EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32011L0091

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/91/ES ( 2011. gada 13. decembris ) par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 334, 16.12.2011., 1./5. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 024 Lpp. 27 - 31

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/91/oj

16.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/91/ES

(2011. gada 13. decembris)

par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju

(kodificēta redakcija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PARLAMENTS UN PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 89/396/EEK (1989. gada 14. jūnijs) par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju (3), ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Iekšējais tirgus aptver teritoriju bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta brīva preču, personu, pakalpojumu un kapitāla aprite.

(3)

Pārtikas produktu tirdzniecība ieņem ļoti nozīmīgu vietu iekšējā tirgū.

(4)

Norāde par pārtikas produkta partiju atbilst prasībai pēc pilnīgākas informācijas par produktu identitāti. Šāda norāde ir derīgs informācijas avots, ja pārtikas produkti ir strīda objekti vai apdraud patērētāju veselību.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK (2000. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (5) nav noteikumu par partijas identifikācijas norādēm.

(6)

Starptautiskā līmenī pastāv vispārējs pienākums nodrošināt atsauci uz fasētu pārtikas produktu ražošanas vai iepakošanas partiju. Savienības pienākums ir veicināt starptautiskā tirgus attīstību.

(7)

Tādēļ ir ieteicams paredzēt vispārīgus un horizontāla rakstura noteikumus, lai veiktu vienotu preču partijas identifikācijas sistēmu.

(8)

Minētās sistēmas efektivitāte ir atkarīga no tās piemērošanas dažādās tirdzniecības stadijās. Ir vēlams tomēr neiekļaut noteiktus produktus un darbības, jo īpaši tās, kas tiek veiktas lauksaimniecības produktu sadales tīkla sākumposmā.

(9)

Jāņem vērā tas, ka dažu pārtikas produktu, piemēram, porcijsaldējuma, iegāde tūlītējai lietošanai nozīmē to, ka nebūtu lietderīgi norādīt partiju tieši uz katra iepakojuma. Tomēr attiecībā uz minētajiem produktiem partija obligāti būtu jānorāda uz kopējā iepakojuma.

(10)

Partijas koncepcija paredz, ka vairākām pārtikas produktu tirdzniecības vienībām ir gandrīz identiskas ražošanas, izgatavošanas vai iepakošanas īpašības. Tādēļ minētā koncepcija nebūtu jāattiecina uz plašpatēriņa produktiem vai produktiem, kas savas individuālās specifikas vai neviendabīguma dēļ nevar tikt uzskatīti par vienveidīgas preču partijas sastāvdaļām.

(11)

Ņemot vērā izmantoto identifikācijas metožu dažādību, preču partijas noteikšanai un attiecīgas norādes vai zīmes pievienošanai vajadzētu būt tirgotāja ziņā.

(12)

Lai izpildītu informācijas prasības, kam šī norāde ir paredzēta, tai vajadzētu būt skaidri atšķiramai un atpazīstamai.

(13)

Minimālo derīguma termiņu vai “izlietot līdz” datumu saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK var izmantot par partijas identifikāciju ar noteikumu, ka datums ir norādīts precīzi.

(14)

Šai direktīvai nevajadzētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz I pielikuma B daļā izklāstītajiem termiņiem Direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Šī direktīva attiecas uz norādi, kas ļauj identificēt pārtikas produkta partiju.

2.   Šajā direktīvā “partija” nozīmē pārtikas produkcijas vienību sēriju, kas izgatavota, ražota vai iepakota faktiski vienādos apstākļos.

2. pants

1.   Pārtikas produktu nedrīkst laist tirgū, ja tam nav 1. panta 1. punktā minētās norādes.

2.   Panta 1. punkts neattiecas uz:

a)

lauksaimniecības produktiem, kuri no saimniecības:

i)

tiek pārdoti vai piegādāti pagaidu glabāšanas, sagatavošanas vai iepakošanas vietām;

ii)

transportēti uz ražotājuzņēmumu; vai

iii)

savākti tūlītējai iesaistīšanai tiešās sagatavošanas vai pārstrādes sistēmā;

b)

pārtikas produktiem, ko galapatērētājam pārdod nefasētā veidā, iepako pēc pircēja pieprasījuma vai fasē tūlītējai pārdošanai;

c)

iepakojumiem vai taru, kuru lielākās sānu daļas laukums ir mazāks par 10 cm2;

d)

porcijsaldējumu. Norāde, kas ļauj identificēt partiju, parādās uz kopējā iepakojuma.

3. pants

Partiju katrā atsevišķā gadījumā nosaka attiecīgā pārtikas produkta ražotājs, izgatavotājs vai iepakotājs, vai pirmais pārdevējs Savienībā.

Norādi, kas minēta 1. panta 1. punktā, nosaka un pievieno viena vai otra uzņēmēja uzraudzībā. Pirms tās jābūt burtam “L”, izņemot gadījumus, kad šī norāde ir skaidri atšķirama no citām norādēm uz etiķetes.

4. pants

Ja pārtikas produkti ir fasēti, 1. panta 1. punktā minētajai norādei un vajadzības gadījumā burtam “L” jābūt uz to fasējuma vai tam pievienotās etiķetes.

Ja pārtikas produkti nav fasēti, 1. panta 1. punktā minētajai norādei un vajadzības gadījumā burtam “L” jābūt uz iepakojuma vai taras, vai, ja tas nav iespējams, attiecīgajos komercdokumentos.

Visos gadījumos norādei jābūt viegli saskatāmai, skaidri salasāmai un neizdzēšamai.

5. pants

Ja uz etiķetes ir norādīts minimālais derīguma termiņš vai “izlietot līdz” datums, 1. panta 1. punktā minētai norādei uz pārtikas produkta nav jābūt, ar noteikumu, ka datums ietver vismaz nešifrētu dienas un mēneša norādi šādā secībā.

6. pants

Šo direktīvu piemēro, neierobežojot norādījumus, kas izklāstīti īpašos Savienības noteikumos.

Komisija publicē un pastāvīgi atjauno attiecīgo noteikumu sarakstu.

7. pants

Direktīvu 89/396/EEK, kā tā grozīta ar I pielikuma A daļā uzskaitītajām direktīvām, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz I pielikuma B daļā minētajiem termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

8. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2011. gada 13. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. SZPUNAR


(1)  OV C 54, 19.2.2011., 34. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2011. gada 11. maija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 8. novembra lēmums.

(3)  OV L 186, 30.6.1989., 21. lpp.

(4)  Sk. I pielikuma A daļu.

(5)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar turpmāko grozījumu sarakstu

(minēta 7. pantā)

Padomes Direktīva 89/396/EEK

(OV L 186, 30.6.1989., 21. lpp.)

Padomes Direktīva 91/238/EEK

(OV L 107, 27.4.1991., 50. lpp.)

Padomes Direktīva 92/11/EEK

(OV L 65, 11.3.1992., 32. lpp.)

B   DAĻA

Termiņu uzskaitījums transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 7. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

89/396/EEK

1990. gada 20. jūnijs (1)

91/238/EEK

92/11/EEK


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 89/396/EEK 7. panta pirmo daļu, kā tā grozīta ar Direktīvu 92/11/EEK:

“Dalībvalstis vajadzības gadījumā groza savus normatīvos vai administratīvos aktus tā, lai:

atļautu tirdzniecību ar produktiem, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, ne vēlāk kā no 1990. gada 20. jūnija,

aizliegtu tirdzniecību ar produktiem, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām, sākot ar 1992. gada 1. jūliju. Tomēr tirdzniecību ar produktiem, kas laisti tirgū vai marķēti pirms minētā datuma un neatbilst šai direktīvai, var turpināt, līdz krājumi ir beigušies.”


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 89/396/EEK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. panta 1. un 2. punkts

2. panta 1. un 2. punkts

2. panta 3. punkts

3. līdz 6. pants

3. līdz 6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

I pielikums

II pielikums


Augša