EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0060

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/60/EK ( 2009. gada 13. jūlijs ) par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ )

OV L 198, 30.7.2009., 15./19. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 016 Lpp. 131 - 135

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167 . Jaunākā konsolidētā versija: 29/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/60/oj

30.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/15


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/60/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām

(Kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 74/152/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (3) ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt attiecīgās direktīvas kodifikāciju.

(2)

Direktīva 74/152/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprināšanas sistēmu, kas paredzēta Padomes Direktīvā 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu, kura aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām (5), un kas nosaka tehniskos priekšrakstus lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru projektēšanai un izgatavošanai attiecībā uz to maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām. Šie tehniskie priekšraksti attiecas uz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, lai EK tipa apstiprinājuma procedūra, kas paredzēta Direktīvā 2003/37/EK, varētu tikt piemērota attiecībā uz katru traktora tipu. Tātad Direktīvā 2003/37/EK izklāstītos noteikumus, kas attiecas uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, piemēro šai direktīvai.

(3)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   “Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktors” ir jebkāds mehāniskais transportlīdzeklis ar riteņiem vai kāpurķēdēm un vismaz divām asīm, kura galvenā funkcija saistīta ar tā vilkmes spēku un kurš īpaši konstruēts, lai vilktu, stumtu, vestu vai darbinātu noteiktus darbarīkus, mehānismus vai piekabes, kas paredzētas lietošanai lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Tas var būt aprīkots kravas un pasažieru pārvadāšanai.

2.   Šī direktīva attiecas tikai uz tiem 1. punktā definētajiem traktoriem, kuri aprīkoti ar pneimatiskajām riepām un kuru maksimālais paredzētais ātrums ir starp 6 un 40 km/h.

2. pants

1.   Dalībvalsts nedrīkst atteikt piešķirt EK tipa apstiprinājumu, Direktīvas 2003/37/EK 2. panta u) punktā minētā dokumenta izsniegšanu, kā arī atteikt piešķirt traktora tipa valsts tipa apstiprinājumu, atsaucoties uz maksimālo projektēto ātrumu vai kravas platformām, ja tās atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām.

2.   Dalībvalsts nedrīkst izsniegt Direktīvas 2003/37/EK 2. panta u) punktā minēto dokumentu traktora tipam, ja tas neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

Dalībvalstis var atteikt piešķirt valsts tipa apstiprinājumu traktora tipam, ja tas neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

3. pants

Dalībvalsts nedrīkst atteikt traktoru reģistrāciju vai aizliegt to pārdošanu, pirmo nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar maksimālo projektēto ātrumu vai kravas platformām, ja tās atbilst I pielikumā izklāstītajām prasībām.

4. pants

1.   Dalībvalsts nedrīkst aizliegt kravas platformu uzstādīšanu, nedz arī pieprasīt, lai traktori būtu aprīkoti ar vienu vai vairākām šādām platformām.

2.   Dalībvalsts nedrīkst aizliegt uz kravas platformām pārvadāt produktus, ko tā atļauj pārvadāt piekabēs, kuras lieto lauksaimniecības un mežsaimniecības darbā. Ievērojot ražotāja noteiktos ierobežojumus, atļauts pārvadāt maksimālo svaru, kas ir vismaz 80 % no darba kārtībā esoša traktora svara.

5. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai I pielikuma prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 3. punktā minēto procedūru.

6. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

7. pants

Direktīvu 74/152/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar II pielikuma A daļā minētajām direktīvām, ar šo atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

8. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

9. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 13. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. ERLANDSSON


(1)  OV C 161, 13.7.2007., 37. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija Atzinums (OV C 146 E, 12.6.2008., 74. lpp.) un Padomes 2009. gada 22. jūnija Lēmums.

(3)  OV L 84, 28.3.1974., 33. lpp.

(4)  Sk. II pielikuma A daļu.

(5)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.


I PIELIKUMS

1.   Maksimālais projektētais ātrums

1.1.

Vidējo ātrumu tipa apstiprināšanas testam mēra uz taisna ceļa nogriežņa, ko traktors šķērso abos virzienos ar startu gaitā. Ceļa nogrieznis ir ar cieto segumu; tas ir līdzens un vismaz 100 metru garš; tajā drīkst būt arī nogāzes, tomēr to slīpums nedrīkst pārsniegt 1,5 %.

1.2.

Testa laikā traktoru izkrauj un tas brauc bez balasta svara vai īpaša aprīkojuma, riepu spiediens ir tāds, kāds paredzēts braukšanai pa ceļiem.

1.3.

Testa laikā traktoram uzliek jaunas pneimatiskās riepas ar vislielāko diametru, kādas ražotājs paredzējis konkrētajam traktoram.

1.4.

Testa laikā ātrumus pārslēdz tā, lai transportlīdzeklis sasniegtu maksimālo ātrumu, droseļvārsts ir pilnībā atvērts.

1.5.

Lai ņemtu vērā dažādās kļūdas, no kurām nevar izvairīties jo īpaši mērinstrumentu dēļ, kā arī darba ātruma palielinājuma dēļ, kad motors ir daļēji noslogots, tipa apstiprināšanas testā pieņemams ir rezultāts ar vērtību, kas par 3 km/h pārsniedz maksimālo projektēto ātrumu.

1.6.

Lai traktoru tipa apstiprināšanā kompetentās iestādes varētu aprēķināt to maksimālo teorētisko ātrumu, ražotājs pamācībā norāda pārnesumu proporcijas, vienam pilnam apgriezienam atbilstīgo dzenošo riteņu faktisko kustību uz priekšu, apgriezienu skaitu minūtē ar maksimālo jaudu un pilnībā atvērtu droseļvārstu, kā arī ātruma ierobežotāju, ja tāds ir, kas noregulēts atbilstīgi ražotāja norādījumiem.

2.   Kravas platformas

2.1.

Platformas smaguma centrs atrodas starp asīm.

2.2.

Platformas izmēri ir tādi, ka:

tās garums nepārsniedz traktora garāko – priekšējo vai aizmugures – daļu vairāk kā 1,4 reizes,

platums nepārsniedz traktora kopējo maksimālo platumu bez aprīkojuma.

2.3.

Platformu izvieto simetriski attiecībā uz traktora garenisko vidus plakni.

2.4.

Kravas platformas augstums no zemes ir ne lielāks kā 150 cm.

2.5.

Platformas tips un piestiprināšanas veids ir tāds, ka ar normālu kravu vadītāja redzamības lauks ir apmierinošs, kā arī netiek traucēta dažādu obligātu apgaismes ierīču un gaismas signālierīču normāla darbība.

2.6.

Kravas platforma ir noņemama; to piestiprina traktoram tā, lai nerastos iespēja, ka tā var patvaļīgi atdalīties.


II PIELIKUMS

A   daļa

Atceltā direktīva ar sekojošiem grozījumiem

(minēta 7. pantā)

Padomes Direktīva 74/152/EEK

(OV L 84, 28.3.1974., 33. lpp.)

 

Padomes Direktīva 82/890/EEK

(OV L 378, 31.12.1982., 45. lpp.)

Tikai attiecībā uz atsaucēm uz Direktīvu 74/152/EEK 1. panta 1. punktā

Komisijas Direktīva 88/412/EEK

(OV L 200, 26.7.1988., 31. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/54/EK

(OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.)

Tikai attiecībā uz atsaucēm uz Direktīvu 74/152/EEK 1. panta pirmajā ievilkumā

Komisijas Direktīva 98/89/EK

(OV L 322, 1.12.1998., 40. lpp.)

 

B   daļa

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 7. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

74/152/EEK

1975. gada 8. septembris

82/890/EEK

1984. gada 22. jūnijs

88/412/EEK

1988. gada 30. septembris (1)

97/54/EK

1998. gada 22. septembris

1998. gada 23. septembris

98/89/EK

1999. gada 31. decembris (2)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 88/412/EEK 2. pantu:

“1.   Kopš 1988. gada 1. oktobra neviena dalībvalsts nevar:

atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu traktora tipam, izsniegt Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu, vai

aizliegt traktoru laišanu ekspluatācijā,

ja šā tipa traktoru maksimālais projektētais ātrums un kravas platformas atbilst šīs direktīvas prasībām.

2.   Kopš 1989. gada 1. oktobra dalībvalstis:

vairs nedrīkst izsniegt Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu tādam traktoru tipam, kura maksimālais projektētais ātrums un kravas platformas neatbilst šīs direktīvas prasībām,

var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu tādam traktoru tipam, kura maksimālais projektētais ātrums un kravas platformas neatbilst šīs direktīvas prasībām.”

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 98/89/EK 2. pantu:

“1.   No 2000. gada 1. janvāra dalībvalstis nevar:

atteikt EK tipa apstiprinājumu, neizdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu vai nepiešķirt valsts tipa apstiprinājumu traktoru tipam, kā arī

aizliegt sākt traktoru ekspluatāciju,

ja šie traktori atbilst Direktīvas 74/152/EEK prasībām saskaņā ar šajā direktīvā izdarītajiem grozījumiem.

2.   No 2004. gada 1. oktobra dalībvalstis:

vairs nevar izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu traktoru tipam, kas neatbilst Direktīvas 74/152/EEK prasībām saskaņā ar šajā direktīvā izdarītajiem grozījumiem,

var atteikt valsts tipa apstiprinājumu traktoru tipam, kas neatbilst Direktīvas 74/152/EEK prasībām saskaņā ar šajā direktīvā izdarītajiem grozījumiem.”


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 74/152/EEK

Direktīva 98/89/EK

Šī direktīva

1. pants

 

1. pants

 

2. pants

2. pants

3. līdz 5. pants

 

3. līdz 5. pants

6. panta 1. punkts

 

6. panta 2. punkts

 

6. pants

 

7. pants

 

8. pants

7. pants

 

9. pants

Pielikums

 

I pielikums

 

II pielikums

 

III pielikums


Augša