EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0063

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/63/EK ( 2009. gada 13. jūlijs ) attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 214, 19.8.2009., 23./33. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 016 Lpp. 182 - 192

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/63/oj

19.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/23


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/63/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 74/151/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (3) ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt minētās direktīvas kodifikāciju.

(2)

Direktīva 74/151/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprināšanas procedūru, kas paredzēta Padomes Direktīvā 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu (5), ko atcēla ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām (6), un kas nosaka tehniskos priekšrakstus attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru dizainu un uzbūvi saistībā ar to maksimālo pieļaujamo pilno masu, pakaļējās numura zīmes atrašanās vietu un tās uzstādīšanu, degvielas tvertnēm, balasta svaru, skaņas signālierīcēm, pieļaujamo trokšņa līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (trokšņa slāpētāju). Šo tehnisko priekšrakstu mērķis ir dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana, lai nodrošinātu EK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta Direktīvā 2003/37/EK un jāpiemēro katram traktora tipam. Tātad Direktīvas 2003/37/EK noteikumus, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, piemēro šai direktīvai.

(3)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem VII pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   “Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktors” ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis ar riteņiem vai kāpurķēdēm un vismaz divām asīm, kura galvenā funkcija saistīta ar tā vilkmes spēku un kurš īpaši konstruēts, lai vilktu, stumtu, vestu vai darbinātu noteiktus darbarīkus, mehānismus vai piekabes, kas paredzētas lietošanai lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Tas var būt aprīkots kravas un pasažieru pārvadāšanai.

2.   Šī direktīva attiecas tikai uz tiem 1. punktā definētajiem traktoriem, kas aprīkoti ar pneimatiskajām riepām un kuru maksimālais paredzētais ātrums ir starp 6 un 40 km/h.

2. pants

1.   Dalībvalsts nedrīkst atteikt piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai traktora tipa valsts tipa apstiprinājumu, atsaucoties uz šādām traktoru daļām un parametriem, ja tie atbilst I līdz VI pielikumā noteiktajām prasībām:

maksimālā pieļaujamā pilna masa,

pakaļējās numura zīmes atrašanās vieta un tās uzstādīšana,

degvielas tvertnes,

balasta svars,

skaņas signālierīces,

pieļaujamais trokšņa līmenis un izplūdes gāzu sistēma (trokšņa slāpētājs).

2.   Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras noteiktas šajā direktīvā, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

neizsniedz EK tipa apstiprinājumu,

var neizsniegt valsts tipa apstiprinājumu.

3.   Attiecībā uz jauniem transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras noteiktas šajā direktīvā, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas ir līdzi šiem jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK noteikumiem, nav derīgi 7. panta 1. punkta nolūkiem,

var atteikt minēto jauno transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā.

3. pants

Dalībvalsts nedrīkst atteikt traktoru reģistrāciju vai aizliegt to pārdošanu, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 2. panta 1. punktā uzskaitītajām traktoru daļām un parametriem, ja tie atbilst I līdz VI pielikumā noteiktajām prasībām.

4. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai I līdz VI pielikuma prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, izņemot tās, kas izklāstītas VI pielikuma 1.1. un 1.4.1.2. punktā, pieņem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 3. punktā minēto procedūru.

5. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

6. pants

Direktīvu 74/151/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar VII pielikuma A daļā minētajām direktīvām, ar šo atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem VII pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VIII pielikumā.

7. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 13. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. ERLANDSSON


(1)  OV C 161, 13.7.2007., 36. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija Atzinums (OV C 146 E, 12.6.2008., 74. lpp.) un Padomes 2009. gada 22. jūnija Lēmums.

(3)  OV L 84, 28.3.1974., 25. lpp.

(4)  Sk. VII pielikuma A daļu.

(5)  OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

(6)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.


I PIELIKUMS

MAKSIMĀLĀ PIEĻAUJAMĀ PILNĀ MASA

1.

Tehniski pieļaujamo maksimālo pilno masu, ko norādījis ražotājs, kompetentā administrācija pieņem par maksimāli pieļaujamo pilno masu, ja:

1.1.

jebkura testa rezultāti, ko veic minētā administrācija, ir apmierinoši, jo īpaši tie, kas attiecas uz bremzēšanu un stūres vadību;

1.2.

maksimāli pieļaujamā pilnā masa un maksimāli pieļaujamā pilnā masa uz asi atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas nepārsniedz 1. tabulā norādītās vērtības.

1.   tabula

Maksimāli pieļaujamā pilnā masa un maksimāli pieļaujamā pilnā masa uz asi atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas

Transportlīdzekļa kategorija

Asu skaits

Maksimāli pieļaujamā masa

(t)

Maksimāli pieļaujamā masa uz asi

Dzenošā ass

(t)

Nedzenošā ass

(t)

T1, T2, T4.1

2

18 (ar kravu)

11,5

10

3

24 (ar kravu)

11,5

10

T3

2 vai 3

0,6 (bez kravas)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3 vai 4

10 (ar kravu)

 (1)

 (1)

2.

Lai kāds arī būtu traktora kravas apjoms, svars, ko uz ceļa rada priekšējās ass riteņi, nedrīkst būt mazāks par 20 % no traktora pašmasu.


(1)  Nav vajadzības noteikt ass limitu transportlīdzekļu kategorijām T3 un T4.3, jo tām pēc definīcijas ir limiti attiecībā uz maksimāli pieļaujamo masu ar kravu un/vai bez kravas.


II PIELIKUMS

1.   FORMA UN IZMĒRI VIETAI, KURĀ UZSTĀDA PAKAĻĒJĀS NUMURA ZĪMES

Uzstādīšanas vieta ir līdzena vai praktiski līdzena taisnstūra virsma ar vismaz šādiem izmēriem:

garums: 255 vai 520 milimetri,

platums: 165 vai 120 milimetri.

Izdarot izvēli, ņem vērā galamērķa dalībvalstīs spēkā esošos gabarītus.

2.   TĀS VIETAS NOVIETOJUMS, KURĀ UZSTĀDA UN PIESTIPRINA NUMURA ZĪMES

Uzstādīšanas vieta ir tāda, ka pēc pareizas piestiprināšanas zīmēm ir šādas īpašības:

2.1.   Numura zīmes novietojums attiecībā pret traktora sāniem

Numura zīmes viduspunkts nedrīkst atrasties pa labi no traktora simetrijas plaknes.

Numura zīmes sānu mala nedrīkst atrasties pa kreisi no vertikālās plaknes, kas ir paralēla traktora simetrijas plaknei un pieskaras punktam, kurā traktora šķērsgriezumam ir vislielākais platums.

2.2.   Zīmes stāvoklis attiecībā pret traktora garenisko simetrijas plakni

Zīme ir perpendikulāra vai praktiski perpendikulāra pret traktora garenisko simetrijas plakni.

2.3.   Zīmes stāvoklis attiecībā pret traktora vertikālo plakni

Zīme ir vertikāla ar pieļaujamo novirzi 5°. Ja to nosaka traktora forma, tā tomēr var būt ieslīpa attiecībā pret vertikāli:

2.3.1.

ne vairāk kā 30°, ja virsma, uz kuras atrodas reģistrācijas numurs, ir izliekta uz augšu, ar noteikumu, ka zīmes augšējā mala atrodas ne augstāk kā 1,2 metrus no zemes;

2.3.2.

ne vairāk kā 15°, ja virsma, uz kuras atrodas reģistrācijas numurs, ir izliekta uz leju, ar noteikumu, ka zīmes augšējā mala atrodas ne augstāk kā 1,2 metrus no zemes.

2.4.   Zīmes augstums no zemes

Numura zīmes apakšējā mala nedrīkst būt mazāk kā 0,3 metru atstatumā no zemes; numura zīmes augšējā mala nedrīkst būt vairāk kā 4 metru atstatumā no zemes.

2.5.   Zīmes augstuma no zemes noteikšana

Augstumus, kas paredzēti 2.3. un 2.4. punktā, mēra traktoram bez kravas.


III PIELIKUMS

ŠĶIDRĀS DEGVIELAS TVERTNES

1)

Degvielas tvertnēm jābūt pagatavotām tā, lai tās būtu nerūsējošas. Tām jāiztur noplūdes testi, ko veic ražotājs ar spiedienu, kas divkārt pārsniedz darba spiedienu, tomēr tas nekādā gadījumā nedrīkst būt zemāks par 0,3 bar. Jebkādi spiediena paaugstinājumi vai spiediens, kas pārsniedz darba spiedienu, automātiski jāizlīdzina ar atbilstīgām ierīcēm (ventiļiem, drošības vārstuļiem utt.). Ventiļiem jābūt veidotiem tā, lai novērstu aizdegšanās risku. Degviela nedrīkst noplūst caur degvielas tvertnes vāku vai ierīcēm, kas paredzētas paaugstināta spiediena izlīdzināšanai, pat tad, ja tvertne ir pilnībā apgāzta; pilēšana ir pieļaujama.

2)

Degvielas tvertnēm jābūt uzstādītām tā, lai tās būtu pasargātas no sekām, kas rodas, traktoram saņemot triecienu no priekšas vai aizmugures; tvertnes tuvumā nedrīkst būt izvirzītas daļas, asas malas utt.

Degvielas padeves cauruļvadam un uzpildes atverei jābūt ārpus kabīnes.


IV PIELIKUMS

PRETSVARI

Ja, ievērojot pārējās EK apstiprinājuma prasības, traktoram jābūt aprīkotam ar pretsvariem, tos piegādā ražotājs, tiem jābūt piemērotiem uzstādīšanai un ar ražotāja marku, kā arī ar masas norādi kilogramos ar ± 5 % precizitāti. Priekšējiem pretsvariem, kas ir paredzēti biežai noņemšanai/uzstādīšanai, jāatstāj vismaz 25 mm drošības josla rokturiem. Pretsvari jāuzstāda tā, lai nepieļautu neparedzētu nomontēšanos (piemēram, traktoram apgāžoties).


V PIELIKUMS

SKAŅAS SIGNĀLIERĪCE

1.   Uz skaņas signālierīces jābūt EK apstiprinājuma zīmei, ko nosaka Padomes Direktīva 70/388/EEK (1970. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (1).

2.   Traktoram pierīkotas skaņas signālierīces parametri

2.1.   Akustiskie testi

Ja traktors ir saņēmis tipa apstiprinājumu, šim tipam pierīkotā skaņas signālierīce jātestē šādi:

2.1.1.

traktoram pierīkotās iekārtas skaņas spiediens jāmēra punktā, kas atrodas septiņus metrus priekšā traktoram. Traktora motors jāaptur. Faktiskais spriegums ir tāds, kāds izklāstīts Direktīvas 70/388/EEK I pielikuma 1.2.1. punktā;

2.1.2.

mērījumus veic “A” mērījumu skalā pēc IEC (Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas) standarta;

2.1.3.

maksimālo skaņas spiediena līmeni nosaka augstumā, kas atrodas starp 0,5 un 1,5 metriem no zemes;

2.1.4.

maksimālais skaņas intensitātes līmenis nedrīkst būt zemāks par 93 dB(A) un augstāks par 112 dB(A).


(1)  OV L 176, 10.8.1970., 12. lpp.


VI PIELIKUMS

1.   PIEĻAUJAMIE TROKŠŅA LĪMEŅI

1.1.   Robežas

Šīs direktīvas 1. pantā minēto traktoru trokšņa līmenis, ja to mēra saskaņā ar šajā pielikumā izklāstītajiem noteikumiem, nedrīkst pārsniegt šādas robežas:

89 dB(A) traktoriem, kuru pašmasa pārsniedz 1,5 tonnas,

85 dB(A) traktoriem, kuru pašmasa nepārsniedz 1,5 tonnas.

1.2.   Mērierīces

Traktoru radīto troksni mēra ar tāda veida trokšņa līmeņa mērītāju, kāds aprakstīts Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas 179. publikācijā 1. izdevumā (1965. gadā).

1.3.   Mērīšanas nosacījumi

Mērījumus veic traktoriem bez kravas pietiekami klusā un atklātā vietā (apkārtnes un vēja trokšņiem esot vismaz par 10 dB(A) klusākiem nekā mērāmajam troksnim).

Šāds apvidus, piemēram, var būt atklāta telpa 50 m rādiusā, kuras centrālā daļa vismaz 20 m rādiusā ir praktiski gluda; tā var būt klāta ar betonu, asfaltu vai līdzīgu materiālu, un tā nedrīkst būt klāta ar pulverveida sniegu, garu zāli, mīkstu augsni vai pelniem.

Testa trases virsma nedrīkst radīt pārmērīgu riepu troksni. Šis noteikums attiecas tikai uz braucošu traktoru trokšņa mērījumiem.

Mērījumus veic skaidrā laikā ar nelielu vēju. Traktora vai mikrofona tuvumā drīkst atrasties vienīgi novērotājs, kas nolasa mērījumus no aparāta, tāpēc ka skatītāju klātbūtne vai nu pie traktora, vai mikrofona var būtiski ietekmēt aparāta rādījumus. Ievērojamas rādītāja svārstības, kas nešķiet saistītas ar vispārējā trokšņa līmeņa rādītājiem, neņem vērā, nolasot vērtības.

1.4.   Mērīšanas metode

1.4.1.   Braucošu traktoru trokšņa mērīšana (tipa apstiprināšanas procedūrai)

Katrā traktora pusē veic vismaz divus mērījumus. Regulējot mērierīci, var veikt iepriekšējus mērījumus, tomēr tos neņem vērā.

Mikrofonu novieto 1,2 m attālumā no zemes, 7,5 metru attālumā no traktora gaitas viduslīnijas CC, mērot pa šai līnijai perpendikulāru līniju PP′ (1. attēls).

Abas līnijas AA′ un BB′, kas ir paralēlas līnijai PP′ un atrodas attiecīgi 10 metrus pirms un pēc minētās līnijas, atzīmē uz mērījumu trases. Traktori vienmērīgā ātrumā tuvojas līnijai AA′, kā precizēts tālāk. Droseli atver, cik ātri vien iespējams, un tur pilnīgi atvērtā stāvoklī līdz traktora (1) aizmugure šķērso BB′; tad droseli aizver, cik vien ātri iespējams.

Maksimālais reģistrētais trokšņa līmenis ir mērījuma rezultāts.

1.4.1.1.   Testa ātrums ir trīs ceturtdaļas no maksimālā ātruma, kādu var sasniegt augstākajā pārnesumā, ko lieto, pārvietojoties pa ceļiem.

1.4.1.2.   Rezultātu interpretēšana

1.4.1.2.1.   Lai ņemtu vērā mērinstrumentu neprecizitāti, katra mērījuma rezultātu nosaka, atņemot 1 dB(A) no mērījuma nolasījuma.

1.4.1.2.2.   Mērījumus uzskata par derīgiem, ja atšķirības starp diviem secīgiem mērījumiem vienā un tajā pašā traktora pusē nepārsniedz 2 dB(A).

1.4.1.2.3.   Testa rezultāts ir augstākais izmērītais trokšņa līmenis. Ja šis rezultāts pārsniedz testētā traktora kategorijai maksimālo pieļaujamo trokšņa līmeni par 1 dB(A), veic vēl divus mērījumus. No četriem mērījumiem trim ir jāatbilst paredzētajām robežām.

Mērījumu stāvokļi braucošiem traktoriem

Image

1.4.2.   Stāvošu traktoru trokšņa mērīšana (nav obligāta tipa apstiprināšanas procedūrai, bet jāreģistrē)

1.4.2.1.   Trokšņa līmeņa mērītāja novietojums

Mērījumus veic punktā X (sk. 2. attēlu) 7 metru attālumā no tuvākās traktora virsmas.

Mikrofonu novieto 1,2 metru augstumā no zemes.

1.4.2.2.   Mērījumu skaits

Veic vismaz divus mērījumus.

1.4.2.3.   Traktoru testēšanas noteikumi

Traktora motoru bez ātruma ierobežotāja darbina ātrumā, kas vienāds ar trim ceturtdaļām apgr./min. ātruma, ar kuru – saskaņā ar traktora ražotāju – tas sasniedz maksimālo jaudu. Apgriezienu skaitu minūtē mēra ar atsevišķu ierīci, piemēram, cilindriem aprīkotu darbagaldu un tahometru. Ja motoram ir ātruma ierobežotājs, kas neļauj tam pārsniegt ātrumu, ar kādu tas sasniedz maksimālo jaudu, tas jādarbina maksimālajā ātrumā, kādu pieļauj šis ierobežotājs.

Pirms jebkuru mērījumu veikšanas motors jāuzsilda vai jāatdzesē līdz tā normālajai darba temperatūrai.

1.4.2.4.   Rezultātu interpretēšana

Ziņojumā norāda visus reģistrētos trokšņa līmeņa nolasījumus.

Ja iespējams, uzrāda arī metodi, pēc kuras aprēķināta motora jauda. Jāuzrāda arī traktora kravas apjoms.

Mērījumus uzskata par derīgiem, ja atšķirības starp diviem secīgiem mērījumiem vienā un tajā pašā traktora pusē nepārsniedz 2 dB(A).

Lielākais reģistrētais skaitlis ir mērījuma rezultāts.

Mērījumu stāvokļi stāvošiem traktoriem

Image

2.   IZPLŪDES GĀZU SISTĒMAS (TROKŠŅA SLĀPĒTĀJS)

2.1.   Ja traktors ir aprīkots ar ierīci (trokšņa slāpētāju), kas paredzēta, lai samazinātu izplūdes troksni, uz to attiecas šā 2. punkta prasības. Ja motora gaisa pievadcaurule ir aprīkota ar gaisa filtru, kas ir vajadzīgs, lai panāktu atbilstību pieļaujamā trokšņa līmeņa prasībām, šo filtru uzskata par trokšņa slāpētāja daļu, un arī uz minēto filtru attiecas šā 2. punkta prasības.

Izplūdes caurule ir jānovieto tā, lai izplūdes gāzes nevarētu ieplūst kabīnē.

2.2.   Tipa apstiprinājuma sertifikātam jāpievieno arī gāzu izplūdes sistēmas zīmējums.

2.3.   Trokšņa slāpētājam jābūt marķētam ar atzīmi par tā marku un tipu, kas ir skaidri salasāma un neizdzēšama.

2.4.   Trokšņa slāpētāja konstrukcijā atļauts lietot šķiedrainu absorbējošu materiālu vienīgi tad, ja ievēroti šādi noteikumi:

2.4.1.

šķiedraino absorbējošo materiālu nedrīkst izvietot tajās trokšņa slāpētāja daļās, caur kurām iet gāzes;

2.4.2.

ar atbilstīgām ierīcēm jānodrošina šķiedrainā absorbējošā materiāla nekustīgums visu to laiku, kamēr tiek lietots trokšņa slāpētājs;

2.4.3.

šķiedrainajam absorbējošajam materiālam jābūt izturīgam pret temperatūru, kas ir vismaz par 20 % augstāka nekā darba temperatūra (Celsija grādos), kas var iestāties klusinātāja atrašanās vietā, kur izvietoti minētie šķiedrainie absorbējošie materiāli.


(1)  Ja traktoram ir arī piekabe, to neņem vērā, nosakot, kad tiek šķērsota līnija BB′.


VII PIELIKUMS

A DAĻA

Atceltā direktīva ar sekojošiem grozījumiem

(minēta 6. pantā)

Padomes Direktīva 74/151/EEK

(OV L 84, 28.3.1974., 25. lpp.)

 

Padomes Direktīva 82/890/EEK

(OV L 378, 31.12.1982., 45. lpp.)

Tikai attiecībā uz atsaucēm uz Direktīvu 74/151/EEK 1. panta 1. punktā

Komisijas Direktīva 88/410/EEK

(OV L 200, 26.7.1988., 27. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/54/EK

(OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.)

Tikai attiecībā uz atsaucēm uz Direktīvu 74/151/EEK 1. panta pirmajā ievilkumā

Komisijas Direktīva 98/38/EK

(OV L 170, 16.6.1998., 13. lpp.)

 

Komisijas Direktīva 2006/26/EK

(OV L 65, 7.3.2006., 22. lpp.)

Tikai 1. pants

B DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 6. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

74/151/EEK

1975. gada 8. septembris

82/890/EEK

1984. gada 22. jūnijs

88/410/EEK

1988. gada 30. septembris (1)

97/54/EK

1998. gada 22. septembris

1998. gada 23. septembris

98/38/EK

1999. gada 30. aprīlis (2)

2006/26/EK

2006. gada 31. decembris (3)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 88/410/EEK 2. pantu:

“1.   Kopš 1988. gada 1. oktobra neviena dalībvalsts nedrīkst:

atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu traktora tipam, izsniegt Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu, vai

aizliegt traktoru laišanu ekspluatācijā,

ja šā tipa traktoru šķidrās degvielas tvertnes, balasta svars un pieļaujamie trokšņa līmeņi atbilst šīs direktīvas prasībām.

2.   Kopš 1989. gada 1. oktobra dalībvalstis:

vairs nedrīkst izsniegt Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu tādam traktoru tipam, kura šķidrās degvielas tvertnes, balasta svars un pieļaujamie trokšņa līmeņi neatbilst šīs direktīvas prasībām,

var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu tādam traktoru tipam, kura šķidrās degvielas tvertnes, balasta svars un pieļaujamie trokšņa līmeņi neatbilst šīs direktīvas prasībām.”

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 98/38/EK 2. pantu:

“1.   No 1999. gada 1. maija dalībvalstis nedrīkst:

attiecībā uz traktora tipu atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu, izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu vai piešķirt attiecīgās valsts tipa apstiprinājumu, vai

aizliegt sākt traktoru ekspluatāciju,

ja šie traktori atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 74/151/EEK prasībām.

2.   No 1999. gada 1. oktobra dalībvalstis:

vairs nedrīkst izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu traktora tipam, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 74/151/EEK prasībām,

var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu traktora tipam, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 74/151/EEK prasībām.”

(3)  Saskaņā ar Direktīvas 2006/26/EK 5. pantu:

“1.   No 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas atbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

izsniedz EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu;

b)

neaizliedz šāda transportlīdzekļa reģistrāciju, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā.

2.   No 2007. gada 1. jūlija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

vairs neizsniedz EK tipa apstiprinājumu;

b)

var neizsniegt valsts tipa apstiprinājumu.

3.   No 2009. gada 1. jūlija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas ir līdzi jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK noteikumiem, vairs nav derīgi 7. panta 1. punkta nolūkiem;

b)

var noraidīt minēto jauno transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā.”


VIII PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 74/151/EEK

Direktīva 2006/26/EK

Šī direktīva

1. pants

 

1. pants

2. panta 1. punkts

 

2. panta 1. punkts

 

5. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

 

5. panta 3. punkts

2. panta 3. punkts

3. pants

 

3. pants

4. pants

 

4. pants

5. panta 1. punkts

 

5. panta 2. punkts

 

5. pants

 

6. pants

 

7. pants

6. pants

 

8. pants

I līdz VI pielikums

 

I līdz VI pielikums

 

VII pielikums

 

VIII pielikums


Augša