Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0074

Komisijas Direktīva 2009/74/EK ( 2009. gada 26. jūnijs ), ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, Padomes Direktīvu 66/402/EEK, Padomes Direktīvu 2002/55/EK un Padomes Direktīvu 2002/57/EK attiecībā uz augu botāniskajiem nosaukumiem, citu organismu zinātniskajiem nosaukumiem un konkrētiem Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK un 2002/57/EK pielikumiem, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 166, 27.6.2009., 40./70. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 057 Lpp. 144 - 174

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/74/oj

27.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 166/40


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/74/EK

(2009. gada 26. jūnijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, Padomes Direktīvu 66/402/EEK, Padomes Direktīvu 2002/55/EK un Padomes Direktīvu 2002/57/EK attiecībā uz augu botāniskajiem nosaukumiem, citu organismu zinātniskajiem nosaukumiem un konkrētiem Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK un 2002/57/EK pielikumiem, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 2. panta 1.a punktu un 21.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 2. panta 1.a punktu un 21.a pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (3) un jo īpaši tās 45. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (4) un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu un 24. pantu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, ir pārskatīts Starptautiskās botāniskās nomenklatūras kodekss (ICBN) attiecībā uz konkrētiem kultivētu sugu un nezāļu botāniskajiem nosaukumiem. Tāpat arī ir pilnveidota starptautiskā prakse attiecībā uz konkrētu organismu zinātniskajiem nosaukumiem. Lai ņemtu vērā šīs jaunākās zinātnes atziņas, jāpielāgo Direktīva 66/401/EEK, Direktīva 66/402/EEK un Direktīva 2002/57/EK attiecībā uz kultivēto sugu botāniskajiem nosaukumiem, kas minēti šīs direktīvas 1. panta 2. punktā, 2. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā, un attiecībā uz nezāļu botāniskajiem nosaukumiem Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski un Avena ludoviciana (Durieu) Nyman, kā arī zinātniskajiem nosaukumiem Alternaria spp., Ascochyta linicola, Phoma linicola. Turklāt ir konstatēts, ka dažas augu taksonomiskās grupas, ko agrāk uzskatīja par vienas sugas pasugām, ir atsevišķas sugas. Jāgroza Direktīva 66/401/EEK un Direktīva 66/402/EEK, lai ņemtu vērā minēto jauno klasifikāciju.

(2)

Direktīvā 66/401/EEK, Direktīvā 66/402/EEK, Direktīvā 2002/55/EK un Direktīvā 2002/57/EK paredzētie nosacījumi sēklu ražošanai, pārbaužu veikšanai uz lauka, paraugu ņemšanai un testēšanai ir balstīti uz starptautiski pieņemtiem standartiem, ko izstrādājusi Starptautiskā sēklu kontroles asociācija (ISTA) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO).

(3)

ISTA ir pārskatījusi standartus attiecībā uz Arachis hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L., Vicia villosa Roth sēklu partiju maksimālo svaru. Tāpēc ir lietderīgi saskaņot minētajām sugām Direktīvā 66/401/EEK, Direktīvā 66/402/EEK, Direktīvā 2002/55/EK un Direktīvā 2002/57/EK noteikto sēklu partiju maksimālo svaru ar minētajiem starptautiskajiem standartiem.

(4)

Maksimālajam Raphanus raphanistrum L. un Sinapis arvensis L. sēklu saturam Galega orientalis Lam. sugas augu sēklās, kā minēts Direktīvā 66/401/EEK, jābūt pielāgotam saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, ko izstrādājusi ESAO.

(5)

ESAO pārskatīja standartus attiecībā uz kokvilnas sēklu kultūru izolācijas attālumiem. Tāpēc ir lietderīgi saskaņot Direktīvā 2002/57/EK noteiktos kokvilnas sēklu kultūru izolācijas attālumus ar minētajiem starptautiskajiem standartiem.

(6)

Pieredze, kas gūta īstenojot Komisijas 2006. gada 8. februāra Regulu (EK) Nr. 217/2006, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām (5), liecina, ka Direktīvā 66/402/EEK un Direktīvā 2002/55/EK noteiktā prasība attiecībā uz Avena nuda L., Zea mays L. (īpaši saldās kukurūzas) un Hordeum vulgare L. (miežu) tīro sēklu minimālo dīgtspēju nenodrošina minēto sugu sēklu pieejamību pietiekamā daudzumā. Tāpēc, ņemot vērā tehnikas atziņas, ir lietderīgi samazināt Direktīvā 66/402/EEK un Direktīvā 2002/55/EK noteiktās minimālās dīgtspējas prasības.

(7)

Ņemot vērā to, ka saistībā ar minētajiem grozījumiem Direktīvas 66/401/EEK II un III pielikumā, Direktīvas 66/402/EEK I, II un III pielikumā, Direktīvas 2002/55/EK II un III pielikumā un Direktīvas 2002/57/EK I, II un III pielikumā nepieciešams izdarīt daudz izmaiņu, ir lietderīgi aizstāt minētos pielikumus.

(8)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 66/401/EEK, Direktīva 66/402/EEK, Direktīva 2002/55/EK un Direktīva 2002/57/EK.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 66/401/EEK

Direktīvu 66/401/EEK groza šādi.

1)

Direktīvas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu groza šādi:

a)

minētā panta a) apakšpunktu groza šādi:

i)

virsrakstā vārdu “Gramineae” aizstāj ar vārdiem “Poaceae (Gramineae)”,

ii)

ierakstā sākot no “Agrostis gigantea” vārdus “Agrostis gigantea” aizstāj ar vārdiem “Agrostis gigantea Roth”,

iii)

ierakstā sākot no “Arrhenatherum elatius” vārdus “Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S et K.B Presl.” aizstāj ar vārdiem “Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl”,

iv)

pēc ieraksta sākot no “Festuca arundinacea” pievieno šādu ierakstu:

Festuca filiformis Pourr. – Šaurlapu aitu auzene”,

v)

ierakstā sākot no “Festuca pratensis” vārdus “Festuca pratensis Hudson” aizstāj ar vārdiem “Festuca pratensis Huds.”,

vi)

pēc ieraksta sākot no “Festuca rubra” pievieno šādu ierakstu:

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – Asā auzene”,

vii)

ierakstā sākot no “Phleum bertolonii” vārdus “Phleum bertolonii DC – Timotiņš” aizstāj ar vārdiem “Phleum nodosum L. – Gumainais timotiņš”,

viii)

ierakstu sākot no “Festuca spp. x Lolium spp.” aizstāj ar šādu ierakstu:

xFestulolium Asch. & Graebn. – Hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu”;

b)

minētā panta b) apakšpunktu groza šādi:

i)

virsrakstā vārdu “Leguminosae” aizstāj ar vārdiem “Fabaceae (Leguminosae)”,

ii)

ierakstā sākot no “Lupinus angustifolius” vārdus “Lupinus angustifolius L. – Šaurlapu lupīna” aizstāj ar vārdiem “Lupinus angustifolius L. – Šaurlapu lupīna”,

iii)

ierakstā sākot no “Medicago x varia” vārdus “Medicago x varia T. Martyn – Hibrīdlucerna” aizstāj ar vārdiem “Medicago x varia T. Martyn – Hibrīdā lucerna”.

2)

Direktīvas 66/401/EEK II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikuma A daļu.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 66/402/EEK

Direktīvu 66/402/EEK groza šādi.

1)

Direktīvas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu groza šādi:

a)

ierakstu sākot no “Avena sativa” aizstāj ar šādiem ierakstiem:

Avena nuda L. – kailgraudu auzas,

Avena sativa L. (arī A. byzantina K. Koch) – auzas (arī Bizantijas auzas),

Avena strigosa Schreb. – velna auzas”;

b)

ierakstu sākot no “x Triticosecale” aizstāj ar šādiem ierakstiem:

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus – hibrīdi, kas radušies, krustojot Triticum ģints sugu ar Secale ģints sugu”;

c)

ierakstā sākot no “Triticum aestivum” vārdus “Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.” aizstāj ar vārdiem “Triticum aestivum L.”;

d)

ierakstā sākot no “Sorghum sudanense” vārdus “Sorghum sudanense (Piper) Stapf.” aizstāj ar vārdiem “Sorghum sudanense (Piper) Stapf.”;

e)

ierakstu “Sorghum bicolor (L) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. – hibrīdi, kas radušies, krustojot Sorghum un Sudānas zāli” aizstāj ar šādu ierakstu:

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf – hibrīdi, kas radušies, krustojot Sorghum bicolor un Sorghum sudanense”.

2)

Direktīvas 66/402/EEK I, II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikuma B daļu.

3. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/55/EK

Direktīvas 2002/55/EK II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikuma C daļu.

4. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/57/EK

Direktīvu 2002/57/EK groza šādi.

1)

Direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu groza šādi:

a)

ierakstā sākot no “Brassica juncea” vārdus “Brassica juncea (L.) un Czernj un Cosson” aizstāj ar vārdiem “Brassica juncea (L.) Czern.”,

b)

ierakstā sākot no “Brassica nigra” vārdus “Brassica nigra (L.) Koch” aizstāj ar vārdiem “Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch”,

c)

ierakstu sākot no “Papaver somniferum” aizstāj ar šādu ierakstu:

Papaver somniferum L. – Magones”.

2)

Direktīvas 2002/57/EK I, II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikuma D daļu.

5. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2010. gada 30. jūnijam. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 26. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2298./66. lpp.

(2)  OV 125, 11.7.1966., 2309./66. lpp.

(3)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(4)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.

(5)  OV L 38, 9.2.2006., 17. lpp.


PIELIKUMS

A   DAĻA

Direktīvas 66/401/EK I un II pielikumu aizstāj ar šādiem pielikumiem:

II PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KAS JĀIEVĒRO ATTIECĪBĀ UZ SĒKLĀM

I.   SERTIFICĒTAS SĒKLAS

1.   Sēklām piemīt pietiekama šķirnes identitāte un tīrība.

Turpmāk minēto sugu sēklas jo īpaši atbilst šādiem standartiem vai citiem nosacījumiem. Minimālā šķirnes tīrība ir šāda:

Poa pratensis šķirnes, kas minētas I pielikuma 4. punkta trešā teikuma otrajā daļā, Brassica napus var. napobrassica un Brassica oleracea convar. Acephala: 98 %,

Pisum sativum, Vicia faba:

sertificētas sēklas, pirmā paaudze: 99 %;

sertificētas sēklas, otrā paaudze: 98 %,

Minimālo šķirnes tīrību pārbauda galvenokārt pārbaudēs uz lauka, ko veic saskaņā ar I pielikumā minētajiem nosacījumiem.

2.   Sēklas atbilst šādiem standartiem vai citiem nosacījumiem attiecībā uz dīgtspēju, analītisko tīrību un citu augu sugu sēklu, tai skaitā rūgto sēklu saturu saldās Lupinus spp. šķirnēs.

A.

Tabula.

Suga

Dīgtspēja

Analītiskā tīrība

Maksimālais citu sugu augu sēklu saturs paraugā, kura svars ir precizēts III pielikuma 4. slejā

(kopā slejā)

Nosacījumi attiecībā uz citas krāsas Lupinus spp. un rūgto lupīnu sēklu saturu

Minimālā dīgtspēja

(% no tīrām sēklām)

Maksimālais cieto sēklu saturs

(% no tīrām sēklām)

Minimālā analītiskā tīrība

(% no svara)

Maksimālais citu sugu augu sēklu saturs

(% no svara)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp., izņemot Rumex acetosella un Rumex maritimus

Kopā

Viena suga

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Agrostis capillaris

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Agrostis gigantea

80 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Agrostis stolonifera

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Alopecurus pratensis

70 a)

 

75

2,5

1,0 f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Arrhenatherum elatius

75 a)

 

90

3,0

1,0 f)

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

5 n)

 

Bromus catharticus

75 a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

10 n)

 

Bromus sitchensis

75 a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

10 n)

 

Cynodon dactylon

70 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2

 

Dactylis glomerata

80 a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca arundinacea

80 a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca filiformis

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca ovina

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca pratensis

80 a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca rubra

75 a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca trachyphylla

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

×Festulolium

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium multiflorum

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium perenne

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium × boucheanum

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Phalaris aquatica

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5

 

Phleum nodosum

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 k)

5

 

Phleum pratense

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 k)

5

 

Poa annua

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Poa nemoralis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa palustris

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa pratensis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa trivialis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Trisetum flavescens

70 a)

 

75

3,0

1,0 f)

0,3

0,3

 

 

 

0 h)

0 j) k)

2 n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

60

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10 n)

 

Hedysarum coronarium

75 a) b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 k)

5

 

Lotus corniculatus

75 a) b)

40

95

1,8 d)

1,0 d)

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Lupinus albus

80 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)

Lupinus angustifolius

75 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)

Lupinus luteus

80 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)

Medicago lupulina

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Medicago sativa

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Medicago × varia

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 a) b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5

 

Pisum sativum

80 a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5 n)

 

Trifolium alexandrinum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium hybridum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium pratense

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium repens

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5

 

Vicia faba

80 a) b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5 n)

 

Vicia pannonica

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Vicia sativa

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Vicia villosa

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Citas sugas

Brassica napus var. napobrassica

80 a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j) k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j) k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 j) k)

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j)

5

 

B.

Citi standarti vai nosacījumi, ko piemēro, ja uz tiem ir atsauce tabulā šā pielikuma I daļas 2. punkta A apakšpunktā:

a)

visas svaigās un veselās sēklas, kas neuzdīgst pēc priekšapstrādes, uzskata par sēklām, kas ir uzdīgušas;

b)

esošās cietās sēklas līdz maksimālajam norādītajam daudzumam uzskata par dīgtspējīgām sēklām;

c)

maksimālo kopējo citu Poa sugu sēklu daudzumu 0,8 % apmērā no sēklu svara neuzskata par piemaisījumu;

d)

maksimālo Trifolium pratense sēklu daudzumu 1 % apmērā no sēklu svara neuzskata par piemaisījumu;

e)

maksimālo kopējo Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa sēklu daudzumu 0,5 % apmērā no citu attiecīgu sugu sēklu svara neuzskata par piemaisījumu;

f)

noteiktais maksimālais vienas sugas sēklu svara procentuālais īpatsvars neattiecas uz Poa spp. seklām;

g)

maksimums kopā divas Avena fatua un Avena sterilis sēklas noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja tāda paša svara otrā paraugā nav nevienas šo sugu sēklas;

h)

vienas Avena fatua un Avena sterilis sēklas klātbūtni noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā paraugā ar divreiz lielāku svaru nav nevienas šo sugu sēklas;

i)

Avena fatua un Avena sterilis sēklu skaita noteikšanu nav nepieciešams veikt, ja nav šaubu par 12. slejā minēto nosacījumu ievērošanu;

j)

Cuscuta spp. sēklu skaita noteikšanu nav nepieciešams veikt, ja nav šaubu par 13. slejā minēto nosacījumu ievērošanu;

k)

vienas Cuscuta spp. sēklas klātbūtni noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā tāda paša svara paraugā nav nevienas Cuscuta spp. sēklas;

l)

parauga svars Cuscuta spp. sēklu skaita noteikšanai ir divas reizes lielāks nekā III pielikuma 4. slejā noteiktais svars attiecīgām sugām;

m)

vienas Cuscuta spp. sēklas klātbūtni noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā paraugā ar divreiz lielāku svaru nav nevienas Cuscuta spp. sēklas;

n)

Rumex spp., izņemot Rumex acetosella un Rumex maritimus sēklu skaits nav jānosaka, ja nav šaubu par 14. slejā minēto nosacījumu ievērošanu;

o)

citas krāsas Lupinus spp. sēklu procentuālais īpatsvars no sēklu skaita nepārsniedz:

rūgtajām lupīnām

2 %

citām Lupinus spp., izņemot rūgtās lupīnas

1 %

p)

Lupinus spp. šķirnēs rūgto sēklu skaita procenti nepārsniedz 2,5 %.

3.   Pēc iespējas ierobežo tādu kaitīgu organismu klātbūtni, kuri mazina sēklu lietderību.

II.   BĀZES SĒKLAS

Ievērojot turpmāk minētos noteikumus, šā pielikuma I daļā paredzētos nosacījumus piemēro bāzes sēklām.

1.

Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba un to Poa pratensis šķirņu sēklas, kas minēts I pielikuma 4. punkta trešā teikuma otrajā daļā atbilst šādiem standartiem vai citiem nosacījumiem: minimālā šķirnes tīrība ir 99,7 %.

Minimālo šķirnes tīrību pārbauda galvenokārt pārbaudēs uz lauka, ko veic saskaņā ar I pielikumā minētajiem nosacījumiem.

2.

Sēklas atbilst šādiem citiem standartiem vai nosacījumiem:

A.

Tabula.

Suga

Maksimālais citu sugu augu sēklu saturs

Citi standarti vai nosacījumi

Kopā

(% no svara)

Skaits svara paraugā, kas minēts III pielikuma 4. slejā

(kopā slejā)

Viena suga

Rumex spp., izņemot Rumex acetosella un Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 a)

2

5

5

 

i) j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

j)

Cynodon dactylon

0,3

20 a)

1

1

1

 

j)

Dactylis glomerata

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca arundinacea

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca filiformis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca ovina

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca pratensis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca rubra

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

×Festulolium

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium multiflorum

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium perenne

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium × boucheanum

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

j)

Poa annua

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa nemoralis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa palustris

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa pratensis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa trivialis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Trisetum flavescens

0,3

20 c)

1

1

1

 

i) j)

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 e)

j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 e)

j)

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 e)

g) j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

 

 

0 e)

j)

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 e)

j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 e)

j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Citas sugas

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

B.

Citi standarti vai nosacījumi, ko piemēro, ja uz tiem ir atsauce tabulā šā pielikuma II daļas 2. punkta A apakšpunktā:

a)

maksimums 80 Poa spp. sēklas neuzskata par piemaisījumu;

b)

3. slejā minēto nosacījumu nepiemēro Poa spp. sēklām. Maksimālais kopējais Poa spp., kas nav pārbaudāmā suga, sēklu daudzums nepārsniedz vienu sēklu paraugā, kurā ir 500 sēklas;

c)

maksimums 20 Poa spp. sēklas neuzskata par piemaisījumu;

d)

Melilotus spp. sēklu skaita noteikšanu nav nepieciešams veikt, ja nav šaubu par 7. slejā minēto nosacījumu ievērošanu;

e)

vienas Melilotus spp. sēklas klātbūtni noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā paraugā ar divreiz lielāku svaru nav nevienas Melilotus spp. sēklas;

f)

šā pielikuma I daļas 2. punktā minētais c) nosacījums nav piemērojams;

g)

šā pielikuma I daļas 2. punktā minētais d) nosacījums nav piemērojams;

h)

šā pielikuma I daļas 2. punktā minētais e) nosacījums nav piemērojams;

i)

šā pielikuma I daļas 2. punktā minētais f) nosacījums nav piemērojams;

j)

šā pielikuma I daļas 2. punktā minētais k) un m) nosacījums nav piemērojams;

k)

Lupinus spp. šķirnēs rūgto sēklu skaita procenti nepārsniedz 1 %.

III.   KOMERCIĀLĀS SĒKLAS

Ievērojot turpmāk minētos noteikumus, šā pielikuma I daļas 2. un 3. punktā paredzētos nosacījumus piemēro komerciālām sēklām.

1.

Svara procentuālos īpatsvarus, kas noteikti šā pielikuma I daļas 2. punkta A apakšpunktā minētās tabulas 5. un 6. slejā, palielina par 1 %.

2.

Poa annua maksimālo kopējo citu Poa sugu sēklu daudzumu 10 % apmērā no sēklu svara neuzskata par piemaisījumu.

3.

Poa spp., izņemot Poa annua, maksimālo kopējo citu Poa sugu sēklu daudzumu 3 % apmērā no sēklu svara neuzskata par piemaisījumu.

4.

Hedisarum coronarium maksimālo kopējo Melilotus spp. sēklu daudzumu 1 % apmērā no sēklu svara neuzskata par piemaisījumu.

5.

Šā pielikuma I daļas 2. punktā minētais d) nosacījums nav piemērojams Lotus corniculatus.

6.

Lupinus spp.:

a)

minimālā analītiskā tīrība ir 97 % no svara;

b)

citas krāsas Lupinus spp. sēklu procentuālais īpatsvars no sēklu skaita nepārsniedz:

rūgtajām lupīnām

4 %

citām Lupinus spp., izņemot rūgtās lupīnas

2 %

7.

Vicia spp. maksimālo Vicia pannonica, Vicia villiosa kopējo īpatsvaru 6 % no svara vai citu kultivētu sugu sēklu klātbūtni citā attiecīgā sugā neuzskata par piemaisījumu.

8.

Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa minimālā analītiskā tīrība ir 97 % no svara.

III PIELIKUMS

PARTIJU UN PARAUGU SVARS

Suga

Partijas maksimālais svars

(tonnās)

No partijas iegūstamā parauga minimālais svars

(gramos)

Parauga svars, lai noteiktu skaitu, kas paredzēts II pielikuma I daļas 2. panta A apakšpunkta 12. līdz 14. slejā un II pielikuma II daļas 2. punkta A apakšpunkta 3. līdz 7. slejā

(gramos)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

×Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × boucheanum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

augļi

10

1 000

300

sēklas

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1 000

1 000

Lupinus angustifolius

30

1 000

1 000

Lupinus luteus

30

1 000

1 000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

augļi

10

600

600

sēklas

10

400

400

Pisum sativum

30

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia faba

30

1 000

1 000

Vicia pannonica

30

1 000

1 000

Vicia sativa

30

1 000

1 000

Vicia villosa

30

1 000

1 000

Citas sugas

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

Maksimālo partijas svaru nepārsniedz vairāk kā par 5 %.

B   DAĻA

Direktīvas 66/402/EK I, II un III pielikumu aizstāj ar šādiem pielikumiem:

I PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KAS JĀIEVĒRO ATTIECĪBĀ UZ KULTŪRAUGIEM

1.   Iepriekšējie stādījumi laukā nav nesavienojami ar kultūraugu sugas un šķirnes sēklu ražošanu, un lauks ir pietiekami brīvs no tādiem augiem, kas ir saglabājušies no iepriekšējiem stādījumiem.

2.   Kultūraugi atbilst šādiem standartiem attiecībā uz attālumiem no tuvumā esošiem putekšņu avotiem, kā rezultātā var notikt nevēlama svešappute un, Sorghum spp. gadījumā, jo īpaši no Sorghum halepense:

Kultūraugs

Minimālais attālums

Phalaris canariensis, Secale cereale, izņemot hibrīdus:

bāzes sēklu ražošanai

300 m

sertificētu sēklu ražošanai

250 m

Sorghum spp.

300 m

xTriticosecale, pašapputes šķirnes

bāzes sēklu ražošanai

50 m

sertificētu sēklu ražošanai

20 m

Zea mays

200 m

Šos attālumus var neievērot, ja ir pietiekama aizsardzība pret nevēlamu svešapputi.

3.   Kultūraugam piemīt pietiekama šķirnes identitāte un šķirnes tīrība, vai attiecībā uz inbredlīnijas kultūraugu, pietiekama identitāte un tīrība attiecībā uz tās īpašībām. Hibrīdu šķirņu sēklu ražošanā iepriekš minētos noteikumus piemēro arī sastāvdaļu īpašībām, tai skaitā vīrišķajai sterilitātei vai auglības atjaunošanai.

Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale, izņemot hibrīdus, Sorghum spp. un Zea mays kultūraugi jo īpaši atbilst šādiem citiem standartiem vai nosacījumiem:

A.

Oryza sativa :

to augu skaits, kas atpazīstami kā acīmredzami savvaļas augi vai sarkano graudu augi, nepārsniedz

0 bāzes sēklu ražošanai,

vienu uz 50 m2 sertificētu sēklu ražošanai.

B.

Phalaris canariensis, Secale cereale, izņemot hibrīdus:

kultūraugu sugu, kas atpazīstamas kā acīmredzami nepiederoši šķirnei, skaits nepārsniedz

vienu uz 30 m2 bāzes sēklu ražošanai,

vienu uz 10 m2 sertificētu sēklu ražošanai.

C.

Sorghum spp.:

a)

Sorghum sugām piederošu augu, kuri nepieder labības augu sugām vai augiem, kas atpazīstami kā acīmredzami neatbilstoši inbredlīnijai vai dzimuma komponentam, skaita procentuālais daudzums nepārsniedz:

aa)

bāzes sēklu ražošanai:

i)

ziedēšanas laikā 0,1 %,

ii)

gatavības laikā 0,1 %;

bb)

sertificētu sēklu ražošanai:

i)

vīrišķo augu, kas kaisa ziedputekšņus laikā, kad sievišķajiem augiem attīstījušies drīksnas pavedieni 0,1 %,

ii)

sievišķo augu:

ziedēšanas laikā 0,3 %,

gatavības laikā 0,1 %;

b)

hibrīdo šķirņu sertificētu sēklu ražošanā ievēro šādus citus standartus vai nosacījumus:

aa)

vīrišķie augi kaisa pietiekamu daudzumu ziedputekšņu laikā, kad sievišķajiem augiem attīstījušies drīksnas pavedieni;

bb)

kad sievišķajiem augiem attīstījušies drīksnas pavedieni, tā dzimuma komponenta augu, kas kaisījuši vai kaisa ziedputekšņus, procentuālais daudzums nepārsniedz 0,1 %;

c)

Sorghum spp. brīvi apputeksnētu šķirņu vai sintētisko šķirņu kultūras atbilst šādiem standartiem: kultūraugu sugu, kas atpazīstamas kā acīmredzami nepiederoši šķirnei, skaits nepārsniedz:

vienu uz 30 m2 bāzes sēklu ražošanai,

vienu uz 10 m2 sertificētu sēklu ražošanai.

D.

Zea mays :

a)

procentuālais daudzums pēc augu skaita, kas atpazīstami kā acīmredzami nepiederoši šķirnei, inbredlīnijai vai komponentam, nepārsniedz:

aa)

bāzes sēklu ražošanai:

i)

inbredlīnijām 0,1 %,

ii)

vienkāršam hibrīdam, katram komponentam 0,1 %,

iii)

brīvi apputeksnētām šķirnēm 0,5 %;

bb)

sertificētu sēklu ražošanai:

i)

hibrīdšķirņu komponentam:

inbredlīnijām 0,2 %,

vienkāršam hibrīdam 0,2 %,

brīvi apputeksnētai šķirnei 1,0 %,

ii)

brīvi apputeksnētām šķirnēm 1,0 %;

b)

hibrīdo šķirņu sēklu ražošanā ievēro šādus citus standartus vai nosacījumus:

aa)

vīrišķā komponenta augi kaisa pietiekamu daudzumu ziedputekšņu sievišķā komponenta augu ziedēšanas laikā;

bb)

vajadzības gadījumā veic kastrāciju;

cc)

kad vismaz 5 % sievišķo augu ir attīstījušies drīksnas pavedieni, sievišķā komponenta augu, kas kaisījuši vai kaisa ziedputekšņus, procentuālais daudzums nepārsniedz:

1 % jebkurā oficiālā lauka pārbaudē un

2 % visās oficiālās lauka pārbaudēs kopā.

Uzskata, ka augi ir kaisījuši vai kaisa ziedputekšņus tad, ja uz 50 mm vai vairāk no skaras centrālās ass vai malām putekšnīcas ir iznākušas no apvalkiem un kaisījušas vai kaisa putekšņus.

4.   Secale cereale hibrīdi

a)

Kultūraugs atbilst šādiem standartiem attiecībā uz attālumiem no tuvumā esošiem putekšņu avotiem, kā rezultātā var notikt nevēlama svešappute.

Kultūraugs

Minimālais attālums

bāzes sēklu ražošanai

 

ja izmanto vīrišķo sterilitāti

1 000 m

ja neizmanto vīrišķo sterilitāti

600 m

sertificētu sēklu ražošanai

500 m

b)

Kultūraugam piemīt pietiekama identitāte un tīrība attiecībā uz komponentu rādītājiem, kā arī attiecībā uz vīrišķo sterilitāti.

Kultūraugs jo īpaši atbilst šādiem citiem standartiem vai nosacījumiem:

i)

to augu skaits kultūrauga sugā, kas atzīstami par acīmredzami nepiederošiem komponentam, nepārsniedz:

vienu uz 30 m2 bāzes sēklu ražošanai,

vienu uz 10 m2 sertificētu sēklu ražošanai; šis standarts attiecināms tikai uz sievišķajiem komponentiem oficiālās lauka pārbaudēs;

ii)

ja vīrišķo sterilitāti izmanto attiecībā uz bāzes sēklām, vīrišķās sterilitātes komponents ir vismaz 98 %.

c)

Vajadzības gadījumā sertificētas sēklas ražo sievišķās un vīrišķās sterilitātes komponentu jauktās kultūrās, kur vīrišķais komponents atjauno vīrišķās reproduktīvās spējas.

5.   Kultūraugi sertificētu Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta un pašapputes xTriticosecale hibrīdu sēklu ražošanai

a)

Kultūraugs atbilst šādiem standartiem attiecībā uz attālumiem no tuvumā esošiem putekšņu avotiem, kā rezultātā var notikt nevēlama svešappute:

sievišķās sastāvdaļas minimālais attālums no jebkuras citas tās pašas sugas šķirnes, izņemot vīrišķās sastāvdaļas kultūraugu, ir 25 m,

šo attālumu drīkst neievērot, ja ir pietiekama aizsardzība pret nevēlamu svešapputi.

b)

Kultūraugam piemīt pietiekama identitāte un tīrība attiecībā uz sastāvdaļu īpašībām.

Ja sēklas ražo, izmantojot ķīmisku hibridizācijas aģentu, kultūraugs atbilst šādiem citiem standartiem vai nosacījumiem:

i)

katras sastāvdaļas minimālā šķirnes tīrība ir šāda:

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum un Triticum spelta 99,7 %,

pašapputes xTriticosecale 99,0 %;

ii)

minimālajai hibriditātei ir jābūt 95 %. Procentuālo hibriditāti novērtē saskaņā ar pašreizējām starptautiskajām metodēm tiktāl, cik šādas metodes pastāv. Gadījumos, kad hibriditāti nosaka sēklu kontrolpārbaudēs pirms sertificēšanas, nav nepieciešams veikt hibriditātes noteikšanu pārbaudē uz lauka.

6.   Pēc iespējas ierobežo tādu kaitīgu organismu klātbūtni, kuri mazina sēklu lietderību, jo īpaši Ustilaginaceae.

7.   Atbilstību iepriekš minētajiem citiem standartiem vai nosacījumiem attiecībā uz bāzes sēklām pārbauda oficiālās pārbaudēs uz lauka un attiecībā uz sertificētām sēklām, oficiālās pārbaudēs uz lauka vai arī pārbaudēs, ko veic oficiālā uzraudzībā.

Minētās lauka pārbaudes veic saskaņā ar šādiem nosacījumiem.

A.

Kultūrauga stāvoklis un attīstības stadija ļauj veikt attiecīgu pārbaudi.

B.

Lauka pārbaužu skaits ir vismaz:

a)

attiecībā uz Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale – viena;

b)

attiecībā uz Sorghum spp. un Zea mays ziedēšanas laikā:

aa)

brīvi apputeksnētām šķirnēm – viena,

bb)

inbredlīnijām vai hibrīdiem – trīs.

Kad kultūraugus stāda pēc Sorghum spp. un Zea mays kultūraugiem iepriekšējā vai tajā pašā gadā, veic vismaz vienu īpašu lauka pārbaudi, lai pārbaudītu atbilstību šā pielikuma 1. punktā minētajiem noteikumiem.

C.

Ar attiecīgām metodēm nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu nolūkā pārbaudīt atbilstību šā pielikuma noteikumiem.

II PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KAS JĀIEVĒRO ATTIECĪBĀ UZ SĒKLĀM

1.   Sēklām piemīt pietiekama šķirnes identitāte un tīrība, vai inbredlīnijas sēklām, pietiekama identitāte un tīrība attiecībā uz to īpašībām. Šķirņu hibrīdu sēklām iepriekš minētos noteikumus piemēro arī sastāvdaļu īpašībām.

Turpmāk minēto sugu sēklas jo īpaši atbilst šādiem citiem standartiem vai nosacījumiem.

A.

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, visos gadījumos izņemot hibrīdus:

Kategorija

Minimālā šķirnes tīrība

(%)

Bāzes sēklas

99,9

Sertificētas pirmās paaudzes sēklas

99,7

Sertificētas otrās paaudzes sēklas

99,0

Minimālo šķirnes tīrību pārbauda galvenokārt pārbaudēs uz lauka, ko veic saskaņā ar I pielikumā minētajiem nosacījumiem.

B.

xTriticosecale pašapputes šķirnes, izņemot hibrīdus:

Kategorija

Minimālā šķirnes tīrība

(%)

Bāzes sēklas

99,7

Sertificētas pirmās paaudzes sēklas

99,0

Sertificētas otrās paaudzes sēklas

98,0

Minimālo šķirnes tīrību pārbauda galvenokārt pārbaudēs uz lauka, ko veic saskaņā ar I pielikumā minētajiem nosacījumiem.

C.

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta un pašapputes xTriticosecale hibrīdi

Sertificētu sēklu kategorijas sēklu minimālā šķirnes tīrība ir 90 %. To pārbauda īpašos pēckontroles testos atbilstīgam paraugu īpatsvaram.

D.

Sorghum spp. un Zea mays

Ja sertificētu hibrīdšķirņu sēklu ražošanai ir izmantots sievišķi vīrišķais sterilais komponents un vīrišķais komponents, kas neatjauno vīrišķo auglību, sēklas ražo:

vai nu sajaucot sēklu partijas attiecībā, kas nepieciešama šķirnei, izmantojot, no vienas puses, sievišķi vīrišķo sterilo komponentu un, no otras puses, sievišķi vīrišķo auglīgo komponentu,

vai izaudzējot sievišķi vīrišķo sterilo komponentu un sievišķi vīrišķo auglīgo komponentu attiecībā, kas nepieciešama šķirnei. Šo komponentu attiecību pārbauda lauka pārbaudēs, ko veic saskaņā ar I pielikumā minētajiem nosacījumiem.

E.

Secale cereale hibrīdi

Sēklas neapstiprina kā sertificētas, ja pienācīgi nav ņemti vērā oficiālo pēckontroles testu rezultāti, kas veikti bāzes sēklu paraugiem, kuri ņemti oficiāli un novēroti to sēklu augšanas periodā, kas reģistrētas sertifikācijai kā sertificētas sēklas, lai noskaidrotu, vai bāzes sēklas atbilda šajā direktīvā noteiktajām prasībām bāzes sēklām attiecībā uz komponentu rādītājiem un tīrību, kā arī attiecībā uz vīrišķo sterilitāti.

2.   Sēklas atbilst šādiem citiem standartiem vai nosacījumiem attiecībā uz dīgtspēju, analītisko tīrību un citu augu sugu sēklu saturu:

A.

Tabula.

Suga un kategorija

Minimālā dīgtspēja

(% no tīrām sēklām)

Minimālā analītiskā tīrība

(% no svara)

Maksimālais saturs pēc citu augu sugu sēklu, ieskaitot sarkano Oryza sativa sēklu, skaita paraugā ar svaru, kas norādīts III pielikuma 4. ailē

(katrā ailē kopā)

Citas augu sugas a)

Oryza sativa sarkanās sēklas

Citas graudaugu sugas

Citas augu sugas, izņemot graudaugus

Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bāzes sēklas

85

99

4

 

1 b)

3

0 c)

1

 

sertificētas sēklas, pirmā un otrā paaudze

85 d)

98

10

 

7

7

0 c)

3

 

Avena nuda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bāzes sēklas

75

99

4

 

1 b)

3

0 c)

1

 

sertificētas sēklas, pirmā un otrā paaudze

75 d)

98

10

 

7

7

0 c)

3

 

Oryza sativa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bāzes sēklas

80

98

4

1

 

 

 

 

1

sertificētas sēklas, pirmā paaudze

80

98

10

3

 

 

 

 

3

sertificētas sēklas, otrā paaudze

80

98

15

5

 

 

 

 

3

Secale cereale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bāzes sēklas

85

98

4

 

1 b)

3

0 c)

1

 

sertificētas sēklas

85

98

10

 

7

7

0 c)

3

 

Phalaris canariensis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bāzes sēklas

75

98

4

 

1 b)

 

0 c)

 

 

sertificētas sēklas

75

98

10

 

5

 

0 c)

 

 

Sorghum spp.

80

98

0

 

 

 

 

 

 

xTriticosecale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bāzes sēklas

80

98

4

 

1 b)

3

0 c)

1

 

sertificētas sēklas, pirmā un otrā paaudze

80

98

10

 

7

7

0 c)

3

 

Zea mays

90

98

0

 

 

 

 

 

 

B.

Citi standarti vai nosacījumi, ko piemēro, ja uz tiem ir atsauce tabulā šā pielikuma 2. iedaļas A. punktā:

a)

maksimālais sēklu saturs, kas ir noteikts 4. ailē, attiecas arī uz 5. līdz 10. ailē minēto sugu sēklām;

b)

otro sēklu neuzskata par piemaisījumu, ja tāda paša svara otrais paraugs nesatur nekādas citu graudaugu sugu sēklas;

c)

vienas Avena fatua, Avena sterilis vai Lolium temulentum sēklas klātbūtni noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā paraugā ar divreiz lielāku svaru nav nevienas šādu sugu sēklas;

d)

attiecībā uz Hordeum vulgare (miežu) šķirnēm prasītais tīro sēklu minimālās dīgtspējas rādītājs ir samazināts līdz 75 %. Oficiālajā etiķetē ir ietverti vārdi “minimālā dīgtspēja – 75 %”.

3.   Pēc iespējas ierobežo tādu kaitīgu organismu klātbūtni, kuri mazina sēklu lietderību.

Minētās sēklas, jo īpaši attiecībā uz Claviceps purpurea (maksimālais sklerociju vai sklerociju fragmentu skaits paraugā, kura svars ir norādīts III pielikuma 3. ailē), atbilst šādiem standartiem.

Kategorija

Claviceps purpurea

Graudaugi, izņemot Secale cereale hibrīdus:

 

bāzes sēklas

1

sertificētas sēklas

3

Secale cereale hibrīdi

 

bāzes sēklas

1

sertificētas sēklas

4 (1)

III PIELIKUMS

PARTIJU UN PARAUGU SVARS

Suga

Partijas maksimālais svars

(tonnās)

No partijas iegūstamā parauga minimālais svars

(gramos)

Parauga svars noteikšanai pēc skaita, kas paredzēts II pielikuma 2. iedaļas A. punkta 4. līdz 10. ailē un III pielikuma 3. iedaļā

(gramos)

1

2

3

4

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale

30

1 000

500

Phalaris canariensis

10

400

200

Oryza sativa

30

500

500

Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

30

1 000

900

Sorghum sudanense

10

1 000

900

Zea mays, inbredlīniju bāzes sēklas

40

250

250

Zea mays, bāzes sēklas, izņemot inbredlīnijas; sertificētas sēklas

40

1 000

1 000

Maksimālo partijas svaru nepārsniedz vairāk kā par 5 %.

C   DAĻA

Direktīvas 2002/55/EEK I un III pielikumu groza šādi.

1.

Direktīvas II pielikuma 3. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“c)

Citi standarti vai nosacījumi, ko piemēro, ja uz tiem ir atsauce tabulā a) apakšpunktā:

attiecībā uz Zea mays (saldā kukurūza – kategorija “īpaši salda”) šķirnēm prasītais tīro sēklu minimālās dīgtspējas rādītājs ir samazināts līdz 80 %. Oficiālajā etiķetē vai piegādātāja etiķetē vajadzības gadījumā ir ietverti vārdi “minimālā dīgtspēja – 80 %”.”

2.

Direktīvas III pielikuma 1. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj šādiem apakšpunktiem:

“a)

Phaseolus vulgaris, Pisum sativum un Vicia faba sēklas, 30 tonnas;

b)

sēklas, kuru izmērs nav mazāks par kviešu graudu, izņemot Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum un Vicia faba, 20 tonnas;”.

D   DAĻA

Direktīvas 2002/57/EK I, II un III pielikumu aizstāj ar šādiem pielikumiem:

I PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KAS JĀIEVĒRO ATTIECĪBĀ UZ KULTŪRAUGIEM

1.   Iepriekšējie sējumi laukā nav nesavienojami ar kultūrauga sugu un šķirņu sēklu ražošanu, un lauks ir pietiekami brīvs no tādiem augiem, kas ir saglabājušies no iepriekšējiem sējumiem.

Attiecībā uz Brassica napus hibrīdiem kultūraugu audzē audzēšanas laukā, kur piecus gadus nav audzēti Brassicaceae (krustziežu dzimtas) augi.

2.   Kultūraugs atbilst šādiem standartiem attiecībā uz attālumiem no tuvumā esošiem putekšņu avotiem, kā rezultātā var notikt nevēlama svešappute.

Kultūraugs

Minimālais attālums

Brassica spp., izņemot Brassica napus, Cannabis sativa, izņemot vienmāju Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., izņemot Gossypium hirsutum un/vai Gossypium barbadense hibrīdus, Sinapis alba:

 

bāzes sēklu ražošanai

400 m

sertificētu sēklu ražošanai

200 m

Brassica napus:

 

šķirņu bāzes sēklu ražošanai, kas nav hibrīdi

200 m

hibrīdu bāzes sēklu ražošanai

500 m

šķirņu sertificētu sēklu ražošanai, kas nav hibrīdi

100 m

hibrīdu sertificētu sēklu ražošanai

300 m

Cannabis sativa, vienmāju Cannabis sativa:

 

bāzes sēklu ražošanai

5 000 m

sertificētu sēklu ražošanai

1 000 m

Helianthus annuus:

 

hibrīdu bāzes sēklu ražošanai

1 500 m

šķirņu bāzes sēklu ražošanai, izņemot hibrīdus

750 m

sertificētu sēklu ražošanai

500 m

Gossypium hirsutum un/vai Gossypium barbadense:

 

Gossypium hirsutum vecākauga līniju bāzes sēklu ražošanai

100 m

Gossypium barbadense vecākauga līniju bāzes sēklu ražošanai

200 m

Gossypium hirsutum šķirņu, kas nav hibrīdi, un vienas sugas hibrīdu sertificētu sēklu ražošanai, kas ražotas, neizmantojot citoplazmatisko vīrišķo sterilitāti (CVS)

30 m

Gossypium hirsutum vienas sugas hibrīdu sertificētu sēklu ražošanai, kas ražotas, izmantojot CVS

800 m

Gossypium barbadense šķirņu, kas nav hibrīdi, un vienas sugas hibrīdu sertificētu sēklu ražošanai, kas ražotas, neizmantojot CVS

150 m

Gossypium barbadense vienas sugas hibrīdu sertificētu sēklu ražošanai, kas ražotas, izmantojot CVS

800 m

Gossypium hirsutum un Gossypium barbadense stabilu starpsugu hibrīdu bāzes sēklu ražošanai

200 m

Gossypium hirsutum un Gossypium barbadense stabilu starpsugu hibrīdu un hibrīdu, kas ražoti, neizmantojot CVS, sertificētu sēklu ražošanai

150 m

Gossypium hirsutum un Gossypium barbadense hibrīdu sertificētu sēklu ražošanai, kas ražotas, izmantojot CVS

800 m

Šos attālumus var neievērot, ja ir pietiekama aizsardzība pret nevēlamu svešapputi.

3.   Kultūraugam piemīt pietiekama šķirnes identitāte un šķirnes tīrība, vai attiecībā uz inbredlīnijas kultūraugu, pietiekama identitāte un tīrība attiecībā uz tās īpašībām.

Hibrīdšķirņu sēklu ražošanā iepriekš minētos noteikumus piemēro arī komponentu īpašībām, tostarp vīrišķajai sterilitātei vai auglības atjaunošanai.

Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. kultūraugi un Helianthus annuus un Brassica napus hibrīdi jo īpaši atbilst šādiem citiem standartiem vai nosacījumiem:

A.

Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi un Gossypium spp., izņemot hibrīdus:

to sugas kultūraugu skaits, kas atpazīstami kā acīmredzami nepiederoši šķirnei, nepārsniedz

vienu uz 30 m2 bāzes sēklu ražošanai,

vienu uz 10 m2 sertificētu sēklu ražošanai.

B.

Helianthus annuus hibrīdi:

a)

augu skaita procentuālais daudzums, ko atpazīst kā acīmredzami nepiederošu inbredlīnijai vai komponentam, nepārsniedz:

aa)

bāzes sēklu ražošanai:

 

i)

inbredlīnijas

0,2 %

ii)

vienkāršie hibrīdi:

 

vīrišķais vecākaugs, augi, kas izkaisījuši ziedputekšņus laikā, kad 2 % vai lielākam daudzumam sievišķo augu ir apputeksnēties spējīgi ziedi

0,2 %

sievišķais vecākaugs

0,5 %

bb)

sertificētu sēklu ražošanai:

 

vīrišķais komponents, augi, kas izkaisījuši ziedputekšņus laikā, kad 5 % vai lielākam daudzumam sievišķo augu ir apputeksnēties spējīgi ziedi

0,5 %

sievišķais komponents

1,0 %

b)

hibrīdo šķirņu sēklu ražošanā ievēro šādus citus standartus vai nosacījumus:

aa)

vīrišķā komponenta augi kaisa pietiekamu daudzumu ziedputekšņu sievišķā komponenta augu ziedēšanas laikā;

bb)

kad sievišķā komponenta augiem ir attīstījušies drīksnas pavedieni, sievišķā komponenta augu skaita procentuālais daudzums, kas ir kaisījuši vai kaisa ziedputekšņus, nepārsniedz 0,5 %;

cc)

bāzes sēklu ražošanai kopējais sievišķā komponenta augu skaita procentuālais daudzums, ko atpazīst kā acīmredzami nepiederošu komponentam un kas ir kaisījuši vai kaisa ziedputekšņus, nepārsniedz 0,5 %;

dd)

ja nav iespējams ievērot II pielikuma I daļas 2. punktā paredzēto nosacījumu, ievēro šādus nosacījumus: vīrišķi sterilo komponentu izmanto, lai iegūtu sertificētas sēklas, izmantojot vīrišķo komponentu, kas satur īpašu atjaunojošo līniju vai līnijas, lai vismaz viena trešdaļa no augiem, kuri izaudzēti no iegūtā hibrīda, dotu ziedputekšņus, kas būtu pieņemami visos aspektos.

C.

Brassica napus hibrīdi, kurus iegūst, izmantojot vīrišķo sterilitāti:

a)

augu skaita procentuālais daudzums, ko atpazīst kā acīmredzami nepiederošu inbredlīnijai vai komponentam, nepārsniedz:

aa)   

bāzes sēklu ražošanai

i)

inbredlīnijas

0,1 %

ii)   

vienkāršie hibrīdi:

vīrišķais komponents

0,1 %

sievišķais komponents

0,2 %

bb)   

sertificētu sēklu ražošanai

vīrišķais komponents

0,3 %

sievišķais komponents

1,0 %

b)

vīrišķā sterilitāte ir vismaz 99 % bāzes sēklu ražošanai un 98 % sertificētu sēklu ražošanai. Vīrišķās sterilitātes līmeni novērtē, pārliecinoties, ka ziedos nav auglīgu putekšnīcu.

D.

Gossypium hirsutum un Gossypium barbadense hibrīdi:

a)

kultūraugos Gossypium hirsutum un Gossypium barbadense vecākauga līniju bāzes sēklu iegūšanai gan sievišķā, gan vīrišķā vecākauga līnijas minimālā šķirnes tīrība ir 99,8 %, ja 5 % vai lielākam daudzumam sēklaugu ir apputeksnēties spējīgi ziedi. Sēklas ražojošā vecākauga līnijas vīrišķās sterilitātes līmeni novērtē, pārliecinoties, vai ziedos ir sterilas putekšnīcas, un tas ir ne mazāks par 99,9 %;

b)

kultūraugos Gossypium hirsutum un/vai Gossypium barbadense hibrīdšķirņu sertificētu sēklu iegūšanai gan sēklas ražojošā vecākauga līnijas, gan ziedputekšņu vecākauga līnijas minimālā šķirnes tīrība ir 99,5 %, ja 5 % vai lielākam daudzumam sēklaugu ir apputeksnēties spējīgi ziedi. Sēklas ražojošā vecākauga līnijas vīrišķās sterilitātes līmeni novērtē, pārliecinoties, vai ziedos ir sterilas putekšnīcas, un tas ir ne mazāks par 99,7 %.

4.   Pēc iespējas ierobežo tādu kaitīgu organismu klātbūtni, kuri mazina sēklu lietderību. Glycine max gadījumā šis nosacījums ir īpaši piemērojams organismiem Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora un var. sojae, Phialophora gregata un Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5.   Atbilstību iepriekš minētajiem citiem standartiem vai nosacījumiem attiecībā uz bāzes sēklām pārbauda oficiālās pārbaudēs uz lauka un attiecībā uz sertificētām sēklām, oficiālās pārbaudēs uz lauka vai arī pārbaudēs, ko veic oficiālā uzraudzībā. Minētās lauka pārbaudes veic saskaņā ar šādiem nosacījumiem.

A.

Kultūrauga stāvoklis un attīstības stadija ļauj veikt attiecīgu pārbaudi.

B.

Visiem kultūraugiem, izņemot Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum un Gossypium barbadense hibrīdu kultūraugus, veic vismaz vienu lauka pārbaudi.

Attiecībā uz Helianthus annuus hibrīdiem veic vismaz divas lauka pārbaudes.

Attiecībā uz Brassica napus hibrīdiem veic vismaz trīs lauka pārbaudes. Pirmo pārbaudi veic pirms ziedēšanas perioda sākuma, otro – ziedēšanas perioda sākumā, bet trešo – ziedēšanas perioda beigās.

Attiecībā uz Gossypium hirsutum un/vai Gossypium barbadense hibrīdiem veic vismaz trīs lauka pārbaudes. Pirmo pārbaudi veic ziedēšanas perioda sākumā, otro – pirms ziedēšanas perioda beigām un trešo – vajadzības gadījumā ziedēšanas perioda beigās pēc vecākaugu ziedputekšņu atdalīšanas.

C.

Ar attiecīgām metodēm nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu, lai pārbaudītu atbilstību šā pielikuma noteikumiem.

II PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KAS JĀIEVĒRO ATTIECĪBĀ UZ SĒKLĀM

I.   BĀZES SĒKLAS UN SERTIFICĒTAS SĒKLAS

1.   Sēklām piemīt pietiekama šķirnes identitāte un šķirnes tīrība. Turpmāk minēto sugu sēklas jo īpaši atbilst šādiem citiem standartiem vai nosacījumiem:

Suga un kategorija

Minimālā šķirnes tīrība

(%)

Arachis hypogaea:

 

bāzes sēklas

99,7

sertificētas sēklas

99,5

Brassica napus, izņemot hibrīdus, izņemot tikai rupjai lopbarībai paredzētās šķirnes, Brassica rapa, izņemot tikai rupjai lopbarībai paredzētās šķirnes

 

bāzes sēklas

99,9

sertificētas sēklas

99,7

Brassica napus ssp., izņemot hibrīdus, tikai rupjai lopbarībai paredzētās šķirnes, Brassica rapa, tikai rupjai lopbarībai paredzētās šķirnes, Helianthus annuus, izņemot hibrīdās šķirnes, to skaitā to komponentus, Sinapis alba:

 

bāzes sēklas

99,7

sertificētas sēklas

99,0

Glycine max:

 

bāzes sēklas

99,5

sertificētas sēklas

99,0

Linum usitatissimum:

 

bāzes sēklas

99,7

sertificētas sēklas, pirmā paaudze

98,0

sertificētas sēklas, otrā un trešā paaudze

97,5

Papaver somniferum:

 

bāzes sēklas

99,0

sertificētas sēklas

98,0

Minimālo šķirnes tīrību pārbauda galvenokārt lauka pārbaudēs, ko veic saskaņā ar I pielikumā minētajiem nosacījumiem.

2.   Attiecībā uz Brassica napus hibrīdiem, kurus iegūst, izmantojot vīrišķo sterilitāti, sēklas atbilst a) līdz d) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un standartiem.

a)

Sēklām piemīt pietiekama identitāte un tīrība attiecībā uz to komponentu šķirņu pazīmēm, tostarp vīrišķo sterilitāti vai auglības atjaunošanu.

b)

Sēklu minimālā šķirnes tīrība ir šāda:

bāzes sēklas, sievišķais komponents

99,0 %

bāzes sēklas, vīrišķais komponents

99,9 %

sertificētas sēklas

90,0 %

c)

Sēklas sertificē kā sertificētas sēklas tikai tad, ja ir pienācīgi ievēroti oficiālo zemes gabalu pēcpārbaužu rezultāti oficiāli ņemtiem bāzes sēklu paraugiem, kas veiktas to sēklu augšanas periodā, kuras reģistrē sertificēšanai kā sertificētas sēklas, lai pārliecinātos, vai bāzes sēklas atbilst prasībām, kas tām izvirzītas attiecībā uz identitāti un komponentu īpašībām, tostarp vīrišķo sterilitāti, un standartiem attiecībā uz b) apakšpunktā noteikto bāzes sēklu minimālo šķirnes tīrību.

Attiecībā uz hibrīdu bāzes sēklām šķirnes tīrību var novērtēt ar attiecīgo bioķīmisko metožu palīdzību.

d)

To, vai ir ievēroti standarti attiecībā uz b) apakšpunktā noteikto hibrīdu sertificēto sēklu minimālo šķirnes tīrību, kontrolē, veicot oficiālas pēcpārbaudes attiecīgam daudzumam oficiāli ņemtu paraugu. Drīkst izmantot attiecīgās bioķīmiskās metodes.

3.   Ja nav iespējams izpildīt I pielikuma 3. B. b) dd) punktā minētos nosacījumu, ievēro šādu nosacījumu: ja sertificētu Helianthus annuus hibrīdu sēklu ražošanai izmanto sievišķi vīrišķi sterilo komponentu un vīrišķo komponentu, kas neatjauno vīrišķo auglību, sēklas, kas iegūtas no vīrišķi sterilā vecākauga, sajauc ar sēklām, kas iegūtas no pilnīgi auglīga vecākauga. Vīrišķi sterila vecākauga sēklu attiecība pret vīrišķi auglīgu vecākaugu nav lielāka kā divi pret vienu.

4.   Sēklas atbilst šādiem citiem standartiem vai nosacījumiem attiecībā uz dīgtspēju, analītisko tīrību un citu augu sugu, to skaitā Orobanche spp., sēklu saturu.

A.

Tabula.

Suga un kategorija

Minimālā dīgtspēja

(% no tīrām sēklām)

Analītiskā tīrība

Maksimālais saturs pēc citu augu sugu sēklu skaita paraugā ar svaru, kas norādīts III pielikuma 4. ailē

(katrā ailē kopā)

Nosacījumi attiecībā uz Orobanche sēklām

Minimālā analītiskā tīrība

(% no svara)

Maksimālais citu augu sugu sēklu saturs

(% no svara)

Citas augu sugas a)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Avena fatua, Avena sterilis

Rumex spp. izņemot Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

5

0

0 c)

 

 

 

 

 

Brassica spp.

bāzes sēklas

85

98

0,3

0

0 c) d)

10

2

 

 

 

sertificētas sēklas

85

98

0,3

0

0 c) d)

10

5

 

 

 

Cannabis sativa

75

98

30 b)

0

0 c)

 

 

 

 

e)

Carthamus tinctorius

75

98

5

0

0 c)

 

 

 

 

e)

Carum carvi

70

97

25 b)

0

0 c) d)

10

 

3

 

 

Glycine max

80

98

5

0

0 c)

 

 

 

 

 

Gossypium spp.

80

98

15

0

0 c)

 

 

 

 

 

Helianthus annuus

85

98

5

0

0 c)

 

 

 

 

 

Linum usitatissimum:

šķiedras lini

92

99

15

0

0 c) d)

 

 

4

2

 

eļļas lini

85

99

15

0

0 c) d)

 

 

4

2

 

Papaver somniferum

80

98

25 b)

0

0 c) d)

 

 

 

 

 

Sinapis alba:

bāzes sēklas

85

98

0,3

0

0 c) d)

10

2

 

 

 

sertificētas sēklas

85

98

0,3

0

0 c) d)

10

5

 

 

 

B.

Citi standarti vai nosacījumi, ko piemēro, ja uz tiem ir atsauce tabulā šā pielikuma I daļas 4. punkta A apakšpunktā:

a)

maksimālais sēklu saturs, kas noteikts 5. ailē, attiecas arī uz 6. līdz 11. ailē minēto sugu sēklām;

b)

citu augu sugu sēklām kopējais saturs pēc skaita nav jānosaka, ja vien nav šaubu par 5. ailē minēto nosacījumu ievērošanu;

c)

Cuscuta spp. sēklas pēc skaita nav jānosaka, ja vien nav šaubu par 7. ailē minēto nosacījumu ievērošanu;

d)

vienas Cuscuta spp. sēklas klātbūtni noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā tāda paša svara paraugā nav nevienas Cuscuta spp. sēklas;

e)

sēklās nav Orobanche spp.; tomēr vienas Orobanche spp. sēklas klātbūtni 100 g smagā paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā 200 g smagā paraugā nav nevienas Orobanche spp. sēklas.

5.   Pēc iespējas ierobežo tādu kaitīgu organismu klātbūtni, kuri mazina sēklu lietderību. Sēklas jo īpaši atbilst šādiem citiem standartiem vai nosacījumiem:

A.

Tabula.

Suga

Kaitīgie organismi

Maksimālais procentuālais daudzums pēc sēklu skaita, kas piesārņots ar kaitīgiem organismiem

(katrā ailē kopā)

Sclerotinia sclerotiorum (maksimālais sklerociju skaits vai sklerociju daļas tāda svara paraugā, kas norādīts III pielikuma 4. ailē)

Botrytis spp.

Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp.

Platyedra gossypiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

 

 

 

10 b)

Brassica rapa

 

 

 

5 b)

Cannabis sativa

5

 

 

 

Gossypium spp.

 

 

1

 

Helianthus annuus

5

 

 

10 b)

Linum usitatissimum

5

5 a)

 

 

Sinapis alba

 

 

 

5 b)

B.

Citi standarti vai nosacījumi, ko piemēro, ja uz tiem ir atsauce tabulā šā pielikuma I daļas 5. punkta A apakšpunktā:

a)

Linum usitatissimum – šķiedras liniem maksimālais procentuālais daudzums pēc sēklu skaita, kas piesārņots ar Phoma exigua var. linicola, nav lielāks par vienu;

b)

Sclerotinia sclerotiorum sklerocijas vai sklerocijas daļas pēc skaita nav jānosaka, ja nav šaubu par šīs tabulas 5. ailē minēto nosacījumu ievērošanu.

C.

Īpaši standarti vai citi nosacījumi, ko piemēro Glycine max:

a)

attiecībā uz Pseudomonas syringae pv. glycinea maksimālais apakšparaugu skaits 5 000 sēklu paraugā uz vienu partiju, kas ir sīkāk iedalīts 5 apakšparaugos, par kuriem ir konstatēts, ka tie ir piesārņoti ar minēto organismu, nav lielāks par 4;

ja visos piecos apakšparaugos ir identificētas aizdomīgas kolonijas, katram apakšparaugam var izmantot atbilstošas bioķīmiskās pārbaudes attiecībā uz aizdomīgajām kolonijām, kas nodalītas īpaši labvēlīgā vidē, iepriekš minēto standartu vai nosacījumu apstiprināšanai;

b)

attiecībā uz Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum maksimālais piesārņoto sēklu skaits nav lielāks par 15 %;

c)

procentuālais daudzums pēc inertā materiāla svara, kā noteikts saskaņā ar pašreizējām starptautiskajām testēšanas metodēm, nav lielāks par 0,3.

Saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru dalībvalstīm var atļaut neveikt pārbaudi attiecībā uz iepriekš minētajiem konkrētajiem standartiem vai nosacījumiem, ja vien, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, nav šaubu par šo standartu vai nosacījumu ievērošanu.

II.   KOMERCSĒKLAS

Izņemot 1. punktu, II pielikuma I iedaļā izklāstītos nosacījumus piemēro komercsēklām.

III PIELIKUMS

PARTIJU UN PARAUGU SVARS

Suga

Partijas maksimālais svars

(tonnās)

No partijas iegūstamā parauga minimālais svars

(gramos)

Parauga svars noteikšanai pēc skaita, kas paredzēts II pielikuma I iedaļas 4. punkta A apakšpunkta tabulas 5. līdz 11. ailē un II pielikuma I iedaļas 5. punkta A apakšpunkta tabulas 5. ailē

(gramos)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

30

1 000

1 000

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Brassica rapa

10

200

70

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Glycine max

30

1 000

1 000

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

1 000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Maksimālo partijas svaru nepārsniedz vairāk kā par 5 %.


(1)  Piecu sklerociju vai sklerociju fragmentu klātbūtne paraugā ar noteiktu svaru uzskatāma par standartiem atbilstošu, ja otrais paraugs ar tādu pašu svaru nesatur vairāk kā četras sklerocijas vai sklerociju fragmentus.


Augša