EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010L0062

Komisijas Direktīva 2010/62/ES ( 2010. gada 8. septembris ), ar ko groza Padomes Direktīvas 80/720/EEK un 86/297/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK, 2009/60/EK un 2009/144/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, nolūkā koriģēt to tehniskos noteikumus Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 238, 9.9.2010., 7./13. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 018 Lpp. 289 - 295

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/62/oj

9.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/7


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/62/ES

(2010. gada 8. septembris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 80/720/EEK un 86/297/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK, 2009/60/EK un 2009/144/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, nolūkā koriģēt to tehniskos noteikumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Tehnikas attīstība ļauj pilnīgu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu T4.3 kategorijas traktoriem (zema klīrensa traktoriem), kas noteikta Direktīvā 2003/37/EK. Tādēļ, ņemot vērā zema klīrensa traktoru specifiku, būtu jāgroza Padomes 1980. gada 24. jūnija Direktīva 80/720/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (2), Direktīva 2003/37/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/60/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (4).

(2)

Lai veicinātu iekšējā tirgus pilnveidi un lai paaugstinātu darba drošību, Padomes 1986. gada 26. maija Direktīvā 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību (5) būtu jāiekļauj prasības attiecībā uz priekšējām jūgvārpstām visām Direktīvas 2003/37/EK aptvertajām traktoru kategorijām.

(3)

Būtu jāgroza Direktīvā 86/297/EEK noteiktās nepieciešamās klīrensa zonas un jūgvārpstas aizsardzības līdzekļu izmēri, lai panāktu šādu zonu un izmēru saskaņojumu visā pasaulē, lai tādējādi sekmētu Savienības ražotāju konkurētspēju pasaulē.

(4)

Standartos ISO 500-1:2004 ar tā Tehniskajiem labojumiem 1:2005, ISO 500-2:2004 un ISO 8759-1:1998 ir ietvertas visā pasaulē atzītas prasības attiecībā uz visu Direktīvas 2003/37/EK aptverto traktoru jūgvārpstām. Tādēļ Direktīvā 86/297/EEK būtu jāatsaucas uz minētajiem ISO standartiem.

(5)

Direktīva 2003/37/EK būtu jāgroza, atspoguļojot Direktīvas 86/297/EEK piemērojumu T5 kategorijas traktoriem. Tāpat Direktīva 2003/37/EK būtu jāgroza, atspoguļojot Direktīvu 2009/60/EK un 80/720/EEK piemērojumu T4.3 kategorijas traktoriem.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 80/720/EEK groza šādi.

1.

Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

1.   Šajā direktīvā “traktors” nozīmē traktoru, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK (6) 2. panta j) punktā.

Šajā direktīvā piemēro traktoru kategorijas, kādas tās definētas Direktīvas 2003/37/EK II pielikumā.

2.   Šī direktīva attiecas uz T1, T3 un T4 kategorijas traktoriem, kā tie definēti Direktīvas 2003/37/EK II pielikumā.

Šī direktīva neattiecas uz T4.3 kategorijas traktoriem, ja vadītāja sēdekļa indeksa punkts, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/144/EK (7) II pielikumā, ir vairāk nekā 100 mm no traktora gareniskās vidusplaknes.

2.

Direktīvas I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. pants

Direktīvu 86/297/EEK groza šādi.

1.

Virsrakstu aizstāj ar šādu pantu:

2.

Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

1.   Šajā direktīvā “traktors” nozīmē traktoru, kā tas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK (8) 2. panta j) punktā.

2.   Šajā direktīvā piemēro traktoru kategorijas, kādas tās ir definētas Direktīvas 2003/37/EK II pielikumā.

3.

Direktīvas I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas II pielikumā izklāstīto tekstu.

3. pants

Direktīvas 2003/37/EK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu.

4. pants

Direktīvu 2009/60/EK groza šādi.

1.

Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

1.   Šajā direktīvā “traktors” nozīmē traktoru, kā tas definēts Direktīvas 2003/37/EK 2. panta j) punktā.

2.   Šajā direktīvā piemēro traktoru kategorijas, kādas tās noteiktas Direktīvas 2003/37/EK II pielikumā.

3.   Šī direktīva attiecas tikai uz traktoriem, kuri apgādāti ar pneimatiskajām riepām un kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h.”

2.

Direktīvas I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas IV pielikumu.

5. pants

Direktīvu 2009/144/EK groza šādi.

1.

Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

1.   Šajā direktīvā “traktors” nozīmē traktoru, kā tas definēts Direktīvas 2003/37/EK 2. panta j) apakšpunktā.

2.   Šajā direktīvā piemēro traktoru kategorijas, kas noteiktas Direktīvas 2003/37/EK II pielikumā.

3.   Šī direktīva attiecas uz T1, T2, T3 un T4 kategorijas traktoriem.”

2.

Direktīvas II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas V pielikumu.

6. pants

1.   T1, T2 un T3 traktoru kategorijai, kā tās definētas Direktīvas 2003/37/EK II pielikumā, šīs direktīvas 7. panta 1. punktā minētos noteikumus dalībvalstis jaunu tipu transportlīdzekļiem piemēro no 2011. gada 29. septembra, bet jauniem transportlīdzekļiem – no 2012. gada 29. septembra.

2.   T4.3 traktoru kategorijai, kas definēta Direktīvas 2003/37/EK II pielikumā, dalībvalstis šīs direktīvas 7. panta 1. punktā minētos noteikumus piemēro jaunu tipu transportlīdzekļiem no 2013. gada 29. septembra, bet jauniem transportlīdzekļiem – no 2016. gada 29. septembra.

3.   T4.1, T4.2, T5, C, R un S transportlīdzekļu kategorijai, kas definētas Direktīvas 2003/37/EK II pielikumā, dalībvalstis šīs direktīvas 7. panta 1. punktā minētos noteikumus jaunu tipu transportlīdzekļiem un jauniem transportlīdzekļiem piemēro no Direktīvas 2003/37/EK 23. panta 2. punktā noteiktajiem datumiem.

7. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2011. gada 29. septembrim. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 194, 28.7.1980., 1. lpp.

(3)  OV L 198, 30.7.2009., 15. lpp.

(4)  OV L 27, 30.1.2010., 33. lpp.

(5)  OV L 186, 8.7.1986., 19. lpp.

(6)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.

(7)  OV L 27, 30.1.2010., 33. lpp.”

(8)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.”


I PIELIKUMS

Direktīvas 80/720/EEK I pielikuma I.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“I.2.

Visiem traktoriem, izņemot šaurus traktorus, kuru šķērsbāze ir ≤ 1 150 mm, un T4.3 kategorijas traktoriem, darbības telpai jābūt vismaz 900 mm platumā, no 400 līdz 900 mm virs atskaites punkta un 450 mm garumā uz priekšu no šā punkta (sk. 1. un 3. attēlu).

T4.3 kategorijas traktoriem darbības telpai jābūt 400 mm augstai zonā, kas sniedzas līdz 450 mm atskaites punkta priekšā, ar kopējo platumu vismaz 700 mm un 900 mm augstumā virs atskaites punkta, ar kopējo platumu vismaz 600 mm.”


II PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Vispārīgi noteikumi un prasības attiecībā uz jūgvārpstām

1.   Definīcija un piemērošanas joma

1.1.   “Jūgvārpsta” (JV) ir traktora izvirzītā dzenvārpsta, kas pārnes griezes momentu uz agregātu.

1.2.   Šīs direktīvas noteikumi attiecas vienīgi uz 1.1. punktā definētajām jūgvārpstām, kuras atrodas traktora pakaļpusē vai priekšpusē.

2.   EK tipa apstiprinājuma pieteikums

2.1.   Pieteikums traktora tipa apstiprinājumam attiecībā uz jūgvārpstu un tās aizsardzību jāiesniedz traktora ražotājam vai tā pilnvarotam pārstāvim, izmantojot informatīvo dokumentu, kura paraugs dots II pielikuma 1. daļā.

2.2.   Tam jāpievieno to traktora daļu rasējumi trijos eksemplāros atbilstīgā un pietiekamā mērogā, uz kurām attiecas šīs direktīvas prasības.

2.3.   Tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprinājuma testiem, jāiesniedz tā traktora paraugs, kura tips iesniegts apstiprinājumam, vai tā traktora daļa(-as), kuru(-as) uzskata par būtisku(-ām) šīs direktīvas prasīto testu veikšanai.

3.   EK tipa apstiprinājuma sertifikāts

Par katru piešķirto vai atteikto apstiprinājumu jāaizpilda sertifikāts, kas atbilst II pielikuma 2. daļā parādītajam paraugam.

4.   Vispārīgi noteikumi

Ja traktori ir aprīkoti ar jūgvārpstām, tiem ir jāatbilst šā pielikuma prasībām.

Šajā direktīvā piemēro 4.1. un 4.2. punktā minētos standartus.

4.1.   Noteikumi par pakaļējām jūgvārpstām

Uz traktoriem ar pakaļējo jūgvārpstu attiecas ISO 500-1:2004 un tā Tehnisko labojumu 1:2005 un ISO 500-2:2004 noteikumi atbilstoši 1. tabulai.

1.   tabula

Standartu piemērošana dažādu traktoru kategoriju pakaļējām jūgvārpstām

Piemērojamais standarts

T1

C1

T2

C2

T3

C3

T4.1

C4.1

T4.2

C4.2

T4.3

C4.3

T5

C5

ISO 500-1:2004 (1)  (3)

X

--

X1)

X1)

X1)

X

X1)

ISO 500-2:2004 (2)

--

X

X2)

X2)

X2)

--

X2)

X

Standarts piemērojams.

--

Standarts nav piemērojams.

X1)

Standarts piemērojams traktoriem, kuru šķērsbāze ir lielāka par 1 150 mm.

X2)

Standarts piemērojams traktoriem, kuru šķērsbāze ir 1 150 mm vai mazāka.

4.2.   Noteikumi par priekšējām jūgvārpstām

Uz traktoriem ar priekšējām jūgvārpstām attiecas ISO 8759-1:1998 specifikācija atbilstoši 2. tabulai.

2.   tabula

Standartu piemērošana dažādu traktoru kategoriju priekšējām jūgvārpstām

Piemērojamais standarts

T1

C1

T2

C2

T3

C3

T4.1

C4.1

T4.2

C4.2

T4.3

C4.3

T5

C5

ISO 8759-1:1998

X

X

X3)

X4)

X

X4)

X

X

Standarts piemērojams.

X3)

Standarts piemērojams, ja traktors ir aprīkots ar jūgvārpstām, kas noteiktas šajā standartā.

X4)

Standarts piemērojams, izņemot 4.2. noteikumu.

II PIELIKUMS

1.   daļa

INFORMĀCIJAS DOKUMENTS Nr. […]

saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK I pielikumu saistībā ar traktora EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz traktoru jūgvārpstām

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju.

Visus zīmējumus iesniedz A4 formātā atbilstīgā mērogā un pietiekami detalizētus. Fotoattēlos, ja tādi ir, jābūt pietiekami sīki saskatāmām detaļām.

0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

0.1.

Marka(-as) (ražotāja reģistrēta preču zīme):

0.2.

Tips (norāda visus variantus un modifikācijas):

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa:

0.3.1.

Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids):

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija (4):

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8.

Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

4.12.

Jūgvārpsta(-as) (apgriezienu skaits minūtē un tā attiecība pret motora apgriezienu skaitu) (skaits, tips un novietojums):

4.12.1.

Galvenā(-ās) jūgvārpsta(-as):

4.12.2.

Cita(-as):

4.12.3.

Jūgvārpstu aizsargierīce(-es) (apraksts, izmēri, rasējumi, fotoattēli):

2.   daļa

TIPA APSTIPRINĀJUMA DOKUMENTĀCIJA

PARAUGS

(Maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Paziņojums par

tipa apstiprinājumu (5)

tipa apstiprinājuma paplašinājumu (5)

tipa apstiprinājuma atteikumu (5)

tipa apstiprinājuma atsaukšanu (5)

traktora tipam, ņemot vērā Direktīvu 86/297/EEK.

Tipa apstiprinājuma numurs: …

Pamatojums paplašināšanai: …

I   iedaļa

0.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Traktora tips:

0.3.

Traktora tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz traktora (6):

0.3.1.

Minētā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija (7):

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8.

Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

II   iedaļa

1.

Papildu informācija (ja piemēro): sk. papildpielikumu

2.

Par testiem atbildīgais tehniskais dienests:

3.

Diena, kad izdots testu protokols:

4.

Testu protokola numurs:

5.

Piezīmes (ja ir): sk. papildpielikumu

6.

Vieta:

7.

Datums:

8.

Paraksts:

9.

Pievieno satura rādītāju apstiprinātājai iestādei iesniegtās informācijas paketei, ko var saņemt pēc pieprasījuma.


(1)  Standartā ISO 500-1:2004 nav piemērojams 6.2. punkta pēdējais teikums.

(2)  Šīs direktīvas piemērošanā šis standarts attiecas arī uz traktoriem, kuru jūgvārpstas jauda pārsniedz 20 kW, mērot saskaņā ar ISO 789-1:1990.

(3)  3. tipa jūgvārpstām, ja ir iespējams samazināt aizsarga atvēruma izmēru, lai pielāgotos izmantojamajiem sakabes elementiem, lietošanas instrukcijā jābūt šādiem elementiem:

brīdinājums attiecībā uz sekām un risku, ko rada aizsarga izmēra samazinājums,

norādījumi un īpaši brīdinājumi attiecībā uz piekabināšanu un atkabināšanu,

norādījumi un īpaši brīdinājumi attiecībā uz pakaļējai jūgvārpstai piekabināto instrumentu vai mašīnu lietošanu.

(4)  Kā definēts Direktīvas 2003/37/EK II pielikumā.

(5)  Nevajadzīgo svītrot.

(6)  Ja traktora tipa identifikācijas līdzekļos ir rakstzīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa tipa aprakstu, uz kuru attiecas šā tipa apstiprinājuma sertifikāts, tad šādas rakstzīmes dokumentācijā tiek attēlotas ar zīmi “?”, (piem., ABC?123?).

(7)  Kā definēts Direktīvas 2003/37/EK II pielikumā.


III PIELIKUMS

Direktīvas 2003/37/EK II pielikumu groza šādi.

1.

B nodaļas I daļas atsevišķo direktīvu saraksta 18.1. rindas T5 slejā apzīmējumu “(X)” aizstāj ar zīmi “X”.

2.

B nodaļas 1. papildinājuma II daļu groza šādi:

a)

daļas 2.2. rindas T4.3 slejā apzīmējumu “(X)” aizstāj ar zīmi “X”;

b)

daļas 17.1. rindas T4.3 slejā apzīmējumu “(X)” aizstāj ar zīmi “X”.


IV PIELIKUMS

Direktīvas 2009/60/EK I pielikuma 2.2. punktam pievieno šādu daļu:

“T4.3 kategorijas traktoriem platformas garums nedrīkst vairāk kā 2,5 reizes pārsniegt traktora maksimālo priekšējo vai pakaļējo riteņu šķērsbāzi atkarībā no tā, kura ir lielāka.”


V PIELIKUMS

Direktīvas 2009/144/EK II pielikumu groza šādi.

1.

Pielikuma 2.3.2.11. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.3.2.11.

Traktori ar sašaurinātu sliedi un T4.3. kategorijas traktori.”

2.

Pielikuma 2.3.2.11.1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.3.2.11.1.

Traktoriem ar sašaurinātu sliedi, kā definēts Padomes Direktīvas 87/402/EEK (1) 1. panta otrajā ievilkumā, un T4.3 kategorijas traktoriem, kā definēts Direktīvas 2003/37/EK II pielikuma B nodaļas 1. papildinājuma I daļā, 2.3.2.9. punktā noteiktās prasības neattiecas uz zonu, kas atrodas zem plaknes, kas ir 45° slīpumā pret aizmuguri un braukšanas virzienu un kas iet caur punktu, kas atrodas 230 mm aiz sēdekļa indeksa punkta (sk. 7. attēlu). Ja šajā zonā ir daudz bīstamu vietu, traktoram jāpiestiprina attiecīgi brīdinājuma uzraksti.


(1)  OV L 220, 8.8.1987., 1. lpp.”


Augša