EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32011L0065

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES ( 2011. gada 8. jūnijs ) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (pārstrādāta redakcija) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 174, 1.7.2011., 88./110. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 032 Lpp. 147 - 169

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj

1.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/88


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/65/ES

(2011. gada 8. jūnijs)

par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/95/EK (2003. gada 27. janvāris) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (4) jāizdara vairākas būtiskas izmaiņas. Skaidrības labad minētā direktīva būtu jāpārstrādā.

(2)

Atšķirības tiesību aktos vai administratīvos pasākumos, ko dalībvalstis pieņēmušas attiecībā uz bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI), varētu radīt šķēršļus tirdzniecībai un izkropļot konkurenci Savienībā un tādējādi var tieši ietekmēt iekšējā tirgus izveidi un darbību. Tādēļ šķiet nepieciešams šajā jomā izstrādāt noteikumus un veicināt cilvēku veselības aizsardzību un videi nekaitīgu EEI atkritumu reģenerāciju un apglabāšanu.

(3)

Direktīvā 2002/95/EK paredzēts, ka Komisija pārskata minētās direktīvas noteikumus, jo īpaši, lai tās darbības jomā iekļautu iekārtas, kuras ietilpst noteiktās kategorijās, un, pamatojoties uz zinātnes attīstību, novērtē, vai ir jāpielāgo ierobežoto vielu saraksts, ņemot vērā piesardzības principu, kas tika apstiprināts Padomes 2000. gada 4. decembra rezolūcijā.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem (5) par galveno prioritāti tiesību aktos atkritumu jomā atzīst atkritumu rašanās novēršanu. Atkritumu rašanās novēršana inter alia ietver pasākumus, kas ļauj samazināt kaitīgu vielu saturu materiālos un ražojumos.

(5)

Padomes 1988. gada 25. janvāra Rezolūcija par Kopienas rīcības programmu kadmija radītā vides piesārņojuma novēršanai (6) ietver aicinājumu Komisijai nekavējoties izstrādāt īpašus pasākumus šādai programmai. Jāaizsargā arī cilvēku veselība un tātad jāīsteno vispārēja stratēģija, kas jo īpaši ierobežo kadmija izmantošanu un veicina aizstājēju izpēti. Rezolūcijā uzsvērts, ka kadmija izmantošanu vajadzētu atļaut tikai tādos gadījumos, ja nav piemērotu alternatīvu.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (7) ietver atgādinājumu, ka mērķi aizsargāt vidi un cilvēku veselību no noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem nevar pietiekami efektīvi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs minēto piesārņotāju pārrobežu iedarbības dēļ un tādēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī. No minētās regulas izriet, ka iespējami īsā laikā būtu jāatklāj un jāsamazina tādu noturīgu organisko piesārņotāju kā dioksīnu un furānu nokļūšana vidē, kuri ir rūpniecisko procesu netīši blakusprodukti, lai sasniegtu, ja iespējams, galīgo mērķi pilnībā novērst šo piesārņojumu.

(7)

Pieejamie pierādījumi norāda, ka pasākumi attiecībā uz EEI atkritumu savākšanu, apstrādi, pārstrādi un apglabāšanu, kā izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/96/EK (2003. gada 27. janvāris) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (8), ir vajadzīgi, lai mazinātu atkritumu apsaimniekošanas problēmas, kas saistītas ar attiecīgajiem smagajiem metāliem un antipirēniem. Tomēr, neraugoties uz minētajiem pasākumiem, ievērojama EEI atkritumu daļa joprojām nonāk esošajos novadīšanas maršrutos Savienībā vai ārpus tās. Pat ja EEI atkritumus savāktu atsevišķi un nodotu pārstrādei, to dzīvsudraba, kadmija, svina, hroma (VI), polibrombifenila un polibromdifenilētera (PBDE) saturs varētu apdraudēt veselību vai vidi, jo īpaši tad, ja pārstrādes apstākļi nebūtu optimāli.

(8)

Ņemot vērā tehniskās un ekonomiskās iespējas, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) iespējas, visefektīvākais veids, kā ievērojami samazināt ar minētajām vielām saistīto veselības un vides apdraudējumu, lai sasniegtu paredzēto aizsardzības līmeni Savienībā, ir aizvietot minētās vielas, ko satur EEI, ar drošiem vai drošākiem materiāliem. Minēto bīstamo vielu izmantošanas ierobežošana var palielināt EEI atkritumu pārstrādes iespējas un saimniecisko rentabilitāti un samazināt negatīvo ietekmi uz darbinieku veselību pārstrādes uzņēmumos.

(9)

Vielas, uz kurām attiecas šī direktīva, ir zinātniski labi izpētītas un novērtētas, un uz tām ir attiecināti dažādi pasākumi gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī.

(10)

Šajā direktīvā paredzētajos pasākumos būtu jāņem vērā starptautiskās pamatnostādnes un ieteikumi, un tie būtu jābalsta uz pieejamās zinātniskās un tehniskās informācijas novērtējumu. Pasākumi ir vajadzīgi, lai sasniegtu paredzēto cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni, pienācīgi ievērojot piesardzības principu un ņemot vērā riskus, kas varētu rasties, ja Savienībā nebūtu attiecīgu pasākumu. Pasākumus vajadzētu regulāri pārskatīt un vajadzības gadījumā pielāgot, lai ņemtu vērā pieejamo tehnisko un zinātnisko informāciju. Šīs direktīvas pielikumus vajadzētu periodiski pārskatīt, lai inter alia ņemtu vērā XIV un XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (9). Par prioritāru jo īpaši būtu jāuzskata cilvēku veselības un vides apdraudējums, kas rodas, izmantojot heksabromciklododekānu (HBCDD), bis-(2-etilheksil)ftalātu, butilbenzilftalātu (BBP) un dibutilftalātu (DBP). Turpmāk nosakot vielu izmantošanas ierobežojumus, Komisijai, veicot pirmo pārskatīšanu, vajadzētu atkārtoti izpētīt jau iepriekš pārbaudītās vielas atbilstoši jaunajiem kritērijiem, kas noteikti šajā direktīvā.

(11)

Šī direktīva papildina vispārējos Savienības tiesību aktus par atkritumu apsaimniekošanu, piemēram, Direktīvu 2008/98/EK, kā arī Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

(12)

Šajā direktīvā būtu jāiekļauj vairākas definīcijas, lai precizētu tās darbības jomu. Turklāt elektrisko un elektronisko iekārtu definīcija būtu jāpapildina ar atkarības definīciju, lai aptvertu noteiktu ražojumu daudzfunkcionalitāti, turpretim EEI piedēvētās funkcijas ir nosakāmas, pamatojoties uz objektīvām pazīmēm, tādām kā ražojuma konstrukcija un tā realizācija.

(13)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (10), ļauj noteikt īpašas ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, kuras var iekļaut arī šīs direktīvas darbības jomā. Direktīva 2009/125/EK un īstenošanas pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar to, neskar Savienības tiesību aktus par atkritumu apsaimniekošanu.

(14)

Šī direktīva būtu jāpiemēro, neskarot Savienības tiesību aktus attiecībā uz drošības un veselības aizsardzības prasībām un īpašus Savienības tiesību aktus attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK (2006. gada 6. septembris) par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem (11), kā arī Regulu (EK) Nr. 850/2004.

(15)

Būtu jāņem vērā smago metālu, PBDE un polibrombifenilu nesaturošu EEI tehniskā attīstība.

(16)

Līdzko ir pieejami zinātniski pierādījumi un ņemot vērā piesardzības principu, būtu jāizvērtē iespēja ierobežot citas bīstamas vielas, tostarp jebkādas vielas ar ļoti mazu izmēru vai ar ļoti mazu iekšējo vai virsmas struktūru (nanomateriāli), kurām var būt bīstamas īpašības to izmēra vai struktūras dēļ, kā arī iespēja tās aizstāt ar videi nekaitīgākām alternatīvām, kas nodrošina vismaz tādu pašu patērētāju aizsardzības līmeni. Tālab II pielikuma ierobežoto vielu saraksts būtu jāpārskata un jāgroza saskaņoti, nodrošinot maksimālo sinerģiju un komplementaritāti ar citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, vienlaikus panākot šīs direktīvas un minētās regulas savstarpēji neatkarīgu darbību. Būtu jāapspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un īpaši jāņem vērā potenciālā ietekme uz MVU.

(17)

Atjaunojamo energoresursu attīstība ir viens no Savienības pamatmērķiem, un atjaunojamo energoresursu ieguldījumam ir ļoti svarīga nozīme, lai sasniegtu mērķus vides un klimata jomā. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (12) ir ietverts atgādinājums, ka minētajiem mērķiem vajadzētu būt saskaņotiem ar pārējiem Savienības tiesību aktiem vides jomā. Tātad šī direktīva nedrīkstētu kavēt tādu uz atjaunojamo enerģiju balstītu tehnoloģiju attīstību, kurām nav nelabvēlīgas ietekmes uz veselību un vidi un kuras ir ilgtspējīgas un ekonomiski izdevīgas.

(18)

Atbrīvojumi no aizstāšanas prasības būtu jāatļauj, ja aizvietošana nav iespējama no zinātniskā un tehniskā viedokļa, jo īpaši ņemot vērā MVU situāciju, vai ja nelabvēlīgā ietekme, ko attiecībā uz vidi, veselību un patērētāju drošību rada aizstāšana, varētu būt nozīmīgāka par vides, veselības un patērētāju drošības ieguvumiem no aizstāšanas vai aizstājēju ticamība netiek garantēta. Lēmumā par atbrīvojumu un par iespējamā atbrīvojuma ilgumu būtu jāņem vērā aizstājēju pieejamība un aizstāšanas sociālekonomiskā ietekme. Vajadzības gadījumā būtu jāpiemēro atbrīvojuma vispārējās sekas, pamatojoties uz aprites cikla koncepciju. Bīstamo vielu aizstāšana EEI būtu arī jāveic tā, lai tā būtu saderīga ar EEI lietotāju veselību un drošību. Lai tirgū laistu medicīnas ierīces, jāveic atbilstības novērtēšanas procedūra saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/42/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm (13) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/79/EK (1998. gada 27. oktobris) par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā (14), kuras veikšanai varētu būt vajadzīga tādas paziņotas struktūras iesaistīšana, ko nozīmē dalībvalstu kompetentās iestādes. Ja šāda paziņota struktūra apliecina, ka tā potenciālā aizstājēja, kuru paredzēts lietot medicīnas ierīcēs vai in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēs, drošums nav pierādīts, tad minētā potenciālā aizstājēja izmantošanu uzskatīs kā tādu, kam ir acīmredzama negatīva sociālekonomiska, veselību un patērētāju drošību apdraudoša ietekme. Vajadzētu būt iespējai no šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas iesniegt pieteikumus par atbrīvojumiem iekārtām, pat pirms minētās iekārtas faktiskās iekļaušanas šīs direktīvas darbības jomā.

(19)

Būtu jāierobežo atbrīvojumu, kas attiecas uz dažu noteiktu materiālu un detaļu izmantošanas ierobežošanu, darbības joma un ilgums, lai panāktu pakāpenisku bīstamo vielu izmantošanas izbeigšanu EEI un lai šādiem izmantošanas veidiem minētās vielas nebūtu iespējams izmantot.

(20)

Ņemot vērā to, ka ražojuma atkārtota lietošana, renovācija un ekspluatācijas laika pagarināšana ir lietderīga, jābūt pieejamām rezerves daļām.

(21)

Direktīvā ietilpstošo EEI atbilstības novērtēšanas procedūrām vajadzētu būt saskanīgām ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (15). Saskaņotas atbilstības novērtēšanas procedūrām vajadzētu garantēt tiesisko noteiktību ražotājiem attiecībā uz to, kādi atbilstības pierādījumi viņiem jāsniedz iestādēm visā Savienībā.

(22)

Atbilstības zīme, ko piemēro ražojumiem Savienības līmenī, CE zīme, būtu jāpiemēro arī EEI, uz kurām attiecas šī direktīva.

(23)

Tirgus uzraudzības mehānismi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (16), garantē drošības pasākumus, lai pārbaudītu atbilstību šai direktīvai.

(24)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz norādījumiem par atbrīvojuma pieteikumiem un to paraugiem, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (17).

(25)

Lai sasniegtu šajā direktīvā noteiktos mērķus, Komisija būtu jāpilnvaro saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz II pielikuma grozījumiem, sīki izstrādātiem noteikumiem par vielu maksimālo koncentrāciju un III un IV pielikuma pielāgošanu tehnikas un zinātnes attīstībai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī.

(26)

Pienākums transponēt šo direktīvu valsts tiesību aktos būtu jāattiecina tikai uz tiem noteikumiem, kuros ieviestas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo direktīvu. Pienākums transponēt nemainītos noteikumus izriet no iepriekšējās direktīvas.

(27)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem VII pielikuma B daļā norādīto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

(28)

Komisijai, pārskatot šo direktīvu, būtu rūpīgi jāizvērtē tās saskaņotība ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

(29)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (18) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Savienības interesēs izstrādāt tabulas, kurās pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt minētās tabulas publiski pieejamas.

(30)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, noteikt ierobežojumus bīstamu vielu izmantošanai EEI, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka, ņemot vērā problēmas mērogu un tās saistību ar citiem Savienības tiesību aktiem par atkritumu reģenerāciju un apglabāšanu un kopēju interešu jomām, piemēram, cilvēku veselības aizsardzību, to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets

Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI), lai veicinātu cilvēku veselības aizsardzību un vides aizsardzību, tostarp videi nekaitīgu EEI atkritumu reģenerāciju un apglabāšanu.

2. pants

Darbības joma

1.   Ievērojot 2. punktu, šo direktīvu piemēro EEI, kas ietilpst I pielikumā minētajās kategorijās.

2.   Neskarot 4. panta 3. punktu un 4. panta 4. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka EEI, kuras neietilpa Direktīvas 2002/95/EK darbības jomā, bet kuras neatbilstu šīs direktīvas prasībām, var tomēr arī turpmāk būt pieejamas tirgū līdz 2019. gada 22. jūlijam.

3.   Šo direktīvu piemēro, neskarot Savienības tiesību aktu prasības par drošību un veselību un par ķīmiskām vielām, jo īpaši Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kā arī konkrētu Savienības tiesību aktu par atkritumu apsaimniekošanu prasības.

4.   Šo direktīvu nepiemēro:

a)

iekārtām, kas vajadzīgas dalībvalstu drošības pamatinterešu aizsardzībai, tostarp ieročiem, munīcijai un militārajam aprīkojumam, kas paredzēts īpašiem militāriem nolūkiem;

b)

iekārtām, kas paredzētas sūtīšanai kosmosā;

c)

iekārtām, kas ir īpaši veidotas un uzstādāmas kā cita tipa iekārtu daļa, kuras neietilpst šīs direktīvas darbības jomā vai ir svītrotas no tās, un kas var veikt savas funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas, un tās var aizstāt tikai ar tādu pašu īpaši veidotu iekārtu;

d)

lielizmēra stacionāriem rūpnieciskiem mehānismiem;

e)

lielizmēra stacionārām iekārtām;

f)

pasažieru vai kravas transportlīdzekļiem, izņemot neapstiprināta tipa elektriskos transportlīdzekļus ar diviem riteņiem;

g)

autoceļiem neparedzētai mobilajai tehnikai, kas ir paredzēta tikai profesionālām vajadzībām;

h)

aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm;

i)

saules fotoelementu paneļiem, ko paredzēts izmantot sistēmā, kuru projektē, komplektē un uzstāda speciālisti iepriekš noteiktā vietā pastāvīgai lietošanai, lai iegūtu elektroenerģiju no saules stariem publiskām, komerciālām, rūpnieciskām un iedzīvotāju vajadzībām;

j)

iekārtām, kas ir īpaši projektētas pētniecības un izstrādes vajadzībām un ir pieejamas tikai uzņēmumiem.

3. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“elektriskās un elektroniskās iekārtas” jeb “EEI” ir iekārtas, kuru pienācīga darbība ir atkarīga no elektriskās strāvas vai elektromagnētiskā lauka, kā arī iekārtas šādas strāvas un lauka ģenerēšanai, pārsūtīšanai un mērīšanai, kuras paredzētas lietošanai nominālajam spriegumam, nepārsniedzot 1 000 voltu, ja tā ir maiņstrāva, un 1 500 voltu, ja tā ir līdzstrāva;

2)

piemērojot 1) punktu, “ atkarīgs” attiecībā uz EEI ir tāds, kam vajadzīga elektriskā strāva vai elektromagnētiskais lauks, lai tas veiktu vismaz vienu no paredzētajām funkcijām;

3)

“lielizmēra stacionāri rūpnieciskie mehānismi” ir mehānismu, iekārtu un/vai komponentu lielizmēra agregāti, kuri darbojas kopā konkrētā nolūkā, kurus noteiktā vietā pastāvīgai lietošanai uzstāda un izjauc speciālisti un kurus rūpnieciskā ražotnē vai pētniecības un izstrādes objektā izmanto un apkalpo speciālisti;

4)

“lielizmēra stacionāra iekārta” ir vairāku tipu aparātu un, attiecīgos gadījumos, citu ierīču lielizmēra savienojums, ko montē un uzstāda speciālisti, kas paredzēts pastāvīgai lietošanai iepriekš noteiktā un izraudzītā vietā un ko izjauc speciālisti;

5)

“kabeļi” ir visi kabeļi ar nominālo spriegumu, zemāku nekā 250 volti, kas kalpo kā savienotāji vai pagarinātāji, lai pievienotu EEI elektriskajam tīklam vai savstarpēji savienotu divas vai vairākas EEI;

6)

“ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo EEI vai uztic projektēt vai ražot EEI un realizē to ar savu vārdu vai preču zīmi;

7)

“pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi ražotāja rakstisku pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

8)

“izplatītājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs, kas dara EEI pieejamu tirgū;

9)

“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas EEI no trešām valstīm laiž Savienības tirgū;

10)

“uzņēmējs” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

11)

“darīt pieejamu tirgū” nozīmē piegādāt EEI izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Savienības tirgū, veicot komerciālu darbību, par maksu vai bez maksas;

12)

“laist tirgū” nozīmē EEI pirmo reizi darīt pieejamu Savienības tirgū;

13)

“saskaņotais standarts” ir standarts, ko pieņēmusi viena no Eiropas standartizācijas iestādēm, kas minētas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, kā arī informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (19), pamatojoties uz Komisijas pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 6. pantu;

14)

“tehniskā specifikācija” ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kurām ražojumam, procesam vai pakalpojumam ir jāatbilst;

15)

CE zīme” ir zīme, ar ko ražotājs norāda, ka ražojums atbilst piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas Savienības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu;

16)

“atbilstības novērtēšana” ir process, kurā novērtē, vai ir ievērotas šīs direktīvas prasības saistībā ar EEI;

17)

“tirgus uzraudzība” ir valsts iestāžu veiktās darbības un pasākumi, lai nodrošinātu EEI atbilstību šajā direktīvā izklāstītajām prasībām un nepieļautu, ka tā apdraud veselību, drošību vai jebkuru citu sabiedrības interešu aizsardzības aspektu;

18)

“atsaukšana” ir jebkāds pasākums ar mērķi saņemt atpakaļ ražojumu, kas jau darīts pieejams tiešajiem lietotājiem;

19)

“izņemšana” ir jebkāds pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka ražojums no piegādes ķēdes tiek darīts pieejams tirgū;

20)

“viendabīgs materiāls” ir pilnīgi vienāda sastāva materiāls vai materiāls, kas sastāv no materiālu savienojuma, ko nevar atdalīt vai sadalīt atsevišķos materiālos, veicot tādas mehāniskas darbības kā atskrūvēšana, sagriešana, sadrupināšana, slīpēšana un izmantojot abrazīvās metodes;

21)

“medicīnas ierīce” ir medicīnas ierīce Direktīvas 93/42/EEK 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē un kura ir arī EEI;

22)

“medicīnas ierīce in vitro diagnostikai” ir medicīnas ierīce, ko lieto in vitro diagnostikai Direktīvas 98/79/EK 1. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē;

23)

“aktīva implantējama medicīnas ierīce” ir jebkāda aktīva implantējama medicīnas ierīce 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē Padomes Direktīvā 90/385/EEK (1990. gada 20. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz implantējamām medicīnas ierīcēm (20);

24)

“rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumenti” ir monitoringa un kontroles instrumenti, kas paredzēti tikai rūpnieciskām vai profesionālām vajadzībām;

25)

“aizstājēja pieejamība” nozīmē spēju saražot un piegādāt aizstājēju pieņemamā laikposmā, kas salīdzināms ar laikposmu, kurš vajadzīgs, lai saražotu un piegādātu II pielikumā uzskaitītās vielas;

26)

“aizstājēja uzticamība” nozīmē iespējamību, ka EEI, kam pielieto aizstājēju, nevainojami pildīs vajadzīgo funkciju noteiktos apstākļos un noteiktā laikposmā;

27)

“rezerves daļa” ir atsevišķa EEI detaļa, kas var aizstāt kādu EEI detaļu. EEI nespēj veikt paredzētās funkcijas, ja tajā trūkst minētās EEI detaļas. EEI funkcijas atjaunojas vai uzlabojas, ja kādu detaļu aizstāj ar rezerves daļu;

28)

“autoceļiem neparedzēta mobilā tehnika, kas ir paredzēta tikai profesionālām vajadzībām” ir tehnika ar iebūvētu piedziņu, kuras ekspluatācija paredz mobilitāti un nepārtrauktu vai daļēji nepārtrauktu kustību starp fiksētām darba vietām darba laikā un kas ir paredzēta tikai profesionālām vajadzībām.

4. pants

Profilakse

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka EEI, kas laista tirgū, tostarp kabeļi un rezerves daļas tās remontam, tās atkārtotai izmantošanai, tās funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai, nesatur II pielikumā uzskaitītās vielas.

2.   Piemērojot šo direktīvu, ir pieļaujama tāda maksimālā svara koncentrācija viendabīgu materiālu masā, kas nepārsniedz II pielikumā noteikto. Komisija, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 20. pantu un ievērojot 21. un 22. panta nosacījumus, izstrādā detalizētus noteikumus, lai nodrošinātu šīs pieļaujamās maksimālās koncentrācijas ievērošanu, ņemot vērā inter alia virsmas pārklājumus.

3.   Panta 1. punktu piemēro medicīnas ierīcēm un monitoringa un kontroles instrumentiem, kas laisti tirgū no 2014. gada 22. jūlija, medicīnas ierīcēm in vitro diagnostikai, kas laistas tirgū no 2016. gada 22. jūlija, un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kas laisti tirgū no 2017. gada 22. jūlija.

4.   Panta 1. punktu nepiemēro kabeļiem vai rezerves daļām, kas paredzētas remontam, atkārtotai izmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai:

a)

EEI, kas laistas tirgū pirms 2006. gada 1. jūlija;

b)

medicīnas ierīcēs, kas laistas tirgū pirms 2014. gada 22. jūlija;

c)

medicīnas ierīcēs in vitro diagnostikai, kas laistas tirgū pirms 2016. gada 22. jūlija;

d)

monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2014. gada 22. jūlija;

e)

rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2017. gada 22. jūlija;

f)

EEI, par kurām saņemts atbrīvojums un kuras laistas tirgū, pirms beidzās minētā atbrīvojuma termiņš, ciktāl tas attiecas uz minēto konkrēto atbrīvojumu.

5.   Panta 1. punktu nepiemēro tādām atkārtoti izmantotām rezerves daļām, kas iegūtas no EEI, kuras laistas tirgū pirms 2006. gada 1. jūlija un izmantotas iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2016. gada 1. jūlija, ar nosacījumu, ka minētā atkārtotā izmantošana notiek revidējamās slēgta cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un ka par detaļu atkārtoto izmantošanu ir paziņots patērētājam.

6.   Panta 1. punktu nepiemēro III un IV pielikumā minētajiem izmantošanas veidiem.

5. pants

Pielikumu pielāgošana zinātnes un tehnikas attīstībai

1.   Lai pielāgotu III un IV pielikumu zinātnes un tehnikas attīstībai un lai sasniegtu 1. pantā noteiktos mērķus, Komisija pieņem šādus pasākumus, izmantojot attiecīgus deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu un ievērojot 21. un 22. panta nosacījumus:

a)

EEI materiālu un detaļu iekļaušana saistībā ar konkrētiem izmantošanas veidiem, kas minēti III un IV pielikuma sarakstos, ja tāda iekļaušana nevājina Regulā (EK) Nr. 1907/2006 noteikto vides un veselības aizsardzību un ja ir izpildīts kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

to likvidēšana vai aizvietošana, mainot konstrukciju vai tādus materiālus un tādas detaļas, kurām nevajag nevienu no II pielikumā uzskaitītajiem materiāliem vai vielām, zinātniski vai tehniski nav realizējama,

aizstājēju uzticamība nav nodrošināta,

aizvietošanas radītā kopējā nelabvēlīgā ietekme uz vidi, veselību un patērētāju drošību varētu būt nozīmīgāka par tās radītajiem kopējiem ieguvumiem attiecībā uz vidi, veselību un patērētāju drošību.

Lēmumos par EEI materiālu un detaļu iekļaušanu III un IV pielikuma sarakstos un par jebkuru atbrīvojumu ilgumu ņem vērā aizstājēju pieejamību un aizstāšanas sociālekonomiskās sekas. Lēmumos par jebkuru atbrīvojumu ilgumu ņem vērā potenciālo negatīvo ietekmi uz inovācijām. Vajadzības gadījumā būtu jāpiemēro atbrīvojuma vispārējās sekas, pamatojoties uz aprites cikla koncepciju;

b)

EEI materiālu un detaļu svītrošana no III un IV pielikuma sarakstiem, ja a) apakšpunktā minētie nosacījumi vairs netiek pildīti.

2.   Pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu, attiecībā uz 1. līdz 7., 10. un 11. kategoriju I pielikumā derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus un attiecībā uz 8. un 9. kategoriju I pielikumā derīguma termiņš nepārsniedz septiņus gadus. Derīguma termiņus nosaka, katru gadījumu izskatot atsevišķi, un tos var pagarināt.

Atbrīvojumiem, kas noteikti III pielikumā 2011. gada 21. jūlijā, maksimālais derīguma termiņš 1. līdz 7. un 10. kategorijai I pielikumā ir pieci gadi pēc 2011. gada 21. jūlija, un to var pagarināt, bet 8. un 9. kategorijai I pielikumā – septiņi gadi no 4. panta 3. punktā norādītajiem datumiem, ja nav noteikts īsāks termiņš.

Atbrīvojumiem, kas noteikti IV pielikumā 2011. gada 21. jūlijā, derīguma termiņš nepārsniedz septiņus gadus no 4. panta 3. punktā norādītajiem datumiem, un to var pagarināt, ja nav noteikts īsāks termiņš.

3.   Pieteikumu, lai piešķirtu, pagarinātu vai anulētu atbrīvojumu, iesniedz Komisijai saskaņā ar V pielikumu.

4.   Komisija:

a)

rakstiski apstiprina pieteikuma saņemšanu 15 dienās pēc tā saņemšanas. Apstiprinājumā par saņemšanu norāda pieteikuma saņemšanas datumu;

b)

par pieteikumu nekavējoties informē dalībvalstis un tām dara pieejamu minēto pieteikumu, kā arī jebkādu pieteikuma iesniedzēja sniegto papildinformāciju;

c)

nodrošina pieteikuma kopsavilkuma publisku pieejamību;

d)

izvērtē pieteikumu un tā pamatojumu.

5.   Pieteikumu par atbrīvojuma pagarināšanu iesniedz ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa beigām.

Lēmumu par atbrīvojuma pagarināšanas pieteikumu Komisija pieņem ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms spēkā esošā atbrīvojuma termiņa beigām, ja vien īpaši apstākļi nepamato cita termiņa noteikšanu. Spēkā esošais atbrīvojums paliek spēkā, kamēr Komisija nav pieņēmusi lēmumu par pagarināšanas pieteikumu.

6.   Ja pieteikumu par atbrīvojuma pagarināšanu noraida vai atbrīvojumu anulē, atbrīvojuma termiņš beidzas ne ātrāk kā pēc 12mēnešiem, bet ne vēlāk kā pēc 18 mēnešiem pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

7.   Pirms grozīt pielikumus, Komisija inter alia apspriežas ar uzņēmējiem, pārstrādātājiem, apstrādes darbu veicējiem, vides aizsardzības organizācijām un darbinieku un patērētāju savienībām, kā arī nodrošina saņemto atsauksmju publisku pieejamību.

8.   Komisija apstiprina vienotu šā panta 3. punktā minēto pieteikumu formu, kā arī sīki izstrādātus šādu pieteikumu iesniegšanas norādījumus, ņemot vērā MVU stāvokli. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 19. panta 2. punktā.

6. pants

To II pielikumā iekļauto vielu saraksta pārskatīšana un grozīšana, kuru izmantošana ir ierobežota

1.   Lai sasniegtu 1. pantā noteiktos mērķus un ņemot vērā piesardzības principu, Komisija līdz 2014. gada 22. jūlijam, pamatojoties uz rūpīgu izvērtēšanu, pārskata un groza to II pielikumā iekļauto vielu sarakstu, kuru izmantošana ir ierobežota, un vēlāk to periodiski dara pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts priekšlikuma, kurā iekļauta 2. punktā minētā informācija.

To II pielikumā iekļauto vielu saraksta, kuru izmantošana ir ierobežota, pārskatīšana un grozījumi ir saskanīgi ar citiem tiesību aktiem ķīmisko produktu jomā, jo īpaši ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, inter alia ņemot vērā minētās regulas XIV un XVII pielikumu. Pārskatot šo sarakstu, izmanto sabiedrībai pieejamās zināšanas, kas gūtas, piemērojot šādus tiesību aktus.

Lai pārskatītu un grozītu II pielikumu, Komisija īpaši ņem vērā, vai vielas, tostarp vielas ar ļoti mazu izmēru, ar ļoti mazu iekšējo vai virsmas struktūru, kā arī tamlīdzīgu vielu grupas:

a)

varētu radīt nelabvēlīgu ietekmi EEI atkritumu apsaimniekošanas gaitā, tostarp nelabvēlīgi ietekmēt iespējas sagatavoties EEI atkritumu atkārtotai izmantošanai vai EEI atkritumu materiālu otrreizējai pārstrādei;

b)

ņemot vērā to izmantošanas veidus, varētu veicināt vielas nekontrolētu vai izkliedētu nonākšanu vidē vai varētu veicināt bīstamu atlieku rašanos vai produktu pārveidošanos vai sadalīšanos, gatavojot EEI atkritumu materiālus atkārtotai izmantošanai, pārstrādājot vai citādi apstrādājot pašreizējos ražošanas apstākļos;

c)

varētu kaitīgi iedarboties uz strādniekiem, kas iesaistīti EEI atkritumu savākšanā vai pārstrādē;

d)

varētu aizstāt ar aizstājējiem vai izmantot alternatīvas tehnoloģijas ar mazāk kaitīgu ietekmi.

Veicot minēto pārskatīšanu, Komisija apspriežas ar ieinteresētajām personām, tostarp uzņēmējiem, pārstrādātājiem, apstrādes darbu veicējiem, vides organizācijām un darba ņēmēju un patērētāju savienībām.

2.   Priekšlikumos pārskatīt un grozīt vielu, kuru izmantošana ir ierobežota, vai līdzīgu vielu grupu sarakstu II pielikumā obligāti iekļauj šādu informāciju:

a)

precīzu un skaidri formulētu ierobežojuma priekšlikumu;

b)

zinātniski pamatotus datus – ar atsaucēm – par labu izmantošanas ierobežošanai;

c)

informāciju par vielas vai līdzīgu vielu grupas izmantošanu EEI;

d)

informāciju par kaitīgo ietekmi un iedarbību jo īpaši EEI atkritumu apsaimniekošanas gaitā;

e)

informāciju par iespējamiem aizstājējiem un citiem alternatīviem risinājumiem, to pieejamību un uzticamību;

f)

pamatojumu tam, ka vispiemērotākais risinājums ir ierobežot izmantošanu visā Savienībā;

g)

sociālekonomisko novērtējumu.

3.   Šajā pantā minētos pasākumus Komisija nosaka, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 20. pantu un ievērojot 21. un 22. pantā paredzētos nosacījumus.

7. pants

Ražotāju pienākumi

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

laižot EEI tirgū, ražotāji nodrošina, ka tā ir izveidota un saražota saskaņā ar prasībām, kas noteiktas 4. pantā;

b)

ražotāji sagatavo vajadzīgo tehnisko dokumentāciju un veic vai ir veikuši iekšējās ražošanas kontroles procedūru saskaņā ar Lēmuma Nr. 768/2008/EK II pielikuma A moduli;

c)

ja b) punktā minētā procedūra ir apliecinājusi, ka EEI atbilst piemērojamajām prasībām, ražotāji sagatavo ES atbilstības deklarāciju un gatavajam ražojumam piestiprina CE atbilstības zīmi. Ja citos spēkā esošos Savienības tiesību aktos ir pieprasīts piemērot atbilstības novērtēšanas procedūru, kas ir vismaz tikpat stingra, atbilstību šīs direktīvas 4. panta 1. punkta prasībām var apliecināt, veicot minēto procedūru. Var sagatavot vienotu tehnisko dokumentāciju;

d)

ražotāji desmit gadus pēc EEI laišanas tirgū saglabā tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju;

e)

ražotāji nodrošina, ka pastāv procedūras, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību sērijveida ražošanā. Pienācīgi ņem vērā ražojuma konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos standartos vai tehniskajās specifikācijās, uz kurām atsaucoties deklarēta EEI atbilstība;

f)

ražotāji reģistrē neatbilstīgas EEI un atsauktus ražojumus, kā arī par to informē izplatītājus;

g)

ražotāji nodrošina to, ka uz to EEI ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cita norāde, kas nodrošina tās identifikāciju, vai, ja EEI izmērs vai raksturs to neļauj, nodrošina to, ka vajadzīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai EEI pievienotajā dokumentā;

h)

ražotāji uz EEI norāda savu nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots EEI. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kuru izmantojot var sazināties ar ražotāju. Ja citos spēkā esošos Savienības tiesību aktos ir paredzēti tādi noteikumi par ražotāja nosaukuma un adreses pievienošanu, kas ir vismaz tikpat stingri, piemēro minētos noteikumus;

i)

ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka EEI, kuru tie laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu EEI atbilstību vai, ja vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus vai atsauktu, un nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi EEI darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem;

j)

pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma ražotāji viegli saprotamā valodā sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu EEI atbilstību šai direktīvai, un apliecina to, ka pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbosies ar to jebkādos pasākumos, lai nodrošinātu to EEI atbilstību šai direktīvai, kuras viņi laiduši tirgū.

8. pants

Pilnvaroto pārstāvju pienākumi

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

ražotājiem ir iespēja, izsniedzot rakstisku pilnvaru, iecelt pilnvarotu pārstāvi. Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 7. panta a) punktā noteiktie pienākumi un tehniskās dokumentācijas izstrāde;

b)

pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarā. Ar izsniegto pilnvaru paredz, ka pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

desmit gadus pēc tam, kad EEI laista tirgū, glabā ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm,

pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma sniedz minētajai iestādei visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu EEI atbilstību šai direktīvai,

pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām visos pasākumos, lai nodrošinātu to EEI atbilstību šai direktīvai, uz kurām attiecas viņa pilnvaras.

9. pants

Importētāju pienākumi

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

importētāji laiž Savienības tirgū tikai tādas EEI, kas atbilst šai direktīvai;

b)

pirms EEI laišanas tirgū importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis pienācīgu atbilstības novērtēšanas procedūru, un turklāt viņi nodrošina, ka ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, ka EEI ir CE zīme un ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis 7. panta f) un g) punktā noteiktās prasības;

c)

ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka EEI neatbilst 4. pantam, minētais importētājs nelaiž EEI tirgū, kamēr nav nodrošināta tās atbilstība, un minētais importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes;

d)

importētāji uz EEI norāda savu nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iesaiņojuma vai EEI pievienotajā dokumentā. Ja citos spēkā esošos Savienības tiesību aktos paredzētie noteikumi par ražotāja nosaukuma un adreses pievienošanu ir vismaz tikpat stingri, tad piemēro minētos noteikumus;

e)

lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai, importētāji reģistrē neatbilstīgas EEI un atsauktas EEI, kā arī informē par to izplatītājus;

f)

importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka EEI, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu EEI atbilstību vai, ja vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus vai atsauktu, un nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi EEI darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem;

g)

importētāji desmit gadus pēc EEI laišanas tirgū glabā ES atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, lai minētajām iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija;

h)

pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma importētāji viegli saprotamā valodā sniedz šai iestādei visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu EEI atbilstību šai direktīvai, un pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai nodrošinātu to EEI atbilstību šai direktīvai, kuras viņi laiduši tirgū.

10. pants

Izplatītāju pienākumi

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

darot EEI pieejamu tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās prasības, jo īpaši pārbaudot, vai EEI ir CE zīme, vai tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti tās dalībvalsts patērētājiem un citiem tiešiem lietotājiem viegli saprotamā valodā, kurā EEI būs pieejama tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir ievērojis 7. panta g) un h) punktā un 9. panta d) punktā noteiktās prasības;

b)

ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka EEI neatbilst 4. pantam, minētais izplatītājs EEI nedara pieejamu tirgū, kamēr nav nodrošināta tās atbilstība, un minētais izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes;

c)

izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka EEI, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai direktīvai, nodrošina, ka tiek veikti koriģējošie pasākumi, kas vajadzīgi, lai panāktu EEI atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu to, un viņi nekavējoties informē par to kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi EEI darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem;

d)

pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu EEI atbilstību šai direktīvai, un pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, lai nodrošinātu to EEI atbilstību šai direktīvai, kuras tie darījuši pieejamas tirgū.

11. pants

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus piemēro importētājiem un izplatītājiem

Dalībvalstis nodrošina, ka importētāju vai izplatītāju šajā direktīvā uzskata par ražotāju un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam saskaņā ar 7. pantu, ja viņš EEI laiž tirgū ar savu vārdu/nosaukumu vai preču zīmi vai izmaina tirgū jau laistu EEI tā, ka tas var ietekmēt atbilstību piemērojamajām prasībām.

12. pants

Uzņēmēju identifikācija

Dalībvalstis nodrošina, ka pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma uzņēmēji desmit gadus pēc EEI laišanas tirgū sniedz informāciju, norādot:

a)

jebkuru uzņēmēju, kas tiem piegādājis EEI;

b)

jebkuru uzņēmēju, kuram tie piegādājuši EEI.

13. pants

ES atbilstības deklarācija

1.   ES atbilstības deklarācija apliecina, ka ir pierādīta atbilstība 4. pantā noteiktajām prasībām.

2.   ES atbilstības deklarācijai ir noteiktas struktūras paraugs, un tajā ietver elementus, kas minēti VI pielikumā, un šo deklarāciju atjaunina. EK atbilstības deklarāciju tulko tās dalībvalsts noteiktajā valodā vai valodās, kuras tirgū ražojums ir laists vai darīts pieejams.

Ja citos spēkā esošos Savienības tiesību aktos pieprasīts piemērot atbilstības novērtēšanas procedūru, kas ir vismaz tikpat stingra, atbilstību šīs direktīvas 4. panta 1. punkta prasībām var apliecināt, veicot minēto procedūru. Drīkst sagatavot vienotu tehnisko dokumentāciju.

3.   Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par EEI atbilstību šai direktīvai.

14. pants

CE zīmes vispārēji principi

Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

15. pants

CE zīmes uzlikšanas noteikumi un nosacījumi

1.   Viegli salasāmu un neizdzēšamu CE zīmi redzamā vietā uzliek pabeigtai EEI vai iekļauj tās datu plāksnē. Ja EEI īpatnību dēļ tas nav iespējams vai attaisnojams, zīmi uzliek uz iepakojuma un uz pavaddokumentiem.

2.   CE zīmi uzliek pirms EEI laišanas tirgū.

3.   Dalībvalstis izmanto spēkā esošos mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes režīma pareizu piemērošanu, un atbilstīgi rīkojas CE zīmes neatbilstīgas lietošanas gadījumā. Dalībvalstis arī paredz sankcijas par pārkāpumiem, tostarp var noteikt kriminālsodus par nopietniem pārkāpumiem. Minētās sankcijas ir samērīgas ar pārkāpuma smagumu un ir efektīvs līdzeklis, lai atturētu no zīmes neatbilstīgas izmantošanas.

16. pants

Pieņēmums par atbilstību

1.   Ja nav pierādījumu par pretējo, dalībvalstis pieņem, ka EEI ar CE zīmi ir atbilstīgas šai direktīvai.

2.   Materiālus, sastāvdaļas un EEI, kurām veikti testi un mērījumi, kas apliecina atbilstību 4. panta prasībām, vai kuras ir novērtētas saskaņā ar saskaņotajiem standartiem, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgām šīs direktīvas prasībām.

17. pants

Oficiāls iebildums pret saskaņoto standartu

1.   Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka saskaņotais standarts pilnībā neatbilst prasībām, kuras tas aptver un kuras noteiktas 4. pantā, Komisija vai attiecīgā dalībvalsts šo jautājumu līdz ar attiecīgo pamatojumu izvirza izskatīšanai komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu. Komiteja pēc apspriešanās ar attiecīgajām Eiropas standartizācijas struktūrām savu atzinumu sniedz nekavējoties.

2.   Ņemot vērā komitejas atzinumu, Komisija pieņem lēmumu publicēt, nepublicēt, publicēt ar ierobežojumiem, saglabāt, saglabāt ar ierobežojumiem vai izņemt atsauces uz attiecīgo saskaņoto standartu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Komisija informē attiecīgo Eiropas standartizācijas struktūru un, ja vajadzīgs, pieprasa pārskatīt attiecīgos saskaņotos standartus.

18. pants

Tirgus uzraudzība un kontrole, EEI ienākot Savienības tirgū

Dalībvalstis veic tirgus uzraudzības pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. līdz 29. pantu.

19. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 2008/98/EK 39. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

20. pants

Deleģējuma īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt šīs direktīvas 4. panta 2. punktā, 5. panta 1. punktā un 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2011. gada 21. jūlija. Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais sešus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējums tiek automātiski pagarināts par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome to neatsauc saskaņā ar 21. pantu.

2.   Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

3.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai tiek piešķirtas, ievērojot 21. un 22. pantā izklāstītos nosacījumus.

21. pants

Deleģējuma atsaukšana

1.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 2. punktā, 5. panta 1. punktā un 6. pantā minēto pilnvaru deleģējumu.

2.   Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atsaukt pilnvaru deleģējumu, cenšas laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī atsaukšanas iespējamos iemeslus.

3.   Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. Lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

22. pants

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1.   Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divos mēnešos no tā paziņošanas dienas.

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

2.   Ja pēc 1. punktā minētā laikposma beigām ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā dienā, kas tajā noteikta.

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var stāties spēkā pirms minētā laikposma beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.

3.   Ja Eiropas Parlaments vai Padome 1. punktā minētajā laikposmā izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, iebildumus pamato.

23. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas. Dalībvalstis līdz 2013. gada 2. janvārim paziņo par minētajiem noteikumiem Komisijai un nekavējoties paziņo par visiem to turpmākajiem grozījumiem.

24. pants

Pārskatīšana

1.   Vēlākais līdz 2014. gada 22. jūlijam Komisija pārbauda vajadzību attiecībā uz EEI grozīt šīs direktīvas piemērošanas jomu, kas noteikta 2. pantā, un par to iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu par jebkādiem papildu izņēmumiem saistībā ar EEI.

2.   Vēlākais līdz 2021. gada 22. jūlijam Komisija veic vispārēju šīs direktīvas pārskatīšanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

25. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2013. gada 2. janvārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto aktu noteikumus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

26. pants

Atcelšana

Direktīvu 2002/95/EK, kas grozīta ar VII pielikuma A daļā minētajiem tiesību aktiem, atceļ no 2013. gada 3. janvāra, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem VII pielikuma B daļā minētās direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos un tās piemērošanai.

Atsauces uz atceltajiem tiesību aktiem uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VIII pielikumā.

27. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

28. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2011. gada 8. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

GYŐRI E.


(1)  OV C 306, 16.12.2009., 36. lpp.

(2)  OV C 141, 29.5.2010., 55. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2010. gada 24. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 27. maija lēmums.

(4)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.

(5)  OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

(6)  OV C 30, 4.2.1988., 1. lpp.

(7)  OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.

(8)  OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp.

(9)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(10)  OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.

(11)  OV L 266, 26.9.2006., 1. lpp.

(12)  OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.

(13)  OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.

(14)  OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.

(15)  OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

(16)  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

(17)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(18)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(19)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(20)  OV L 189, 20.7.1990., 17. lpp.


I PIELIKUMS

EEI kategorijas, uz ko attiecas šī direktīva

1.

Lielgabarīta mājsaimniecības ierīces

2.

Mazgabarīta mājsaimniecības ierīces

3.

IT un sakaru iekārtas

4.

Patērētāju iekārtas

5.

Apgaismes iekārtas

6.

Elektriskie un elektronikas instrumenti

7.

Rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums

8.

Medicīniskās ierīces

9.

Monitoringa un kontroles instrumenti, tostarp rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumenti

10.

Tirdzniecības automāti

11.

Citas EEI, kas neietilpst nevienā no minētajām kategorijām


II PIELIKUMS

Ierobežotās vielas, kas minētas 4. panta 1. punktā, un maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vērtības, ko nosaka viendabīgu materiālu masā

 

Svins (0,1 %)

 

Dzīvsudrabs (0,1 %)

 

Kadmijs (0,01 %)

 

Sešvērtīgs hroms (0,1 %)

 

Polibrombifenili (0,1 %)

 

Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1 %)


III PIELIKUMS

Lietojumi, kam nepiemēro 4. panta 1. punktā noteikto ierobežojumu

Atbrīvojums

Piemērošanas joma un termiņi

1

Dzīvsudrabs viencokola (kompaktajās) luminiscences spuldzēs ne vairāk kā (vienam gaismas izstarotājam):

 

1(a)

Vispārējai apgaismei < 30 W: 5 mg

Zaudē spēku 2011. gada 31. decembrī; pēc 2011. gada 31. decembra līdz 2012. gada 31. decembrim var lietot 3,5 mg vienam gaismas izstarotājam; pēc 2012. gada 31. decembra lieto 2,5 mg vienam gaismas izstarotājam

1(b)

Vispārējai apgaismei ≥ 30 W un < 50 W: 5 mg

Zaudē spēku 2011. gada 31. decembrī; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 3,5 mg vienam gaismas izstarotājam

1(c)

Vispārējai apgaismei ≥ 50 W un < 150 W: 5 mg

 

1(d)

Vispārējai apgaismei ≥ 150 W: 15 mg

 

1(e)

Vispārējai apgaismei, ar apļa vai kvadrāta formu un caurules diametru ≤ 17 mm

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 7 mg vienam gaismas izstarotājam

1(f)

Īpašām vajadzībām: 5 mg

 

2(a)

Dzīvsudrabs lineārajās divcokolu luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei ne vairāk kā (vienai spuldzei):

 

2(a)(1)

Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru < 9 mm (piem., T2): 5 mg

Zaudē spēku 2011. gada 31. decembrī; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 4 mg vienai spuldzei

2(a)(2)

Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru ≥ 9 mm un ≤ 17 mm (piem., T5): 5 mg

Zaudē spēku 2011. gada 31. decembrī; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 3 mg vienai spuldzei

2(a)(3)

Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru > 17 mm un ≤ 28 mm (piem., T8): 5 mg

Zaudē spēku 2011. gada 31. decembrī; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 3,5 mg vienai spuldzei

2(a)(4)

Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru > 28 mm (piem., T12): 5 mg

Zaudē spēku 2012. gada 31. decembrī; pēc 2012. gada 31. decembra var lietot 3,5 mg vienai spuldzei

2(a)(5)

Trīsjoslu luminofora spuldzes ar ilgu ekspluatācijas laiku (≥ 25 000 h): 8 mg

Zaudē spēku 2011. gada 31. decembrī; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 5 mg vienai spuldzei

2(b)

Dzīvsudrabs citās luminiscences spuldzēs, nepārsniedzot (vienai spuldzei):

 

2(b)(1)

Lineārās halofosfāta spuldzes ar caurules diametru > 28 mm (piem., T10 un T12): 10 mg

Zaudē spēku 2012. gada 13. aprīlī

2(b)(2)

Nelineārās halofosfāta spuldzes (visu diametru): 15 mg

Zaudē spēku 2016. gada 13. aprīlī

2(b)(3)

Nelineārās trīsjoslu luminofora spuldzes ar caurules diametru > 17 mm (piem., T9)

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 15 mg vienai spuldzei

2(b)(4)

Spuldzes citādai vispārējai apgaismei un īpašām vajadzībām (piem., indukcijas spuldzes)

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 15 mg vienai spuldzei

3

Dzīvsudrabs aukstā katoda fluorescences spuldzēs (CCFL) un ārējā elektroda fluorescences spuldzēs (EEFL) īpašām vajadzībām, nepārsniedzot (vienai spuldzei):

 

3(a)

Mazs garums (≤ 500 mm)

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 3,5 mg vienai spuldzei

3(b)

Vidējs garums (> 500 mm un ≤ 1 500 mm)

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 5 mg vienai spuldzei

3(c)

Liels garums (> 1 500 mm)

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 13 mg vienai spuldzei

4(a)

Dzīvsudrabs citās zemspiediena gāzizlādes spuldzēs (vienai spuldzei)

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 15 mg vienai spuldzei

4(b)

Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei, nepārsniedzot (vienam gaismas izstarotājam) spuldzēs ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu Ra > 60:

 

4(b)-I

P ≤ 155 W

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 30 mg vienam gaismas izstarotājam

4(b)-II

155 W < P ≤ 405 W

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 40 mg vienam gaismas izstarotājam

4(b)-III

P > 405 W

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 40 mg vienam gaismas izstarotājam

4(c)

Dzīvsudrabs citās augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei, nepārsniedzot (vienam gaismas izstarotājam):

 

4(c)-I

P ≤ 155 W

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 25 mg vienam gaismas izstarotājam

4(c)-II

155 W < P ≤ 405 W

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 30 mg vienam gaismas izstarotājam

4(c)-III

P > 405 W

Nav lietošanas ierobežojumu līdz 2011. gada 31. decembrim; pēc 2011. gada 31. decembra var lietot 40 mg vienam gaismas izstarotājam

4(d)

Dzīvsudrabs augstspiediena dzīvsudraba (tvaiku) spuldzēs (HPMV)

Zaudē spēku 2015. gada 13. aprīlī

4(e)

Dzīvsudrabs metālu halogenīdu (MH) spuldzēs

 

4(f)

Dzīvsudrabs citās gāzizlādes spuldzēs īpašām vajadzībām, kas nav atsevišķi minētas šajā pielikumā

 

5(a)

Svins katodstaru lampu stiklā

 

5(b)

Svins luminiscences spuldžu stiklā, nepārsniedzot 0,2 masas %

 

6(a)

Svins kā leģētājs elements tēraudā mehāniskai apstrādei un cinkotā tēraudā, kurā ir līdz 0,35 masas % svina

 

6(b)

Svins kā leģētājs elements alumīnijā, kurā ir līdz 0,4 masas % svina

 

6(c)

Vara sakausējums, kurā ir līdz 4 masas % svina

 

7(a)

Svins lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru (t. i., svina sakausējumi ar svina saturu vismaz 85 %)

 

7(b)

Svins lodmetālos serveriem, uzkrāšanas un datu masīvu atmiņas sistēmām, tīkla infrastruktūras komutācijas, signalizācijas un pārraides iekārtām, kā arī tīkla pārvaldībai telesakaru jomā

 

7(c)-I

Elektriskie un elektroniskie komponenti, kuros svins ir stiklā vai keramikā, kas nav keramikas dielektriķi kondensatoros, piem., pjezoelektriskas ierīces, vai stikla vai keramikas matricās

 

7(c)-II

Svins dielektriķu keramikas kondensatoros nominālajam spriegumam vismaz 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai

 

7(c)-III

Svins dielektriķu keramikas kondensatoros nominālajam spriegumam mazāk nekā 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai

Zaudē spēku 2013. gada 1. janvārī un pēc minētās dienas var tikt izmantots rezerves daļās EEI, ko laiž tirgū pirms 2013. gada 1. janvāra

8(a)

Kadmijs un tā savienojumi vienreizējos termodrošinātājos

Zaudē spēku 2012. gada 1. janvārī un pēc minētās dienas var tikt izmantots rezerves daļās EEI, ko laiž tirgū pirms 2012. gada 1. janvāra

8(b)

Kadmijs un tā savienojumi elektriskajos kontaktos

 

9

Hroms (VI) kā oglekļa tērauda dzesēšanas sistēmas pretkorozijas līdzeklis absorbcijas ledusskapjos līdz 0,75 masas % dzesēšanas šķīdumā

 

9(b)

Svins gultņu ieliktņos un buksēs kompresoriem ar aukstumnesēju apsildīšanas, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un saldēšanas (HVACR) lietojumiem

 

11(a)

Svins, ko izmanto C-press kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās

Var izmantot rezerves daļās EEI, ko laiž tirgū pirms 2010. gada 24. septembra

11(b)

Svins, ko izmanto kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās, kas nav C-press

Zaudē spēku 2013. gada 1. janvārī un pēc minētās dienas var tikt izmantots rezerves daļās EEI, ko laiž tirgū pirms 2013. gada 1. janvāra

12

Svins kā pārklājuma materiāls C-moduļa gredzena siltumvadītspējai

Var izmantot rezerves daļās EEI, ko laiž tirgū pirms 2010. gada 24. septembra

13(a)

Svins baltajos stiklos, ko izmanto optikā

 

13(b)

Kadmijs un svins stikla filtros un stiklos, ko izmanto atstarošanas standartiem

 

14

Svins lodmetālos, kas satur vairāk nekā divus elementus, tādiem kontaktkājiņu un mikropocesoru pakotņu savienojumiem, kuros svina saturs ir vairāk nekā 80 un mazāk nekā 85 masas %

Zaudēja spēku 2011. gada 1. janvārī un pēc minētās dienas var tikt izmantots rezerves daļās EEI, ko laiž tirgū pirms 2011. gada 1. janvāra

15

Svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja mikroshēmu un datu nesēju integrētajās flip-chip pakotnēs

 

16

Svins taisnās kvēlspuldžu caurulēs ar silikāta pārklājumu

Zaudē spēku 2013. gada 1. septembrī

17

Svina halogenīds kā izstarotājs augstas intensitātes gāzizlādes (HID) spuldzēs, ko izmanto profesionālajā reprogrāfijā

 

18(a)

Svins kā luminiscentā pulvera aktivators (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, ko izmanto diazodrukas reprogrāfijā, litogrāfijā, kukaiņu ķērājos, fotoķīmiskos un ārstnieciskos procesos kā specializētas spuldzes, kurās ir tādi luminofori kā SMS ((Sr,Ba)2MgSi 2 O 7:Pb)

Zaudēja spēku 2011. gada 1. janvārī

18(b)

Svins kā luminiscentā pulvera aktivators (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, ja tās izmanto kā sauļošanās lampas, kurās ir tādi luminofori kā BSP (BaSi 2 O 5:Pb)

 

19

Svins ar PbBiSn-Hg un PbInSn-Hg īpašos sastāvos kā galvenā amalgama un ar PbSn- Hg kā papildu amalgama ļoti kompaktās enerģijas taupīšanas lampās (ESL)

Zaudē spēku 2011. gada 1. jūnijā

20

Svina oksīds stiklā, ko izmanto priekšējā un pakaļējā slāņa sasaistīšanai plakanās luminiscences spuldzēs, kuras izmanto šķidro kristālu ekrānos (LCD)

Zaudē spēku 2011. gada 1. jūnijā

21

Svins un kadmijs krāsās lietojumiem uz emaljām un stikliem, tādiem kā borsilikātstikls un natronkaļķu stikls

 

23

Svins savienotājspaiļu nelielu detaļu pārklājumos, izņemot savienotājus ar soli vismaz 0,65 mm

Var izmantot rezerves daļās EEI, ko laiž tirgū pirms 2010. gada 24. septembra

24

Svins lodmetālos, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai

 

25

Svina oksīds virsmas vadāmības elektronu emitera displejos (SED), ko izmanto konstrukcijas elementos, sevišķi stiklkeramikas lodēšanas materiālā un stiklkeramikas gredzenā

 

26

Svina oksīds ultravioleto staru lampu kolbu stiklā

Zaudē spēku 2011. gada 1. jūnijā

27

Svina sakausējumi kā lodmetāls pārveidotājos, ko izmanto lieljaudas skaļruņos (kuri paredzēti vairāku stundu ilgai darbībai ar skaņas spiediena akustisko jaudu vismaz 125 dB)

Zaudēja spēku 2010. gada 24. septembrī

29

Svins tāda kristāla stikla sastāvā, kam apraksts dots Padomes Direktīvas 69/493/EEK (1) I pielikumā (1., 2., 3. un 4. kategorija)

 

30

Kadmija sakausējumi elektriski/mehāniski lodētiem savienojumiem ar elektriskajiem vadītājiem, kuri atrodas tieši uz tinumiem skaņas pārveidotājos, kurus izmanto lieljaudas skaļruņos ar skaņas spiediena līmeni vismaz 100 dB (A)

 

31

Svins lodmetālos plakanās bezdzīvsudraba luminiscences spuldzēs (ko izmanto, piemēram, šķidro kristālu ekrānos, dizainā vai rūpnieciskajā apgaismē)

 

32

Svina oksīds stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto argona un kriptona lāzera spuldžu montāžā

 

33

Svins lodmetālos, kas vajadzīgi elektrisko transformatoru vara vadu lodēšanai, kuru diametrs ir līdz 100 μm

 

34

Svins regulējamu maiņrezistoru elementos uz metālkeramikas bāzes

 

36

Dzīvsudrabs, ko izmanto par katoda noārdīšanās inhibitoru līdzstrāvas plazmas displejos daudzumā līdz 30 mg vienam displejam

Zaudēja spēku 2010. gada 1. jūlijā

37

Svins augstsprieguma diožu pārklājuma slānī uz cinka borāta stikla korpusa

 

38

Kadmijs un kadmija oksīds biezslāņa plēves pastās, ko klāj uz berilija oksīda ar alumīnija saiti

 

39

Kadmijs krāsu mainošās gaismas diodēs (LED) ar II–VI grupas pusvadītājiem (< 10 μg Cd uz mm2 gaismas emisijas platības), kas paredzētas izmantošanai cietvielas apgaismes vai displeju sistēmās

Zaudē spēku 2014. gada 1. jūlijā


(1)  OV L 326, 29.12.1969., 36. lpp.


IV PIELIKUMS

Izmantošanas veidi, kam nepiemēro 4. panta 1. punktā minēto ierobežojumu attiecībā uz specifiskām medicīniskām iekārtām un monitoringa un kontroles instrumentiem

Iekārtas, ko izmanto jonizējošā starojuma noteikšanai

1.

Svins, kadmijs un dzīvsudrabs jonizējošā starojuma detektoros

2.

Svina gultņi rentgenlampās

3.

Svins elektromagnētiskā starojuma pastiprināšanas ierīcēs: mikrokanālu plate un kapilārplate

4.

Svins rentgenlampu stikla fritēs un attēla pastiprinātājos un svins stikla frites saistvielā, kas paredzēta gāzes lāzeru un vakuumlampu savienošanai, lai pārveidotu elektromagnētisko starojumu elektronos

5.

Svins aizsargekrānos pret jonizējošo starojumu

6.

Svins testa objektos, ko izmanto rentgenstarojuma jomā

7.

Svins stearāta kristālos, ko izmanto rentgenstaru difrakcijā

8.

Radioaktīva kadmija izotopa avots pārnēsājamos rentgenstaru fluorescences spektometros

Sensori, detektori un elektrodi

1.a

Svins un kadmijs jonu selektīvajos elektrodos, tostarp stikla korpuss pH elektrodiem

1.b

Svina anodi elektroķīmiskajos skābekļa sensoros

1.c

Svins, kadmijs un dzīvsudrabs infrasarkanā starojuma detektoros

1.d

Dzīvsudrabs standartelektrodos: dzīvsudraba hlorīds ar zemu hlora saturu, dzīvsudraba sulfāts un dzīvsudraba oksīds

Citi

9.

Kadmijs hēlija–kadmija lāzeros

10.

Svins un kadmijs lampās, ko izmanto atomabsorbcijas spektroskopijā

11.

Svina sakausējumi kā supravadītājs un siltumvadītājs magnētiskās rezonanses attēlu iegūšanas ierīcē (MRI)

12.

Svins un kadmijs supravadītāja materiālos, kas ir metāla stiprinājumos MRI un SQUID detektoros

13.

Svins atsvaros

14.

Svins monokristālu pjezoelektriskajos materiālos, kas paredzēti ultraskaņas devējiem

15.

Svins lodalvu sastāvā, ko izmanto ultraskaņas devēju stiprinājumos

16.

Dzīvsudrabs mērtiltos ar augstas precizitātes kapacitatīvo pretestību un zuduma koeficientu un augstfrekvences RF slēdžos un relejos, kas ir monitoringa un kontroles instrumentos, kuros dzīvsudraba daudzums vienā slēdzī vai relejā nepārsniedz 20 mg

17.

Svins lodalvu sastāvā portatīvos, ārkārtas gadījumiem paredzētajos defibrillatoros

18.

Svins lodalvu sastāvā augstas izšķirtspējas infrasarkano staru attēlu atveides moduļos, lai noteiktu starojumu 8–14 μm diapazonā

19.

Svins šķidrajos kristālos, kas izmantoti silikona displejos (LcoS)

20.

Kadmijs rentgenstarojuma mērījuma filtros


V PIELIKUMS

Pieteikumi, lai saņemtu, pagarinātu vai anulētu 5. pantā minētos atbrīvojumus

Pieteikumu atbrīvojuma saņemšanai, pagarināšanai vai mutatis mutandis anulēšanai var iesniegt ražotājs, ražotāja pilnvarots pārstāvis vai jebkurš uzņēmējs, un tajā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)

pieteikuma iesniedzēja vārds vai nosaukums, adrese un kontaktinformācija;

b)

informācija par materiālu vai detaļu un konkrētu vielas pielietojumu šajā materiālā vai detaļā, kam ir pieprasīts atbrīvojums vai atbrīvojuma anulēšana, un to precīzi raksturlielumi;

c)

pārbaudāms pamatojums atbrīvojuma piešķiršanai vai anulēšanai ar atsaucēm, pamatojoties uz 5. pantā noteiktajiem nosacījumiem;

d)

iespējamo alternatīvo vielu, materiālu vai konstrukciju analīze, pamatojoties uz aprites ciklu, pievienojot arī informāciju par neatkarīgiem pētījumiem, salīdzinošiem profesionāliem vērtējumiem un pieteikuma iesniedzēja izstrādes darbībām, un analīze par šādu alternatīvu pieejamību;

e)

informācija par iespējamo sagatavošanos atkārtotai izmantošanai vai izlietoto EEI atkritumu materiālu pārstrādei, kā arī par attiecīgajiem pārstrādes noteikumiem saskaņā ar Direktīvas 2002/96/EK II pielikumu;

f)

cita atbilstoša informācija;

g)

pieteikuma iesniedzēja ierosināto pasākumu grafiks, lai izstrādātu, pieprasītu izstrādāt un/vai piemērotu iespējamās alternatīvas, tostarp šādu pieteikuma iesniedzēja darbību grafiks;

h)

ja nepieciešams, informācija, kas uzskatāma par īpašumtiesību informāciju, pievienojot pārbaudāmu pamatojumu;

i)

iesniedzot pieteikumu uz atbrīvojumu, priekšlikums precīzam un skaidram atbrīvojuma formulējumam;

j)

pieteikuma kopsavilkums.


VI PIELIKUMS

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

1.

Nr. … (unikāls EEI identifikācijas numurs):

2.

Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese:

3.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja (vai uzstādītāja) atbildību:

4.

Deklarācijas priekšmets (EEI identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību; vajadzības gadījumā var pievienot fotogrāfiju):

5.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1).

6.

Vajadzības gadījumā norādes uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem vai norādes uz tehniskām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība:

7.

Papildu informācija:

Parakstīts: …

(izdošanas vieta un datums)

(vārds, uzvārds, amats) (paraksts)


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


VII PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva un tās secīgie grozījumi

(minēti 26. pantā)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/95/EK

(OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.)

Komisijas Lēmums 2005/618/EK

(OV L 214, 19.8.2005., 65. lpp.)

Komisijas Lēmums 2005/717/EK

(OV L 271, 15.10.2005., 48. lpp.)

Komisijas Lēmums 2005/747/EK

(OV L 280, 25.10.2005., 18. lpp.)

Komisijas Lēmums 2006/310/EK

(OV L 115, 28.4.2006., 38. lpp.)

Komisijas Lēmums 2006/690/EK

(OV L 283, 14.10.2006., 47. lpp.)

Komisijas Lēmums 2006/691/EK

(OV L 283, 14.10.2006., 48. lpp.)

Komisijas Lēmums 2006/692/EK

(OV L 283, 14.10.2006., 50. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/35/EK

(OV L 81, 20.3.2008., 67. lpp.)

Komisijas Lēmums 2008/385/EK

(OV L 136, 24.5.2008., 9. lpp.)

Komisijas Lēmums 2009/428/EK

(OV L 139, 5.6.2009., 32. lpp.)

Komisijas Lēmums 2009/443/EK

(OV L 148, 11.6.2009., 27. lpp.)

Komisijas Lēmums 2010/122/ES

(OV L 49, 26.2.2010., 32. lpp.)

Komisijas Lēmums 2010/571/ES

(OV L 251, 25.9.2010., 28. lpp.)

B   DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 26. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

2002/95/EK

2004. gada 12. augusts

2008/35/EK


VIII PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 2002/95/EK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts, 2. panta 2. punkts, I pielikums

2. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

2. panta 3. punkts

2. panta 4. punkts, ievadfrāze

2. panta 4. punkts

3. panta a) punkts

3. panta 1) un 2) punkts

3. panta b) punkts

3. panta 6)–28) punkts

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts, II pielikums

4. panta 3. un 4. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 6. punkts

4. panta 3. punkts

5. panta 1. punkts, ievadfrāze

5. panta 1. punkts, ievadfrāze

5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

5. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmais un trešais ievilkums

5. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrais ievilkums

5. panta 1. punkta a) apakšpunkta pēdējā daļa

5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

5. panta 2. punkts

5. panta 3.–6. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 7. punkts

5. panta 8. punkts

6. pants

6. pants

7.–18. pants

7. pants

19.–22. pants

8. pants

23. pants

9. pants

25. pants

26. pants

10. pants

27. pants

11. pants

28. pants

I un II pielikums

Pielikuma 1.–39. punkts

III pielikuma 1.–39. punkts

IV, V, VI–VIII pielikums


Augša