Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0095

Komisijas Direktīva 2009/95/EK ( 2009. gada 31. jūlijs ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu alumīnija fosfīdu, kas izdala fosfīnu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 201, 1.8.2009., 54./57. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 128 - 131

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2013; Atcelts ar 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/95/oj

1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/54


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/95/EK

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu alumīnija fosfīdu, kas izdala fosfīnu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Alumīnija fosfīds ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 alumīnija fosfīds novērtēts atbilstīgi Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai rodenticīdos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 14. produktu veids.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Vācija, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2006. gada 19. jūlijā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2008. gada 30. maijā iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par rodenticīdiem un kuri satur alumīnija fosfīdu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi alumīnija fosfīdu iekļaut I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdajiem produktiem, kurus izmanto par rodenticīdiem un kuri satur alumīnija fosfīdu, visās dalībvalstīs var piešķirt, grozīt vai anulēt atļaujas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Kopienas mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm novērtēt tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt to, ka tiek veikti piemēroti pasākumi vai noteikti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(7)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā izklāstītos secinājumus, ir lietderīgi noteikt, ka produktus, kuri satur alumīnija fosfīdu un kurus izmanto par rodenticīdiem, atļauts lietot tikai īpaši apmācītiem profesionāļiem saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 2. punkta i) apakšpunkta e) punktu un ka atļauju piešķiršanas procesā attiecībā uz šādiem produktiem jāveic īpaši riska mazināšanas pasākumi. Šādu pasākumu mērķim jābūt līdz pieļaujamam līmenim mazināt alumīnija fosfīda ietekmes risku attiecībā uz lietotājiem un nemērķa dzīvniekiem.

(8)

Svarīgi ir šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaikus visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur alumīnija fosfīdu, un lai kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(9)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(10)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekami ilgs laiks, lai īstenotu Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu un jo īpaši lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas alumīnija fosfīdu saturošiem 14. produktu veida biocīdajiem produktiem nolūkā nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(11)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(12)

2008. gada 30. maijā notika apspriešanās ar Biocīdo produktu pastāvīgo komiteju, un tā sniedza pozitīvu atzinumu par projektu Komisijas Direktīvai, ar kuru groza Direktīvas 98/8/EK I pielikumu, lai tajā iekļautu aktīvo vielu alumīnija fosfīdu. Komisija 2008. gada 11. jūnijā iesniedza minēto projektu direktīvai Eiropas Parlamenta un Padomes kontrolei. Noteiktajā termiņā Eiropas Parlaments neiebilda par pasākumu projektu, bet Padome iebilda, ka Komisija pieņem minētos pasākumus, norādot, ka tādējādi ir pārsniegtas Direktīvā 98/8/EK norādītās īstenošanas pilnvaras. Tāpēc Komisija nepieņēma pasākumu projektu un iesniedza grozīto projektu par attiecīgo direktīvu Biocīdo produktu pastāvīgajai komitejai. 2009. gada 20. februārī notika apspriešanās ar Biocīdo produktu pastāvīgo komiteju.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. augustam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu Nr. 20:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“20

Alumīnija fosfīds, kas izdala fosfīnu

Alumīnija fosfīds

EK Nr.: 244-088-0

CAS Nr.: 20859-73-8

830 g/kg

2011. gada 1. septembris

2013. gada 31. augusts

2021. gada 31. augusts

14

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu – novērtē, kuras populācijas produkts varētu ietekmēt, un novērtē lietošanas vai iedarbības scenārijus, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā.

Piešķirot produkta atļauju, dalībvalstis izvērtē riskus un pēc tam nodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

Produktu atļaujas var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus ir iespējams samazināt līdz pieļaujamam līmenim. Jo sevišķi nevar atļaut produkta lietošanu telpās, ja vien nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka produkts atbildīs 5. pantā un VI pielikumā noteiktajām prasībām, vajadzības gadījumā piemērojot atbilstošus riska mazināšanas pasākumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1)

Produktus pārdod tikai īpaši apmācītiem profesionāļiem, un vienīgi tie drīkst izmantot šos produktus.

2)

Ņemot vērā attiecībā uz lietotājiem identificētos riskus, jāveic pienācīgi riska mazināšanas pasākumi. Cita starpā tie ietver piemērotu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, aplikatoru lietošanu un to, ka produkts pieejams tādā veidā, ka tā iedarbība uz lietotāju ir samazināta līdz pieļaujamam līmenim.

3)

Ņemot vērā attiecībā uz sauszemes nemērķa sugām identificētos riskus, jāveic piemēroti riska mazināšanas pasākumi. Cita starpā tie ietver to, ka netiek apstrādāti apgabali, kuros sastopamas ne tikai mērķa sugas, bet arī citi alās dzīvojoši zīdītāji.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Augša