Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010L0061

Komisijas Direktīva 2010/61/ES ( 2010. gada 2. septembris ), ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem pirmo reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 233, 3.9.2010., 27./28. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 023 Lpp. 74 - 75

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/61/oj

3.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 233/27


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/61/ES

(2010. gada 2. septembris),

ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem pirmo reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļa, II pielikuma II.1. iedaļa un III pielikuma III.1. iedaļa attiecas uz noteikumiem, kas ietverti starptautiskos nolīgumos par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem, kā definēts minētās direktīvas 2. pantā.

(2)

Šo starptautisko nolīgumu noteikumus atjaunina ik pēc diviem gadiem. Tādējādi šo nolīgumu grozītās versijas būs spēkā no 2011. gada 1. janvāra ar pārejas laiku līdz 2011. gada 30. jūnijam.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļa, II pielikuma II.1. iedaļa un III pielikuma III.1. iedaļa.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2008/68/EK grozījumi

Direktīvas 2008/68/EK pielikumus groza šādi.

1.

Direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“I.1.    ADR

ADR A un B pielikums, ko piemēro no 2011. gada 1. janvāra, saprotot, ka vārdus “Līgumslēdzēja puse” vajadzības gadījumā aizstāj ar vārdu “dalībvalsts”.”

2.

Direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“II.1.    RID

RID pielikums, kas ir COTIF C papildinājums, ko piemēro no 2011. gada 1. janvāra, saprotot, ka vārdus “RID līgumslēdzēja valsts” vajadzības gadījumā aizstāj ar vārdu “dalībvalsts”.”

3.

Direktīvas III pielikuma III.1. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“III.1.    ADN

ADN pievienotie noteikumi, ko piemēro no 2011. gada 1. janvāra, kā arī ADN 3. panta f) punkts, 3. panta h) punkts, 8. panta 1. punkts un 8. panta 3. punkts, saprotot, ka vārdus “Līgumslēdzēja puse” vajadzības gadījumā aizstāj ar vārdu “dalībvalsts”.”

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas nepieciešami, lai ne vēlāk kā līdz 2011. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto tiesību aktu noteikumu tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 2. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.


Augša