EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010L0066

Padomes Direktīva 2010/66/ES ( 2010. gada 14. oktobris ), ar kuru groza Direktīvu 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī

OV L 275, 20.10.2010., 1./2. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 246 - 247

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/66/oj

20.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/1


PADOMES DIREKTĪVA 2010/66/ES

(2010. gada 14. oktobris),

ar kuru groza Direktīvu 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta iesniegšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašo likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Direktīva 2008/9/EK (3), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, attiecas uz atmaksas pieteikumiem, kas iesniegti pēc 2009. gada 31. decembra.

(2)

Lai piemērotu Direktīvu 2008/9/EK, dalībvalstīm jāizveido elektroniski portāli, kurus izmantojot nodokļu maksātāji, kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, iesniedz pieteikumus, lai atgūtu PVN, ko tie samaksājuši dalībvalstī, kurā tie neveic uzņēmējdarbību. Minētajiem elektroniskajiem portāliem bija jādarbojas no 2010. gada 1. janvāra.

(3)

Daudzas nopietnas kavēšanās un atsevišķas tehniskas problēmas ietekmēja elektronisko portālu izveidi un darbību dažās dalībvalstīs, tādējādi liedzot laikus iesniegt vairākus atmaksas pieteikumus. Saskaņā ar Direktīvu 2008/9/EK atmaksas pieteikumi jāiesniedz dalībvalstij, kurā veic uzņēmējdarbību, vēlākais, nākamā kalendārā gada 30. septembrī pēc atmaksas perioda. Ņemot vērā šo termiņu un to, ka daži elektroniskie portāli nedarbojas pienācīgi, daži nodokļa maksātāji saskaras ar risku, ka tie nespēs izmantot tiesības atskaitīt PVN par izmaksām, kas tiem radušās 2009. gadā. Tāpēc attiecībā uz pieteikumiem par atmaksas periodiem 2009. gadā termiņš būtu izņēmuma kārtā jāpagarina līdz 2011. gada 31. martam.

(4)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (4) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Savienības interesēs izstrādāt savas tabulas, kur pēc iespējas precīzāk būs atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(5)

Lai nodrošinātu to, ka attiecībā uz pieteikumiem par atmaksas periodiem 2009. gadā nodokļa maksātājiem netiks prasīts ievērot termiņu, kas beidzas 2010. gada 30. septembrī, šī direktīva būtu jāpiemēro no 2010. gada 1. oktobra.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2008/9/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2008/9/EK 15. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Atmaksas pieteikumus, kas attiecas uz atmaksas periodiem 2009. gadā, iesniedz dalībvalstij, kurā veic uzņēmējdarbību, vēlākais, 2011. gada 31. martā.”

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai no 2010. gada 1. oktobra izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. oktobra.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2010. gada 14. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  2010. gada 22. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2010. gada 15. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 44, 20.2.2008., 23. lpp.

(4)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.


Augša