EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010L0012

Padomes Direktīva 2010/12/ES ( 2010. gada 16. februāris ), ar ko Direktīvu 92/79/EEK, Direktīvu 92/80/EEK un Direktīvu 95/59/EK groza attiecībā uz tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm un groza Direktīvu 2008/118/EK

OV L 50, 27.2.2010., 1./7. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 063 Lpp. 290 - 296

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/12/oj

27.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/1


PADOMES DIREKTĪVA 2010/12/ES

(2010. gada 16. februāris),

ar ko Direktīvu 92/79/EEK, Direktīvu 92/80/EEK un Direktīvu 95/59/EK groza attiecībā uz tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm un groza Direktīvu 2008/118/EK

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 4. pantu Padomes Direktīvā 92/79/EEK (1992. gada 19. oktobris) par nodokļu saskaņošanu cigaretēm (3) un 4. pantu Padomes Direktīvā 92/80/EEK (1992. gada 19. oktobris) par nodokļu saskaņošanu tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes (4), ir veikts padziļināts tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa likmju un struktūras pārskats. Šajā pārskatā bija iekļauti arī noteikumi no Padomes Direktīvas 95/59/EK (1995. gada 27. novembris) par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu (5).

(2)

Lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību un arī augstu veselības aizsardzības līmeni atbilstīgi Līguma 168. pantam un ievērojot to, ka tabakas izstrādājumi var izraisīt nopietnu kaitējumu veselībai un ka Savienība ir pievienojusies Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijai par tabakas kontroli (PKTK), Savienības nodokļu tiesību aktos par tabakas izstrādājumiem būtu jāveic dažādas izmaiņas. Veicot šīs izmaiņas, būtu jāņem vērā situācija, kas raksturīga katram no dažādajiem tabakas izstrādājumu veidiem.

(3)

Attiecībā uz cigaretēm būtu jāvienkāršo pasākumi, lai ražotājiem radītu neitrālus konkurences apstākļus, samazinātu tabakas izstrādājumu tirgu sašķeltību un uzsvērtu veselības aizsardzības mērķus. Tādēļ būtu jāaizstāj populārākās cenu kategorijas jēdziens, ar cenu saistītā minimuma prasība būtu jāattiecina uz vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu, savukārt minimālās likmes summa būtu jāpiemēro visām cigaretēm. Tādu pašu iemeslu dēļ vidējā svērtā mazumtirdzniecības cena arī būtu jāizmanto kā atsauces vērtība, novērtējot īpašā akcīzes nodokļa īpatsvaru kopējā nodokļu slogā.

(4)

Neskarot jaukto nodokļu struktūru un īpašās komponentes maksimālo procentuālo daļu kopējā nodokļu slogā, dalībvalstīm būtu jāpiedāvā efektīvāki līdzekļi cigarešu īpašo vai minimālo akcīzes nodokļu piemērošanā, lai nodrošinātu, ka Savienībā visur tiek piemērota vismaz minimālā nodokļu summa.

(5)

Attiecībā uz sasmalcināto tabaku, kas paredzēta cigarešu tīšanai, Savienības ar cenu saistītā minimuma prasība būtu jāizsaka tādā veidā, lai iegūtu līdzīgu efektu kā cigarešu jomā, un tajā par atsauces vērtību būtu jāņem vidējā svērtā mazumtirdzniecības cena.

(6)

Ir veikta tabakas izstrādājumu cenu un akcīzes likmju izmaiņu analīze, jo īpaši attiecībā uz cigaretēm, kas ir vissvarīgākā tabakas izstrādājumu kategorija, kā arī attiecībā uz sasmalcināto tabaku, kas paredzēta cigarešu tīšanai. Analīze parādīja, ka starp dalībvalstīm joprojām pastāv ievērojamas atšķirības, kas var traucēt iekšējā tirgus darbību. Lielāka konverģence starp dalībvalstīs piemērotajām nodokļu likmēm palīdzētu Savienībā samazināt krāpšanu un kontrabandu.

(7)

Lielāka konverģence palīdzētu nodrošināt arī augstu iedzīvotāju veselības aizsardzības līmeni. Nodokļu līmenis tik tiešām ir galvenais tabakas izstrādājumu cenas faktors, un tā savukārt ietekmē patērētāju smēķēšanas ieradumus. Krāpšana un kontrabanda mazina jo īpaši cigarešu un sasmalcinātās tabakas, kas paredzēta cigarešu tīšanai, ar nodokļiem saistīto cenu līmeni un tādējādi apdraud tabakas kontroles un veselības aizsardzības mērķu sasniegšanu.

(8)

Lai sasniegtu lielāku konverģenci un samazinātu patēriņu, būtu jāpalielina Savienības minimālās nodokļu likmes cigaretēm un sasmalcinātajai tabakai, kas ir paredzēta cigarešu tīšanai.

(9)

Sasmalcinātās tabakas, kas paredzēta cigarešu tīšanai, minimālā likme jātuvina cigarešu minimālajai likmei, lai labāk ņemtu vērā starp šiem diviem izstrādājumiem esošo konkurences līmeni, par ko liecina novērotās patēriņa tendences, kā arī šo izstrādājumu vienlīdz kaitīgo raksturu.

(10)

Pārejas laikam būtu jādod dalībvalstīm iespēja vienmērīgi pielāgoties vispārējā akcīzes nodokļa jaunajam līmenim, tādējādi mazinot iespējamu blakusiedarbību.

(11)

Lai novērstu kaitējumu Korsikas ekonomiskajam un sociālajam līdzsvaram, ir gan būtiski, gan attaisnojami līdz 2015. gada 31. decembrim pagarināt atkāpi, ar kuru Francija cigaretēm un citiem tabakas izstrādājumiem, kas ir laisti apgrozībā Korsikā, var piemērot akcīzes nodokļa likmi, kas ir zemāka par valsts likmi. Līdz minētajam datumam nodokļu noteikumi tabakas izstrādājumiem, kas laisti apgrozībā Korsikā, būtu pilnībā jāsaskaņo ar kontinentālās Francijas noteikumiem. Tomēr būtu jāizvairās no pārāk straujām izmaiņām, un tāpēc akcīzes nodoklis cigaretēm un sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, Korsikā būtu jāpaaugstina pakāpeniski.

(12)

Lai izvairītos no konkurences kropļošanas un tirdzniecības nepieņemamas novirzīšanās, kas radītu ieņēmumu zudumu tām dalībvalstīm, kuras augstu akcīzes nodokli piemēro gan kā būtisku ieņēmumu avotu, gan veselības aizsardzības dēļ, ir būtiski ļaut minētajām dalībvalstīm piemērot daudzuma ierobežojumus attiecībā uz cigaretēm, kuras var ievest to teritorijā bez papildu akcīzes nodokļa samaksas, ja cigaretes to teritorijā ieved no dalībvalstīm, kuras izmanto pārejas laiku. Šādas ierobežojumu atļaujas ir atbilstīgi regulēt, ņemot vērā līmeni, kādu būs sasniegušas vispārējās obligātās minimālās nodokļu likmes, un grūtības, ar kurām saskarsies tās dalībvalstis, kuras izmanto atkāpi, saistībā ar zemāku nodokļu līmeni citās dalībvalstīs, kuras pakāpeniski pielāgojas vispārējai obligātajai minimālajai likmei.

(13)

Lai nepieļautu to, ka tiek samazinātas Savienības minimālās nodokļu likmes vērtības cigāriem, cigarillām un citiem smēķējamās tabakas izstrādājumiem, kas nav sasmalcināta tabaka, kura paredzēta cigarešu tīšanai, jāpalielina minimālās likmes, kas izteiktas kā fiksēta summa.

(14)

Lai nodrošinātu vienotu un taisnīgu nodokļu sistēmu, cigarešu, cigāru, cigarillu un citu smēķējamās tabakas izstrādājumu definīcija būtu jākoriģē tā, lai attiecīgi tabakas rullīšus, kurus to garuma dēļ var uzskatīt par divām vai vairāk cigaretēm, akcīzes nodokļa uzlikšanas nolūkā uzskatītu par divām vai vairāk cigaretēm, lai tāda tipa cigāru, kas daudzējādā ziņā ir līdzīgs cigaretei, akcīzes nodokļa uzlikšanas nolūkā uzskatītu par cigareti, bet smēķējamo tabaku, kas daudzējādā ziņā ir līdzīga sasmalcinātajai tabakai, kura paredzēta cigarešu tīšanai, akcīzes nodokļa uzlikšanas nolūkā uzskatītu par sasmalcinātu tabaku un lai tabakas atliekas tiktu skaidri definētas. Vācijas Federatīvajai Republikai un Ungārijas Republikai būtu jāļauj atlikt jaunās cigāru un cigarillu definīcijas ieviešanu līdz 2015. gada 1. janvārim, ņemot vērā ekonomiskās grūtības, ko attiecīgajiem Vācijas un Ungārijas uzņēmējiem varētu radīt tūlītēja ieviešana.

(15)

Saskaņā ar Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu (6) 34. punktu dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Savienības interesēs izstrādāt tabulas, kurās pēc iespējas precīzāk atspoguļotu atbilstību starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(16)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 92/79/EEK, 92/80/EEK, 95/59/EK un Padomes Direktīva 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (7),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 92/79/EEK ar šo groza šādi.

1.

Direktīvas 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

1.   Vispārējais akcīzes nodoklis (īpašais nodoklis un procentuālais (ad valorem) nodoklis, neietverot PVN) cigaretēm ir vismaz 57 % apmērā no patēriņam nodoto cigarešu vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas. Akcīzes nodoklis nedrīkst būt mazāks par EUR 64 par 1 000 cigaretēm neatkarīgi no to vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas.

Tomēr dalībvalstīm, kas piemēro akcīzes nodokli vismaz EUR 101 apjomā par 1 000 cigaretēm, pamatojoties uz vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu, nav jāpilda prasība par 57 % minimumu, kas minēta pirmajā daļā.

2.   No 2014. gada 1. janvāra vispārējais akcīzes nodoklis cigaretēm ir vismaz 60 % apmērā no patēriņam pārdoto cigarešu vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas. Akcīzes nodoklis nedrīkst būt mazāks par EUR 90 par 1 000 cigaretēm neatkarīgi no to vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas.

Tomēr dalībvalstīm, kas piemēro akcīzes nodokli vismaz EUR 115 apjomā par 1 000 cigaretēm, pamatojoties uz vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu, nav jāpilda prasība par 60 % minimumu, kas minēta pirmajā daļā.

Bulgārijai, Igaunijai, Grieķijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai un Rumānijai ļauj piemērot pārejas laiku līdz 2017. gada 31. decembrim, lai izpildītu pirmajā un otrajā daļā minētās prasības.

3.   Vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu aprēķina, atsaucoties uz visu patēriņam nodoto cigarešu kopvērtību, balstoties uz mazumtirdzniecības cenu ar visiem nodokļiem, kura dalīta ar visu patēriņam nodoto cigarešu skaitu. To aprēķina vēlākais līdz katra gada 1. martam, balstoties uz iepriekšējā kalendārā gada datiem par visiem šādiem patēriņam nodotajiem daudzumiem.

4.   Dalībvalstis pakāpeniski palielina akcīzes nodokļus, lai 2. punktā noteiktajos datumos atbilstu minētajā punktā paredzētajām prasībām.

5.   Komisija reizi gadā publicē to euro vērtību valstu valūtās, kas jāpiemēro vispārējā akcīzes nodokļa summām.

Piemērojamie maiņas kursi ir tie, kas noteikti oktobra pirmajā darbdienā un publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tos piemēro no nākamā kalendāra gada 1. janvāra.

6.   Dalībvalstis var paturēt spēkā akcīzes nodokļa summas, kuras bijušas spēkā 6. punktā paredzētās ikgadējās pielāgošanas laikā, ja, konvertējot akcīzes nodokļa summas, kas izteiktas EUR, tās, izteiktas valstu valūtās, paaugstinātos mazāk nekā par 5 % vai mazāk nekā par EUR 5 atkarībā no tā, kura summa zemāka.”.

2.

Direktīvas 2.a pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2.a pants

1.   Ja dalībvalstī vidējās svērtās cigarešu mazumtirdzniecības cenas mainās tā, ka vispārējais akcīzes nodoklis kļūst zemāks, nekā noteikts attiecīgi 2. panta 1. un 2. punkta pirmajā teikumā, tad attiecīgā dalībvalsts var atlikt šā nodokļa koriģēšanu līdz 1. janvārim otrajā gadā no tā gada, kad notikušas cenu pārmaiņas.

2.   Ja dalībvalsts palielina pievienotās vērtības nodokļa likmi cigaretēm, tā var samazināt vispārējo akcīzes nodokli līdz summai, kas, izsakot procentos no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas, ir vienāda ar pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumu, kas arī izteikts procentos no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas, pat ja vispārējais akcīzes nodoklis šādas korekcijas dēļ samazinās zem līmeņa, kas izteikts procentos no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas, un noteikts attiecīgi 2. panta 1. un 2. punkta pirmajā teikumā.

Tomēr dalībvalsts atkal palielina šo nodokli, lai sasniegtu vismaz minētos līmeņus līdz 1. janvārim otrajā gada no tā gada, kad veikta samazināšana.”.

3.

Direktīvas 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Atkāpjoties no 2. panta, Francija laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim var turpināt piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi cigaretēm, kas laistas apgrozībā Korsikas departamentos, līdz gada kvotai – 1 200 tonnām. Samazinātā likme ir šāda:

līdz 2012. gada 31. decembrim: vismaz 44 % no cigarešu cenas tajā cenu kategorijā, kas ir vispieprasītākā minētajos departamentos,

no 2013. gada 1. janvāra: vismaz 50 % no patēriņam apgrozībā laisto cigarešu vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas. Akcīzes nodoklis nedrīkst būt mazāks par EUR 88 par 1 000 cigaretēm neatkarīgi no to vidējās svērtas mazumtirdzniecības cenas,

no 2015. gada 1. janvāra: vismaz 57 % no patēriņam apgrozībā laisto cigarešu vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas. Akcīzes nodoklis nedrīkst būt mazāks par EUR 90 par 1 000 cigaretēm neatkarīgi no to vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas.”.

4.

Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

1.   Reizi četros gados Komisija Padomei iesniedz ziņojumu un attiecīgos gadījumos priekšlikumu par nodokļa likmēm, kas noteiktas šajā direktīvā, un akcīzes nodokļu struktūru, kā noteikts 16. pantā Padomes Direktīvā 95/59/EK (1995. gada 27. novembris) par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu (8).

Komisijas ziņojumā ņem vērā pareizu iekšējā tirgus darbību, akcīzes nodokļa likmju faktisko vērtību un Līguma plašākos mērķus.

2.   Ziņojums, kas minēts 1. punktā, jo īpaši ir balstīts uz dalībvalstu sniegto informāciju.

3.   Komisija saskaņā ar Padomes Direktīvas 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (9) 43. pantā minēto procedūru izveido ziņojumam nepieciešamo statistikas datu sarakstu, kurā neiekļauj datus par atsevišķām fiziskām vai juridiskām personām. Papildus datiem, kas dalībvalstīm jau ir pieejami, sarakstā ir iekļauti tikai tie dati, kuru vākšana un apkopošana nav saistīta ar nesamērīgu administratīvu slogu dalībvalstīm.

4.   Komisija nepublisko un arī citādi nedara zināmus šos datus, ja tie varētu izpaust kādu komercnoslēpumu, rūpniecisku vai profesionālu noslēpumu.

2. pants

Direktīvu 92/80/EEK ar šo groza šādi.

1.

Direktīvas 3. panta 1. punktam pievieno šādas daļas:

“No 2011. gada 1. janvāra vispārējais akcīzes nodoklis (īpašais nodoklis un/vai procentuālais (ad valorem) nodoklis, neietverot PVN) sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, ir vismaz 40 % no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas patēriņam nodotai sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, vai vismaz EUR 40 par kilogramu.

No 2013. gada 1. janvāra vispārējais akcīzes nodoklis (īpašais nodoklis un/vai procentuālais (ad valorem) nodoklis, neietverot PVN) sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, ir vismaz 43 % no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas patēriņam nodotai sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, vai vismaz EUR 47 par kilogramu.

No 2015. gada 1. janvāra vispārējais akcīzes nodoklis (īpašais nodoklis un/vai procentuālais (ad valorem) nodoklis, neietverot PVN) sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, ir vismaz 46 % no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas patēriņam nodotai sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, vai vismaz EUR 54 par kilogramu.

No 2018. gada 1. janvāra vispārējais akcīzes nodoklis (īpašais nodoklis un/vai procentuālais (ad valorem) nodoklis, neietverot PVN) sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, ir vismaz 48 % no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas patēriņam nodotai sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, vai vismaz EUR 60 par kilogramu.

No 2020. gada 1. janvāra vispārējais akcīzes nodoklis (īpašais nodoklis un/vai procentuālais (ad valorem) nodoklis, neietverot PVN) sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, ir vismaz 50 % no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas patēriņam nodotai sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, vai vismaz EUR 60 par kilogramu.

Vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu aprēķina, atsaucoties uz visu patēriņam pārdotās sasmalcinātās tabakas, kas paredzēta cigarešu tīšanai, kopvērtību, balstoties uz mazumtirdzniecības cenu ar visiem nodokļiem, kura dalīta ar visas patēriņam pārdotās sasmalcinātās tabakas, kas paredzēta cigarešu tīšanai, daudzumu. To aprēķina vēlākais līdz katra gada 1. martam, balstoties uz iepriekšējā kalendārā gada datiem par visiem šādiem patēriņam nodotajiem daudzumiem.

No 2011. gada 1. janvāra vispārējais akcīzes nodoklis, kas izteikts procentos vai kā summa par kilogramu vai par attiecīgo vienību skaitu, atbilst vismaz šādām prasībām:

a)

cigāriem un cigarillām – 5 % apmērā no to mazumtirdzniecības cenas, ietverot visus nodokļus, vai EUR 12 par 1 000 vienībām vai par kilogramu;

b)

citai smēķējamai tabakai, kas nav sasmalcināta smēķējamā tabaka, kura paredzēta cigarešu tīšanai, – 20 % apmērā no tās mazumtirdzniecības cenas, ietverot visus nodokļus, vai EUR 22 par kilogramu.”.

2.

Direktīvas 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Atkāpjoties no 1. punkta, Francija laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim var turpināt piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes un ir laisti apgrozībā Korsikas departamentos. Samazinātā likme ir šāda:

a)

cigāriem un cigarillām:

vismaz 10 % apmērā no mazumtirdzniecības cenas, ietverot visus nodokļus;

b)

sasmalcinātai smēķējamai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai:

līdz 2012. gada 31. decembrim: vismaz 27 % apmērā no mazumtirdzniecības cenas, ietverot visus nodokļus,

no 2013. gada 1. janvāra: vismaz 30 % apmērā no mazumtirdzniecības cenas, ietverot visus nodokļus,

no 2015. gada 1. janvāra: vismaz 35 % apmērā no mazumtirdzniecības cenas, ietverot visus nodokļus;

c)

citai smēķējamai tabakai:

vismaz 22 % apmērā no mazumtirdzniecības cenas, ietverot visus nodokļus.”.

3.

Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

1.   Reizi četros gados Komisija Padomei iesniedz ziņojumu un attiecīgos gadījumos – priekšlikumu par likmēm un struktūru akcīzes nodoklim, kas noteikts šajā direktīvā.

Komisijas ziņojumā ņem vērā pareizu iekšējā tirgus darbību, akcīzes nodokļa likmju faktisko vērtību un Līguma plašākos mērķus.

2.   Ziņojums, kas minēts 1. punktā, ir jo īpaši balstīts uz dalībvalstu sniegto informāciju.

3.   Komisija saskaņā ar Padomes Direktīvas 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (10) 43. pantā minēto procedūru izveido ziņojumam nepieciešamo statistikas datu sarakstu, kurā neiekļauj datus par atsevišķām fiziskām vai juridiskām personām. Papildus datiem, kas dalībvalstīm jau ir pieejami, sarakstā ir iekļauti tikai tie dati, kuru vākšana un apkopošana nav saistīta ar nesamērīgu administratīvu slogu dalībvalstīm.

4.   Komisija nepublisko un arī citādi nedara zināmus šos datus, ja tie varētu izpaust kādu komercnoslēpumu, rūpniecisku vai profesionālu noslēpumu.

4.

Direktīvas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Komisija reizi gadā publicē to euro vērtību valstu valūtās, kas jāpiemēro vispārējā akcīzes nodokļa summām.

Piemērojamie maiņas kursi ir tie, kas noteikti oktobra pirmajā darbdienā un publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tos piemēro no nākamā kalendāra gada 1. janvāra.”

3. pants

Direktīvu 95/59/EK ar šo groza šādi.

1.

Direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

1.   Par cigāriem vai cigarillām uzskata šādus izstrādājumus, ja tos var un, ņemot vērā to īpašības un normālās patērētāju prasības, tos paredzēts smēķēt vienīgi tādus, kādi tie ir:

a)

tabakas rullīšus ar dabīgas tabakas ārējo aptinumu;

b)

tabakas rullīšus ar sasmalcinātu jauktu pildījumu un ar tādu ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā no atjaunotas tabakas, kurš pilnībā aptver izstrādājumu, attiecīgā gadījumā ietverot filtru, taču cigāru ar iemuti gadījumā neietverot iemuti, ja vienības svars, neietverot filtru vai iemuti, nav mazāks par 2,3 g un nav lielāks par 10 g un izstrādājuma apkārtmērs vismaz tā trešdaļas garumā nav mazāks par 34 mm.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, Vācija un Ungārija var turpināt līdz 2014. gada 31. decembrim piemērot 3. pantu Direktīvā 95/59/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2002/10/EK.”.

2.

Direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Uzliekot akcīzes nodokļus, šā panta 1. punktā minētos tabakas rullīšus uzskata par divām cigaretēm, ja, neietverot filtru vai iemuti, to garums ir no 8 cm līdz 11 cm; tos uzskata par trim cigaretēm, ja, neietverot filtru vai iemuti, to garums ir no 11 cm līdz 14 cm, utt.”.

3.

Direktīvas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.

tabakas atliekas pārdošanai mazumtirdzniecībā, uz ko neattiecas 3. un 4. pants un ko var smēķēt. Šajā pantā par “tabakas atliekām” tiek uzskatītas tabakas lapu paliekas un blakusprodukti, kas iegūti, apstrādājot tabaku un ražojot tabakas izstrādājumus.”.

4.

Direktīvas 6. pantu groza šādi:

a)

pirmajā daļā formulējumu “1 milimetrs” aizstāj ar formulējumu “1,5 milimetri”;

b)

otrajā daļā formulējumu “ir platākas par 1 milimetru” aizstāj ar formulējumu “ir 1,5 milimetri vai platākas”.

5.

Direktīvas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Izstrādājumus, kuru sastāvā daļa vielu nav tabaka, bet kuri citādi atbilst 3. pantā norādītajiem kritērijiem, uzskata par cigāriem vai cigarillām.”.

6.

Direktīvas 8. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Vajadzības gadījumā cigarešu akcīzes nodoklī var ietvert minimālā nodokļa komponentu, ja vien tiek stingri ievērota 16. pantā noteiktā nodokļu jauktā struktūra un akcīzes nodokļa īpašā komponenta josla.”.

7.

Direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“16. pants

1.   Akcīzes nodokļa īpašā komponenta procentuālo daudzumu kopējā nodokļu slogā nosaka, atsaucoties uz vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu.

2.   Vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu aprēķina, atsaucoties uz visu patēriņam nodoto cigarešu kopvērtību, balstoties uz mazumtirdzniecības cenu ar visiem nodokļiem, kura dalīta ar visu patēriņam nodoto cigarešu skaitu. To aprēķina vēlākais līdz katra gada 1. martam, balstoties uz iepriekšējā kalendārā gada datiem par visiem šādiem patēriņam nodotajiem daudzumiem.

3.   Līdz 2013. gada 31. decembrim akcīzes nodokļa īpašais komponents nevar būt mazāks par 5 % vai lielāks par 76,5 % no nodokļu sloga kopapjoma, kuru veido:

a)

īpašais akcīzes nodoklis;

b)

proporcionālais akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis, kurus piemēro vidējai svērtajai mazumtirdzniecības cenai.

4.   No 2014. gada 1. janvāra akcīzes nodokļa īpašais komponents nevar būt mazāks par 7,5 % vai lielāks par 76,5 % no nodokļu sloga kopapjoma, kuru veido:

a)

īpašais akcīzes nodoklis;

b)

proporcionālais akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis, kurus piemēro vidējai svērtajai mazumtirdzniecības cenai.

5.   Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, ja dalībvalstī mainās vidējā svērtā cigarešu mazumtirdzniecības cena, akcīzes nodokļa īpašajam komponentam, kas izteikts procentos no kopējā nodokļu sloga, kļūstot mazākam attiecīgi par 5 % vai 7,5 % atkarībā no tā, kuru likmi piemēro, vai lielākam attiecīgi par 76,5 % no kopējā nodokļu sloga, attiecīgā dalībvalsts var atlikt īpašā akcīzes nodokļa koriģēšanu līdz 1. janvārim otrajā gadā no tā gada, kad notikušas cenu pārmaiņas.

6.   Neskarot 8. panta 1. punktu, dalībvalstis cigarešu proporcionālā akcīzes nodokļa aprēķinu bāzē var neiekļaut muitas nodokļus.

7.   Atbilstīgi 3., 4., 5. un 6. punktam dalībvalstis var uzlikt minimālo akcīzes nodokli cigaretēm.”.

8.

Svītro 17. pantu.

4. pants

Direktīvu 2008/118/EK ar šo groza šādi.

Direktīvas 46. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Neskarot 32. pantu, dalībvalstis, kas nav minētas Direktīvas 92/79/EEK 2. panta 2. punkta trešajā daļā, attiecībā uz cigaretēm, kuras var ievest to teritorijā bez papildu akcīzes nodokļa samaksas, var no 2014. gada 1. janvāra piemērot daudzuma ierobežojumu vismaz 300 vienību apjomā cigaretēm, kuras ieved no dalībvalsts, kas atbilstīgi minētās direktīvas 2. panta 2. punkta trešajai daļai piemēro zemāku akcīzes nodokli nekā to, kas paredzēts tās 2. panta 2. punkta pirmajā daļā.

Direktīvas 92/79/EEK 2. panta 2. punkta trešajā daļā minētās dalībvalstis, kuras neatkarīgi no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas uzliek akcīzes nodokli vismaz EUR 77 apjomā par 1 000 cigaretēm, no 2014. gada 1. janvāra var piemērot daudzuma ierobežojumu vismaz 300 vienību apjomā cigaretēm, kuras ieved no dalībvalsts, kas atbilstīgi minētās direktīvas 2. panta 2. punkta trešajai daļai piemēro zemāku akcīzes nodokli.

Dalībvalstis, kuras atbilstīgi šā punkta pirmajai un otrajai daļai piemēro daudzuma ierobežojumu, par to informē Komisiju. Tās var veikt vajadzīgās pārbaudes, ja šādas pārbaudes neietekmē iekšējā tirgus pienācīgu darbību.”

5. pants

1.   Ja vien šajā direktīvā nav paredzēts citādi, dalībvalstīs no 2011. gada 1. janvāra stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis Komisijai dara zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 16. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

E. SALGADO


(1)  2009. gada 24. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 228, 22.9.2009., 130. lpp.

(3)  OV L 316, 31.10.1992., 8. lpp.

(4)  OV L 316, 31.10.1992., 10. lpp.

(5)  OV L 291, 6.12.1995., 40. lpp.

(6)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(7)  OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.

(8)  OV L 291, 6.12.1995., 40. lpp.

(9)  OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.”

(10)  OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.”.


Augša