EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32010L0088

Padomes Direktīva 2010/88/ES ( 2010. gada 7. decembris ), ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu

OV L 326, 10.12.2010., 1./2. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 361 - 362

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/88/oj

10.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/1


PADOMES DIREKTĪVA 2010/88/ES

(2010. gada 7. decembris),

ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dalībvalstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

saskaņā ar īpašo likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvas 2006/112/EK (1) 97. panta 1. punktā noteikts, ka no 2006. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim pamatlikme nevar būt mazāka par 15 %.

(2)

Dažādās dalībvalstīs pašlaik spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pamatlikme līdz ar pārejas sistēmas mehānismu ir nodrošinājusi, ka šī sistēma ir darbojusies pieņemami. Ar jaunajiem noteikumiem par pakalpojumu sniegšanas vietu, kuros atbalsta nodokļa uzlikšanu patēriņa vietā, ir vēl vairāk ierobežotas iespējas izmantot PVN likmju atšķirības, pārvietojot uzņēmumu, un samazināti iespējamie konkurences traucējumi.

(3)

Lai novērstu to, ka arvien pieaugoša atšķirība starp PVN pamatlikmēm, ko piemēro dalībvalstis, izjauktu strukturālo līdzsvaru Eiropas Savienībā un traucētu konkurenci atsevišķās darbības nozarēs, netiešo nodokļu jomā vispārpieņemta prakse ir noteikt minimālās likmes. Attiecībā uz PVN tas vēl ir jāizdara.

(4)

Pirms ir zināmi apspriešanas rezultāti par jaunu PVN stratēģiju, kura, kā paredzams, pievērsīsies nākotnes pasākumiem un attiecīgajiem saskaņošanas līmeņiem, būtu priekšlaicīgi noteikt pastāvīgu pamatlikmes apmēru vai apsvērt minimālās likmes apmēra maiņu.

(5)

Tāpēc ir lietderīgi pietiekami ilgi saglabāt pašreizējo minimālo pamatlikmi 15 % apjomā, lai nodrošinātu juridisko noteiktību, vienlaikus pieļaujot turpmāku pārskatīšanu.

(6)

Tas neizslēdz PVN tiesību aktu turpmāku pārskatīšanu pirms 2015. gada 31. decembra, lai ņemtu vērā jaunās PVN stratēģijas rezultātus.

(7)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (2) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Savienības interesēs izstrādāt savas tabulas, kur pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2006/112/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2006/112/EK 97. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“97. pants

No 2011. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim pamatlikme nevar būt mazāka par 15 %.”

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2011. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 7. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

D. REYNDERS


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.


Augša