EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0004

Komisijas Direktīva 2009/4/EK ( 2009. gada 23. janvāris ) par pasākumiem, lai novērstu un atklātu manipulācijas ar tahogrāfu ierakstiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un (EEK) Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 21, 24.1.2009., 39./40. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 023 Lpp. 42 - 43

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/4/oj

24.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 21/39


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/4/EK

(2009. gada 23. janvāris)

par pasākumiem, lai novērstu un atklātu manipulācijas ar tahogrāfu ierakstiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un (EEK) Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un (EEK) Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Direktīvas 2006/22/EK 15. pantam pielikumu grozījumus, kas vajadzīgi, lai minētās direktīvas pielikumus pielāgotu labākās prakses attīstībai transportlīdzekļu vadīšanas laika un atpūtas laikposmu izpildes un pārbaudes jomā, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru.

(2)

Pēc digitālo tahogrāfu ieviešanas Komisija ir uzzinājusi par apdraudējumu, ko rada krāpšanās iekārtu uzstādīšana, kas samazina autotransporta sociālās jomas tiesību aktu īstenošanas efektivitāti.

(3)

Jānodrošina, lai dalībvalstis īpaši pārbaudītu šīs iekārtas, veicot pārbaudes uz ceļiem un uzņēmumu telpās.

(4)

Lai šādas pārbaudes būtu efektīvas, jāpilnveido definējums standartierīcēm, kas pieejamas kontroles amatpersonām.

(5)

Attiecīgi jāgroza Direktīvas 2006/22/EK I un II pielikums.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 3821/85 (2) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2006/22/EK groza šādi.

1)

Direktīvas I pielikuma A daļai pievieno šādu 5. punktu:

“5)

attiecīgā gadījumā, pienācīgi ņemot vērā drošības apsvērumus, pārbauda transportlīdzekļos uzstādītās reģistrācijas ierīces, lai noteiktu, vai nav uzstādīta(-as) vai izmantota(-as) ierīce(-es), kas paredzēta(-as), lai iznīcinātu, slēptu, manipulētu vai sagrozītu datus vai lai iejauktos elektroniskajā datu apmaiņā starp reģistrācijas ierīces komponentiem, vai kas šādā veidā kavē vai groza datus pirms to reģistrācijas.”

2)

Direktīvas II pielikumā iekļauj šādu 3. punktu:

“3)

īpašas analīzes ierīces ar atbilstošu programmatūru, lai verificētu un apstiprinātu datu digitālo parakstu, kā arī īpaša analīzes programmatūra, kas nodrošina detalizētu transportlīdzekļa ātruma profilu pirms reģistrācijas ierīces pārbaudes.”

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp.

(2)  OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.


Augša