Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010L0044

Komisijas Direktīva 2010/42/ES ( 2010. gada 1. jūlijs), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz dažiem noteikumiem par fondu apvienošanu, galvenajām-pakārtotajām struktūrām un paziņošanas procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 176, 10.7.2010., 28./41. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 06 Sējums 011 Lpp. 105 - 118

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/44/oj

10.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 176/28


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/42/ES

(2010. gada 1. jūlijs)

ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz dažiem noteikumiem par fondu apvienošanu, galvenajām-pakārtotajām struktūrām un paziņošanas procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (1) un jo īpaši tās 43. panta 5. punktu, 60. panta 6. punkta a) un c) apakšpunktu, 61. panta 3. punktu, 62. panta 4. punktu, 64. panta 4. punkta a) apakšpunktu un 95. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Informācijai, kas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 43. panta 1. punktu apvienošanas gadījumā tiek sniegta sertifikātu turētājiem, jāatspoguļo pievienojamā un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētāju dažādās vajadzības un jābūt viegli saprotamai.

(2)

Pievienojamajam PVKIU vai iegūstošajam PVKIU informācijas dokumentā jāiekļauj tikai tā informācija, kas minēta Direktīvas 2009/65/EK 43. panta 3. punktā un šīs Direktīvas 3.–5. pantā. Tomēr pievienojamais PVKIU vai iegūstošais PVKIU var pievienot citu būtisku informāciju saistībā ar ierosināto apvienošanu.

(3)

Ja informācijas dokuments saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 43. panta 1. punktu tiek papildināts ar kopsavilkumu, tas neatbrīvo PVKIU no pienākuma izvairīties no garu vai tehnisku paskaidrojumu lietošanas pārējā informācijas dokumentā.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 43. panta 1. punktu iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem paredzētajā informācijā jāpieņem, ka šie sertifikātu turētāji jau ir pietiekami pazīstami ar iegūstošā PVKIU noteikumiem, savām tiesībām attiecībā uz PVKIU un tā darbības veidu. Tādēļ galvenā uzmanība tajā jāvelta apvienošanās darbībai un tās iespējamai ietekmei uz iegūstošo PVKIU.

(5)

Jāsaskaņo veids, kādā sertifikātu turētājiem tiek sniegta informācija saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 43. un 64. pantu. Šīs informācijas mērķis ir ļaut sertifikātu turētājiem pieņemt pamatotu vērtējumu par to, vai viņi vēlas turpināt veikt ieguldījumus vai pieprasīt izpirkšanu [atpakaļpirkšanu], ja PVKIU piedalās apvienošanā, tiek pārveidots par pakārtoto PVKIU vai maina galveno PVKIU. Sertifikātu turētājiem jāapzinās iepriekš minētās svarīgās izmaiņas, kādas notiek ar PVKIU, un jāspēj šī informācija izlasīt. Šā iemesla dēļ informācija jāadresē sertifikātu turētājiem personīgi un jānosūta papīra formā vai izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, piemēram, elektronisko pastu (e-pastu). Elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana ļautu PVKIU sniegt informāciju rentablā veidā. Ar šo direktīvu nav jāpieprasa, lai PVKIU tieši informētu savus sertifikātu turētājus, bet gan atbilstīgi ņemtu vērā specifiku dažās dalībvalstīs, kurās PVKIU vai to pārvaldības sabiedrības juridisku vai praktisku iemeslu dēļ nevar tieši sazināties ar sertifikātu turētājiem. PVKIU arī jābūt iespējai sniegt informāciju, paziņojot to depozitārijam vai starpniekiem, ja tiek nodrošināts, ka visi sertifikātu turētāji saņem šo informāciju pienācīgā laikā. Šai direktīvai vienīgi jāsaskaņo veids, kādā sertifikātu turētājiem tiek sniegta informācija saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 43. un 64. pantu. Dalībvalstis, izmantojot valsts noteikumus, var reglamentēt cita veida informācijas sniegšanu sertifikātu turētājiem.

(6)

Vienošanās starp galveno PVKIU un pakārtoto PVKIU jāņem vērā tāda pakārtotā PVKIU īpašās vajadzības, kurš iegulda vismaz 85 % no saviem aktīviem galvenajā PVKIU, bet uz kuru joprojām attiecas visi PVKIU pienākumi. Tādēļ ar vienošanos jānodrošina, lai galvenais PVKIU pienācīgā laikā sniegtu pakārtotajam PVKIU visu informāciju, kas tam nepieciešama galvenā PVKIU pienākumu izpildei. Tai būtu jānosaka arī citas abu pušu tiesības un pienākumi.

(7)

Dalībvalstīm nevajag pieprasīt, lai vienošanās, kas noslēgta starp galveno un pakārtoto PVKIU saskaņā ar 60. panta 1. punkta pirmo daļu, attiektos uz elementiem, kas nav minēti Direktīvas 2009/65/EK VIII nodaļā un šīs direktīvas 8.–14. pantā. Tomēr šī vienošanās var aptvert citus elementus, ja tā paredz galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU.

(8)

Ja darījumu noteikumi starp galveno PVKIU un pakārtoto PVKIU neatšķiras no tiem, ko piemēro visiem galvenā PVKIU nepakārtotā uzņēmuma sertifikātu turētājiem, un ja šie noteikumi ir izklāstīti galvenā PVKIU prospektā, tad vienošanās tekstā starp galveno PVKIU un pakārtoto PVKIU nav jākopē standarta darījumu noteikumi, bet gan savstarpēji jānorāda attiecīgās galvenā PVKIU prospekta daļas, lai palīdzētu nozarei ietaupīt izmaksas un samazināt administratīvo slogu.

(9)

Vienošanās tekstā starp galveno PVKIU un pakārtoto PVKIU jāiekļauj atbilstošas procedūras par sertifikātu turētāju pieprasījumu un sūdzību apstrādi, lai apstrādātu korespondenci, kas kļūdas pēc nosūtīta galvenajam PVKIU nevis pakārtotajam PVKIU, vai otrādi.

(10)

Lai ietaupītu darījuma izmaksas un izvairītos no negatīvām nodokļu sekām, galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU var vēlēties vienoties par aktīvu nodošanu natūrā, ja to atļauj valsts tiesību akti un tas atbilst fonda nolikumam vai galvenā PVKIU vai pakārtotā PVKIU dibināšanas dokumentiem. Iespējai galvenajam PVKIU nodot aktīvus natūrā jo īpaši vajadzētu palīdzēt tiem pakārtotajiem PVKIU, kuri jau veic darbības kā PVKIU, tostarp kā pakārtotais PVKIU citā galvenajā PVKIU, lai izvairītos no darījumu izmaksām, kas rodas no tādu aktīvu pārdošanas, kuros ir ieguldījis gan pakārtotais PVKIU, gan galvenais PVKIU. Pakārtotajam PVKIU, ja tas vēlas, arī vajadzētu būt iespējai saņemt aktīvus natūrā no galvenā PVKIU, jo tas varētu palīdzēt samazināt darījuma izmaksas un izvairīties no negatīvām nodokļu sekām. Aktīvu nodošanu natūrā pakārtotajam PVKIU nav jāattiecina tikai uz galvenā PVKIU likvidācijas, apvienošanas vai sadalīšanas gadījumiem, bet tai jābūt pieejamai arī citos apstākļos.

(11)

Lai saglabātu vajadzīgo elastību un vienlaikus pēc iespējas labāk ievērotu ieguldītāju intereses, pakārtotajam PVKIU, kas ir saņēmis aktīvus, izmantojot aktīvu nodošanu natūrā, jāspēj nodot dažus vai visus šos aktīvus savam galvenajam PVKIU, ja tam piekrīt galvenais PVKIU, vai realizēt aktīvus par naudu, lai naudu ieguldītu galvenajā PVKIU.

(12)

Galveno-pakārtotu PVKIU struktūras specifikas dēļ ir nepieciešams, lai vienošanās starp galveno un pakārtoto PVKIU paredzētu tiesību aktu kolīziju noteikumus, kas atkāpjas no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) (2) 3. un 4. panta tādā veidā, ka uz šo vienošanos jāattiecas pakārtotā PVKIU vai galvenā PVKIU dibināšanas dalībvalsts tiesību aktiem. Pusēm brīvi jānovērtē šādas izvēles priekšrocības un trūkumi un jāņem vērā, vai galvenajam PVKIU ir vairāki pakārtotie PVKIU un vai šie pakārtotie PVKIU ir nodibināti tikai vienā vai vairākās dalībvalstīs.

(13)

Tāda galvenā PVKIU likvidācijas, apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā, attiecībā uz kuru Direktīva 2009/65/EK paredz tiesības pakārtotā PVKIU sertifikātu turētājiem pieprasīt atpakaļpirkšanu, pakārtotajam PVKIU nav jāmazina šādas tiesības, uz laiku atliekot atpirkšanu vai atpakaļpirkšanu, izņemot gadījumus, kad tā rīkoties liek ārkārtas apstākļi, lai aizsargātu sertifikātu turētāju intereses, vai to darīt pieprasa tā kompetentās iestādes.

(14)

Tā kā galvenā PVKIU apvienošana vai sadalīšana var stāties spēkā 60 dienu laikā, pakārtotajam PVKIU paredzētais termiņš, lai pieteiktos un saņemtu apstiprinājumu savam jaunajam ieguldījuma nolūkam un piešķirtu saviem sertifikātu turētājiem tiesības pieprasīt atpirkšanu vai atpakaļpirkšanu 30 dienu laikā, izņēmuma gadījumos var būt pārāk īss, lai pakārtotais PVKIU skaidri uzzinātu, cik daudzi tā sertifikātu turētāji pieprasīs atpakaļpirkšanu. Šādos apstākļos pakārtotajam PVKIU principā ir pienākums pieprasīt visu savu sertifikātu atpakaļpirkšanu no galvenā PVKIU. Tomēr, lai izvairītos no nevajadzīgām darījumu izmaksām, pakārtotajam PVKIU jābūt iespējai izmantot citus līdzekļus, lai nodrošinātu, ka tā sertifikātu turētāji var izmantot savas tiesības pieprasīt atpakaļpirkšanu, vienlaikus atļaujot tam samazināt darījumu izmaksas vai izvairīties no citām negatīvām sekām. Pakārtotajam PVKIU jāpiesakās apstiprinājuma saņemšanai pēc iespējas ātrāk. Turklāt pakārtotajam PVKIU nav pienākums, piemēram, pieprasīt atpakaļpirkšanu tādā apmērā, lai tā sertifikātu turētāji izvēlētos neizmantot šo iespēju. Ja pakārtotais PVKIU galvenajam PVKIU pieprasa atpakaļpirkšanu, tam jāapsver, vai atpakaļpirkšana natūrā var samazināt darījumu izmaksas un izvairīties no citām negatīvām sekām.

(15)

Vienošanās tekstā par informācijas apmaiņu starp galvenā PVKIU un pakārtotā PVKIU depozitārijiem jānosaka, ka pakārtotā PVKIU depozitārijs var saņemt visu būtisko informāciju un dokumentus, kādi tam ir vajadzīgi, lai varētu pildīt savus pienākumus. Ņemot vērā šīs vienošanās specifiku, tai jānodrošina tādi paši tiesību aktu kolīziju noteikumi, kādus paredz vienošanās starp galveno un pakārtoto PVKIU, atkāpjoties no Romas I regulas 3. un 4. panta noteikumiem. Vienošanās tekstā par informācijas apmaiņu tomēr nevajag pieprasīt, lai galvenā PVKIU un pakārtotā PVKIU depozitārijs veiktu uzdevumus, kas ir aizliegti vai nav atļauti saskaņā ar piederības dalībvalsts tiesību aktiem.

(16)

Ziņošana par pārkāpumiem, kurus galvenā PVKIU depozitārijs atklāj, veicot savas depozitārija funkcijas saskaņā ar tā piederības valsts tiesību aktiem, ir paredzēta pakārtotā PVKIU aizsardzībai. Šā iemesla dēļ ziņojums nav jāpieprasa, ja šādi pārkāpumi negatīvi neietekmē pakārtoto PVKIU. Ja pārkāpumi attiecībā uz galveno PVKIU negatīvi ietekmē pakārtoto PVKIU, tas arī jāinformē par to, vai un kā šie pārkāpumi ir atrisināti. Tādēļ galvenā PVKIU depozitārijam jāinformē pakārtotā PVKIU depozitārijs par to, kā PVKIU ir atrisinājis vai piedāvā atrisināt šo pārkāpumu. Ja pakārtotā PVKIU depozitārijs nav pārliecināts par to, ka šis risinājums ir pakārtotā PVKIU sertifikātu turētāju interesēs, tas tūlīt paziņo savu viedokli pakārtotajam PVKIU.

(17)

Noslēdzot vienošanos par informācijas apmaiņu starp galvenā PVKIU un pakārtotā PVKIU revidentiem, jāļauj pakārtotā PVKIU revidentam saņemt visu būtisko informāciju un dokumentus, kas tam vajadzīgi, lai varētu izpildīt savus pienākumus. Ņemot vērā šīs vienošanās specifiku, tai jānodrošina tādi paši tiesību aktu kolīziju noteikumi, kādus paredz vienošanās starp galveno un pakārtoto PVKIU, atkāpjoties no Romas I regulas 3. un 4. panta noteikumiem.

(18)

Jānosaka elektroniski pieejamās informācijas apjoms atbilstīgi Direktīvas 2009/65/EK 91. panta 3. punktam, lai nodrošinātu juridisko noteiktību par to, kādas kategorijas informācija jāiekļauj.

(19)

Lai nodrošinātu kopēju pieeju tam, kā Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 2. punktā minētie dokumenti jādara elektroniski pieejami PVKIU uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm, nepieciešams pieprasīt, lai PVKIU vai tā pārvaldības sabiedrība norādītu tīmekļa vietni, kurā šie dokumenti ir pieejami elektroniskā formā koplietošanas vajadzībām. Nepieciešams arī noteikt kārtību, kādā PVKIU uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm elektroniski tiek paziņots par šajos dokumentos izdarītajām izmaiņām saskaņā ar minētās direktīvas 93. panta 7. punktu.

(20)

Lai ļautu PVKIU un to pārvaldības sabiedrībām pielāgoties jaunajām prasībām par metodi un veidu, kā sertifikātu turētājiem sniegts informāciju gadījumos, kas minēti 7. un 29. pantā, dalībvalstīm jāpiešķir ilgāks periods šo prasību transponēšanai savas valsts juridiskajās sistēmās. Tas jo īpaši ir svarīgi gadījumos, kad PVKIU vai to pārvaldības sabiedrības juridisku vai praktisku iemeslu dēļ nevar tieši informēt sertifikātu turētājus. PVKIU ar dematerializētām uzrādītāja akcijām jāspēj sagatavot visi pasākumi, kas nepieciešami, lai sertifikātu turētāji saņemtu informāciju gadījumos, kas minēti 8. un 32. pantā. PVKIU ar materializētām uzrādītāja akcijām jāspēj tās pārvērst par reģistrētām akcijām vai dematerializētām uzrādītāja akcijām, ja tie vēlas spēt apvienoties, pārveidoties par pakārtoto PVKIU vai mainīt galveno PVKIU.

(21)

Lai saņemtu tehnisku konsultāciju, ir notikusi apspriede ar Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (3).

(22)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šī direktīva nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2009/65/EK 43. panta 5. punkta, 60. panta 6. punkta a) un c) apakšpunkta, 61. panta 3. punkta, 62. panta 4. punkta, 64. panta 4. punkta a) apakšpunkta un 95. panta 1. punkta īstenošanai.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“portfeļa izlīdzsvarošana” ir būtisku izmaiņu izdarīšana PVKIU portfeļa sastāvā;

2)

“sintētiskie riska un ienesīguma rādītāji” ir sintētiskie rādītāji 8. panta nozīmē Komisijas 2010. gada 1. jūlija Regulā (ES) Nr. 583/2010, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un nosacījumiem, kuri jāievēro, nodrošinot ieguldītājiem pamatinformāciju vai prospektu pastāvīgā informācijas nesējā, kas nav papīrs, vai tīmekļa vietnē (4).

II NODAĻA

PVKIU APVIENOŠANA

1. IEDAĻA

Informācijas par apvienošanu saturs

3. pants

Vispārīgi noteikumi par sertifikātu turētājiem sniedzamās informācijas saturu

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai sertifikātu turētājiem sniedzamā informācija, kā paredzēts Direktīvas 2009/65/EK 43. panta 1. punktā, būtu sagatavota konspektīvā veidā un vienkāršā valodā, lai sertifikātu turētāji varētu pieņemt pamatotu vērtējumu par ierosinātās apvienošanas ietekmi uz savu ieguldījumu.

Ierosinātas pārrobežu apvienošanas gadījumā pievienojamais PVKIU un iegūstošais PVKIU viens otram skaidrā valodā paskaidro jebkurus noteikumus vai procedūras, kas attiecas uz otru PVKIU un atšķiras no otrā dalībvalstī parasti lietotajiem noteikumiem vai procedūrām.

2.   Pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem sniedzamajai informācijai jāatbilst tādu ieguldītāju interesēm, kuriem nav iepriekšēju zināšanu par iegūstošā PVKIU īpašībām vai tā darbības veidu. Tai jāvērš ieguldītāju uzmanība uz iegūstošā PVKIU ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un jāuzsver, ka vēlams to izlasīt.

3.   Iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem sniedzamajai informācijai jābūt vērstai uz apvienošanas darbību un tās iespējamo ietekmi uz iegūstošo PVKIU.

4. pants

Īpaši noteikumi par sertifikātu turētājiem sniedzamās informācijas saturu

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem sniedzamajā informācijā, kas jāsniedz saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 43. panta 3. punkta b) apakšpunktu, būtu ietvertas arī šādas ziņas:

a)

sīkāka informāciju par pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāju tiesību atšķirībām pirms un pēc ierosinātās apvienošanas stāšanās spēkā;

b)

ja pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā ir iekļauti sintētiskie riska un ienesīguma rādītāji dažādās kategorijās vai arī pievienotajā aprakstā ir noteikti dažādi materiālie riski, šo atšķirību salīdzinājums;

c)

visu izdevumu, maksu un izmaksu salīdzinājums abiem PVKIU, izmantojot attiecīgajā pamatinformācijā ieguldītājiem norādītās summas;

d)

vai pievienojamais PVKIU piemēro ar darbības rezultātiem saistītu maksu, un paskaidrojums, kā tā tiks piemērota līdz pievienošanas spēkā stāšanās brīdim;

e)

ja iegūstošais PVKIU piemēro ar darbības rezultātiem saistītu maksu, kā tā tiks tālāk piemērota, lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret tiem sertifikātu turētājiem, kuri iepriekš turēja sertifikātus pievienojamajā PVKIU;

f)

gadījumos, kad Direktīvas 2009/65/EK 46. pants atļauj ar apvienošanas sagatavošanu un pabeigšanu saistītu izmaksu noteikšanu pievienojamajam vai iegūstošajam PVKIU vai kādam no to sertifikātu turētājiem – sīki izstrādātus noteikumus par to, kā šīs izmaksas tiks sadalītas;

g)

paskaidrojums par to, vai pievienojamā PVKIU pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrība pirms apvienošanas stāšanās spēkā plāno izlīdzsvarot portfeli.

2.   Dalībvalstis pieprasa, lai iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem sniedzamajā informācijā, kas jāsniedz saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 43. panta 3. punkta b) apakšpunktu, būtu ietverts arī paskaidrojums par to, vai iegūstošā PVKIU pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrība paredz, ka apvienošana būtiski ietekmēs iegūstošā PVKIU portfeli, un vai tā plāno izlīdzsvarot portfeli pirms vai pēc apvienošanas stāšanās spēkā.

3.   Dalībvalstis pieprasa, lai saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 43. panta 3. punkta c) apakšpunktu sniedzamajā informācijā būtu ietvertas arī šādas ziņas:

a)

sīkāka informāciju par to, kā jāapstrādā attiecīgā PVKIU uzkrātie ienākumi;

b)

norāde par to, kā var saņemt Direktīvas 2009/65/EK 42. panta 3. punktā minēto neatkarīgā revidenta vai depozitārija ziņojumu.

4.   Dalībvalstis pieprasa, lai gadījumā, ja piedāvātās apvienošanas noteikumi ietver noteikumus par samaksu naudā saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta i) un ii) punktu, pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem sniedzamajā informācijā būtu iekļautas sīkākas ziņas par ierosināto maksājumu, tostarp par to, kad un kā pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji saņems naudas izmaksu.

5.   Dalībvalstis pieprasa, lai saskaņā ar 43. panta 3. punkta d) apakšpunktu sniedzamajā informācijā būtu ietvertas šādas ziņas:

a)

ja tas nepieciešams saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz konkrēto PVKIU, kārtība, kādā sertifikātu turētāji tiks lūgti apstiprināt apvienošanas ierosinājumu, un kādi pasākumi tiks veikti, lai tos informētu par rezultātu;

b)

sīkāka informācija par jebkādiem paredzētiem darījumu ar sertifikātiem pārtraukumiem, lai apvienošana varētu norisināties efektīvi;

c)

kad notiks apvienošana saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 47. panta 1. punktu.

6.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz konkrēto PVKIU apvienošanas ierosinājums ir jāapstiprina sertifikātu turētājiem, tad šādā informācijā var iekļaut attiecīgās pārvaldības sabiedrības vai ieguldījumu sabiedrības direktoru padomes ieteikumu par rīcības gaitu.

7.   Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem sniedzamajā informācijā būtu ietvertas šādas ziņas:

a)

laika posms, kurā sertifikātu turētājiem jābūt iespējai turpināt parakstīšanos uz pievienojamā PVKIU sertifikātiem un pieprasīt to atpakaļpirkšanu;

b)

laiks, kādā tiem sertifikātu turētājiem, kuri noteiktā termiņā neizmanto savas tiesības saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 45. panta 1. punktu, ir jānodrošina iespēja izmantot šīs tiesības kā iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem;

c)

paskaidrojums par to, ka gadījumos, kad apvienošanas ierosinājums jāapstiprina pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un šādu ierosinājumu ir apstiprinājis nepieciešamais vairākums, tie sertifikātu turētāji, kuri balsoja pret šo ierosinājumu vai kuri vispār nebalsoja, un kuri noteiktā termiņā neizmanto savas tiesības saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 45. panta 1. punktu, kļūst par iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem.

8.   Ja informācijas kopsavilkums par apvienošanas ierosinājuma galvenajiem jautājumiem tiek sniegts informācijas dokumenta sākumā, tajā ir jānorāda atsauce uz tām informācijas dokumenta daļām, kurās ir sniegta plašāka informācija.

5. pants

Pamatinformācija ieguldītājiem

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka iegūstošā PVKIU ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas atjauninātā versija tiek sniegta pievienojamā PVKIU esošajiem sertifikātu turētājiem.

2.   Iegūstošā PVKIU ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija tiek sniegta iegūstošā PVKIU esošajiem sertifikātu turētājiem, ja ierosinātās apvienošanas nolūkā tajā ir izdarīti grozījumi.

6. pants

Jauni sertifikātu turētāji

Laikā starp datumu, kad informācijas dokuments saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 43. panta 1. punktu tiek sniegts sertifikātu turētājiem, un datumu, kad apvienošana stājas spēkā, informācijas dokuments un iegūstošā PVKIU ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas atjauninātā versija tiek sniegta katrai personai, kas iegādājas vai parakstās uz sertifikātiem pievienojamajā vai iegūstošajā PVKIU vai pieprasa fonda nolikuma vai dibināšanas dokumentu kopijas, prospektu vai ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju no jebkura no abiem PVKIU.

2. IEDAĻA

Informācijas sniegšanas metode

7. pants

Informācijas sniegšanas metode sertifikātu turētājiem

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka pievienojamais un iegūstošais PVKIU saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 43. panta 1. punktu sniedz informāciju sertifikātu turētājiem papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju.

2.   Ja informācija visiem vai atsevišķiem sertifikātu turētājiem jānodrošina, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīrs, jāievēro šādi noteikumi:

a)

informācija tiek sniegta atbilstoši tam, kā tiek vai tiks veikts darījums starp sertifikātu turētāju un pievienojamo vai iegūstošo PVKIU vai, atbilstošā gadījumā, ar attiecīgo pārvaldības sabiedrību;

b)

sertifikātu turētājs, kuram ir paredzēta informācija, īpaši izvēlas pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīrs, kad tam piedāvā izvēlēties saņemt informāciju papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju.

3.   Šā panta 1. un 2. punkta izpratnē informācijas sniegšana, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, ir uzskatāma par atbilstošu veidu, kādā tiek veikts vai tiks veikti darījumi starp pievienojamo un iegūstošo PVKIU vai to attiecīgajām pārvaldības sabiedrībām un sertifikātu turētāju, ja ir pierādījumi, ka attiecīgajam sertifikātu turētājam ir regulāra piekļuve internetam. Par šādu pierādījumu tiek uzskatīta e-pasta adrese, kuru šādu darījumu veikšanas nolūkā sniedzis sertifikātu turētājs.

III NODAĻA

GALVENĀS UN PAKĀRTOTĀS STRUKTŪRAS

1. IEDAĻA

Pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanās un iekšējie uzņēmējdarbības noteikumi

1. apakšiedaļa

Galvenā PVKIU un pakārtotā PVKIU vienošanās saturs

8. pants

Piekļuve informācijai

Dalībvalstis pieprasa, lai vienošanās starp galveno PVKIU un pakārtoto PVKIU, kas minēta Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta pirmajā daļā, iekļautu šādus nosacījumus attiecībā uz piekļuvi informācijai:

a)

kā un kad galvenais PVKIU iesniedz pakārtotajam PVKIU savu fonda nolikuma vai dibināšanas dokumentu kopijas, prospektu un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju vai jebkādus minētās informācijas grozījumus;

b)

kā un kad galvenais PVKIU informē pakārtoto PVKIU par ieguldījumu pārvaldības un riska vadības funkciju deleģēšanu trešām personām atbilstīgi Direktīvas 2009/65/EK 13. pantam;

c)

vajadzības gadījumā, kā un kad galvenais PVKIU iesniedz pakārtotajam PVKIU iekšējos operatīvos dokumentus, piemēram, riska pārvaldības procedūru un atbilstības ziņojumus;

d)

kāda sīkāka informācija galvenajam PVKIU jāpaziņo pakārtotajam PVKIU par galvenā PVKIU tiesību aktu, fonda nolikuma vai dibināšanas dokumentu pārkāpumiem un vienošanās pārkāpumiem starp galveno PVKIU un pakārtoto PVKIU, šādas informācijas paziņošanas veids un termiņš;

e)

ja riska ierobežošanas nolūkā pakārtotais PVKIU izmanto atvasinātus finanšu instrumentus, kā un kad galvenais PVKIU sniegs pakārtotajam PVKIU informāciju par savu faktisko risku saistībā ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, lai pakārtotais PVKIU varētu aprēķināt savu vispārējo risku, kā tas paredzēts Direktīvas 2009/65/EK 58. panta 2. punkta otrās daļas a) apakšpunktā;

f)

paziņojums par to, ka galvenais PVKIU informē pakārtoto PVKIU par jebkuru citu vienošanos, kas noslēgta ar trešām personām par informācijas apmaiņu, un attiecīgā gadījumā, kā un kad galvenais PVKIU dara šādas citas informācijas apmaiņas vienošanās pieejamas pakārtotajam PVKIU.

9. pants

Pakārtotā PVKIU veiktie ieguldījumi to izņemšana

Dalībvalstis pieprasa, lai vienošanās starp galveno PVKIU un pakārtoto PVKIU, kas minēta Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta pirmajā daļā, būtu ietverti šādi nosacījumi attiecībā uz pakārtotā PVKIU veiktajiem ieguldījumiem un to izņemšanu:

a)

paziņojums, par to, kuras galvenā PVKIU akciju kategorijas ir pieejamas pakārtotajam PVKIU ieguldījumu veikšanai;

b)

maksājumi un izdevumi, kas jāsedz pakārtotajam PVKIU, un sīkāka informācija par galvenā PVKIU jebkādu maksu vai izmaksu atlaidi vai retrocesiju;

c)

vajadzības gadījumā noteikumi jebkādai sākotnējai vai turpmākai aktīvu nodošanai natūrā no pakārtotā PVKIU galvenajam PVKIU.

10. pants

Standarta darījumu noteikumi

Dalībvalstis pieprasa, lai vienošanās starp galveno PVKIU un pakārtoto PVKIU, kas minēta Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta pirmajā daļā, būtu iekļauti šādi nosacījumi attiecībā uz standarta darījumu noteikumiem:

a)

tīro aktīvu vērtības aprēķināšanas procesa un sertifikātu cenu publicēšanas biežuma un termiņu koordinēšana;

b)

pakārtotā PVKIU darījumu pasūtījumu nodošanas un, vajadzības gadījumā, nodošanas aģentu vai kādas citas trešās personas lomas koordinēšana;

c)

vajadzības gadījumā citi pasākumi, kas nepieciešami, lai ņemtu vērā to, ka viens vai abi PVKIU ir kotēti vai tiek tirgoti otrreizējā tirgū;

d)

vajadzības gadījumā citi atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 2. punkta prasībām;

e)

ja pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU sertifikātu nomināls ir noteikts dažādās valūtās, jānorāda darījumu pasūtījumu konvertācijas pamats;

f)

norēķinu cikli un maksājuma noteikumi galvenā PVKIU sertifikātu iegādei vai parakstīšanai un atpirkšanai vai atpakaļpirkšanai, tostarp, ja puses par to ir vienojušās, atpakaļpirkšanas noteikumi, uz kādiem galvenais PVKIU var izpildīt atpakaļpirkšanas pieprasījumus, nododot aktīvus natūrā pakārtotajam PVKIU, jo īpaši Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 4. un 5. punktā minētajos gadījumos;

g)

procedūras, lai nodrošinātu sertifikātu turētāju pieprasījumu un sūdzību atbilstošu izskatīšanu;

h)

ja fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti un prospekts dod galvenajam PVKIU noteiktas tiesības vai pilnvaras attiecībā uz sertifikātu turētājiem, un tas izvēlas ierobežot vai iepriekš izmantot visas tiesības un pilnvaras vai to daļu attiecībā uz pakārtoto PVKIU, tam jāsniedz paziņojums, izklāstot noteikumus, kas kalpo par pamatu tā rīcībai.

11. pants

Pasākumi, kas ietekmē darījumu noteikumus

Dalībvalstis pieprasa, lai vienošanās starp galveno PVKIU un pakārtoto PVKIU, kas minēta Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta pirmajā daļā, būtu iekļauti šādi nosacījumi attiecībā uz pasākumiem, kas ietekmē darījumu noteikumus:

a)

veids un termiņš, kādā galvenais vai pakārtotais PVKIU paziņo par savu sertifikātu atpirkšanas, atpakaļpirkšanas, iegādes vai parakstīšanās uz tiem pagaidu apturēšanu un atjaunošanu;

b)

pasākumi, lai paziņotu un atrisinātu cenu noteikšanas kļūdas galvenajā PVKIU.

12. pants

Revīzijas ziņojuma standarta noteikumi

Dalībvalstis pieprasa, lai vienošanās starp galveno PVKIU un pakārtoto PVKIU, kas minēta Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta pirmajā daļā, būtu iekļauti šādi nosacījumi attiecībā uz revīzijas ziņojuma standarta noteikumiem:

a)

ja pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU ir vienāds pārskata gads, jānodrošina periodisko ziņojumu sagatavošanas koordinēšana;

b)

ja pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU ir atšķirīgs pārskata gads, jānorāda kārtība, kādā pakārtotais PVKIU var iegūt visu nepieciešamo informāciju no galvenā PVKIU, lai tas varētu savlaicīgi sagatavot savus periodiskos ziņojumus, tādējādi nodrošinot, ka galvenā PVKIU revidents spēj sagatavot ad hoc ziņojumu pakārtotā PVKIU pārskata gada pēdējā dienā saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 62. panta 2. punkta pirmo daļu.

13. pants

Izmaiņas pastāvīgajos noteikumos

Dalībvalstis pieprasa, lai vienošanās starp galveno PVKIU un pakārtoto PVKIU, kas minēta Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta pirmajā daļā, būtu iekļauti šādi nosacījumi attiecībā uz izmaiņām pastāvīgajos noteikumos:

a)

veids un termiņš, kādā galvenajam PVKIU jāpaziņo par ierosinātajiem un spēkā esošajiem grozījumiem sava fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos, prospektā vai ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, ja šāda sīkāka informācija atšķiras no paziņošanas standarta noteikumiem sertifikātu turētājiem, kā paredzēts galvenā PVKIU fonda nolikumā, dibināšanas dokumentos vai prospektā;

b)

veids un termiņš, kādā galvenais PVKIU paziņo par plānotu vai ierosinātu likvidāciju, apvienošanu vai sadalīšanu;

c)

veids un termiņš, kādā galvenais vai pakārtotais PVKIU paziņo, ka tas ir pārtraucis vai pārtrauks ievērot atbilstošos nosacījumus, lai darbotos attiecīgi kā pakārtotais PVKIU vai galvenais PVKIU;

d)

veids un termiņš, kādā galvenais vai pakārtotais PVKIU paziņo, ka tas plāno aizstāt savu pārvaldības sabiedrību, depozitāriju, revidentu vai kādu trešo personu, kas ir pilnvarota veikt ieguldījumu pārvaldības vai riska pārvaldības funkcijas;

e)

veids un termiņš, kādā galvenais PVKIU apņemas sniegt paziņojumu par citām izmaiņām pastāvīgajos noteikumos.

14. pants

Piemērojamo tiesību aktu izvēle

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja pakārtotais PVKIU un galvenais PVKIU ir dibināti vienā dalībvalstī, Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā galvenā PVKIU un pakārtotā PVKIU vienošanās paredz, ka uz šo vienošanos attiecas attiecīgās dalībvalsts tiesību akti un ka abas puses piekrīt attiecīgās dalībvalsts tiesu ekskluzīvai kompetencei.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja pakārtotais PVKIU un galvenais PVKIU ir dibināti dažādās dalībvalstīs, Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā galvenā PVKIU un pakārtotā PVKIU vienošanās paredz, ka uz šo vienošanos attiecas tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir dibināts pakārtotais PVKIU, vai tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir dibināts galvenais PVKIU, un ka abas puses piekrīt tās dalībvalsts tiesu ekskluzīvai kompetencei, kuras tiesību akti attiecas uz šo vienošanos.

2. apakšiedaļa

Iekšējo uzņēmējdarbības noteikumu saturs

15. pants

Interešu konflikti

Dalībvalstis nodrošina, ka Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta trešajā daļā minētajos pārvaldības sabiedrības iekšējos noteikumos par uzņēmējdarbības veikšanu ir ietverti atbilstoši pasākumi tādu interešu konfliktu mazināšanai, kas var rasties starp pakārtoto PVKIU un galveno PVKIU vai starp pakārtoto PVKIU un citiem galvenā PVKIU sertifikātu turētājiem, ciktāl tos pietiekami neatrisina pārvaldības sabiedrības veiktie pasākumi, lai izpildītu Direktīvas 2009/65/EK 12. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 14. panta 1. punkta d) apakšpunkta prasības un prasības III nodaļā Komisijas 2010. gada 1. jūlija Direktīvā 2010/43/ES, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz organizatoriskajām prasībām, interešu konfliktiem, profesionālo ētiku, riska pārvaldību un starp depozitāriju un pārvaldības sabiedrību noslēdzamās vienošanās saturu (5).

16. pants

Pakārtotā PVKIU veiktie ieguldījumi un to izņemšana

Dalībvalstis nodrošina, ka Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta trešajā daļā minētajos pārvaldības sabiedrības iekšējos noteikumos par uzņēmējdarbības veikšanu iekļauj vismaz šādu informāciju par pakārtotā PVKIU veiktajiem ieguldījumiem un to izņemšanu:

a)

paziņojums par to, kuras galvenā PVKIU akciju kategorijas ir pieejamas pakārtotajam PVKIU ieguldījumu veikšanai;

b)

maksājumi un izdevumi, kas jāsedz pakārtotajam PVKIU, un sīkāka informācija par galvenā PVKIU jebkādu maksu vai izmaksu atlaidi vai retrocesiju;

c)

vajadzības gadījumā noteikumi sākotnējai vai turpmākai aktīvu nodošanai natūrā no pakārtotā PVKIU galvenajam PVKIU.

17. pants

Standarta darījumu noteikumi

Dalībvalstis nodrošina, ka Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta trešajā daļā minētajos pārvaldības sabiedrības iekšējos noteikumos par uzņēmējdarbības veikšanu iekļauj vismaz šādu informāciju par standarta darījumu noteikumiem:

a)

tīro aktīvu vērtības aprēķināšanas procesa un sertifikātu cenu publicēšanas biežuma un termiņu koordinēšana;

b)

pakārtotā PVKIU darījumu pasūtījumu nodošanas koordinēšana, tostarp, attiecīgos gadījumos nodošanas aģentu vai kādas citas trešās personas loma;

c)

vajadzības gadījumā jebkādi pasākumi, kas nepieciešami, ņemot vērā to, ka viens vai abi PVKIU ir kotēti vai tiek tirgoti otrreizējā tirgū;

d)

atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 2. punkta prasībām;

e)

ja pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU nomināls ir noteikts dažādās valūtās, jānorāda darījumu pasūtījumu konvertācijas pamats;

f)

norēķinu cikli un maksājuma noteikumi galvenā PVKIU sertifikātu iegādei vai atpakaļpirkšanai, tostarp, ja puses par to ir vienojušās, noteikumi, uz kādiem galvenais PVKIU var izpildīt atpakaļpirkšanas pieprasījumus, nododot aktīvus natūrā pakārtotajam PVKIU, jo īpaši Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 4. un 5. punktā minētajos gadījumos;

g)

ja fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti un prospekts dod galvenajam PVKIU noteiktas tiesības vai pilnvaras attiecībā uz sertifikātu turētājiem, un tas izvēlas ierobežot vai iepriekš izmantot visas tiesības un pilnvaras vai to daļu attiecībā uz pakārtoto PVKIU, tam jāsniedz paziņojums, izklāstot noteikumus, kas kalpo par pamatu tā rīcībai.

18. pants

Pasākumi, kas ietekmē darījumu noteikumus

Dalībvalstis nodrošina, ka Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta trešajā daļā minētajos pārvaldības sabiedrības iekšējos noteikumos par uzņēmējdarbības veikšanu iekļauj vismaz šādu informāciju par pasākumiem, kas ietekmē darījumu noteikumus:

a)

veids un termiņš, kādā PVKIU paziņo par savu sertifikātu atpirkšanas, atpakaļpirkšanas vai parakstīšanās uz tiem pagaidu apturēšanu un atjaunošanu;

b)

pasākumi, lai paziņotu un atrisinātu cenu noteikšanas kļūdas galvenajā PVKIU.

19. pants

Revīzijas ziņojuma standarta noteikumi

Dalībvalstis nodrošina, ka Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta trešajā daļā minētajos pārvaldības sabiedrības iekšējos noteikumos par uzņēmējdarbības veikšanu iekļauj vismaz šādu informāciju par revīzijas ziņojuma standarta noteikumiem:

a)

ja pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU ir vienāds pārskata gads, periodisko ziņojumu sagatavošanas koordinēšana;

b)

ja pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU ir atšķirīgs pārskata gads, kārtība, kādā pakārtotais PVKIU var iegūt visu nepieciešamo informāciju no galvenā PVKIU, lai tas varētu savlaicīgi sagatavot savus periodiskos ziņojumus, tādējādi nodrošinot, ka galvenā PVKIU revidents spēj sagatavot ad hoc ziņojumu pakārtotā PVKIU pārskata gada pēdējā dienā saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 62. panta 2. punkta pirmo daļu.

2. IEDAĻA

Galvenā PVKIU likvidācija, apvienošana vai sadalīšana

1. apakšiedaļa

Procedūras likvidācijas gadījumā

20. pants

Pieteikums apstiprinājuma saņemšanai

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai pakārtotais PVKIU ne vēlāk kā divus mēnešus pēc datuma, kurā galvenais PVKIU tam paziņo par saistošo likvidācijas lēmumu, iesniegtu savām kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a)

ja pakārtotais PVKIU plāno vismaz 85 % no saviem aktīviem ieguldīt cita galvenā PVKIU sertifikātos saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 4. punkta a) apakšpunktu:

i)

tā pieteikums šāda ieguldījuma apstiprinājuma saņemšanai;

ii)

tā pieteikums apstiprinājuma saņemšanai ierosinātajiem grozījumiem fonda nolīgumā vai dibināšanas dokumentos;

iii)

grozījumi prospektā un pamatinformācijā ieguldītājiem atbilstoši attiecīgi 74. un 82. pantam Direktīvas 2009/65/EK;

iv)

pārējie dokumenti, kas noteikti Direktīvas 2009/65/EK 59. panta 3. punktā;

b)

ja pakārtotais PVKIU plāno pārveidoties par PVKIU, kas nav pakārtotais PVKIU atbilstīgi Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 4. punkta b) apakšpunktam:

i)

tā pieteikums apstiprinājuma saņemšanai ierosinātajiem grozījumiem fonda nolīgumā vai dibināšanas dokumentos;

ii)

grozījumi prospektā un pamatinformācijā ieguldītājiem atbilstoši attiecīgi 74. un 82. pantam Direktīvā 2009/65/EK;

c)

ja pakārtotais PVKIU plāno tikt likvidēts, paziņojums par šādu nodomu.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, ja galvenais PVKIU ir informējis pakārtoto PVKIU par saistošo likvidācijas lēmumu vairāk nekā piecus mēnešus pirms datuma, kurā tiks uzsākta likvidācija, tad pakārtotajam PVKIU ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms šā datuma jāiesniedz savām kompetentajām iestādēm pieteikums vai paziņojums saskaņā ar 1. punkta apakšpunktiem a), b) vai c) apakšpunktu.

3.   Pakārtotais PVKIU bez liekas vilcināšanās paziņo saviem sertifikātu turētājiem par savu nolūku tikt likvidētam.

21. pants

Apstiprinājums

1.   15 darbdienu laikā pēc visu attiecīgi 20. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas pakārtoto PVKIU informē par to, vai kompetentās iestādes ir piešķīrušas vajadzīgos apstiprinājumus.

2.   Saņemot kompetento iestāžu apstiprinājumu saskaņā ar šā panta 1. punktu, pakārtotais PVKIU par to paziņo galvenajam PVKIU.

3.   Iespējami īsā laikā pēc tam, kad kompetentās iestādes ir piešķīrušas nepieciešamos apstiprinājumus saskaņā ar šīs direktīvas 20. panta 1. punkta a) apakšpunktu, pakārtotais PVKIU veic nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu Direktīvas 2009/65/EK 64. panta prasības.

4.   Ja maksājums par galvenā PVKIU likvidācijas darbībām ir jāveic pirms datuma, kurā pakārtotajam PVKIU ir jāsāk ieguldīt citā galvenajā PVKIU saskaņā ar 20. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai atbilstoši tā jaunajiem ieguldījuma mērķiem un politikai saskaņā ar 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu, pakārtotā PVKIU kompetentās iestādes piešķir apstiprinājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

pakārtotais PVKIU saņem ieņēmumus no likvidācijas:

i)

naudā; vai

ii)

dažus vai visus ieņēmumus kā aktīvu nodošanu natūrā, ja pakārtotais PVKIU tā vēlas un ja to paredz pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanās vai iekšējie noteikumi par uzņēmējdarbības veikšanu un saistošais likvidācijas lēmums;

b)

visu naudu, kas tiek glabāta vai saņemta saskaņā ar šo punktu, var atkārtoti ieguldīt vienīgi naudas efektīvas pārvaldības mērķiem pirms datuma, kurā pakārtotajam PVKIU ir jāsāk ieguldīt citā galvenajā PVKIU vai saskaņā ar tā jaunajiem ieguldījuma mērķiem un politiku.

Gadījumos, uz kuriem attiecas šā punkta a) apakšpunkta ii) daļa, pakārtotais PVKIU var jebkurā laikā realizēt natūrā nodoto aktīvu jebkādu daļu par naudu.

2. apakšiedaļa

Procedūras apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā

22. pants

Pieteikums apstiprinājuma saņemšanai

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai pakārtotais PVKIU ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc datuma, kurā tas saņem informāciju par plānoto apvienošanu vai sadalīšanu saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 5. punkta otro apakšpunktu, iesniegtu savām kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a)

ja pakārtotais PVKIU plāno turpināt darboties kā tā paša galvenā PVKIU pakārtotais PVKIU:

i)

tā pieteikums apstiprinājuma saņemšanai;

ii)

vajadzības gadījumā tā pieteikums apstiprinājuma saņemšanai ierosinātajiem grozījumiem fonda nolīgumā vai dibināšanas dokumentos;

iii)

vajadzības gadījumā grozījumi prospektā un pamatinformācijā ieguldītājiem atbilstoši attiecīgi 74. un 82. pantam Direktīvā 2009/65/EK;

b)

ja pakārtotais PVKIU plāno kļūt par cita galvenā PVKIU pakārtoto PVKIU, kas radies galvenā PVKIU ierosinātās apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā, vai ja pakārtotais PVKIU plāno vismaz 85 % no saviem aktīviem ieguldīt cita tāda galvenā PVKIU sertifikātos, kas nav radies apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā:

i)

tā pieteikums šāda ieguldījuma apstiprinājuma saņemšanai;

ii)

tā pieteikums apstiprinājuma saņemšanai ierosinātajiem grozījumiem fonda nolīgumā vai dibināšanas dokumentos;

iii)

grozījumi prospektā un pamatinformācijā ieguldītājiem atbilstoši attiecīgi 74. un 82. pantam Direktīvā 2009/65/EK;

iv)

pārējie dokumenti, kas noteikti Direktīvas 2009/65/EK 59. panta 3. punktā;

c)

ja pakārtotais PVKIU plāno pārveidoties par PVKIU, kas nav pakārtotais PVKIU, saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 4. punkta b) apakšpunktu:

i)

tā pieteikums apstiprinājuma saņemšanai ierosinātajiem grozījumiem fonda nolīgumā vai dibināšanas dokumentos;

ii)

grozījumi prospektā un pamatinformācijā ieguldītājiem atbilstoši attiecīgi 74. un 82. pantam Direktīvā 2009/65/EK;

d)

ja pakārtotais PVKIU plāno tikt likvidēts, jāsniedz paziņojums par šādu nodomu.

2.   Lai piemērotu 1. punkta a) un b) apakšpunktu, jāņem vērā, ka:

Vārdu savienojums “turpina darboties kā tā paša galvenā PVKIU pakārtotais PVKIU” attiecas uz gadījumiem, kad:

a)

ierosinātajā apvienošanā galvenais PVKIU ir iegūstošais PVKIU;

b)

galvenais PVKIU turpina darbību bez būtiskām izmaiņām kā viens no PVKIU, kas radies ierosinātās sadalīšanas rezultātā.

Vārdu savienojums “kļūst par cita galvenā PVKIU pakārtoto PVKIU, kas radies galvenā PVKIU apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā” attiecas uz gadījumiem, kad:

a)

galvenais PVKIU ir pievienojamais PVKIU, un apvienošanas rezultātā pakārtotais PVKIU kļūst par iegūstošā PVKIU sertifikātu turētāju;

b)

pakārtotais PVKIU kļūst par tāda PVKIU sertifikātu turētāju, kas radies no galvenā PVKIU sadalīšanas un būtiski atšķiras no galvenā PVKIU.

3.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, ja galvenais PVKIU ir informējis pakārtoto PVKIU, sniedzot Direktīvas 2009/65/EK 43. pantā minēto informāciju vai tai pielīdzināmu informāciju vairāk nekā četrus mēnešus pirms ierosinātā spēkā stāšanās datuma, tad pakārtotajam PVKIU ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms galvenā PVKIU ierosinātās apvienošanas vai sadalīšanas spēkā stāšanās datuma jāiesniedz savām kompetentajām iestādēm pieteikums vai paziņojums saskaņā ar kādu no šā panta 1. punkta a)–d) apakšpunktu.

4.   Pakārtotais PVKIU bez liekas kavēšanās paziņo saviem sertifikātu turētājiem un galvenajam PVKIU par savu plānu tikt likvidētam.

23. pants

Apstiprinājums

1.   15 darbdienu laikā pēc visu 22. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas pakārtoto PVKIU informē par to, vai kompetentās iestādes ir piešķīrušas vajadzīgos apstiprinājumus.

2.   Saņemot informāciju par to, ka kompetentās iestādes ir piešķīrušas apstiprinājumu, pakārtotais PVKIU par to paziņo galvenajam PVKIU saskaņā ar šā panta 1. punktu.

3.   Pēc tam, kad pakārtotais PVKIU ir informēts par to, ka kompetentās iestādes ir piešķīrušas nepieciešamos apstiprinājumus saskaņā ar šīs direktīvas 22. panta 1. punkta b) apakšpunktu, pakārtotais PVKIU veic nepieciešamos pasākumus, lai bez liekas vilcināšanās ievērotu Direktīvas 2009/65/EK 64. panta prasības.

4.   Šīs direktīvas 22. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu gadījumā pakārtotais PVKIU izmanto tiesības pieprasīt savu sertifikātu atpirkšanu un atpakaļpirkšanu no galvenā PVKIU saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 5. punkta trešo daļu un 45. panta 1. punktu, ja kompetentās iestādes nav piešķīrušas nepieciešamos apstiprinājumus saskaņā ar šīs direktīvas 22. panta 1. punktu vienu darbdienu pirms pēdējās dienas, kurā pakārtotais PVKIU var pieprasīt savu sertifikātu atpirkšanu vai atpakaļpirkšanu no galvenā PVKIU.

Pakārtotais PVKIU izmanto šīs tiesības arī, lai nodrošinātu, ka netiek ietekmētas tā sertifikātu turētāju tiesības pieprasīt savu sertifikātu atpirkšanu vai atpakaļpirkšanu no pakārtotā PVKIU saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 64. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Pirms šā panta pirmajā daļā minēto tiesību izmantošanas pakārtotais PVKIU apsver iespējamos alternatīvos risinājumus, kas varētu palīdzēt izvairīties no darījumu izmaksām vai negatīvām sekām tā sertifikātu turētājiem, vai tās samazināt.

5.   Gadījumā, ja pakārtotais PVKIU pieprasa savu sertifikātu atpirkšanu vai atpakaļpirkšanu no galvenā PVKIU, tam ir jāsaņem ieņēmumi vienā no šiem veidiem:

a)

atpirkšanas vai atpakaļpirkšanas ieņēmumi naudā;

b)

daži vai visi atpirkšanas vai atpakaļpirkšanas ieņēmumi kā aktīvu nodošana natūrā, ja pakārtotais PVKIU tā vēlas un ja to paredz vienošanās starp pakārtoto PVKIU un galveno PVKIU.

Ja piemēro šā punkta b) apakšpunktu, pakārtotais PVKIU var jebkurā laikā realizēt natūrā nodoto aktīvu daļu par skaidru naudu.

6.   Pakārtotā PVKIU kompetentās iestādes piešķir apstiprinājumu ar nosacījumu, ka visu naudu, kas tiek glabāta vai saņemta saskaņā ar šā panta 5. punktu, var atkārtoti ieguldīt vienīgi naudas efektīvas pārvaldības mērķiem pirms datuma, kurā pakārtotajam PVKIU ir jāsāk ieguldīt jaunā galvenajā PVKIU vai saskaņā ar tā jaunajiem ieguldījumu mērķiem un politiku.

3. IEDAĻA

Depozitāriji un revidenti

1. apakšiedaļa

Depozitāriji

24. pants

Vienošanās par informācijas apmaiņu starp depozitārijiem saturs

Direktīvas 2009/65/EK 61. panta 1. punktā minētās vienošanās tekstā par informācijas apmaiņu starp galvenā PVKIU depozitāriju un pakārtotā PVKIU depozitāriju iekļauj šādu informāciju:

a)

norāda tos dokumentus un informācijas kategorijas, ar ko regulāri apmainās abi depozitāriji, un vai šo informāciju vai dokumentus viens depozitārijs iesniedz otram depozitārijam vai arī tos iesniedz pēc pieprasījuma;

b)

informācijas nosūtīšanas veids un laiks, nosūtot to no galvenā PVKIU depozitārija pakārtotā PVKIU depozitārijam, tostarp visi piemērojamie termiņi;

c)

abu depozitāriju līdzdalības koordinēšana tādā apjomā, kas atbilst viņu attiecīgajiem pienākumiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz operatīviem jautājumiem, tostarp šādiem:

i)

katra PVKIU tīro aktīvu vērtības aprēķināšanas kārtība, ieskaitot visus atbilstošos pasākumus, lai izvairītos no tirgus darbībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanas aizkavēšanas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 2. punktu;

ii)

pakārtotā PVKIU norādījumu sagatavošana par sertifikātu iegādi, parakstīšanu, vai pieprasījumu par sertifikātu atpirkšanu vai atpakaļpirkšanu no galvenā PVKIU, šādu darījumu kārtošana, ieskaitot noteikumus aktīvu nodošanai natūrā;

d)

pārskata gada beigu procedūru koordinēšana;

e)

kāda sīkāka informācija par galvenā PVKIU tiesību aktu un fonda nolikuma vai dibināšanas dokumentu pārkāpumiem galvenā PVKIU depozitārijam ir jāsniedz pakārtotā PVKIU depozitārijam, šādas informācijas sniegšanas veids un termiņš;

f)

ad hoc palīdzības pieprasījumu, kurus viens depozitārijs iesniedz otram, izskatīšanas procedūra;

g)

tādu konkrētu iespējamu pasākumu noteikšana, par kuriem ad hoc veidā vienam depozitārijam būtu jāpaziņo otram depozitārijam, kā arī veids un termiņš, kādā tas tiks darīts.

25. pants

Piemērojamo tiesību aktu izvēle

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja pakārtotais PVKIU un galvenais PVKIU ir noslēguši vienošanos saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punktu, vienošanās starp galvenā PVKIU un pakārtotā PVKIU depozitārijiem paredz, ka tās dalībvalsts tiesību akti, kuri attiecas uz vienošanos saskaņā ar šīs direktīvas 14. pantu, attiecas arī uz vienošanos par informācijas apmaiņu starp abiem depozitārijiem un ka abi depozitāriji piekrīt attiecīgās dalībvalsts tiesu ekskluzīvai kompetencei.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanos aizstāj ar iekšējiem noteikumiem par uzņēmējdarbības veikšanu saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta trešo daļu, vienošanās starp galvenā PVKIU depozitāriju un pakārtotā PVKIU depozitāriju paredz, ka tiesību akti, kas attiecas uz vienošanos par informācijas apmaiņu starp abiem depozitārijiem, ir vai nu tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir dibināts pakārtotais PVKIU, vai, ja tās atšķiras, tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir dibināts galvenais PVKIU, un ka abi depozitāriji piekrīt tās dalībvalsts tiesu ekskluzīvai kompetencei, kuras tiesību akti attiecas uz vienošanos par informācijas apmaiņu.

26. pants

Galvenā PVKIU depozitārija ziņojumi par pārkāpumiem

Direktīvas 2009/65/EK 61. panta 2. punktā minētie pārkāpumi, kurus galvenā PVKIU depozitārijs konstatē savu funkciju veikšanas gaitā saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kas var negatīvi ietekmēt pakārtoto PVKIU, ietver šādus pārkāpumus (bet ne tikai):

a)

kļūdas galvenā PVKIU tīro aktīvu vērtības aprēķinā;

b)

kļūdas pakārtotā PVKIU darījumos ar sertifikātu iegādi no galvenā PVKIU, parakstīšanos uz sertifikātiem, vai pieprasījumiem par to atpirkšanu vai atpakaļpirkšanu;

c)

kļūdas no galvenā PVKIU gūto ieņēmumu maksājumā vai kapitalizācijā, vai ar to saistīta jebkāda ieturamā nodokļa aprēķinā;

d)

galvenā PVKIU fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos, prospektā vai pamatinformācijā ieguldītājiem aprakstīto ieguldījumu mērķu, politikas vai stratēģijas pārkāpumi;

e)

valsts tiesību aktos vai fonda nolikumā, dibināšanas dokumentos, prospektā vai pamatinformācijā ieguldītājiem noteikto ieguldījumu un aizņēmuma limita pārkāpumi.

2. apakšiedaļa

Revidenti

27. pants

Vienošanās par informācijas apmaiņu starp revidentiem

1.   Direktīvas 2009/65/EK 62. panta 1. punktā minētās vienošanās tekstā par informācijas apmaiņu starp galvenā PVKIU revidentu un pakārtotā PVKIU revidentu ietver šādu informāciju:

a)

norāda tos dokumentus un informācijas kategorijas, ar ko regulāri apmainās abi revidenti;

b)

vai a) apakšpunktā minēto informāciju vai dokumentus viens revidents iesniedz otram revidentam vai arī tos iesniedz pēc pieprasījuma;

c)

informācijas nosūtīšanas veids un laiks, nosūtot to no galvenā PVKIU revidenta pakārtotā PVKIU revidentam, tostarp visi noteiktie termiņi;

d)

katra revidenta līdzdalības koordinēšana attiecīgā PVKIU pārskata gada beigu procedūrās;

e)

tādu jautājumu noteikšana, kas uzskatāmi par pārkāpumiem un iekļauti galvenā PVKIU revidenta ziņojumā, kā paredzēts Direktīvas 2009/65/EK 62. panta 2. punkta otrajā daļā;

f)

ad hoc palīdzības pieprasījumu, kurus viens revidents iesniedz otram, tostarp pieprasījuma sniegt plašāku informāciju par galvenā PVKIU revidenta ziņojumā atklātajiem pārkāpumiem, izskatīšanas veids un termiņš.

2.   Šā panta 1. punktā minētās vienošanās tekstā iekļauj nosacījumus par Direktīvas 2009/65/EK 62. panta 2. punktā un 73. pantā minēto revīzijas ziņojumu sagatavošanu, kā arī par veidu un termiņu, kā revīzijas ziņojums iesniedzams galvenajam PVKIU un kā tā projekti iesniedzami pakārtotā PVKIU revidentam.

3.   Ja pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU ir atšķirīgs pārskata gada beigu datums, šā panta 1. punktā minētās vienošanās tekstā iekļauj veidu un termiņu, līdz kuram galvenā PVKIU revidentam jāsagatavo Direktīvas 2009/65/EK 62. panta 2. punkta pirmajā daļā noteiktais ad hoc ziņojums, un kā gan ziņojums, gan tā projekti jāiesniedz pakārtotā PVKIU revidentam.

28. pants

Piemērojamo tiesību aktu izvēle

1.   Dalībvalsts nodrošina, ka gadījumos, ja pakārtotais PVKIU un galvenais PVKIU ir noslēguši vienošanos saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punktu, vienošanās starp galvenā PVKIU revidentu un pakārtotā PVKIU revidentu paredz, ka tās dalībvalsts tiesību akti, kuri attiecas uz vienošanos saskaņā ar šīs direktīvas 14. pantu, attiecas arī uz vienošanos par informācijas apmaiņu starp abiem revidentiem, un ka abi revidenti piekrīt attiecīgās dalībvalsts tiesu ekskluzīvajai kompetencei.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanos aizstāj ar iekšējiem noteikumiem par uzņēmējdarbības veikšanu saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 60. panta 1. punkta trešo daļu, tad vienošanās starp galvenā PVKIU revidentu un pakārtotā PVKIU revidentu paredz, ka tiesību akti, kas attiecas uz vienošanos par informācijas apmaiņu starp abiem revidentiem ir vai nu tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir dibināts pakārtotais PVKIU, vai, ja tās atšķiras, tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir dibināts galvenais PVKIU, un ka abi revidenti piekrīt tās dalībvalsts tiesu ekskluzīvai kompetencei, kuras tiesību akti attiecas uz vienošanos par informācijas apmaiņu.

4. IEDAĻA

Veids, kādā informācija jāsniedz sertifikātu turētājiem

29. pants

Veids, kādā informācija jāsniedz sertifikātu turētājiem

Dalībvalstis nodrošina, ka pakārtotais PVKIU sniedz informāciju sertifikātu turētājiem saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 64. panta 1. punktu tādā pašā veidā, kā paredzēts šīs direktīvas 7. pantā.

IV NODAĻA

PAZIŅOŠANAS PROCEDŪRA

30. pants

Informācija, kas dalībvalstīm jādara pieejama saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 91. panta 3. punktu

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 91. panta 3. punktu ir pieejamas šādas informācijas kategorijas par attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem:

a)

termina “PVKIU sertifikātu tirdzniecība” vai ekvivalenta juridiska termina, kas noteikts valsts tiesību aktos vai izstrādāts praksē, definīcija;

b)

prasības par tirgvedības paziņojumu saturu, formātu un iesniegšanas veidu, tostarp visu obligāto brīdinājumu un ierobežojumu par konkrētu vārdu vai frāžu, lietošanu;

c)

neskarot Direktīvas 2009/65/EK IX nodaļu, sīkāka informācija par ieguldītājiem izpaužamo papildu informāciju;

d)

sīkāka informācija par attiecīgajā dalībvalstī piemērojamo noteikumu vai prasību, kas regulē tirgvedības nolūkā noslēgtos nolīgumus, izņēmumiem attiecībā uz noteiktiem PVKIU, noteiktām akciju kategorijām PVKIU vai noteiktām ieguldītāju kategorijām;

e)

prasības attiecībā uz jebkādu ziņošanu vai informācijas nodošanu attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm un nepieciešamo dokumentu atjaunināto versiju iesniegšanas kārtība;

f)

prasības attiecībā uz jebkādām maksām vai citām summām, kas, uzsākot tirdzniecību vai pēc tam, periodiski jāmaksā attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm vai kādai citai likumā paredzētai iestādei;

g)

prasības attiecībā uz sertifikātu turētājiem nodrošināmajām iespējām, kā paredzēts Direktīvas 2009/65/EK 92. pantā;

h)

noteikumi, saskaņā ar kuriem citā dalībvalstī esošs PVKIU izbeidz PVKIU sertifikātu tirdzniecību attiecīgajā dalībvalstī;

i)

sīks tās informācijas saturs, kuru dalībvalsts pieprasa iekļaut paziņojuma vēstules B daļā, kā minēts 1. pantā Komisijas 2010. gada 1. jūlija Regulā (ES) Nr. 584/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz tipveida paziņojuma vēstules formu un saturu un PVKIU apliecinājumu, elektroniskās saziņas lietošanu starp kompetentām iestādēm paziņošanas nolūkā, procedūrām pārbaudēm uz vietas un izmeklēšanai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm (6);

j)

e-pasta adrese, kas paredzēta 32. panta īstenošanas nolūkam.

2.   Dalībvalstis sniedz šā panta 1. punktā uzskaitīto informāciju sīka apraksta veidā vai apkopojot sīku aprakstu un norādot atsauces vai saites uz pirmdokumentiem.

31. pants

PVKIU uzņēmējas dalībvalsts piekļuve dokumentiem

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai PVKIU nodrošinātu katra dokumenta, kas minēts Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 2. punktā, kopijas pieejamību elektroniskā formā PVKIU tīmekļa vietnē vai PVKIU pārvaldības sabiedrības tīmekļa vietnē, vai kādā citā tīmekļa vietnē, ko PVKIU norādījis paziņojuma vēstulē, kas iesniegta saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 1. punktu vai tās atjauninājumiem. Visus tīmekļa vietnē pieejamos dokumentus nodrošina plaši izmantotā elektronisko dokumentu formātā.

2.   Dalībvalstis pieprasa, lai PVKIU nodrošinātu PVKIU uzņēmējai dalībvalstij piekļuvi šā panta 1. punktā minētajai tīmekļa vietnei.

32. pants

Dokumentu atjauninājumi

1.   Kompetentās iestādes norāda e-pasta adresi, uz kuru nosūtāmi paziņojumi par Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 2. punktā minēto dokumentu atjauninājumiem vai grozījumiem, kā paredzēts minētās Direktīvas 93. panta 7. punktā.

2.   Dalībvalstis ļauj PVKIU paziņot par Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 2. punktā minēto dokumentu atjauninājumiem vai grozījumiem, kā paredzēts Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 7. punktā, izmantojot e-pastu, kas nosūtāms uz šā panta 1. punktā minēto e-pasta adresi.

E-pasta ziņojumā, ar kuru paziņo par šādu atjauninājumu vai grozījumu, var aprakstīt izdarīto atjauninājumu vai grozījumu vai sniegt jaunu dokumenta versiju pielikumā.

3.   Dalībvalstis pieprasa, lai visus šā panta 2. punktā minētajam e-pastam pielikumā pievienotos dokumentus PVKIU nodrošinātu plaši izmantotā elektroniskā formātā.

33. pants

Kopīgu datu apstrādes sistēmu izveidošana

1.   Lai atvieglotu PVKIU uzņēmēju dalībvalstu kompetento iestāžu piekļuvi informācijai vai dokumentiem, kas minēti Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 1., 2. un 3. punktā, un ievērojot Direktīvas 93. panta 7. punktu, dalībvalstu kompetentās iestādes var koordinēt visām dalībvalstīm kopīgu modernu elektronisko datu apstrādes un centralizētas glabāšanas sistēmu izveidi.

2.   Šā panta 1. punktā minētā koordinēšana dalībvalstu starpā notiek Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejā.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

34. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs ne vēlāk kā līdz 2011. gada 30. jūnijam pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Taču tajās ne vēlāk kā līdz 2013. gada 31. decembrim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 7. un 29. panta prasības.

Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno noteikumu oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

35. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

36. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

(2)  OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.

(3)  OV L 25, 29.1.2009., 18. lpp.

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi.

(5)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 42. lappusi.

(6)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 16. lappusi.


Augša