EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0076

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/76/EK ( 2009. gada 13. jūlijs ) par trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 201, 1.8.2009., 18./28. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 055 Lpp. 250 - 260

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/76/oj

1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/18


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/76/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

par trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 77/311/EEK (1977. gada 29. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji (3), ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt attiecīgās direktīvas kodifikāciju.

(2)

Direktīva 75/311/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par Kopienas tipa apstiprināšanas sistēmu, kas paredzēta Padomes Direktīvā 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu, kura aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām (5), un kas nosaka tehniskos priekšrakstus attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtas projektēšanu un izgatavošanu. Šie tehniskie priekšraksti attiecas uz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, lai EK tipa apstiprinājuma procedūra, kas paredzēta Direktīvā 2003/37/EK, varētu tikt piemērota attiecībā uz katru traktora tipu. Tātad Direktīvā 2003/37/EK izklāstītos noteikumus, kas attiecas uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, piemēro šai direktīvai.

(3)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz IV pielikuma B daļā minētajiem termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Šajā direktīvā “traktors” (lauksaimniecības vai mežsaimniecības) nozīmē jebkādu mehānisko transportlīdzekli ar riteņiem vai kāpurķēdēm un vismaz divām asīm, kura galvenā funkcija saistīta ar tā vilkmes spēku un kurš īpaši konstruēts, lai vilktu, stumtu, vestu vai darbinātu noteiktus darbarīkus, mehānismus vai piekabes, kas paredzētas lietošanai lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Tas var būt aprīkots kravas un pasažieru pārvadāšanai.

2.   Šī direktīva attiecas tikai uz tiem 1. punktā definētajiem traktoriem, kuri aprīkoti ar pneimatiskajām riepām un kuru maksimālais paredzētais ātrums ir starp 6 un 40 km/h.

2. pants

1.   Dalībvalstis nedrīkst atteikt piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz traktora tipu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar trokšņu līmeni, kam ir pakļauti vadītāji, ja tas ir šādās robežās:

90 dB(A), mērot saskaņā ar I pielikumu,

vai

86 dB(A), mērot saskaņā ar II pielikumu.

2.   Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras noteiktas šajā direktīvā, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar šīs direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

vairs neizsniedz EK tipa apstiprinājumu,

var neizsniegt valsts tipa apstiprinājumu.

3.   Attiecībā uz jauniem transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras noteiktas šajā direktīvā, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar šīs direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas ir līdzi jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK noteikumiem, vairs nav derīgi minētās direktīvas 7. panta 1. punkta nolūkiem,

var noraidīt minēto jauno transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā.

4.   Dalībvalstis nedrīkst atteikt traktoru reģistrāciju vai aizliegt to pārdošanu, laišanu ekspluatācijā vai lietošanu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar trokšņu līmeni, kam ir pakļauti vadītāji, ja tas ir šādās robežās:

90 dB(A), mērot saskaņā ar I pielikumu,

vai

86 dB(A), mērot saskaņā ar II pielikumu.

3. pants

Šajā direktīvā “kabīne” ir jebkāda no cietām daļām veidota būve, caurspīdīga vai necaurspīdīga, kas no visām pusēm apņem vadītāju un izolē viņu no ārpuses, kā arī kuru darba laikā iespējams pastāvīgi turēt slēgtu.

4. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tirdzniecības izstādēs un reklāmās neizmanto elementus, kas varētu vedināt uz domām, ka traktoriem ir kaut kādas īpašības attiecībā uz troksni, kam pakļauti traktoru vadītāji, ja šajos traktoros tādu faktiski nav.

5. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai I līdz III pielikuma prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 3. punktā minēto procedūru.

6. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

7. pants

Direktīvu 77/311/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar IV pielikuma A daļā minētajiem aktiem, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz IV pielikuma B daļā minētajiem termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu V pielikumā.

8. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

9. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 13. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. ERLANDSSON


(1)  OV C 120, 16.5.2008., 15. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 25. jūnija Lēmums.

(3)  OV L 105, 28.4.1977., 1. lpp.

(4)  Sk. IV pielikuma A daļu.

(5)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.


I PIELIKUMS

APARĀTI, MĒRĪJUMU NOSACĪJUMI UN METODES

1.   MĒRVIENĪBAS UN MĒRAPARĀTS

1.1.   Mērvienības

Trokšņu līmeni LA mēra A decibelos, ko izsaka dB(A).

1.2.   Mēraparāts

Trokšņu līmeni, kam pakļauts vadītājs, mēra ar skaņas līmeņa mēraparātu, kāds aprakstīts Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas publikācijas Nr. 179/1965 pirmajā izdevumā.

Mainīgu rādījumu gadījumā jāņem maksimālo rādījumu vidējā vērtība.

2.   MĒRĪŠANAS NOSACĪJUMI

Mērījumus veic, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus:

2.1.

traktoriem jābūt bez kravas, t. i., bez neobligātām papildierīcēm, bet ar dzesēšanas šķidrumu, smēreļļām, pilnu degvielas tvertni un vadītāju. Vadītājs nedrīkst valkāt pārāk biezas drēbes, šalli vai cepuri. Uz traktora nedrīkst atrasties nekādi priekšmeti, kas varētu kropļot trokšņu līmeni;

2.2.

riepām jābūt piesūknētām līdz tādam spiedienam, kādu ieteicis traktora ražotājs, motoram, sajūgam un velkošajām asīm jābūt normālā darba temperatūrā, kā arī mērījumu laikā jātur atvērti radiatora aizvirtņi, ja tādi ir;

2.3.

papildu aprīkojums, ko darbina motors vai kas darbojas autonomi, piemēram, logu tīrītāji, siltā gaisa ventilators vai agregātu vārpsta, mērījumu veikšanas laikā jāatslēdz, ja tas var iespaidot trokšņu līmeni; traktora daļas, kas parasti darbojas līdz ar motoru, piemēram, motora dzesēšanas ventilators, mērījumu veikšanas laikā jādarbina;

2.4.

testa norises vietai jābūt pietiekami klusai un atklātai; tā, piemēram, var būt atklāta telpa 50 m rādiusā, kuras centrālā daļa vismaz 20 m rādiusā ir praktiski gluda, vai tai ir gluda daļa ar cietu trasi ar plakanu virsmu un pēc iespējas mazāk kanalizācijas šahtu. Trasei jābūt cik vien iespējams tīrai un sausai (attīrītai no grants, lapām, sniega utt.). Nogāzes un nelīdzenas vietas ir pieļaujamas tikai tad, ja pārmaiņas, ko tās rada trokšņu līmenī, ir mēraparāta pieļaujamās kļūdas robežās;

2.5.

testa trases virsma nedrīkst radīt pārmērīgu riepu troksni;

2.6.

laikam jābūt skaidram un sausam bez vēja vai ar nelielu vēju.

Apkārtnes un vēja trokšņiem, kuriem vadītājs ir pakļauts, jābūt vismaz par 10 dB(A) zemākiem nekā traktora trokšņu līmenim;

2.7.

ja mērījumos izmanto transportlīdzekli, tas jāvelk, izmantojot tauvu, vai jāvada pietiekami lielā attālumā no traktora, lai izvairītos no jebkādiem traucējumiem. Mērījumu laikā 20 metru attālumā no trases abām pusēm vai tuvāk par 20 metriem no traktora priekšgala vai aizmugures nedrīkst novietot virsmas, kas atstaro skaņu, kā arī jebkādus priekšmetus, kas var radīt traucējumus mērījumos. Šo noteikumu var uzskatīt par izpildītu, ja trokšņu līmeņa variācijas ir pieļaujamās kļūdas robežās; pretējā gadījumā traucējumu laikā mērījumi jāpārtrauc;

2.8.

visi vienas sērijas mērījumi jāveic uz vienas un tās pašas trases.

3.   MĒRĪŠANAS METODE

3.1.

Mikrofons jānovieto 250 mm attālumā no sēdekļa vidusplaknes, izvēloties to sēdekļa pusi, kurā ir fiksēts augstākais trokšņu līmenis.

Mikrofona membrāna jāpavērš uz priekšu, mikrofona centram jābūt 790 mm virs un 150 mm priekšā sēdekļa atsauces punktam, kas aprakstīts III pielikumā. Jāizvairās no pārmērīgas mikrofona vibrācijas.

3.2.

Maksimālo trokšņu līmeni dB(A) nosaka šādi:

3.2.1.

traktoriem, kas sērijveidā aprīkoti ar kabīnēm ar veramām daļām (piemēram, durvīm, logiem), sākotnējo mērījumu virknes laikā tās jāaizver;

3.2.1.1.

izdarot mērījumus otrreiz, tās jāatstāj vaļā, ja tās atvērtā veidā nerada satiksmes drošības risku, bet nolaižamie un paceļamie sānu logi jātur aizvērti;

3.2.2.

troksnis jāmēra ar mēraparāta lēno reakciju pie slodzes, kas atbilst maksimālajam troksnim pārnesumā, kurš, braucot uz priekšu, ļauj sasniegt ātrumu, kas ir vistuvākais 7,5 km/h.

Akseleratora svirai jābūt nospiestai līdz galam. Sākot mērījumus bez slodzes, tā jāpalielina, kamēr iegūst maksimālo trokšņu līmeni. Pēc katra slodzes palielinājuma, izdarot mērījumu, jādod laiks, kamēr trokšņu līmenis stabilizējas;

3.2.3.

troksnis jāmēra ar mēraparāta lēno reakciju pie slodzes, kas atbilst maksimālajam troksnim jebkurā pārnesumā, izņemot 3.2.2. punktā minēto pārnesumu, kurā reģistrētais trokšņu līmenis ir vismaz par 1 dB(A) augstāks nekā 3.2.2. punktā minētajā pārnesumā.

Akseleratora svirai jābūt nospiestai līdz galam. Uzsākot mērījumus bez slodzes, tā jāpalielina, kamēr iegūst maksimālo trokšņu līmeni. Pēc katra slodzes palielinājuma, izdarot mērījumu, jādod laiks, kamēr trokšņu līmenis stabilizējas;

3.2.4.

troksnis jāmēra traktoram bez kravas maksimālajā projektētajā ātrumā.

3.3.

Testa ziņojumā jāiekļauj trokšņu līmeņa mērījumi, kas veikti šādos apstākļos:

3.3.1.

pārnesumā, kas ļauj sasniegt ātrumu, kas ir vistuvākais 7,5 km/h;

3.3.2.

jebkurā pārnesumā, ja ievēroti 3.2.3. punktā aprakstītie noteikumi;

3.3.3.

maksimālajā projektētajā ātrumā.

4.   VĒRTĒŠANA

Mērījumi, kas aprakstīti 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. un 3.2.4. punktā, nedrīkst pārsniegt 2. pantā noteiktās vērtības.


II PIELIKUMS

APARĀTI, MĒRĪJUMU APSTĀKĻI UN METODES

1.   MĒRVIENĪBAS UN MĒRAPARĀTS

1.1.   Mērvienības

Trokšņu līmeni LA mēra A decibelos, ko izsaka dB(A).

1.2.   Mēraparāts

Trokšņu līmeni, kam pakļauts vadītājs, mēra ar skaņas līmeņa mēraparātu, kāds aprakstīts Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas publikācijas Nr. 179/1965 pirmajā izdevumā.

Mainīgu rādījumu gadījumā jāņem maksimālo rādījumu vidējā vērtība.

2.   MĒRĪŠANAS NOSACĪJUMI

Mērījumus veic, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus:

2.1.

traktoriem jābūt bez kravas, t. i., bez neobligātām papildierīcēm, bet ar dzesēšanas šķidrumu, smēreļļām, pilnu degvielas tvertni un vadītāju. Vadītājs nedrīkst valkāt pārāk biezas drēbes, šalli vai cepuri. Uz traktora nedrīkst atrasties nekādi priekšmeti, kas varētu kropļot trokšņu līmeni;

2.2.

riepām jābūt piesūknētām līdz tādam spiedienam, kādu ieteicis traktora ražotājs, motoram, sajūgam un velkošajām asīm jābūt normālā darba temperatūrā, kā arī mērījumu laikā jātur pilnīgi atvērti dzinēja dzesēšanas aizvirtņi, ja tādi ir;

2.3.

papildu aprīkojums, ko darbina motors vai kas darbojas autonomi, piemēram, logu tīrītāji, siltā gaisa ventilators vai agregātu vārpsta, mērījumu veikšanas laikā jāatslēdz, ja tas var iespaidot trokšņu līmeni; traktora daļas, kas parasti darbojas līdz ar motoru, piemēram, motora dzesēšanas ventilators, mērījumu veikšanas laikā jādarbina;

2.4.

testa norises vietai jābūt pietiekami klusai un atklātai; tā, piemēram, var būt atklāta telpa 50 m rādiusā, kuras centrālā daļa vismaz 20 m rādiusā ir praktiski gluda, vai tai ir gluda daļa ar cietu trasi ar plakanu virsmu un pēc iespējas mazāk kanalizācijas šahtu. Trasei jābūt cik vien iespējams tīrai un sausai (attīrītai no grants, lapām, sniega utt.). Nogāzes un nelīdzenas vietas ir pieļaujamas tikai tad, ja pārmaiņas, ko tās rada trokšņu līmenī, ir mēraparāta pieļaujamās kļūdas robežās;

2.5.

testa trases virsma nedrīkst radīt pārmērīgu riepu troksni;

2.6.

laikam jābūt skaidram un sausam bez vēja vai ar nelielu vēju.

Apkārtnes un vēja trokšņiem, kuriem vadītājs ir pakļauts, jābūt vismaz par 10 dB(A) zemākiem nekā traktora trokšņu līmenim;

2.7.

ja mērījumos izmanto transportlīdzekli, tas jāvelk, izmantojot tauvu, vai jāvada pietiekami lielā attālumā no traktora, lai izvairītos no jebkādiem traucējumiem. Mērījumu laikā 20 metru attālumā no trases abām pusēm vai tuvāk par 20 metriem no traktora priekšgala vai aizmugures nedrīkst novietot virsmas, kas atstaro skaņu, kā arī jebkādus priekšmetus, kas var radīt traucējumus mērījumos. Šo noteikumu var uzskatīt par izpildītu, ja trokšņu līmeņa variācijas ir pieļaujamās kļūdas robežās; pretējā gadījumā traucējumu laikā mērījumi jāpārtrauc;

2.8.

visi vienas sērijas mērījumi jāveic uz vienas un tās pašas trases.

3.   MĒRĪŠANAS METODE

3.1.

Mikrofons jānovieto 250 mm attālumā no sēdekļa centrālās plaknes, izvēloties to sēdekļa pusi, kurā ir fiksēts augstākais trokšņu līmenis.

Mikrofona membrāna jāpavērš uz priekšu, mikrofona centrs atrodas 790 mm virs un 150 mm priekšā sēdekļa atsauces punktam, kas aprakstīts III pielikumā. Jāizvairās no pārmērīgas mikrofona vibrācijas.

3.2.

Trokšņu līmeni nosaka šādi:

3.2.1.

traktoram jābrauc pa trases daļu ar vienādu ātrumu vismaz trīs reizes un vismaz 10 sekundes;

3.2.2.

traktoriem, kas sērijveidā aprīkoti ar kabīnēm ar veramām daļām (piemēram, durvīm, logiem), sākotnējo mērījumu virknes laikā tās jāaizver;

3.2.2.1.

izdarot mērījumus otrreiz, tās jāatstāj vaļā, ja tās atvērtā veidā nerada satiksmes drošības risku, bet nolaižamie un paceļamie sānu logi jātur aizvērti;

3.2.3.

troksnis jāmēra ar mēraparāta lēno reakciju pie motora maksimālā apgriezienu skaita minūtē, t. i., pārnesumā, kas ar šādi nostādītu apgriezienu skaitu ļauj sasniegt ātrumu, kas ir vistuvākais 7,5 km/h. Mērījumu veikšanas laikā traktoram jābūt bez kravas.

4.   VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Mērījumi, kas aprakstīti 3.2.2. un 3.2.3. punktā, nedrīkst pārsniegt 2. pantā noteiktās vērtības.


III PIELIKUMS

SĒDEKĻA ATSAUCES PUNKTA NOTEIKŠANA

1.   DEFINĪCIJA

1.1.

Sēdekļa atsauces punkts (S) ir punkts sēdekļa gareniskajā vidusplaknē, kur krustojas atzveltnes apakšējās daļas tangenciālā plakne un horizontālā plakne. Šī horizontālā plakne 150 mm priekšā sēdekļa atsauces punktam šķeļ sēdekļa pamatnes zemāko virsmu.

2.   SĒDEKĻA ATSAUCES PUNKTA NOTEIKŠANA

2.1.

Atsauces punktu nosaka, izmantojot šā pielikuma papildinājuma 1. un 2. zīmējumā parādīto ierīci, kas ļauj imitēt cilvēka noslogota sēdekļa stāvokli.

2.2.

Sēdeklis jānostāda vertikālās regulācijas diapazona viduspunktā, kura ir neatkarīga no horizontālās regulācijas. Lai noteiktu mikrofona novietojumu, kas minēts I un II pielikuma 3. iedaļā, sēdeklim horizontālās regulācijas robežās jābūt viduspunktā vai cik vien iespējams tuvu viduspunktam.

3.   IERĪCES APRAKSTS

3.1.

Ierīci, kas minēta 2.1. punktā, veido sēdekļa plāksne un divas atzveltnes plāksnes.

3.2.

Apakšējai atzveltnes plāksnei jābūt lokāmai sēžas pauguru (A) un krustu (B) rajonā, turklāt locījuma vietas (B) augstumam jābūt regulējamam (sk. 2. zīmējumu).

4.   IERĪCES UZSTĀDĪŠANA

Ierīci uzstāda šādi:

4.1.

ierīci novieto uz sēdekļa;

4.2.

uz to punktā, kas atrodas 50 mm priekšā stiprinājuma punktam (A), iedarbojas ar 550 N spēku un abus atzveltnes dēļus tangenciāli nedaudz piespiež atzveltnei;

4.3.

ja nav iespējams precīzi noteikt atzveltnes apakšējās daļas tangenti, atzveltnes apakšējās daļas plāksne vertikālā stāvoklī nedaudz jāpaspiež pret atzveltni;

4.4.

sēdekļiem, kuru atsperojums ir regulējams atbilstīgi vadītāja svaram, atsperojumu noregulē tā, ka sēdeklis atrodas punktā, kas ir vienādā attālumā no tā abiem galējiem stāvokļiem.

Papildinājums

Image

Image


IV PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar turpmāko grozījumu sarakstu

(minēti 7. pantā)

Padomes Direktīva 77/311/EEK

(OV L 105, 28.4.1977., 1. lpp.)

 

Padomes Direktīva 82/890/EEK

(OV L 378, 31.12.1982., 45. lpp.)

tikai atsauces, kas attiecās uz Direktīvas 77/311/EEK 1. panta 1. punktu

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/54/EK

(OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.)

tikai atsauces, kas attiecās uz Direktīvas 77/311/EEK 1. panta pirmo ievilkumu

Komisijas Lēmums 96/627/EK

(OV L 282, 1.11.1996., 72. lpp.)

 

Komisijas Lēmums 2000/63/EK

(OV L 22, 27.1.2000., 66. lpp.)

 

Komisijas Direktīva 2006/26/EK

(OV L 65, 7.3.2006., 22. lpp.)

tikai 2. pants un II pielikums

B   DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 7. pantā)

Tiesību akts

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

77/311/EEK

1978. gada 1. oktobris

82/890/EEK

1984. gada 22. jūnijs

97/54/EK

1998. gada 22. septembris

1998. gada 23. septembris

96/627/EK

1999. gada 29. septembris

2000/63/EK

2001. gada 30. septembris

2006/26/EK

2006. gada 31. decembris (1)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 2006/26/EK 5. pantu:

“1.   No 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas atbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

izsniedz EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu;

b)

neaizliedz šāda transportlīdzekļa reģistrāciju, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā.

2.   No 2007. gada 1. jūlija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

vairs neizsniedz EK tipa apstiprinājumu;

b)

var neizsniegt valsts tipa apstiprinājumu.

3.   No 2009. gada 1. jūlija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas ir līdzi jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK noteikumiem, vairs nav derīgi 7. panta 1. punkta nolūkiem;

b)

var noraidīt minēto jauno transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā.”


V PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 77/311/EEK

Direktīva 2006/26/EK

Šī direktīva

1. pants

 

1. pants

2. panta 1. punkta pirmā daļa

 

2. panta 1. un 4. punkts

2. panta 1. punkta otrā daļa

 

2. panta 2. punkts

 

 

5. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

 

5. panta 3. punkts

2. panta 3. punkts

3., 4. un 5. pants

 

3., 4. un 5. pants

6. panta 1. punkts

 

6. panta 2. punkts

 

6. pants

 

7. pants

 

8. pants

7. pants

 

9. pants

I pielikums

 

I pielikums

II pielikums

 

II pielikums

III pielikums

 

III pielikums

 

IV pielikums

 

V pielikums


Augša