Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0047

Padomes Direktīva 2009/47/EK ( 2009. gada 5. maijs ), ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz samazinātām pievienotās vērtības nodokļa likmēm

OV L 116, 9.5.2009., 18./20. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 286 - 288

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/47/oj

9.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/18


PADOMES DIREKTĪVA 2009/47/EK

(2009. gada 5. maijs),

ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz samazinātām pievienotās vērtības nodokļa likmēm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (3) ļauj dalībvalstīm piemērot vienu vai divas samazinātas likmes, kas nevar būt mazākas par 5 % un ir piemērojamas tikai ierobežotam preču un pakalpojumu klāstam.

(2)

Paziņojumā par PVN likmēm, kas nav standarta likmes, kuru Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedza 2007. gadā, ir secināts, ka samazinātu PVN likmju piemērošana vietēji sniegtiem pakalpojumiem nerada reālu kaitējumu iekšējā tirgus sekmīgai darbībai un dažos gadījumos tai var būt pozitīva ietekme, jo tiek radītas jaunas darba vietas un apkarota ēnu ekonomika. Tāpēc būtu lietderīgi dalībvalstīm dot iespēju piemērot samazinātas PVN likmes darbietilpīgiem pakalpojumiem, kuriem līdz 2010. gada beigām piemēro pagaidu noteikumus, kā arī restorānu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem.

(3)

Attiecībā uz alkoholisku un/vai bezalkoholisku dzērienu piegādi, sniedzot restorānu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, varētu būt pamatoti šiem dzērieniem paredzēt režīmu, kas ir atšķirīgs no pārtikas produktu piegādei piemērotā režīma; ir lietderīgi skaidri noteikt, ka dalībvalsts, piemērojot samazinātu likmi Direktīvas 2006/112/EK III pielikumā minēto restorānu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, var to attiecināt vai neattiecināt uz alkoholisku un/vai bezalkoholisku dzērienu piegādi.

(4)

Turklāt Direktīva 2006/112/EK būtu jāgroza arī, lai ierobežotā skaitā īpašu situāciju dotu iespēju piemērot, attiecīgi, samazinātas likmes vai atbrīvojumus sociālu vai veselības aizsardzības apsvērumu dēļ un lai izskaidrotu un pielāgotu tehnikas progresam tās III pielikumā doto atsauci uz grāmatām.

(5)

Dažu Direktīvas 2006/112/EK noteikumu saturu par pastāvošām atkāpēm un tās IV pielikuma sarakstu reglamentēs ar sarakstu par tādām piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kuriem, pamatojoties uz šo direktīvu, var piemērot samazinātas likmes. Lai neradītu pārpratumus, minētie Direktīvas 2006/112/EK noteikumi un IV pielikums būtu jāsvītro.

(6)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (4) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kurās pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2006/112/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2006/112/EK groza šādi.

1.

Direktīvā iekļauj šādu pantu:

“104.a pants

Kipra var vienu no divām 98. pantā paredzētajām samazinātajām likmēm piemērot cilindros pildītai sašķidrinātai naftas gāzei.”

2.

Direktīvas 105. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“105. pants

1.   Portugāle var vienu no divām 98. pantā paredzētajām samazinātajām likmēm piemērot maksām par tiltu lietošanu Lisabonas apgabalā.

2.   Portugāle darījumiem, ko veic Azoru salu un Madeiras autonomajos apgabalos, un tiešam importam šajos reģionos var piemērot likmes, kuras ir zemākas nekā tās, ko piemēro cietzemē.”

3.

Svītro VIII sadaļas 3. nodaļu.

4.

Direktīvas 111. pantam pievieno šādu apakšpunktu, kas stājas spēkā no 2011. gada 1. janvāra:

“c)

Malta – pārtikas produktu un farmācijas līdzekļu piegādei.”

5.

Direktīvas 114. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šā panta pirmajā daļā minētās dalībvalstis var šādu likmi piemērot arī bērnu apģērbiem un bērnu apaviem, un mājokļiem.”

6.

Direktīvas 115. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“115. pants

Dalībvalstis, kas 1991. gada 1. janvārī piemēroja samazinātu likmi bērnu apģērbiem vai bērnu apaviem, vai dzīvokļiem, var turpināt piemērot šādu likmi šo preču piegādei vai šo pakalpojumu sniegšanai.”

7.

Direktīvas 116. pantu svītro.

8.

Direktīvas 117. pantā svītro 1. punktu.

9.

Direktīvas 125. pantā svītro 2. punktu.

10.

Direktīvas 127. pantu svītro, un šis grozījums stājas spēkā no 2011. gada 1. janvāra.

11.

Direktīvas 128. pantā svītro 2. punktu.

12.

Direktīvas 129. pantā svītro 1. punktu.

13.

Direktīvas III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

14.

Direktīvas IV pielikumu svītro.

2. pants

Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai normatīvo un administratīvo aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

Dalībvalstīm pieņemot minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī tādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 5. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KALOUSEK


(1)  2009. gada 19. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2009. gada 25. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(4)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2006/112/EK III pielikumu ar šo groza šādi.

1.

Pielikuma 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“6)

visa veida fiziskā formātā (ietverot brošūras, bukletus un tamlīdzīgus iespieddarbus, bilžu, zīmējamās un krāsojamās grāmatas bērniem, iespiestas notis vai nošu rokrakstus, kartes un hidrogrāfiskas vai tamlīdzīgas shēmas) izdotu grāmatu piegāde, tostarp bibliotēku izsniegtas grāmatas, laikrakstus un periodiskus izdevumus, izņemot materiālus, kas pilnīgi vai galvenokārt veltīti reklāmai;”.

2.

Iekļauj šādus punktus:

“10.a)

privātu mājokļu atjaunošana un remonts, izņemot materiālus, kas sastāda nozīmīgu daļu no sniegtā pakalpojuma vērtības;

10.b)

logu mazgāšana un privātu dzīvojamo telpu tīrīšana;”;

3.

Iekļauj šādu punktu:

“12.a)

restorānu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi ar iespēju to attiecināt vai neattiecināt uz (alkoholisko un/vai bezalkoholisko) dzērienu piegādēm;”;

4.

Pievieno šādus punktus:

“19)

mazi velosipēdu remonti, kurpju un ādas izstrādājumu, kā arī apģērbu un mājsaimniecībā izmantojamu drēbju labošana (arī lāpīšana un pāršūšana);

20)

mājas aprūpes pakalpojumi (piemēram, palīdzība mājas darbos, kā arī bērnu, vecu cilvēku, slimnieku vai invalīdu aprūpe);

21)

frizieru pakalpojumi.”.


Augša