EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32011L0063

Komisijas Direktīva 2011/63/ES ( 2011. gada 1. jūnijs ), ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti

OV L 147, 2.6.2011., 15./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/63/oj

2.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/15


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2011/63/ES

(2011. gada 1. jūnijs),

ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (1), un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 98/70/EK noteiktas vides specifikācijas, kā arī analītiskās metodes benzīnam un dīzeļdegvielām, ko laiž tirgū.

(2)

Šīs analītiskās metodes attiecas uz noteiktiem standartiem, ko izstrādājusi Eiropas Standartizācijas komiteja (ESK). Tā kā, ņemot vērā tehnikas attīstību, ESK ir aizstājusi šos standartus ar jauniem, ir lietderīgi atjaunināt atsauces uz minētajiem standartiem Direktīvas 98/70/EK I un II pielikumā.

(3)

Direktīvas 98/70/EK III pielikumā noteikta pieļaujamā atkāpe no tvaika spiediena robežvērtības benzīnam, kas satur bioetanolu. Minētajā pielikumā ietvertie skaitļi noapaļoti līdz otrajai zīmei aiz komata. Standartā EN ISO (Starptautiskā Standartizācijas organizācija) 4259:2006 noteikti rezultātu noapaļošanas noteikumi atkarībā no testa metodes precizitātes un noteikta prasība tos noapaļot līdz pirmajai zīmei aiz komata. Tādēļ ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvas 98/70/EK III pielikumā noteiktos skaitļus.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst ar Direktīvas 98/70/EK 11. panta 1. punktu izveidotās degvielas kvalitātes komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 98/70/EK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(1)

Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā EN 228:2008. Dalībvalstis var pieņemt analītisko metodi, kas noteikta EN 228:2008 standarta aizvietošanai, ja var pierādīt, ka ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar aizvietoto analītisko metodi.”;

b)

pielikuma 6. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(6)

Citi vienvērtīgie spirti un ēteri, kuru viršanas beigu punkts nepārsniedz standartā EN 228:2008 noteikto.”;

2)

direktīvas II pielikuma 1. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(1)

Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā EN 590:2009. Dalībvalstis var pieņemt analītisko metodi, kas noteikta EN 590:2009 standarta aizvietošanai, ja var pierādīt, ka ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar aizvietoto analītisko metodi.”;

3)

direktīvas III pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1.   Dalībvalstis 12 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Tās piemēro minētos noteikumus 12 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

PIEĻAUJAMĀ ATKĀPE NO TVAIKA SPIEDIENA ROBEŽVĒRTĪBAS BENZĪNAM, KAS SATUR BIOETANOLU

Bioetanola saturs (% v/v)

Pieļaujamā atkāpe no tvaika spiediena robežvērtības (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Pieļaujamo atkāpi no tvaika spiediena robežvērtības, ja bioetanola saturs ir pa vidu starp norādītajām vērtībām, nosaka, veicot lineāru interpolāciju starp bioetanola saturu, kas ir tieši virs starpvērtības, un bioetanola saturu, kas ir tieši zem starpvērtības.”


(1)  Specifikācijās norādītas “patiesās vērtības”. To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu EN ISO 4259:2006 “Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs”, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā EN ISO 4259:2006 aprakstītajiem kritērijiem.


Augša