EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32011L0097

Padomes Direktīva 2011/97/ES ( 2011. gada 5. decembris ), ar ko Direktīvu 1999/31/EK groza attiecībā uz tāda metāliskā dzīvsudraba īpašiem glabāšanas kritērijiem, ko uzskata par atkritumiem

OV L 328, 10.12.2011., 49./52. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 034 Lpp. 186 - 189

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/97/oj

10.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/49


PADOMES DIREKTĪVA 2011/97/ES

(2011. gada 5. decembris),

ar ko Direktīvu 1999/31/EK groza attiecībā uz tāda metāliskā dzīvsudraba īpašiem glabāšanas kritērijiem, ko uzskata par atkritumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008 (2008. gada 22. oktobris) par metāliskā dzīvsudraba un noteiktu dzīvsudraba savienojumu un maisījumu eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu, kā arī Padomes Direktīvu 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem (2) un jo īpaši tās 16. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1102/2008 noteikts, ka, atkāpjoties no Direktīvas 1999/31/EK 5. panta 3. punkta a) apakšpunkta, metālisko dzīvsudrabu, ko uzskata par atkritumiem, pienācīgi noslēgtu var ierobežotu laiku, kas pārsniedz vienu gadu, vai pastāvīgi glabāt konkrētu veidu atkritumu poligonos.

(2)

Par atkritumiem uzskatāma metāliskā dzīvsudraba glabāšana jau reglamentēta ar Savienības tiesību aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

(3)

Par atkritumiem uzskatāma metāliskā dzīvsudraba glabāšanai uz laiku līdz vienam gadam ir jāsaņem atļauja saskaņā ar 23. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem (3).

(4)

Direktīva 1999/31/EK un Padomes Lēmums 2003/33/EK (2002. gada 19. decembris), ar ko nosaka kritērijus un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos saskaņā ar Direktīvas 1999/31/EK 16. pantu un II pielikumu (4), attiecas uz iekārtām metāliska dzīvsudraba glabāšanai ilgāk par vienu gadu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1102/2008 3. panta 1. punktu.

(5)

Tas jo īpaši nozīmē, ka visām iekārtām metāliskā dzīvsudraba glabāšanai ilgāk par vienu gadu ir jāsaņem atļauja saskaņā ar Direktīvas 1999/31/EK 7., 8. un 9. pantu un ka uz šādām iekārtām attiecas minētās direktīvas 12. panta noteikumi par kontroles un monitoringa procedūrām, bet attiecībā uz pazemes glabātavām – arī Lēmuma 2003/33/EK A papildinājumā noteiktās prasības par drošības novērtējumu.

(6)

Uz šādām glabātavām attiecas arī Direktīvā 2008/98/EK noteiktās vispārīgās prasības par uzskaiti.

(7)

Turklāt uz virszemes iekārtām pagaidu glabāšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1102/2008 3. panta 2. punktu attiecas Padomes Direktīva 96/82/EK (1996. gada 9. decembris) par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (5).

(8)

Tomēr visi šie noteikumi pilnībā neatspoguļo metāliskajam dzīvsudrabam raksturīgās īpašības, un tāpēc ir nepieciešamas papildu prasības.

(9)

Šajās papildu prasībās būtu jāņem vērā pētījumi par metāliskā dzīvsudraba drošas glabāšanas iespējām, tostarp tā solidifikāciju. Videi drošu solidifikācijas paņēmienu izstrādē ir gūti zināmi panākumi, tomēr vēl ir priekšlaicīgi pieņemt lēmumus par to izmantošanas iespējām plašākā mērogā.

(10)

Drošu un zinātniski pamatotu pastāvīgas glabāšanas prasību noteikšanai vajadzīgi papildu pētījumi par pazemes glabāšanas iekārtās novietota metāliskā dzīvsudraba īpašībām ilgtermiņā. Tāpēc šajā direktīvā noteiktās prasības būtu jāatiecina tikai uz pagaidu glabāšanu, un tās ir uzskatāmas par piemērotām – un tādām, kas atbilst labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, – metāliskā dzīvsudraba glabāšanai uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

(11)

Tāpēc Direktīva 1999/31/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Direktīvas 1999/31/EK 16. pantā minētā komiteja nav sniegusi atzinumu. Tāpēc Padome var pieņemt šo direktīvu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 1999/31/EK I, II un III pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2013. gada 15. martam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 5. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

W. PAWLAK


(1)  OV L 304, 14.11.2008., 75. lpp.

(2)  OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.

(3)  OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

(4)  OV L 11, 16.1.2003., 27. lpp.

(5)  OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 1999/31/EK I, II un III pielikumu groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumam pievieno šādu punktu:

“8.   Metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšana

Attiecībā uz metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanu, kas ir ilgāka par vienu gadu, ievēro šādas prasības:

metālisko dzīvsudrabu glabā atsevišķi no citiem atkritumiem,

konteinerus glabā uzkrāšanas kolektoros, kuri ir pārklāti ar piemērotu aizsargpārklājumu, lai tajos nebūtu plaisu un spraugu un tie būtu metālisko dzīvsudrabu necaurlaidīgi, un kuru ierobežojošais tilpums ir atbilstošs glabājamā dzīvsudraba daudzumam,

glabātavās ir pietiekamas dabīgas vai mākslīgas barjeras, kas nodrošina vides aizsardzību pret dzīvsudraba emisijām, un to ierobežojošais tilpums ir atbilstošs glabāšanā novietotā dzīvsudraba kopējam daudzumam,

glabātavu grīdām ir hermētiķa klājums, kas ir izturīgs pret dzīvsudrabu; tām ir slīpums ar noteci uz kolektora aku,

glabātavas ir aprīkotas ar ugunsaizsardzības sistēmu,

glabātavas ir iekārtotas tā, lai visi konteineri no tām būtu viegli izņemami.”;

2)

direktīvas II pielikumam pievieno šādu punktu:

“6.   Īpašas prasības attiecībā uz metālisko dzīvsudrabu

Attiecībā uz metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanu, kas ir ilgāka par vienu gadu, ievēro šādas prasības:

A.

Dzīvsudraba sastāvs

Metāliskais dzīvsudrabs atbilst šādām specifikācijām:

dzīvsudraba saturs ir lielāks par 99,9 % masas,

tas nesatur piemaisījumus, kas var izraisīt oglekļa tērauda vai nerūsējošā tērauda koroziju (piemēram, slāpekļskābes šķīdumu, hlorīdu sāļu šķīdumus).

B.

Konteineri

Metāliskā dzīvsudraba glabāšanai izmantotie konteineri ir izturīgi pret koroziju un triecienizturīgi. Tāpēc tiem nav metinātu šuvju. Konteineri atbilst šādām konkrētām specifikācijām:

konteineru materiāls: oglekļa tērauds (vismaz ASTM A36) vai nerūsējošais tērauds (AISI 304, 316L),

konteineri ir hermētiski, gāzu un šķidrumu necaurlaidīgi,

konteineru ārējā virsma ir izturīga pret glabāšanas apstākļu iedarbību,

konteineru konstrukcijas tips iztur krišanas testu un hermētiskuma testu, kas aprakstīti testu un kritēriju rokasgrāmatas 6.1.5.3. un 6.1.5.4. nodaļā ANO rekomendācijās par bīstamo kravu pārvadājumiem (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria).

Lai pastāvīgi nodrošinātu pietiekamu neaizpildīto tilpumu un lai, šķidrumam izplešoties līdz ar temperatūras paaugstināšanos, nerastos noplūdes vai konteinera neatgriezeniski bojājumi, maksimāli pieļaujamais konteinera tilpuma pildījuma koeficients ir 80 %.

C.

Pieņemšanas procedūras

Glabāšanā pieņem tikai konteinerus, kas atbilst šajā iedaļā noteiktajām prasībām.

Pieņemšanas procedūras atbilst šādām prasībām:

pieņem tikai iepriekš noteiktajiem minimālajiem pieņemšanas kritērijiem atbilstošu metālisko dzīvsudrabu,

pirms novietošanas glabāšanā konteineriem veic vizuālu pārbaudi. Glabāšanā nepieņem bojātus, nehermētiskus vai korodējušus konteinerus,

uz konteinera ir materiālā iekalts pastāvīgs marķējums, kurā norādīts konteinera identifikācijas numurs, konstrukcijas materiāls, taras masa, ražotājs un ražošanas datums,

uz konteineriem ir pastāvīgi piestiprināta uzraksta plāksne, kurā norādīts tā sertifikāta identifikācijas numurs.

D.

Sertifikāts

Iepriekš C iedaļā minētajā sertifikātā ir šādi elementi:

tā uzņēmuma nosaukums un adrese, kurā atkritumi radušies,

par konteinera piepildīšanu atbildīgās personas nosaukums un adrese,

piepildīšanas vieta un datums,

dzīvsudraba daudzums,

dzīvsudraba tīrības pakāpe un attiecīgos gadījumos piemaisījumu apraksts, pievienojot analīzes protokolu,

apliecinājums, ka konteinerus lieto tikai dzīvsudraba transportam/glabāšanai,

konteineru identifikācijas numuri,

īpašas piezīmes, ja ir.

Sertifikātus izdod uzņēmums, kurā atkritumi radušies, bet, ja to nav, persona, kas ir atbildīga par to apsaimniekošanu.”;

3)

direktīvas III pielikumam pievieno šādu punktu:

“6   Īpašas prasības attiecībā uz metālisko dzīvsudrabu

Attiecībā uz metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanu, kas ir ilgāka par vienu gadu, ievēro šādas prasības:

A.

Monitoringa, inspekcijas un ārkārtas rīcības prasības

Glabātavā ir uzstādīta dzīvsudraba tvaiku koncentrācijas nepārtrauktu mērījumu monitoringa sistēma, kuras jutība ir vismaz 0,02 mg dzīvsudraba/m3. Sensori ir novietoti grīdas un griestu līmenī. Monitoringa sistēmā ietilpst skaņas un vizuāla avārijas signalizācija. Sistēmas apkopi veic katru gadu.

Pilnvarota persona vismaz vienu reizi mēnesī veic glabātavas un konteineru vizuālu pārbaudi. Gadījumos, kad tiek konstatētas noplūdes, glabātavas operators nekavējoties veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu dzīvsudraba emisijas vidē un atjaunotu dzīvsudraba glabāšanas drošību. Saskaņā ar 12. panta b) punktu uzskatāms, ka noplūdēm ir ievērojama kaitīga iedarbība uz vidi.

Glabāšanas objektā ir pieejami rīcības plāni ārkārtas situācijās un darbam ar metālisko dzīvsudrabu piemēroti aizsarglīdzekļi.

B.

Dokumentācijas glabāšana

Visu dokumentāciju, kas satur II pielikuma 6. punktā un šā punkta A iedaļā minēto informāciju, arī konteineriem pievienotos sertifikātus, kā arī uzskaites datus par metāliskā dzīvsudraba izņemšanu no glabāšanas, nosūtīšanu pēc pagaidu glabāšanas un datus par paredzēto galamērķi un paredzēto rīcību glabā vismaz trīs gadus pēc dzīvsudraba glabāšanas termiņa beigām.”


Augša