Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010L0068

Komisijas Direktīva 2010/68/ES ( 2010. gada 22. oktobris ), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 305, 20.11.2010., 1./54. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 17/09/2016; Atcelts ar 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/68/oj

20.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/1


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/68/ES

(2010. gada 22. oktobris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. decembra Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu (1) un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 96/98/EK vajadzībām starptautiskās konvencijas un testēšanas standarti jāpiemēro to jaunākajā redakcijā.

(2)

Tā kā kopš 2009. gada 6. aprīļa, kad Direktīva 96/98/EK tika grozīta pēdējo reizi, ir stājušies spēkā grozījumi starptautiskajās konvencijās un piemērojamos testēšanas standartos, šie grozījumi skaidrības labad ir jāiekļauj minētajā direktīvā.

(3)

Starptautiskā Jūrniecības organizācija un Eiropas standartizācijas organizācijas ir pieņēmušas standartus, tostarp sīki izstrādātus testēšanas standartus vairākām aprīkojuma iekārtām un ierīcēm, kuras uzskaitītas Direktīvas 96/98/EK A.2 pielikumā vai kuras, lai gan nav uzskaitītas, ir uzskatāmas par atbilstošām minētās direktīvas vajadzībām. Tādēļ šādas aprīkojuma iekārtas un ierīces ir jāiekļauj A.1 pielikumā vai attiecīgā gadījumā jāpārceļ no A.2 pielikuma uz A.1 pielikumu.

(4)

Tādēļ Direktīva 96/98/EK ir attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 96/98/EK A pielikumu aizstāj ar šās direktīvas pielikumu.

2. pants

Ja aprīkojums, kas uzskaitīts kā “jauna pozīcija” A.1 pielikuma 1. ailē vai kā pārcelts no A.2 pielikuma uz A.1 pielikumu, ir izgatavots līdz 3. panta 1. punktā minētajai dienai atbilstīgi līdz minētajai dienai spēkā esošajām tipa apstiprināšanas procedūrām dalībvalsts teritorijā, tad šādu aprīkojumu var laist tirgū un uzstādīt Kopienas kuģī divu gadu laikā pēc minētās dienas.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais 2011. gada 10. decembrī pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šās direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 10. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 46, 17.2.1997., 25. lpp.


PIELIKUMS

A PIELIKUMS

Saīsinājumi

 

A.1 – 1. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

 

A.2 – 2. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

 

AC – labojums, ar ko ievieš grozījumu attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

 

CAT – radariekārtu kategorija, kā noteikts Starptautiskās elektrotehnikas komisijas (IEC) 62388 standartu (2007. gads) 1.3. sadaļā

 

Cirk. – cirkulārs

 

COLREG – Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem

 

COMSAR – SJO apakškomiteja radiosakaru, meklēšanas un glābšanas jomā

 

EN – Eiropas standarts

 

ETSI – Eiropas Elektrosakaru standartu institūts

 

FSS – Starptautiskais ugunsdrošības sistēmu [kodekss]

 

FTP – [Starptautiskais kodekss] par ugunsdrošības testu metožu piemērošanu

 

HSC – Ātrgaitas kuģu [kodekss]

 

IBC – Starptautiskais ķīmisko beramkravu kodekss

 

ICAO – Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

 

IEC – Starptautiskā elektrotehnikas komisija

 

SJO – Starptautiskā Jūrniecības organizācija

 

ISO – Starptautiskā Standartizācijas organizācija

 

ITU – Starptautiskā Elektrosakaru savienība

 

LSA – Glābšanas līdzekļu [kodekss]

 

MARPOL – Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu

 

MEPC – Jūras vides aizsardzības komiteja

 

MSC – Kuģošanas drošības komiteja

 

NOx – slāpekļa oksīdi

 

SOLAS – Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras

 

SOx – sēra oksīdi

 

not. – noteikums

 

Rez. – rezolūcija

A.1 PIELIKUMS

APRĪKOJUMS, KURAM STARPTAUTISKAJOS DOKUMENTOS JAU IR SĪKI IZSTRĀDĀTI TESTĒŠANAS STANDARTI

Piezīmes, kas attiecas uz visu A.1 pielikumu

a)

Vispārīga piezīme. Papildus īpaši minētajiem testēšanas standartiem starptautisko konvenciju piemērojamajās prasībās un attiecīgajās SJO rezolūcijās un cirkulāros ir jāatrod vairāki noteikumi, kas jāpārbauda tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā), kā minēts atbilstības novērtēšanas moduļos B pielikumā.

b)

1. aile. Var būt piemērojams Komisijas Direktīvas 2009/26/EK (1) 2. pants.

c)

5. aile. Ja ir atsauce uz SJO rezolūcijām, tad piemēro tikai tos testēšanas standartus, kas ir attiecīgajās rezolūciju pielikumu daļās, un nepiemēro pašu rezolūciju noteikumus.

d)

5. aile. Piemēro starptautisko konvenciju un testēšanas standartu jaunāko redakciju. Lai pareizi noteiktu attiecīgos standartus, testu ziņojumos, atbilstības sertifikātos un atbilstības deklarācijās norāda piemēroto īpašo testēšanas standartu un tā redakciju.

e)

5. aile. Ja divi testēšanas standartu komplekti ir atdalīti ar “vai”, katrs no tiem atbilst visām testēšanas prasībām saskaņā ar SJO izpildes standartiem; tādējādi pietiek veikt pārbaudi, izmantojot vienu testēšanas standartu komplektu, lai apliecinātu atbilstību attiecīgo starptautisko dokumentu prasībām. Turpretim, ja izmantoti citi atdalīšanas līdzekļi (komats), piemēro visas uzskaitītās atsauces.

f)

6. aile. Ar H moduli jāsaprot H modulis kopā ar konstrukcijas pārbaudes sertifikātu.

g)

Šajā pielikumā izklāstītās prasības neskar starptautisko konvenciju prasības par pārvadājumiem.

1.   Glābšanas līdzekļi

Piezīmes, kas attiecas uz 1. sadaļu “Glābšanas līdzekļi”

4. aile. Jāpiemēro SJO MSC 980. cirkulārs, ja vien tas nav aizstāts ar 4. ailē minētajiem konkrētajiem dokumentiem.

Nr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Glābšanas riņķi

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

a)

glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām,

b)

glābšanas riņķiem,

c)

glābšanas vestēm

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Glābšanas riņķu automātiskās dūmu signalizācijas ierīces

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Glābšanas vestes

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 922

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas pēc klasifikācijas nav glābšanas vestes:

ar siltumizolāciju vai bez tās

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas pēc klasifikācijas ir glābšanas vestes:

ar siltumizolāciju vai bez tās

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Siltuma aizsarglīdzekļi

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Izpletņa raķetes (pirotehnika)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 6. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Rokas signālugunis (pirotehnika)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Peldošie dūmķermeņi (pirotehnika)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Līnmetēji

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 18. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VII nodaļa

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Piepūšamie glābšanas plosti

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 13. not.,

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 811

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Cietie glābšanas plosti

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 811

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Glābšanas plosti ar automātisku sagatavošanu izmantošanai

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC 48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu,

SJO MSC/Cirk. 811

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Divpusēji glābšanas plosti ar pārsegu

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu,

SJO MSC/Cirk. 811

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Brīvās uzpeldēšanas ierīces glābšanas plostiem (hidrostatiskās atvienošanas ierīces)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 13. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 811

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Glābšanas laivas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Cietās dežūrlaivas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Piepūšamās dežūrlaivas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Ātrgaitas dežūrlaivas

III nodaļas 4. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

SJO MSC/Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu,

SJO MSC/Cirk. 1016,

SJO MSC/Cirk. 1094

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC Cirk. 1006,

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Nolaišanas ierīces, kurās izmanto kritienu (laivceltņi)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 23. not.,

III nodaļas 33. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Brīvās uzpeldēšanas nolaišanas ierīces glābšanas laivām un plostiem

Pārcelts uz A.2/1.3

A.1/1.23

Brīvi krītošo glābšanas laivu nolaišanas ierīces

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 23. not.,

III nodaļas 33. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Glābšanas plostu nolaišanas ierīces

(laivceltņi)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 12. not.,

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Ātrgaitas dežūrlaivu nolaišanas ierīces

(laivceltņi)

III nodaļas 4. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO MSC/Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Atvienošanas mehānisms:

a)

glābšanas laivām un dežūrlaivām un

b)

glābšanas plostiem.

Nolaišana ar kritienu vai kritieniem

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Kuģu evakuācijas sistēmas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 15. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + F

G

A.1/1.28

Glābšanas līdzekļi

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 810

B + D

B + F

A.1/1.29

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Iekāpšanas trapi

III nodaļas 4. not.,

III nodaļas 11. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 11. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

SJO Rez. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008)

B + D

B + F

A.1/1.30

Atstarojošie materiāli

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. A.658(16)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Glābšanas laivu un plostu divpusēja UĪV radiotelefona sakaru iekārta

Pārcelts uz A.1/5.17 un A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz SAR retranslators (SART)

Pārcelts uz A.1/4.18

A.1/1.33

Glābšanas laivu un dežūrlaivu radiolokācijas atstarotājs

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.164(78)

EN ISO 8729 (1998)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām

Pārcelts uz A.1/4.23

A.1/1.35

Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām

Pārcelts uz A.1/3.38

A.1/1.36

Glābšanas laivu / dežūrlaivu virzošie dzinēji

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV, V nodaļa

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Dežūrlaivu piekarināmie virzošie dzinēji

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts, 10. pielikums

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts, 11. pielikums

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums

B + D

B + F

A.1/1.40

Mehāniskais loča pacēlājs

Pārcelts uz A.1/4.48

A.1/1.41

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 17. not.,

III nodaļas 23. not.,

III nodaļas 24. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss), I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Loča traps

Pārcelts uz A.1/4.49

A.1/1.43

Jauna pozīcija

Cietās/piepūšamās dežūrlaivas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 1006,

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.   Jūras piesārņojuma novēršana

Nr.

Pozīcijas nosaukums

MARPOL 73/78 noteikums, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie MARPOL 73/78 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas)

I pielikuma 14. not.

I pielikuma 14. not.,

SJO MEPC.1/Cirk. 643

SJO Rez. MEPC.107(49),

SJO MEPC.1/Cirk. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Naftas/ūdens saskarnes indikatori

I pielikuma 32. not.

I pielikuma 32. not.

SJO Rez. MEPC.5(XIII)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Naftas satura mērierīces

I pielikuma 14. not.

I pielikuma 14. not.,

SJO MEPC.1/Cirk. 643

SJO Rez. MEPC.107(49),

SJO MEPC.1/Cirk. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Agregāti, kas paredzēti pievienošanai pie esošās iekārtas naftu saturošā ūdens atdalīšanai (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas)

Atstāts tukšs

A.1/2.5

Naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēma uz naftas tankkuģiem

I pielikuma 31. not.

I pielikuma 31. not.

SJO Rez. MEPC.108(49)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Notekūdeņu sistēmas

IV pielikuma 9. not.

IV pielikuma 9. not.

SJO Rez. MEPC.159(55)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārta

VI pielikuma 16. not.

VI pielikuma 16. not.

SJO Rez. MEPC.76(40)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

NOx kontroles un reģistrācijas iebūvētās ierīces

VI pielikuma 13. not.,

NOx tehniskais kodekss,

MEPC.177(58)

VI pielikuma 13. not.,

NOx tehniskais kodekss,

SJO Rez. MEPC.177(58),

SJO MEPC.1/Cirk. 638

SJO Rez. MEPC.103(49),

SJO Rez. MEPC.177(58)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Citas tehnoloģiskas metodes SOx izplūdes samazināšanai

VI pielikuma 14. not.

VI pielikuma 14. not.

SJO Rez. MEPC.170(57)

B + D

B + E

B + F

G

3.   Ugunsdrošības aprīkojums

Nr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Klāja seguma apakšējās kārtas

II-2 nodaļas 4. not.,

II-2 nodaļas 6. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 4. not.,

II-2 nodaļas 6. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), 1. pielikuma 2. un 6. daļa vai 2. pielikums,

SJO MSC/Cirk. 1102,

SJO MSC/Cirk. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts

II-2 nodaļas 4. not.,

II-2 nodaļas 10. not.,

II-2 nodaļas 19. not.,

II-2 nodaļas 20. not.,

SJO Rez. A.951(23),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1239,

SJO MSC/Cirk. 1275

EN 3-6 (1995), ieskaitot A.1 (1999),

EN 3-7 (2004), ieskaitot A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), ieskaitot AC (2007),

EN 3-9 (2006), ieskaitot AC (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Ugunsdzēsēja ietērps: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs)

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss), 3. punkts

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs:

EN 469 (2005), ieskaitot A1 (2006) un AC (2006).

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs – atstarojošs apģērbs specializētai ugunsdzēšanai:

EN 1486 (2007).

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs –aizsargapģērbs ar atstarojošu ārējo virsmu:

ISO 15538 (2001)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Ugunsdzēsēja ietērps: zābaki

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss), 3. punkts

EN ISO 20344 (2004), ieskaitot A1 (2007) un AC (2005),

EN ISO 20345 (2004), ieskaitot A1 (2007) un AC (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Ugunsdzēsēja ietērps: cimdi

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss), 3. punkts

EN 659 (2003), ieskaitot A1 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Ugunsdzēsēja ietērps: ķivere

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss), 3. punkts

EN 443 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Autonoms ar saspiestu gaisu darbināms elpošanas aparāts.

Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos nelaimes gadījumos jāizmanto pozitīva spiediena tipa maska

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss), 3. punkts

EN 136 (1998), ieskaitot AC (2003),

EN 137 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts.

Piezīme. Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. g. HSC kodeksu

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005), ieskaitot AC (2005),

EN 14594 (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Sprinklersistēmas detaļas dzīvojamām telpām, dienesta telpām un vadības posteņiem, kas atbilst SOLAS 74 II-2 nodaļas 12. not. minētajām detaļām (attiecinot tikai uz sprauslām un to veiktspēju).

(Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā pozīcijā)

II-2 nodaļas 7. not.,

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts

II-2 nodaļas 7. not.,

II-2 nodaļas 9. not.,

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.44(65),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss), 8. punkts

SJO MSC/Cirk. 912

SJO Rez. A.800(19)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts

SJO MSC/Cirk. 1165, A papildinājums

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

A un B klases pārsegumu ugunsdrošība:

a)

A klases pārsegumi,

b)

B klases pārsegumi

A klasei:

II-2 nodaļas 3.2. not.,

B klasei:.

II-2 nodaļas 3.4. not.

II-2. nodaļas 9. not. un

A klasei:

II-2 nodaļas 3.2. not.,

B klasei:

II-2 nodaļas 3.4. not.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa un 2. pielikums,

SJO MSC/Cirk. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Ierīces, kas kavē liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs

II-2 nodaļas 4. not.,

II-2 nodaļas 16. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 16. not.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

SJO MSC/Cirk. 677

B + F

A.1/3.13

Nedegoši materiāli

II-2 nodaļas 3. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 3. not.,

II-2 nodaļas 5. not.,

II-2 nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 1. daļa,

SJO MSC/Cirk. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, kas saskaras ar A vai B klases pārsegumiem

Pozīcija iekļauta A.1/3.26 un A.1/3.27

A.1/3.15

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

a)

caurules un to savienotājelementi,

b)

vārsti,

c)

elastīgo cauruļu mezgli

II-2 nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. un 10. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. un 10. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

SJO Rez. A.753(18),

ISO 15540 (1999), ieskaitot 1. labojumu (1999),

ISO 15541 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Ugunsdrošas durvis

II-2 nodaļas 9. not.

II-2 nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa,

SJO MSC/Cirk. 1120,

SJO MSC.1/Cirk. 1273

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Ugunsdrošo durvju vadības sistēmu elementi.

Piezīme. Ja 2. slejā izmantots termins “sistēmas piederumi”, var nākties testēt vienu piederumu, piederumu kopu vai visu sistēmu, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas starptautiskās prasības

II-2 nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 4. daļa

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem:

a)

dekoratīvie saplākšņi,

b)

krāsu sistēmas,

c)

grīdas segumi,

d)

cauruļvadu izolācijas pārklājumi,

e)

A, B un C klases pārsegumu konstrukcijā izmantotās līmes,

f)

ugunsnedroši cauruļvadi

II-2 nodaļas 3. not.,

II-2 nodaļas 5. not.,

II-2 nodaļas 6. not.,

II-2 nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 3. not.,

II-2 nodaļas 5. not.,

II-2 nodaļas 6. not.,

II-2 nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 2. un 5. daļa vai 2. pielikums,

SJO MSC/Cirk. 1120,

ISO 1716 (2002)

Piezīme. Ja virsmas materiālam jābūt ar noteiktu maksimālo siltumietilpību, to mēra saskaņā ar ISO 1716

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Drapērijas, aizkari un citi piekārti tekstilmateriāli un plēves

II-2 nodaļas 3. not.,

II-2 nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 3. not.,

II-2 nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 7. daļa,

SJO MSC/Cirk. 1102,

SJO MSC/Cirk. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Mīkstās mēbeles

II-2 nodaļas 3. not.,

II-2 nodaļas 5. not.,

II-2 nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 3. not.,

II-2 nodaļas 5. not.,

II-2 nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 8. daļa,

SJO MSC/Cirk. 1102,

SJO MSC/Cirk. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Gultas piederumi

II-2 nodaļas 3. not.,

II-2 nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 3. not.,

II-2 nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 9. daļa,

SJO MSC/Cirk. 1102,

SJO MSC/Cirk. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Uguns slāpētāji

II-2 nodaļas 9. not.

II-2 nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa,

SJO MSC/Cirk. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nedegošas cauruļvadu saskares A klases pārsegumos

Pārcelts uz A.1/3.26

A.1/3.24

Elektrokabeļu līnijas A klases pārsegumos

Pārcelts uz A.1/3.26

A.1/3.25

A un B klases ugunsizturīgi logi un borta iluminatori

II-2 nodaļas 9. not.

II-2 nodaļas 9. not.,

SJO MSC/Cirk. 847,

SJO MSC/Cirk. 1120

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa,

SJO MSC/Cirk. 1120,

SJO MSC.1/Cirk. 1203

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Saskares A klases pārsegumos:

a)

elektrokabeļu līnijas,

b)

cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares

II-2 nodaļas 9. not.

II-2 nodaļas 9. not.,

SJO MSC.1/Cirk. 1276

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa,

SJO MSC/Cirk. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Saskares B klases pārsegumos:

a)

elektrokabeļu līnijas,

b)

cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares

II-2 nodaļas 9. not.

II-2 nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa,

SJO MSC/Cirk. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas).

(Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā pozīcijā)

II-2 nodaļas 7. not.,

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.44(65),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 912

ISO 6182-1 (2004)

vai

EN 12259-1 (1999), ieskaitot A1 (2001), A2 (2004) un A3 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Ugunsdzēsības šļūtenes

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

EN 14540 (2004), ieskaitot A.1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas

II-2 nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss), 15. punkts

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

un attiecīgā gadījumā:

a)

1. kategorija (droša vide):

EN 50104 (2002), ieskaitot A.1 (2004) (skābeklis),

EN 60079-29-1 (2007),

b)

2. kategorija (eksplozīva vide):

EN 50104 (2002), ieskaitot A.1 (2004) (skābeklis),

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60079-0 (2007),

IEC 60079-1 (2007),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC)

Pozīcija svītrota, jo uz to attiecas A.1/3.9 un A.1/3.28

A.1/3.32

Ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 10. daļa

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Ugunsdroši mēbeļu materiāli ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 10. daļa

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ugunsdroši pārsegumi ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 11. daļa

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Ugunsdrošas durvis ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 11. daļa

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Uguns slāpētāji ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 11. daļa

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Saskares ugunsdrošos pārsegumos ātrgaitas kuģos:

a)

elektrokabeļu līnijas,

b)

cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 11. daļa

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. A.951 (23),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts

EN 3-6 (1995), ieskaitot A1 (1999),

EN 3-7 (2004), ieskaitot A1 (2007),

EN 3-8 (2006), ieskaitot AC (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Sprauslas līdzvērtīgām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts

SJO MSC/Cirk. 1165

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Zemu novietotas apgaismes sistēmas (tikai piederumi)

II-2 nodaļas 13. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts

II-2 nodaļas 13. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts

SJO Rez. A.752(18)

vai

ISO 15370 (2001)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Elpošanas aparāts evakuācijai (EEBD)

II-2 nodaļas 13. not.

II-2 nodaļas 13. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts,

SJO MSC/Cirk. 849

EN 402 (2003),

EN 1146 (2005),

EN 13794 (2002),

ISO 23269-1 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inerto gāzu sistēmu piederumi

II-2 nodaļas 4. not.

II-2 nodaļas 4. not.,

SJO Rez. A.567 (14),

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts,

SJO MSC/Cirk. 353,

SJO/MSC Cirk. 387,

SJO MSC/Cirk. 485,

SJO MSC/Cirk. 731,

SJO MSC/Cirk. 1120

SJO MSC/Cirk. 353,

SJO/MSC/Cirk. 387,

SJO MSC/Cirk. 450 1. redakcija.,

SJO MSC/Cirk. 485,

SJO MSC/Cirk. 731

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Sprauslas fritēšanas iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips)

II-2 nodaļas 1. not.,

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 1. not.,

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

ISO 15371 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Ugunsdzēsēju ekipējums – glābšanas trose

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 1. daļa,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Līdzvērtīgi stacionāri gāzes ugunsdzēšanas sistēmu piederumi (dzēšanas līdzekļi, galvas vārsti un sprauslas) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts,

SJO MSC/Cirk. 848,

SJO MSC.1/Cirk. 1317

SJO MSC/Cirk. 848,

SJO MSC.1/Cirk. 1317

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Līdzvērtīgas stacionāras gāzes sistēmas ugunsdzēšanai mašīntelpās (aerosola sistēmas)

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1317

SJO MSC.1/Cirk. 1270

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrāts stacionārām augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

Piezīme.. Stacionārā augstas intensitātes putu dzēšanas sistēma (ieskaitot sistēmas, kas to paredzētajai darbībai izmanto iekštelpu gaisu no to darba telpām) mašīntelpās un kravas sūkņu telpās tomēr jāpārbauda ar apstiprināto koncentrātu atbilstīgi Administrācijas prasībām

II-2 nodaļas 10. not.

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss), 6. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1239

SJO MSC/Cirk. 670

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Stacionāru vietēja izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu piederumi A kategorijas mašīntelpās

(sprauslas un veiktspējas pārbaudes)

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

SJO MSC/Cirk. 913,

SJO MSC.1/Cirk. 1276

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Sprauslas stacionārām ūdens ugunsdzēsības sistēmām ro-ro telpās un īpašas kategorijas telpās, kas līdzvērtīgas rezolūcijā A.123(V) minētajām

II-2 nodaļas 19. not.,

II-2 nodaļas 20. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts

II-2 nodaļas 19. not.,

II-2 nodaļas 20. not.,

SJO Rez. A.123(V),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts

SJO MSC.1/Cirk. 1272

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības

Pārcelts uz A.2/3.9

A.1/3.51

Stacionāras uguns detektorsistēmas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās

II-2 nodaļas 7. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts

II-2 nodaļas 7. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1242

Vadības un kontroles ierīces. Kuģu elektroinstalācijas:

EN 54-2 (1997), ieskaitot AC(1999) un A1(2006).

Energoapgādes iekārtas:

EN 54-4 (1997), ieskaitot AC(1999), A1(2002) un A2(2006).

Karstuma detektori – punktveida detektori:

EN 54-5 (2000), ieskaitot A1 (2002).

Dūmu detektori – punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju:

EN 54-7 (2000), ieskaitot A1(2002) un A2(2006).

Liesmu detektori – punktveida detektori:

EN 54-10 (2002), ieskaitot A1(2005).

Rokas ugunsdrošības trauksmes pogas:

EN 54-11 (2001), ieskaitot A1 (2005).

Un attiecīgā gadījumā – kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Nepārnēsājami un transportējami ugunsdzēsības aparāti

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts

II-2 nodaļas 4. not.,

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts

EN 1866 (2005),

EN 1866-1 (2007)

vai

ISO 11601 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Signālierīces

II-2 nodaļas 7. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts

II-2 nodaļas 7. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts

Trauksmes signāli:

EN 54-3 (2001), ieskaitot A1(2002) un A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stacionāras skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas

II-2 nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

un attiecīgā gadījumā:

a)

4. kategorija (droša vide):

EN 50104 (2002), ieskaitot 2004. gada A.1 (skābeklis),

b)

3. kategorija (eksplozīva vide):

EN 50104 (2002), ieskaitot 2004. gada A.1 (skābeklis),

EN 60079-29-1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Divfunkciju uzgaļi

(smidzināšanai/strūklai)

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 7. punkts

EN 15182-1 (2007),

EN 15182-3 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Ugunsdzēsības šļūtenes (saritināmās)

II-2 nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

EN 671-1 (2001), ieskaitot AC (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Vidējas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi – stacionāri putu ugunsdzēsības aparāti uz tankkuģiem

II-2 nodaļas 10. not.

II-2 nodaļas 10.8.1. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1239,

SJO MSC.1/Cirk. 1276

SJO MSC/Cirk. 798

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Stacionāri zemas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai

II-2 nodaļas 10. not.

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss), 6. un 14. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1239,

SJO MSC.1/Cirk. 1276

SJO MSC.1/Cirk. 1312

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Dažādas intensitātes putas stacionārām ugunsdzēsības sistēmām uz tankkuģiem, kas paredzēti ķimikāliju pārvadāšanai

SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss)

SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss)

SJO MSC/Cirk. 553,

SJO MSC.1/Cirk. 1312

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām kajīšu balkonos

II-2 nodaļas 10. not.

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts

SJO MSC.1/Cirk. 1268

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Iekštelpu gaisa augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmas mašīntelpu un kravas sūkņu telpu aizsardzībai

Piezīme. Iekštelpu gaisa augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmas mašīntelpu un kravas sūkņu telpu aizsardzībai pārbauda ar apstiprināto koncentrātu atbilstīgi Administrācijas prasībām

II-2 nodaļas 10. not.

II-2 nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. punkts

SJO MSC.1/Cirk. 1271

B + D

B + E

B + F

4.   Navigācijas iekārtas

Piezīmes, kas attiecas uz 4. sadaļu “Navigācijas iekārtas”

5. aile. Ja ir norāde uz EN 61162 sērijām vai IEC 61162 sērijām, tad EN 61162 sēriju vai IEC 61162 sēriju piemērojamo standartu noteikšanai ņem vērā paredzētās ierīces vai iekārtas veidu.

Nr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnētiskais kompass

V nodaļas 18. not.

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.382(X),

SJO Rez. A.694(17)

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002)

vai

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Kursa nodošanas ierīce THD (magnētiskā metode)

V nodaļas 18. not.,

V nodaļas 19. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.116(73),

SJO Rez. MSC.191(79)

EN 60945 (2002),

EN 61162 sērija,

ISO 22090-2 (2004) ar 2005. gada labojumu,

EN 62288 (2008)

vai

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 sērija,

ISO 22090-2 (2004) ar 2005. gada labojumu,

IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Žirokompass

V nodaļas 18. not.

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.424(XI),

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. MSC.191(79)

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

EN 61162 sērija,

EN 62288 (2008)

vai

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 sērija,

IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radiolokācijas iekārta

Pārcelts uz A.1/4.34, A.1/4.35 un A.1/4.36

A.1/4.5

Automātiskā radiolokācijas informācijas apstrādes aparatūra (ARPA)

Pārcelts uz A.1/4.34

A.1/4.6

Eholote

V nodaļas 18. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.224(VII),

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.191(79)

EN ISO 9875 (2001), ieskaitot ISO Tehnisko labojumu 1: 2006,

EN 60945 (2002),

EN 61162 sērija,

EN 62288 (2008)

vai

EN ISO 9875 (2000), ieskaitot ISO Tehnisko labojumu 1: 2006,

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 sērija,

IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Ātruma un attāluma mērīšanas ierīces (SDME)

V nodaļas 18. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. A.824 (19),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.96(72),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.191(79)

EN 60945 (2002),

EN 61023 (2007),

EN 61162 sērija,

EN 62288 (2008)

vai

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (2007),

IEC 61162 sērija,

IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Stūres leņķa, apgriezienu minūtē un soļa indikators

Pārcelts uz A.1/4.20, A.1/4.21 un A.1/4.22

A.1/4.9

Sk. šā A.1 pielikuma b) piezīmi

Pagrieziena ātruma indikators

V nodaļas 18. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.526(13),

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.191(79)

EN 60945 (2002),

EN 61162 sērija,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008)

vai

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 sērija,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Peilētājs

Atstāts tukšs

A.1/4.11

Radionavigācijas sistēma Loran C

V nodaļas 18. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. A.818 (19),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.191(79)

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162 sērija,

EN 62288 (2008)

vai

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 sērija,

IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Radionavigācijas iekārta Chayka

V nodaļas 18. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. A.818(19),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts,

. SJO Rez. MSC.191(79)

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162 sērija,

EN 62288 (2008)

vai

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 sērija,