EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010L0001

Komisijas Direktīva 2010/1/ES ( 2010. gada 8. janvāris ), ar ko groza II, III un IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OV L 7, 12.1.2010., 17./20. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 065 Lpp. 134 - 137

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/1/oj

12.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 7/17


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/1/ES

(2010. gada 8. janvāris),

ar ko groza II, III un IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) apakšpunktu,

apspriedusies ar attiecīgajām dalībvalstīm,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/29/EK noteikts, ka dažas zonas ir atzīstamas par aizsargājamām zonām.

(2)

Ar Komisijas 2008. gada 4. jūlija Regulu (EK) Nr. 690/2008, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem (2), dažas Veneto reģiona (Itālija) daļas atzina par aizsargājamu zonu attiecībā uz kaitīgo organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. līdz 2010. gada 31. martam.

(3)

Tā kā Komisija inspekcijas laikā no 2009. gada 31. augusta līdz 11. septembrim konstatēja minētā kaitīgā organisma klātbūtni dažās Veneto reģiona daļās, Itālija 2009. gada 23. oktobrī informēja Komisiju par 2009. gada septembrī un oktobrī veikto pēdējo pārbaužu rezultātiem attiecībā uz minētā kaitīgā organisma klātbūtni Veneto reģionā. Šo pēdējo pārbaužu rezultāti liecina, ka Venēcijas provincē ir 14 vietas, kurās, neskatoties uz Itālijas iestāžu veiktajiem izskaušanas pasākumiem, šis kaitīgais organisms ir klātesošs vismaz trīs gadus pēc kārtas. Līdz ar to šie pasākumi izrādījušies neefektīvi.

(4)

Pēdējos pārbaužu rezultātus apsprieda Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmē 2009. gada 19. un 20. oktobrī. Secināja, ka Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Venēcijas provincē tagad ir sastopams. Tādēļ minētā province vairs nav jāiekļauj Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikumā kā aizsargājama zona attiecībā uz minēto kaitīgo organismu.

(5)

No Šveices tiesību aktiem par augu aizsardzību izriet, ka Fribūras un Vo kantoni Šveicē vairs nav uzskatāmi par aizsargājamo zonu attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. no 2009. gada 15. novembra. Tādēļ jāsvītro atkāpe, saskaņā ar kuru, izpildot īpašas prasības, no minētajiem reģioniem ir atļauts konkrētu preču imports atsevišķās aizsargājamajās zonās, un attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļa.

(6)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikums.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 28. februārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2010. gada 1. marta.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 8. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 22.7.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikumu groza šādi.

1.

Direktīvas II pielikuma B daļas b) apakšpunkta 2. punkta tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”

2.

Direktīvas III pielikuma B daļu groza šādi:

a)

tekstu 1. punkta otrajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

b)

tekstu 2. punkta otrajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”

3.

Direktīvas IV pielikuma B daļu groza šādi:

a)

daļas 21. punktu groza šādi:

i)

otrajā slejā, īpašas prasības, c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

augu izcelsme Valē kantonā Šveicē, vai”;

ii)

tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

b)

daļas 21.3. punktu groza šādi:

i)

otrajā slejā, īpašas prasības, b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

izcelsme Valē kantonā Šveicē, vai”;

ii)

tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”


Augša