EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010L0079

Komisijas Direktīva 2010/79/ES ( 2010. gada 19. novembris ) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK par gaistošo organisko savienojumu emisiju ierobežošanu III pielikuma pielāgošanu tehnikas attīstībai

OV L 304, 20.11.2010., 18./19. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 014 Lpp. 160 - 161

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/79/oj

20.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/18


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/79/ES

(2010. gada 19. novembris)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK par gaistošo organisko savienojumu emisiju ierobežošanu III pielikuma pielāgošanu tehnikas attīstībai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/42/EK, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmatošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK (1), un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2004/42/EK III pielikumā norādītās analīzes metodes jāizmanto, lai attiecībā uz direktīvas I pielikumā iekļautajiem produktiem noteiktu atbilstību maksimāli pieļaujamā gaistošo organisko savienojumu (turpmāk “GOS”) satura robežvērtībām, kas noteiktas direktīvas II pielikumā. Minētās metodes jāpielāgo tehnikas attīstībai.

(2)

Starptautiskā standartu organizācija 2006. gadā pārskatīja ISO metodi 11890-2, un jaunā versija jāiekļauj Direktīvas 2004/42/EK III pielikumā.

(3)

ISO metodē 11890-2 noteikts, ka gadījumā, ja ķīmiski aktīvie šķīdinātāji nav iekļauti produkta sastāvā un ja GOS masas daļa ir vienāda ar vai lielāka par 15 %, vienkāršākā un lētākā ISO metode 11890-1 ir pieņemams alternatīvs risinājums. Tāpēc ar Direktīvu 2004/42/EK šo metodi ir jāatļauj izmantot, lai samazinātu ar testēšanu saistītās izmaksas dalībvalstīm un uzņēmējiem, uz kuriem attiecas minētā direktīva.

(4)

Direktīva 2004/42/EK atbilstīgi jāgroza.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Direktīvas 2004/42/EK 12. panta 3. punktā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2004/42/EK III pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2012. gada 10. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 19. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 143, 30.4.2004., 87. lpp.


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

3. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTĀS METODES

Metode, ko atļauts izmantot produktiem, kuros GOS masas daļa ir mazāka par 15 % un kuriem nav pievienoti ķīmiski aktīvi šķīdinātāji

Parametrs

Mērvienība

Tests

Metode

Publicēšanas datums

GOS saturs

g/l

ISO 11890-2

2006

Metode, ko atļauts izmantot produktiem, kuros GOS masas daļa ir vienāda ar vai lielāka par 15 % un kuriem nav pievienoti ķīmiski aktīvi šķīdinātāji

Parametrs

Mērvienība

Tests

Metode

Publicēšanas datums

GOS saturs

g/l

ISO 11890-1

2007

GOS saturs

g/l

ISO 11890-2

2006

Metode, ko atļauts izmantot produktiem, kuri satur GOS un kuriem pievienoti ķīmiski aktīvi šķīdinātāji

Parametrs

Mērvienība

Tests

Metode

Publicēšanas datums

GOS saturs

g/l

ASTMD 2369

2003”


Augša