Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0084

Komisijas Direktīva 2009/84/EK ( 2009. gada 28. jūlijs ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sulfurilfluorīdu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 197, 29.7.2009., 67./69. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 065 Lpp. 128 - 130

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2013; Atcelts ar 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/84/oj

29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/67


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/84/EK

(2009. gada 28. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sulfurilfluorīdu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Minētajā sarakstā ir sulfurilfluorīds.

(2)

Ar Komisijas Direktīvu 2006/140/EK (3) sulfurilfluorīds kā aktīvā viela ir iekļauts Direktīvas 98/8/EK I pielikumā izmantošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 sulfurilfluorīds tagad ir novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai insekticīdos, kas ir minētās direktīvas V pielikumā definētais 18. produktu veids.

(4)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Zviedrija, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2007. gada 19. jūnijā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(5)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2009. gada 20. februārī iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(6)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto kā insekticīdus un kuri satur sulfurilfluorīdu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ieteicams iekļaut sulfurilfluorīdu I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdiem produktiem, ko izmanto kā insekticīdus un kas satur sulfurilfluorīdu, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai anulēt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(7)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā izklāstītos secinājumus, ir lietderīgi noteikt, ka produktus, kuri satur sulfurilfluorīdu un kurus izmanto kā insekticīdus, atļauts lietot tikai apmācītiem profesionāļiem saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 2. punkta i) apakšpunkta e) punktu un ka atļauju piešķiršanas procesā attiecībā uz šādiem produktiem jāveic īpaši riska mazināšanas pasākumi, lai nodrošinātu strādājošo un apkārtējo cilvēku drošību.

(8)

Turklāt ir lietderīgi paredzēt veikt pastāvīgu sulfurilfluorīda monitoringu troposfēras gaisā un regulāri paziņot Komisijai minētajā monitoringā iegūtos rezultātus.

(9)

Svarīgi, ka šīs direktīvas noteikumi tiek piemēroti vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kas kā aktīvo vielu satur sulfurilfluorīdu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(10)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(11)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, un jo īpaši lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas sulfurilfluorīdu saturošiem 18. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt, ka tās ievēro Direktīvu 98/8/EK.

(12)

Tādēļ Direktīva 98/8/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2011. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.

(3)  OV L 414, 30.12.2006., 78. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā pievieno šādu ierakstu Nr. 1:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

 

 

 

“994 g/kg

2011. gada 1. jūlijs

2013. gada 30. jūnijs

2021. gada 30. jūnijs

18

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1.

Produktus pārdod tikai apmācītiem profesionāļiem, un vienīgi tie drīkst izmantot šos produktus.

2.

Jāveic pienācīgi pasākumi, lai fumigācijas un izmantoto ēku vai citu slēgtu telpu vēdināšanas procesā aizsargātu fumigatorus un apkārtējos cilvēkus.

3.

Uz produktu marķējuma un/vai drošības datu lapās norāda, ka, pirms veikt fumigāciju slēgtās telpās, jāaizvāc visi pārtikas produkti.

4.

Troposfērā tiek veikts sulfurilfluorīda koncentrāciju monitorings.

5.

Dalībvalstis arī nodrošina, ka, sākot vēlākais piecus gadus pēc atļaujas saņemšanas, pārskatus par iepriekš 4. punktā minētā monitoringa rezultātiem atļaujas saņēmēji katru piekto gadu nosūta tieši Komisijai. Analīzē mazākā nosakāmā koncentrācija ir vismaz 0, 5 ppt (ekvivalents 2,1 ng sulfurilfluorīda daudzumam m3 troposfērā).”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Augša