EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32009L0065

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK ( 2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 302, 17.11.2009., 32./96. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 213 - 277

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj

17.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 302/32


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/65/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 47. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 85/611/EEK (1985. gada 20. decembris) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (2) ir vairākkārt būtiski grozīta (3). Tā kā jāveic turpmāki grozījumi, skaidrības labad tā būtu jāpārstrādā.

(2)

Direktīva 85/611/EEK lielā mērā ir palīdzējusi attīstīt Eiropas ieguldījumu fondu nozari un veicinājusi tās panākumus. Tomēr, neraugoties uz uzlabojumiem, kas ieviesti kopš tās pieņemšanas, jo īpaši 2001. gadā, pamazām ir kļuvis skaidrs, ka PVKIU tiesiskais regulējums ir jāgroza, lai pielāgotu to 21. gadsimta finanšu tirgiem. Līdz ar Komisijas 2005. gada 12. jūlija Zaļo grāmatu par ES regulējuma uzlabošanu ieguldījumu fondiem sākās sabiedriskā apspriešana par to, kā Direktīvu 85/611/EK vajadzētu grozīt, lai risinātu šos jaunos uzdevumus. Pēc intensīvā apspriešanas procesa kopumā tika secināts, ka minētajā direktīvā vajadzīgi būtiski grozījumi.

(3)

Valstu tiesību akti, kas reglamentē kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, būtu jākoordinē, lai Kopienas līmenī tuvinātu konkurences nosacījumus starp šādiem uzņēmumiem, vienlaikus nodrošinot efektīvāku un vienotāku aizsardzību sertifikātu turētājiem. Šāda koordinācija ļauj vieglāk atcelt ierobežojumus PVKIU sertifikātu brīvai apritei Kopienā.

(4)

Ņemot vērā minētos mērķus, ir vēlams nodrošināt kopīgus pamatnoteikumus par dalībvalstīs nodibināto PVKIU darbības atļaušanu, uzraudzību, struktūru, darbību un informāciju, kas tiem jāpublicē.

(5)

Dalībvalstu tiesību aktu koordinācija būtu jāveic tikai attiecībā uz PVKIU, kas nav slēgta veida uzņēmumi un kas veic savu sertifikātu publisku tirdzniecību Kopienā. Vēlams atļaut, lai daļa no PVKIU ieguldījuma mērķa būtu ieguldījumi pietiekami likvīdos finanšu instrumentos, kas nav vērtspapīri. Finanšu instrumenti, ko var izmantot kā PVKIU portfeļa ieguldījumu aktīvus, būtu jāuzskaita šajā direktīvā. Ieguldījumu atlase portfelim ar indeksa palīdzību ir pārvaldīšanas metode.

(6)

Ja šīs direktīvas noteikums PVKIU nosaka veikt pasākumus, šo pienākumu vajadzētu saprast kā atsauci uz pārvaldības sabiedrību, ja PVKIU ir izveidots kā kopīgs fonds, kuru pārvalda pārvaldības sabiedrība, un ja šāds fonds nevar darboties patstāvīgi, jo tam pašam nav juridiskas personas statusa.

(7)

PVKIU sertifikātus uzskata par finanšu instrumentiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (4).

(8)

Pārvaldības sabiedrībai tās piederības dalībvalstī izsniegtajai atļaujai būtu jānodrošina ieguldītāju aizsardzība un pārvaldības sabiedrību maksātspēja, lai veicinātu finanšu sistēmas stabilitāti. Šajā direktīvā paredzētajai pieejai ir jānodrošina būtiskā saskaņošana, kāda vajadzīga un ir pietiekama, lai nodrošinātu pilnvarojuma un piesardzīgu uzraudzības sistēmu savstarpēju atzīšanu, dodot iespēju izsniegt vienotu atļauju, kas ir derīga visā Kopienā, un piemērot piederības dalībvalsts veiktu uzraudzību.

(9)

Lai nodrošinātu, ka pārvaldības sabiedrība spēj veikt pienākumus, kas saistīti ar tās darbību, un tādējādi nodrošināt savu stabilitāti, ir nepieciešams sākumkapitāls un pašu kapitāla papildu summa. Lai ņemtu vērā izmaiņas, jo īpaši attiecībā uz kapitālizdevumiem saistībā ar darbības risku Kopienā un citos starptautiskos forumos, šīs prasības, tostarp garantiju izmantošana, būtu jāpārskata.

(10)

Lai aizsargātu ieguldītājus, jāgarantē katras pārvaldības sabiedrības iekšējā pārraudzība, jo īpaši divu cilvēku vadības sistēmas un atbilstošu iekšējās kontroles mehānismu veidā.

(11)

Ņemot vērā piederības dalībvalsts uzraudzības principu, pārvaldības sabiedrībām, kas pilnvarotas savā piederības dalībvalstī, būtu jāatļauj sniegt pakalpojumus, attiecībā uz kuriem tās saņēmušas atļauju, visā Kopienā, izveidojot filiāles vai saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību.

(12)

Attiecībā uz kolektīvā ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanu (kopīgo ieguldījumu fondu vai ieguldījumu sabiedrību pārvaldīšana) atļaujā, kas izsniegta piederības dalībvalstī pilnvarotai pārvaldības sabiedrībai, būtu jāatļauj šai sabiedrībai uzņēmējās dalībvalstīs, neskarot XI nodaļu, veikt šādas darbības: izveidojot filiāles, izplatīt šīs sabiedrības piederības dalībvalstī pārvaldīto saskaņoto kopīgo ieguldījumu fondu sertifikātus; izplatīt šīs sabiedrības pārvaldīto saskaņoto ieguldījumu sabiedrību akcijas, izveidojot filiāli; izplatīt pārvaldīto saskaņoto kopīgo ieguldījumu fondu sertifikātus vai to saskaņoto ieguldījumu sabiedrību akcijas, kuras pārvalda citas pārvaldības sabiedrības; veikt visas pārējās funkcijas un uzdevumus, kas iekļauti kolektīvā portfeļa pārvaldīšanā; pārvaldīt to ieguldījumu sabiedrību aktīvus, kuras juridiski noformētas dalībvalstīs, kas nav to piederības dalībvalstis; pamatojoties uz pilnvarojumu, veikt kolektīvā portfeļa pārvaldīšanā iekļautās funkcijas to pārvaldības sabiedrību vārdā, kuras juridiski noformētas dalībvalstīs, kas nav to piederības dalībvalsts. Ja pārvaldības sabiedrība uzņēmējās dalībvalstīs izplata pašas saskaņoto kopīgo ieguldījumu fondu sertifikātus vai to saskaņoto ieguldījumu sabiedrību akcijas, neveidojot filiāli, tas būtu jāregulē vienīgi noteikumiem attiecībā uz pārrobežu tirdzniecību.

(13)

Saskaņā ar pārvaldības sabiedrību darbības jomu un lai ņemtu vērā dalībvalstu tiesību aktus un atļautu šādām sabiedrībām panākt nozīmīgas, ar plaša mēroga darbību saistītas priekšrocības un atvieglojumus, vēlams atļaut tām veikt arī ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanu attiecībā uz katru atsevišķu klientu (individuālā portfeļa pārvaldīšana), tostarp pensiju fondu pārvaldīšanu, kā arī dažas konkrētas ar pamatdarbību saistītas blakusdarbības, kas neietekmētu šādu sabiedrību stabilitāti. Tomēr, lai novērstu interešu konfliktus, ja pārvaldības sabiedrības ir pilnvarotas veikt gan kolektīvā portfeļa, gan individuālo portfeļu pārvaldīšanu, būtu jāparedz īpaši noteikumi.

(14)

Individuālo ieguldījumu portfeļa pārvaldīšana ir ieguldījumu pakalpojums, uz ko attiecas Direktīva 2004/39/EK. Lai nodrošinātu viendabīgu regulatīvo sistēmu šajā jomā, uz pārvaldības sabiedrībām, kuru pilnvarojums attiecas arī uz šo pakalpojumu, vēlams attiecināt minētajā direktīvā izvirzītos darbības nosacījumus.

(15)

Piederības dalībvalstij parasti vajadzētu būt iespējai ieviest stingrākus noteikumus par tiem, kas paredzēti šajā direktīvā, jo īpaši attiecībā uz atļaujas piešķiršanas nosacījumiem, uzraudzības normām un noteikumiem par darbības pārskatu un prospektu.

(16)

Vēlams izstrādāt noteikumus, kas nosaka priekšnosacījumus, ar kādiem pārvaldības sabiedrība, ņemot vērā pilnvarojumu, var deleģēt konkrētus uzdevumus un funkcijas trešām personām, lai paaugstinātu savas uzņēmējdarbības efektivitāti. Lai nodrošinātu piederības dalībvalsts uzraudzības principa pareizu darbību, dalībvalstīm, kuras atļauj šādu deleģēšanu, būtu jānodrošina, ka pārvaldības sabiedrības, kurām tās piešķīrušas atļaujas, nedeleģētu visas savas funkcijas vienai vai vairākām trešām personām, tādējādi kļūstot par pastkastītes uzņēmumu, kā arī jānodrošina, lai pilnvarojums netraucētu veikt pārvaldības sabiedrības efektīvu uzraudzību. Faktam, ka pārvaldības sabiedrība ir deleģējusi savas funkcijas, tomēr nekādā gadījumā nebūtu jāietekmē šīs sabiedrības saistības vai depozitārija saistības attiecībā pret sertifikātu turētājiem un kompetentajām iestādēm.

(17)

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un attiecīgu uzraudzību ilgtermiņā, Komisijai vajadzētu būt iespējai novērtēt iespējas saskaņot pilnvarošanas noteikumus Kopienas līmenī.

(18)

Piederības dalībvalsts uzraudzības princips paredz, ka kompetentās iestādes atsauc vai atsakās izsniegt atļauju, ja tādi faktori kā darbības programmu saturs, ģeogrāfiskā izplatība vai faktiski veiktās darbības skaidri liecina, ka ieguldījumu sabiedrība ir izvēlējusies vienas dalībvalsts tiesību sistēmu, lai izvairītos no stingrākiem standartiem, kas ir spēkā citā dalībvalstī, kuras teritorijā tā plāno veikt vai veic lielāko daļu savu darbību. Šīs direktīvas vajadzībām pārvaldības sabiedrībai būtu jāsaņem atļauja dalībvalstī, kurā ir tās juridiskā adrese. Saskaņā ar piederības valsts uzraudzības principu tikai pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var uzskatīt par kompetentām uzraudzīt pārvaldības sabiedrības organizāciju, tostarp visas procedūras un resursus, kas nepieciešami II pielikumā minēto administratīvo funkciju īstenošanai, ko vajadzētu reglamentēt pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts tiesību aktiem.

(19)

Ja PVKIU pārvalda citā, nevis PVKIU piederības dalībvalstī pilnvarota pārvaldības sabiedrība, šai pārvaldības sabiedrībai vajadzētu pieņemt un izveidot procedūras un kārtību ieguldītāju sūdzību izskatīšanai, piemēram, paredzot attiecīgu izplatīšanas kārtību vai adresi PVKIU piederības dalībvalstī, kura varētu nebūt pašas pārvaldības sabiedrības adrese. Šādai pārvaldības sabiedrībai vajadzētu arī izveidot attiecīgas procedūras un kārtību, lai pēc pieprasījuma padarītu pieejamu informāciju sabiedrībai vai PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, piemēram, no pārvaldības sabiedrības nodarbināto vidus ieceļot kontaktpersonu, kas nodarbojas ar informācijas pieprasījumiem. Tomēr PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos nevajadzētu prasīt, ka šādai pārvaldības sabiedrībai jāizmanto vietējais pārstāvis šajā dalībvalstī, lai pildītu savus pienākumus.

(20)

Kompetentajām iestādēm, kuras piešķir PVKIU atļaujas, vajadzētu ņemt vērā kopīgā fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentus, depozitārija izvēli un pārvaldības sabiedrības spēju pārvaldīt PVKIU. Ja pārvaldības sabiedrība dibināta citā dalībvalstī, kompetentajām iestādēm būtu jāspēj paļauties uz apliecinājumu, ko izsniegušas pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un kas attiecas uz to PVKIU tipu, kurus pārvaldības sabiedrībai ir atļauts pārvaldīt. Atļaujas piešķiršanu PVKIU nevajadzētu saistīt ar prasību par papildu kapitālu pārvaldības sabiedrībai, ne ar to, vai pārvaldības sabiedrības juridiskā adrese atrodas PVKIU piederības dalībvalstī, vai to, vai pārvaldības sabiedrība kādu no savām darbībām veic PVKIU piederības dalībvalstī.

(21)

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm vajadzētu būt atbildīgām par atbilstības noteikumiem, attiecībā uz to PVKIU izveidi un darbību, kuriem vajadzētu piemērot PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktus, uzraudzību. Tādēļ pārvaldības sabiedrības PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai saņemt informāciju tiešā veidā no pārvaldības sabiedrības. Pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes it īpaši var pieprasīt pārvaldības sabiedrībām sniegt informāciju, kas attiecas uz darījumiem saistībā ar to PVKIU ieguldījumiem, kuriem piešķirta atļauja šajā dalībvalstī, tostarp informāciju, kas iekļauta šādu darījumu un fonda pārskatu grāmatvedības dokumentos un uzskaites datos. Lai uzlabotu jebkuru situāciju, kad pārkāpti noteikumi, kuri ietilpst to atbildības jomā, pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm vajadzētu spēt paļauties uz sadarbību ar pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, un vajadzības gadījumā tām vajadzētu spēt veikt pasākumus tieši pret pārvaldības sabiedrību.

(22)

PVKIU piederības dalībvalstij vajadzētu būt iespējai paredzēt noteikumus, kas reglamentē PVKIU sertifikātu turētāju reģistrā iekļaujamo informāciju. Šā reģistra uzturēšanas organizēšanai un atrašanās vietai tomēr arī turpmāk vajadzētu būt daļai no pārvaldības sabiedrības organizatoriskajiem pasākumiem.

(23)

Ir nepieciešams PVKIU piederības dalībvalstij nodrošināt visas iespējas, lai labotu jebkuru situāciju, kad pārkāpti PVKIU noteikumi. Šajā sakarā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm vajadzētu spēt īstenot aizsargpasākumus, kā arī noteikt sodus attiecībā uz pārvaldības sabiedrību. Visbeidzot, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai pieprasīt pārvaldības sabiedrībai pārtraukt šo PVKIU pārvaldību. Dalībvalstīm vajadzētu paredzēt nepieciešamos noteikumus, lai šādā gadījumā nodrošinātu likumīgu PVKIU pārvaldību vai likvidēšanu.

(24)

Lai nepieļautu regulējuma arbitrāžu un sekmētu uzticību piederības dalībvalsts kompetento iestāžu veiktās uzraudzības efektivitātei, atļauju nepiešķir, ja PVKIU ir liegta to sertifikātu tirdzniecība tā piederības dalībvalstī. PVKIU vajadzētu būt iespējai brīvi izvēlēties dalībvalsti(-is), kur tā sertifikātus tirgotu saskaņā ar šo direktīvu, ja tam ir piešķirta atļauja.

(25)

Lai aizsargātu akcionāru intereses un nodrošinātu saskaņotiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem līdzvērtīgus spēles noteikumus tirgū, ieguldījumu sabiedrībām ir nepieciešams sākumkapitāls. Ieguldījumu sabiedrības, kas ir izraudzījušās pārvaldības sabiedrību, segumu tomēr iegūs ar pārvaldības sabiedrības pašu kapitāla papildu summas starpniecību.

(26)

Ja pastāv noteikumi darbības veikšanai un funkciju deleģēšanai, kā arī ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts tiesību akti atļauj šādu deleģēšanu, pilnvarotajām ieguldījumu sabiedrībām mutatis mutandis būtu jāievēro šie noteikumi vai nu tieši, ja tās nav nozīmējušas pārvaldības sabiedrību, kas pilnvarota saskaņā ar šo direktīvu, vai netieši, ja tās ir nozīmējušas šādu pārvaldības sabiedrību.

(27)

Neraugoties uz nepieciešamību PVKIU apvienoties, PVKIU apvienošana Kopienā ir saistīta ar daudziem tiesiskiem un administratīviem sarežģījumiem. Tāpēc, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, ir jāpieņem Kopienas noteikumi, kas veicinātu PVKIU (un to ieguldījumu apakšstruktūru) apvienošanu. Lai gan dažas dalībvalstis var atļaut tikai līgumfondu apvienošanu, katrai dalībvalstij būtu jāatļauj un jāatzīst pārrobežu apvienošanās starp visa veida fondiem (līgumfondiem, korporatīviem fondiem un ieguldījumu fondiem), dalībvalstu tiesību aktos neieviešot jaunas PVKIU juridiskās formas.

(28)

Šī direktīva attiecas uz tiem apvienošanas paņēmieniem, kurus visplašāk izmanto dalībvalstīs. Tas nenozīmē, ka visām dalībvalstīm ir jāievieš visi trīs paņēmieni savos tiesību aktos, tomēr ikvienai dalībvalstij būtu jāatzīst aktīvu nodošana, kas radusies pēc šo apvienošanas paņēmienu izmantošanas. Ar šo direktīvu PVKIU neaizliedz izmantot citas metodes apvienošanai tikai vienas valsts ietvaros situācijās, kad neviens no attiecīgajiem PVKIU, uz kuriem attiecas apvienošana, nav informēts par savu sertifikātu pārrobežu tirdzniecību. Uz šādām apvienošanām joprojām attieksies atbilstīgi valstu tiesību akti. Valstu noteikumiem par kvorumu nevajadzētu būt diskriminējošiem attiecībā uz valsts iekšienē organizētu apvienošanos vai pārrobežu apvienošanos, un tie nedrīkstētu būt stingrāki par tiem, kas noteikti attiecībā uz korporatīvo struktūru apvienošanos.

(29)

Lai aizsargātu ieguldītāju intereses, dalībvalstīm būtu jāpieprasa, lai starp PVKIU ierosinātās apvienošanas valsts vai pārrobežu mērogā atļautu to kompetentās iestādes. Ja paredzēta pārrobežu apvienošana, to PVKIU kompetentajām iestādēm, kuri apvienojas, būtu jāatļauj apvienošanās, lai nodrošinātu to sertifikātu turētāju interešu pienācīgu aizsardzību, kuri faktiski maina PVKIU. Ja apvienošanā iesaistīts vairāk nekā viens pievienojamais PVKIU un šādi PVKIU atrodas dažādās dalībvalstīs, katra pievienojamā PVKIU kompetentajām iestādēm, cieši sadarbojoties vienai ar otru, jāatļauj apvienošana, tostarp apmainoties ar nepieciešamo informāciju. Tā kā pienācīgi ir jāaizsargā arī iegūstošā PVKIU sertifikātu turētāju intereses, tās vajadzētu ņemt vērā iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

(30)

Ja iespējams, pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem arī vajadzētu būt iespējai pieprasīt to sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu vai spēt pārvērst savus sertifikātus tāda cita PVKIU sertifikātos, kuram ir līdzīga ieguldījumu politika un kuru pārvalda tā pati pārvaldības sabiedrība vai ar to saistīta sabiedrība. Par šo tiesību īstenošanu nevajadzētu prasīt papildu samaksu, izņemot maksājumus, kuri jāpatur attiecīgajiem PVKIU, lai nosegtu ieguldījuma samazināšanas izmaksas visās situācijās, kā tas noteikts prospektos par PVKIU pievienošanu un iegūšanu.

(31)

Būtu jānodrošina arī apvienošanas kontrole, ko īsteno trešās personas. Katra apvienošanā iesaistītā PVKIU depozitārijiem būtu jāpārbauda kopīgā apvienošanas projekta noteikumu atbilstība attiecīgiem šīs direktīvas noteikumiem un PVKIU fondu noteikumiem. Depozitārijam vai neatkarīgam revidentam būtu jāsagatavo ziņojums visu to PVKIU vārdā, kuri iesaistīti apvienošanā, pārbaudot šādu PVKIU aktīvu un saistību novērtēšanas paņēmienus un maiņas kursa aprēķināšanas paņēmienu, kas noteikts apvienošanas kopīgo noteikumu projektā, kā arī jāparedz faktiskais maiņas kurss un vajadzības gadījumā skaidras naudas maksājums par sertifikātu. Lai ierobežotu ar pārrobežu apvienošanu saistītās izmaksas, vajadzētu paredzēt iespēju sagatavot vienu ziņojumu visiem iesaistītajiem PVKIU un to vajadzētu uzdot sagatavot pievienojamā PVKIU un/vai iegūstošā PVKIU apstiprinātajam revidentam. Lai aizsargātu ieguldītājus, sertifikātu turētājiem vajadzētu būt iespējai pēc pieprasījuma saņemt šāda ziņojuma eksemplāru bez maksas.

(32)

Īpaši svarīgi ir tas, lai sertifikātu turētāji par ierosināto apvienošanu būtu pienācīgi informēti un lai viņu tiesības būtu pietiekami aizsargātas. Lai gan apvienošana visvairāk attiecas uz pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāju interesēm, būtu jāaizsargā arī iegūstošo PVKIU sertifikātu turētāju intereses.

(33)

Apvienošanas noteikumi, kas paredzēti šajā direktīvā, neskar to tiesību aktu piemērošanu, kas attiecas uz kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju, jo īpaši Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (5).

(34)

Tādu PVKIU sertifikātu brīva tirdzniecība, kam līdz pat 100 % aktīvu ir atļauts ieguldīt pārvedamos vērtspapīros, kurus ir emitējusi tā pati iestāde (valsts, vietējā pašvaldība utt.), nedrīkstētu tieši vai netieši traucēt kapitāla tirgus darbību vai apgrūtināt dalībvalstu finanšu stāvokli.

(35)

Šajā direktīvā iekļautā pārvedamo vērtspapīru definīcija attiecas tikai uz šīs direktīvas mērķiem, un tā neietekmē dažādās definīcijas, ko attiecīgo valstu tiesību aktos izmanto citiem nolūkiem, tādiem kā nodokļi. Tādējādi šī definīcija neattiecas uz akcijām un citiem akcijām līdzvērtīgiem vērtspapīriem, kurus emitē tādas institūcijas kā dzīvokļu celtniecības kooperatīvi, industriālās un sociālās nodrošināšanas sabiedrības un īpašumtiesības uz kuriem praktiski nav nododamas, izņemot gadījumus, kad emitents atpērk šos vērtspapīrus.

(36)

Naudas tirgus instrumenti ir pārvedamie instrumenti, par kuriem slēdz darījumus naudas tirgū, nevis regulētā tirgū, piemēram, valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes un vietējo pārvaldes iestāžu parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, īstermiņa parādzīmes, vidēja termiņa parādzīmes un bankas pārvedu vekseļi.

(37)

Regulētā tirgus jēdziens šajā direktīvā atbilst jēdzienam, kas definēts Direktīvā 2004/39/EK.

(38)

Vēlams atļaut PVKIU ieguldīt to aktīvus tādu PVKIU un citu atklāta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātos, kuri arī veic ieguldījumus šajā direktīvā minētajos likvīdajos finanšu aktīvos un darbojas pēc dalīta riska principa. PVKIU vai citi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kuros iegulda kāds PVKIU, jāpakļauj efektīvai uzraudzībai.

(39)

Būtu jāveicina attīstība saistībā ar PVKIU iespējām veikt ieguldījumus PVKIU un citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai šāda ieguldījumu darbība nemazinātu ieguldītāju aizsardzību. Sakarā ar PVKIU paplašinātajām iespējām veikt ieguldījumus citu PVKIU un kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātos ir jāizstrādā atsevišķi noteikumi par daudzuma limitiem, informācijas izpaušanu un “lavīnveida efekta” novēršanu.

(40)

Lai ņemtu vērā tirgus attīstību un apsvērtu ekonomikas un monetārās savienības izveidi, vēlams atļaut PVKIU izvietot līdzekļus banku noguldījumos. Lai nodrošinātu noguldījumu atbilstošu likviditāti, šiem noguldījumiem vajadzētu būt atmaksājamiem pēc pieprasījuma vai ar tiesībām izņemt tos no aprites. Ja noguldījumus izdara kredītiestādē, kuras juridiskā adrese ir trešā valstī, uz šo kredītiestādi būtu jāattiecina uzraudzības noteikumi, kas ir līdzvērtīgi Kopienas tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

(41)

Papildus gadījumam, kad PVKIU izvieto līdzekļus banku noguldījumos saskaņā ar tā fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem, vajadzētu būt iespējai atļaut visiem PVKIU turēt papildu likvīdus aktīvus, tādus kā banku noguldījumi, ko izmaksā pēc pieprasījuma. Šādu papildu likvīdu aktīvu turēšana var būt pamatota, inter alia, lai segtu kārtējos vai ārkārtas maksājumus; pārdošanas gadījumos uz laiku, kāds vajadzīgs, lai veiktu atkārtotus ieguldījumus vērtspapīros, naudas tirgus instrumentos vai citos finanšu aktīvos, kas paredzēti šajā direktīvā; vai uz laikposmu, kāds noteikti nepieciešams, kad nelabvēlīgu tirgus apstākļu dēļ ieguldījumi vērtspapīros, naudas tirgus instrumentos un citos finanšu aktīvos ir pārtraukti.

(42)

Piesardzības dēļ jāizvairās no PVKIU pārmērīgas koncentrēšanās uz ieguldījumiem, kas pakļauj to darījumu partnera riskam tajā pašā organizācijā vai šai pašai grupai piederošajās organizācijās.

(43)

PVKIU to vispārējās ieguldījumu politikas īstenošanai vai drošības nolūkos, lai sasniegtu izvirzīto finansiālo mērķi vai prospektā norādīto riska profilu, būtu nepārprotami jāatļauj ieguldījumi atvasinātos finanšu instrumentos. Lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, jāierobežo maksimāli iespējamais risks attiecībā uz atvasinātiem instrumentiem, lai tie nepārsniegtu PVKIU portfeļa kopējo neto vērtību. Lai nodrošinātu pastāvīgu izpratni par riskiem un saistībām, kas izriet no darījumiem ar atvasinātiem instrumentiem, un pārbaudītu atbilstību ieguldījumu limitiem, šie riski un saistības pastāvīgi būtu jāizvērtē un jāuzrauga. Visbeidzot, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību ar informācijas atklāšanas starpniecību, PVKIU būtu jāraksturo sava stratēģija, metodes un ieguldījumu limiti, kas attiecas uz to operācijām ar atvasinātiem instrumentiem.

(44)

Pasākumiem iespējamo interešu pretrunu risināšanai attiecībā uz produktiem, ja kredītrisks tiek pārnests, veicot pārvešanu vērtspapīros, kā tas paredzēts, lai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/48/EK (2006. gada 14. jūnijs) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) (6) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/49/EK (2006. gada 14. jūnijs) par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (pārstrādāta versija) (7) būtu atbilstīga un saskaņota ar finanšu nozares attiecīgo regulējumu. Kad Komisija būs pamatīgi apsvērusi šādu priekšlikumu ietekmi, tā iesniegs attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus arī attiecībā uz šo direktīvu, lai nodrošinātu šādu atbilstību un saskaņotību.

(45)

Attiecībā uz atvasinātiem ārpusbiržas instrumentiem būtu jānosaka prasības par darījumos iesaistīto pušu un instrumentu piemērotību, likviditāti un pozīcijas pastāvīgu novērtējumu. Šādu prasību nolūks ir nodrošināt atbilstošu ieguldītāju aizsardzības līmeni, kas būtu tuvs tādam aizsardzības līmenim, ko ieguldītāji iegūst, iegādājoties atvasinātos instrumentus, ko tirgo regulētos tirgos.

(46)

Operācijas ar atvasinātiem instrumentiem nekad nedrīkstētu izmantot, lai apietu šajā direktīvā izklāstītos noteikumus vai principus. Attiecībā uz atvasinātiem ārpusbiržas instrumentiem viena darījumu partnera vai darījumu partneru grupas riska darījumiem būtu jāpiemēro papildu noteikumi par dalīto risku.

(47)

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kuri veic ieguldījumus galvenokārt akcijās vai parāda vērtspapīros, dažu portfeļa pārvaldības metožu pamatā ir akciju indeksu replikācija vai parāda vērtspapīru indeksu replikācija. Vēlams atļaut PVKIU pazīstamu un atzītu akciju indeksu vai parāda vērtspapīru indeksu replikāciju. Tādēļ šim nolūkam var būt nepieciešams ieviest elastīgus dalīta riska noteikumus attiecībā uz PVKIU, kas veic ieguldījumus akcijās vai parāda vērtspapīros.

(48)

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, uz kuriem attiecas šī direktīva, būtu jāizmanto tikai atbilstoši šajā direktīvā izklāstītajiem noteikumiem par sabiedrības kapitāla kolektīviem ieguldījumiem. Gadījumos, kas noteikti šajā direktīvā, PVKIU vajadzētu būt iespējai veidot filiāles tikai tad, kad savā vārdā efektīvi jāveic konkrētas darbības, kas arī noteiktas šajā direktīvā. Jānodrošina PVKIU efektīva uzraudzība. Tādēļ PVKIU filiāles izveide trešā valstī būtu jāatļauj tikai šajā direktīvā noteiktajos gadījumos un ievērojot šajā direktīvā noteiktos nosacījumus. Pamatpienākums darboties tikai sertifikātu turētāju interesēs un jo īpaši mērķis paaugstināt izmaksu lietderību nekādā gadījumā neattaisno PVKIU pasākumus, kas varētu kavēt kompetentās iestādes efektīvi pildīt to uzraudzības funkcijas.

(49)

Attiecībā uz obligācijām, ko emitē un garantē dalībvalsts, Direktīvas 85/611/EEK sākotnējā versijā bija iekļauta atkāpe no ierobežojuma attiecībā uz to, cik procentu savu aktīvu PVKIU drīkst ieguldīt vienas iestādes emitētos pārvedamos vērtspapīros. Šī atkāpe ļāva PVKIU šādās obligācijās ieguldīt līdz 35 % savu aktīvu. Līdzīga, bet ierobežotāka atkāpe ir pamatota attiecībā uz privātā sektora obligācijām, kuras saskaņā ar tām piemērojamiem īpašiem noteikumiem pat bez valsts garantijas piedāvā ieguldītājam īpašas garantijas. Tāpēc atkāpe ir jāattiecina uz visām privātā sektora obligācijām, kas atbilst kopīgi noteiktiem kritērijiem, atstājot dalībvalstu ziņā to obligāciju sarakstu izveidošanu, kam tās nodomājušas vajadzības gadījumā piešķirt šo atkāpi.

(50)

Vairākas dalībvalstis ir pieņēmušas noteikumus, kas ļauj nekoordinētiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem apvienot savus aktīvus vienā tā sauktajā galvenajā fondā. Lai ļautu PVKIU izmantot šādas struktūras, “pakārtotie PVKIU”, kas vēlas apvienot savus aktīvus “galvenajā PVKIU”, ir jāatbrīvo no aizlieguma ieguldīt vairāk nekā 10 % savu aktīvu vai attiecīgā gadījumā 20 % savu aktīvu vienā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā. Šāds atbrīvojums ir pamatots, jo pakārtotais PVKIU iegulda visus vai gandrīz visus savus aktīvus galvenā PVKIU diversificētajā portfelī, kuram piemēro PVKIU diversifikācijas noteikumus.

(51)

Lai veicinātu iekšējā tirgus efektīvu darbību un visā Kopienā nodrošinātu vienlīdzīgu ieguldītāju aizsardzības līmeni, būtu jāatļauj gan tādas galvenās–pakārtotās struktūras, kurās galvenais uzņēmums un pakārtotais uzņēmums ir nodibināti vienā dalībvalstī, gan tādas, kad tie ir nodibināti dažādās dalībvalstīs. Lai ieguldītāji labāk izprastu galvenās–pakārtotās struktūras un regulatori varētu tās vienkāršāk uzraudzīt, jo īpaši pārrobežu situācijā, neviens pakārtotais PVKIU nedrīkstētu ieguldīt vairāk kā vienā galvenajā uzņēmumā. Lai visā Kopienā nodrošinātu ieguldītājiem vienlīdzīgu aizsardzības līmeni, galvenajam uzņēmumam arī vajadzētu būt pilnvarotam PVKIU. Lai izvairītos no pārmērīga administratīvā sloga, noteikumus, kas paredz paziņošanu par pārrobežu tirdzniecību, nevajadzētu piemērot, ja galvenais PVKIU nepalielina kapitālu, piesaistot publiskus ieguldījumus citā dalībvalstī, nevis tajā, kur tas izveidots, bet tam tikai ir viens vai vairāki pakārtoti PVKIU šajā citā dalībvalstī.

(52)

Lai aizsargātu pakārtotā PVKIU ieguldītājus, pakārtotā PVKIU ieguldījums galvenajā PVKIU vispirms būtu jāapstiprina pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Apstiprinājums ir vajadzīgs tikai sākotnējam ieguldījumam galvenajā PVKIU, ar kuru pakārtotais PVKIU pārsniedz ierobežojumu, ko piemēro ieguldījumiem citā PVKIU. Lai veicinātu iekšējā tirgus efektīvu darbību un visā Kopienā nodrošinātu vienlīdzīgu ieguldītāju aizsardzības līmeni, vajadzētu vispusīgi izstrādāt atbilstības nosacījumus, kā arī paredzēt iesniedzamos dokumentus un informāciju, lai apstiprinātu pakārtotā PVKIU ieguldījumu galvenajā PVKIU.

(53)

Lai ļautu pakārtotajam PVKIU pēc iespējas labāk darboties tā sertifikātu turētāju interesēs, jo īpaši ļautu tam no galvenā PVKIU iegūt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami savu saistību izpildei, pakārtotajam un galvenajam PVKIU būtu jānoslēdz saistoša un izpildāma vienošanās. Ja pakārtoto un galveno PVKIU pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība, tomēr vajadzētu pietikt ar to, ka šī sabiedrība izstrādā iekšējos noteikumus par uzņēmējdarbības veikšanu. Noslēdzot vienošanās par informācijas apmaiņu attiecīgi starp pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU depozitārijiem vai revidentiem, būtu jānodrošina informācijas un dokumentu plūsma, kas vajadzīga, lai pakārtotā PVKIU depozitārijs vai revidents varētu pildīt savus pienākumus. Šai direktīvai būtu jānodrošina, ka, izpildot šādas prasības, depozitāriji vai revidenti nepārkāpj nekādus ierobežojumus, kuri attiecas uz informācijas izpaušanu vai datu aizsardzību.

(54)

Lai pakārtotā PVKIU ieguldītājiem nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni, prospekts, ieguldītajiem paredzētā pamatinformācija, kā arī visi tirgvedības paziņojumi būtu jāpielāgo pakārtotās–galvenās struktūras specifikai. Pakārtota PVKIU ieguldījumi galvenajā PVKIU nedrīkstētu ietekmēt pakārtotā PVKIU spēju atpirkt vai izpirkt sertifikātus pēc tā sertifikātu turētāju pieprasījuma vai rīkoties pakārtotā PVKIU sertifikātu turētāju interesēs.

(55)

Saskaņā ar šo direktīvu sertifikātu turētāji būtu jāaizsargā pret nepamatotām papildu izmaksām, aizliedzot galvenajam PVKIU iekasēt no pakārtotā PVKIU parakstīšanās vai dzēšanas maksu. Tomēr galvenajam PVKIU vajadzētu spēt iekasēt parakstīšanās vai dzēšanas maksu citiem ieguldītājiem galvenajā PVKIU.

(56)

Pārveidošanas noteikumiem būtu jāļauj pastāvošu PVKIU pārveidot par pakārtotu PVKIU. Vienlaicīgi tiem būtu pietiekami jāaizsargā arī sertifikātu turētāji. Tā kā pārveidošana savā būtībā būtiski maina ieguldījumu politiku, pārveidojamajam PVKIU būtu jānosaka pienākums pietiekami informēt savus sertifikātu turētājus, lai ļautu tiem pieņemt lēmumu par ieguldījumu saglabāšanu. Kompetentās iestādes nedrīkstētu pieprasīt pakārtotajam PVKIU sniegt plašāku informāciju vai citu informāciju, kas atšķiras no šajā direktīvā norādītās informācijas.

(57)

Ja galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir informētas par jebkādu pārkāpumu attiecībā uz galveno PVKIU vai ir atklājušas, ka galvenais PVKIU neatbilst šīs direktīvas noteikumiem, tās vajadzības gadījumā var nolemt veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka galvenā PVKIU sertifikātu turētāji saņem pilnīgu informāciju.

(58)

Dalībvalstīm nepārprotami būtu jānodala tirgvedības paziņojumi un ieguldītājiem obligāti sniedzama informācija, kā paredzēts šajā direktīvā. Ieguldītājiem obligāti sniedzamā informācijā ietilpst pamatinformācija ieguldītājiem, prospekts un gada un pusgada pārskats.

(59)

Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju savlaicīgi pirms parakstīšanās uz PVKIU sertifikātiem bez atlīdzības vajadzētu sniegt īpaša dokumenta veidā, lai palīdzētu tiem pieņemt pamatotus lēmumus par ieguldījumiem. Šādā ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā vajadzētu iekļaut tikai būtiskus elementus šādu lēmumu pieņemšanai. Pamatinformācijā ieguldītājiem iekļautās informācijas būtību vajadzētu pilnībā saskaņot, lai nodrošinātu ieguldītāju atbilstošu aizsardzību un šādas informācijas salīdzināmību. Pamatinformācija ieguldītājiem jāsniedz īsā formā. Vispiemērotākais veids, kā nodrošināt skaidrību un vienkāršību, kas nepieciešama privātajiem ieguldītājiem, ir viens ierobežota garuma dokuments ar noteiktā secībā izkārtotu informāciju, un tam jāļauj izdarīt noderīgus salīdzinājumus, īpaši attiecībā uz izmaksām un riska profilu, kas ir svarīgi lēmuma pieņemšanai par ieguldījuma izdarīšanu.

(60)

Ikvienas dalībvalsts kompetentās iestādes īpaši šim nolūkam atvēlētā savas tīmekļa vietnes iedaļā var darīt publiski pieejamu ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju par visiem PVKIU, kam ir atļauts darboties attiecīgajā dalībvalstī.

(61)

Pamatinformācija ieguldītājiem būtu jāsagatavo visiem PVKIU. Pārvaldības sabiedrībām vai attiecīgā gadījumā ieguldījumu sabiedrībām pamatinformācija ieguldītājiem būtu jāsniedz attiecīgām iestādēm atbilstīgi izmantotajam izplatīšanas paņēmienam (tiešā pārdošana vai pārdošana caur starpniekiem). Starpniekiem vajadzētu nodrošināt, ka klienti un iespējamie klienti saņem ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju.

(62)

PVKIU vajadzētu būt iespējai tirgot savus sertifikātus citās dalībvalstīs ar noteikumu, ka uz to attiecas paziņošanas procedūra, pamatojoties uz uzlabotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Pēc tam, kad PVKIU piederības dalībvalsts ir nosūtījusi pilnīgu paziņojumu, PVKIU uzņēmējai dalībvalstij nevajadzētu būt iespējai liegt citā dalībvalstī nodibinātam PVKIU piekļūt tās tirgum vai apstrīdēt citā valstī izdoto atļauju.

(63)

PVKIU vajadzētu būt iespējai tirgot savus sertifikātus ar noteikumu, ka tie ir veikuši nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu iespēju veikt maksājumus sertifikātu turētājiem, sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, kā arī darīt pieejamu informāciju, kas PVKIU ir jāsniedz.

(64)

Lai veicinātu PVKIU sertifikātu pārrobežu tirdzniecību, uzņēmējā dalībvalstī PVKIU sertifikātu tirdzniecības pasākumu atbilstības kontroli šīs dalībvalsts piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem un administratīvajām procedūrām vajadzētu veikt pēc tam, kad PVKIU ir piekļuvis šīs dalībvalsts tirgum. Šī kontrole jo īpaši varētu attiekties uz tirdzniecības noteikumu atbilstību, īpaši uz izplatīšanas noteikumu atbilstību un pienākumu patiesā, skaidrā un nemaldinošā veidā sniegt tirgvedības paziņojumus. Ar šo direktīvu atbilstīgi valsts tiesību aktiem nevajadzētu aizliegt uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm pārbaudīt tirgvedības paziņojumus (kas neietver pamatinformāciju ieguldītājiem, prospektus un gada un pusgada pārskatus), kurus PVKIU drīkst izmantot tikai pēc tam, tomēr šai pārbaudei nevajadzētu būt diskriminējošai un šim PVKIU nevajadzētu liegt piekļuvi tirgum.

(65)

Juridiskās noteiktības palielināšanas labad ir jānodrošina, lai PVKIU, kas nodarbojas ar savu sertifikātu pārrobežu tirdzniecību, būtu elektroniskas publikācijas veidā un starptautisko finanšu jomā parasti izmantojamā valodā viegli pieejama pilnīga informācija par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas ir spēkā PVKIU uzņēmējā dalībvalstī, kā arī to, lai tā konkrēti attiecas uz PVKIU sertifikātu tirdzniecības kārtību. Atbildība par šāda veida publikācijām būtu jāreglamentē valsts tiesību aktiem.

(66)

Lai veicinātu PVKIU piekļuvi citu dalībvalstu tirgiem, būtu jānosaka prasība, ka PVKIU jāpārtulko PVKIU uzņēmējas valsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām vai kompetentas iestādes akceptētā valodā tikai pamatinformācija ieguldītājiem. Pamatinformācijā ieguldītājiem būtu jānorāda valoda(-as), kurā(-ās) ir pieejami pārējie informatīvie dokumenti un papildu informācija. Tulkojumu izgatavošanai vajadzētu būt PVKIU kompetencē, kuram vajadzētu lemt par to, vai nepieciešams vienkāršs vai apliecināts tulkojums.

(67)

Lai veicinātu piekļuvi citu dalībvalstu tirgiem, ir svarīgi nodrošināt publicēšanas maksas izziņošanu.

(68)

Dalībvalstīm vajadzētu veikt nepieciešamos administratīvos un organizatoriskos pasākumus, lai būtu iespējams īstenot sadarbību starp valsts iestādēm un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, tostarp izmantojot starp šīm iestādēm noslēgtus divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus, kuros var paredzēt uzdevumu brīvprātīgu deleģēšanu.

(69)

Jāuzlabo kompetento iestāžu to pilnvaru konverģence, lai nodrošinātu šīs direktīvas vienlīdzīgu piemērošanu visās dalībvalstīs. Uzraudzības efektivitāte būtu jāgarantē kopīgam minimālo pilnvaru kopumam, kas atbilst tām, kas kompetentajām iestādēm jau piešķirtas ar citiem finanšu pakalpojumu tiesību aktiem. Turklāt dalībvalstīm vajadzētu paredzēt tādus noteikumus par sodiem, kuri var aptvert kriminālsodus vai administratīvos sodus, kā arī administratīviem pasākumiem, kas piemērojami attiecībā uz šīs direktīvas pārkāpumiem. Turklāt dalībvalstīm vajadzētu veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šo sodu izpildi.

(70)

Jāpastiprina noteikumi par informācijas apmaiņu starp valstu kompetentajām iestādēm, un jāstiprina to palīdzības un sadarbības pienākumi.

(71)

Attiecībā uz pārrobežu pakalpojumu sniegšanu būtu precīzi jādeleģē pilnvaras attiecīgajām kompetentajām iestādēm, lai novērstu trūkumus un izvairītos no uzdevumu pārklāšanās saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteikto.

(72)

Šīs direktīvas noteikumi par kompetento iestāžu uzraudzības uzdevuma sekmīgu izpildi aptver konsolidētu uzraudzību, kas jāveic attiecībā uz PVKIU vai uzņēmumu, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, ja Kopienas tiesības to paredz. Šādos gadījumos iestādēm, kurās griežas pēc atļaujas, jābūt spējīgām noteikt iestādes, kas ir tiesīgas veikt šā PVKIU vai uzņēmuma, kas iesaistīts tā uzņēmējdarbībā, konsolidētu uzraudzību.

(73)

Piederības dalībvalsts uzraudzības princips nosaka, ka kompetentās iestādes nepiešķir atļauju vai atsauc to, ja tādi faktori kā darbības programmu saturs, ģeogrāfiskā izplatība vai faktiski veiktās darbības skaidri norāda, ka PVKIU vai uzņēmums, kas iesaistīts tā uzņēmējdarbībā, ir izvēlējies vienas dalībvalsts tiesību sistēmu ar mērķi apiet stingrākus standartus, kas ir spēkā citā dalībvalstī, kuras teritorijā tas veic vai plāno veikt lielāko daļu darbības.

(74)

Tāda rīcība kā krāpšana vai to personu, kam pieejama konfidenciāla informācija, pārkāpumi var iespaidot finanšu sistēmas stabilitāti, arī vienotību, pat ja tas saistīts ar uzņēmumiem, kas nav PVKIU vai uzņēmumi, kas iesaistīti tā uzņēmējdarbībā.

(75)

Lietderīgi paredzēt iespēju kompetentajām iestādēm un iestādēm vai struktūrām, kas ar savu darbu palīdz stiprināt finanšu sistēmas stabilitāti, savā starpā apmainīties ar informāciju. Tomēr, lai nosūtīto informāciju paturētu slepenībā, šādas apmaiņas adresātu lokam būtu jāpaliek stingri ierobežotam.

(76)

Ir jāprecizē nosacījumi, saskaņā ar kuriem šāda informācijas apmaiņa ir atļauta.

(77)

Ja ir paredzēts, ka informāciju var izpaust tikai ar kompetento iestāžu noteiktu piekrišanu, šīs iestādes vajadzības gadījumā savu piekrišanu var padarīt atkarīgu no stingru nosacījumu izpildes.

(78)

Būtu jāatļauj arī informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm, no vienas puses, un centrālajām bankām, iestādēm ar centrālajām bankām līdzīgu uzdevumu, ciktāl tās darbojas kā monetārās iestādes, vai vajadzības gadījumā citām valsts iestādēm, kas atbild par norēķinu sistēmu uzraudzību, no otras puses.

(79)

Šajā direktīvā būtu jāiekļauj tas pats profesionālā noslēpuma pienākums iestādēm, kas atbild par atļauju piešķiršanu PVKIU un to uzraudzību, un uzņēmumiem, kas iesaistīti šādā atļauju piešķiršanā un uzraudzībā, kā arī tādas pašas iespējas apmainīties ar informāciju kā tās, kas piešķirtas iestādēm, kas atbild par atļauju piešķiršanu kredītiestādēm, ieguldījumu sabiedrībām un apdrošināšanas sabiedrībām un to uzraudzību.

(80)

Lai stiprinātu PVKIU vai uzņēmuma, kas iesaistīts tā uzņēmējdarbībā, konsultatīvo uzraudzību un PVKIU vai uzņēmuma, kas iesaistīts tā uzņēmējdarbībā, klientu aizsardzību, revidentam būtu tūlīt jāziņo kompetentajām iestādēm, kā to paredz šī direktīva, ikreiz, kad, pildot uzdevumus, viņš konstatē faktus, kas varētu būtiski iespaidot finanšu sistēmu vai PVKIU vai uzņēmuma, kas iesaistīts tā uzņēmējdarbībā, pārvaldes vai grāmatvedības organizāciju.

(81)

Ņemot vērā šīs direktīvas mērķi, ir vēlams, lai dalībvalstis noteiktu, ka šāds pienākums būtu jāpiemēro visos gadījumos, kad revidents šādus faktus konstatē, pildot savus uzdevumus uzņēmumā, kam ir ciešas saiknes ar PVKIU vai uzņēmumu, kas iesaistīts tā uzņēmējdarbībā.

(82)

Revidentu pienākums vajadzības gadījumā par PVKIU vai uzņēmumu, kas iesaistīts tā uzņēmējdarbībā, darīt zināmus kompetentajām iestādēm faktus un lēmumus, kurus viņi atklājuši, pildot savus uzdevumus uzņēmumā, kas nav ne PVKIU, ne uzņēmums, kas iesaistīts UCITS uzņēmējdarbībā, nemaina viņu uzdevumus šajā uzņēmumā, ne arī to, kā šie uzdevumi šajā uzņēmumā ir pildāmi.

(83)

Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt valstu noteikumus par aplikšanu ar nodokļiem, tostarp par pasākumiem, kurus dalībvalstis paredzējušas, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem to teritorijā.

(84)

Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (8).

(85)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt šādus īstenošanas pasākumus. Attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas ir paredzēti, lai pielāgotu organizatoriskās prasības, riska pārvaldību, interešu konfliktus un darbības noteikumus. Attiecībā uz depozitārijiem Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus, lai precizētu pasākumus, kas jāveic depozitārijiem nolūkā pildīt to pienākumu attiecībā uz PVKIU, ko pārvalda pārvaldības sabiedrība, kas ir izveidota dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts, kā arī lai noteiktu informāciju, kas iekļaujama starp depozitāriju un pārvaldības sabiedrību noslēdzamās vienošanās tekstā. Šiem īstenošanas pasākumiem vajadzētu veicināt pārvaldības sabiedrību un depozitāriju saistību vienotu piemērošanu, tomēr tie nedrīkstētu būt priekšnoteikums, lai īstenotu pārvaldības sabiedrību tiesības veikt darbības visā Kopienā, attiecībā uz kurām tās pilnvarotas savās piederības dalībvalstīs, izveidojot filiāles vai saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, tostarp pārvaldīt PVKIU citā dalībvalstī.

(86)

Attiecībā uz apvienošanu Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas ir paredzēti, lai precīzi norādītu sertifikātu turētājiem sniedzamās informācijas saturu, formātu un veidu, kādā to nodrošina.

(87)

Attiecībā uz galvenajām–pakārtotajām struktūrām Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas ir paredzēti, lai noteiktu tās vienošanās saturu, ko noslēdz starp galveno un pakārtoto PVKIU, vai iekšējo uzņēmējdarbības noteikumu saturu, informācijas pieejamības līguma starp to depozitārijiem vai to revidentiem saturu, lai definētu piemērotus pasākumus nolūkā koordinēt laiku to tīro aktīvu vērtības aprēķināšanai un publicēšanai, lai novērstu tirdzniecības aizkavēšanas risku, galvenā uzņēmuma apvienošanās ietekmi uz pakārtotā uzņēmuma darbības atļauju, galvenā uzņēmuma izdarītu pārkāpumu veidus, par kuriem jāziņo pakārtotajam uzņēmumam, formātu un veidu, kādā informācija sniedzama sertifikātu turētājiem, ja notiek PVKIU pārveidošana par pakārtoto PVKIU, procedūru, kā veikt vērtēšanu un revīziju, ja pakārtotā uzņēmuma aktīvus nodod galvenajam uzņēmumam, un pakārtotā uzņēmuma depozitārija nozīmi šajā procesā.

(88)

Attiecībā uz noteikumiem par informācijas izplatīšanu Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas ir paredzēti, lai norādītu konkrētus nosacījumus, kas jāievēro, ja prospektu nodrošina pastāvīgā informācijas nesējā, kas nav papīrs, vai tīmekļa vietnē, kas nav pastāvīgs informācijas nesējs, norādītu precīzu un izsmeļošu pamatinformācijas ieguldītājiem saturu, formu un sniegšanas veidu, ņemot vērā konkrētā PVKIU atšķirīgo būtību vai struktūrvienības, un konkrētus nosacījumus ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sniegšanai, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīrs, vai tīmekļa vietni, kas nav pastāvīgs informācijas nesējs.

(89)

Attiecībā uz paziņošanu Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas ir paredzēti, lai noteiktu informācijas par piemērojamo vietējo noteikumu apjomu, kas jāpublicē uzņēmējas dalībvalsts kompetentām iestādēm, un tehnisku informāciju par uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu piekļuvi uzglabātiem un atjauninātiem PVKIU dokumentiem.

(90)

Komisija būtu arī jāpilnvaro, inter alia, precizēt definīcijas un piemērot terminoloģiju un struktūrdefinīcijas saskaņā ar turpmākiem tiesību aktiem par PVKIU un saistītiem jautājumiem.

(91)

Tā kā 85. līdz 90. apsvērumā minētie pasākumi ir vispārēji un paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

(92)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, paredzēt regulējumu ar Kopienas līmenī piemērojamiem kopīgiem noteikumiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka tādēļ šīs rīcības mēroga vai iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(93)

Pienākumam šo direktīvu transponēt valstu tiesību aktos būtu jāattiecas vienīgi uz noteikumiem, ar kuriem paredzētas ievērojamas izmaiņas salīdzinājumā ar direktīvām, kuras tā pārstrādā. Pienākums transponēt noteikumus, kas netiek grozīti, izriet no iepriekšējām direktīvām.

(94)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz III pielikuma B daļā minētajiem termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

(95)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (9) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kur pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

SATURS

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

II NODAĻA

PVKIU DARBĪBAS ATĻAUŠANA

III NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PĀRVALDĪBAS SABIEDRĪBĀM

1. IEDAĻA

Nosacījumi uzņēmējdarbības sākšanai

2. IEDAĻA

Attiecības ar trešām valstīm

3. IEDAĻA

Darbības nosacījumi

4. IEDAĻA

Tiesības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība

IV NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DEPOZITĀRIJU

V NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBĀM

1. IEDAĻA

Nosacījumi uzņēmējdarbības sākšanai

2. IEDAĻA

Darbības nosacījumi

3. IEDAĻA

Saistības attiecībā uz depozitāriju

VI NODAĻA

PVKIU APVIENOŠANA

1. IEDAĻA

Princips, atļauja un apstiprinājums

2. IEDAĻA

Trešo personu veikta kontrole, informācija sertifikātu turētājiem un citas sertifikātu turētāju tiesības

3. IEDAĻA

Izmaksas un stāšanās spēkā

VII NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PVKIU IEGULDĪJUMU POLITIKU

VIII NODAĻA

GALVENĀS–PAKĀRTOTĀS STRUKTŪRAS

1. IEDAĻA

Darbības joma un apstiprinājums

2. IEDAĻA

Kopīgi noteikumi pakārtotajiem PVKIU un galvenajiem PVKIU

3. IEDAĻA

Depozitāriji un revidenti

4. IEDAĻA

Obligātā informācija un tirgvedības paziņojumi, ko sniedz pakārtotie PVKIU

5. IEDAĻA

Pastāvošu PVKIU pārveidošana par pakārtotu PVKIU un galvenā PVKIU maiņa

6. IEDAĻA

Pienākumi un kompetentās iestādes

IX NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU, KO SNIEDZ IEGULDĪTĀJIEM

1. IEDAĻA

Prospekta un periodisko pārskatu publicēšana

2. IEDAĻA

Citas informācijas publicēšana

3. IEDAĻA

Pamatinformācija ieguldītājiem

X NODAĻA

VISPĀRĪGIE PVKIU PIENĀKUMI

XI NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO PVKIU, KURI TIRGO SAVUS SERTIFIKĀTUS DALĪBVALSTĪS, KAS NAV TO NODIBINĀŠANAS VALSTIS

XII NODAĻA

NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ IESTĀDĒM, KAS ATBILD PAR DARBĪBAS ATĻAUŠANU UN UZRAUDZĪBU

XIII NODAĻA

EIROPAS VĒRTSPAPĪRU KOMITEJA

XIV NODAĻA

IZŅĒMUMI, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. IEDAĻA

Izņēmumi

2. IEDAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi

I PIELIKUMS

A un B saraksts

II PIELIKUMS

Kolektīvā portfeļa pārvaldīšanā iekļautās funkcijas

III PIELIKUMS

 

A daļa

Atceltā direktīva ar sekojošo tās grozījumu sarakstu

B daļa

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

IV PIELIKUMS

Atbilstības tabula

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

1.   Šo direktīvu piemēro pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (turpmāk – “PVKIU”), kas nodibināti dalībvalstu teritorijā.

2.   Šajā direktīvā, ievērojot 3. pantu, PVKIU ir uzņēmumi:

a)

kuru vienīgais mērķis ir sabiedrības naudas līdzekļu kolektīvie ieguldījumi vērtspapīros un/vai citos 50. panta 1. punktā norādītajos likvīdajos finanšu aktīvos un kuri darbojas pēc dalīta riska principa; un

b)

kuru sertifikāti pēc turētāju lūguma tieši vai netieši tiek atpirkti vai izpirkti no šo uzņēmumu aktīviem. Pasākumus, ko PVKIU veic, lai nodrošinātu, ka to sertifikātu fondu biržas cena būtiski neatšķiras no to tīrās aktīvu vērtības, uzskata par līdzvērtīgiem šādai atpirkšanai vai izpirkšanai.

Dalībvalstis var atļaut, ka PVKIU tiek izveidots no dažādam ieguldījumu kategorijām.

3.   Saskaņā ar tiesību aktiem 2. punktā minētos uzņēmumus drīkst izveidot atbilstīgi līgumtiesībām (kā kopīgos fondus, ko pārvalda pārvaldības sabiedrības) vai trasta tiesībām (kā ieguldījumu fondus) vai saskaņā ar statūtiem (kā ieguldījumu sabiedrības).

Šajā direktīvā:

a)

“kopīgie fondi” ir arī kopieguldījumu fondi;

b)

PVKIU “sertifikāti” ir arī PVKIU akcijas.

4.   Šī direktīva neattiecas uz ieguldījumu sabiedrībām, kuru aktīvi ar meitasuzņēmumu starpniecību lielākoties tiek ieguldīti citādi, nevis pārvedamos vērtspapīros.

5.   Dalībvalstis aizliedz PVKIU, uz kuriem attiecas šī direktīva, pārveidoties par tādiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas.

6.   Ievērojot Kopienas tiesību aktu noteikumus, kas attiecas uz kapitāla apriti, kā arī 91., 92. pantu un 108. panta 1. punkta otro daļu, neviena dalībvalsts attiecībā uz PVKIU, kas nodibināti citā dalībvalstī, vai attiecībā uz sertifikātiem, ko ir emitējuši šādi PVKIU, ja tie tirgo savus sertifikātus šīs dalībvalsts teritorijā, nedrīkst piemērot nekādus citus noteikumus jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

7.   Neskarot šo sadaļu, dalībvalsts drīkst piemērot PVKIU, kas nodibināti to teritorijā, prasības, kuras ir stingrākas par tām, kas noteiktas šajā direktīvā, vai papildina tās – ar nosacījumu, ka tās ir vispārpiemērojamas un nav pretrunā šīs direktīvas noteikumiem.

2. pants

1.   Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a)

“depozitārijs” ir iestāde, kurai uzticēti 22. un 32. pantā minētie pienākumi un uz kuru attiecas pārējie IV nodaļā un V nodaļas 3. iedaļā izklāstītie noteikumi;

b)

“pārvaldības sabiedrība” ir sabiedrība, kuras regulārā uzņēmējdarbība ir PVKIU pārvaldīšana kopīgā fonda un/vai ieguldījumu sabiedrības veidā (PVKIU kolektīvā portfeļa pārvaldīšana);

c)

“pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā ir pārvaldības sabiedrības juridiskā adrese;

d)

“pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kuras teritorijā pārvaldības sabiedrībai ir filiāle vai kuras teritorijā pārvaldības sabiedrība sniedz pakalpojumus;

e)

“PVKIU piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā PVKIU ir atļauts darboties saskaņā ar 5. punktu;

f)

“PVKIU uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura nav PVKIU piederības dalībvalsts un kurā laiž pārdošanā PVKIU sertifikātus;

g)

“filiāle” ir uzņēmējdarbības vieta, kas ir pārvaldības sabiedrības daļa, kurai nav juridiskas personas statusa un kura sniedz pakalpojumus, attiecībā uz kuriem ir pilnvarota pārvaldības sabiedrība;

h)

“kompetentās iestādes” ir iestādes, ko katra dalībvalsts nozīmē saskaņā ar 97. pantu;

i)

“cieša saikne” ir stāvoklis, kad divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas saista:

i)

“līdzdalība”, tas nozīmē, ka vismaz 20 % balsstiesību vai kapitāla kādā uzņēmumā pieder tieši vai atrodas pārraudzībā; vai

ii)

“kontrole”, kas ir saistība starp “mātesuzņēmumu” un “meitasuzņēmumu”, kā noteikts Padomes Septītās direktīvas 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem (10), 1. un 2. pantā un visos gadījumos, kuri minēti Direktīvas 83/349/EEK 1. panta 1. un 2. punktā, vai līdzīga saistība starp kādu fizisku vai juridisku personu un uzņēmumu;

j)

“būtiska līdzdalība” ir tieša vai netieša līdzdalība pārvaldības sabiedrībā, kas ir 10 % vai vairāk no tās kapitāla vai balsstiesībām vai kas ļauj ievērojami ietekmēt vadību attiecīgajā pārvaldības sabiedrībā, kurā ir šī līdzdalība;

k)

“sākumkapitāls” ir līdzekļi, kā noteikts Direktīvas 2006/48/EK 57. panta a) un b) punktā;

l)

“pašu kapitāls” ir pašu kapitāls, kā noteikts Direktīvas 2006/48/EK V sadaļas 2. nodaļas 1. iedaļā;

m)

“pastāvīgs informācijas nesējs” ir instruments, kurš dod ieguldītājam iespēju personīgi viņam adresētu informāciju uzglabāt tā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei laika posmā, kas atbilst informācijas mērķiem, un kurš ļauj neizmainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju;

n)

“pārvedamie vērtspapīri” ir:

i)

uzņēmējsabiedrību akcijas un uzņēmējsabiedrību akcijām līdzvērtīgi vērtspapīri (“akcijas”);

ii)

obligācijas un cita veida parādzīmes (“parāda vērtspapīri”);

iii)

visi citi tirgojami vērtspapīri ar tiesībām iegādāties jebkurus šādus vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā;

o)

“naudas tirgus instrumenti” ir likvīdi instrumenti, ko parasti tirgo naudas tirgū un kuru vērtību katrā laikā var precīzi noteikt;

p)

“apvienošana” ir darbība, kad:

i)

viens vai vairāki PVKIU vai to ieguldījumu apakšstruktūras (“pievienojamais PVKIU”), beidzot pastāvēt bez likvidācijas procesa, visus aktīvus un saistības nodod citam pastāvošam PVKIU vai tā ieguldījumu apakšstruktūrai (“iegūstošais PVKIU”) un apmaiņā to sertifikātu turētāji saņem iegūstošā PVKIU sertifikātus un attiecīgā gadījumā samaksu naudā, kas nepārsniedz 10 % no minēto sertifikātu neto aktīvu vērtības;

ii)

divi vai vairāki PVKIU vai to ieguldījumu apakšstruktūras (“pievienojamais PVKIU”), beidzot pastāvēt bez likvidācijas procesa, visus aktīvus un saistības nodod PVKIU, kuru tie izveido, vai šāda PVKIU ieguldījumu apakšstruktūrai (“iegūstošais PVKIU”) un apmaiņā to sertifikātu turētāji saņem iegūstošā PVKIU sertifikātus un attiecīgā gadījumā samaksu naudā, kas nepārsniedz 10 % no minēto sertifikātu neto aktīvu vērtības;

iii)

viens vai vairāki PVKIU vai to ieguldījumu apakšstruktūras (“pievienojamais PVKIU”), kurš turpina pastāvēt līdz saistību izpildei, savus neto aktīvus nodod citai tā paša PVKIU ieguldījumu apakšstruktūrai, PVKIU, kuru tie veido, vai citam pastāvošam PVKIU vai tā ieguldījumu apakšstruktūrai (“iegūstošais PVKIU”);

q)

“pārrobežu apvienošana” ir tādu PVKIU apvienošana:

i)

no kuriem vismaz divi ir nodibināti dažādās dalībvalstīs; vai

ii)

kuri nodibināti vienā dalībvalstī un kurus apvieno jaunizveidotā PVKIU, kas nodibināts citā dalībvalstī;

r)

“iekšzemes apvienošana” ir vienā dalībvalstī nodibinātu PVKIU apvienošana, ja vismaz viens no iesaistītajiem PVKIU ir paziņots saskaņā ar 93. pantu.

2.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pārvaldības sabiedrības regulārā uzņēmējdarbība iekļauj II pielikumā minētās funkcijas.

3.   Šā panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē visas darījumu vietas, ko vienā dalībvalstī ir izveidojusi pārvaldības sabiedrība, kuras galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, uzskata par vienu filiāli.

4.   Šā panta 1. punkta i) apakšpunkta ii) punktā:

a)

arī meitasuzņēmumu meitasuzņēmumus uzskata par galvenā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem;

b)

situācija, kad divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas ir pastāvīgi saistītas kontroles attiecībās ar vienu personu, arī ir uzskatāma par ciešu saikni starp šīm personām.

5.   Šā panta 1. punkta j) apakšpunktā ņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū (11), 9. un 10. pantā minētās balsstiesības.

6.   Šā panta 1. punkta l) apakšpunktā mutatis mutandis piemēro Direktīvas 2006/49/EK 13. līdz 16. pantu.

7.   Šā panta 1. punkta n) apakšpunktā pārvedami vērtspapīri nav 51. pantā norādītās metodes un instrumenti.

3. pants

Šī direktīva neattiecas uz šādiem uzņēmumiem:

a)

slēgta veida kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi;

b)

kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kuri iegūst kapitālu, neveicinot savu sertifikātu publisku pārdošanu Kopienā vai kādā tās daļā;

c)

kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kuru sertifikātus saskaņā ar fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentiem drīkst publiski pārdot tikai trešās valstīs;

d)

tādas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu kategorijas, ko noteikusi dalībvalsts, kurā kolektīvo ieguldījumu uzņēmums ir nodibināts, un uz ko – ņemot vērā to ieguldījumu un aizņēmumu politiku – neattiecas VII nodaļā un 83. pantā paredzētie noteikumi.

4. pants

Šajā direktīvā uzskata, ka PVKIU ir nodibināts savā piederības dalībvalstī.

II NODAĻA

PVKIU DARBĪBAS ATĻAUŠANA

5. pants

1.   Lai veiktu darbību, PVKIU jābūt atļaujai, kas izsniegta saskaņā ar šīs direktīvas prasībām.

Šāda atļauja ir derīga visās dalībvalstīs.

2.   Kopīgā fonda darbību atļauj vienīgi tad, ja tā piederības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinājušas pārvaldības sabiedrības pieteikumu par šā kopējā fonda pārvaldību, fonda nolikumu un depozitārija izvēli. Ieguldījumu sabiedrības darbību atļauj vienīgi tad, ja tās piederības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinājušas gan tās dibināšanas dokumentus, gan depozitārija izvēli un, vajadzības gadījumā, ieceltās pārvaldības sabiedrības pieteikumu pārvaldīt šo ieguldījumu sabiedrību.

3.   Neskarot 2. punktu, ja PVKIU nav dibināts pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalstī, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, pamatojoties uz pārvaldības sabiedrības pieteikumu, lemj par PVKIU pārvaldīšanu atbilstīgi 20. pantam. Piešķirot atļauju, nedrīkst izvirzīt prasību, ka PVKIU jāpārvalda tādai pārvaldības sabiedrībai, kuras juridiskā adrese ir PVKIU piederības dalībvalstī, vai ka pārvaldības sabiedrība veic vai deleģē jebkuru savu darbību PVKIU piederības dalībvalstī.

4.   PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var neatļaut PVKIU darbību, ja:

a)

tās konstatē, ka ieguldījumu sabiedrība neievēro V nodaļā izklāstītos priekšnosacījumus; vai

b)

pārvaldības sabiedrībai nav piešķirta atļauja pārvaldīt PVKIU tās piederības dalībvalstī.

Neskarot 29. panta 2. punktu, divu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas pilna apjomā pārvaldības sabiedrību vai vajadzības gadījumā ieguldījumu sabiedrību informē par to, vai PVKIU atļauja tiek piešķirta.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neatļauj PVKIU darbību, ja depozitārija direktoriem nav atbilstīga reputācija vai ja viņiem nav pietiekamas pieredzes attiecībā uz pārvaldāmā PVKIU tipu. Tālab depozitārija direktoru vārdus un visu viņu vietnieku vārdus tūlīt paziņo kompetentajām iestādēm.

Direktori ir personas, kas saskaņā ar tiesību aktiem vai dibināšanas dokumentiem pārstāv depozitāriju vai faktiski nosaka depozitārija politiku.

5.   PKVIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neizsniedz atļauju, ja PVKIU juridiski (piemēram, ar fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem) ir aizliegts laist pārdošanā tā sertifikātus piederības dalībvalstī.

6.   Bez PKVIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu atļaujas nedrīkst mainīt ne pārvaldības sabiedrību, ne arī depozitāriju, kā arī nedrīkst grozīt fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentus.

7.   Dalībvalstis nodrošina, ka pilnīga informācija par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu un kuri attiecas uz PVKIU izveidi un darbību, ir viegli pieejama no attāluma un elektroniski. Dalībvalstis pārliecinās par to, ka šī informācija ir pieejama valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā, ka tā tiek sniegta skaidrā un nepārprotamā veidā un regulāri aktualizēta.

III NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PĀRVALDĪBAS SABIEDRĪBĀM

1. IEDAĻA

Nosacījumi uzņēmējdarbības sākšanai

6. pants

1.   Pārvaldības sabiedrību piekļuvi uzņēmējdarbībai nosaka iepriekšēja atļauja, ko izsniedz pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes. Atļauja, kas saskaņā ar šo direktīvu izsniegta pārvaldības sabiedrībai, ir derīga visās dalībvalstīs.

2.   Neviena pārvaldības sabiedrība nedrīkst iesaistīties citādā darbībā kā tikai PVKIU pārvaldīšanā, kas atļauta saskaņā ar šo direktīvu, izņemot tādu citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldīšanu, uz kuriem neattiecas šī direktīva un attiecībā uz kuriem pārvaldības sabiedrība ir pakļauta konsultatīvai uzraudzībai, bet kuri saskaņā ar šo direktīvu nevar savus sertifikātus pārdot citās dalībvalstīs.

Šajā direktīvā PVKIU pārvaldīšana ietver II pielikumā minētās funkcijas.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis papildus PVKIU pārvaldīšanai var pilnvarot pārvaldības sabiedrības sniegt šādus pakalpojumus:

a)

ieguldījumu portfeļu, tostarp pensiju fondu, pārvaldīšanu saskaņā ar diskrecionāru, atsevišķu klientu sniegtu pilnvarojumu, ja šādā portfelī ir viens vai vairāki Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma C iedaļā uzskaitītie instrumenti; un

b)

kā blakuspakalpojumus:

i)

ieguldījumu konsultācijas attiecībā uz vienu vai vairākiem Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma C iedaļā uzskaitītajiem instrumentiem;

ii)

uzraudzību un administratīvo vadību attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātiem.

Pārvaldības sabiedrībām saskaņā ar šo direktīvu nav atļauts sniegt tikai šajā punktā minētos pakalpojumus vai sniegt blakuspakalpojumus bez atļaujas attiecībā uz pirmās daļas a) apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem.

4.   Uz to pārvaldības sabiedrību pakalpojumu sniegšanu, kuri minēti šā panta 3. punktā, attiecas Direktīvas 2004/39/EK 2. panta 2. punkts un 12., 13. un 19. pants.

7. pants

1.   Neierobežojot citus vispārēji piemērojamus attiecīgās valsts tiesību aktu nosacījumus, kompetentās iestādes piešķir pārvaldības sabiedrībai darbības atļauju vienīgi tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

pārvaldības sabiedrības sākumkapitāls ir vismaz EUR 125 000, ņemot vērā sekojošo:

i)

ja pārvaldības sabiedrības portfeļu vērtība pārsniedz EUR 250 000 000, jānosaka, ka pārvaldības sabiedrībai ir jānodrošina pašu kapitāla papildu summa, kas ir 0,02 % no summas, par kādu pārvaldības sabiedrības portfeļu vērtība pārsniedz EUR 250 000 000, tomēr kopumā nepieciešamais sākumkapitāls un papildu summa tomēr nepārsniedz EUR 10 000 000;

ii)

šajā punktā par pārvaldības sabiedrības portfeļiem jāuzskata šādi portfeļi:

pārvaldības sabiedrības pārvaldītos kopīgos fondus, tostarp portfeļus, attiecībā uz kuriem tā ir deleģējusi pārvaldības funkciju, taču izņemot portfeļus, ko tā pārvalda saskaņā ar deleģēšanu,

ieguldījumu sabiedrības, attiecībā uz kurām pārvaldības sabiedrība ir atbildīgā pārvaldības sabiedrība,

pārvaldības sabiedrības pārvaldītos citus kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, tostarp portfeļus, attiecībā uz kuriem tā ir deleģējusi pārvaldības funkciju, taču izņemot portfeļus, ko tā pārvalda saskaņā ar deleģēšanu;

iii)

neatkarīgi no šo prasību apjoma pārvaldības sabiedrības pašu kapitāls nekad nevar būt mazāks par summu, kas noteikta Direktīvas 2006/49/EK 21. pantā;

b)

personām, kuras faktiski vada pārvaldības sabiedrības darbību, ir atbilstīga reputācija un pietiekama pieredze arī attiecībā uz pārvaldības sabiedrības pārvaldītā PVKIU tipu; šo personu vārdi un visu viņu vietnieku vārdi ir nekavējoties paziņoti kompetentajām iestādēm, un par pārvaldības sabiedrības uzņēmējdarbības veikšanu ir lēmušas vismaz divas personas, kuras atbilst šādiem nosacījumiem;

c)

atļaujas saņemšanas pieteikumam ir pievienota darbības programma, kurā norādīta vismaz pārvaldības sabiedrības organizatoriskā struktūra;

d)

pārvaldības sabiedrības galvenais birojs un juridiskā adrese ir vienā un tajā pašā dalībvalstī.

Šā punkta pirmās daļas a) apakšpunkta nolūkos dalībvalstis var atļaut pārvaldības sabiedrībām nenodrošināt līdz 50 % no a) apakšpunkta i) punktā minētās pašu kapitāla papildu summas, ja tās gūst labumu no tāda paša apmēra garantijas, ko sniedz kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī vai trešā valstī, kur uz to attiecas uzraudzības normas, ko kompetentās iestādes uzskata par līdzvērtīgām normām, kas noteiktas Kopienas tiesību aktos.

2.   Ja pārvaldības sabiedrībai ir cieša saikne ar citām fiziskām vai juridiskām personām, kompetentās iestādes piešķir atļauju tikai tad, ja šī ciešā saikne nekavē sabiedrību efektīvi veikt uzraudzības funkcijas.

Kompetentās iestādes atsaka atļauju arī tad, ja trešās valsts administratīvie un normatīvie akti, kas attiecas uz vienu vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, ar kurām pārvaldības sabiedrība ir cieši saistīta, vai grūtības šo aktu izpildē kavē pārvaldības sabiedrību efektīvi veikt uzraudzības funkcijas.

Kompetentās iestādes pieprasa, lai pārvaldības sabiedrības sniegtu tām informāciju, kas nepieciešama šajā punktā minēto nosacījumu izpildes nepārtrauktai kontrolei.

3.   Kompetentās iestādes sešu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas informē pieteikuma iesniedzēju, vai atļauja ir piešķirta. Ja atļauju atsaka, norāda atteikuma iemeslus.

4.   Pārvaldības sabiedrība var sākt uzņēmējdarbību, tiklīdz ir piešķirta atļauja.

5.   Kompetentās iestādes var atsaukt atļauju, kas izsniegta pārvaldības sabiedrībai, ievērojot šo direktīvu, tikai tad, ja šī sabiedrība:

a)

12 mēnešu laikā neizmanto atļauju, skaidri atsakās no atļaujas vai jau ilgāk nekā sešus mēnešus ir izbeigusi darbību, uz ko attiecas šī direktīva, ja vien attiecīgā dalībvalsts nav paredzējusi, ka šādos gadījumos atļauja zaudē spēku;

b)

ir saņēmusi atļauju, sniedzot nepatiesas ziņas vai ar citiem nelikumīgiem līdzekļiem;

c)

vairs neatbilst nosacījumiem, ar kādiem atļauja piešķirta;

d)

vairs neatbilst Direktīvai 2006/49/EK, ja tās pilnvarojums attiecas arī uz šīs direktīvas 6. panta 3. punkta a) apakšpunktā norādīto portfeļu diskrecionāras pārvaldīšanas pakalpojumu;

e)

ir nopietni vai sistemātiski pārkāpusi noteikumus, kas pieņemti atbilstoši šai direktīvai; vai arī

f)

atbilst kādam no gadījumiem, kuros attiecīgās valsts tiesību akti paredz atļaujas atsaukšanu.

8. pants

1.   Kompetentās iestādes nepiešķir atļauju sākt pārvaldības sabiedrību darbību, kamēr nav informētas par tiešu vai netiešu akcionāru vai dalībnieku personas datiem, fiziskām vai juridiskām personām, kurām ir būtiska līdzdalība, un par šīs līdzdalības apmēru.

Kompetentās iestādes atsaka atļauju, ja, ņemot vērā vajadzību nodrošināt pārvaldības sabiedrības pārdomātu un piesardzīgu vadību, tās nav pārliecinātas par pirmajā daļā minēto akcionāru vai dalībnieku piemērotību.

2.   Attiecībā uz tādu pārvaldības sabiedrību filiālēm, kuru juridiskā adrese ir ārpus Kopienas un kuras uzsāk vai veic darbību, dalībvalstis nepiemēro nekādus noteikumus, kas nosaka labvēlīgāku režīmu par to, kādu piešķir tādu pārvaldības sabiedrību filiālēm, kuru juridiskā adrese ir dalībvalstīs.

3.   Kompetentās iestādes iepriekš apspriežas ar citu iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm, piešķirot atļauju pārvaldības sabiedrībai, kura ir:

a)

jebkuras citas pārvaldības sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir pilnvarota citā dalībvalstī, meitasuzņēmums;

b)

jebkuras citas pārvaldības sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir pilnvarota citā dalībvalstī, mātesuzņēmuma meitasuzņēmums; vai

c)

sabiedrība, ko kontrolē tās pašas fiziskās vai juridiskās personas, kuras kontrolē citu pārvaldības sabiedrību, ieguldījumu sabiedrību, kredītiestādi vai apdrošināšanas sabiedrību, kas ir pilnvarota citā dalībvalstī.

2. IEDAĻA

Attiecības ar trešām valstīm

9. pants

1.   Attiecības ar trešām valstīm reglamentē saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2004/39/EK 15. pantā.

Šajā direktīvā Direktīvas 2004/39/EK 15. pantā ietvertie jēdzieni “ieguldījumu sabiedrība” un “ieguldījumu sabiedrības” attiecīgi nozīmē “pārvaldības sabiedrība” un “pārvaldības sabiedrības”; Direktīvas 2004/39/EK 15. panta 1. punkta jēdziens “sniedz ieguldījumu pakalpojumus” nozīmē “sniedz pakalpojumus”.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par vispārējām grūtībām, ar kādām PVKIU sastopas savu sertifikātu tirdzniecībā jebkurā trešā valstī.

3. IEDAĻA

Darbības nosacījumi

10. pants

1.   Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasa, lai pārvaldības sabiedrība, kuru tās pilnvarojušas, katrā laikā ievērotu 6. pantā un 7. panta 1. un 2. punktā izklāstītos nosacījumus.

Pārvaldības sabiedrības pašu kapitāla apmērs nedrīkst kristies zem 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā līmeņa. Ja tā notiek, kompetentās iestādes, ja apstākļi to attaisno, var piešķirt šādām sabiedrībām ierobežotu laika posmu, kurā izlabot šādu stāvokli vai izbeigt darbību.

2.   Par pārvaldības sabiedrības piesardzīgu uzraudzību atbild pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neatkarīgi no tā, vai pārvaldības sabiedrība nodibina filiāli vai sniedz pakalpojumus citā dalībvalstī, neierobežojot tos šīs direktīvas noteikumus, kuri atbildību piešķir pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

11. pants

1.   Uz būtisku līdzdalību pārvaldības sabiedrībās attiecas tādi paši noteikumi, kādi noteikti Direktīvas 2004/39/EK 10., 10.a un 10.b pantā.

2.   Šajā direktīvā Direktīvas 2004/39/EK 10. pantā ietvertie termini “ieguldījumu sabiedrība” un “ieguldījumu sabiedrības” attiecīgi nozīmē “pārvaldības sabiedrība” un “pārvaldības sabiedrības”.

12. pants

1.   Katra dalībvalsts izstrādā uzraudzības noteikumus, kurus pārvaldības sabiedrības, kurām atļauja izsniegta šajā dalībvalstī, pastāvīgi ievēro attiecībā uz to PVKIU pārvaldīšanu, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

Jo īpaši pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, ņemot vērā arī pārvaldības sabiedrības pārvaldītā PVKIU raksturu, pieprasa, lai katra šāda sabiedrība:

a)

izmantotu pareizas administratīvas un grāmatvedības procedūras, kontroles un aizsardzības pasākumus elektronisko datu apstrādei un atbilstīgus iekšējās kontroles mehānismus, jo īpaši noteikumus attiecībā uz darbinieku personīgajiem darījumiem vai tādu glabāšanu vai pārvaldību, kas attiecas uz ieguldījumiem finanšu instrumentos, lai ieguldītu pašu kontos, un nodrošinātu vismaz to, ka katru ar PVKIU saistīto darījumu var rekonstruēt pēc tā izcelsmes, iesaistītajām pusēm, būtības, veikšanas laika un vietas un ka PVKIU aktīvus, kas ir pārvaldības sabiedrības pārvaldībā, iegulda atbilstīgi fondu nolikumiem vai dibināšanas dokumentiem un spēkā esošajām tiesību normām;

b)

būtu veidota un organizēta tādā veidā, lai samazinātu risku, ka interešu konflikti starp sabiedrību un tās klientu, diviem tās klientiem, vienu tās klientu un PVKIU vai diviem PVKIU skar PVKIU vai klientu intereses.

2.   Katra pārvaldības sabiedrība, kuras pilnvarojums attiecas arī uz 6. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto portfeļa diskrecionāras pārvaldīšanas pakalpojumu:

a)

nedrīkst ieguldīt visus vai daļu no ieguldītāja portfeļa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā, ko tā pārvalda, sertifikātiem, ja vien pārvaldības sabiedrība nesaņem no klienta iepriekšēju vispārēju akceptu;

b)

attiecībā uz 6. panta 3. punktā norādītajiem pakalpojumiem ievēro noteikumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/9/EK (1997. gada 3. marts) par ieguldītāju kompensāciju (12).

3.   Neskarot 116. pantu, Komisija līdz 2010. gada 1. jūlijam pieņem īstenošanas pasākumus, precizējot procedūru un kārtību, kā tas noteikts 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktā, kā arī struktūru un organizatoriskās prasības, lai izvairītos no interešu konfliktiem, kas minēti 1. punkta otrās daļas b) apakšpunktā.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

13. pants

1.   Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts tiesību akti to darbības efektīvākas veikšanas nolūkā atļauj šīm sabiedrībām deleģēt trešām personām veikt to vārdā vienu vai vairākas to funkcijas, jāizpilda visi turpmāk minētie priekšnosacījumi:

a)

pārvaldības sabiedrībai piemērotā veidā jāinformē tās piederības dalībvalsts kompetentās iestādes; pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties nodod informāciju PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm;

b)

pilnvarojums nekavē veikt efektīvu pārvaldības sabiedrības uzraudzību, un jo īpaši tas nekavē pārvaldības sabiedrības darbību vai PVKIU pārvaldīšanu veidā, kas vislabāk atbilst ieguldītāju interesēm;

c)

ja deleģēšana attiecas uz ieguldījumu pārvaldīšanu, pilnvarojums jādod uzņēmumiem, kas ir pilnvaroti vai reģistrēti aktīvu pārvaldīšanai un ir pakļauti konsultatīvai uzraudzībai; deleģēšanai jāatbilst ieguldījumu sadalījuma kritērijiem, ko periodiski nosaka pārvaldības sabiedrības;

d)

ja pilnvarojums attiecas uz ieguldījumu pārvaldīšanu un to piešķir trešās valsts uzņēmumam, jānodrošina attiecīgo uzraudzības iestāžu sadarbība;

e)

pilnvarojumu attiecībā uz ieguldījumu pārvaldīšanas pamatfunkciju nepiešķir depozitārijam vai jebkuram citam uzņēmumam, kura intereses var būt pretrunā pārvaldības sabiedrības vai sertifikātu turētāju interesēm;

f)

pastāv pasākumi, kas dod iespēju personām, kuras vada pārvaldības sabiedrības darbību, katrā laikā efektīvi kontrolēt tā uzņēmuma darbību, kam piešķirts pilnvarojums;

g)

pilnvarojums neattur personas, kuras vada pārvaldības sabiedrības darbību, katrā laikā dot turpmākus norādījumus uzņēmumiem, kuriem funkcijas deleģētas, un nekavējoties atsaukt pilnvarojumu, ja tas ir ieguldītāju interesēs;

h)

ņemot vērā deleģējamo funkciju būtību, uzņēmumam, kuram šīs funkcijas deleģēs, jābūt kvalificētam un spējīgam uzņemties attiecīgās funkcijas; un

i)

PVKIU prospektos ir uzskaitītas funkcijas, kuras pārvaldības sabiedrībai atļauts deleģēt saskaņā ar šo pantu.

2.   Pārvaldības sabiedrības vai depozitārija atbildību neietekmē tas, ka pārvaldības sabiedrība ir deleģējusi funkcijas trešām personām. Pārvaldības sabiedrība nedeleģē funkcijas tādā apmērā, ka tā kļūst par pastkastītes uzņēmumu.

14. pants

1.   Katra dalībvalsts izstrādā ētikas noteikumus, kurus vienmēr ievēro šajā dalībvalstī pilnvarotās pārvaldības sabiedrības. Ar šādiem noteikumiem ievieš vismaz tos principus, kas izklāstīti šajā punktā. Minētie principi nodrošina, ka pārvaldības sabiedrība:

a)

savā darbībā rīkojas godīgi un taisnīgi, ievērojot tās pārvaldīto PVKIU un tirgus vienotības intereses;

b)

darbojas pietiekami prasmīgi, rūpīgi un uzcītīgi, ievērojot tās pārvaldīto PVKIU un tirgus vienotības intereses;

c)

nodrošina un efektīvi izmanto darbības pienācīgai veikšanai vajadzīgos resursus un procedūras;

d)

mēģina novērst interešu konfliktus un, ja tos nevar novērst, nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret tās pārvaldītajiem PVKIU; un

e)

izpilda visas normatīvās prasības, kas piemērojamas tās uzņēmējdarbībai, lai atbalstītu ieguldītāju intereses un veicinātu tirgus vienotību.

2.   Neskarot 116. pantu, Komisija līdz 2010. gada 1. jūlijam pieņem īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka pārvaldības sabiedrība pilda 1. punktā noteiktos pienākumus, jo īpaši:

a)

izstrādā atbilstīgus kritērijus godīgai un taisnīgai, pietiekami prasmīgai, rūpīgai un uzcītīgai rīcībai, kuru īstenojot tiek ņemtas vērā PVKIU intereses;

b)

precizē principus, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka pārvaldības sabiedrības efektīvi izmanto uzņēmējdarbības pienācīgai veikšanai vajadzīgos resursus un procedūras; un

c)

formulē darbības, attiecībā uz kurām var pamatoti sagaidīt, ka tās veiks pārvaldības sabiedrības, lai identificētu, novērstu, pārvaldītu un/vai atklātu interešu konfliktus, kā arī lai izveidotu atbilstīgus kritērijus to interešu konfliktu noteikšanai, kuru esamība var kaitēt PVKIU interesēm.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

15. pants

Pārvaldības sabiedrības vai vajadzības gadījumā ieguldījumu sabiedrības īsteno pasākumus saskaņā ar 92. pantu un izstrādā atbilstīgas procedūras un kārtību, lai nodrošinātu ieguldītāju sūdzību pienācīgu izskatīšanu un to, ka ieguldītājiem nav nekādu ierobežojumu īstenot savas tiesības tādā gadījumā, ja pārvaldības sabiedrībai ir piešķirta atļauja citā dalībvalstī, nevis PVKIU piederības dalībvalstī. Šie pasākumi atļauj ieguldītājiem iesniegt sūdzības to dalībvalsts valsts valodā vai vienā no valsts valodām.

Pārvaldības sabiedrības izstrādā arī atbilstošu kārtību un noteikumus, lai nodrošinātu informācijas pieejamību pēc valsts vai PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma.

4. IEDAĻA

Tiesības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība

16. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka pārvaldības sabiedrība, ko pilnvarojusi tās piederības dalībvalsts, var turpināt to teritorijā darbību, kādai tā pilnvarota, izveidojot filiāli vai brīvi sniedzot pakalpojumus.

Ja šāda pārvaldības sabiedrība, kurai ir piešķirta atļauja, neveidojot filiāli, piedāvā vienīgi pārdot tāda PVKIU sertifikātus, kura pārvaldību tā veic saskaņā ar II pielikumu, kādā citā dalībvalstī, nevis PVKIU piederības dalībvalstī, nepiedāvājot veikt citas darbības vai sniegt citus pakalpojumus, šāda tirdzniecība pakļauta vienīgi XI nodaļas prasībām.

2.   Dalībvalstis nedrīkst attiecināt uz filiāles izveidi vai pakalpojumu sniegšanu prasību par atļaujas saņemšanu, prasību nodrošināt dotāciju kapitālu vai citus līdzīgas iedarbības pasākumus.

3.   Ievērojot šā panta nosacījumus, PVKIU brīvi var iecelt pārvaldības sabiedrību, kurai piešķirta atļauja citā, nevis PVKIU piederības dalībvalstī, vai pakļauties tādas sabiedrības pārvaldībai saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem ar nosacījumu, ka šī pārvaldības sabiedrība atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tā atbilst 17. vai 18. panta noteikumiem; un

b)

tā atbilst 19. un 20. panta noteikumiem.

17. pants

1.   Papildus to nosacījumu izpildei, kas noteikti 6. un 7. pantā, pārvaldības sabiedrības, kas vēlas izveidot filiāli citas dalībvalsts teritorijā, lai veiktu tādas darbības, par kurām tai ir piešķirta atļauja, atbilstīgi dara to zināmu piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.   Dalībvalstis pieprasa, lai ikviena pārvaldības sabiedrība, kas vēlas izveidot filiāli citas dalībvalsts teritorijā, iesniedzot 1. punktā paredzēto paziņojumu, nodrošinātu šādas ziņas un dokumentus:

a)

dalībvalsts, kuras teritorijā pārvaldības sabiedrība plāno izveidot filiāli;

b)

darbības programma, kurā atbilstoši 6. panta 2. un 3. punktam izklāstītas paredzētās darbības un pakalpojumi, kā arī filiāles organizatoriskā struktūra, kurā ir iekļauts riska pārvaldības procedūras apraksts, ko ieviesusi pārvaldības sabiedrība. Tajā iekļauts arī saskaņā ar 15. pantu veicamo procedūru un pasākumu apraksts;

c)

adrese pārvaldības sabiedrības uzņēmējā dalībvalstī, kur var iegūt dokumentus; un

d)

par filiāles vadību atbildīgo personu vārdi.

3.   Ja vien pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ņemot vērā paredzētās darbības, nav iemesla apšaubīt pārvaldības sabiedrības administratīvo struktūru vai finanšu stāvokli, tās divu mēnešu laikā pēc visas 2. punktā minētās informācijas saņemšanas dara šo informāciju zināmu pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm un attiecīgi informē attiecīgo pārvaldības sabiedrību. Tās sīki informē arī par visām kompensācijas shēmām, kas paredzētas ieguldītāju aizsardzībai.

Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atsakās sniegt pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm 2. punktā minēto informāciju, tās divu mēnešu laikā pēc visas informācijas saņemšanas dara attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai zināmus atteikuma iemeslus. Atteikums vai atbildes nesniegšana dod tiesības vērsties pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts tiesās.

Ja pārvaldības sabiedrība vēlas sniegt kolektīvā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumus, kas minēti II pielikumā, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajās iestādēs esošajiem dokumentiem, kurus nosūta pārvaldības sabiedrības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, pievieno apliecinājumu par to, ka šai pārvaldības sabiedrībai ir piešķirta atļauja saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, kā arī aprakstu par pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības jomu un detalizētu informāciju par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU tipiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

4.   Pārvaldības sabiedrība, kas uzņēmējas dalībvalsts teritorijā darbojas ar filiāles starpniecību, pakļaujas noteikumiem, kurus izstrādājusi pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts saskaņā ar 14. pantu.

5.   Pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par atbilstības uzraudzību 4. punktam.

6.   Pirms pārvaldības sabiedrības filiāle sāk uzņēmējdarbību, pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes viena mēneša laikā pēc 2. punktā minētās informācijas saņemšanas sagatavojas, lai uzraudzītu pārvaldības sabiedrības atbilstību tiem noteikumiem, kuri ir to pārziņā.

7.   Filiāli var izveidot un tās darbību var sākt pēc tam, kad saņemts paziņojums no pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm vai ja, beidzoties 6. punktā paredzētajam termiņam, nav nekāda paziņojuma.

8.   Ja mainās kādi dati, ko iesniedz saskaņā ar 2. punkta b), c) vai d) apakšpunktu, pārvaldības sabiedrība rakstiski ziņo par šīm izmaiņām pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts un pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm vismaz vienu mēnesi pirms izmaiņu īstenošanas, lai pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes varētu pieņemt lēmumu par izmaiņām saskaņā ar 3. punktu un pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes varētu pieņemt šādu lēmumu saskaņā ar 6. punktu.

9.   Ja mainās dati, ko paziņo saskaņā ar 3. punkta pirmo daļu, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgi informē pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atjaunina apliecinājumā sniegto informāciju, kas minēta 3. punkta trešajā daļā, un informē pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes tad, ja tiek mainīta pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības joma vai detalizēta informācija par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU tipiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

18. pants

1.   Visas pārvaldības sabiedrības, kas pirmo reizi saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vēlas veikt darbības, attiecībā uz kurām tai piešķirta atļauja, citas dalībvalsts teritorijā, dara zināmu pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a)

dalībvalsts, kuras teritorijā pārvaldības sabiedrība paredz darboties; un

b)

darbības programma, kurā noteiktas 6. panta 2. un 3. punktā norādītās paredzētās darbības un pakalpojumi. Šajā programmā ir iekļauts riska pārvaldības procedūras apraksts, ko ieviesusi pārvaldības sabiedrība. Tajā iekļauts arī saskaņā ar 15. pantu veicamo procedūru un pasākumu apraksts.

2.   Mēneša laikā pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta to pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sīki informē arī par visām piemērojamajām kompensācijas shēmām, kas paredzētas ieguldītāju aizsardzībai.

Ja pārvaldības sabiedrība vēlas sniegt kolektīvā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumus, kas minēti II pielikumā, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādēs esošajiem dokumentiem, kurus nosūta pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, pievieno apliecinājumu par to, ka šai pārvaldības sabiedrībai ir piešķirta atļauja saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, kā arī aprakstu par pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības jomu un detalizētu informāciju par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU veidiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

Neskarot 20. un 93. panta noteikumus, pārvaldības sabiedrība tad var sākt darbību pārvaldības sabiedrības uzņēmējā dalībvalstī.

3.   Pārvaldības sabiedrība, kura veic darbības saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, atbilst noteikumiem, kurus izstrādājusi pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts saskaņā ar 14. pantu.

4.   Ja jāgroza saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu sniegtās informācijas saturs, pārvaldības sabiedrība rakstiski paziņo par grozījumu pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts un pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm pirms šo izmaiņu īstenošanas. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atjaunina apliecinājumā sniegto informāciju, kas minēta 2. punktā, un informē pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes tad, ja tiek mainīta pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības joma vai detalizēta informācija par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU veidiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

19. pants

1.   Pārvaldības sabiedrība, kas sniedz kolektīvā ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas pārrobežu pakalpojumus, dibinot filiāli vai saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, ievēro pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts noteikumus attiecībā uz pārvaldības sabiedrības darbības organizēšanu, tostarp deleģēšanas noteikumus, riska pārvaldības procedūras, uzraudzības un pārraudzības noteikumus, 12. pantā minētās procedūras un ziņojumu sniegšanas prasības attiecībā uz pārvaldības sabiedrību. Šie noteikumi nedrīkst būt stingrāki kā tie, kurus piemēro pārvaldības sabiedrībām, kuras darbojas tikai savā piederības dalībvalstī.

2.   Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par 1. punkta atbilstības uzraudzību.

3.   Pārvaldības sabiedrība, kas sniedz kolektīvā ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas pārrobežu pakalpojumus, dibinot filiāli vai saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, ievēro PVKIU piederības dalībvalsts noteikumus attiecībā uz PVKIU struktūru un darbību, proti, noteikumus, kas attiecas uz:

a)

PVKIU izveidi un apstiprināšanu;

b)

sertifikātu un akciju emisiju un izpirkšanu;

c)

ieguldījumu politiku un ierobežojumiem, tostarp aprēķinot kopējo kredīta risku un parādus;

d)

ierobežojumiem attiecībā uz aizņēmumiem, aizdevumiem un nenodrošināto tirdzniecību;

e)

aktīvu novērtēšanu un PVKIU grāmatvedību;

f)

emisijas cenas vai izpirkšanas cenas aprēķināšanu un kļūdām aktīvu patiesās vērtības un ar to saistītās ieguldītājiem paredzētās kompensācijas aprēķinos;

g)

ieņēmumu sadali vai atkārtotu ieguldīšanu;

h)

PVKIU informācijas un ziņojumu sniegšanas prasībām, tostarp attiecībā uz prospektiem, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un periodiskajiem pārskatiem;

i)

tirdzniecības nodrošināšanai veiktajiem pasākumiem;

j)

attiecībām ar sertifikātu turētājiem;

k)

PVKIU apvienošanu un pārstrukturēšanu;

l)

PVKIU likvidāciju un darbības izbeigšanu;

m)

vajadzības gadījumā – sertifikātu turētāju reģistrā iekļaujamo informāciju;

n)

maksu par PVKIU licencēšanu un uzraudzību; un

o)

sertifikātu turētāju balsstiesību un citu tiesību, kas saistītas ar a) līdz m) apakšpunktu, īstenošanu.

4.   Pārvaldības sabiedrība ievēro fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos noteiktās saistības, kā arī prospektā noteiktās saistības, kas atbilst spēkā esošajiem 1. un 3. punktā minētajiem tiesību aktiem.

5.   PVKIU pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par 3. un 4. punkta atbilstības uzraudzību.

6.   Pārvaldības sabiedrība pieņem lēmumu un ir atbildīga par pasākumu un organizatorisko lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pārvaldības sabiedrības atbilstību noteikumiem, kuri attiecas uz PVKIU izveidi un darbību, un pienākumiem, kas noteikti fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos, kā arī prospektā noteiktajiem pienākumiem.

7.   Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzrauga pasākumu atbilstību un pārvaldības sabiedrības organizēšanu, lai pārvaldības sabiedrība spētu nodrošināt atbilstību noteikumiem un tiesību normām attiecībā uz tās pārvaldītā PVKIU uzbūvi un darbību.

8.   Dalībvalstis nodrošina, lai attiecībā uz šīs direktīvas priekšmetu, izņemot šajā direktīvā skaidri noteiktos gadījumos, pārvaldības sabiedrībām netiktu piemērotas citas PVKIU piederības dalībvalstī noteiktās prasības.

20. pants

1.   Neskarot 5. pantu, pārvaldības sabiedrība, kura iesniegusi pieteikumu par citā dalībvalstī nodibināta PVKIU pārvaldību, iesniedz PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādus dokumentus:

a)

rakstisku vienošanos, kas parakstīta ar depozitāriju, kurš minēts 23. un 33. pantā; un

b)

informāciju par deleģēšanas kārtību attiecībā uz ieguldījumu pārvaldīšanas un administratīvajām funkcijām, kas minētas II pielikumā.

Ja PVKIU piederības dalībvalstī pārvaldības sabiedrība jau pārvalda citu tāda paša veida PVKIU, pietiek ar atsauci uz jau iesniegtiem dokumentiem.

2.   Ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem, par kuriem ir atbildīgas PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, tās var pieprasīt no pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm paskaidrojumus un informāciju par 1. punktā minētajiem dokumentiem un, pamatojoties uz 17. un 18. pantā minēto apliecinājumu, to, vai šis fonda tips, attiecībā uz kuru ir pieprasīta atļauja, atbilst pārvaldības sabiedrībai piešķiramās atļaujas darbības jomai. Vajadzības gadījumā pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz savu atzinumu 10 darbdienu laikā pēc sākotnējā pieprasījuma.

3.   PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var noraidīt pārvaldības sabiedrības pieteikumu tikai tad, ja:

a)

pārvaldības sabiedrība neatbilst noteikumiem, kuri ietilpst to kompetencē atbilstīgi 19. pantam;

b)

pārvaldības sabiedrība nav saņēmusi savas piederības dalībvalsts kompetento iestāžu atļauju pārvaldīt to PVKIU veidu, attiecībā uz kuru ir pieprasīta atļauja; vai

c)

pārvaldības sabiedrība nav iesniegusi 1. punktā minētos dokumentus.

Pirms pieteikuma noraidīšanas PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir jāapspriežas ar pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

4.   Pārvaldības sabiedrībai jāpaziņo PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par visām turpmākām būtiskām izmaiņām 1. punktā minētajos dokumentos.

21. pants

1.   Pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts statistikas vajadzībām var pieprasīt, lai visas pārvaldības sabiedrības un to filiāles to teritorijās regulāri ziņotu šīs uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par savu darbību šajā uzņēmējā dalībvalstī.

2.   Pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts var pieprasīt, lai pārvaldības sabiedrības, kas darbojas tās teritorijā saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai izveidojot filiāli, sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai uzraudzītu, kā tiek ievēroti uz tām attiecināmie pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts paredzētie noteikumi.

Šīs prasības nedrīkst būt stingrākas par tām, ko tā pati dalībvalsts nosaka pārvaldības sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja šajā dalībvalstī, lai uzraudzītu, kā tās ievēro šīs pašas normas.

Pārvaldības sabiedrības nodrošina, ka 15. pantā minētas procedūras un pasākumi ļauj PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm saņemt šajā punktā minēto informāciju tieši no pārvaldības sabiedrības.

3.   Ja pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes konstatē, ka pārvaldības sabiedrība, kurai ir filiāle vai kura sniedz pakalpojumus tās teritorijā, pārkāpj kādu no tās kompetencē esošajiem noteikumiem, tad minētās iestādes pieprasa attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai šos pārkāpumus novērst un informēt pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

4.   Ja attiecīgā pārvaldības sabiedrība atsakās sniegt pārvaldības sabiedrības uzņēmējai dalībvalstij tās kompetencē esošo informāciju vai neveic vajadzīgos pasākumus, lai novērstu 3. punktā minētos pārkāpumus, pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes par to attiecīgi informē pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes iespējami īsā laikā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā pārvaldības sabiedrība sniedz tās uzņēmējas dalībvalsts saskaņā ar 2. punktu pieprasīto informāciju vai novērš minētos pārkāpumus. Šo pasākumu būtību dara zināmu pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

5.   Ja, neraugoties uz pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem vai tādēļ, ka šie pasākumi izrādās nepiemēroti vai nav attiecīgajā dalībvalstī veicami, pārvaldības sabiedrība turpina atteikties sniegt pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts saskaņā ar 2. punktu pieprasīto informāciju vai pārkāpt šajā pašā punktā minētās tiesību normas, kas ir spēkā pārvaldības sabiedrības uzņēmējā dalībvalstī, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pēc pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetento iestāžu informēšanas var veikt attiecīgus pasākumus, tostarp tādus, kas minēti 98. un 99. pantā, lai novērstu turpmākus pārkāpumus vai noteiktu par tiem sodus un, ciktāl vajadzīgs, liegtu šai pārvaldības sabiedrībai veikt tās teritorijā jebkādus turpmākus darījumus. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā ir iespējams oficiāli izsniegt juridiskos dokumentus, kas vajadzīgi šiem pasākumiem attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām. Ja pārvaldības sabiedrības uzņēmējā dalībvalstī sniegtais pakalpojums ir PVKIU pārvaldība, pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts var pieprasīt pārvaldības sabiedrībai pārtraukt šā PVKIU pārvaldību.

6.   Visus pasākumus, kuri paredzēti, ievērojot 4. un 5. punktu, un kuri paredz pasākumus vai sodus, pienācīgi pamato un dara zināmus attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai. Par katru šādu pasākumu drīkst vērsties tās dalībvalsts tiesās, kura to pieņēmusi.

7.   Pirms 3., 4. vai 5. punktā noteiktās procedūras izpildes pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ārkārtas gadījumos var veikt visus vajadzīgos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu ieguldītāju un citu pakalpojumu saņēmēju intereses. Par šādiem pasākumiem iespējami īsā laikā informē Komisiju un attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes.

Apspriedusies ar attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, Komisija var nolemt, ka konkrētai dalībvalstij jāgroza vai jāatceļ šie pasākumi.

8.   Pirms pārvaldības sabiedrībai izdotās atļaujas atsaukšanas pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes konsultējas ar PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Šādos gadījumos PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veic attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu ieguldītāju intereses. Šādi pasākumi var ietvert lēmumus, ar kuriem attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai liedz veikt jebkādus turpmākus darījumus šīs valsts teritorijā.

Reizi divos gados Komisija sniedz ziņojumu par šādiem gadījumiem.

9.   Dalībvalstis informē Komisiju par to gadījumu skaitu un veidiem, kuros tās saskaņā ar 17. pantu ir atteikušas atļauju izsniegšanu vai saskaņā ar 20. pantu noraidījušas pieteikumu, un par jebkādiem pasākumiem saskaņā ar šā panta 5. punktu.

Reizi divos gados Komisija sniedz ziņojumu par šādiem gadījumiem.

IV NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DEPOZITĀRIJU

22. pants

1.   Kopīgā fonda aktīvi jānodod depozitārijam glabāšanā.

2.   Depozitārija atbildību, kas minēta 24. pantā, neiespaido tas, ka tas visus tās glabāšanā nodotos aktīvus vai to daļu ir uzticējis trešai personai.

3.   Depozitārijs:

a)

nodrošina, ka sertifikātu pārdošana, emisija, atpirkšana, izpirkšana un atcelšana, ko veic kopīgā fonda vārdā vai pārvaldības sabiedrība, tiek veikta saskaņā ar piemērojamiem valstu tiesību aktiem un fonda nolikumu;

b)

nodrošina, ka sertifikātu vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar piemērojamiem valstu tiesību aktiem un fonda nolikumu;

c)

izpilda pārvaldības sabiedrības norādījumus, ja vien tie nav pretrunā piemērojamiem valstu tiesību aktiem vai fonda nolikumam;

d)

nodrošina, ka darījumos ar kopīgā fonda aktīviem atlīdzība tiek sniegta parastajā termiņā;

e)

nodrošina, ka kopīgā fonda ieņēmumus izmanto saskaņā ar piemērojamiem valstu tiesību aktiem un fonda nolikumu.

23. pants

1.   Depozitārija juridiskā adrese ir vai tas ir izveidots PVKIU piederības dalībvalstī.

2.   Depozitārijs ir iestāde, kas ir pakļauta piesardzīgam regulējumam un nepārtrauktai uzraudzībai. Tas arī sniedz pietiekamas finansiālas un profesionālas garantijas, lai tas kā depozitārijs varētu sekmīgi veikt savu darbu un pildīt saistības, ko uzliek šāds statuss.

3.   Dalībvalstis nosaka 2. punktā paredzēto iestāžu kategorijas, no kurām var izraudzīties depozitāriju.

4.   Depozitārijs ļauj PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma saņemt visu informāciju, ko depozitārijs ir ieguvis, pildot savus pienākumus, un kas ir nepieciešama kompetentajām iestādēm, lai uzraudzītu PVKIU atbilstību šīs direktīvas prasībām.

5.   Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts nav PVKIU piederības dalībvalsts, depozitārijs slēdz tādu rakstisku vienošanos ar pārvaldības sabiedrību, kas regulē tās informācijas plūsmu, kas ir nepieciešama, lai tas varētu veikt 22. pantā un citos tiesību aktos, noteikumos vai administratīvos aktos, kas PVKIU piederības dalībvalstī ir saistoši depozitārijiem, noteiktās funkcijas.

6.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus par depozitārija veicamajiem pasākumiem, lai tas varētu pildīt savus pienākumus attiecībā uz citā dalībvalstī dibinātu pārvaldības sabiedrības pārvaldītu PVKIU, tostarp par informāciju, kas jāiekļauj standarta vienošanās tekstā, kura, kā minēts 5. punktā, jāizmanto depozitārijam un pārvaldības sabiedrībai.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

24. pants

Depozitārijs saskaņā ar PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktiem atbild pārvaldības sabiedrībai un sertifikātu turētājiem par visiem zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka depozitārijs bez attaisnojuma nav pildījis savus pienākumus vai tos pildījis nepilnīgi.

Prasīt atbildību attiecībā pret sertifikātu turētājiem drīkst tieši vai netieši ar pārvaldības sabiedrības starpniecību atkarībā no juridiskajām attiecībām starp depozitāriju, pārvaldības sabiedrību un sertifikātu turētājiem.

25. pants

1.   Neviena sabiedrība nedrīkst darboties gan kā pārvaldības sabiedrība, gan kā depozitārijs.

2.   Pārvaldības sabiedrība un depozitārijs, veicot attiecīgos pienākumus, darbojas neatkarīgi un tikai sertifikātu turētāju interesēs.

26. pants

Tiesību akti vai fonda nolikums paredz pārvaldības sabiedrības un depozitārija maiņas nosacījumus un noteikumus, kas ļauj nodrošināt sertifikātu turētāju aizsardzību šādas maiņas gadījumā.

V NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBĀM

1. IEDAĻA

Nosacījumi uzņēmējdarbības sākšanai

27. pants

Piekļuvi ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbībai nosaka iepriekšēja atļauja, ko izsniedz ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

Dalībvalstis nosaka ieguldījumu sabiedrības juridisko formu.

Ieguldījumu sabiedrības juridiskā adrese atrodas ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalstī.

28. pants

Ieguldījumu sabiedrības nedrīkst veikt darbības, kas nav minētas 1. panta 2. punktā.

29. pants

1.   Neierobežojot pārējos vispārējas piemērošanas nosacījumus, kas noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos, ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neizsniedz atļauju ieguldījumu sabiedrībai, kura nav izraudzījusies pārvaldības sabiedrību, ja vien ieguldījumu sabiedrībai nav pietiekams sākumkapitāls vismaz EUR 300 000 apmērā.

Turklāt, ja ieguldījumu sabiedrība nav izraudzījusies pārvaldības sabiedrību, kas pilnvarota saskaņā ar šo direktīvu, piemēro šādus nosacījumus:

a)

atļauju neizsniedz, ja vien atļaujas saņemšanas pieteikumam nav pievienota darbības programma, kurā norādīta vismaz ieguldījumu sabiedrības organizatoriskā struktūra;

b)

ieguldījumu sabiedrības direktoriem jābūt ar atbilstīgu reputāciju un pietiekamu pieredzi attiecībā arī uz ieguldījumu sabiedrības veiktās uzņēmējdarbības veidu, tālab direktoru un visu viņu vietnieku vārdi tūlīt jāpaziņo kompetentajām iestādēm; par ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbību jālemj vismaz divām personām, kuras atbilst šādiem nosacījumiem; un direktori ir personas, kuras saskaņā ar tiesību aktiem vai dibināšanas dokumentiem pārstāv ieguldījumu sabiedrību vai kuras faktiski nosaka šīs sabiedrības politiku; un

c)

ja pārvaldības sabiedrībai ir cieša saikne ar citām fiziskām vai juridiskām personām, kompetentās iestādēm atļauja ir jāizsniedz vienīgi tad, ja šī ciešā saikne nekavē sabiedrību efektīvi veikt tās uzraudzības funkcijas.

Ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atsaka atļauju arī tad, ja trešās valsts normatīvie un administratīvie akti, kas attiecas uz vienu vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, ar kurām ieguldījumu sabiedrībai ir cieša saikne, vai grūtības šo aktu izpildē kavē ieguldījumu sabiedrību efektīvi veikt uzraudzības funkcijas.

Ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrības sniegtu tām nepieciešamo informāciju.

2.   Ja ieguldījumu sabiedrība nav iecēlusi pārvaldības sabiedrību, ieguldījumu sabiedrību sešu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas informē, vai atļauja ir piešķirta. Ja atļauju atsaka, norāda atteikuma iemeslus.

3.   Ieguldījumu sabiedrība var sākt uzņēmējdarbību, tiklīdz ir piešķirta atļauja.

4.   Ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var atsaukt atļauju, kas izsniegta ieguldījumu sabiedrībai, ievērojot šo direktīvu, tikai tad, ja šī sabiedrība:

a)

12 mēnešu laikā neizmanto atļauju, skaidri atsakās no atļaujas vai jau ilgāk nekā sešus mēnešus ir izbeigusi darbību, uz ko attiecas šī direktīva, ja vien attiecīgā dalībvalsts nav paredzējusi, ka šādos gadījumos atļauja zaudē spēku;

b)

ir saņēmusi atļauju, sniedzot nepatiesas ziņas vai ar citiem nelikumīgiem līdzekļiem;

c)

vairs neatbilst nosacījumiem, ar kādiem atļauja piešķirta;

d)

ir nopietni vai sistemātiski pārkāpusi noteikumus, kas pieņemti atbilstoši šai direktīvai; vai arī

e)

atbilst kādam no gadījumiem, kuros attiecīgās valsts tiesību akti paredz atļaujas atsaukšanu.

2. IEDAĻA

Darbības nosacījumi

30. pants

Ieguldījumu sabiedrībām, kuras nav izraudzījušās pārvaldības sabiedrību, kas pilnvarota saskaņā ar šo direktīvu, mutatis mutandis piemēro 13. un 14. pantu.

Šā panta pirmajā daļā minētajos pantos termins “pārvaldības sabiedrība” nozīmē “ieguldījumu sabiedrība”.

Ieguldījumu sabiedrības var pārvaldīt tikai sava portfeļa aktīvus, un nekādos apstākļos tās nedrīkst pieņemt pilnvarojumu aktīvu pārvaldībai trešās personas vārdā.

31. pants

Katra ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts izstrādā uzraudzības noteikumus, ko pastāvīgi ievēro ieguldījumu sabiedrības, kuras nav izraudzījušās pārvaldības sabiedrību, kas pilnvarota saskaņā ar šo direktīvu.

Jo īpaši ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, ņemot vērā arī ieguldījumu sabiedrības būtību, pieprasa, lai šī sabiedrība ieviestu pareizas administratīvas un grāmatvedības procedūras, kontroles un aizsardzības pasākumus elektronisko datu apstrādei un atbilstīgus iekšējās kontroles mehānismus, tostarp noteikumus attiecībā uz darbinieku personīgajiem darījumiem vai to ieguldījumu glabāšanu vai pārvaldību, kas ir finanšu instrumentos, lai ieguldītu sākumkapitālu, un nodrošinātu vismaz to, ka katru darījumu, kurā iesaistīta sabiedrība, var rekonstruēt pēc tā izcelsmes, iesaistītajām pusēm, būtības, veikšanas laika un vietas un ka ieguldījumu sabiedrības aktīvus iegulda atbilstīgi dibināšanas dokumentiem un spēkā esošajām tiesību normām.

3. IEDAĻA

Saistības attiecībā uz depozitāriju

32. pants

1.   Ieguldījumu sabiedrības aktīvus nodod glabāšanā depozitārijam.

2.   Depozitārija atbildību, kas minēta 34. pantā, neiespaido tas, ka tas visus viņa glabāšanā nodotos aktīvus vai to daļu ir uzticējis trešai personai.

3.   Depozitārijs nodrošina to, ka:

a)

sertifikātu pārdošana, emisija, atpirkšana, izpirkšana un atcelšana, ko veic ieguldījumu sabiedrība vai tās vārdā, tiek veikta saskaņā ar tiesību aktiem un ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentiem;

b)

darījumos ar ieguldījumu sabiedrības aktīviem atlīdzība tiek sniegta parastajā termiņā; un

c)

ieguldījumu sabiedrības ieņēmumi tiek izmantoti saskaņā ar tiesību aktiem un tās dibināšanas dokumentiem.

4.   Ieguldījumu sabiedrību piederības dalībvalstis drīkst pieņemt lēmumu, ka attiecībā uz to teritorijā nodibinātajām ieguldījumu sabiedrībām, kuras tirgo savus sertifikātus tikai vienā vai vairākās tādās fondu biržās, kur to sertifikāti ir iekļauti oficiālajā sarakstā, netiek izvirzīta prasība, lai tām būtu depozitāriji šīs direktīvas nozīmē.

Šādām ieguldījumu sabiedrībām nepiemēro 76., 84. un 85. pantu. Tomēr šādu ieguldījumu sabiedrību aktīvu vērtēšanas noteikumi ir norādīti piemērojamos valsts tiesību aktos vai sabiedrību dibināšanas dokumentos.

5.   Ieguldījumu sabiedrību piederības dalībvalstis drīkst pieņemt lēmumu, ka to teritorijā nodibinātajām ieguldījumu sabiedrībām, kuras vismaz 80 % no saviem sertifikātiem tirgo ar vienas vai vairāku fondu biržu starpniecību, kas ir norādītas to dibināšanas dokumentos, neizvirza prasību, lai tām būtu depozitāriji šīs direktīvas nozīmē, ja to sertifikāti ir iekļauti to dalībvalstu fondu biržu oficiālajos sarakstos, kuru teritorijās sertifikātus tirgo, un ja visus darījumus, ko šāda ieguldījumu sabiedrība veic ārpus fondu biržām, veic tikai par fondu biržas cenām.

Ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos ir norādīta tā fondu birža tirdzniecības valstī, kuras cenas nosaka tās cenas, par kādām ieguldījumu sabiedrība veic darījumus ārpus fondu biržas šajā valstī.

Dalībvalsts izmanto pirmajā daļā paredzēto atkāpi vienīgi tad, ja atzīst, ka sertifikātu turētājiem ir aizsardzība, kas ir līdzvērtīga aizsardzībai, ko sertifikātu turētājiem sniedz PVKIU, kam ir depozitāriji šīs direktīvas nozīmē.

Šajā punktā un 4. punktā minētās ieguldījumu sabiedrības jo īpaši:

a)

dibināšanas dokumentos norāda savu sertifikātu tīro aktīvu cenu aprēķina metodes, ja tās nenosaka valsts tiesību akti šajā jomā;

b)

veic tirgus intervenci, lai novērstu savu sertifikātu fondu biržas cenu svārstības, kas pārsniedz 5 % no to tīro aktīvu vērtības;

c)

nosaka savu sertifikātu tīro aktīvu vērtību un paziņo to kompetentajām iestādēm vismaz divreiz nedēļā un publicē divreiz mēnesī.

Vismaz divreiz mēnesī neatkarīgs revidents pārliecinās par to, ka sertifikātu cenas aprēķins veikts saskaņā ar tiesību aktiem un ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentiem.

To darot, revidents pārliecinās, ka ieguldījumu sabiedrības aktīvi ir ieguldīti saskaņā ar tiesību aktos un ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos paredzētajiem noteikumiem.

6.   Dalībvalstis nosauc Komisijai tās ieguldījumu sabiedrības, uz kurām attiecas 4. un 5. punktā paredzētās atkāpes.

33. pants

1.   Depozitārija juridiskā adrese ir vai to izveido tajā pašā dalībvalstī, kur ir ieguldījumu sabiedrības juridiskā adrese.

2.   Depozitārijs ir iestāde, kas ir pakļauta piesardzīgam regulējumam un nepārtrauktai uzraudzībai.

3.   Dalībvalstis nosaka 2. punktā paredzēto iestāžu kategorijas, no kurām var izraudzīties depozitāriju.

4.   Depozitārijs ļauj PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma saņemt visu informāciju, ko depozitārijs ir ieguvis, pildot savus pienākumus, un kas ir nepieciešama kompetentajām iestādēm, lai uzraudzītu PVKIU atbilstību šīs direktīvas prasībām.

5.   Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts nav PVKIU piederības dalībvalsts, depozitārijs slēdz rakstisku vienošanos ar pārvaldības sabiedrību, kas regulē tādas informācijas plūsmu, kas ir nepieciešama, lai tas varētu veikt 32. pantā un citos normatīvos un administratīvos aktos, kas PVKIU piederības dalībvalstī ir saistoši depozitārijiem, noteiktās funkcijas.

6.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus par depozitārija veicamajiem pasākumiem, lai tas varētu pildīt savus pienākumus attiecībā uz citā dalībvalstī dibinātu pārvaldības sabiedrības pārvaldītu PVKIU, tostarp par informāciju, kas jāiekļauj standarta vienošanās tekstā, kura saskaņā ar 5. punktu jāizmanto depozitārijam un pārvaldības sabiedrībai.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

34. pants

Depozitārijs saskaņā ar ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts tiesību aktiem atbild ieguldījumu sabiedrībai un sertifikātu turētājiem par visiem zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka depozitārijs bez attaisnojuma nav pildījis savus pienākumus vai tos pildījis nepilnīgi.

35. pants

1.   Neviena sabiedrība nedrīkst darboties gan kā ieguldījumu sabiedrība, gan kā depozitārijs.

2.   Pildot depozitārija uzdevumus, depozitārijs rīkojas tikai sertifikātu turētāju interesēs.

36. pants

Tiesību aktos vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos paredz depozitārija maiņas nosacījumus un noteikumus, kas ļauj nodrošināt sertifikātu turētāju aizsardzību šādas maiņas gadījumā.

VI NODAĻA

PVKIU APVIENOŠANA

1. IEDAĻA

Princips, atļauja un apstiprinājums

37. pants

Šajā nodaļā jēdziens PVKIU ietver arī tā ieguldījumu apakšstruktūras.

38. pants

1.   Dalībvalstis, ievērojot šajā nodaļā izklāstītos nosacījumus un neņemot vērā veidu, kādā PVKIU ir izveidots atbilstīgi 1. panta 3. punktā minētajam, atļauj pārrobežu apvienošanu un iekšzemes apvienošanu saskaņā ar 2. panta 1. punkta q) un r) apakšpunktu atbilstoši vienai vai vairākām apvienošanas metodēm, kas noteiktas 2. panta 1. punkta p) apakšpunktā.

2.   Apvienošanas metodēm, ko izmanto, lai veiktu pārrobežu apvienošanu, ir jābūt atļautām saskaņā ar pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktiem.

Apvienošanas metodēm, ko izmanto, lai veiktu iekšzemes apvienošanu, kā noteikts 2. panta 1. punkta r) apakšpunktā, ir jābūt atļautām saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā PVKIU ir izveidots.

39. pants

1.   Apvienošanai ir vajadzīga pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja.

2.   Pievienojamais PVKIU sniedz savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a)

ierosinātās apvienošanas vispārīgo noteikumu projektu, ko pienācīgi apstiprinājuši pievienojamais PVKIU un iegūstošais PVKIU;

b)

iegūstošā PVKIU prospekta un 78. pantā minētās ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas jaunāko redakciju, ja iegūstošais PVKIU ir nodibināts citā dalībvalstī;

c)

paziņojumu, kuru izdevuši gan pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU depozitāriji un kurā saskaņā ar 41. pantu apstiprināts, ka viņi ir pārbaudījuši 40. panta 1. punkta a), f) un g) apakšpunktā noteikto elementu atbilstību šīs direktīvas prasībām un attiecīgā PVKIU fonda nolikumam vai dibināšanas dokumentiem; un

d)

informāciju, ko pievienojamais PVKIU un iegūstošais PVKIU plāno sniegt to attiecīgajiem sertifikātu turētājiem par ierosināto apvienošanu.

Šo informāciju pievienojamais PVKIU sniedz tādā veidā, lai gan pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, gan iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes varētu ar to iepazīties attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu oficiālajā valodā vai valodās vai attiecīgo kompetento iestāžu akceptētā valodā.

3.   Kad dokumentācija pilnībā ir iesniegta, pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties nosūta 2. punktā minētās informācijas kopiju iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgi izvērtē apvienošanas iespējamo ietekmi uz pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem, lai novērtētu, vai sertifikātu turētājiem ir sniegta atbilstoša informācija.

Ja pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata par vajadzīgu, tās var rakstveidā pieprasīt, lai pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem paredzētā informācija tiktu precizēta.

Ja iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka tas nepieciešams, tās rakstveidā ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc pilnīgas informācijas saņemšanas, kas minēta 2. punktā, var pieprasīt, ka iegūstošais PVKIU atjauno tā sertifikātu turētājiem paredzēto informāciju.

Šādā gadījumā iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm norādi par to neapmierinātību. Tās 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas informē pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, vai tās ir apmierinātas ar atjaunoto informāciju, kura jāsniedz iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem.

4.   Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atļauj ierosināto apvienošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

ierosinātā apvienošana atbilst visām 39. līdz 42. panta prasībām;

b)

saskaņā ar 93. pantu ir paziņots, ka iegūstošais PVKIU tirgo tā sertifikātus visās dalībvalstīs, kurās pievienojamajam PVKIU ir atļauts tirgot tā sertifikātus vai arī par tā sertifikātu tirdzniecību ir paziņots saskaņā ar 93. pantu; un

c)

pievienojamā un iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir vai nu apmierinātas ar piedāvāto informāciju, kas sniedzama pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem, vai arī no iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar 3. punkta ceturto daļu nav saņemta nekāda norāde par neapmierinātību.

5.   Ja pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka visi dokumenti nav iesniegti, tās pieprasa papildu informāciju ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc 2. punktā minētās informācijas saņemšanas.

Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes vēlākais 20 darbdienas pēc pilnīgas informācijas iesniegšanas atbilstīgi 2. punktam, informē pievienojamo PVKIU par to, vai apvienošana ir atļauta.

Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par savu lēmumu informē iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

6.   Dalībvalstis saskaņā ar 57. panta 1. punkta otro daļu var attiecībā uz iegūstošo PVKIU paredzēt atkāpes no 52. līdz 55. panta noteikumiem.

40. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamais PVKIU un iegūstošais PVKIU sagatavo apvienošanas vispārīgo noteikumu projektu.

Apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā izklāsta šādas ziņas:

a)

apvienošanas veids un iesaistītie PVKIU;

b)

ierosinātās apvienošanas priekšvēsture un pamatojums;

c)

ierosinātās apvienošanas paredzamā ietekme gan uz pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem;

d)

kritēriji, kas pieņemti aktīvu un attiecīgā gadījumā saistību vērtēšanai dienā, kad aprēķina apmaiņas koeficientu, kā norādīts 47. panta 1. punktā;

e)

apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metode;

f)

plānotā apvienošanas spēkā stāšanās diena;

g)

noteikumi, ko piemēro attiecīgi aktīvu nodošanai un sertifikātu apmaiņai; un

h)

ja notiek apvienošana saskaņā ar 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta ii) punktu un attiecīgā gadījumā saskaņā ar 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta iii) punktu, jaunizveidotā iegūstošā PVKIU fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti.

Kompetentās iestādes nevar pieprasīt, lai apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā tiktu iekļautas citas prasības.

2.   Pievienojamais PVKIU un iegūstošais PVKIU var pieņemt lēmumu apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā iekļaut vairāk informācijas.

2. IEDAĻA

Trešo personu veikta kontrole, informācija sertifikātu turētājiem un citas sertifikātu turētāju tiesības

41. pants

Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU depozitāriji pārbaudītu 40. panta 1. punkta a), f) un g) apakšpunktā izklāstīto elementu atbilstību šīs direktīvas un attiecīgā PVKIU fonda nolikuma vai dibināšanas dokumentu prasībām.

42. pants

1.   Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos paredz, ka depozitārijs vai neatkarīgs revidents, kas apstiprināts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (13), apstiprina:

a)

kritērijus, kas pieņemti aktīvu un attiecīgā gadījumā saistību vērtēšanai dienā, kad aprēķina apmaiņas koeficientu, kā norādīts 47. panta 1. punktā;

b)

attiecīgos gadījumos maksājumu skaidrā naudā par vienu sertifikātu; un

c)

apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi, kā arī faktisko apmaiņas koeficientu, kas noteikts dienā, kurā jāaprēķina minētais koeficients, kā noteikts 47. panta 1. punktā.

2.   Šā panta 1. punkta nozīmē pievienojamā PVKIU apstiprinātos revidentus vai iegūstošā PVKIU apstiprinātos revidentus uzskata par neatkarīgiem revidentiem.

3.   Neatkarīgā revidenta vai attiecīgā gadījumā depozitārija sagatavoto ziņojumu kopijas pēc pieprasījuma bez maksas dara pieejamu gan pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem un to attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

43. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa pievienojamajam un iegūstošajam PVKIU sniegt to sertifikātu turētājiem pienācīgu un pareizu informāciju par ierosināto apvienošanu, lai tie varētu pieņemt pamatotu vērtējumu par šā ierosinājuma ietekmi uz savu ieguldījumu.

2.   Informāciju gan pievienojamā, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem sniedz vienīgi pēc tam, kad pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atļāvušas ierosināto apvienošanu saskaņā ar 39. pantu.

To sniedz vismaz 30 dienas pirms pēdējās dienas, kad bez papildu samaksas var pieprasīt atpirkšanu vai izpirkšanu, vai attiecīgā gadījumā pārvēršanu, kā paredzēts 45. panta 1. punktā.

3.   Informācijā, kas sniedzama pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem, iekļauj pienācīgas un pareizas ziņas par ierosināto apvienošanu, lai tie varētu pieņemt pamatotu lēmumu par apvienošanas iespējamo ietekmi uz savu ieguldījumu un izmantot 44. un 45. pantā minētās tiesības.

Tajā iekļauj šādas ziņas:

a)

ierosinātās apvienošanas priekšvēsture un pamatojums;

b)

ierosinātās apvienošanas iespējamā ietekme uz sertifikātu turētājiem, tostarp (bet ne tikai) visas būtiskās atšķirības attiecībā uz ieguldījumu politiku un stratēģiju, izmaksām, gaidāmo rezultātu, periodisku pārskatu sagatavošanu un iespējamo darbības rezultātu pasliktināšanos, un attiecīgā gadījumā nepārprotams brīdinājums ieguldītājiem par to, ka pēc apvienošanas var mainīties tiem piemērotais nodokļu režīms;

c)

visas īpašās tiesības, kas sertifikātu turētājiem ir saistībā ar ierosināto apvienošanu, tostarp (bet ne tikai) tiesības iegūt papildu informāciju, tiesības pēc pieprasījuma saņemt neatkarīgā revidenta vai depozitārija ziņojuma kopiju un tiesības bez maksas pieprasīt sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, vai attiecīgā gadījumā pārvēršanu, kā norādīts 45. panta 1. punktā, un datums, līdz kuram šīs tiesības var izmantot;

d)

attiecīgie procedūras aspekti un plānotā apvienošanas spēkā stāšanās diena; un

e)

ieguldītājiem paredzētās un 78. pantā minētās iegūstošā PVKIU pamatinformācijas eksemplārs.

4.   Ja par pievienojamo PVKIU vai iegūstošo PVKIU ir paziņots saskaņā ar 93. pantu, šā panta 3. punktā minētā informācija ir jānodrošina attiecīgā PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām vai šīs valsts kompetento iestāžu apstiprinātā valodā. PVKIU, kuram pieprasīts sniegt informāciju, ir atbildīgs par tulkojuma sagatavošanu. Minētais tulkojums patiesi atspoguļo oriģināla saturu.

5.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi precizējot 1. un 3. punktā minētās informācijas detalizētu saturu, formātu un metodi, kādā tā nodrošināma.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

44. pants

Ja dalībvalstu tiesību aktos ir noteikts, ka PVKIU apvienošanai ir nepieciešams sertifikātu turētāju apstiprinājums, dalībvalstis nodrošina to, ka šādam apstiprinājumam nav vajadzīgi vairāk kā 75 % no sertifikātu turētāju kopsapulcē klātesošo vai pārstāvēto sertifikātu turētāju faktiski nodotajām balsīm.

Pirmā daļa neskar valsts tiesību aktos paredzētu pārstāvības kvorumu. Attiecīgos gadījumos dalībvalstis pārrobežu apvienošanai nepiemēro stingrākus noteikumus attiecībā uz pārstāvības kvorumu nekā iekšzemes apvienošanai, kā arī PVKIU apvienošanai nepiemēro stingrākus noteikumus attiecībā uz kvorumu nekā korporatīvo struktūru apvienošanai.

45. pants

1.   Dalībvalstu tiesību aktos paredz, ka pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem ir tiesības bez maksas, izņemot PVKIU ieturēto maksu ieguldījumu samazināšanas vai likvidēšanas izmaksu segšanai, pieprasīt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu vai, ja iespējams, pārvērst tos tāda cita PVKIU sertifikātos, kuram ir līdzīga ieguldījumu politika un kuru pārvalda tā pati pārvaldības sabiedrība vai cita sabiedrība, ko ar attiecīgo pārvaldības sabiedrību saista kopēja pārvaldība vai kontrole, vai arī būtiska tieša vai netieša līdzdalība. Šīs tiesības stājas spēkā no brīža, kad pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētāji ir informēti par ierosināto apvienošanu saskaņā ar 43. pantu un zaudē spēku piecas darbdienas pirms datuma, kad aprēķina 47. panta 1. punktā minēto apmaiņas koeficientu.

2.   Neskarot 1. punkta noteikumus un atkāpjoties no 84. panta 1. punkta, dalībvalstis attiecībā uz PVKIU apvienošanu var atļaut kompetentajām iestādēm pieprasīt vai atļaut parakstīšanās uz sertifikātiem, to atpirkšanas vai izpirkšanas pagaidu apturēšanu, ja šādas apturēšanas pamatojums ir sertifikātu turētāju aizsardzība.

3. IEDAĻA

Izmaksas un stāšanās spēkā

46. pants

Izņemot gadījumus, kad PVKIU ieguldījumu sabiedrība nav noteikusi pārvaldības sabiedrību, dalībvalstis nodrošina to, ka visas juridiskās, konsultatīvās vai administratīvās izmaksas, kas saistītas ar apvienošanas sagatavošanu un pilnīgu īstenošanu, nesedz ne pievienojamais PVKIU, ne iegūstošais PVKIU, ne to sertifikātu turētāji.

47. pants

1.   Attiecībā uz iekšzemes apvienošanu atbilstīgo dalībvalstu tiesību aktos nosaka dienu, kad apvienošana stājas spēkā, kā arī dienu, kad aprēķina apmaiņas koeficientu pievienojamā PVKIU sertifikātu pārvēršanai iegūstošā PVKIU sertifikātos, un attiecīgos gadījumos dienu, kad nosaka neto aktīvu vērtību skaidras naudas maksājumiem.

Attiecībā uz pārrobežu apvienošanu minētās dienas nosaka iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos. Dalībvalstis nodrošina to, ka attiecīgos gadījumos šīs dienas tiek noteiktas pēc tam, kad iegūstošā PVKIU vai pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji ir apstiprinājuši apvienošanu.

2.   Apvienošanas stāšanos spēkā, izmantojot visus piemērotos līdzekļus, dara zināmu atklātībai tā, kā paredzēts iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos, un par to paziņo iegūstošā PVKIU un pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

3.   Apvienošanu, kas stājusies spēkā atbilstīgi 1. punktam, nevar pasludināt par spēkā neesošu.

48. pants

1.   Apvienošanai, kas notiek saskaņā ar 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta i) punktu, ir šādas sekas:

a)

visi pievienojamā PVKIU aktīvi un saistības tiek nodoti iegūstošajam PVKIU vai, attiecīgos gadījumos, iegūstošā PVKIU depozitārijam;

b)

pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji kļūst par iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem un attiecīgos gadījumos tiem ir tiesības uz skaidras naudas maksājumu, kas nepārsniedz 10 % no tiem piederošo pievienojamā PVKIU sertifikātu neto aktīvu vērtības; un

c)

apvienošanai stājoties spēkā, pievienojamais PVKIU pārstāj pastāvēt.

2.   Apvienošanai, kas notiek saskaņā ar 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta ii) punktu, ir šādas sekas:

a)

visi pievienojamā PVKIU aktīvi un saistības tiek nodoti jaunizveidotajam iegūstošajam PVKIU vai, attiecīgos gadījumos, iegūstošā PVKIU depozitārijam;

b)

pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji kļūst par jaunizveidotā iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem un attiecīgos gadījumos tiem ir tiesības uz skaidras naudas maksājumu, kas nepārsniedz 10 % no tiem piederošo pievienojamā PVKIU sertifikātu neto aktīvu vērtības; un

c)

apvienošanai stājoties spēkā, pievienojamais PVKIU pārstāj pastāvēt.

3.   Apvienošanai, kas notiek saskaņā ar 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta iii) punktu, ir šādas sekas:

a)

pievienojamā PVKIU neto aktīvi tiek nodoti iegūstošajam PVKIU vai, attiecīgos gadījumos, iegūstošā PVKIU depozitārijam;

b)

pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji kļūst par iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem; un

c)

pievienojamais PVKIU turpina pastāvēt līdz saistību izpildei.

4.   Dalībvalstis nosaka, ka tiek noteikta procedūra, ar kuras palīdzību iegūstošā PVKIU pārvaldības sabiedrība paziņo iegūstošā PVKIU depozitārijam, ka aktīvu un attiecīgā gadījumā saistību nodošana ir pabeigta. Ja iegūstošais PVKIU nav noteicis pārvaldības sabiedrību, iegūstošā PVKIU depozitārijam šādu paziņojumu sniedz iegūstošais PVKIU.

VII NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PVKIU IEGULDĪJUMU POLITIKU

49. pants

Šajā nodaļā tiem PVKIU, kurus veido vairāk nekā viena apakšstruktūra, katra ieguldījumu apakšstruktūra tiek uzskatīta par atsevišķu PVKIU.

50. pants

1.   PVKIU ieguldījumus veido vienas vai vairāku šādu kategoriju vērtspapīri:

a)

pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti, ko iekļauj un tirgo regulētajā tirgū, kā tas definēts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14) apakšpunktā;

b)

pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti, ko tirgo citā regulētā dalībvalsts tirgū, kas darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai;

c)

pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti, kas ir iekļauti fondu biržas oficiālajā sarakstā trešā valstī vai ko trešā valstī tirgo citā regulētā tirgū, kas darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai, ja kompetentās iestādes ir apstiprinājušas fondu biržas vai tirgus izvēli vai arī tā ir paredzēta kādā tiesību aktā vai fonda nolikumā, vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos;

d)

nesen emitēti pārvedami vērtspapīri, ja:

i)

emisijas noteikumos ir ietverta saistība iesniegt pieteikumu iekļaušanai fondu biržas oficiālajā sarakstā vai citā regulētā tirgū, kas darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai, ja kompetentās iestādes ir apstiprinājušas fondu biržas vai tirgus izvēli vai arī tā ir paredzēta kādā tiesību aktā vai fondu nolikumā, vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos; un

ii)

iekļaušanu, kas minēta i) punktā, panāk gada laikā pēc emisijas;

e)

saskaņā ar šo direktīvu pilnvarotu PVKIU sertifikāti vai citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikāti 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē neatkarīgi no tā, vai šie uzņēmumi ir vai nav nodibināti dalībvalstī, ja:

i)

attiecīgajiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem atļauju piešķir saskaņā ar tiesību aktiem, kuros paredzēts, ka uz uzņēmumiem attiecas uzraudzība, ko PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata par līdzvērtīgu Kopienas tiesībās noteiktajai uzraudzībai, kā arī ir pietiekami nodrošināta iestāžu sadarbība;

ii)

sertifikātu turētāju aizsardzības līmenis citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos ir līdzvērtīgs PVKIU sertifikātu turētājiem nodrošinātajam aizsardzības līmenim un jo īpaši noteikumi par aktīvu nošķiršanu, aizņēmumiem, kreditēšanu un vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu nenodrošinātu tirdzniecību ir līdzvērtīgi šīs direktīvas prasībām;

iii)

pārējo kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu darbību atspoguļo pusgada un gada pārskatos, lai varētu novērtēt aktīvus un pasīvus, ieņēmumus un darījumus attiecīgajā pārskata periodā; un

iv)

kopumā ne vairāk kā 10 % PVKIU vai citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu aktīvu, kurus paredzēts pārņemt, saskaņā ar to fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem var veikt ieguldījumus cita PVKIU vai citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātos;

f)

noguldījumi kredītiestādēs, kurus atmaksā pēc pieprasījuma vai kurus ir tiesības izņemt un kuru noguldījuma termiņš nepārsniedz 12 mēnešus, ja šīs kredītiestādes juridiskā adrese ir dalībvalstī vai ja šīs kredītiestādes juridiskā adrese ir trešā valstī, ar nosacījumu, ka uz to attiecas uzraudzības noteikumi, ko PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata par līdzvērtīgiem Kopienas tiesību aktos noteiktajiem noteikumiem;

g)

atvasināti finanšu instrumenti, tostarp līdzvērtīgi skaidras naudas norēķinu instrumenti, ko tirgo regulētajā tirgū, kā norādīts a), b) un c) apakšpunktā, vai atvasināti ārpusbiržas finanšu instrumenti (“ārpusbiržas atvasinājumi”), ja:

i)

pakārtotos atvasinājumus veido instrumenti, uz ko attiecas šis punkts, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtas maiņas likmes vai valūtas, kurās PVKIU var veikt ieguldījumus atbilstoši tā ieguldījumu mērķiem, kā noteikts tā fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos;

ii)

darījumu partneri darījumos ar ārpusbiržas atvasinājumiem ir institūcijas, uz kurām attiecas konsultatīvā uzraudzība un kuras ietilpst PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprinātajās kategorijās; un

iii)

ārpusbiržas atvasinājumus katru dienu pakļauj ticamam un pamatotam vērtējumam un tos, likvidētus vai slēgtus ar kompensējoša darījuma palīdzību, katrā laikā pēc PVKIU ierosmes var pārdot par vidējo cenu; vai

h)

naudas tirgus instrumenti, kurus netirgo regulētā tirgū un uz kuriem attiecas 2. panta 1. punkta o) apakšpunkts, ja šādu instrumentu emisija vai emitents pats sevi regulē, lai aizsargātu ieguldītājus un noguldījumus, ar nosacījumu, ka tos:

i)

emitē vai garantē dalībvalsts centrālās, reģionālās vai vietējās varas iestādes vai centrālā banka, Eiropas Centrālā banka, Kopiena vai Eiropas Investīciju banka, trešā valsts vai, federālas valsts gadījumā, viens no federācijas locekļiem, vai starptautiska sabiedriska organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis;

ii)

emitē uzņēmums, kura vērtspapīrus tirgo regulētos tirgos, kas norādīti a), b) vai c) apakšpunktā;

iii)

emitē vai garantē uzņēmums, uz kuru attiecas konsultatīva uzraudzība saskaņā ar Kopienas tiesībās noteiktiem kritērijiem, vai uzņēmums, uz kuru attiecas un kurš ievēro uzraudzības noteikumus, ko kompetentās iestādes uzskata par vismaz tikpat stingriem kā Kopienas tiesībās noteiktie noteikumi; vai

iv)

emitē citas institūcijas, kas ietilpst PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprinātajās kategorijās, ja uz ieguldījumiem šādos instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas ir līdzvērtīga i), ii) vai iii) punktā noteiktajai aizsardzībai, un ja emitents ir sabiedrība, kuras kapitāls un rezerves ir vismaz EUR 10 000 000 un kura uzrāda un publicē gada pārskatus saskaņā ar Padomes Ceturto direktīvu 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (14), ir uzņēmums, kas sabiedrību grupā, kurā ietilpst viena vai vairākas minētās sabiedrības, ir paredzēts šīs grupas finansēšanai, vai ir uzņēmums, kas paredzēts, lai finansētu pārvēršanai vērtspapīros vajadzīgos līdzekļus, un kas izmanto banku likviditātes politiku.

2.   PVKIU nedrīkst veikt šādas darbības:

a)

vairāk nekā 10 % no saviem aktīviem ieguldīt pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kas nav 1. punktā minētie vērtspapīri; vai

b)

iegūt dārgmetālus vai sertifikātus par tiem.

PVKIU drīkst turēt papildu likvīdus līdzekļus.

3.   Ieguldījumu sabiedrība drīkst iegūt kustamu vai nekustamu īpašumu, kas ir būtisks tās tiešai darbībai.

51. pants

1.   Pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrība izmanto riska pārvaldības procesu, kas ļauj tai katrā laikā kontrolēt un izvērtēt pozīciju risku un to daļu portfeļa kopējā riska profilā.

Tā izmanto ārpusbiržas instrumentu vērtības precīza un neatkarīga novērtējuma procesu.

Tā regulāri piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm dara zināmus atvasināto instrumentu tipus, pakārtotos riskus, daudzuma limitus un izvēlētās metodes, lai novērtētu riskus saistībā ar atvasināto instrumentu darījumiem attiecībā uz katru pārvaldīto PVKIU.

2.   Dalībvalstis var atļaut PVKIU izmantot metodes un līdzekļus attiecībā uz vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem atbilstīgi nosacījumiem un ierobežojumiem, ko tās nosaka, ja šādas metodes un līdzekļus izmanto efektīvai portfeļa pārvaldībai.

Ja šīs darbības attiecas uz atvasināto instrumentu izmantošanu, šie nosacījumi un ierobežojumi atbilst šajā direktīvā izklāstītajiem noteikumiem.

Šīs darbības nekādos apstākļos neliek PVKIU novirzīties no PVKIU fonda nolikumā, dibināšanas dokumentos vai prospektā noteiktajiem ieguldījumu mērķiem.

3.   PVKIU nodrošina, ka tā vispārējie riska darījumi attiecībā uz atvasinātiem instrumentiem nepārsniedz tā portfeļa kopējo tīro vērtību.

Riska darījumus aprēķina, ņemot vērā pakārtoto aktīvu pašreizējo vērtību, darījuma partnera risku, turpmākas tirgus svārstības un iespējami pieejamo laiku pozīciju likvidācijai. Tādi paši noteikumi attiecas arī uz trešo un ceturto daļu.

PVKIU, īstenojot savu ieguldījumu politiku un ievērojot 52. panta 5. punktā noteikto limitu, var veikt ieguldījumus atvasinātos finanšu instrumentos, ja darījuma risks attiecībā uz pakārtotajiem aktīviem kopumā nepārsniedz 52. pantā noteiktos ieguldījumu limitus. Dalībvalstis var noteikt, ka gadījumā, ja PVKIU veic ieguldījumus indeksētos atvasinātos finanšu instrumentos, šie ieguldījumi nav jāapvieno saskaņā ar 52. pantā noteiktajiem limitiem.

Ja pārvedamie vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti ietver atvasinātu instrumentu, atvasināto instrumentu ņem vērā, izpildot šā panta prasības.

4.   Neskarot 116. pantu, Komisija līdz 2010. gada 1. jūlijam pieņem īstenošanas pasākumus, precizējot šādus jautājumus:

a)

pārvaldības sabiedrības izmantotos kritērijus riska pārvaldības procesa piemērotības novērtēšanai saskaņā ar 1. punkta pirmās daļas noteikumiem;

b)

sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz ārpusbiržas atvasinājumu rūpīgu un neatkarīgu vērtības noteikšanu; un

c)

sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz informācijas saturu un procedūru, ko izmanto šīs informācijas paziņošanai pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kā minēts 1. punkta trešajā daļā.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

52. pants

1.   PVKIU drīkst ieguldīt ne vairāk kā:

a)

5 % no tā aktīviem šīs pašas institūcijas emitētos pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos; vai

b)

20 % no tā aktīviem noguldījumos, kas izdarīti šajā pašā institūcijā.

PVKIU riska darījums ar darījumu partneri atvasinātu ārpusbiržas instrumentu darījumā nedrīkst pārsniegt šādus ierobežojumus:

a)

10 % no tā aktīviem, ja darījuma partneris ir 50. panta 1. punkta f) apakšpunktā norādītā kredītiestāde; vai

b)

5 % no tā aktīviem pārējos gadījumos.

2.   Dalībvalstis var paaugstināt 1. punkta pirmajā daļā noteikto 5 % limitu maksimāli līdz 10 %. Ja to veic, tad tādu pārvedamu vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu, ko PVKIU tur emitentiestādēs, kur katrā tas iegulda vairāk nekā 5 % aktīvu, kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no PVKIU aktīvu vērtības. Šo ierobežojumu nepiemēro noguldījumiem vai atvasinātu ārpusbiržas instrumentu darījumiem, ko veic ar finanšu iestādēm, uz kurām attiecas konsultatīvā uzraudzība.

Neatkarīgi no 1. punktā noteiktajiem individuālajiem limitiem PVKIU nedrīkst apvienot turpmāk minētos darījumus, ja to rezultātā vairāk nekā 20 % no tā aktīviem tiktu ieguldīti vienā struktūrā:

a)

ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, ko emitējusi minētā struktūra;

b)

noguldījumi, ko pieņēmusi minētā struktūra;

c)

riska darījumi, kas izriet no darījumiem ar atvasinātiem ārpusbiržas instrumentiem, ko noslēgusi minētā struktūra.

3.   Dalībvalstis var paaugstināt 1. punkta pirmajā daļā noteikto 5 % limitu maksimāli līdz 35 %, ja pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus emitē vai garantē dalībvalsts, tās vietējās varas iestādes, trešā valsts vai starptautiska sabiedriska organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis.

4.   Dalībvalstis var paaugstināt 1. punkta pirmajā daļā noteikto 5 % limitu maksimāli līdz 25 % attiecībā uz obligācijām, kuras emitē kredītiestāde, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un uz kuru saskaņā ar likumu attiecas īpaša valsts uzraudzība, kas paredzēta šādu obligāciju turētāju aizsardzībai. Jo īpaši summas, kas iegūtas no šādu obligāciju emisijas, saskaņā ar likumu iegulda aktīvos, kas visu obligāciju derīguma laiku sedz prasījumus sakarā ar šīm obligācijām un kas emitenta neveiksmes gadījumā pirmām kārtām izmantojami, lai kompensētu kapitālu un izmaksātu uzkrātos procentus.

Ja PVKIU iegulda vairāk nekā 5 % aktīvu pirmajā daļā minētajās obligācijās, ko emitējis viens emitents, šo ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 80 % PVKIU aktīvu vērtības.

Dalībvalstis saskaņā ar tiesību aktiem un pirmajā daļā minētajiem uzraudzības pasākumiem nosūta Komisijai tajā pašā daļā minēto obligāciju sarakstu kopā ar pilnvaroto emitentu kategorijām, lai emitētu obligācijas, ievērojot šajā pantā minētos kritērijus. Šiem sarakstiem pievieno paziņojumu, kurā precizēts piedāvāto garantiju statuss. Komisija tūlīt nosūta šo informāciju pārējām dalībvalstīm kopā ar atsauksmēm, ko tā uzskata par piemērotām, un nodrošina informācijas publisku pieejamību. Šādus ziņojumus var apspriest 112. panta 1. punktā minētajā Eiropas Vērtspapīru komitejā.

5.   Pārvedamos vērtspapīrus un 3. un 4. punktā norādītos naudas tirgus instrumentus neņem vērā, piemērojot 2. punktā norādīto 40 % limitu.

Šā panta 1. līdz 4. punktā paredzētos limitus nedrīkst apvienot, un tādējādi ieguldījumi vienas emitentiestādes emitētajos pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, vai noguldījumos vai atvasinātos instrumentos šajā iestādē, kas veikti saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, kopumā nepārsniedz 35 % no PVKIU aktīviem.

Lai aprēķinātu šajā pantā ietvertos limitus, sabiedrības, kas konsolidēto pārskatu dēļ ir iekļautas vienā grupā saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK vai atzītiem starptautiskiem grāmatvedības noteikumiem, uzskata par vienotu organizāciju.

Dalībvalstis var atļaut kumulatīvu ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos šajā grupā līdz 20 %.

53. pants

1.   Neskarot 56. pantā noteiktos limitus, dalībvalstis šādos gadījumos var paaugstināt 52. pantā noteiktos limitus maksimāli līdz 20 % attiecībā uz tās pašas organizācijas emitētām akcijām vai parāda vērtspapīriem, ja saskaņā ar fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem PVKIU ieguldījumu politikas mērķis ir noteiktu akciju vai parāda instrumentu indeksa, ko atzīst kompetentās iestādes, sastāva replikācija, pamatojoties uz šādiem aspektiem:

a)

sastāvs ir pietiekami daudzveidīgs;

b)

indekss ir adekvāts attiecīgā tirgus standarts; un

c)

tas ir atbilstoši publicēts.

2.   Dalībvalstis var paaugstināt 1. punktā noteikto limitu maksimāli līdz 35 %, ja to attaisno ārkārtēji tirgus nosacījumi, jo īpaši regulētajos tirgos, kuros dažu veidu pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti ir lielā mērā dominējoši. Ieguldījumu līdz šim limitam atļauj attiecībā tikai uz vienu emitentu.

54. pants

1.   Atkāpjoties no 52. panta, dalībvalstis drīkst ļaut PVKIU saskaņā ar dalīta riska principu ieguldīt līdz 100 % aktīvu dažādos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ko emitējusi vai garantējusi dalībvalsts, viena vai vairākas no tās vietējās varas iestādēm, trešā valsts vai starptautiska sabiedriska organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir šādu atkāpi tikai tad, ja uzskata, ka PVKIU sertifikātu turētājiem ir aizsardzība, kas ir līdzvērtīga tādu PVKIU sertifikātu turētāju aizsardzībai, kuri nepārsniedz 52. pantā noteiktos ierobežojumus.

Šāda PVKIU turējumā ir vērtspapīri no vismaz sešām dažādām emisijām, bet vienas emisijas vērtspapīru apjoms nepārsniedz 30 % no PVKIU kopējiem aktīviem.

2.   Ieguldījumu sabiedrības fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos 1. punktā minētie PVKIU skaidri norāda dalībvalstij, vietējām varas iestādēm vai starptautiskām sabiedriskajām organizācijām, kas emitē vai garantē vērtspapīrus, kuros šie PVKIU paredz ieguldīt vairāk nekā 35 % no to aktīviem.

Kompetentās iestādes apstiprina šo fondu nolikumus vai dibināšanas dokumentus.

3.   Katrs šāds PVKIU, kas minēts 1. punktā, savā prospektā un tirgvedības paziņojumos iekļauj izceltu paziņojumu, vēršot uzmanību uz šādu atļauju un norādot dalībvalstis, vietējās varas iestādes vai starptautiskās sabiedriskās organizācijas, kuru vērtspapīros tas paredz ieguldīt vai ir jau ieguldījis vairāk nekā 35 % no saviem aktīviem.

55. pants

1.   PVKIU var iegādāties PVKIU vai citu 50. panta 1. punkta e) apakšpunktā norādīto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātus, ja ne vairāk kā 10 % tā aktīvu ir ieguldīti individuāla rakstura PVKIU vai cita kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma sertifikātos. Dalībvalstis var paaugstināt šo limitu maksimāli līdz 20 %.

2.   Ieguldījumi tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātos, kas nav PVKIU, kopumā nedrīkst pārsniegt 30 % no PVKIU aktīviem.

Dalībvalstis var atļaut, ka gadījumā, ja PVKIU ir iegādājies citu PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātus, ar noteikumu, ka attiecīgā PVKIU vai citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu aktīvi nav jāapvieno, lai piemērotu tiem 52. pantā noteiktos limitus.

3.   Ja PVKIU veic ieguldījumus tādu citu PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātos, ko tieši vai deleģēšanas kārtībā pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība vai cita sabiedrība, kuru ar pārvaldības sabiedrību saista kopīga vadība vai kontrole vai būtiska tieša vai netieša līdzdalība, šī pārvaldības sabiedrība vai attiecīgā minētā sabiedrība nedrīkst iekasēt parakstīšanas vai dzēšanas maksu par PVKIU ieguldījumu šo citu PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātos.

PVKIU, kas būtisku savu aktīvu daļu iegulda citos PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, prospektā paziņo pārvaldīšanas maksas maksimālo apjomu, kādu var noteikt pašam PVKIU un citiem PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kuros tas plāno veikt ieguldījumus. Savā gada pārskatā PVKIU norāda maksimālo pārvaldīšanas maksas apjomu, kas iekasēts no paša PVKIU un no citiem PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kuros attiecīgais PVKIU veic ieguldījumus.

56. pants

1.   Ieguldījumu sabiedrība vai pārvaldības sabiedrība, kas darbojas saistīti ar visiem kopīgajiem fondiem, ko tā vada un uz ko attiecas šī direktīva, neiegādājas akcijas ar tādām balsstiesībām, kas ļautu tai būtiski ietekmēt emitentiestādes pārvaldību.

Līdz turpmākai koordinācijai dalībvalstīm jāievēro esošie noteikumi, kuri citu dalībvalstu tiesību aktos transponē principu, kas ir formulēts pirmajā daļā.

2.   PVKIU nedrīkst iegūt vairāk kā:

a)

10 % no vienas emitentiestādes akcijām bez balsstiesībām;

b)

10 % no vienas emitentiestādes parāda vērtspapīriem;

c)

25 % no sertifikātiem, kas pieder kādam atsevišķam PVKIU vai citam kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē; vai

d)

10 % no naudas tirgus instrumentiem, ko emitējis kāds atsevišķs emitents.

Šā punkta b), c) un d) apakšpunktā noteiktos limitus iegādes brīdī var neņemt vērā, ja tobrīd nav iespējams aprēķināt parāda vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu bruto vērtību vai emitējamo vērtspapīru tīro vērtību.

3.   Dalībvalsts drīkst atteikties no 1. un 2. punkta piemērošanas attiecībā uz:

a)

pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, ko emitējusi vai garantējusi dalībvalsts vai tās vietējās varas iestādes;

b)

pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, ko emitējusi vai garantējusi trešā valsts;

c)

pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, ko emitējušas starptautiskas sabiedriskās organizācijas, kurās piedalās viena vai vairākas dalībvalstis;

d)

akcijām, ko PVKIU tur tādas trešās valsts sabiedrības kapitālā, kura iegulda savus aktīvus galvenokārt tādu emitentiestāžu vērtspapīros, kuru juridiskā adrese atrodas šajā valstī, ja saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem PVKIU tikai tā var ieguldīt šīs valsts emitentiestāžu vērtspapīros; vai

e)

ieguldījumu sabiedrības vai ieguldījumu sabiedrību turētām akcijām tādu meitasuzņēmumu kapitālā, kas veic tikai pārvaldības, konsultatīvo vai tirdzniecības darbību valstī, kurā attiecīgais meitasuzņēmums ir nodibināts, attiecībā uz sertifikātu atpirkšanu pēc sertifikātu turētāju lūguma vienīgi šīs sabiedrības vai sabiedrību vārdā.

Šā punkta pirmās daļas d) apakšpunktā minēto atkāpi piemēro vienīgi tad, ja trešās valsts sabiedrība savā ieguldījumu politikā ievēro ierobežojumus, kas noteikti 52. un 55. pantā un šā panta 1. un 2. punktā. Ja robežas, kas noteiktas 52. un 55. pantā, ir pārkāptas, mutatis mutandis piemēro 57. pantu.

57. pants

1.   PVKIU nav jāievēro šajā nodaļā noteiktie ierobežojumi, izmantojot parakstīšanas tiesības attiecībā uz pārvedamiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem, kas ir to aktīvu sastāvdaļa.

Nodrošinot dalīta riska principa ievērošanu, dalībvalstis var atļaut tādiem PVKIU, kuru darbības atļauja piešķirta nesen, atkāpties no 52. līdz 55. panta sešus mēnešus pēc darbības atļaujas saņemšanas dienas.

2.   Ja 1. punktā minētās robežas ir pārsniegtas no PVKIU neatkarīgu iemeslu dēļ vai īstenojot parakstīšanās tiesības, šis PVKIU attiecībā uz saviem tirdzniecības darījumiem par prioritāru mērķi pieņem minētā stāvokļa izlabošanu, atbilstīgi ņemot vērā tā sertifikātu turētāju intereses.

VIII NODAĻA

GALVENĀS–PAKĀRTOTĀS STRUKTŪRAS

1. IEDAĻA

Darbības joma un apstiprinājums

58. pants

1.   Pakārtots PVKIU ir PVKIU vai tā ieguldījumu apakšstruktūra, kas ir saņēmusi atļauju, atkāpjoties no 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta, 50. panta, 52. panta, 55. panta un 56. panta 2. punkta c) apakšpunkta, vismaz 85 % no saviem aktīviem ieguldīt citā PVKIU vai kādā no tā ieguldījumu apakšstruktūrām (“galvenais PVKIU”).

2.   Pakārtots PVKIU līdz pat 15 % no saviem aktīviem var turēt vienā vai vairākos šādos posteņos:

a)

likvīdi palīgaktīvi saskaņā ar 50. panta 2. punkta otro daļu;

b)

atvasināti finanšu instrumenti, kurus var izmantot tikai riska ierobežošanas nolūkā, saskaņā ar 50. panta 1. punkta g) apakšpunktu un 51. panta 2. un 3. punktu;

c)

kustamais un nekustamais īpašums, kas ir tieši nepieciešams darbības veikšanai, ja pakārtotais PVKIU ir ieguldījumu sabiedrība.

Lai nodrošinātu atbilstību 51. panta 3. punktam, pakārtotais PVKIU var aprēķināt savu vispārējo risku saistībā ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, savu pirmās daļas b) apakšpunktā minēto tiešo risku kombinējot ar:

a)

galvenā PVKIU faktisko risku saistībā ar atvasinātiem finanšu instrumentiem proporcionāli pakārtotā PVKIU ieguldījumam galvenajā PVKIU; vai

b)

ar galvenā PVKIU iespējamo maksimālo vispārējo risku, kas saistīts ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, kuri paredzēti galvenā PVKIU fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos, proporcionāli pakārtotā PVKIU ieguldījumam galvenajā PVKIU.

3.   Galvenais PVKIU ir PVKIU vai tā ieguldījumu apakšstruktūra:

a)

no kura sertifikātu turētājiem vismaz viens ir pakārtotais PVKIU;

b)

kas pats nav pakārtots PVKIU;

c)

kas nav pakārtota PVKIU sertifikātu turētājs.

4.   Attiecībā uz galveno PVKIU piemēro šādas atkāpes:

a)

ja galvenā PVKIU sertifikātus tur vismaz divi pakārtoti PVKIU, 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 3. panta b) punktu nepiemēro, ļaujot galvenajam PVKIU izvēlēties, vai jāpiesaista citu ieguldītāju kapitāls;

b)

ja galvenais PVKIU nepalielina kapitālu, piesaistot publiskus ieguldījumus citā dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā tas nodibināts, bet tam vienīgi ir viens vai vairāki pakārtoti PVKIU šajā citā dalībvalstī, XI nodaļu un 108. panta 1. punkta otro daļu nepiemēro.

59. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina to, ka tādiem pakārtota PVKIU ieguldījumiem konkrētā galvenajā PVKIU, kuri pārsniedz robežvērtību, ko saskaņā ar 55. panta 1. punktu piemēro ieguldījumiem citā PVKIU, ir vajadzīgs pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu iepriekšējs apstiprinājums.

2.   Pēc pilnīgas dokumentācijas iesniegšanas pakārtoto PVKIU 15 darbdienu laikā informē par to, vai kompetentās iestādes ir apstiprinājušas pakārtotā PVKIU ieguldījumu galvenajā PVKIU.

3.   Pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir apstiprinājumu tad, ja pakārtotais PVKIU, tā depozitārijs un tā revidents, kā arī galvenais PVKIU, atbilst visām šajā nodaļā izklāstītajām prasībām. Šim nolūkam pakārtotais PVKIU iesniedz savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādus dokumentus:

a)

pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentus;

b)

pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU prospektu un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas minēta 78. pantā;

c)

pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanos vai noteikumus par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu, kā noteikts 60. panta 1. punktā;

d)

attiecīgā gadījumā – sertifikātu turētājiem sniedzamo informāciju, kas minēta 64. panta 1. punktā;

e)

ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi depozitāriji – 61. panta 1. punktā minēto vienošanos par informācijas apmaiņu starp to attiecīgajiem depozitārijiem;

f)

ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi revidenti – 62. panta 1. punktā minēto vienošanos par informācijas apmaiņu starp to attiecīgajiem revidentiem.

Ja pakārtotais PVKIU ir nodibināts citā dalībvalstī nekā galvenais PVKIU, arī pakārtotais PVKIU iesniedz galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu apliecinājumu, ka galvenais PVKIU ir PVKIU vai kāda no tā ieguldījumu apakšstruktūrām, kas atbilst 58. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā noteiktajām prasībām. Dokumentus pakārtotais PVKIU iesniedz pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai arī šīs valsts kompetento iestāžu apstiprinātā valodā.

2. IEDAĻA

Kopīgi noteikumi pakārtotajiem PVKIU un galvenajiem PVKIU

60. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai galvenais PVKIU pakārtotajam PVKIU iesniedz visus dokumentus un informāciju, kas pēdējam ir nepieciešami, lai varētu izpildīt šajā direktīvā izklāstītās prasības. Šajā nolūkā pakārtotais PVKIU noslēdz vienošanos ar galveno PVKIU.

Pakārtotā PVKIU ieguldījumi minētā galvenā PVKIU sertifikātos nepārsniedz 55. panta 1. punktā noteikto robežvērtību, kamēr nav stājusies spēkā pirmajā daļā minētā vienošanās. Šī vienošanās pēc pieprasījuma un bez maksas ir pieejama visiem sertifikātu turētājiem.

Ja galveno un pakārtoto PVKIU pārvalda viena un tā pati pārvaldības vai administratīvā struktūra, vienošanos var aizstāt ar iekšējiem noteikumiem par uzņēmējdarbības veikšanu, nodrošinot atbilstību šajā punktā izklāstītajām prasībām.

2.   Galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU veic piemērotus pasākumus, lai koordinētu to neto aktīvu vērtības aprēķināšanas un publicēšanas grafiku, nolūkā izvairīties no tirgus darbībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanas grafika saskaņošanas to vienībās, novēršot kursu atšķirību iespējas.

3.   Neskarot 84. pantu, ja galvenais PVKIU pēc paša iniciatīvas vai pēc tā kompetento iestāžu lūguma uz laiku aptur savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu vai parakstīšanos uz tiem, visi tā pakārtotie PVKIU ir tiesīgi apturēt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu vai parakstīšanos uz tiem tajā pašā laikposmā kā galvenais PVKIU neatkarīgi no 84. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

4.   Ja galvenais PVKIU tiek likvidēts, likvidē arī pakārtoto PVKIU, izņemot gadījumus, ja tā piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atļauj:

a)

vismaz 85 % no pakārtotā PVKIU aktīviem ieguldīt cita galvenā PVKIU sertifikātos;

b)

grozīt tā fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentus, lai pakārtoto PVKIU varētu pārveidot par PVKIU, kas nav pakārtots PVKIU.

Neskarot īpašus valsts tiesību aktus par obligātu likvidāciju, galveno PVKIU likvidē ne ātrāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad galvenais PVKIU ir informējis visus savus sertifikātu turētājus un šo pakārtoto PVKIU piederības dalībvalstu kompetentās iestādes par saistošo likvidācijas lēmumu.

5.   Ja galveno PVKIU apvieno ar citu PVKIU vai sadala divos vai vairākos PVKIU, pakārtoto PVKIU likvidē, ja vien pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neapstiprina, ka pakārtotais PVKIU drīkst:

a)

turpināt darboties kā galvenā PVKIU vai cita PVKIU pakārtotais PVKIU, kas radies galvenā PVKIU apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā;

b)

vismaz 85 % no saviem aktīviem ieguldīt tāda cita galvenā PVKIU sertifikātos, kas nav radies apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā;

c)

grozīt savu fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentus, lai to pārveidotu par PVKIU, kas nav pakārtots PVKIU.

Galvenā PVKIU apvienošana vai sadalīšana stājas spēkā tikai tad, ja galvenais PVKIU ne vēlāk kā 60 dienas pirms ierosinātās apvienošanas vai sadalīšanas stāšanās spēkā nodrošina visus savus sertifikātu turētājus un savu PVKIU un šo pakārtoto PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ar informāciju, kas minēta 43. pantā vai ir tai līdzvērtīga.

Ja vien pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nav piešķīrušas apstiprinājumu saskaņā ar pirmās daļas a) apakšpunktu, galvenais PVKIU ļauj pakārtotajam PVKIU atpirkt vai izpirkt visus savus sertifikātus no galvenā PVKIU, pirms stājas spēkā galvenā PVKIU apvienošana vai sadalīšana.

6.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi precizējot:

a)

šā panta 1. punktā minētās vienošanās vai iekšējo noteikumu par uzņēmējdarbības veikšanu saturu;

b)

kuri no 2. punktā minētajiem pasākumiem tiek uzskatīti par piemērotiem; un

c)

procedūras vajadzīgo apstiprinājumu piešķiršanai saskaņā ar 4. un 5. punktu galvenā PVKIU likvidācijas, apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

3. IEDAĻA

Depozitāriji un revidenti

61. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai tad, ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi depozitāriji, šie depozitāriji noslēdz vienošanos par informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu abu depozitāriju pienākumu izpildi.

Pakārtotais PVKIU neveic ieguldījumus galvenā PVKIU sertifikātos, kamēr šāda vienošanās nav stājusies spēkā.

Ja galvenā PVKIU vai pakārtotā PVKIU depozitārijs pilda šajā nodaļā noteiktās prasības, uzskata, ka tas nepārkāpj nevienu ierobežojumu attiecībā uz informācijas izpaušanu vai datu aizsardzību, kuri tam ir saistoši saskaņā ar līgumu vai jebkuru normatīvu vai administratīvu aktu. Ja ir ievērotas šīs prasības, ne depozitārijs, ne jebkura cita persona, kas rīkojas tā vārdā, nav saucama ne pie kāda veida atbildības.

Dalībvalstis prasa, lai pakārtotais PVKIU vai, attiecīgos gadījumos, pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrība uzņemas atbildību par to, lai pakārtotā PVKIU depozitārijam tiktu sniegta jebkāda informācija par galveno PVKIU, kas nepieciešama, lai pakārtotā PVKIU depozitārijs varētu pildīt savus pienākumus.

2.   Galvenā PVKIU depozitārijs tūlīt informē galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, pakārtoto PVKIU un – attiecīgā gadījumā – pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrību un depozitāriju par visiem pārkāpumiem, ko tas atklāj saistībā ar galveno PVKIU un ko tas uzskata par nelabvēlīgiem pakārtotajam PVKIU.

3.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi sīkāk precizējot:

a)

ziņas, kas iekļaujamas 1. punktā minētās vienošanās tekstā; un

b)

šā panta 2. punktā minēto pārkāpumu veidus, ko uzskata par pārkāpumiem, kuriem ir negatīva ietekme uz pakārtoto PVKIU.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

62. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai tad, ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi revidenti, šie revidenti noslēdz vienošanos par informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu abu revidentu pienākumu izpildi, iekļaujot pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību 2. punkta prasībām.

Pakārtotais PVKIU neveic ieguldījumus galvenā PVKIU sertifikātos, kamēr šāda vienošanās nav stājusies spēkā.

2.   Pakārtotā PVKIU revidents savā revīzijas ziņojumā ņem vērā galvenā PVKIU revīzijas ziņojumu. Ja pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU ir atšķirīgs pārskata gads, galvenā PVKIU revidents sagatavo ad hoc ziņojumu pakārtotā PVKIU pārskata gada pēdējā dienā.

Revidents jo īpaši ziņo par visiem pārkāpumiem, kas norādīti galvenā PVKIU revīzijas ziņojumā, un par to ietekmi uz pakārtoto PVKIU.

3.   Ja galvenā PVKIU vai pakārtotā PVKIU revidents pilda šajā nodaļā noteiktās prasības, uzskata, ka tas nepārkāpj nevienu ierobežojumu attiecībā uz informācijas izpaušanu vai datu aizsardzību, kuri tam ir saistoši saskaņā ar līgumu vai jebkuru tiesību, normatīvu vai administratīvu aktu. Ja ir ievērotas šīs prasības, ne šāds revidents, ne jebkura cita persona, kas rīkojas tā vārdā, nav saucama ne pie kāda veida atbildības.

4.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi precizējot 1. punkta pirmajā daļā minētās vienošanās saturu.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

4. IEDAĻA

Obligātā informācija un tirgvedības paziņojumi, ko sniedz pakārtotie PVKIU

63. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai pakārtotā PVKIU prospektā papildus informācijai, kas paredzēta I pielikuma A sarakstā, būtu šāda informācija:

a)

apliecinājums, ka pakārtotais PVKIU ir pakārtots konkrētam galvenajam PVKIU un šādā statusā 85 % vai vairāk no saviem aktīviem pastāvīgi iegulda šā galvenā PVKIU sertifikātos;

b)

ieguldījumu mērķis un politika, tostarp riska profils un ziņas par to, vai pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU darbības rezultāti ir identiski, vai par to, cik lielā mērā un kādu iemeslu dēļ tie atšķiras, tostarp ieguldījumu, kas veikts saskaņā ar 58. panta 2. punktu, apraksts;

c)

īss apraksts par galveno PVKIU, tā organizāciju, tā ieguldījumu mērķi un politiku, tostarp riska profilu un par to, kā var iegūt aktualizētu galvenā PVKIU prospektu;

d)

saskaņā ar 60. panta 1. punktu noslēgtās pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanās vai noteikumu par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu kopsavilkums;

e)

ziņas par to, kā sertifikātu turētāji var iegūt vairāk informācijas par galveno PVKIU un par vienošanos, ko pakārtotais PVKIU un galvenais PVKIU noslēguši saskaņā ar 60. panta 1. punktu;

f)

apraksts par visu veidu atlīdzību vai izmaksu kompensāciju, ko pakārtotais PVKIU maksā saistībā ar saviem ieguldījumiem galvenā PVKIU sertifikātos, kā arī par pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU kopējām maksām; un

g)

apraksts par nodokļu sekām pakārtotajiem PVKIU, tiem ieguldot galvenajā PVKIU.

2.   Pakārtotā PVKIU gada pārskatā papildus I pielikuma B sarakstā sniegtajai informācijai iekļauj paziņojumu par pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU kopējām maksām.

Pakārtotā PVKIU gada un pusgada pārskatā attiecīgi norāda, kur var iegūt galvenā PVKIU gada un pusgada pārskatu.

3.   Papildus 74. un 82. pantā izklāstītajām prasībām pakārtotais PVKIU nosūta savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm galvenā PVKIU prospektu, 78. pantā minēto pamatinformāciju ieguldītājiem un visus tās grozījumus, kā arī gada un pusgada pārskatu.

4.   Pakārtotais PVKIU visos attiecīgajos tirgvedības paziņojumos norāda, ka tas 85 % vai vairāk no saviem aktīviem pastāvīgi iegulda šā galvenā PVKIU sertifikātos.

5.   Pakārtotais PVKIU pēc ieguldītāju pieprasījuma tiem bez maksas nodrošina galvenā PVKIU prospekta un gada un pusgada pārskata papīra kopiju.

5. IEDAĻA

Pastāvošu PVKIU pārveidošana par pakārtotu PVKIU un galvenā PVKIU maiņa

64. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, ka pakārtots PVKIU, kas jau veic darbības kā PVKIU, tostarp arī galvenā PVKIU darbības pakārtotā PVKIU, sniedz tā sertifikātu turētājiem šādu informāciju:

a)

apliecinājums, ka pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir apstiprinājušas pakārtotā PVKIU ieguldījumus šādu galveno PVKIU sertifikātos;

b)

ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas minēta 78. pantā un kas attiecas uz pakārtoto PVKIU un galveno PVKIU;

c)

diena, kad pakārtotajam PVKIU jāsāk veikt ieguldījumus galvenajā PVKIU, vai, ja attiecīgie ieguldījumi jau ir veikti, – diena, kad ieguldījums pārsniegs 55. panta 1. punktā noteikto limitu; un

d)

apliecinājums, ka sertifikātu turētājiem 30 dienu laikā ir tiesības pieprasīt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu bez maksas, izņemot PVKIU ieturēto maksu ieguldījumu samazināšanas vai likvidēšanas izmaksu segšanai; šīs tiesības stājas spēkā brīdī, kad pakārtotais PVKIU ir nodrošinājis šajā punktā minēto informāciju.

Šo informāciju sniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms dienas, kas norādīta pirmās daļas c) apakšpunktā.

2.   Gadījumā, ja par pakārtoto PVKIU ir paziņots saskaņā ar 93. pantu, šā panta 1. punktā minētā informācija ir jānodrošina pakārtotā PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai tās kompetento iestāžu apstiprinātā valodā. Pakārtotais PVKIU atbild par tulkojuma sagatavošanu. Tulkojumā patiesi atspoguļo oriģināla saturu.

3.   Dalībvalstis pārliecinās par to, ka pakārtotais PVKIU neveic ieguldījumus konkrēta galvenā PVKIU sertifikātos, pārsniedzot 55. panta 1. punktā noteikto robežvērtību, pirms ir beidzies 1. punkta otrajā daļā minētais 30 dienu periods.

4.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi precizējot:

a)

formātu un veidu, kādā jānodrošina 1. punktā minētā informācija; vai

b)

gadījumā, ja pakārtotais PVKIU visu savus aktīvus vai daļu no tiem apmaiņā pret sertifikātiem nodod galvenajam PVKIU, – procedūru šāda materiālā ieguldījuma vērtības noteikšanai un revīzijas veikšanai un pakārtotā PVKIU depozitārija lomu šajā procesā.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

6. IEDAĻA

Pienākumi un kompetentās iestādes

65. pants

1.   Pakārtotajam PVKIU efektīvi jāuzrauga galvenā PVKIU darbība. Izpildot šo pienākumu, pakārtotais PVKIU var paļauties uz informāciju un dokumentiem, kas saņemti no galvenā PVKIU vai attiecīgā gadījumā tā pārvaldības sabiedrības, depozitārija un revidenta, ja vien nav iemesla apšaubīt to pareizību.

2.   Ja pakārtotais PVKIU, tā pārvaldības sabiedrība vai ikviena persona, kas rīkojas pakārtotā PVKIU vai pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrības vārdā, saistībā ar ieguldījumu galvenā PVKIU sertifikātos saņem izplatīšanas maksu, komisijas maksu vai labumu naudas izteiksmē, šo maksu vai labumu iemaksā pakārtotā PVKIU aktīvos.

66. pants

1.   Galvenais PVKIU tūlīt informē savas piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par katra pakārtotā PVKIU identitāti, kurš veic ieguldījumu tā sertifikātos. Ja galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU ir nodibināti dažādās dalībvalstīs, galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par šādu ieguldījumu tūlīt informē pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

2.   Galvenais PVKIU neuzliek parakstīšanās vai izpirkšanas maksas par pakārtotā PVKIU ieguldījumu tā sertifikātos vai par šādu ieguldījumu izņemšanu.

3.   Galvenais PVKIU nodrošina to, ka visa informācija, kas pieprasīta saskaņā ar šo direktīvu, citiem Kopienas tiesību aktiem, piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, fonda nolikumu vai dibināšanas instrumentiem, laikus ir pieejama pakārtotajam PVKIU vai attiecīgā gadījumā tā pārvaldības sabiedrībai un pakārtotā PVKIU kompetentajām iestādēm, depozitārijam un revidentam.

67. pants

1.   Ja galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU ir nodibināti vienā un tajā pašā dalībvalstī, kompetentās iestādes tūlīt dara pakārtotajam PVKIU zināmus visus lēmumus, pasākumus vai konstatētās neatbilstības šīs nodaļas nosacījumiem, kā arī visu informāciju, kas saskaņā ar 106. panta 1. punktu paziņota saistībā ar galveno PVKIU vai attiecīgā gadījumā tā pārvaldības sabiedrību, depozitāriju vai revidentu.

2.   Ja galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU ir nodibināti dažādās dalībvalstīs, galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt dara pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm zināmus visus lēmumus, pasākumus vai konstatētās neatbilstības šīs nodaļas nosacījumiem, kā arī visu informāciju, kas saskaņā ar 106. panta 1. punktu paziņota saistībā ar galveno PVKIU vai attiecīgā gadījumā tā pārvaldības sabiedrību, depozitāriju vai revidentu. Pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt informē pakārtoto PVKIU.

IX NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU, KO SNIEDZ IEGULDĪTĀJIEM

1. IEDAĻA

Prospekta un periodisko pārskatu publicēšana

68. pants

1.   Ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība attiecībā uz katru tās pārvaldīto kopīgo fondu publicē šādu informāciju:

a)

prospektu;

b)

gada pārskatu par katru finanšu gadu; un

c)

pusgada pārskatu, kas aptver attiecīgā finanšu gada pirmos sešus mēnešus.

2.   Gada un pusgada pārskatus publicē, ievērojot šādus termiņus no tā perioda beigām, uz kuru tie attiecas:

a)

četri mēneši attiecībā uz gada pārskatu; vai

b)

divi mēneši attiecībā uz pusgada pārskatu.

69. pants

1.   Prospektā iekļauj informāciju, kas ieguldītājiem vajadzīga, lai pamatoti novērtētu viņiem piedāvāto ieguldījumu un jo īpaši ar to saistītos riskus.

Prospektā neatkarīgi no ieguldītajiem finanšu instrumentiem iekļauj skaidru un viegli saprotamu paskaidrojumu par fonda riska profilu.

2.   Prospektā ietver vismaz I pielikuma A sarakstā paredzēto informāciju, ja šī informācija jau nav iekļauta fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos, ko prospektam pievieno saskaņā ar 71. panta 1. punktu.

3.   Gada pārskatā iekļauj bilanci, aktīvu un pasīvu pārskatu, sīku ieņēmumu un izdevumu pārskatu par attiecīgo finanšu gadu, ziņojumu par darbību attiecīgajā finanšu gadā un pārējo I pielikuma B sarakstā paredzēto informāciju, kā arī visu nozīmīgo informāciju, lai ieguldītāji varētu pamatoti novērtēt PVKIU darbību un tās rezultātus.

4.   Pusgada pārskatā iekļauj vismaz to informāciju, kas paredzēta I pielikuma B saraksta I līdz IV iedaļā. Ja PVKIU ir izmaksājis vai piedāvā izmaksāt starpposma dividendes, skaitliski jāuzrāda rezultāti pēc nodokļu atskaitījuma attiecīgajā pusgada laika posmā un izmaksātās vai piedāvātās starpposma dividendes.

70. pants

1.   Prospektā norāda, kādās aktīvu kategorijās PVKIU ir pilnvarots veikt ieguldījumus. Prospektā norāda, ja ir atļauti darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, šajā gadījumā prospektā iekļauj skaidru paziņojumu, kurā norāda, vai šīs darbības var veikt cenu fiksēšanas nolūkā vai nolūkā sasniegt ieguldījumu mērķi, kā arī iespējamo atvasinātu finanšu instrumentu izmantošanas rezultātu attiecībā uz riska profilu.

2.   Ja PVKIU galvenokārt veic ieguldījumus 50. pantā noteikto aktīvu kategorijās, kas nav pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti, vai ja PVKIU veic akciju vai parāda vērtspapīru indeksa replikāciju saskaņā ar 53. pantu, tā prospektā un attiecīgā gadījumā tirgvedības paziņojumos iekļauj skaidri pamanāmu paziņojumu, kas pievērš uzmanību ieguldījumu politikai.

3.   Ja portfeļa sastāva vai iespējami izmantoto portfeļa pārvaldības metožu dēļ PVKIU neto aktīvu vērtība var izrādīties ļoti nepastāvīga, PVKIU prospektā un attiecīgā gadījumā tirgvedības paziņojumos iekļauj skaidri pamanāmu paziņojumu, kas vērš uzmanību uz šo iezīmi.

4.   Pēc ieguldītāja lūguma pārvaldības sabiedrība sniedz arī papildu informāciju attiecībā uz daudzuma limitiem, ko piemēro PVKIU riska pārvaldībā, attiecībā uz tālab izvēlētajām metodēm un instrumentu kategoriju galveno risku un ienesīguma jaunāko novērtējumu.

71. pants

1.   Fonda nolikums un ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumenti ir prospekta neatņemama sastāvdaļa un ir tam jāpievieno.

2.   Šā panta 1. punktā norādītos dokumentus tomēr nevajag pievienot prospektam, ja ieguldītājs ir informēts par to, ka viņam atsūtīs šos dokumentus vai informēs par vietu, kur katrā dalībvalstī, kurā šos sertifikātus tirgo, viņš varēs iepazīties ar šiem dokumentiem.

72. pants

Prospekta būtiskās daļas pastāvīgi aktualizē.

73. pants

Viena vai vairākas personas, ko tiesību akti pilnvaro veikt revīziju, saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK pārbauda gada pārskatos norādītos grāmatvedības datus. Revidentu ziņojumu, tostarp piezīmes, pilnībā iekļauj gada pārskatā.

74. pants

PVKIU nosūta PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm prospektu un visus tā grozījumus, kā arī gada un pusgada pārskatus. PVKIU pēc pieprasījuma iesniedz šos dokumentus pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

75. pants

1.   Ieguldītājus pēc viņu pieprasījuma bez maksas nodrošina ar prospektu un jaunākajiem publicētajiem gada un pusgada pārskatiem.

2.   Prospektu var nodrošināt, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai tīmekļa vietni. Pēc ieguldītāju pieprasījuma viņiem bez maksas nodrošina papīra kopiju.

3.   Gada un pusgada pārskati ieguldītājiem ir pieejami tādā veidā, kā norādīts prospektā un 78. pantā minētajā pamatinformācijā ieguldītājiem. Pēc ieguldītāju pieprasījuma viņiem bez maksas nodrošina gada un pusgada pārskatu papīra kopiju.

4.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, kuros paredz konkrētus nosacījumus, kas jāievēro, ja prospektu nodrošina, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīrs, vai izmantojot tīmekļa vietni, kas nav uzskatāma par pastāvīgu informācijas nesēju.

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. IEDAĻA

Citas informācijas publicēšana

76. pants

PVKIU piemērotā veidā publisko savu sertifikātu emisijas, pārdošanas, atpirkšanas vai izpirkšanas cenu ikreiz, kad tas tos emitē, pārdod, atpērk vai izpērk, un vismaz divreiz mēnesī.

Kompetentās iestādes tomēr drīkst PVKIU samazināt publicēšanas biežumu līdz vienai reizei mēnesī, ja šāds izņēmums neskar sertifikātu turētāju intereses.

77. pants

Visi tirgvedības paziņojumi ieguldītājiem ir nepārprotami atpazīstami kā šādi paziņojumi. Tie ir patiesi, skaidri un nav maldinoši. Jo īpaši visos tirgvedības paziņojumos, kuros iekļauts aicinājums iegādāties PVKIU sertifikātus un specifiska informācija par PVKIU, neiekļauj apgalvojumus, kas ir pretrunā informācijai, kura iekļauta prospektā un 78. pantā minētajā pamatinformācijā ieguldītājiem, vai kas mazina šādas informācijas nozīmi. Tajā ir norādīts, ka ir sagatavots prospekts un ka ir pieejama 78. pantā minētā pamatinformācija ieguldītājiem, un precizēts, kur un kādā valodā ieguldītāji vai potenciālie ieguldītāji var iegūt šādu informāciju vai dokumentus vai kā viņi var iegūt tiem piekļuvi.

3. IEDAĻA

Pamatinformācija ieguldītājiem

78. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu) sagatavo īsu dokumentu, kurā iekļauta pamatinformācija ieguldītājiem. Šajā direktīvā šo dokumentu uzskata par “pamatinformāciju ieguldītājiem”. Vārdi “pamatinformācija ieguldītājiem” skaidri jānorāda šajā dokumentā vienā no valodām, kas minētas 94. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

2.   Ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā iekļauj atbilstīgu informāciju, proti, par attiecīgā PVKIU pamatrādītājiem, un dara to zināmu ieguldītājiem, lai tie varētu pamatoti spriest par viņiem piedāvātā pakalpojuma raksturu un riskiem un attiecīgi pieņemt pamatotus lēmumus par ieguldījumiem.

3.   Ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā par attiecīgo PVKIU sniedz ziņas vismaz par šādiem galvenajiem elementiem:

a)

PVKIU identifikācijas datus;

b)

ieguldījumu mērķu un ieguldījumu politikas īsu aprakstu;

c)

līdzšinējo darbības rezultātu izklāstu vai – attiecīgā gadījumā – iespējamo darbības rezultātu prognozes;

d)

izmaksas un saistītās maksas; un

e)

ieguldījuma riska/ienesīguma profilu, tostarp piemērotus norādījumus un brīdinājumus attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem attiecīgajā PVKIU.

Šiem galvenajiem elementiem ir jābūt ieguldītājam saprotamiem, bez atsaucēm uz citiem dokumentiem.

4.   Pamatinformācijā ieguldītājiem skaidri norāda, kur un kā saistībā ar piedāvāto ieguldījumu var iegūt papildu informāciju, tostarp (bet ne tikai) ziņas par to, kur un kā pēc pieprasījuma jebkurā laikā bez maksas var saņemt prospektu un gada vai pusgada pārskatu, un norāda valodu, kādā šāda informācija ir pieejama ieguldītājiem.

5.   Pamatinformāciju ieguldītājiem sagatavo konspektīvā veidā un vienkāršā valodā. Šo informāciju sagatavo, izmantojot vienotu formātu, lai atvieglotu tās salīdzināšanu, un izklāsta tā, lai tā būtu viegli uztverama privātajiem ieguldītājiem.

6.   Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju bez pārveidojumiem vai papildinājumiem (izņemot tulkojumu) izmanto visās dalībvalstīs, kurās PVKIU saskaņā ar 93. pantu ir paziņojis par savu sertifikātu pārdošanu.

7.   Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot:

a)

sīki izstrādātu un izsmeļošu saturu ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai, kas sniedzama ieguldītājiem saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu;

b)

sīki izstrādātu un izsmeļošu saturu ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai, kas sniedzama ieguldītājiem šādos konkrētos gadījumos:

i)

PVKIU, kam ir dažādas ieguldījumu apakšstruktūras, – ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās uz konkrētu ieguldījumu apakšstruktūru, iekļaujot ziņas par to, kā pāriet no vienas ieguldījumu apakšstruktūras uz citu un kādas ir ar to saistītās izmaksas;

ii)

PVKIU, kas piedāvā dažādu kategoriju akcijas, – ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās uz konkrētas kategorijas akcijām;

iii)

fondu fondiem – ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās uz tāda PVKIU sertifikātiem, kas pats veic ieguldījumu citā PVKIU vai citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kuri minēti 50. panta 1. punkta e) apakšpunktā;

iv)

galvenajām–pakārtotajām struktūrām – ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās uz pakārtota PVKIU sertifikātiem; un

v)

strukturētiem PVKIU, PVKIU, kas dibināti kā kapitālsabiedrība, un citiem līdzīgiem PVKIU – ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem saistībā ar šāda PVKIU īpašajām iezīmēm; un

c)

sīki izstrādāti noteikumi par veidu un formu, kādā sagatavojama ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem saskaņā ar 5. punktu.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

79. pants

1.   Pamatinformācija ieguldītājiem ir uzskatāma par pirmslīguma informāciju. Tā ir patiesa, skaidra un nav maldinoša. Tā ir atbilstīga attiecīgajām prospekta daļām.

2.   Dalībvalstis nodrošina to, ka civiltiesiskā atbildība personai neiestājas tikai uz ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas, tostarp uz jebkura tās tulkojuma, pamata, ja vien tā nav maldinoša, neprecīza vai neatbilstīga attiecīgajām prospekta daļām. Pamatinformācijā ieguldītājiem iekļauj skaidru brīdinājumu šajā sakarā.

80. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu), kas tieši vai ar citas fiziskas vai juridiskas personas starpniecību, kura rīkojas attiecīgās sabiedrības vārdā, tai par šīs personas rīcību uzņemoties pilnīgu beznosacījuma atbildību, pārdod PVKIU sertifikātus, laikus pirms paredzētās parakstīšanās uz šādu PVKIU sertifikātiem nodrošinātu ieguldītājus ar tiem paredzēto pamatinformāciju par šiem PVKIU.

2.   Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu), kas PVKIU sertifikātus ieguldītājiem nepārdod tieši vai ar tādas personas palīdzību, kura rīkojas attiecīgās sabiedrības vārdā, tai par šīs personas rīcību uzņemoties pilnīgu beznosacījuma atbildību, sniegtu ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju starpniekiem, kuri pārdod pakalpojumus vai konsultē ieguldītājus par potenciāliem ieguldījumiem šādā PVKIU. Dalībvalstis pieprasa, lai starpnieki, kuri pārdod pakalpojumus vai konsultē ieguldītājus par iespējām ieguldīt PVKIU, sniegtu ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju saviem esošajiem vai potenciālajiem klientiem.

3.   Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju tiem sniedz bez maksas.

81. pants

1.   Dalībvalstis atļauj ieguldījumu sabiedrībām un pārvaldības sabiedrībām (par katru to pārvaldīto kopīgo fondu) nodrošināt ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai tīmekļa vietni. Pēc ieguldītāja pieprasījuma tam bez maksas nosūta minētās informācijas papīra kopiju.

Turklāt ieguldījumu sabiedrības vai pārvaldības sabiedrības tīmekļa vietnē dara pieejamu ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas atjauninātu versiju.

2.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, kuros paredz konkrētus nosacījumus, kas jāievēro, ja pamatinformāciju ieguldītājiem nodrošina, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīrs, vai izmantojot tīmekļa vietni, kas nav uzskatāma par pastāvīgu informācijas nesēju.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

82. pants

1.   Pamatinformāciju ieguldītājiem un visus tās grozījumus PVKIU nosūta savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.   Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas būtiskos elementus regulāri aktualizē.

X NODAĻA

VISPĀRĪGIE PVKIU PIENĀKUMI

83. pants

1.   Nedrīkst aizņemties:

a)

ieguldījumu sabiedrība;

b)

pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas darbojas kopīgā fonda vārdā.

Tomēr PVKIU drīkst iegūt valūtu ar kompensācijas aizņēmumu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts drīkst atļaut PVKIU aizņemties ar noteikumu, ka šāds aizņēmums:

a)

ir pagaidu aizņēmums un atbilst:

ieguldījumu sabiedrības gadījumā ne vairāk kā 10 % no tās aktīviem vai

kopīga fonda gadījumā ne vairāk kā 10 % no fonda vērtības; vai

b)

ļauj iegūt nekustamo īpašumu, kas ir būtisks tās uzdevumu tiešai veikšanai, un ieguldījumu sabiedrības gadījumā atbilst ne vairāk kā 10 % no tās aktīviem.

Ja ieguldījumu sabiedrībai saskaņā ar a) un b) apakšpunktu ir atļauts aizņemties, šis aizņēmums kopumā nedrīkst pārsniegt 15 % no tās aktīviem.

84. pants

1.   Pēc katra sertifikātu turētāja lūguma PVKIU atpērk vai izpērk savus sertifikātus.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta:

a)

piemērojamos valsts tiesību aktos, fonda nolikumā vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos paredzētos gadījumos un saskaņā ar tajos paredzēto kārtību PVKIU drīkst uz laiku pārtraukt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu;

b)

PVKIU piederības dalībvalstis drīkst atļaut kompetentajām iestādēm prasīt sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas pārtraukumu sertifikātu turētāju vai vispārības interesēs.

Šā punkta a) apakšpunktā minēto pārtraukumu uz laiku paredz tikai ārkārtējos gadījumos, ja apstākļi to prasa un ja pārtraukums ir attaisnojams, ņemot vērā sertifikātu turētāju intereses.

3.   Pārtraukuma uz laiku gadījumā, kas minēts 2. punkta a) apakšpunktā, PVKIU nekavējoties paziņo savu lēmumu piederības valsts kompetentajām iestādēm un attiecīgajām visu to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kur tas tirgo savus sertifikātus.

85. pants

Aktīvu vērtēšanas noteikumi un PVKIU sertifikātu pārdošanas vai emisijas cenas un atpirkšanas vai izpirkšanas cenas aprēķina noteikumi ir noteikti piemērojamos valsts tiesību aktos, fonda nolikumā vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos.

86. pants

PVKIU ieņēmumus sadala vai atkārtoti iegulda saskaņā ar tiesību aktiem un fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentiem.

87. pants

PVKIU sertifikātu emitē tikai tad, ja PVKIU aktīvos parastajā termiņā ir izdarīta iemaksa, kas ir vienāda ar tīro emisijas cenu. Šis noteikums neliedz izplatīt bezmaksas sertifikātus.

88. pants

1.   Neskarot 50. un 51. pantu, piešķirt aizdevumus vai kā galvotājs darboties trešās personas vārdā nedrīkst:

a)

ieguldījumu sabiedrība;

b)

pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas darbojas kopīgā fonda vārdā.

2.   Šā panta 1. punkts neliedz šādiem uzņēmumiem iegādāties pārvedamus vērtspapīrus, naudas tirgus instrumentus vai citus 50. panta 1. punkta e), g) un h) apakšpunktā norādītos finanšu instrumentus, kas nav pilnībā apmaksāti.

89. pants

Nenodrošinātu tirdzniecību ar pārvedamiem vērtspapīriem, naudas tirgus instrumentiem vai citiem 50. panta 1. punkta e), g) un h) apakšpunktā norādītajiem finanšu instrumentiem nedrīkst veikt:

a)

ieguldījumu sabiedrība;

b)

pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas darbojas kopīgā fonda vārdā.

90. pants

PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos vai fonda nolikumā paredz atlīdzību un izdevumus, ko pārvaldības sabiedrība ir tiesīga prasīt no kopīgā fonda, un metodi, kā aprēķina šādu atlīdzību.

Tiesību aktos vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos paredz izdevumus, kurus segs sabiedrība.

XI NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO PVKIU, KURI TIRGO SAVUS SERTIFIKĀTUS DALĪBVALSTĪS, KAS NAV TO NODIBINĀŠANAS VALSTIS

91. pants

1.   PVKIU uzņēmējas dalībvalstis nodrošina, ka PVKIU var pārdot savus sertifikātus to teritorijā pēc paziņošanas saskaņā ar 93. pantu.

2.   PVKIU uzņēmējas dalībvalstis šīs direktīvas reglamentētajā jomā nenosaka PVKIU piemērojamas papildu prasības vai administratīvas procedūras kā tikai tās, kas minētas 1. punktā.

3.   Dalībvalstis nodrošina to, ka pilnīga informācija par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas neietilpst šīs direktīvas reglamentētajā jomā un kas konkrēti attiecas uz pasākumiem, kuri veikti citā dalībvalstī nodibinātu PVKIU sertifikātu tirdzniecībai to teritorijā, ir viegli pieejama no attāluma un elektroniski. Dalībvalstis pārliecinās par to, ka šī informācija ir pieejama valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā, ka tā tiek sniegta skaidrā un nepārprotamā veidā un regulāri aktualizēta.

4.   Šajā nodaļā PVKIU jēdziens ietver arī tā ieguldījumu apakšstruktūras.

92. pants

PVKIU saskaņā ar normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā tie tirgo savus sertifikātus, veic vajadzīgos pasākumus, lai šajā dalībvalstī nodrošinātu iespēju veikt maksājumus sertifikātu turētājiem, sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, kā arī darīt pieejamu informāciju, kas PVKIU ir jāsniedz.

93. pants

1.   Ja PVKIU paredz laist tirgū savus sertifikātus dalībvalstī, kas nav šī PVKIU piederības dalībvalsts, tas vispirms nosūta paziņojuma vēstuli piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Paziņojuma vēstulē iekļauj informāciju par kārtību, kas noteikta PVKIU sertifikātu tirdzniecībai uzņēmējā dalībvalstī, tostarp attiecīgā gadījumā par akciju kategorijām. Atbilstīgi 16. panta 1. punktam tajā iekļauj norādi, ka ar PVKIU sertifikātu tirdzniecību nodarbojas pārvaldījuma sabiedrība, kas pārvalda PVKIU.

2.   Paziņojuma vēstulei, kas minēta 1. punktā, PVKIU pievieno šādu dokumentu jaunāko redakciju:

a)

fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti, prospekts un attiecīgā gadījumā jaunākais gada pārskats un attiecīgais pusgada pārskats, kuru tulkojums nodrošināts atbilstīgi 94. panta 1. punkta c) un d) apakšpunkta noteikumiem; un

b)

ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kura minēta 78. pantā un kuras tulkojums nodrošināts atbilstīgi 94. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktam.

3.   PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai dokumentācija, ko PVKIU iesniedzis saskaņā ar 1. un 2. punktu, ir pilnīga.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma vēstules saņemšanas dienas nosūta tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā PVKIU plāno tirgot savus sertifikātus, pilnu informāciju, kas minēta 1. un 2. punktā, kurai pievienoti visi 2. punktā minētie dokumenti. Dokumentācijai tās pievieno apliecinājumu, ka PVKIU atbilst šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem.

Pēc dokumentācijas nosūtīšanas PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt informē PVKIU par šo nosūtīšanu. PVKIU var piekļūt tirgum PVKIU uzņēmējā dalībvalstī no šā paziņojuma nosūtīšanas dienas.

4.   Dalībvalstis nodrošina to, ka 1. punktā minētā paziņojuma vēstule un 3. punktā minētais apliecinājums tiek sniegti valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā, ja vien PVKIU piederības dalībvalsts un PVKIU uzņēmēja dalībvalsts nav vienojušās, ka šo paziņojuma vēstuli un šo apliecinājumu iesniedz vienā no abu dalībvalstu oficiālajām valodām.

5.   Dalībvalstis nodrošina to, ka to kompetentās iestādes akceptē 3. punktā minēto dokumentu elektronisku nosūtīšanu un arhivēšanu.

6.   Šajā pantā izklāstītās paziņošanas procedūras izpildei tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā PVKIU plāno tirgot savus sertifikātus, nepieprasa citus dokumentus, apstiprinājumus vai informāciju kā tikai šajā pantā paredzētos.

7.   PVKIU piederības dalībvalsts pārliecinās par to, ka PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir elektroniski pieejami 2. punktā minētie dokumenti un attiecīgā gadījumā šo dokumentu tulkojumi. Tā nodrošina, ka PVKIU minētos dokumentus un tulkojumus atjaunina. Par jebkādiem grozījumiem 2. punktā minētajos dokumentos PVKIU paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei un norāda, kur šie dokumenti ir pieejami elektroniski.

8.   Ja mainās informācija par pasākumiem, kas veikti tirgvedības nolūkā, kura darīta zināma paziņojuma vēstulē saskaņā ar 1. punktu, PVKIU pirms grozījumu izdarīšanas nosūta uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm rakstisku paziņojumu par šiem grozījumiem.

94. pants

1.   Ja PVKIU tirgo savus sertifikātus PVKIU uzņēmējā dalībvalstī, tas ieguldītājiem šīs dalībvalsts teritorijā nodrošina visu informāciju un dokumentus, kas tam saskaņā ar IX nodaļas prasībām ir jānodrošina ieguldītājiem savā piederības dalībvalstī.

Šādu informāciju un dokumentus ieguldītājiem nodrošina saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

neskarot IX nodaļas noteikumus, šādu informāciju un/vai dokumentus ieguldītājiem nodrošina tādā veidā, kā noteikts PVKIU uzņēmējas dalībvalsts normatīvajos un/vai administratīvajos aktos;

b)

ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas minēta 78. pantā, pārtulko PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai arī valodā, ko akceptējušas PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes;

c)

informāciju vai dokumentus, kas nav 78. pantā minētā pamatinformācija ieguldītājiem, pēc PVKIU izvēles pārtulko PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai valodā, ko akceptējušas PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, vai valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā; un

d)

PVKIU ir atbildīgs par b) un c) apakšpunktā minētās informācijas un dokumentu tulkojumu sagatavošanu, un šie tulkojumi ticami atspoguļo oriģinālvalodā sagatavoto informāciju.

2.   Prasības, kas izklāstītas 1. punktā, piemēro visiem grozījumiem turpat minētajā informācijā un dokumentos.

3.   PVKIU sertifikātu emisijas, pārdošanas, atpirkšanas vai izpirkšanas cenu saskaņā ar 76. pantu publicē tik bieži, kā noteikts PVKIU piederības dalībvalsts normatīvajos un administratīvajos aktos.

95. pants

1.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi precizējot:

a)

šīs direktīvas 91. panta 3. punktā minētās informācijas saturu;

b)

veidu, kā atvieglot PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu piekļuvi 93. panta 1., 2. un 3. punktā minētajai informācijai un/vai dokumentiem saskaņā ar 93. panta 7. punktu.

Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Turklāt Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi precizējot:

a)

formu un saturu tipveida paraugam, saskaņā ar kuru sagatavo paziņojuma vēstuli, kas PVKIU jāizmanto paziņošanai, kā minēts 93. panta 1. punktā; tostarp norādi uz kuriem dokumentiem attiecas tulkojumi;

b)

formu un saturu tipveida paraugam, saskaņā ar kuru sagatavo apliecinājumu, kas jāizmanto dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā minēts 93. panta 3. punktā;

c)

procedūru, saskaņā ar kuru veicama informācijas apmaiņa un elektroniskā saziņa starp kompetentajām iestādēm paziņošanas nolūkos saskaņā ar 93. panta noteikumiem.

Šos pasākumus pieņem saskaņā ar Līguma 112. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru.

96. pants

Nolūkā veikt savas darbības PVKIU drīkst PVKIU uzņēmējā dalībvalstī izmantot savā nosaukumā to pašu atsauci uz juridisko formu (kā ieguldījumu sabiedrība vai kopīgais fonds), ko tas izmanto tā piederības dalībvalstī.

XII NODAĻA

NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ IESTĀDĒM, KAS ATBILD PAR DARBĪBAS ATĻAUŠANU UN UZRAUDZĪBU

97. pants

1.   Dalībvalstis nozīmē kompetentās iestādes, kurām jāveic šajā direktīvā paredzētie pienākumi. Par to dalībvalstis informē Komisiju, norādot visu pienākumu sadalījumu.

2.   Kompetentās iestādes ir valsts iestādes vai struktūras, kuras ieceļ valsts iestādes.

3.   PVKIU piederības dalībvalsts iestāžu kompetencē ir minēto PVKIU uzraudzība, attiecīgos gadījumos arī saskaņā ar 19. pantu. Bet PVKIU uzņēmējas dalībvalsts iestāžu kompetencē ir uzraudzīt atbilstību noteikumiem, kuri neietilpst direktīvas reglamentētajā jomā, un 92. un 94. pantā izklāstītajām prasībām.

98. pants

1.   Kompetentajām iestādēm piešķir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas ir vajadzīgas to funkciju izpildei. Šādas pilnvaras īsteno:

a)

tieši;

b)

sadarbībā ar citām iestādēm;

c)

kompetento iestāžu atbildībā, deleģējot pilnvaras tiesību subjektiem, kuriem ir deleģēti uzdevumi; vai

d)

vēršoties kompetentajās tiesu iestādēs.

2.   Šā panta 1. punktā minētās pilnvaras ietver vismaz šādas tiesības:

a)

piekļūt jebkuram dokumentam jebkādā formā un saņemt tā kopiju;

b)

pieprasīt informāciju no jebkuras personas un, ja vajadzīgs, izsaukt un nopratināt personu, lai iegūtu informāciju;

c)

veikt pārbaudes uz vietas;

d)

pieprasīt telefonsarunu ierakstus un datu plūsmas ierakstus;

e)

pieprasīt izbeigt jebkuru darbību, kas ir pretrunā noteikumiem, kuri pieņemti, īstenojot šo direktīvu;

f)

pieprasīt aktīvu iesaldēšanu un/vai sekvestrāciju;

g)

pieprasīt profesionālās darbības pagaidu aizliegšanu;

h)

pieprasīt, lai pilnvarotās ieguldījumu sabiedrības, pārvaldības sabiedrības vai depozitāriji sniedz informāciju;

i)

pieņemt jebkāda veida pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ieguldījumu sabiedrības, pārvaldības sabiedrības un depozitāriji turpina pildīt šīs direktīvas prasības;

j)

pieprasīt sertifikātu izdošanas, atpirkšanas vai izpirkšanas apturēšanu sertifikātu turētāju vai vispārības interesēs;

k)

atsaukt PVKIU, pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam izdotu atļauju;

l)

nodot lietas kriminālvajāšanai; un

m)

ļaut revidentiem vai speciālistiem veikt pārbaudes vai izmeklēšanu.

99. pants

1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par pasākumiem un sodiem, kas piemērojami saskaņā ar šo direktīvu pieņemtu valsts noteikumu pārkāpumu gadījumā, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šādu noteikumu ieviešanu. Neskarot atļaujas atsaukšanas procedūras vai dalībvalstu tiesības piemērot kriminālsodus, dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem jo īpaši nodrošina, ka var veikt attiecīgus administratīvos pasākumus vai piemērot administratīvus sodus atbildīgajām personām, ja nav ievēroti noteikumi, kas pieņemti, īstenojot šo direktīvu.

Paredzētajiem pasākumiem un sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

2.   Neizslēdzot noteikumus par pasākumiem un sankcijām, kas piemērojami par tādu citu valsts noteikumu pārkāpumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, dalībvalstis jo īpaši paredz efektīvus, samērīgus un preventīvus pasākumus un sankcijas attiecībā uz pienākumu sniegt pamatinformāciju ieguldītājiem tā, lai to varētu saprast privātie ieguldītāji, kā paredzēts 78. panta 5. punktā.

3.   Dalībvalstis paredz, ka kompetentās iestādes var darīt zināmus atklātībai jebkurus pasākumus vai sankcijas, ko piemēro par tādu noteikumu neievērošanu, kas pieņemti, īstenojot šo direktīvu, izņemot gadījumus, kad šāda nodošana atklātībai varētu radīt nopietnus traucējumus finanšu tirgos, kaitēt ieguldītāju interesēm vai radīt nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām.

100. pants

1.   Dalībvalstis pārliecinās par to, ka ir izveidotas efektīvas un lietderīgas sūdzību un pārsūdzību procedūras, lai ārpustiesas kārtībā izšķirtu ar PVKIU darbību saistītus patērētāju strīdus, attiecīgā gadījumā izmantojot esošās iestādes.

2.   Dalībvalstis nodrošina to, ka normatīvie akti nekavē 1. punktā minēto iestāžu efektīvu sadarbību pārrobežu strīdu izšķiršanā.

101. pants

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes savstarpēji sadarbojas vienmēr, kad tas ir vajadzīgs, lai izpildītu šajā direktīvā paredzētos pienākumus vai īstenotu pilnvaras, kas tām piešķirtas ar šo direktīvu vai ar valsts tiesību aktiem.

Dalībvalstis veic vajadzīgos administratīvos un organizatoriskos pasākumus, lai sekmētu šajā punktā paredzēto sadarbību.

Kompetentās iestādes izmanto savas pilnvaras, lai sadarbotos pat gadījumos, kad izmeklējamā rīcība nav to dalībvalstī spēkā esošu noteikumu pārkāpums.

2.   Dalībvalstu kompetentās iestādes viena otrai tūlīt sniedz vajadzīgo informāciju, lai izpildītu šajā direktīvā paredzētos pienākumus.

3.   Ja vienas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka tādu struktūru, kas nav pakļautas šīs iestādes uzraudzībai, citas dalībvalsts teritorijā veiktas darbības ir pretrunā šīs direktīvas noteikumiem, tā par šīm darbībām pēc iespējas precīzāk ziņo attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei. Attiecīgā kompetentā iestāde atbilstoši rīkojas. Tā informē attiecīgo paziņojumu iesniegušo kompetento iestādi par rīcības rezultātiem un, ciktāl iespējams, arī par būtiskiem starpposma notikumiem. Šis punkts neskar kompetentās iestādes pilnvaras.

4.   Vienas dalībvalsts kompetentās iestādes var lūgt citas dalībvalsts kompetentās iestādes sadarboties, lai veiktu uzraudzības darbību vai pārbaudi uz vietas vai izmeklēšanu minētās citas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar pilnvarām, kas piešķirtas ar šo direktīvu. Ja kompetentā iestāde saņem lūgumu attiecībā uz pārbaudi uz vietas vai izmeklēšanu, tā:

a)

pati veic pārbaudi vai izmeklēšanu;

b)

atļauj lūguma izteicējai iestādei veikt pārbaudi vai izmeklēšanu;

c)

atļauj revidentiem vai speciālistiem veikt pārbaudi vai izmeklēšanu.

5.   Ja pārbaudi vai izmeklēšanu dalībvalsts teritorijā veic tās pašas dalībvalsts kompetentā iestāde, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas izteikusi sadarbības lūgumu, var pieprasīt, lai tās darbinieki pavada personālu, kas veic pārbaudi vai izmeklēšanu. Tomēr pārbaude vai izmeklēšana ir tās dalībvalsts pilnīgā pārziņā, kuras teritorijā tiek veikta pārbaude vai izmeklēšana.

Ja pārbaudi vai izmeklēšanu vienas dalībvalsts teritorijā veic citas dalībvalsts kompetentās iestādes, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā notiek pārbaude vai izmeklēšana, var pieprasīt, lai tās darbinieki pavada personālu, kas veic pārbaudi vai izmeklēšanu.

6.   Dalībvalsts, kuras teritorijā notiek pārbaude vai izmeklēšana, kompetentās iestādes var atteikties apmainīties ar informāciju, kā paredzēts 2. punktā, vai atsaukties uz lūgumu sadarboties pārbaudes vai izmeklēšanas veikšanā, kā paredzēts 4. punktā, tikai tad, ja:

a)

šāda izmeklēšana, pārbaude uz vietas vai informācijas apmaiņa var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās dalībvalsts suverenitāti, drošību vai sabiedrisko kārtību;

b)

attiecībā uz tām pašām personām un darbībām jau ir uzsākta tiesvedība attiecīgās dalībvalsts iestādēs;

c)

attiecībā uz tām pašām personām un darbībām galīgais spriedums jau ir pasludināts attiecīgajā dalībvalstī.

7.   Kompetentās iestādes par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 6. punktu, paziņo kompetentajām iestādēm, kuras izteikušas lūgumu. Šajā paziņojumā iekļauj informāciju par lēmuma pieņemšanas iemesliem.

8.   Kompetentās iestādes var informēt Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (15), par šādām situācijām:

a)

kad uz lūgumu apmainīties ar informāciju saskaņā ar 109. pantu nav atbildēts saprātīgā termiņā vai tas ir noraidīts;

b)

kad uz lūgumu veikt izmeklēšanu vai pārbaudi saskaņā ar 110. pantu nav atbildēts saprātīgā termiņā vai tas ir noraidīts;

c)

kad uz lūgumu atļaut amatpersonām pavadīt citas dalībvalsts kompetentās iestādes personālu nav atbildēts saprātīgā termiņā vai tas ir noraidīts.

9.   Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā uz pārbaudēm uz vietas un izmeklēšanu.

Šos pasākumus pieņem saskaņā ar Līguma 112. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru.

102. pants

1.   Dalībvalstis nosaka, ka visām personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetento iestāžu labā, kā arī kompetento iestāžu norīkotiem revidentiem un ekspertiem jāievēro profesionālais noslēpums. Šāds pienākums nozīmē, ka nekādu slepenu informāciju, ko šīs personas saņem, pildot pienākumus, nedrīkst izpaust nevienai personai vai iestādei, izņemot pārskata vai apkopojuma formā un tā, ka nav iespējams identificēt konkrētus PVKIU, pārvaldības sabiedrības un depozitārijus (turpmāk minēti kā uzņēmumi, kas iesaistīti PVKIU uzņēmējdarbībā), neskarot gadījumus, uz kuriem attiecas krimināltiesību akti.

Tomēr, ja PVKIU vai uzņēmums, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, ir atzīts par bankrotējušu vai tiek likvidēts, slepenu informāciju, kas neattiecas uz trešām personām, kuras iesaistītas ieguldījumu sabiedrības glābšanas pasākumos, var izpaust tiesvedības civillietās vai komerclietās gaitā.

2.   Dalībvalstu kompetentajām iestādēm 1. punkts neliedz apmainīties ar informāciju saskaņā ar šo direktīvu vai citām direktīvām, ko piemēro PVKIU vai uzņēmumiem, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā. Uz šo informāciju attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kā paredzēts 1. punktā.

Kompetentās iestādes, kas veic informācijas apmaiņu ar citām kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo direktīvu, darot zināmu šādu informāciju, var norādīt, ka to nedrīkst izpaust bez šo iestāžu skaidras piekrišanas, tādējādi darot zināmu, ka šādas informācijas apmaiņu var veikt tikai tādiem mērķiem, attiecībā uz kuriem tās sniegušas piekrišanu.

3.   Dalībvalstis var slēgt sadarbības nolīgumus, kuros paredz informācijas apmaiņu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm vai ar trešo valstu iestādēm vai organizācijām, kā noteikts šā panta 5. punktā un 103. panta 1. punktā, vienīgi tad, ja uz sniedzamo informāciju attiecas profesionālā noslēpuma glabāšanas garantijas, kas ir vismaz līdzvērtīgas tām, kuras minētas šajā pantā. Šāda informācijas apmaiņa notiek, lai šīs iestādes vai organizācijas varētu pildīt to uzraudzības funkcijas.

Ja informācijas izcelsme ir citā dalībvalstī, to drīkst izpaust tikai ar to kompetento iestāžu noteiktu piekrišanu, kuras ir sniegušas šo informāciju, un attiecīgi tikai tiem mērķiem, attiecībā uz kuriem šīs iestādes devušas savu piekrišanu.

4.   Kompetentās iestādes, kas saņem slepenu informāciju saskaņā ar 1. vai 2. punktu, drīkst izmantot informāciju savu pienākumu izpildei vienīgi šādiem mērķiem:

a)

lai pārbaudītu, vai ir izpildīti nosacījumi, kas reglamentē PVKIU vai tādu uzņēmumu darbības sākšanu, kuri iegulda tā uzņēmējdarbībā, un lai atvieglinātu minētās darbības, pārvaldes un grāmatvedības procedūru un iekšējās kontroles mehānismu uzraudzību;

b)

lai piemērotu sodus;

c)

sakarā ar sūdzību administratīvā lietā par kādu kompetentās iestādes lēmumu; un

d)

tiesas procesos, ko sāk saskaņā ar 107. panta 2. punktu.

5.   Šā panta 1. un 4. punkts neliedz veikt informācijas apmaiņu vienā dalībvalstī vai starp dalībvalstīm, starp kompetentajām iestādēm un:

a)

valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par kredītiestāžu, ieguldījumu uzņēmumu, apdrošināšanas sabiedrību vai citu finanšu iestāžu uzraudzību, vai iestādēm, kas ir atbildīgas par finanšu tirgu uzraudzību;

b)

struktūrām, kas ir iesaistītas PVKIU vai uzņēmumu, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, likvidācijā vai bankrota procedūrās, vai struktūrām, kas iesaistītas līdzīgās procedūrās; vai

c)

personām, kas ir atbildīgas par tiesību aktos noteiktās grāmatvedības pārbaudes veikšanu apdrošināšanas sabiedrībās, kredītiestādēs, ieguldījumu uzņēmumos un citās finanšu iestādēs.

Jo īpaši 1. un 4. punkts neliedz iepriekš minētajām kompetentajām iestādēm veikt uzraudzības uzdevumus, nedz arī atklāt kompensācijas shēmas administrējošām struktūrām informāciju, kāda vajadzīga to pienākumu izpildei.

Uz informāciju, kuras apmaiņa veikta saskaņā ar pirmo daļu, attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kā paredzēts 1. punktā.

103. pants

1.   Neatkarīgi no 102. panta 1. līdz 4. punkta dalībvalstis drīkst atļaut informācijas apmaiņu starp kompetento iestādi un:

a)

iestādēm, kas pārrauga iestādes, kuras iesaistītas PVKIU vai uzņēmumu, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, likvidācijā un bankrota procedūrās, vai struktūrām, kas iesaistītas līdzīgās procedūrās;

b)

iestādēm, kas pārrauga personas, kuru uzdevums ir veikt tiesību aktos noteikto grāmatvedības dokumentu revīziju apdrošināšanas sabiedrībās, kredītiestādēs, ieguldījumu sabiedrībās un citās finanšu iestādēs.

2.   Dalībvalstis, kas izmanto 1. punktā paredzēto atkāpi, prasa izpildīt vismaz šādus nosacījumus:

a)

informāciju izmanto, lai izpildītu 1. punktā minēto pārraudzības uzdevumu;

b)

uz saņemto informāciju attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kas paredzēti 102. panta 1. punktā; un

c)

ja informācijas izcelsme ir citā dalībvalstī, to drīkst izpaust tikai ar to kompetento iestāžu noteiktu piekrišanu, kuras ir sniegušas šo informāciju, un, attiecīgi, tikai tiem mērķiem, attiecībā uz ko šīs iestādes devušas savu piekrišanu.

3.   Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm iestādes, kuras drīkst saņemt informāciju saskaņā ar 1. punktu.

4.   Neatkarīgi no 102. panta 1. līdz 4. punkta noteikumiem dalībvalstis, lai stiprinātu finanšu sistēmas stabilitāti, kā arī vienotību, drīkst atļaut informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un iestādēm vai struktūrām, kas saskaņā ar tiesību aktiem atbild par uzņēmējdarbības tiesību pārkāpumu atklāšanu un izmeklēšanu.

5.   Dalībvalstis, kas izmanto 4. punktā paredzēto atkāpi, prasa izpildīt vismaz šādus nosacījumus:

a)

informāciju izmanto, lai izpildītu 4. punktā minēto uzdevumu;

b)

uz saņemto informāciju attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kas paredzēti 102. panta 1. punktā; un

c)

ja informācijas izcelsme ir citā dalībvalstī, to drīkst izpaust tikai ar to kompetento iestāžu noteiktu piekrišanu, kuras ir sniegušas šo informāciju, un, attiecīgi, tikai tiem mērķiem, attiecībā uz ko šīs iestādes devušas savu piekrišanu.

Lai ieviestu c) apakšpunktu, 4. punktā minētās iestādes vai struktūras kompetentajām iestādēm, kas ir sniegušas attiecīgo informāciju, paziņo to personu vārdus un pienākumus, kam tā ir jāsūta.

6.   Ja dalībvalstī iestādēm vai struktūrām, kas minētas 4. punktā, atklāšanas vai izmeklēšanas uzdevumu palīdz pildīt personas, kas šim nolūkam norīkotas, ņemot vērā viņu īpašo kompetenci, un kas nestrādā valsts sektorā, uz šādām personām drīkst attiecināt minētajā punktā paredzēto informācijas apmaiņu saskaņā ar 5. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

7.   Dalībvalstis Komisijai un pārējām dalībvalstīm paziņo tās iestādes vai struktūras, kuras drīkst saņemt informāciju saskaņā ar 4. punktu.

104. pants

1.   Šīs direktīvas 102. un 103. pants neliedz kompetentajai iestādei piegādāt centrālajām bankām un citām iestādēm ar līdzīgu uzdevumu, kas darbojas kā valsts iestādes, informāciju to uzdevuma veikšanai, tāpat minētie panti neliedz šādām valsts iestādēm vai struktūrām izpaust kompetentajām iestādēm informāciju, kas tām var būt vajadzīga 102. panta 4. punkta nolūkā. Uz šajā sakarā saņemto informāciju attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kā paredzēts 102. panta 1. punktā.

2.   Šīs direktīvas 102. un 103. pants neliedz kompetentajām iestādēm sniegt 102. panta 1. līdz 4. punktā minēto informāciju ieskaita iestādei vai līdzīgai iestādei, kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem sniedz ieskaita vai norēķinu pakalpojumus kādam dalībvalsts tirgum, ja tās atzīst, ka šāda informācija ir vajadzīga, lai nodrošinātu šo iestāžu pienācīgu darbību attiecībā uz tirgus dalībnieku pārkāpumiem vai varbūtējiem pārkāpumiem.

Uz šajā sakarā saņemto informāciju attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kā paredzēts 102. panta 1. punktā.

Dalībvalstis tomēr nodrošina, ka informācija, ko saņem saskaņā ar 102. panta 2. punktu, nav izpaužama šā punkta pirmajā daļā minētajos apstākļos bez to kompetento iestāžu noteiktas piekrišanas, kuras to ir sniegušas.

3.   Neatkarīgi no 102. panta 1. un 4. punkta dalībvalstis atbilstīgi tiesību aktiem drīkst atļaut sniegt noteiktu informāciju citām valsts pārvaldes struktūrām, kas atbild par tiesību aktiem, kuri attiecas uz PVKIU un uzņēmumu, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, kredītiestāžu, finanšu iestāžu, ieguldījumu sabiedrību un apdrošināšanas sabiedrību uzraudzību, un minēto struktūru norīkotiem inspektoriem.

Šādu informāciju tomēr drīkst sniegt tikai vajadzības gadījumā konsultatīvās uzraudzības nolūkā.

Dalībvalstis tomēr nosaka, ka informāciju, ko saņem saskaņā ar 102. panta 2. un 5. punktu, nedrīkst izpaust šajā punktā minētajos apstākļos citādi kā vien ar to kompetento iestāžu noteiktu piekrišanu, kuras šo informāciju ir sniegušas.

105. pants

Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā uz informācijas apmaiņas procedūrām starp kompetentajām iestādēm.

Šos pasākumus pieņem saskaņā ar Līguma 112. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru.

106. pants

1.   Dalībvalstis nosaka vismaz to, ka personām, kuras apstiprinātas Direktīvas 2006/43/EK nozīmē un kuras PVKIU vai uzņēmumā, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, veic likumā noteikto revīziju, kas minēta Direktīvas 78/660/EEK 51. pantā, Direktīvas 83/349/EEK 37. pantā vai šīs direktīvas 73. pantā, vai jebkuru citu tiesību aktos noteiktu uzdevumu, ir pienākums kompetentajām iestādēm tūlīt ziņot par visiem faktiem vai lēmumiem sakarā ar uzņēmumu, kas tām šo uzdevumu izpildē kļuvuši zināmi un var izraisīt turpmāk minētās sekas:

a)

to normatīvo aktu būtisks pārkāpums, kas nosaka atļaujas piešķiršanas nosacījumus vai kas īpaši reglamentē PVKIU vai uzņēmumu, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, darbību;

b)

traucējumi PVKIU vai uzņēmuma, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, turpmākajā darbībā; vai

c)

likt atteikties apstiprināt pārskatus vai likt izteikt iebildumus.

Šai personai ir pienākums ziņot par visiem faktiem un lēmumiem, kas tām kļuvuši zināmi, izpildot uzdevumu, kā aprakstīts a) apakšpunktā, uzņēmumā, kuram ar PVKIU vai uzņēmumu, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, ir ciešas saiknes kontroles attiecību dēļ un kurā tās pilda minēto uzdevumu.

2.   Kāda 1. punktā minēta fakta vai lēmuma labticīga izpaušana kompetentajām iestādēm, ko izdara personas, kas ir apstiprinātas Direktīvas 2006/43/EK nozīmē, nav līgumā vai kādā normatīvā vai administratīvā aktā paredzēta informācijas izpaušanas ierobežojuma pārkāpums, un šādām personām neuzliek nekādu atbildību.

107. pants

1.   Kompetentās iestādes rakstiski pamato katru lēmumu neizsniegt atļauju un katru atteikumu, kas pieņemts, ieviešot vispārīgos pasākumus, kuri noteikti šīs direktīvas piemērošanai, un pamatojumu dara zināmu iesniedzējam.

2.   Dalībvalstis nosaka, ka jebkurš lēmums, ko pieņem atbilstoši tiesību aktiem, normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, ir attiecīgi pamatots un dod tiesības pārsūdzēt to tiesā, tostarp arī tad, ja attiecībā uz atļaujas pieteikumu, kurā sniegta visa vajadzīgā informācija, lēmums nav pieņemts sešu mēnešu laikā pēc tā iesniegšanas.

3.   Lai nodrošinātu to, ka tiek piemēroti šīs direktīvas īstenošanai pieņemtie valsts noteikumi, dalībvalstis paredz, ka patērētāju interesēs un saskaņā ar valsts tiesību aktiem prasību tiesā vai kompetentajās administratīvajās iestādēs var iesniegt viena vai vairākas no šādām struktūrām, kā noteikts attiecīgajos valstu tiesību aktos:

a)

valsts iestādes vai to pārstāvji;

b)

patērētāju organizācijas, kam ir likumīgas intereses patērētāju aizsardzībā;

c)

profesionālas organizācijas, kam ir likumīgas intereses rīkoties, lai aizstāvētu savus biedrus.

108. pants

1.   Tikai PVKIU piederības dalībvalsts iestādes ir tiesīgas veikt pasākumus attiecībā pret šo PVKIU, ja tas pārkāpis kādu no normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem vai fonda nolikumā vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos paredzētajiem noteikumiem.

Tomēr PVKIU piederības dalībvalsts iestādes ir tiesīgas veikt pasākumus attiecībā pret šo PVKIU, ja tas pārkāpj normatīvos vai administratīvo aktus, kas ir spēkā šīs dalībvalsts teritorijā un uz ko neattiecas šīs direktīvas darbības joma vai 92. un 94. pantā izklāstītās prasības.

2.   Katru lēmumu atsaukt atļauju vai citādu nopietnu pasākumu, kas vērsts pret PVKIU, vai katru tā sertifikātu emisijas, atpirkšanas vai izpirkšanas pārtraukumu, kurš tam piemērots, PVKIU piederības dalībvalsts iestādes nekavējoties paziņo PVKIU uzņēmējas dalībvalsts iestādēm un arī PVKIU pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm gadījumā, ja pārvaldības sabiedrība atrodas citā dalībvalstī.

3.   Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var attiecīgi veikt pasākumus pret pārvaldības sabiedrību, ja tā pārkāpj noteikumus, par kuru ievērošanu atbild šīs iestādes.

4.   Gadījumā, ja PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir skaidri un pierādāmi iemesli uzskatīt, ka PVKIU, kura sertifikātus tirgo šīs dalībvalsts teritorijā, pārkāpj pienākumu, kas izriet no atbilstīgi šai direktīvai pieņemtiem noteikumiem, kuri nepiešķir pilnvaras PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, tās par konstatētajiem faktiem informē PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, kuras veic attiecīgus pasākumus.

5.   Ja, neraugoties uz PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem vai tāpēc, ka šādi pasākumi izrādījušies nepiemēroti, vai tāpēc, ka PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nerīkojas saprātīgā termiņā, PVKIU turpina darboties tā, ka tas nepārprotami kaitē PVKIU uzņēmējas dalībvalsts ieguldītāju interesēm, PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir pamats veikt kādu no turpmāk minētajām darbībām:

a)

pēc PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu informēšanas veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu ieguldītājus, tostarp izmantojot iespēju liegt attiecīgajam PVKIU turpināt sertifikātu pārdošanu PVKIU uzņēmējas dalībvalsts teritorijā; vai

b)

vajadzības gadījumā par šo jautājumu informēt Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju.

Komisiju tūlīt informē par visiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar pirmās daļas a) apakšpunktu.

6.   Dalībvalstis nodrošina to, ka to teritorijā ir likumīgi iespējams iepazīties ar juridiskajiem dokumentiem, kas vajadzīgi, lai PVKIU uzņēmēja dalībvalsts saskaņā ar 2. līdz 5. punktu varētu veikt pasākumus attiecībā uz PVKIU.

109. pants

1.   Ja pārvaldības sabiedrība sakarā ar pakalpojumu sniegšanu vai filiāļu izveidi darbojas vienā vai vairākās pārvaldības sabiedrības uzņēmējās dalībvalstīs, visu šo attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes cieši sadarbojas.

Pēc pieprasījuma tās nodod viena otrai visu to informāciju par šādu pārvaldības sabiedrību vadību un īpašumu, kas varētu veicināt šādu sabiedrību uzraudzību, un visas ziņas, kas varētu palīdzēt šādu sabiedrību kontrolē. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts iestādes jo īpaši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts iestādes savāc 21. panta 2. punktā norādītos datus.

2.   Ciktāl tas nepieciešams, lai īstenotu piederības dalībvalsts uzraudzības pilnvaras, pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes informē pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par visiem pasākumiem, ko pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts veikusi saskaņā ar 21. panta 5. punktu un kas saistīti ar pārvaldības sabiedrībai noteiktiem pasākumiem vai sodiem vai pārvaldības sabiedrības darbības ierobežojumiem.

3.   Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties ziņo PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jebkuru problēmu, kas konstatēta pārvaldības sabiedrības līmenī un kas var būtiski ietekmēt pārvaldības sabiedrības spēju pienācīgi pildīt savus pienākumus attiecībā uz konkrēto fondu, un par jebkuru III nodaļas prasību neievērošanas gadījumu.

4.   PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties ziņo pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jebkuru problēmu, kas konstatēta PVKIU līmenī un kas var būtiski ietekmēt pārvaldības sabiedrības spēju pienācīgi pildīt savus pienākumus vai pildīt tās šīs direktīvas prasības, par kurām ir atbildīga PVKIU piederības dalībvalsts.

110. pants

1.   Katra pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts nodrošina, ka, ja pārvaldības sabiedrība, kam darbības atļauja piešķirta citā dalībvalstī, veic darbību tās teritorijā ar filiāles starpniecību, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pēc pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu informēšanas pašas vai ar šādam nolūkam sagatavotu starpnieku starpniecību var veikt 109. pantā norādītās informācijas pārbaudi uz vietas.

2.   Šā panta 1. punkts neietekmē pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu tiesības, tām pildot pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, veikt šīs dalībvalsts teritorijā reģistrētu filiāļu pārbaudes uz vietas.

XIII NODAĻA

EIROPAS VĒRTSPAPĪRU KOMITEJA

111. pants

Komisija var pieņemt šīs direktīvas tehniskos grozījumus šādās jomās:

a)

definīciju precizējums, lai nodrošinātu šīs direktīvas vienotu piemērošanu visā Kopienā; vai

b)

terminoloģijas sakārtošana un definīciju strukturēšana saskaņā ar turpmākiem tiesību aktiem par PVKIU un jautājumiem, kas ar tiem saistīti.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

112. pants

1.   Komisijai palīdz Eiropas Vērtspapīru komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2001/528/EK (16).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ievērojot tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ievērojot tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

XIV NODAĻA

IZŅĒMUMI, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. IEDAĻA

Izņēmumi

113. pants

1.   Tikai attiecībā uz Dānijas PVKIU, Dānijā emitētos pantebreve uzskata par līdzvērtīgiem 50. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem pārvedamajiem vērtspapīriem.

2.   Atkāpjoties no 22. panta 1. punkta un 32. panta 1. punkta, kompetentās iestādes drīkst atļaut tiem PVKIU, kam 1985. gada 20. decembrī ir divi vai vairāk depozitāriji, saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem saglabāt attiecīgo depozitāriju skaitu, ja šīm iestādēm ir garantijas, ka uzdevumi, kas jāpilda saskaņā ar 22. panta 3. punktu un 32. panta 3. punktu, patiešām tiks pildīti.

3.   Atkāpjoties no 16. panta, dalībvalstis drīkst ļaut pārvaldības sabiedrībām emitēt uzrādītāja sertifikātus, kas ir citu sabiedrību vārda vērtspapīri.

114. pants

1.   Ieguldījumu sabiedrības, kā noteikts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, kuras ir pilnvarotas sniegt tikai minētās direktīvas pielikuma A iedaļas 4. un 5. punktā paredzētos pakalpojumus, saskaņā ar šo direktīvu var iegūt atļauju pārvaldīt PVKIU un kvalificēties kā “pārvaldības sabiedrības”. Šādā gadījumā šīm ieguldījumu sabiedrībām jāatsakās no atļaujas, kas iegūta saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK.

2.   Pārvaldības sabiedrības, kas saskaņā ar Direktīvu 85/611/EEK jau ir pilnvarotas savā piederības dalībvalstī līdz 2004. gada 13. februārim, lai pārvaldītu PVKIU, šajā pantā uzskata par pilnvarotām, ja šīs dalībvalsts tiesību akti nosaka, ka šādas darbības sākšanai sabiedrībām jāievēro nosacījumi, kas ir līdzvērtīgi 7. un 8. pantā noteiktajiem nosacījumiem.

2. IEDAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi

115. pants

Līdz 2013. gada 1. jūlijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

116. pants

1.   Dalībvalstis līdz 2011. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 1. panta 2. punkta otro daļu, 1. panta 3. punkta b) apakšpunktu, 2. panta 1. punkta e), m), p), q) un r) apakšpunktu, 2. panta 5. punktu, 4. pantu, 5. panta 1. līdz 4. punktu, 6. un 7. punktu, 6. panta 1. punktu, 12. panta 1. punktu, 13. panta 1. punkta ievadvārdus, 13. panta 1. punkta a) un i) apakšpunktu, 15. pantu, 16. panta 1. punktu, 16. panta 3. punktu, 17. panta 1. punktu, 17. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 17. panta 3. punkta pirmo un trešo daļu, 17. panta 4. līdz 7. punktu, 17. panta 9. punkta otro daļu, 18. panta 1. punkta ievadvārdus, 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 18.panta 2. punkta trešo un ceturto daļu, 18. panta 3. un 4. punktu, 19. pantu, 20. pantu, 21. panta 2. līdz 6. punktu, 8. un 9. punktu, 22. panta 1. punktu, 22. panta 3. punkta a), d) un e) apakšpunktu, 23. panta 1., 2., 4. un 5. punktu, 27. panta trešo daļu, 29. panta 2. punktu, 33. panta 2., 4. un 5. punktu, 37. līdz 42. pantu, 43. panta 1. līdz 5. punktu, 44. līdz 49. pantu, 50. panta 1. punkta ievadvārdus, 50. panta 3. punktu, 51. panta 1. punkta trešo daļu, 54. panta 3. punktu, 56. panta 1. punktu, 56. panta 2. punkta pirmās daļas ievadvārdus, 58. un 59. pantu, 60. panta 1. līdz 5. punktu, 61. panta 1. un 2. punktu, 62. panta 1., 2. un 3. punktu, 63. pantu, 64. panta 1., 2. un 3. punktu, 65., 66. un 67. pantu, 68. panta 1. punkta ievadvārdus un a) apakšpunktu, 69. panta 1. un 2. punktu, 70. panta 2. un 3. punktu, 71., 72. un 74. pantu, 75. panta 1., 2. un 3. punktu, 77. līdz 82. pantu, 83. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 83. panta 2. punkta a) apakšpunkta otro ievilkumu, 86. pantu, 88. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 89. panta b) punktu, 90. līdz 94. pantu, 96. līdz 100. pantu, 101. panta 1. līdz 8. punktu, 102. panta 2. punkta otro daļu, 102. panta 5. punktu, 107. un 108. pantu, 109. panta 2., 3. un 4. punktu, 110. pantu un I pielikumu. Dalībvalstis par tiem tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro šos pasākumus no 2011. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Tajos arī iekļauj teikumu, ka atsauces uz Direktīvu 85/611/EEK spēkā esošajos normatīvajos un administratīvajos aktos uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulējams minētais teikums.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

117. pants

Direktīvu 85/611/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar III pielikuma A daļā norādītajām direktīvām, atceļ no 2011. gada 1. jūlija, neierobežojot dalībvalstu pienākumus, kas saistīti ar III pielikuma B daļā norādītajiem termiņiem šo direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar IV pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

Atsauces uz vienkāršoto prospektu formulē kā atsauces uz 78. pantā minēto pamatinformāciju ieguldītājiem.

118. pants

1.   Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs direktīvas 1. panta 1. punktu, 1. panta 2. punkta pirmo daļu, 1. panta 3. punkta a) apakšpunktu, 1. panta 4. līdz 7. punktu, 2. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktu. f) līdz l) apakšpunktu, n) un o) apakšpunktu, 2. panta 2., 3. un 4. punktu, 2. panta 6. un 7. punktu, 3. pantu, 5. panta 5. punktu, 6. panta 2., 3. un 4. punktu, 7. līdz 11. pantu, 12. panta 2. punktu, 13. panta 1. punkta b) līdz h) apakšpunktu, 13. panta 2. punktu, 14. panta 1. punktu, 16. panta 2. punktu, 17. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktu, 17. panta 3. punkta otro daļu, 17. panta 8. punktu, 17. panta 9. punkta pirmo daļu, 18. panta 1. punktu, izņemot ievadvārdus un a) apakšpunktu, 18. panta 2. punkta pirmo un otro daļu, 21. panta 1. un 7. punktu, 22. panta 2. punktu, 22. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktu, 23. panta 3. punktu, 24. pantu, 25. un 26. pantu, 27. panta pirmo un otro daļu, 28. pantu, 29. panta 1., 3. un 4. punktu, 30., 31. un 32. pantu, 33. panta 1. un 3. punktu, 34., 35. un 36. pantu, 50. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktu, 50. panta 2. punktu, 51. panta 1. punkta pirmo un otro daļu, 51. panta 2. un 3. punktu, 52. un 53. pantu, 54. panta 1. un 2. punktu, 55. pantu, 56. panta 2. punkta pirmo daļu, 56. panta 2. punkta otro daļu, 56. panta 3. punktu, 57. pantu, 68. panta 2. punktu, 69. panta 3. un 4. punktu, 70. panta 1. un 4. punktu, 73. pantu, 76. pantu, 83. panta 1. punktu, izņemot tā b) apakšpunktu, 83. panta 2. punkta a) apakšpunktu, izņemot tā otro ievilkumu, 84., 85. un 87. pantu, 88. panta 1. punktu, izņemot tā b) apakšpunktu, 88. panta 2. punktu, 89. pantu, izņemot tā b) punktu, 102. panta 1. punktu, 102. panta 2. punkta pirmo daļu, 102. panta 3. un 4. punktu, 103. līdz 106. pantu, 109. panta 1. punktu, 111., 112., 113. un 117. pantu un II, III un IV pielikumu piemēro no 2011. gada 1. jūlija.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka PVKIU iespējami drīz un ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc termiņa beigām 78. panta 7. punktā minēto īstenošanas pasākumu ieviešanai valsts tiesību aktos saīsinātos prospektus, kas sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 85/611/EEK noteikumiem, aizstāj ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas sagatavota saskaņā ar 78. pantu. Minētajā laikposmā PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes akceptē saīsinātos prospektus par PVKIU, kurus tirgo šo dalībvalstu teritorijā.

119. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 13. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. ERLANDSSON


(1)  Eiropas Parlamenta 2009. gada 13. janvāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 22. jūnija Lēmums.

(2)  OV L 375, 31.12.1985., 3. lpp.

(3)  Sk. III pielikuma A daļu.

(4)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(6)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(7)  OV L 177, 30.6.2006., 201. lpp.

(8)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(9)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(10)  OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.

(11)  OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

(12)  OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.

(13)  OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.

(14)  OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.

(15)  OV L 25, 29.1.2009., 18. lpp.

(16)  OV L 191, 13.7.2001., 45. lpp.


I PIELIKUMS

A SARAKSTS

1.

Ziņas par kopīgo fondu

1.

Ziņas par pārvaldības sabiedrību, tostarp norāde, vai pārvaldības sabiedrība atrodas citā dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts

1.

Ziņas par ieguldījumu sabiedrību

1.1.

Nosaukums

1.1.

Nosaukums vai veids, juridiskā forma, juridiskā adrese un pārvaldes iestādes adrese, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi

1.1.

Nosaukums vai veids, juridiskā forma, juridiskā adrese un pārvaldes iestādes adrese, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi

1.2.

Kopīgā fonda dibināšanas datums. Norāde par darbības laiku, ja tas ir ierobežots

1.2.

Sabiedrības dibināšanas datums. Norāde par darbības laiku, ja tas ir ierobežots

1.2.

Sabiedrības dibināšanas datums. Norāde par darbības laiku, ja tas ir ierobežots

 

1.3.

Ja sabiedrība pārvalda citus kopīgos fondus, norāde par šiem citiem fondiem

1.3.

Ja ieguldījumu sabiedrībai ir dažādas ieguldījumu kategorijas, norāde par šīm kategorijām

1.4.

Paziņojums par vietu, kur var saņemt fonda nolikumu, ja tas nav pielikumā, un periodiskos pārskatus

 

1.4.

Paziņojums par vietu, kur var saņemt sabiedrības dibināšanas dokumentus, ja tie nav pielikumā, un periodiskos pārskatus

1.5.

Sertifikātu turētājiem būtiskas īsas norādes par nodokļu sistēmu, ko piemēro kopīgajam fondam. Ziņas par to, vai sākumā izdara atskaitījumus no ieņēmumiem un vai kopīgais fonds maksā sertifikātu turētājiem no kapitāla peļņas

 

1.5.

Sertifikātu turētājiem būtiskas īsas norādes par nodokļu sistēmu, ko piemēro sabiedrībai. Ziņas par to, vai sākumā izdara atskaitījumus no ieņēmumiem un vai sabiedrība maksā sertifikātu turētājiem no kapitāla peļņas

1.6.

Aprēķina un sadales dienas

 

1.6.

Aprēķina un sadales dienas

1.7.

To personu vārdi, kas atbild par 73. pantā minēto grāmatvedības dokumentu pārbaudi

 

1.7.

To personu vārdi, kas atbild par 73. pantā minēto grāmatvedības dokumentu pārbaudi

 

1.8.

Sabiedrības vadības, pārvaldības un pārraudzības struktūru locekļu vārdi un amati. Ziņas par galveno darbību, ko viņi veic ārpus sabiedrības, ja tai ir būtisks sakars ar šo sabiedrību

1.8.

Sabiedrības vadības, pārvaldības un pārraudzības struktūru locekļu vārdi un amati. Ziņas par galveno darbību, ko viņi veic ārpus sabiedrības, ja tai ir būtisks sakars ar šo sabiedrību

 

1.9.

Reģistrētā kapitāla apmērs ar norādi par apmaksāto kapitālu

1.9.

Pamatkapitāls

1.10.

Ziņas par attiecīgo sertifikātu veidiem un galvenajām pazīmēm, un jo īpaši:

attiecīgā sertifikātā nostiprināto tiesību veids (materiālās, personiskās vai citas),

oriģināli vērtspapīri vai īpašumtiesību apliecības; iegrāmatojums reģistrā vai kontā,

sertifikātu veids: vārda vai uzrādītāja. Norāde par visiem nomināliem, kas var būt paredzēti,

norāde par sertifikātu turētāja balsstiesībām, ja tādas ir,

apstākļi, kādos var pieņemt lēmumu par kopīgā fonda likvidāciju un likvidācijas procedūra, īpaši attiecībā uz sertifikātu turētāju tiesībām

 

1.10.

Ziņas par attiecīgo sertifikātu veidiem un galvenajām pazīmēm, un jo īpaši:

oriģināli vērtspapīri vai īpašumtiesību apliecības; iegrāmatojums reģistrā vai kontā,

sertifikātu veids: vārda vai uzrādītāja. Norāde par visiem nomināliem, kas var būt paredzēti,

norāde par sertifikātu turētāja balsstiesībām,

apstākļi, kādos var pieņemt lēmumu par ieguldījumu sabiedrības likvidāciju, un likvidācijas procedūra, īpaši attiecībā uz sertifikātu turētāju tiesībām

1.11.

Vajadzības gadījumā norāde par fondu biržām vai tirgiem, kur sertifikāti tiek kotēti vai tirgoti

 

1.11.

Vajadzības gadījumā norāde par fondu biržām vai tirgiem, kur sertifikāti tiek kotēti vai tirgoti

1.12.

Sertifikātu emisijas un pārdošanas procedūras un nosacījumi

 

1.12.

Sertifikātu emisijas un pārdošanas procedūras un nosacījumi

1.13.

Sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas procedūras un apstākļi, kādos atpirkšanu vai izpirkšanu drīkst pārtraukt

 

1.13.

Sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas procedūras un apstākļi, kādos atpirkšanu vai izpirkšanu drīkst pārtraukt. Ja ieguldījumu sabiedrībai ir dažādas ieguldījumu kategorijas, informācija par to, kā sertifikātu turētājs var pāriet no vienas kategorijas uz citu, un šādos gadījumos piemērojamie maksājumi

1.14.

Ieņēmumu noteikšanas un izmantošanas noteikumi

 

1.14.

Ieņēmumu noteikšanas un izmantošanas noteikumi

1.15.

Kopīgā fonda ieguldījumu mērķu apraksts, tostarp tā finanšu mērķi (kapitāla pieaugums vai ieņēmumi), ieguldījumu politika (piem., specializācija ģeogrāfiskos apgabalos vai tautsaimniecības nozarēs), šīs ieguldījumu politikas ierobežojumi un norāde par visām metodēm, instrumentiem vai pilnvarām aizņemties, kuras var izmantot kopīgā fonda pārvaldībā

 

1.15.

Sabiedrības ieguldījumu mērķu apraksts, tostarp tās finanšu mērķi (kapitāla pieaugums vai ieņēmumi), ieguldījumu politika (piem., specializācija ģeogrāfiskos apgabalos vai tautsaimniecības nozarēs), šīs ieguldījumu politikas ierobežojumi un norāde par visām metodēm, instrumentiem vai pilnvarām aizņemties, kuras var izmantot sabiedrības pārvaldībā

1.16.

Aktīvu vērtēšanas noteikumi

 

1.16.

Aktīvu vērtēšanas noteikumi

1.17.

Sertifikātu pārdošanas vai emisijas cenas un atpirkšanas vai izpirkšanas cenas noteikšana, jo īpaši:

šo cenu aprēķina metode un biežums,

ziņas par sertifikātu pārdošanas vai emisijas un atpirkšanas vai izpirkšanas izmaksām,

šo cenu publicēšanas līdzekļi, vietas un biežums

 

1.17.

Sertifikātu pārdošanas vai emisijas cenas un atpirkšanas vai izpirkšanas cenas noteikšana, jo īpaši:

šo cenu aprēķina metode un biežums,

ziņas par sertifikātu pārdošanas vai emisijas un atpirkšanas vai izpirkšanas izmaksām,

šo cenu publicēšanas līdzekļi, vietas un biežums (1)

1.18.

Ziņas par atlīdzības veidu, apmēru un aprēķinu, kas kopīgajam fondam jāmaksā pārvaldības sabiedrībai, depozitārijam vai trešām personām, pārvaldības sabiedrības, depozitārija vai trešo pušu izdevumu atlīdzināšana, ko veic kopīgais fonds

 

1.18.

Ziņas par atlīdzības veidu, apmēru un aprēķinu, kas sabiedrībai jāmaksā saviem direktoriem, vadības, pārvaldības un pārraudzības struktūru locekļiem, depozitārijam vai trešām personām, tās direktoru, depozitārija vai trešo pušu izdevumu atlīdzināšana, ko veic sabiedrība

Ziņas par depozitāriju:

2.1.   Nosaukums vai veids, juridiskā forma, juridiskā adrese un pārvaldes iestādes adrese, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi

2.2.   Galvenā darbība

Ziņas par konsultatīvajiem uzņēmumiem vai ārējiem ieguldījumu konsultantiem, kas saskaņā ar līgumu sniedz padomus, par ko tiek maksāts no PVKIU aktīviem:

3.1.   Uzņēmuma nosaukums vai veids vai konsultanta vārds

3.2.   Līguma ar pārvaldības sabiedrību vai ieguldījumu sabiedrību būtiskākie noteikumi, kas var būt svarīgi sertifikātu turētājiem, izņemot noteikumus par atlīdzību

3.3.   Citas nozīmīgas darbības

4.   Ziņas par kārtību, kādā izdara maksājumus sertifikātu turētājiem, atpērk vai izpērk pajas un dara pieejamu informāciju par PVKIU. Šādai informācijai jebkurā gadījumā jābūt pieejamai dalībvalstī, kurā PVKIU ir nodibināts. Turklāt, ja sertifikāti tiek tirgoti citā dalībvalstī, šādu informāciju attiecībā uz šo valsti sniedz prospektā, ko publicē tur.

Pārējā informācija par ieguldījumiem:

5.1.   PVKIU agrākā darbība (attiecīgā gadījumā) – šādu informāciju var iekļaut prospektā vai pievienot tam

5.2.   Tipiskā ieguldītāja, kam paredzēts PVKIU, raksturojums

Ekonomiska informācija:

6.1.   Iespējamie izdevumi vai maksājumi, kas nav minēti 1.17. punktā, nodalot maksājumus, kas jāveic sertifikātu turētājam, un maksājumus, kas jāveic no PVKIU aktīviem

B SARAKSTS

Ziņas, kas jāiekļauj regulārajos ziņojumos

I.   Paziņojums par aktīviem un pasīviem:

pārvedami vērtspapīri,

banku bilances,

citi aktīvi,

kopējie aktīvi,

pasīvi,

tīrā aktīvu vērtība.

II.   Apgrozībā esošo sertifikātu skaits

III.   Tīro aktīvu vērtība uz vienu sertifikātu

IV.   Vērtspapīru portfelis, norādot atsevišķi:

a)

pārvedamus vērtspapīrus, kas reģistrēti fondu biržas oficiālā sarakstā;

b)

pārvedamus vērtspapīrus, ko tirgo citā regulētā tirgū;

c)

direktīvas 50. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētā veida pārvedamus vērtspapīrus, kas nesen emitēti;

d)

direktīvas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā veida pārvedamus vērtspapīrus;

turklāt – izvērtējot saskaņā ar vispiemērotākajiem kritērijiem, ņemot vērā PVKIU ieguldījumu politiku (piem., saskaņā ar ekonomikas, ģeogrāfijas vai valūtas kritēriju), izsakot kā procentuālo daļu no tīrajiem aktīviem; katram no iepriekš minētajiem ieguldījumiem – tā procentuālo daļu no attiecīgā PVKIU kopējiem aktīviem.

Paziņojums par izmaiņām vērtspapīru portfeļa struktūrā pārskata periodā.

V.   Paziņojums par pārmaiņām PVKIU aktīvos pārskata periodā, tostarp:

ieņēmumi no ieguldījumiem,

citi ieņēmumi,

pārvaldības izmaksas,

depozitārija izmaksas,

citas izmaksas un nodokļi,

tīrie ieņēmumi,

sadalītie un no jauna ieguldītie ieņēmumi,

izmaiņas kapitāla bilancē,

ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums,

visas citas izmaiņas, kas iespaido PVKIU aktīvus un pasīvus,

darījuma izmaksas, kas ir PVKIU radītās izmaksas saistībā ar darījumiem tā portfelī.

VI.   Salīdzinājuma tabula, kura aptver pēdējos trīs finanšu gadus un kurā par katru finanšu gadu uzrāda finanšu gada beigu:

kopējo tīro aktīvu vērtību,

tīro aktīvu vērtību uz vienu sertifikātu.

VII.   Ziņas par saistību galīgo apjomu pa darījumu kategorijām 51. panta izpratnē, kurus PVKIU ir izpildījis pārskata periodā.


(1)  Ieguldījumu sabiedrības šīs direktīvas 32. panta 5. punkta nozīmē norāda arī:

sertifikātu tīrās aktīvu vērtības aprēķina metodi un biežumu,

šīs vērtības publicēšanas līdzekļus, vietu un biežumu,

tirdzniecības valsts fondu biržu, kuras cenas nosaka to darījumu cenas, ko šajā valstī veic ārpus fondu biržām.


II PIELIKUMS

Kolektīvā portfeļa pārvaldīšanā iekļautās funkcijas:

ieguldījumu pārvaldīšana,

administratīvā vadība:

a)

juridiskie un līdzekļu pārvaldīšanas grāmatvedības pakalpojumi;

b)

klienta pieprasījumi;

c)

vērtēšana un cenas noteikšana (tostarp nodokļu deklarācijas);

d)

reglamentējoša atbilstības uzraudzība;

e)

sertifikātu turētāju reģistra kārtošana;

f)

ienākuma sadale;

g)

sertifikātu emisija un dzēšana;

h)

līguma norēķini (tostarp sertifikātu nosūtīšanu);

i)

lietvedība,

tirdzniecība.


III PIELIKUMS

A DAĻA

Atceltā direktīva ar sekojošo tās grozījumu sarakstu

(minēti 117. pantā)

Padomes Direktīva 85/611/EEK

(OV L 375, 31.12.1985., 3. lpp.)

 

Padomes Direktīva 88/220/EEK

(OV L 100, 19.4.1988., 31. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/26/EK

(OV L 168, 18.7.1995., 7. lpp.)

tikai 1. panta ceturtais ievilkums; 4. panta 7. punkts un 5. panta piektais ievilkums

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/64/EK

(OV L 290, 17.11.2000., 27. lpp.)

tikai 1. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/107/EK

(OV L 41, 13.2.2002., 20. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/108/EK

(OV L 41, 13.2.2002., 35. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK

(OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.)

tikai 66. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/1/EK

(OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.)

tikai 9. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/18/EK

(OV L 76, 19.3.2008., 42. lpp.)

 

B DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 117. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

85/611/EEK

1989. gada 1. oktobris

88/220/EEK

1989. gada 1. oktobris

95/26/EK

1996. gada 18. jūlijs

2000/64/EK

2002. gada 17. novembris

2001/107/EK

2003. gada 13. augusts

2004. gada 13. februāris

2001/108/EK

2003. gada 13. augusts

2004. gada 13. februāris

2004/39/EK

2006. gada 30. aprīlis

2005/1/EK

2005. gada 13. maijs


IV PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 85/611/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkta ievadvārdi

1. panta 2. punkta ievadvārdi

1. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

1. panta 2. punkta otrā daļa

1. panta 3. punkta pirmā daļa

1. panta 3. punkta pirmā daļa

1. panta 3. punkta otrā daļa

1. panta 3. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

1. panta 3. punkta otrās daļas b) apakšpunkts

1. panta 4. līdz 7. punkts

1. panta 4. līdz 7. punkts

1. panta 8. punkta ievadvārdi

2. panta 1. punkta n) apakšpunkta ievadvārdi

1. panta 8. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

2. panta 1. punkta n) apakšpunkta i), ii) un iii) punkts

1. panta 8. punkta pēdējais teikums

2. panta 7. punkts

1. panta 9. punkts

2. panta 1. punkta o) apakšpunkts

1.a panta ievadvārdi

2. panta 1. punkta ievadvārdi

1.a panta 1. punkts

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

1.a panta 2. punkta teikuma pirmā daļa

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

1.a panta 2. punkta teikuma otrā daļa

2. panta 2. punkts

1.a panta 3. līdz 5. punkts

2. panta 1. punkta c) līdz e) apakšpunkts

1.a panta 6. punkts

2. panta 1. punkta f) apakšpunkts

1.a panta 7. punkta teikuma pirmā daļa

2. panta 1. punkta g) apakšpunkts

1.a panta 7. punkta teikuma otrā daļa

2. panta 3. punkts

1.a panta 8. līdz 9. punkts

2. panta 1. punkta h) līdz i) apakšpunkts

1.a panta 10. punkta pirmā daļa

2. panta 1. punkta j) apakšpunkts

1.a panta 10. punkta otrā daļa

2. panta 5. punkts

1.a panta 11. punkts

1.a panta 12. un 13. punkts, pirmais teikums

2. panta 1. punkta i) apakšpunkta ii) punkts

1.a panta 13. punkta otrais teikums

2. panta 4. punkta a) apakšpunkts

1.a panta 14. un 15. punkts, pirmais teikums

2. panta 1. punkta k) un l) apakšpunkts

1.a panta 15. punkta otrais teikums

2. panta 6. punkts

2. panta 1. punkta m) apakšpunkts

2. panta 1. punkta ievadvārdi

3. panta ievadvārdi

2. panta 1. punkta pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums

3. panta a), b), c) un d) punkts

2. panta 2. punkts

3. pants

4. pants

4. panta 1. un 2. punkts

5. panta 1. un 2. punkts

5. panta 3. punkts

4. panta 3. punkta pirmā daļa

5. panta 4. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts

5. panta 4. punkta otrā daļa

4. panta 3. punkta otrā daļa

5. panta 4. punkta trešā daļa

4. panta 3. punkta trešā daļa

5. panta 4. punkta ceturtā daļa

4. panta 3.a punkts

5. panta 5. punkts

4. panta 4. punkts

5. panta 6. punkts

5. panta 7. punkts

5. panta 1. un 2. punkts

6. panta 1. un 2. punkts

5. panta 3. punkta pirmās daļas ievadvārdi

6. panta 3. punkta pirmās daļas ievadvārdi

5. panta 3. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts

6. panta 3. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts

5. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta ievadvārdi

6. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta ievadvārdi

5. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums

6. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta i) un ii) punkts

5. panta 3. punkta otrā daļa

6. panta 3. punkta otrā daļa

5. panta 4. punkts

6. panta 4. punkts

5.a panta 1. punkta ievadvārdi

7. panta 1. punkta ievadvārdi

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta ievadvārdi

7. panta 1. punkta a) apakšpunkta ievadvārdi

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmais ievilkums

7. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma ievadvārdi

7. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta ievadvārdi

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma i), ii) un iii) punkts

7. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta trešais un ceturtais ievilkums

7. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punkts

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta piektais ievilkums

5.a panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunkts

7. panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunkts

5.a panta 2. līdz 5. punkts

7. panta 2. līdz 5. punkts

5.b pants

8. pants

5.c pants

9. pants

5.d pants

10. pants

5.e pants

11. pants

5.f panta 1. punkta pirmā daļa

12. panta 1. punkta pirmā daļa

5.f panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

12. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

5.f panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkta pirmais teikums

12. panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkts

5.f panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkta pēdējais teikums

5.f panta 2. punkta ievadvārdi

12. panta 2. punkta ievadvārdi

5.f panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

12. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

12. panta 3. punkts

5.g pants

13. pants

5.h pants

14. panta 1. punkts

14. panta 2. punkts

15. pants

6. panta 1. punkts

16. panta 1. punkta pirmā daļa

16. panta 1. punkta otrā daļa

6. panta 2. punkts

16. panta 2. punkts

16. panta 3. punkts

6.a panta 1. punkts

17. panta 1. punkts

6.a panta 2. punkts

17. panta 2. punkts

6.a panta 3. punkts

17. panta 3. punkta pirmā un otrā daļa

17. panta 3. punkta trešā daļa

17. panta 4. un 5. punkts

6.a panta 4. līdz 6. punkts

17. panta 6. līdz 8. punkts

6.a panta 7. punkts

17. panta 9. punkta pirmā daļa

17. panta 9. punkta otrā daļa

6.b panta 1. punkts

18. panta 1. punkts

6.b panta 2. punkts

18. panta 2. punkta pirmā un otrā daļa

18. panta 2. punkta trešā daļa

6.b panta 3. punkta pirmā daļa

18. panta 2. punkta ceturtā daļa

6.b panta 3. punkta otrā daļa

18. panta 3. punkts

6.b panta 4. punkts

18. panta 4. punkts

6.b panta 5. punkts

19. un 20. pants

6.c panta 1. punkts

21. panta 1. punkts

6.c panta 2. punkta pirmā daļa

6.c panta 2. punkta otrā daļa

21. panta 2. punkta pirmā un otrā daļa

21. panta 2. punkta trešā daļa

6.c panta 3. līdz 5. punkts

21. panta 3. līdz 5. punkts

6.c panta 6. punkts

6.c panta 7. līdz 10. punkts

21. panta 6. līdz 9. punkts

7. pants

22. pants

8. pants

23. panta 1. līdz 3. punkts

23. panta 4. līdz 6. punkts

9. pants

24. pants

10. pants

25. pants

11. pants

26. pants

12. pants

27. panta pirmā un otrā daļa

27. panta trešā daļa

13. pants

28. pants

13.a panta 1. punkta pirmā daļa

29. panta 1. punkta pirmā daļa

13.a panta 1. punkta otrās daļas ievadvārdi

29. panta 1. punkta otrās daļas ievadvārdi

13.a panta 1. punkta otrās daļas pirmais, otrais un trešais ievilkums

29. panta 1. punkta otrās daļas a), b) un c) apakšpunkts

13.a panta 1. punkta trešā un ceturtā daļa

29. panta 1. punkta trešā un ceturtā daļa

13.a panta 2., 3. un 4. punkts

29. panta 2., 3. un 4. punkts

13.b pants

30. pants

13.c pants

31. pants

14. pants

32. pants

15. pants

33. panta 1. līdz 3. punkts

33. panta 4. līdz 6. punkts

16. pants

34. pants

17. pants

35. pants

18. pants

36. pants

37. līdz 49. pants

19. panta 1. punkta ievadvārdi

50. panta 1. punkta ievadvārdi

19. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunkts

50. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunkts

19. panta 1. punkta d) apakšpunkta ievadvārdi

50. panta 1. punkta d) apakšpunkta ievadvārdi

19. panta 1. punkta d) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums

50. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) un ii) punkts

19. panta 1. punkta e) apakšpunkta ievadvārdi

50. panta 1. punkta e) apakšpunkta ievadvārdi

19. panta 1. punkta e) apakšpunkta pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums

50. panta 1. punkta e) apakšpunkta i), ii), iii) un iv) punkts

19. panta 1. punkta f) apakšpunkts

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts

19. panta 1. punkta g) apakšpunkta ievadvārdi

50. panta 1. punkta g) apakšpunkta ievadvārdi

19. panta 1. punkta g) apakšpunkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

50. panta 1. punkta g) apakšpunkta i), ii) un iii) punkts

19. panta 1. punkta h) apakšpunkta ievadvārdi

50. panta 1. punkta h) apakšpunkta ievadvārdi

19. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums

50. panta 1. punkta h) apakšpunkta i), ii), iii) un iv) punkts

19. panta 2. punkta ievadvārdi

50. panta 2. punkta ievadvārdi

19. panta 2. punkta a) apakšpunkts

50. panta 2. punkta a) apakšpunkts

19. panta 2. punkta c) apakšpunkts

50. panta 2. punkta b) apakšpunkts

19. panta 2. punkta d) apakšpunkts

50. panta 2. punkta otrā daļa

19. panta 4. punkts

50. panta 3. punkts

21. panta 1. līdz 3. punkts

51. panta 1. līdz 3. punkts

21. panta 4. punkts

51. panta 4. punkts

22. panta 1. punkta pirmā daļa

52. panta 1. punkta pirmā daļa

22. panta 1. punkta otrās daļas ievadvārdi

52. panta 1. punkta otrās daļas ievadvārdi

22. panta 1. punkta otrās daļas pirmais un otrais ievilkums

52. panta 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunkts

22. panta 2. punkta pirmā daļa

52. panta 2. punkta pirmā daļa

22. panta 2. punkta otrās daļas ievadvārdi

52. panta 2. punkta otrās daļas ievadvārdi

22. panta 2. punkta otrās daļas pirmais, otrais un trešais ievilkums

52. panta 2. punkta otrās daļas a), b) un c) apakšpunkts

22. panta 3. līdz 5. punkts

52. panta 3. līdz 5. punkts

22.a panta 1. punkta ievadvārdi

53. panta 1. punkta ievadvārdi

22.a panta 1. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

53. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts

22.a panta 2. punkts

53. panta 2. punkts

23. pants

54. pants

24. pants

55. pants

24.a pants

70. pants

25. panta 1. punkts

56. panta 1. punkts

25. panta 2. punkta pirmās daļas ievadvārdi

56. panta 2. punkta pirmās daļas ievadvārdi

25. panta 2. punkta pirmās daļas pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums

56. panta 2. punkta pirmās daļas a), b), c) un d) apakšpunkts

25. panta 2. punkta otrā daļa

56. panta 2. punkta otrā daļa

25. panta 3. punkts

56. panta 3. punkts

26. pants

57. pants

58. līdz 67. pants

27. panta 1. punkta ievadvārdi

68. panta 1. punkta ievadvārdi

27. panta 1. punkta pirmais ievilkums

27. panta 1. punkta otrais, trešais un ceturtais ievilkums

68. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts

27. panta 2. punkta ievadvārdi

68. panta 2. punkta ievadvārdi

27. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

68. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

28. panta 1. un 2. punkts

69. panta 1. un 2. punkts

28. panta 3. un 4. punkts

28. panta 5. un 6. punkts

69. panta 3. un 4. punkts

29. pants

71. pants

30. pants

72. pants

31. pants

73. pants

32. pants

74. pants

33. panta 1. punkta pirmā daļa

33. panta 1. punkta otrā daļa

75. panta 1. punkts

33. panta 2. punkts

75. panta 1. punkts

33. panta 3. punkts

75. panta 3. punkts

75. panta 4. punkts

34. pants

76. pants

35. pants

77. pants

78. līdz 82. pants

36. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdi

83. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdi

36. panta 1. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums

83. panta 1. punkta pirmās daļas a) un b) punkts

36. panta 1. punkta pirmās daļas nobeiguma vārdi

83. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdi

36. panta 1. punkta otrā daļa

83. panta 1. punkta otrā daļa

36. panta 2. punkts

83. panta 2. punkts

37. pants

84. pants

38. pants

85. pants

39. pants

86. pants

40. pants

87. pants

41. panta 1. punkta ievadvārdi

88. panta 1. punkta ievadvārdi

41. panta 1. punkta pirmais un otrais ievilkums

88. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

41. panta 1. punkta nobeiguma vārdi

88. panta 1. punkta ievadvārdi

41. panta 2. punkts

88. panta 2. punkts

42. panta ievadvārdi

89. panta ievadvārdi

42. panta pirmais un otrais ievilkums

89. panta a) un b) punkts

42. panta nobeiguma vārdi

89. panta ievadvārdi

43. pants

90. pants

44. panta 1. līdz 3. punkts

91. panta 1. līdz 4. punkts

45. pants

92. pants

46. panta pirmās daļas ievadvārdi

93. panta 1. punkta pirmā daļa

93. panta 1. punkta otrā daļa

46. panta pirmās daļas pirmais ievilkums

46. panta pirmās daļas otrais, trešais un ceturtais ievilkums

93. panta 2. punkta a) apakšpunkts

46. panta pirmās daļas piektais ievilkums

46. panta otrā daļa

93. panta 2. punkta b) apakšpunkts

93. panta 3. līdz 8. punkts

47. pants

94. pants

95. pants

48. pants

96. pants

49. panta 1. līdz 3. punkts

97. panta 1. līdz 3. punkts

49. panta 4. punkts

98. līdz 100. pants

50. panta 1. punkts

101. panta 1. punkts

101. panta 2. līdz 9. punkts

50. panta 2. līdz 4. punkts

102. panta 1. līdz 3. punkts

50. panta 5. punkta ievadvārdi

102. panta 4. punkta ievadvārdi

50. panta 5. punkta pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums

102. panta 4. punkta a), b), c) un d) apakšpunkts

50. panta 6. punkta ievadvārdi un a) un b) apakšpunkts

102. panta 5. punkta pirmās daļas ievadvārdi

50. panta 6. punkta b) apakšpunkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

102. panta 5. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunkts

50. panta 6. punkta b) apakšpunkta nobeiguma vārdi

102. panta 5. punkta otrā un trešā daļa

50. panta 7. punkta pirmās daļas ievadvārdi

103. panta 1. punkta ievadvārdi

50. panta 7. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums

103. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

50. panta 7. punkta otrās daļas ievadvārdi

103. panta 2. punkta ievadvārdi

50. panta 7. punkta otrās daļas pirmais, otrais un trešais ievilkums

103. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunkts

50. panta 7. punkta trešā daļa

103. panta 3. punkts

50. panta 8. punkta pirmā daļa

103. panta 4. punkts

50. panta 8. punkta otrās daļas ievadvārdi

103. panta 5. punkta pirmās daļas ievadvārdi

50. panta 8. punkta otrās daļas pirmais, otrais un trešais ievilkums

103. panta 5. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunkts

50. panta 8. punkta trešā daļa

103. panta 6. punkts

50. panta 8. punkta ceturtā daļa

103. panta 5. punkta otrā daļa

50. panta 8. punkta piektā daļa

103. panta 7. punkts

50. panta 8. punkta sestā daļa

50. panta 9. līdz 11. punkts

104. panta 1. līdz 3. punkts

105. pants

50.a panta 1. punkta ievadvārdi

106. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdi

50.a panta 1. punkta a) apakšpunkta ievadvārdi

106. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdi

50.a panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

106. panta 1. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunkts

50.a panta 1. punkta b) apakšpunkts

106. panta 1. punkta otrā daļa

50.a panta 2. punkts

106. panta 2. punkts

51. panta 1. un 2. punkts

107. panta 1. un 2. punkts

107. panta 3. punkts

52. panta 1. punkts

108. panta 1. punkta pirmā daļa

52. panta 2. punkts

108. panta 1. punkta otrā daļa

52. panta 3. punkts

108. panta 2. punkts

108. panta 3. līdz 6. punkts

52.a pants

109. panta 1. un 2. punkts

109. panta 3. un 4. punkts

52.b panta 1. punkts

110. panta 1. punkts

52.b panta 2. punkts

52.b panta 3. punkts

110. panta 2. punkts

53.a pants

111. pants

53.b panta 1. punkts

112. panta 1. punkts

53.b panta 2. punkts

112. panta 2. punkts

112. panta 3. punkts

54. pants

113. panta 1. punkts

55. pants

113. panta 2. punkts

56. panta 1. punkts

113. panta 3. punkts

56. panta 2. punkts

57. pants

114. pants

58. pants

116. panta 2. punkts

115. pants

116. panta 1. punkts

117. un 118. pants

59. pants

119. pants

I pielikuma A un B saraksts

I pielikuma A un B saraksts

I pielikuma C saraksts

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums


Augša