Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32011L0071

Komisijas Direktīva 2011/71/ES ( 2011. gada 26. jūlijs ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu kreozotu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 195, 27.7.2011., 46./51. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 287 - 292

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2013; Atcelts ar 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/71/oj

27.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/46


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2011/71/ES

(2011. gada 26. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu kreozotu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Kreozots ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 kreozots novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai koksnes konservantos, kas ir minētās direktīvas V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Zviedrija, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2007. gada 31. oktobrī Komisijai iesniedza kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu. No šā ziņojuma izriet, ka novērtēšana aptver tikai B pakāpes un C pakāpes kreozotu, kā noteikts Eiropas standartā EN 13991:2003.

(4)

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām sākās 2008. gada 30. aprīlī. Apspriedes rezultāts tika publiskots un apspriests par Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū īstenošanu atbildīgo iestāžu pārstāvju 30. sanāksmē.

(5)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2010. gada 17. decembrī iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(6)

Novērtējuma ziņojums liecina, ka koksnes konservanti, kuri satur kreozotu, dažos no novērtētajiem paņēmieniem, ar kuriem tos izmanto koksnes apstrādē, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Turklāt iepriekšminētajā ieinteresēto personu apspriedē tika sniegtas nepārprotamas liecības, ka noteikti kreozota izmantošanas veidi sniegs ievērojamus sociālus un ekonomiskus ieguvumus. Saistībā ar apspriedi iesniegtajās un publicētajās dzīves cikla analīzēs pausts uzskats, ka dažkārt kreozotam nav piemērotu alternatīvu, kas būtu mazāk kaitīgas videi. Tāpēc ir lietderīgi kreozotu iekļaut minētās direktīvas I pielikumā.

(7)

Tomēr riska novērtējumā noteikts, ka daži novērtējuma ziņojumā aplūkotie koksnes izmantošanas scenāriji rada nepieļaujamu apdraudējumu videi.

(8)

Turklāt kreozots ir identificēts kā kancerogēna viela devās, kas mazākas par nenovērojamas kaitīgas iedarbības līmeni, un ir klasificēts kā 1.B kategorijas kancerogēna viela saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (3).

(9)

Kreozota sastāvā ir simtiem savienojumu, un tā galvenā sastāvdaļa ir policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (“PAH”). Daži no tiem Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) Riska novērtēšanas komitejas atzinumā novērtēti kā noturīgi, bioakumulatīvi un toksiski (“PBT”; antracēns (4)) vai ļoti noturīgi un ļoti bioakumulatīvi (“vPvB”; fluorantracēns, fenantrēns un pirēns (5)) saskaņā ar kritērijiem, kas izklāstīti XIII pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (6).

(10)

PAH ir iekļauti to vielu sarakstā, uz kurām attiecas 1979. gada Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokola par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (“POP”) III pielikumā un III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulai (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (7).

(11)

Norādījumos, ko 1979. gada Konvencijas par pārrobežu gaisa piesārņojumu lielos attālumos izpildinstitūcija pieņēmusi ar Lēmumu 2009/4/EK, atrodams labāko pieejamo tehnisko paņēmienu saraksts POP emisiju ierobežošanai no galvenajiem stacionārajiem avotiem. Šo norādījumu V iedaļas E daļā īpaši aplūkotas PAH emisijas, kas saistītas ar koksnes konservāciju, izmantojot no akmeņogļu darvas iegūtus produktus, kas satur PAH, kā, piemēram, kreozotu. Metodes attiecas uz koksnes piesūcināšanu, uzglabāšanu, apstrādi un izmantošanu, kā arī ietver alternatīvas, kas samazina nepieciešamību izmantot PAH saturošus produktus. Tajā ieteikti arī labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, kas izmantojami šādi apstrādātas koksnes dedzināšanai.

(12)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 850/2004 6. panta 2. punkta otro daļu un saistībā ar minētās regulas III pielikumu dalībvalstīm jāpieņem rīcības plāns, iekļaujot pasākumus attīstības veicināšanai un gadījumos, kad tas uzskatāms par lietderīgu, jāprasa lietot aizstājējus vai modificētus materiālus, produktus un procesus, lai novērstu PAH rašanos un izdalīšanos. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 850/2004 3. panta 3. punktu dalībvalstis un Komisija atbilstoši vērtēšanas un atļauju piešķiršanas shēmām attiecībā uz esošajām ķīmiskajām vielām un pesticīdiem saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem veic attiecīgus pasākumus, lai kontrolētu esošās ķīmiskās vielas un pesticīdus, kuriem ir POP īpašības.

(13)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (8), identificē PAH kā prioritāras bīstamās vielas, kuru radītais virszemes ūdeņu piesārņojums izplūžu, emisiju vai zudumu dēļ ir jāizbeidz vai pakāpeniski jāpārtrauc.

(14)

Tādēļ ir lietderīgi atstāt PAH iekļauto vielu sarakstā tikai uz pieciem gadiem un ņemt vērā salīdzinošu riska novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 5. punkta i) apakšpunkta otro daļu pirms tā atkārtotas iekļaušanas I pielikumā.

(15)

Turklāt kreozotu saturošu biocīdo produktu izmantošana jāatļauj tikai tajos gadījumos, kad, ņemot vērā visus vietējos un citus apstākļus, nav citu piemērotu alternatīvu. Ja ir iesniegts pieteikums produktu izmantošanas atļaujas vai savstarpējas atzīšanas saņemšanai, dalībvalstij, kas pieņem pieteikumu, pieteikuma iesniedzējam jāpieprasa aizstāšanas iespēju tehniskā un ekonomiskā pamatojuma analīze. Pamatojoties uz šo analīzi un citu tai pieejamo informāciju, dalībvalstij, kura izdod atļauju, jāpamato secinājums par to, ka nav piemērotu alternatīvu, un šis pamatojums jāpaziņo Komisijai tajā posmā, kad produkta atļaujas varētu būt piešķirtas. Šajā sakarā, lai palielinātu pārredzamību, ir lietderīgi pieprasīt dalībvalstīm iekļaut pārskatā informāciju par to, kā tiek veicināta alternatīvu risinājumu attīstība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 850/2004 6. panta 2. punktu, vai nu tieši, vai ar atsauci uz publicētu rīcības plānu. Lai vēl vairāk palielinātu pārredzamību, ir lietderīgi nodrošināt šīs informācijas publiskošanu.

(16)

Savienības mērogā nav novērtēti visi ar kreozotu apstrādātas koksnes iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm novērtēt tos lietojumus vai kaitīgās iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija reprezentatīvi pārstāvēti Savienības mēroga riska novērtējumā, un, piešķirot produktu atļaujas, nodrošināt, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši noteikumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(17)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 31. ierakstā paredzēti noteikumi par kreozota lietošanu koksnes apstrādei un ar kreozotu apstrādātas koksnes laišanu tirgū. Ir lietderīgi paredzēt, ka to biocīdo produktu atļauju saņemšanai, kas satur kreozotu, jāatbilst šiem ierobežojumiem. Ar Komisijas 1999. gada 26. oktobra Lēmumu 1999/832/EK par valsts noteikumiem, kurus paziņojusi Nīderlandes Karaliste, attiecībā uz kreozota lietošanas un laišanas tirgū ierobežojumiem (9), 2002. gada 23. janvāra Lēmumu 2002/59/EK par valsts noteikumu projektu, kuru saskaņā ar EK Līguma 95. panta 5. punktu paziņojusi Nīderlandes Karaliste, par ar kreozotu apstrādātas koksnes laišanas tirgū un kreozota lietošanas koksnes apstrādē ierobežojumiem (10) un 2002. gada 31. oktobra Lēmumu 2002/884/EK par valsts noteikumiem, kurus saskaņā ar EK Līguma 95. panta 4. punktu un 5. punktu paziņojusi Nīderlandes Karaliste, attiecībā uz ar kreozotu apstrādātas koksnes laišanas tirgū un kreozota lietošanas koksnes apstrādē ierobežojumiem (11) Komisija pilnvarojusi Nīderlandi saglabāt pašreizējos stingrākos valsts noteikumus, par kuriem paziņots saskaņā ar EK līgumu. Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 67. panta 3. punktu un kā noteikts Komisijas paziņojumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 67. panta 3. punktu (12), šie ierobežojumi var būt spēkā līdz 2013. gada 1. jūnijam. Šajos ierobežojumos ietverts aizliegums izmantot ar kreozotu apstrādātu koksni tādiem lietojumiem, kuros notiek saskare ar virszemes ūdeņiem vai gruntsūdeņiem.

(18)

Ņemot vērā novērtēšanas ziņojumā konstatēto, ir lietderīgi noteikt, ka attiecībā uz produktiem, kuri satur kreozotu un kurus izmanto par koksnes konservantiem, atļaujas tiek piešķirtas, paredzot īpašus riska samazināšanas pasākumus. Ņemot vērā kreozota kancerogēnās īpašības, ir lietderīgi pieprasīt, lai produktu atļaujas biocīdiem produktiem, kuru sastāvā ir šis materiāls, atbilstu prasībai veikt visus iespējamos pasākumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (13), lai aizsargātu darbiniekus, ieskaitot tālākos lietotājus, no kaitīgās ietekmes koksnes apstrādes procesā un izmantojot apstrādāto koksni. Ņemot vērā attiecībā uz augsni un ūdenstilpēm identificētos riskus, jāveic pienācīgi riska mazināšanas pasākumi, lai aizsargātu augsni un ūdenstilpes. Tāpēc jāparedz instrukcijas, kurās norādīts, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama nojumē, uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes vai tiem abiem un produktu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai.

(19)

Ir svarīgi šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tiem tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur kreozotu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(20)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(21)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm būtu jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai.

(22)

Tādēļ atbilstīgi būtu jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(23)

Ar Direktīvas 98/8/EK 28. panta 1. punktu izveidotā komiteja nav sniegusi atzinumu par šajā direktīvā paredzētajiem pasākumiem, tāpēc Komisija priekšlikumu par minētajiem pasākumiem iesniedza Padomei un nosūtīja to Eiropas Parlamentam. Padome nepieņēma lēmumu divu mēnešu termiņā, kas paredzēts 5.a pantā Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (14), tādēļ Komisija priekšlikumu nekavējoties iesniedza Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments četru mēnešu laikā no minētās priekšlikuma iesniegšanas pret ierosinātajiem pasākumiem neiebilda,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2012. gada 30. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Šos noteikumus dalībvalstis piemēro no 2013. gada 1. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai tiesību aktu svarīgāko noteikumu tekstu, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.

(3)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(4)  Dalībvalsts komitejas paskaidrojuma dokuments antracēna identificēšanai par vielu, kas rada ļoti lielas bažas, pieņemts 2008. gada 8. oktobrī.

(5)  Dalībvalsts komitejas paskaidrojuma dokuments antracēna eļļas un neattīrīta antracēna identificēšanai par vielu, kas rada ļoti lielas bažas to CMR, PBT un vPvB īpašību dēļ, pieņemts 2009. gada 4. decembrī.

(6)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(7)  OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.

(8)  OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

(9)  OV L 329, 22.12.1999., 25. lpp.

(10)  OV L 23, 25.1.2002., 37. lpp.

(11)  OV L 308, 9.11.2002., 30. lpp.

(12)  OV C 130, 9.6.2009., 3. lpp.

(13)  OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp.

(14)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā pievieno šādu ierakstu:

“45

Kreozots

Kreozots

EK Nr. 232-287-5

CAS Nr. 8001-58-9

B pakāpes un C pakāpes kreozots, kā noteikts Eiropas standartā EN 13991:2003

2013. gada 1. maijs

2015. gada 30. aprīlis

2018. gada 30. aprīlis

8.

Kreozotu saturošus biocīdos produktus var atļaut tikai lietojumiem, kuriem nav citu piemērotu alternatīvu. Dalībvalstīm, kuras šādus produktus atļauj, pieteikuma iesniedzējam jāpieprasa aizstāšanas iespēju tehniskā un ekonomiskā pamatojuma analīze, kā arī cita tam pieejama informācija, ar kuru jāpamato secinājums par to, ka nav piemērotu alternatīvu. Tās dalībvalstis, kuras savā teritorijā atļauj šādus produktus, vēlākais 2016. gada 31. jūlijā sniedz Komisijai ziņojumu, kurā pamatots secinājums par atbilstošu alternatīvu trūkumu, norādot arī, kā tiek veicināta alternatīvu meklēšana. Komisija šos ziņojumus publisko.

Pirms aktīvās vielas atkārtotas iekļaušanas šajā pielikumā jāveic salīdzinošs risku novērtējums saskaņā ar 10. panta 5. punkta i) apakšpunkta otro daļu.

Novērtējot pieteikumus produktu atļaujai saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis, ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu, novērtē tos lietojumus vai tos kaitīgas iedarbības scenārijus uz attiecīgajiem vides segmentiem un populācijām, kas nav reprezenatīvi pārstāvēti riska novērtējumā Savienības līmenī.

Dalībvalstis nodrošina, ka atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1)

kreozotu var izmantot tikai ar nosacījumiem, kas minēti 31. ieraksta otrās slejas 2. punktā XVII pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1);

2)

kreozotu nedrīkst lietot koksnes apstrādei, kura paredzēta lietojumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 31. ieraksta otrās slejas 3. punktā;

3)

jāveic atbilstīgi riska samazināšanas pasākumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (2);

4)

jāveic atbilstoši riska mazināšana pasākumi, lai nodrošinātu augsnes un ūdenstilpju aizsardzību. Jo īpaši uz atļauto produktu marķējuma un, ja tas ir paredzēts, drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai/un uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka produktu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai.


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp.”


Augša