EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Document 32011L0064

Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat

JO L 176, 5.7.2011, p. 24-36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ediţie specială în limba croată: capitol 03 volum 063 p. 313 - 325

care este în vigoare

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj

5.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 176/24


DIRECTIVA 2011/64/UE A CONSILIULUI

din 21 iunie 2011

privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat

(text codificat)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Directiva 92/79/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor la țigări (1), Directiva 92/80/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor pe tutunul prelucrat, altul decât pentru țigarete (2) și Directiva 95/59/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind alte impozite decât impozitele pe cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat (3) au fost modificate de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directivele menționate prin încorporarea lor într-un singur text.

(2)

Este necesar ca legislația fiscală a Uniunii referitoare la produsele din tutun să asigure funcționarea corectă a pieței interne și, în același timp, un nivel ridicat de protecție a sănătății, astfel cum se prevede la articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere că produsele din tutun pot fi extrem de dăunătoare pentru sănătate și având în vedere apartenența Uniunii la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (FCTC). Ar trebui să fie avută în vedere situația fiecăruia dintre diferitele tipuri de tutun prelucrat în parte.

(3)

Unul dintre obiectivele Tratatului privind Uniunea Europeană este de a menține o uniune economică ale cărei caracteristici să fie similare cu cele ale unei piețe interne, în cadrul căreia există o concurență sănătoasă. În ceea ce privește tutunul prelucrat, realizarea acestui obiectiv presupune ca aplicarea taxelor privind consumul de produse în acest sector în statele membre să nu producă condiții de denaturare a concurenței și să nu împiedice libera lor circulație în cadrul Uniunii.

(4)

Diferitele tipuri de tutun prelucrat, care se disting prin caracteristici și mod de utilizare, ar trebui definite.

(5)

Este necesar să se facă distincție între tutunul tăiat fin destinat rulării în țigarete și alte tipuri de tutun de fumat.

(6)

Rulourile de tutun care pot fi fumate ca atare, în urma unor manevre simple, ar trebui incluse în categoria țigarete, în scopul impozitării uniforme a acestor produse.

(7)

Este necesar ca un fabricant să fie definit ca o persoană fizică sau juridică care fabrică efectiv produse din tutun și care stabilește prețul maxim la vânzarea cu amănuntul pentru fiecare stat membru în care se introduc produsele în cauză în vederea consumului.

(8)

În interesul taxării corecte și uniforme, o definiție a țigaretelor, a trabucurilor și a țigărilor de foi, precum și a altor tipuri de tutun pentru fumat ar trebui prevăzută astfel încât rulourile de tutun care, în funcție de lungime, pot fi considerate a reprezenta două țigarete sau mai mult să fie tratate drept două țigarete sau mai mult în scopul stabilirii nivelului accizelor; un tip de trabuc asemănător în multe aspecte unei țigarete să fie tratat drept țigaretă în scopul stabilirii nivelului accizelor; tutunul de fumat, asemănător în multe aspecte tutunului tăiat fin destinat rulării în țigarete, să fie tratat drept tutun tăiat fin în scopul stabilirii nivelului accizelor; iar deșeurile de tutun să fie definite în mod clar. Având în vedere dificultățile de ordin economic pe care le-ar putea cauza imediata punere în aplicare operatorilor germani și maghiari vizați, Germania și Ungaria ar trebui autorizate să amâne punerea în aplicare a definiției pentru trabucuri și țigări de foi până la 1 ianuarie 2015.

(9)

În ceea ce privește accizele, armonizarea structurilor trebuie să conducă în special la concurență loială între diferitele categorii de tutun prelucrat care aparțin aceleiași grupe și care să nu fie denaturată de efectele induse de impozitare și, în consecință, la deschiderea piețelor naționale ale statelor membre.

(10)

Necesitățile imperative ale concurenței implică un sistem de formare liberă a prețurilor pentru toate grupele de tutun prelucrat.

(11)

Structura accizei pentru țigarete trebuie să includă, pe lângă componenta specifică calculată pe unitatea de produs, o componentă proporțională bazată pe prețul de vânzare cu amănuntul, incluzând toate impozitele. Impozitul pe cifra de afaceri la țigări are același efect ca și acciza ad valorem și acest fapt ar trebui luat în considerare când se stabilește raportul dintre componenta specifică a accizei și sarcina fiscală totală.

(12)

Fără a aduce atingere structurii mixte a taxei și procentajului maxim al componentei specifice în sarcina fiscală totală, este necesar ca statele membre să beneficieze de mijloace eficiente pentru perceperea unei accize specifice sau minime pe țigarete, în scopul asigurării aplicării cel puțin a unui anumit nivel minim de taxare la nivelul întregii Uniuni.

(13)

Pentru funcționarea corectă a pieței interne, este necesară stabilirea accizelor minime pentru toate categoriile de tutun prelucrat.

(14)

În ceea ce privește țigaretele, ar trebui asigurate condiții neutre de concurență pentru producători, ar trebui redusă fragmentarea piețelor tutunului și ar trebui susținute obiectivele în materie de sănătate. De aceea, o cerință minimă legată de preț ar trebui să privească prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, în timp ce o valoare minimă monetară ar trebui să fie aplicabilă tuturor țigaretelor. Din aceleași motive, prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul ar trebui să servească, de asemenea, ca referință de măsurare a ponderii accizei specifice în cadrul sarcinii fiscale totale.

(15)

Referitor la prețurile și nivelurile accizelor, în special în ceea ce privește țigaretele – de departe cea mai importantă categorie de produse din tutun –, precum și în ceea ce privește tutunul tăiat fin destinat rulării în țigarete, există încă diferențe considerabile între statele membre, care ar putea denatura funcționarea pieței interne. Un anumit grad de convergență între nivelurile de taxare aplicate în statele membre ar contribui la reducerea fraudei și a contrabandei în cadrul Uniunii.

(16)

Această convergență ar contribui de asemenea la asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane. Nivelul de taxare este într-adevăr un factor important asupra prețului produselor din tutun care influențează, la rândul său, obiceiurile legate de fumat ale consumatorilor. Frauda și contrabanda subminează influența taxelor în special asupra nivelului prețurilor țigaretelor și ale tutunului tăiat fin destinat rulării în țigarete, punând astfel în pericol îndeplinirea obiectivelor privind controlul tutunului și protecția sănătății.

(17)

În ceea ce privește alte produse decât țigaretele, ar trebui stabilită armonizarea taxelor pentru toate produsele care aparțin aceleiași grupe de tutun prelucrat. Stabilirea unei accize minime globale exprimate în procente, ca o cantitate pe kilogram sau pentru un număr dat de articole, este cea mai potrivită în vederea funcționării pieței interne.

(18)

În ceea ce privește tutunul tăiat fin destinat rulării în țigarete, o cerință minimă a Uniunii legată de preț ar trebui exprimată astfel încât să obțină efecte similare celor din domeniul țigaretelor și ar trebui să ia drept punct de referință prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.

(19)

Este necesară apropierea nivelurilor minime pentru tutunul tăiat fin destinat rulării în țigarete de nivelurile minime aplicabile țigaretelor, pentru a se lua mai mult în considerare gradul de concurență dintre cele două produse, reflectat în modelele de consum observate, precum și caracterul la fel de nociv al acestora.

(20)

Portugalia ar trebui să beneficieze de posibilitatea aplicării unei taxe reduse la țigările fabricate de micii producători și consumate, în special, în regiunile îndepărtate ale insulelor Azore și Madeira.

(21)

Perioadele de tranziție ar trebui să permită statelor membre să se adapteze ușor la nivelurile globale ale accizelor, limitând, astfel, posibilele efecte secundare.

(22)

Pentru a nu fi afectat echilibrul economic și social al Corsicii, este esențială și justificabilă prevederea unei derogări până la 31 decembrie 2015 prin care Franța să poată aplica un nivel al accizelor mai mic decât nivelul național pentru țigarete și alte tutunuri prelucrate eliberate pentru consum în Corsica. Până la acea dată, normele fiscale pentru tutunul prelucrat eliberat pentru consum în Corsica ar trebui să fie pe deplin în concordanță cu normele aplicate în restul Franței. Totuși, ar trebui să se evite o schimbare prea bruscă și, prin urmare, ar trebui să existe o creștere pas cu pas a nivelului accizelor percepute în prezent pe țigarete și pe tutunul tăiat fin destinat rulării în țigarete în Corsica.

(23)

Majoritatea statelor membre acordă scutiri de la plata accizelor sau le rambursează pentru anumite tipuri de tutun prelucrat, în funcție de utilizarea care le este destinată, iar scutirile și rambursările în cazul unor utilizări speciale trebuie stabilite în prezenta directivă.

(24)

Ar trebui prevăzută o procedură prin care taxele și cantitățile stabilite în prezenta directivă să fie revizuite periodic pe baza unui raport al Comisiei, ținând cont de toți factorii relevanți.

(25)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL 1

OBIECT

Articolul 1

Prezenta directivă stabilește principiile generale pentru armonizarea structurii și a ratelor accizei care se aplică tutunului prelucrat în statele membre.

CAPITOLUL 2

DEFINIȚII

Articolul 2

(1)   În sensul prezentei directive, tutun prelucrat înseamnă:

(a)

țigarete;

(b)

trabucuri și țigări de foi;

(c)

tutun de fumat:

(i)

tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete;

(ii)

alte tipuri de tutun de fumat.

(2)   Sunt considerate țigarete sau tutun de fumat produsele care constau total sau parțial în alte substanțe decât tutunul, dar care îndeplinesc, pe de altă parte, criteriile stabilite în articolul 3 sau în articolul 5 alineatul (1).

Fără a aduce atingere primului paragraf, produsele care nu conțin tutun și care sunt utilizate exclusiv în scopuri medicale nu sunt tratate ca tutun prelucrat.

(3)   Sub rezerva prevederilor în vigoare ale Uniunii, definițiile menționate la alineatul (2) din prezentul articol și articolele 3, 4 și 5 nu aduc atingere alegerii sistemului sau nivelului de impozitare care se aplică diferitelor grupe de produse menționate în respectivele articole.

Articolul 3

(1)   În sensul prezentei directive, țigarete înseamnă:

(a)

rulouri de tutun care pot fi fumate ca atare și care nu sunt trabucuri sau țigări de foi în sensul articolului 4 alineatul (1);

(b)

rulouri de tutun care, prin simpla mânuire neindustrială, se introduc în tuburi de hârtie de țigarete;

(c)

rulouri de tutun care, prin simpla mânuire neindustrială, se înfășoară în hârtie de țigarete.

(2)   În scopul stabilirii accizelor, un rulou de tutun menționat la alineatul (1) este considerat a reprezenta două țigarete dacă, exceptând filtrul sau muștiucul, are o lungime mai mare de 8 cm, dar nu depășește 11 cm, trei țigarete dacă, exceptând filtrul sau muștiucul, are o lungime mai mare 11 cm, dar nu depășește 14 cm, și așa mai departe.

Articolul 4

(1)   În sensul prezentei directive, următoarele sunt considerate trabucuri sau țigări de foi dacă, având în vedere proprietățile acestora și așteptările obișnuite ale clienților, pot și au rolul exclusiv de a fi fumate ca atare deoarece sunt:

(a)

rulouri de tutun cu un înveliș exterior din tutun natural;

(b)

rulouri de tutun cu umplutură mixtă și cu înveliș exterior de culoarea obișnuită a unui trabuc, din tutun reconstituit, care acoperă în întregime produsul, inclusiv, după caz, filtrul, cu excepția vârfului în cazul trabucurilor cu vârf, dacă greutatea unitară, fără a include filtrul sau muștiucul, nu este mai mică de 2,3 g și nici mai mare de 10 g, iar circumferința nu este mai mică de 34 mm pe cel puțin o treime din lungimea produsului.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), Germania și Ungaria pot continua să aplice, până la 31 decembrie 2014, următorul paragraf.

Se consideră trabucuri sau țigări de foi următoarele produse, în cazul în care pot fi fumate ca atare:

(a)

rulouri de tutun fabricate în întregime din tutun natural;

(b)

rulouri de tutun care au un înveliș exterior din tutun natural;

(c)

rulouri de tutun umplute cu un amestec bătut și cu un înveliș exterior de culoarea obișnuită a unui trabuc care acoperă integral produsul, inclusiv, dacă este cazul, filtrul, dar, în cazul trabucurilor tăiate, nu și vârful, și o legătură, ambele din tutun reconstituit, dacă greutatea unitară, fără a include filtrul sau muștiucul, nu este mai mică de 1,2 g și dacă învelișul are formă de spirală, cu un unghi ascuțit de cel puțin 30° față de axa longitudinală a trabucului;

(d)

rulouri de tutun umplute cu un amestec bătut și cu un înveliș exterior de culoarea obișnuită a unui trabuc, din tutun reconstituit, care acoperă integral produsul, inclusiv, dacă este cazul, filtrul, dar, în cazul trabucurilor tăiate, nu și vârful, dacă greutatea unitară, fără a include filtrul sau muștiucul, nu este mai mică de 2,3 grame, iar circumferința nu este mică de 34 mm pe cel puțin o treime din lungimea produsului.

(3)   Produsele alcătuite parțial din substanțe altele decât tutun, dar care îndeplinesc criteriile stabilite la alineatul (1), sunt considerate trabucuri și țigări de foi.

Articolul 5

(1)   În sensul prezentei directive, tutun de fumat înseamnă:

(a)

tutunul care a fost tăiat sau divizat în alt mod, răsucit sau presat în blocuri, care poate fi fumat fără prelucrare industrială ulterioară;

(b)

deșeuri de tutun destinate vânzării cu amănuntul care nu intră sub incidența articolului 3 și a articolului 4 alineatul (1) și care pot fi fumate. În sensul prezentului articol, deșeurile de tutun sunt considerate ca fiind resturi de foi de tutun și produse secundare obținute la prelucrarea tutunului sau fabricarea produselor din tutun.

(2)   Tutunul de fumat în care mai mult de 25 % din greutatea particulelor de tutun au o lățime de tăiere mai mică de 1,5 milimetri se consideră tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete.

Statele membre pot considera de asemenea că tutunul de fumat în care mai mult de 25 % din greutatea particulelor de tutun au o lățime de tăiere de 1,5 milimetri sau mai mult și care se vinde sau este destinat vânzării în vederea rulării în țigarete este tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete.

Articolul 6

Este considerat producător orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care transformă tutunul în produse prelucrate în scopul vânzării cu amănuntul.

CAPITOLUL 3

DISPOZIȚII APLICABILE ȚIGARETELOR

Articolul 7

(1)   Țigaretele fabricate în Uniune și cele importate din statele terțe fac obiectul unei accize ad valorem, calculate la prețul maxim de vânzare cu amănuntul, incluzând drepturile vamale, precum și al unei accize specifice calculate pe unitatea de produs.

Fără a aduce atingere primului paragraf, statele membre pot elimina drepturile vamale din baza de calcul a accizei ad valorem aplicate țigaretelor.

(2)   Rata accizei ad valorem și nivelul accizei specifice trebuie să fie aceleași pentru toate țigaretele.

(3)   În etapa finală de armonizare a structurilor, se stabilește în toate statele membre pentru țigarete aceeași proporție între acciza specifică și suma accizei ad valorem și a impozitului pe cifra de afaceri, astfel încât nivelul prețului de vânzare cu amănuntul să reflecte în mod corect diferența dintre prețurile de livrare ale producătorilor.

(4)   După caz, acciza pe țigarete poate include o componentă fiscală minimă, cu condiția ca structura mixtă de taxare și marja componentei specifice a accizei stabilite la articolul 8 să fie respectate cu strictețe.

Articolul 8

(1)   Procentul componentei specifice a accizei în cadrul sarcinii fiscale totale asupra țigaretelor se stabilește prin trimitere la prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.

(2)   Prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul se calculează în funcție de valoarea totală a tuturor țigaretelor eliberate pentru consum, pe baza prețului de vânzare cu amănuntul incluzând toate taxele, împărțit la cantitatea totală de țigarete eliberate pentru consum. Acesta este stabilit, nu mai târziu de 1 martie în fiecare an, pe baza datelor privind cantitățile totale eliberate pentru consum în cursul anului calendaristic precedent.

(3)   Până la 31 decembrie 2013 componenta specifică a accizei nu este mai mică de 5 % și nici mai mare de 76,5 % din sarcina fiscală totală rezultată din combinarea următoarelor:

(a)

acciza specifică;

(b)

acciza ad valorem și taxa pe valoarea adăugată (TVA) percepute la prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.

(4)   De la 1 ianuarie 2014 componenta specifică a accizei pentru țigarete nu este mai mică de 7,5 % și nici mai mare de 76,5 % din sarcina fiscală totală rezultată din combinarea următoarelor:

(a)

acciza specifică;

(b)

acciza ad valorem și TVA percepute la prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.

(5)   Prin derogare de la alineatele (3) și (4), dacă într-un stat membru apare o modificare a prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul la țigarete, aducând componenta specifică a accizei, exprimată ca procent din sarcina fiscală totală, sub 5 % sau 7,5 %, în funcție de care procent este aplicabil, sau peste 76,5 % din sarcina fiscală totală, statul membru în cauză poate amâna ajustarea valorii accizei specifice până la data de 1 ianuarie a celui de al doilea an ulterior celui în care are loc modificarea de preț.

(6)   Sub rezerva dispozițiilor alineatelor (3), (4) și (5) din prezentul articol și a articolului 7 alineatul (1) al doilea paragraf, statele membre pot percepe o acciză minimă pe țigarete.

Articolul 9

(1)   Statele membre aplică taxe minime de consum la țigarete, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în prezentul capitol.

(2)   Alineatul (1) se aplică taxelor percepute la țigarete în temeiul prezentului capitol și care cuprind:

(a)

o acciză specifică pe unitatea de produs;

(b)

o acciză ad valorem calculată pe baza prețului maxim de vânzare cu amănuntul;

(c)

o TVA proporțională cu prețul de vânzare cu amănuntul.

Articolul 10

(1)   Acciza globală pe țigarete (acciza specifică și acciza ad valorem exclusiv TVA) reprezintă cel puțin 57 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Acciza respectivă nu poate fi mai mică de 64 EUR pentru 1 000 de țigarete, indiferent de prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.

Cu toate acestea, statelor membre care percep o acciză de cel puțin 101 EUR pentru 1 000 de țigarete pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul nu li se aplică cerința de 57 % prevăzută la primul paragraf.

(2)   Începând cu 1 ianuarie 2014, acciza globală pe țigarete reprezintă cel puțin 60 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Acciza respectivă nu poate fi mai mică de 90 EUR pentru 1 000 de țigarete, indiferent de prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.

Cu toate acestea, statelor membre care percep o acciză de cel puțin 115 EUR pentru 1 000 de țigarete pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul nu li se aplică cerința de 60 % prevăzută la primul paragraf.

Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România beneficiază de o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2017 pentru a îndeplini cerințele prevăzute în primul și al doilea paragraf.

(3)   Statele membre cresc treptat accizele, în scopul îndeplinirii cerințelor menționate la alineatul (2) la datele stabilite la respectivul alineat.

Articolul 11

(1)   Dacă într-un stat membru apare o modificare a prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor, acciza globală reducându-se sub nivelurile specificate la articolul 10 alineatul (1) prima teză și alineatul (2) prima teză, statul membru în cauză poate amâna ajustarea accizei respective până la data de 1 ianuarie a celui de al doilea an ulterior celui în care are loc modificarea de preț.

(2)   Dacă un stat membru majorează TVA pentru țigarete, atunci acesta poate reduce acciza globală până la o valoare care, exprimată ca procent din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, să fie egală cu majorarea TVA, exprimată de asemenea ca procent din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, chiar dacă o asemenea ajustare are ca efect reducerea accizei globale sub nivelurile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) prima teză și alineatul (2) prima teză, exprimate ca procent din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.

Cu toate acestea, statul membru majorează din nou acciza respectivă, cu scopul de a ajunge cel puțin la nivelurile respective, până la data de 1 ianuarie a celui de al doilea an ulterior celui în care a avut loc reducerea.

Articolul 12

(1)   Portugalia poate aplica o taxă redusă cu maximum 50 % față de cea stabilită în articolul 10 pentru țigaretele consumate în regiunile cele mai îndepărtate din Insulele Azore și Madeira, fabricate de micii producători cu o producție anuală de maximum 500 tone pe an.

(2)   Prin derogare de la articolul 10, Franța poate continua să impună, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2015, un nivel redus al accizei pe țigaretele eliberate pentru consum în departamentele din Corsica până la o cotă anuală de 1 200 de tone. Nivelul redus este:

(a)

până la 31 decembrie 2012, de cel puțin 44 % din prețul țigaretelor în categoria de preț cea mai solicitată în acele departamente;

(b)

de la 1 ianuarie 2013, de cel puțin 50 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul pentru țigaretele eliberate pentru consum; acciza respectivă nu este mai mică de 88 EUR pentru 1 000 de țigarete, indiferent de prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul;

(c)

de la 1 ianuarie 2015, de cel puțin 57 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul pentru țigaretele eliberate pentru consum; acciza respectivă nu este mai mică de 90 EUR pentru 1 000 de țigarete, indiferent de prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.

CAPITOLUL 4

DISPOZIȚII APLICABILE TUTUNULUI PRELUCRAT, ALTUL DECÂT PENTRU ȚIGARETE

Articolul 13

Următoarele grupe de tutun prelucrat produs în Uniune și importat din țări terțe trebuie supuse, în fiecare stat membru, unei accize minime în conformitate cu articolul 14:

(a)

trabucuri și țigări de foi;

(b)

tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete;

(c)

alte tipuri de tutun pentru fumat.

Articolul 14

(1)   Statele membre aplică o acciză care poate fi:

(a)

fie o acciză ad valorem calculată pe baza prețului maxim de vânzare cu amănuntul al fiecărui produs, determinat liber de producătorii stabiliți în Uniune și de importatorii din țări terțe în conformitate cu articolul 15;

(b)

fie o acciză specifică, exprimată ca sumă pe kilogram, sau pentru un anumit număr de bucăți, în cazul trabucurilor și țigărilor de foi;

(c)

fie o combinație a celor două, compusă dintr-un element ad valorem și un element specific.

În cazurile în care acciza este fie ad valorem, fie combinată, statele membre pot stabili o sumă minimă pentru acciză.

(2)   Acciza globală (acciza specifică și/sau acciza ad valorem exclusiv TVA), exprimată ca procent, ca sumă pe kilogram sau pentru un anumit număr de bucăți, va fi cel puțin echivalentă cu ratele sau sumele minime prevăzute pentru:

(a)   trabucuri sau țigări de foi: 5 % din prețul de vânzare cu amănuntul, cu toate taxele incluse, sau 12 EUR pentru 1 000 de bucăți sau pe kilogram;

(b)   tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete: 40 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al tutunului tăiat fin destinat rulării în țigarete eliberat pentru consum sau 40 EUR pe kilogram;

(c)   alte tutunuri de fumat: 20 % din prețul de vânzare cu amănuntul, cu toate taxele incluse, sau 22 EUR pe kilogram.

Începând cu 1 ianuarie 2013, acciza globală pe tutunul de fumat tăiat fin destinat rulării în țigarete reprezintă cel puțin 43 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al tutunului tăiat fin destinat rulării în țigarete eliberat pentru consum sau cel puțin 47 EUR pe kilogram.

Începând cu 1 ianuarie 2015, acciza globală pe tutunul de fumat tăiat fin destinat rulării în țigarete reprezintă cel puțin 46 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al tutunului tăiat fin destinat rulării în țigarete eliberat pentru consum sau cel puțin 54 EUR pe kilogram.

Începând cu 1 ianuarie 2018, acciza globală pe tutunul de fumat tăiat fin destinat rulării în țigarete reprezintă cel puțin 48 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al tutunului tăiat fin destinat rulării în țigarete eliberat pentru consum sau cel puțin 60 EUR pe kilogram.

Începând cu 1 ianuarie 2020, acciza globală pe tutunul de fumat tăiat fin destinat rulării în țigarete reprezintă cel puțin 50 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al tutunului tăiat fin destinat rulării în țigarete eliberat pentru consum sau cel puțin 60 EUR pe kilogram.

Prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul se calculează în funcție de valoarea totală a tutunului tăiat fin destinat rulării în țigarete eliberat pentru consum, pe baza prețului de vânzare cu amănuntul incluzând toate taxele, împărțit la cantitatea totală de tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete eliberat pentru consum. Acesta este stabilit, nu mai târziu de 1 martie în fiecare an, pe baza datelor privind cantitățile totale eliberate pentru consum în cursul anului calendaristic precedent.

(3)   Taxele sau cantitățile menționate în alineatele (1) și (2) se aplică tuturor produselor care aparțin grupei de tutunuri prelucrate în cauză, fără deosebire în cadrul fiecărei grupe în ceea ce privește calitatea, prezentarea, originea produselor, materialele folosite, caracteristicile firmelor implicate sau orice alt criteriu.

(4)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), Franța poate continua să aplice, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2015, un nivel redus al accizei privind tutunul prelucrat, altul decât țigaretele eliberate pentru consum, în departamentele din Corsica. Nivelul redus este:

(a)   pentru trabucuri și țigări de foi: cel puțin 10 % din prețul de vânzare cu amănuntul, inclusiv toate taxele;

(b)   pentru tutunul pentru fumat tăiat fin destinat rulării în țigarete:

(i)

cel puțin 27 % din prețul de vânzare cu amănuntul, inclusiv toate taxele, până la 31 decembrie 2012;

(ii)

cel puțin 30 % din prețul de vânzare cu amănuntul, inclusiv toate taxele, de la 1 ianuarie 2013;

(iii)

cel puțin 35 % din prețul de vânzare cu amănuntul, inclusiv toate taxele, de la 1 ianuarie 2015;

(c)   pentru alte tipuri de tutun pentru fumat: cel puțin 22 % din prețul de vânzare cu amănuntul, inclusiv toate taxele.

CAPITOLUL 5

DETERMINAREA PREȚULUI MAXIM DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL PENTRU TUTUNUL PRELUCRAT, COLECTAREA ACCIZELOR, SCUTIRI ȘI RAMBURSĂRI

Articolul 15

(1)   Producătorii sau, dacă este cazul, reprezentanții sau agenții lor autorizați din Uniune și importatorii de tutun din țările terțe sunt liberi să determine prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru fiecare dintre produsele lor și pentru fiecare stat membru în care se introduc produsele în cauză în vederea consumului.

Primul paragraf nu poate împiedica în nici un fel punerea în aplicare a sistemelor legislative naționale în ceea ce privește controlul nivelurilor de preț sau respectarea prețurilor impuse, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu legislația Uniunii.

(2)   Pentru a facilita perceperea accizelor, statele membre pot fixa, pentru fiecare grupă de tutun prelucrat, o scară de prețuri de vânzare cu amănuntul, cu condiția ca fiecărei scări să îi corespundă o gamă și varietate suficientă pentru a corespunde în fapt varietății de produse originare din Uniune.

Fiecare scară este valabilă pentru toate produsele care aparțin grupei respective de tutun prelucrat, fără a face distincții privind calitatea, prezentarea, originea produselor sau a materialului utilizat, caracteristicile întreprinderii producătoare sau alte criterii.

Articolul 16

(1)   Cel mai târziu în etapa finală a armonizării accizelor, se armonizează normele de colectare a accizelor. Pe parcursul etapelor premergătoare, accizele se colectează, în principiu, prin intermediul timbrelor fiscale. Dacă statele membre colectează accizele cu ajutorul timbrelor fiscale, au obligația de a pune respectivele timbre la dispoziția producătorilor și comercianților din alte state membre. Dacă statele membre colectează accizele prin alte mijloace, acestea trebuie să se asigure că nici un obstacol de ordin administrativ sau tehnic nu afectează comerțul dintre statele membre în acest domeniu.

(2)   Importatorii și producătorii de tutun prelucrat din Uniune fac obiectul sistemului stabilit în alineatul (1) în ceea ce privește normele detaliate de percepere și plată a accizelor.

Articolul 17

Următoarele sunt scutite de la plata accizelor sau sunt eligibile pentru rambursarea accizelor deja plătite:

(a)

tutunul prelucrat denaturat utilizat în scopuri industriale sau horticole;

(b)

tutunul prelucrat care se distruge sub supraveghere administrativă;

(c)

tutunul prelucrat care este destinat exclusiv testelor științifice și testelor legate de calitatea produselor;

(d)

tutunul prelucrat care urmează a fi reprelucrat de către producător.

Statele membre determină condițiile și formalitățile care reglementează scutirile sau rambursările menționate anterior.

CAPITOLUL 6

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 18

(1)   Comisia publică anual valoarea euro exprimată în monedele naționale care trebuie aplicată nivelurilor accizelor globale.

Ratele de schimb aplicabile sunt cele obținute în prima zi lucrătoare a lunii octombrie și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică începând cu data de 1 ianuarie a următorului an calendaristic.

(2)   Statele membre pot menține nivelurile accizelor în vigoare la data ajustării anuale prevăzute la alineatul (1), în cazul în care conversia valorilor accizelor exprimate în euro determină o creștere a accizei exprimată în moneda națională mai mică de 5 % sau mai mică de 5 EUR, reținându-se valoarea cea mai mică dintre cele două.

Articolul 19

(1)   O dată la patru ani, Comisia prezintă Consiliului un raport și, după caz, o propunere privind nivelurile și structura accizelor prevăzute în prezenta directivă.

Raportul Comisiei ia în considerare funcționarea corespunzătoare a pieței interne, valoarea reală a accizelor și obiectivele generale ale tratatului.

(2)   Raportul menționat la alineatul (1) se bazează, în special, pe informațiile furnizate de statele membre.

(3)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 43 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului (5), Comisia stabilește o listă a datelor statistice necesare pentru raport, excluzând datele privind persoane fizice sau juridice individuale. În afară de datele aflate deja la dispoziția statelor membre, lista conține numai date a căror colectare și reunire nu implică o sarcină administrativă disproporționată din partea statelor membre.

(4)   Comisia nu publică sau divulgă în alt mod date, în cazul în care aceasta ar duce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional.

Articolul 20

Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 21

Directivele 92/79/CEE, 92/80/CEE și 95/59/CE, astfel cum au fost modificate prin directivele menționate în anexa I partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor prevăzute în anexa I partea B.

Trimiterile la directivele abrogate se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 22

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 ianuarie 2011.

Articolul 23

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 21 iunie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

FAZEKAS S.


(1)  JO L 316, 31.10.1992, p. 8.

(2)  JO L 316, 31.10.1992, p. 10.

(3)  JO L 291, 6.12.1995, p. 40.

(4)  A se vedea anexa I partea A.

(5)  JO L 9, 14.1.2009, p. 12.


ANEXA I

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 21)

Directiva 92/79/CEE a Consiliului

(JO L 316, 31.10.1992, p. 8)

 

Directiva 1999/81/CE a Consiliului

(JO L 211, 11.8.1999, p. 47)

numai articolul 1

Directiva 2002/10/CE a Consiliului

(JO L 46, 16.2.2002, p. 26)

numai articolul 1

Directiva 2003/117/CE a Consiliului

(JO L 333, 20.12.2003, p. 49)

numai articolul 1

Directiva 2010/12/UE a Consiliului

(JO L 50, 27.2.2010, p. 1)

numai articolul 1

Directiva 92/80/CEE a Consiliului

(JO L 316, 31.10.1992, p. 10)

 

Directiva 1999/81/CE a Consiliului

(JO L 211, 11.8.1999, p. 47)

numai articolul 2

Directiva 2002/10/CE a Consiliului

(JO L 46, 16.2.2002, p. 26)

numai articolul 2

Directiva 2003/117/CE a Consiliului

(JO L 333, 20.12.2003, p. 49)

numai articolul 2

Directiva 2010/12/UE a Consiliului

(JO L 50, 27.2.2010, p. 1)

numai articolul 2

Directiva 95/59/CE a Consiliului

(JO L 291, 6.12.1995, p. 40)

 

Directiva 1999/81/CE a Consiliului

(JO L 211, 11.8.1999, p. 47)

numai articolul 3

Directiva 2002/10/CE a Consiliului

(JO L 46, 16.2.2002, p. 26)

numai articolul 3

Directiva 2010/12/UE a Consiliului

(JO L 50, 27.2.2010, p. 1)

numai articolul 3

PARTEA Β

Termene de transpunere în dreptul intern și de aplicare

(menționate la articolul 21)

Directiva

Data-limită de transpunere

Data de aplicare

92/79/CEE

31 decembrie 1992

92/80/CEE

31 decembrie 1992

95/59/CE

1999/81/CE

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 1999

2002/10/CE

1 iulie 2002 (1)

2003/117/CE

1 ianuarie 2004

2010/12/UE

31 decembrie 2010

1 ianuarie 2011


(1)  Prin derogare de la data stabilită în articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2002/10/CE:

(a)

Republica Federală Germania este autorizată să pună în aplicare dispozițiile necesare conformării cu dispozițiile articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2002/10/CE până la 1 ianuarie 2008 cel târziu;

(b)

Regatul Spaniei și Republica Elenă sunt autorizate să pună în aplicare dispozițiile necesare conformării cu dispozițiile articolului 1 alineatul (1) din Directiva 2002/10/CE [cu privire la articolul 2 alineatul (1) a doua teză din Directiva 92/79/CEE] până la 1 ianuarie 2008 cel târziu.


ANEXA II

Tabel de corespondență

Directiva 92/79/CEE

Directiva 92/80/CEE

Directiva 95/59/CE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (1) cuvintele introductive

Articolul 2 alineatul (1) cuvintele introductive

Articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) prima liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) punctul (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) a doua liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) punctul (ii)

Articolul 2 alineatul (1) cuvintele finale

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 cuvintele introductive

Articolul 5 alineatul (1) cuvintele introductive

Articolul 5 punctul 1

Articolul 5 alineatul (1) litera (a)

Articolul 5 punctul 2

Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

Articolul 6 primul paragraf

Articolul 5 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 6 al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 6

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 16 alineatul (6)

Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 8 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 7 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 16 alineatele (1)-(5)

Articolul 8 alineatele (1)-(5)

Articolul 16 alineatul (7)

Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 1

Articolul 9

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 10 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 2a

Articolul 11

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 1

Articolul 13

Articolul 2

Articolul 3 alineatul (1) primul și al doilea paragraf

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf cuvintele introductive

Articolul 14 alineatul (2) primul paragraf cuvintele introductive

Articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf prima, a doua și a treia liniuță

Articolul 3, alineatul (1) al patrulea și al cincilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al șaselea paragraf cuvintele introductive

Articolul 3 alineatul (1) al șaselea paragraf literele (a), (b) și (c)

Articolul 14 alineatul (2) primul paragraf literele (a), (b) și (c)

Articolul 3 alineatul (1) al șaptelea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al optulea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al nouălea paragraf

Articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al zecelea paragraf

Articolul 14 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al unsprezecelea paragraf

Articolul 14 alineatul (2) al patrulea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al doisprezecelea paragraf

Articolul 14 alineatul (2) al cincilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al treisprezecelea paragraf

Articolul 14 alineatul (2) al șaselea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al paisprezecelea paragraf

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 14 alineatul (4)

Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 15 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (2) prima teză

Articolul 15 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 9 alineatul (2) a doua teză

Articolul 15 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 10

Articolul 16

Articolul 11

Articolul 17

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 19

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 18

Articolul 20

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 21 primul paragraf

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 21 al doilea paragraf

Articolul 20

Articolul 22

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 21

Articolul 23

Anexa I

Anexa II

Anexa I

Anexa II


Sus