Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0049

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/49/EK ( 2009. gada 18. jūnijs), ar ko Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK groza attiecībā uz noteiktām informācijas sniegšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sagatavošanas pienākumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 164, 26.6.2009., 42./44. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 17 Sējums 002 Lpp. 161 - 163

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/07/2013; Iesaist. atcelta ar 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/49/oj

26.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/42


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/49/EK

(2009. gada 18. jūnijs),

ar ko Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK groza attiecībā uz noteiktām informācijas sniegšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sagatavošanas pienākumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 44. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropadome 2007. gada 8. un 9. marta Prezidentūras secinājumos uzsvēra, ka administratīvo sloga samazināšana ir svarīgs Eiropas ekonomikas stimulēšanas pasākums, jo īpaši ņemot vērā ieguvumus, ko tas dotu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Padome norādīja uz to, ka ir vajadzīgi Eiropas Savienības un dalībvalstu kopīgi centieni, lai samazinātu administratīvo slogu.

(2)

Grāmatvedība un revīzija ir atzītas par jomām, kurās administratīvais slogs Kopienā uzņēmumiem var tikt samazināts.

(3)

Komisijas 2007. gada 10. jūlija Paziņojumā par vienkāršotu uzņēmējdarbības vidi uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās izklāstīti grozījumi, kuri jāveic Padomes Ceturtajā direktīvā 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (3), un Padomes Septītajā direktīvā 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs), kas attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem (4). Īpaša uzmanība tika pievērsta tam, lai turpinātu atvieglot pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

(4)

Iepriekš ir izdarīti daudzi grozījumi, lai ļautu uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Direktīvu 78/660/EEK un 83/349/EEK darbības joma, izmantot grāmatvedības uzskaites metodes atbilstīgi Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (5), uzņēmumiem, kuru vērtspapīri tiek kotēti jebkuras dalībvalsts regulētā tirgū, jāsagatavo konsolidēti pārskati atbilstīgi SFPS, un tādējādi tie ir atbrīvoti no lielākās daļas prasību, kas izklāstītas Direktīvās 78/660/EEK un 83/349/EEK. Tomēr maziem un vidējiem uzņēmumiem Kopienā minētās direktīvas joprojām ir pamats pārskatu sagatavošanai.

(5)

Uz maziem un vidējiem uzņēmumiem bieži attiecina tos pašus noteikumus, ko uz lielajiem uzņēmumiem, bet to īpašās pārskatu vajadzības gandrīz nav novērtētas. Jo īpaši pieaugošais publiskošanas prasību skaits rada šiem uzņēmumiem problēmas. Daudzie pārskata noteikumi rada finansiālu slogu un var kavēt kapitāla efektīvu izmantošanu ražošanā.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1606/2002 piemērošana ir radījusi vajadzību precizēt saistību starp Direktīvā 83/349/EEK un SFPS noteiktajiem pārskatu standartiem.

(7)

Ja dibināšanas izdevumus var uzskatīt par bilances aktīviem, Direktīvas 78/660/EEK 34. panta 2. punktā noteikts, ka minētos izdevumus paskaidro pielikumā. Mazos uzņēmumus saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 2. punktu var atbrīvot no šīs informācijas sniegšanas prasības. Lai samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu, tāpat vajadzētu būt iespējai atbrīvot vidējos uzņēmumus no šā informācijas sniegšanas prasības.

(8)

Saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK mātesuzņēmumam jāsagatavo konsolidēti pārskati pat tad, ja vienīgajam meitasuzņēmumam vai visiem meitasuzņēmumiem kopā nav būtiskas nozīmes minētās direktīvas 16. panta 3. punkta nolūkā. Tādējādi šie uzņēmumi tiek iekļauti Regulas (EK) Nr. 1606/2002 darbības jomā, un tiem ir jāsagatavo konsolidēti finanšu pārskati saskaņā ar SFPS. Minēto prasību uzskata par apgrūtinošu, ja mātesuzņēmumam ir tikai nenozīmīgi meitasuzņēmumi. Tādēļ mātesuzņēmums būtu jāatbrīvo no pienākuma sagatavot konsolidētus pārskatus un konsolidētu gada ziņojumu, ja tam ir tikai tādi meitasuzņēmumi, kurus gan atsevišķi, gan kopā uzskata par nenozīmīgiem. Lai gan minētais tiesību aktos noteiktais pienākums būtu jāatceļ, mātesuzņēmumam joprojām vajadzētu būt iespējai pēc savas iniciatīvas sagatavot konsolidētus pārskatus un konsolidētu gada ziņojumu.

(9)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi – proti, mazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar vidēju uzņēmumu informācijas sniegšanas un konsolidētu pārskatu sagatavošanas pienākumiem – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka rīcības mēroga un ietekmes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(10)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK.

(11)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (6) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kur pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 78/660/EEK grozījums

Direktīvas 78/660/EEK 45. panta 2. punkta otrās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Dalībvalstis var atļaut 27. pantā minētajiem uzņēmumiem nesniegt 34. panta 2. punktā un 43. panta 1. punkta 8. apakšpunktā paredzēto informāciju.”

2. pants

Direktīvas 83/349/EEK grozījums

Direktīvas 83/349/EEK 13. pantā iekļauj šādu punktu:

“2.a   Neskarot 4. panta 2. punktu un 5. un 6. pantu, jebkuru mātesuzņēmumu, uz kuru attiecas dalībvalsts tiesību akti un kuram ir tikai meitasuzņēmumi, kas gan atsevišķi, gan kopā ir nenozīmīgi 16. panta 3. punkta īstenošanas nolūkā, atbrīvo no 1. panta 1. punktā noteiktā pienākuma.”

3. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2011. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

Š. FÜLE


(1)  OV C 77, 31.3.2009., 37. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 11. maija Lēmums.

(3)  OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.

(4)  OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.

(5)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(6)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.


Augša