EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010L0046

Komisijas Direktīva 2010/46/ES ( 2010. gada 2. jūlijs ), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, ar ko noteikti Padomes Direktīvu 2002/53/EK un 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumi attiecībā uz pārbaudāmo pazīmju minimumu un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaudes nosacījumu minimumu (Dokuments attiecas uz EEZ )

OV L 169, 3.7.2010., 7./12. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 057 Lpp. 193 - 198

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/46/oj

3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 169/7


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/46/ES

(2010. gada 2. jūlijs),

ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, ar ko noteikti Padomes Direktīvu 2002/53/EK un 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumi attiecībā uz pārbaudāmo pazīmju minimumu un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaudes nosacījumu minimumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvu 2003/90/EK (3) un Komisijas Direktīvu 2003/91/EK (4) pieņēma, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu katalogos iekļautās šķirnes atbilst Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) noteiktajām vadlīnijām par pārbaudāmo pazīmju minimumu, kas jāņem vērā, veicot dažādu sugu pārbaudes, un par nosacījumu minimumu, kas jāņem vērā, veicot šķirņu pārbaudes, ja šādas vadlīnijas ir noteiktas. Minētajās direktīvās paredzēts, ka citām šķirnēm piemērojamas Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas.

(2)

CPVO un UPOV ir noteikuši turpmākas vadlīnijas vairākām citām šķirnēm un atjauninājuši spēkā esošās vadlīnijas.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 2003/90/EK un Direktīva 2003/91/EK.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2003/90/EK I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma A daļas tekstu.

2. pants

Direktīvas 2003/91/EK pielikumus aizstāj šīs direktīvas pielikuma B daļas tekstu.

3. pants

Dalībvalstis var pieņemt lēmumu piemērot pārbaudēm, kuras sāktas pirms 2011. gada 1. janvāra, Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK tajā redakcijā, ko piemēroja, pirms tika izdarīti grozījumi ar šo direktīvu.

4. pants

Vēlākais līdz 2010. gada 31. decembrim dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 2. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(3)  OV L 254, 8.10.2003., 7. lpp.

(4)  OV L 254, 8.10.2003., 11. lpp.


PIELIKUMS

A   DAĻA

I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO pārbaužu protokoliem

Zinātniskais nosaukums

Nosaukums latviešu valodā

CPVO protokols

Pisum sativum L.

Lauka zirņi

TP 7/2 (11.3.2010.)

Brassica napus L.

Rapsis

TP 36/1 (25.3.2004.)

Helianthus annuus L.

Saulespuķes

TP 81/1 (31.10.2002.)

Linum usitatissimum L.

Šķiedras lini, eļļas lini

TP 57/1 (21.3.2007.)

Avena nuda L.

Kailgraudu auzas

TP 20/1 (6.11.2003.)

Avena sativa L. (ieskaitot A. byzantina K. Koch)

Auzas, arī Bizantijas auzas

TP 20/1 (6.11.2003.)

Hordeum vulgare L.

Mieži

TP 19/2rev. (11.3.2010.)

Oryza sativa L.

Rīsi

TP 16/1 (18.11.2004.)

Secale cereale L.

Rudzi

TP 58/1 (31.10.2002.)

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Triticum ģints sugu ar Secale ģints sugu

TP 121/2 (22.1.2007.)

Triticum aestivum L.

Kvieši

TP 3/4rev. (28.10.2009.)

Triticum durum Desf.

Cietie kvieši

TP 120/2 (6.11.2003.)

Zea mays L.

Kukurūza

TP 2/3 (11.3.2010.)

Solanum tuberosum L.

Kartupeļi

TP 23/2 (1.12.2005.)

Šie protokoli ir atrodami CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām

Zinātniskais nosaukums

Nosaukums latviešu valodā

UPOV vadlīnijas

Beta vulgaris L.

Lopbarības bietes

TG/150/3 (4.11.1994.)

Agrostis canina L.

Suņu smilga

TG/30/6 (12.10.1990.)

Agrostis gigantea Roth.

Lielā smilga

TG/30/6 (12.10.1990.)

Agrostis stolonifera L.

Ložņu smilga

TG/30/6 (12.10.1990.)

Agrostis capillaris L.

Parastā smilga

TG/30/6 (12.10.1990.)

Bromus catharticus Vahl

Akotu lāčauza

TG/180/3 (4.4.2001.)

Bromus sitchensis Trin.

Sitkas lāčauza

TG/180/3 (4.4.2001.)

Dactylis glomerata L.

Kamolzāle

TG/31/8 (17.4.2002.)

Festuca arundinacea Schreber

Niedru auzene

TG/39/8 (17.4.2002.)

Festuca filiformis Pourr.

Šaurlapu aitu auzene

TG/67/5 (5.4.2006.)

Festuca ovina L.

Aitu auzene

TG/67/5 (5.4.2006.)

Festuca pratensis Huds.

Pļavas auzene

TG/39/8 (17.4.2002.)

Festuca rubra L.

Sarkanā auzene

TG/67/5 (5.4.2006.)

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Asā auzene

TG/67/5 (5.4.2006.)

Lolium multiflorum Lam.

Daudzziedu airene

TG/4/8 (5.4.2006.)

Lolium perenne L.

Ganību airene

TG/4/8 (5.4.2006.)

Lolium x boucheanum Kunth

Hibrīdā airene

TG/4/8 (5.4.2006.)

Phleum nodosum L.

Gumainais timotiņš

TG/34/6 (7.11.1984.)

Phleum pratense L.

Timotiņš

TG/34/6 (7.11.1984.)

Poa pratensis L.

Pļavas skarene

TG/33/6 (12.10.1990.)

Lupinus albus L.

Baltā lupīna

TG/66/4 (31.3.2004.)

Lupinus angustifolius L.

Šaurlapu lupīna

TG/66/4 (31.3.2004.)

Lupinus luteus L.

Dzeltenā lupīna

TG/66/4 (31.3.2004.)

Medicago sativa L.

Lucerna

TG/6/5 (6.4.2005.)

Medicago x varia T. Martyn

Hibrīdā lucerna

TG/6/5 (6.4.2005.)

Trifolium pratense L.

Sarkanais āboliņš

TG/5/7 (4.4.2001.)

Trifolium repens L.

Baltais āboliņš

TG/38/7 (9.4.2003.)

Vicia faba L.

Lauka pupas

TG/8/6 (17.4.2002.)

Vicia sativa L.

Sējas vīķis

TG/32/6 (21.10.1988.)

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Lopbarības kāļi

TG/89/6rev. (4.4.2001. + 1.4.2009.)

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Lopbarības rutki

TG/178/3 (4.4.2001.)

Arachis hypogea L.

Zemesrieksti

TG/93/3 (13.11.1985.)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ripsis

TG/185/3 (17.4.2002.)

Carthamus tinctorius L.

Saflors

TG/134/3 (12.10.1990.)

Gossypium spp.

Kokvilna

TG/88/6 (4.4.2001.)

Papaver somniferum L.

Magones

TG/166/3 (24.3.1999.)

Sinapis alba L.

Baltās sinepes

TG/179/3 (4.4.2001.)

Glycine max (L.) Merrill

Sojas pupas

TG/80/6 (1.4.1998.)

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TG/122/3 (6.10.1989.)

Šīs vadlīnijas ir atrodamas UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).

B   DAĻA

I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO pārbaužu protokoliem

Zinātniskais nosaukums

Nosaukums latviešu valodā

CPVO protokols

Allium cepa L. (Cepa grupa)

Sīpoli un dārza sīpoli

TP 46/2 (1.4.2009.)

Allium cepa L. (Aggregatum grupa)

Šalotes

TP 46/2 (1.4.2009.)

Allium fistulosum L.

Lielloku sīpoli

TP 161/1 (11.3.2010.)

Allium porrum L.

Puravi

TP 85/2 (1.4.2009.)

Allium sativum L.

Ķiploki

TP 162/1 (25.3.2004.)

Allium schoenoprasum L.

Maurloki

TP 198/1 (1.4.2009.)

Apium graveolens L.

Selerijas

TP 82/1 (13.3.2008.)

Apium graveolens L.

Sakņu selerijas

TP 74/1 (13.3.2008.)

Asparagus officinalis L.

Sparģeļi

TP 130/1 (27.3.2002.)

Beta vulgaris L.

Bietes, ieskaitot Cheltenham bietes

TP 60/1 (1.4.2009.)

Brassica oleracea L.

Ziedkāposti

TP 45/2 (11.3.2010.)

Brassica oleracea L.

Sparģeļkāposti jeb brokoļi

TP 151/2 (21.3.2007.)

Brassica oleracea L.

Briseles kāposti

TP 54/2 (1.12.2005.)

Brassica oleracea L.

Kolrābji

TP 65/1 (25.3.2004.)

Brassica oleracea L.

Savojas kāposti, baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

TP 48/2 (1.12.2005.)

Brassica rapa L.

Ķīnas kāposti

TP 105/1 (13.3.2008.)

Capsicum annuum L.

Sīvie dārzeņpipari vai dārzeņpipari

TP 76/2 (21.3.2007.)

Cichorium endivia L.

Krokainās endīvijas un platlapu endīvijas

TP 118/2 (1.12.2005.)

Cichorium intybus L.

Sakņu cigoriņi

TP 172/2 (1.12.2005.)

Cichorium intybus L.

Vitlufa cigoriņi

TP 173/1 (25.3.2004.)

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Arbūzi

TP 142/1 (21.3.2007.)

Cucumis melo L.

Melones

TP 104/2 (21.3.2007.)

Cucumis sativus L.

Gurķi un īsaugļu gurķi

TP 61/2 (13.3.2008.)

Cucurbita pepo L.

Kabači vai tumšzaļie kabači

TP 119/1 (25.3.2004.)

Cynara cardunculus L.

Artišoki un lapu artišoki

TP 184/1 (25.3.2004.)

Daucus carota L.

Galda burkāni un lopbarības burkāni

TP 49/3 (13.3.2008.)

Foeniculum vulgare Mill.

Fenheļi

TP 183/1 (25.3.2004.)

Lactuca sativa L.

Dārza salāti

TP 13/4 (1.4.2009.)

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomāti

TP 44/3 (21.3.2007.)

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pētersīļi

TP 136/1 (21.3.2007.)

Phaseolus coccineus L.

Daudzziedu pupiņas

TP 9/1 (21.3.2007.)

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņas un kāršu pupiņas

TP 12/3 (1.4.2009.)

Pisum sativum L. (partim)

Šķautņainie zirņi, lobāmie zirņi un cukurzirņi

TP 7/2 (11.3.2010.)

Raphanus sativus L.

Redīsi

TP 64/1 (27.3.2002.)

Solanum melongena L.

Baklažāni

TP 117/1 (13.3.2008.)

Spinacia oleracea L.

Spināti

TP 55/3 (11.3.2010.)

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Lauka salāti

TP 75/2 (21.3.2007.)

Vicia faba L. (partim)

Dārza pupas

TP Broadbean/1 (25.3.2004.)

Zea mays L. (partim)

Cukurkukurūza un uzplīstošā kukurūza

TP 2/3 (11.3.2010.)

Šie protokoli ir atrodami CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām

Zinātniskais nosaukums

Nosaukums latviešu valodā

UPOV vadlīnijas

Beta vulgaris L.

Mangoldi vai lapu bietes

TG/106/4 (31.3.2004.)

Brassica oleracea L.

Virziņkāposti

TG/90/6 (31.3.2004.)

Brassica rapa L.

Rāceņi

TG/37/10 (4.4.2001.)

Cichorium intybus L.

Liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi

TG/154/3 (18.10.1996.)

Cucurbita maxima Duchesne

Lielaugļu ķirbji

TG/155/4rev. (28.3.2007. + 1.4.2009.)

Raphanus sativus L.

Rutki

TG/63/6 (24.3.1999.)

Rheum rhabarbarum L.

Rabarberi

TG/62/6 (24.3.1999.)

Scorzonera hispanica L.

Melnsakne

TG/116/4 (24.3.2010.)

Šīs vadlīnijas ir atrodamas UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).


Augša