaktorer:WHO 2005 TEF

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8 - PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

 

 

 

OCDD

0,0003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

 

 

 

 

OCDF

0,0003

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)

Reference: Van den Berg m.fl.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds

21. I tilfælde, hvor dette farlige stof omfattes af kategorien P5a Brandfarlige væsker eller P5b Brandfarlige væsker, anvendes de laveste tærskelmængder i forbindelse med dette direktiv.
BILAG II

Data og oplysninger, der som minimum skal indgå i den i artikel 10 omhandlede sikkerhedsrapport

1. Oplysninger om virksomhedens ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld.

Disse oplysninger skal omfatte de i bilag III angivne elementer.

2. Redegørelse for virksomhedens omgivelser:

a) beskrivelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder den geografiske beliggenhed, meteorologiske, geologiske, hydrografiske data og eventuelt dens historie

b) identificering af anlæg og andre aktiviteter i virksomheden, som kan udgøre en risiko for et større uheld

c) på grundlag af tilgængelige oplysninger identificering af nabovirksomheder samt anlæg, der falder uden for dette direktivs anvendelsesområde, områder eller projekter, der kunne udgøre en kilde til risiko eller øge risikoen for eller følgerne af et større uheld og en dominoeffekt

d) beskrivelse af de områder, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld.

3. Beskrivelse af virksomheden:

a) beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og produktioner i de dele af virksomheden, som er vigtige ud fra et sikkerhedssynspunkt, af kilder til risiko for større uheld samt af forhold, hvorunder et sådant uheld kunne indtræffe, tillige med en beskrivelse af de planlagte forebyggende foranstaltninger

b) beskrivelse af processerne, i særdeleshed driftsmetoderne, hvor det er relevant med inddragelse af tilgængelige oplysninger om bedste praksis

c) beskrivelse af de farlige stoffer:

i) fortegnelse over de farlige stoffer, indeholdende:

 identificering af de farlige stoffer: kemisk navn. CAS-nummer, navn efter IUPAC-nomenklaturen

 den maksimale mængde af det eller de stoffer, der er eller kan være til stede

ii) fysiske, kemiske og toksikologiske karakteristika samt angivelse af såvel umiddelbare som senere farer for menneskers sundhed eller miljøet

iii) fysisk eller kemisk opførsel under normale anvendelsesbetingelser eller under forudseelige ulykkesbetingelser.

4. Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesmetoder:

a) detaljeret beskrivelse af de mulige scenarier for større uheld og sandsynligheden eller betingelserne for, at de kan indtræffe, herunder en oversigt over hændelser, der kan have indflydelse på udløsning af hvert af disse scenarier, hvad enten årsagerne er interne eller eksterne forhold, bl.a.

i) driftsrelaterede årsager

ii) eksterne årsager, f.eks. forbundet med dominoeffekter, anlæg, der falder uden for dette direktivs anvendelsesområde, områder og projekter, der kan udgøre en kilde til risiko eller øge risikoen for eller følgerne af et større uheld

iii) naturlige årsager, f.eks. jordskælv eller oversvømmelser

b) en vurdering af omfanget og alvoren af følgerne af de identificerede større uheld, herunder kort, afbildninger eller i givet fald tilsvarende beskrivelser, der viser de områder, der vil kunne blive berørt af sådanne uheld hidrørende fra virksomheden

c) redegørelse for tidligere uheld og hændelser med samme stoffer og processer, oplysninger om, hvilken lære der er draget af dem, og eksplicit angivelse af, hvilke konkrete foranstaltninger der er truffet for at forebygge sådanne uheld

d) beskrivelse af de tekniske parametre og det udstyr, der er installeret med henblik på anlæggenes sikkerhed.

5. Beskyttelses- og sikringsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et større uheld:

a) beskrivelse af det udstyr, der findes i virksomheden til begrænsning af følgerne af større uheld for menneskers sundhed og miljøet, herunder f.eks. detektions-/beskyttelsessystemer, tekniske anordninger til begrænsning af omfanget af udslip, herunder sprinkleranlæg, dampafskærmninger, opfangnings- eller opsamlingsbeholdere, afskæringsventiler, eksplosionsbeskyttelsessystemer, opsamling af brandslukningsvand

b) organisering af alarm og beredskabsindsats

c) beskrivelse af de ressourcer, der kan mobiliseres internt eller eksternt

d) beskrivelse af tekniske og ikke-tekniske foranstaltninger, der har betydning for begrænsning af virkningerne af et større uheld.
BILAG III

Oplysninger efter artikel 8, stk. 5, og artikel 10 om virksomhedens sikkerhedsledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld

Ved gennemførelsen af driftslederens sikkerhedsledelsessystem tages der hensyn til nedenstående principper.

a) sikkerhedsledelsessystemet skal stå i forhold til risikoen for større uheld i virksomheden, virksomhedens aktiviteter og organisation og baseret på en vurdering af risiciene; sikkerhedsledelsessystemet bør omfatte den del af det generelle ledelsessystem, hvori indgår organisationsstruktur, ansvar, praksis, procedurer, processer og ressourcer til fastlæggelse og gennemførelse af planen for forebyggelse af større uheld (»forebyggelsesplanen«)

b) i sikkerhedsledelsessystemet skal indgå følgende:

i) organisation og personale — roller og ansvar hos de medarbejdere, der har til opgave at forebygge større uheld på alle niveauer i organisationen, samt foranstaltninger, der er truffet for at øge opmærksomheden omkring nødvendigheden af løbende forbedringer. Fastlæggelse af disse medarbejderes uddannelsesbehov og gennemførelse af den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og af personale, der er stillet til rådighed af tredjemand, og som arbejder i virksomheden, og som har betydning i sikkerhedsmæssig sammenhæng

ii) identifikation og vurdering af større risici — indførelse og iværksættelse af procedurer til systematisk identifikation af større risici i forbindelse med normal og unormal drift, herunder aktiviteter, der er givet i underentreprise, hvor dette er relevant, og vurdering af sandsynligheden for og alvoren af mulige uheld

iii) driftskontrol — indførelse og iværksættelse af procedurer og instrukser for sikker drift og vedligeholdelse af anlæg, processer og udstyr samt for alarmsituationer og situationer med midlertidige driftsstop med inddragelse af tilgængelige oplysninger om bedste praksis i forbindelse med overvågning og kontrol med henblik på at mindske risikoen for systemsvigt; risikostyring og -kontrol i forbindelse med udstyr af ældre dato, der indgår i virksomheden, samt korrosion; oversigt over virksomhedens udstyr, strategi og metode for overvågning af og kontrol med udstyrets tilstand; passende opfølgende aktioner og nødvendige modforholdsregler

iv) styring af ændringer — indførelse og iværksættelse af procedurer til planlægning af ændringer i eksisterende anlæg, processer eller lagre eller til udformning af nye anlæg, processer eller lagre

v) beredskabsplanlægning — indførelse og iværksættelse af procedurer til identifikation af forudseelige nødsituationer gennem systematiske analyser og til forberedelse, afprøvning og revision af beredskabsplanerne for at kunne reagere korrekt på sådanne nødsituationer, samt for at kunne sørge for specifik uddannelse af de involverede medarbejdere. Denne uddannelse skal omfatte alle, der arbejder i virksomheden, herunder relevant personale stillet til rådighed af tredjemand

vi) løbende overvågning — indførelse og iværksættelse af procedurer for løbende evaluering af systemets overensstemmelse med de målsætninger, der er opstillet i driftslederens forebyggelsesplan og sikkerhedsledelsessystem, og for undersøgelse og korrigerende indsats i tilfælde af manglende overensstemmelse. Procedurerne skal omfatte systemet for driftslederens indberetning af større uheld eller »næsten-uheld«, navnlig hvor der er tale om et svigt i beskyttelsesforanstaltninger, samt undersøgelse og opfølgning heraf på grundlag af erfaringer, der er opnået. De kan også omfatte resultatindikatorer såsom sikkerhedsindikatorer og/eller andre relevante indikatorer

vii) gennemgang og revision — indførelse og iværksættelse af procedurer til regelmæssig og systematisk evaluering af forebyggelsesplanen og sikkerhedsledelsessystemets effektivitet og hensigtsmæssighed, dokumentation for, at den øverste ledelse gennemgår og opdaterer sikkerhedskonceptet og sikkerhedsledelsessystemet og foretager de ændringer, der måtte være nødvendige på baggrund af denne gennemgang og revision.
BILAG IV

Data og oplysninger, der skal indgå i de i artikel 12 omhandlede beredskabsplaner

1. Interne beredskabsplaner:

a) Navn eller stilling på de personer, der er bemyndiget til at udløse beredskabsprocedurerne, og på den person, der er ansvarlig for og koordinerer den uheldsbegrænsende indsats på virksomhedsområdet

b) Navn eller stilling på den person, der er ansvarlig for at varetage forbindelserne med den myndighed, der har ansvaret for den eksterne beredskabsplan

c) For forudselige situationer eller hændelser, som kunne spille en væsentlig rolle som årsag til et større uheld: en beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at kontrollere de pågældende situationer eller hændelser og begrænse deres følger, herunder en beskrivelse af sikkerhedsudstyret og de disponible ressourcer

d) Foranstaltninger til begrænsning af risikoen for personer på virksomhedsområdet, herunder hvordan alarmering vil finde sted, og angivelse af, hvordan personer på virksomhedsområdet skal forholde sig i tilfælde af alarm

e) Foranstaltninger til hurtig alarmering om uheld til den myndighed, der er ansvarlig for at iværksætte den eksterne beredskabsplan, angivelse af, hvilke oplysninger den første alarmering bør indeholde, og foranstaltninger til formidling af mere detaljerede oplysninger, efterhånden som de foreligger

f) Om nødvendigt foranstaltninger til uddannelse af medarbejdere i de opgaver, de forventes at udføre, og, hvor det er relevant, koordinering heraf med beredskabstjenester uden for virksomhedsområdet

g) Foranstaltninger til at yde bistand til uheldsbegrænsende indsatser uden for virksomhedsområdet.

2. Eksterne beredskabsplaner:

a) Navn eller stilling på de personer, der er bemyndiget til at iværksætte beredskabsprocedurerne, og på de personer, der er bemyndiget til at lede og koordinere indsatsen uden for virksomhedsområdet

b) Foranstaltninger til hurtigt at modtage advarsel om hændelser samt procedurer for alarmering og anmodning om indsats

c) Foranstaltninger til koordinering af de ressourcer, der kræves til at gennemføre den eksterne beredskabsplan

d) Foranstaltninger til at yde bistand til uheldsbegrænsende indsatser på virksomhedsområdet

e) Uheldsbegrænsende indsatser uden for virksomhedsområdet, bl.a. under hensyntagen til uheldsscenarier beskrevet i sikkerhedsrapporten og mulige dominoeffekter, herunder sådanne scenarier, der har indvirkning på miljøet

f) Foranstaltninger til at give offentligheden og enhver nabovirksomhed eller anlæg, der falder uden for dette direktivs anvendelsesområde konkret information om uheldet, og om hvordan de bør forholde sig, jf. artikel 9

g) Foranstaltninger til underretning af andre medlemsstaters beredskabstjenester i tilfælde af et større uheld, der kan få grænseoverskridende følger.
BILAG V

Oplysninger til offentligheden i henhold til artikel 14, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, litra a)

DEL 1

For alle virksomheder omfattet af dette direktiv:

1. Driftslederens navn eller firmanavn samt den pågældende virksomheds fuldstændige adresse

2. Bekræftelse af, at virksomheden er underlagt forskrifter og/eller administrative bestemmelser vedtaget til dette direktivs gennemførelse, og at den i artikel 7, stk. 1, omhandlede anmeldelse eller den i artikel 10, stk. 1, omhandlede sikkerhedsrapport er forelagt den kompetente myndighed.

3. En alment forståelig redegørelse for den eller de aktiviteter, der foregår på virksomheden.

4. De relevante farlige stoffer, der er til stede i virksomheden, og som kunne forårsage et større uheld, med angivelse af deres almindelige betegnelser eller, for farlige stoffer opført i bilag I, del 1, deres generiske betegnelser eller fareklassifikation og en alment forståelig angivelse af stoffernes vigtigste farlige karakteristika.

5. Generelle oplysninger om, hvordan den berørte offentlighed om nødvendigt vil blive advaret; fyldestgørende oplysninger om, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af et større uheld, eller anvisning på, hvor disse oplysninger kan indhentes elektronisk.

6. Datoen for det seneste inspektionsbesøg på virksomhedsområdet, jf. artikel 20, stk. 4, eller henvisning til, hvor denne oplysning kan indhentes elektronisk; oplysninger om, hvor der efter anmodning kan indhentes mere detaljerede oplysninger om inspektionen og den tilknyttede inspektionsplan, med forbehold af kravene i artikel 22.

7. Angivelse af, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger, med forbehold af kravene i artikel 22.

DEL 2

For kolonne 3-virksomheder, ud over de i del 1 anførte oplysninger:

1. Generelle oplysninger om arten af risikoen for større uheld, herunder de mulige virkninger for menneskers sundhed og miljøet, og kort beskrivelse af de væsentligste typer af scenarier for større uheld og kontrolforanstaltningerne til at afværge dem.

2. Bekræftelse af, at driftslederen er forpligtet til at træffe tilstrækkelige foranstaltninger på virksomhedsområdet, herunder til at tage kontakt med beredskabstjenesterne, for at sætte ind i tilfælde af større uheld og mindske følgerne heraf mest muligt.

3. Relevante oplysninger fra den eksterne beredskabsplan, der er udarbejdet til imødegåelse af eventuelle virkninger uden for virksomhedsområdet af et uheld. Dette bør omfatte opfordringer til at efterkomme enhver af beredskabstjenesternes instrukser og anmodninger i tilfælde af et uheld.

4. Hvis relevant en indikation af, hvorvidt virksomheden ligger tæt på en anden medlemsstats område med heraf følgende mulighed for et større uheld med grænseoverskridende virkninger som omhandlet i De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas konvention om grænseoverskridende virkninger af industrielle uheld.
BILAG VI

Kriterier for indberetning af et større uheld til Kommissionen, jf. artikel 18, stk. 1

I.

▼C2

Kommissionen skal underrettes om alle større uheld, der falder ind under punkt 1, eller som er forbundet med mindst én af de følger, der er beskrevet i punkt 2, 3, 4 og 5 nedenfor.

▼B

1.   Farlige stoffer

Enhver brand eller eksplosion eller utilsigtet udslip af farlige stoffer i en mængde, der svarer til mindst 5 % af den i kolonne 3 i del 1 eller i kolonne 3 i del 2 i bilag I anførte tærskelmængde.

2.   Personskade eller skade på fast ejendom:

a) et dødsfald

b) seks tilskadekomne i virksomheden med efterfølgende hospitalsophold på mindst 24 timer

c) en person uden for virksomheden indlagt på hospital i mindst 24 timer

d) bolig(er) uden for virksomheden, der er beskadige(t)(de) og ubeboelig(e)

e) evakuering eller opfordring til at holde sig inden døre i over to timer, når værdien (personer × timer) udgør mindst 500

f) afbrydelse af forsyningen med drikkevand, elektricitet og gas eller af telefonforbindelse i over to timer, når værdien (personer × timer) udgør mindst 1 000 .

3.   Umiddelbare skader på miljøet:

a) Permanente eller langvarige skader på terrestriske levesteder

i) 0,5 ha eller derover af et levested, der er vigtigt ud fra et miljøsynspunkt eller et bevaringssynspunkt, og som er beskyttet i henhold til lovgivningen

ii) 10 ha eller derover af et mere udstrakt levested, herunder landbrugsjorder.

b) Betydelige eller langvarige skader på levesteder i overfladevand eller i havet

i) 10 km eller derover af en flod, en kanal eller et vandløb

ii) 1 ha eller derover af en sø eller dam

iii) 2 ha eller derover af et delta

iv) 2 ha eller derover af et kystområde eller hav.

c) Betydelige skader på et grundvandsmagasin eller grundvandet

1 ha eller derover.

4.   Materielle skader:

a) materielle skader i virksomheden: mindst 2 000 000  EUR

b) materielle skader uden for virksomheden: mindst 500 000  EUR.

5.   Grænseoverskridende skader:

Ethvert større uheld, hvori direkte indgår et farligt stof, og som får følger uden for den pågældende medlemsstats område.

II.

Alle uheld eller »næsten-uheld«, som medlemsstaterne anser for at være af særlig teknisk interesse for forebyggelse af større uheld og begrænsning af følgerne af sådanne uheld, men som ikke opfylder ovennævnte kvantitative kriterier, bør indberettes til Kommissionen.
BILAG VIISAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 96/82/EF

Dette direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, første afsnit

Artikel 2, stk. 1, og artikel 3, nr. 2) og 3)

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit

Artikel 3, nr. 12)

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3, nr. 1)

Artikel 3, nr. 1)

Artikel 3, nr. 2)

Artikel 3, nr. 8)

Artikel 3, nr. 3)

Artikel 3, nr. 9)

Artikel 3, nr. 4)

Artikel 3, nr. 10)

Artikel 3, nr. 5)

Artikel 3, nr. 13)

Artikel 3, nr. 6)

Artikel 3, nr. 14)

Artikel 3, nr. 7)

Artikel 3, nr. 15)

Artikel 3, nr. 8)

Artikel 3, nr. 16)

Artikel 3, nr. 2)-7), artikel 3, nr. 11) og12) og artikel 3, nr. 17)-19)

Artikel 4

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, litra a)-f) og litra h)

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, litra g), og artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 6, stk. 2, litra a)-g)

Artikel 7, stk. 1, litra a)-g)

Artikel 6, stk. 3

Artikel 7, stk. 3

Artikel 6, stk. 4

Artikel 7, stk. 4, litra a)-c)

Artikel 7, stk. 4, litra d)

Artikel 7, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 7, stk. 1a

Artikel 8, stk. 2, litra a)

Artikel 7, stk. 2

Artikel 8, stk. 5

Artikel 7, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

Artikel 8, stk. 4

Artikel 8, stk. 5

Artikel 8, stk. 1 og 2

Artikel 9, stk. 1 og 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9, stk. 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 9, stk. 2, første afsnit

Artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 2, andet afsnit

Artikel 9, stk. 3

Artikel 10, stk. 3

Artikel 9, stk. 4

Artikel 10, stk. 6

Artikel 9, stk. 5

Artikel 10, stk. 5

Artikel 9, stk. 6

Artikel 10, stk. 4

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 12, stk. 1, litra a) og b), og artikel 12, stk. 2

Artikel 11, stk. 1, litra c)

Artikel 12, stk. 1, litra c)

Artikel 11, stk. 2

Artikel 12, stk. 3

Artikel 11, stk. 3

Artikel 12, stk. 4 og 5

Artikel 11, stk. 4

Artikel 12, stk. 6, første afsnit

Artikel 11, stk. 4a

Artikel 12, stk. 6, andet afsnit

Artikel 11, stk. 5

Artikel 12, stk. 7

Artikel 11, stk. 6

Artikel 12, stk. 8

Artikel 12, stk. 1, første afsnit

Artikel 13, stk. 1

Artikel 12, stk. 1, andet afsnit

Artikel 13, stk. 2

Artikel 12, stk. 1a

Artikel 12, stk. 2

Artikel 13, stk. 3

Artikel 13, stk. 4

Artikel 13, stk. 1, første afsnit

Artikel 14, stk. 2, første afsnit, litra a), og artikel 14, stk. 2, andet afsnit, andet punktum

Artikel 13, stk. 1, andet afsnit, første og tredje punktum

Artikel 14, stk. 2, andet afsnit, sidste punktum

Artikel 13, stk. 1, andet afsnit, andet punktum

Artikel 14, stk. 1

Artikel 13, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 14, stk. 2, andet afsnit, første punktum

Artikel 14, stk. 1, andet punktum

Artikel 13, stk. 2

Artikel 14, stk. 3

Artikel 13, stk. 3

Artikel 14, stk. 4

Artikel 13, stk. 4, første punktum

Artikel 14, stk. 2, litra b)

Artikel 13, stk. 4, andet og tredje punktum

Artikel 22, stk. 3, første og andet afsnit

Artikel 13, stk. 5

Artikel 15, stk. 1

Artikel 13, stk. 6

Artikel 14, stk. 2, litra c)

Artikel 15, stk. 2-7

Artikel 14, stk. 1

Artikel 16

Artikel 14, stk. 2

Artikel 17

Artikel 15, stk. 1, litra a)-d)

Artikel 18, stk. 1, litra a)-d), og artikel 18, stk. 2, første afsnit

Artikel 15, stk. 2, første afsnit

Artikel 18, stk. 1, litra e), og artikel 18, stk. 3

Artikel 15, stk. 2, andet afsnit

Artikel 18, stk. 2, andet afsnit

Artikel 15, stk. 3

Artikel 18, stk. 4

Artikel 16

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2 og 3

Artikel 17

Artikel 19

Artikel 18, stk. 1

Artikel 20, stk. 1 og 2

Artikel 18, stk. 2, litra a)

Artikel 20, stk. 4

Artikel 18, stk. 2, litra b) og c)

Artikel 20, stk. 7

Artikel 18, stk. 3

Artikel 20, stk. 11

Artikel 20, stk. 3, 5, 6, 8, 9 og 10

Artikel 19, stk. 1

Artikel 21, stk. 1

Artikel 19, stk. 1a, første afsnit

Artikel 21, stk. 3, første afsnit

Artikel 19, stk. 1a, andet afsnit

Artikel 21, stk. 3, andet afsnit

Artikel 19, stk. 2, første afsnit

Artikel 21, stk. 4

Artikel 19, stk. 2, andet afsnit

Artikel 21, stk. 6

Artikel 19, stk. 3

Artikel 21, stk. 7

Artikel 21, stk. 5

Artikel 19, stk. 4

Artikel 21, stk. 2

Artikel 20, stk. 1, første afsnit

Artikel 22, stk. 1

Artikel 20, stk. 1, andet afsnit

Artikel 22, stk. 2

Artikel 20, stk. 2

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 21, stk. 1

Artikel 25

Artikel 21, stk. 2

Artikel 21, stk. 5

Artikel 22

Artikel 27

Artikel 23

Artikel 32

Artikel 24

Artikel 31

Artikel 25

Artikel 33

Artikel 26

Artikel 34

Artikel 26 og artikel 28-30

Bilag I, indledende afsnit

Bilag I, »Indledning«, punkt 1-5

Bilag I, noter til bilag I, note 1-3

Bilag I, »Indledning«, punkt 6 og 7

Bilag I, del 1

Bilag I, del 2

Bilag I, del 1, noter til del 1, note 1-6

Bilag I, noter til bilag I, note 13-18

Bilag I, del 1, noter til del 1, note 7

Bilag I, noter til bilag I, note 20

Bilag I, noter til bilag I, note 7

Bilag I, del 2

Bilag I, del 1

Bilag I, del 2, noter til del 2, note 1

Bilag I, noter til bilag I, note 1, 5 og 6

Bilag I, del 2, noter til del 2, note 2

Bilag I, noter til bilag I, note 8-10

Bilag I, del 2, noter til del 2, note 3

Bilag I, noter til bilag I, note 11.1, 11.2 og 12

Bilag I, del 2, noter til del 2, note 4

Bilag I, noter til bilag I, note 4

Bilag II, del I-III

Bilag II, punkt 1-3

Bilag II, del IV, punkt A

Bilag II, punkt 4, litra a)

Bilag II, punkt 4, litra a), nr. i)-iii)

Bilag II, del IV, punkt B

Bilag II, punkt 4, litra b)

Bilag II, punkt 4, litra c)

Bilag II, del IV, punkt C

Bilag II, punkt 4, litra d)

Bilag II, del V, punkt A-C

Bilag II, punkt 5, litra a)-c)

Bilag II, del V, punkt D

Bilag II, punkt 5, litra d)

Bilag III, indledning og litra a) og b)

Bilag III, indledning og litra a)

Artikel 8, stk. 1 og 5

Bilag III, litra c), nr. i)-iv)

Bilag III, litra b), nr. i)-iv)

Bilag III, litra c), nr. v)-vii)

Bilag III, litra b), nr. v)-vii)

Bilag IV

Bilag IV

Bilag V, punkt 1

Bilag V, del 1, punkt 1

Bilag V, punkt 2

Bilag V, punkt 3-5

Bilag V, del 1, punkt 2-4

Bilag V, punkt 6

Bilag V, del 2, punkt 1

Bilag V, punkt 7 og 8

Bilag V, del 1, punkt 5

Bilag V, del 1, punkt 6

Bilag V, punkt 9 og 10

Bilag V, del 2, punkt 2 og 3

Bilag V, punkt 11

Bilag V, del 1, punkt 7

Bilag V, del 2, punkt 4

Bilag VI, I

Bilag VI, del I

Bilag VI, II

Bilag VI, del II

Bilag VII( 1 ) EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1.

( 2 ) EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.

( 3 ) EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

( 4 ) EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.

( 5 ) Nærmere retningslinjer for, hvornår testning ikke behøves, findes i beskrivelsen af metode A.14 i Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008/EF af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1).

( 6 ) EUT L 147 af 9.6.1975, s. 40.

( 7 ) 15,75 vægtprocent nitrogen afledt af ammoniumnitrat svarer til 45 % ammoniumnitrat.

( 8 ) 24,5 vægtprocent nitrogen afledt af ammoniumnitrat svarer til 70 % ammoniumnitrat.

( 9 ) EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.

( 10 ) 28 vægtprocent nitrogen afledt af ammoniumnitrat svarer til 80 % ammoniumnitrat.

Top