EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32009L0039

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/39/EK ( 2009. gada 6. maijs) par īpašas diētas pārtikas produktiem (pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 124, 20.5.2009., 21./29. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 237 - 245

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/07/2016; Atcelts ar 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/39/oj

20.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/21


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/39/EK

(2009. gada 6. maijs)

par īpašas diētas pārtikas produktiem

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 89/398/EEK (1989. gada 3. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem (3) ir vairākas reizes būtiski grozīta (4). Tā kā direktīvā jāveic jauni grozījumi, skaidrības dēļ tā būtu jāpārstrādā.

(2)

Atšķirības starp dažādu valstu tiesību aktiem attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem kavē to brīvu apriti, var radīt nevienlīdzīgus konkurences nosacījumus un tādējādi tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību.

(3)

Valstu tiesību aktu tuvināšanas priekšnoteikums ir kopējas definīcijas izstrādāšana, tādu pasākumu noteikšana, kas nodrošinātu patērētāju aizsardzību pret viltojumiem attiecībā uz šo produktu īpatnībām, un noteikumu pieņemšana par minēto produktu marķēšanu.

(4)

Produkti, uz ko attiecas šī direktīva, ir pārtikas produkti, kuru sastāvs un pagatavošana ir īpaši jāizstrādā, lai apmierinātu prasības pēc īpašas diētas personām, kurām tie galvenokārt paredzēti. Tādēļ var būt jāparedz atkāpes no vispārīgiem vai īpašiem noteikumiem, kas piemērojami pārtikas produktiem, lai sasniegtu īpašās uzturvērtības mērķi.

(5)

Kaut gan īpašas diētas pārtikas produktus, uz ko attiecas īpaši noteikumi, var efektīvi kontrolēt, balstoties uz visu veidu pārtikas produktu vispārējiem uzraudzības noteikumiem, tos ne vienmēr var attiecināt uz pārtikas produktiem, kuriem nav šādu īpašu noteikumu.

(6)

Šādā gadījumā parastie pieejamie līdzekļi nedod iespēju kontroles institūcijai pārbaudīt, vai pārtikas produktam tiešām piemīt tam piedēvētā īpašā uzturvērtība. Tādēļ ir jānosaka, ka vajadzības gadījumā personai, kas atbild par pārtikas produkta laišanu tirgū, būtu jāpalīdz kontroles institūcijai veikt tās darbības.

(7)

Īpašās direktīvās būtu jānosaka īpaši noteikumi, kas piemērojami konkrētām pārtikas produktu grupām.

(8)

Būtu jāizstrādā kārtība, kas atļauj uz laiku laist tirgū tehnisko jauninājumu rezultātā radītus pārtikas produktus, lai iegūtu labumu no ražošanas izpētes rezultātiem līdz attiecīgo īpašo direktīvu grozījumiem. Tomēr, pamatojoties uz patērētāju veselības aizsardzību, tirdzniecības atļauju var piešķirt tikai pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

(9)

Tā kā nav skaidrs, vai ir pietiekams pamats pieņemt īpašus noteikumus pārtikas produktiem personām, kas slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem (diabētu), būtu jāatļauj Komisijai pieņemt vai ierosināt attiecīgus pasākumus vēlāk, pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

(10)

Patērētāju aizsardzības interesēs un šādu pārtikas produktu brīvai apritei vēl ir iespējams Kopienas līmenī saskaņot noteikumus, kas piemērojami citu grupu īpašas diētas pārtikas produktiem.

(11)

Īpašu direktīvu, kas īsteno Kopienas noteikumu pamatprincipus, un to grozījumu izstrādāšana ir tehniska rakstura pasākumi. Lai vienkāršotu un paātrinātu procedūru, to pieņemšana būtu jāuztic Komisijai.

(12)

Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(13)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt dažas īpašas direktīvas, sarakstu ar vielām, kam ir īpašs uztura nolūks, un citām vielām, kas paredzētas pievienošanai īpašas diētas pārtikas produktiem, kopā ar tām piemērojamiem tīrības kritērijiem un attiecīgajā gadījumā ar lietošanas nosacījumiem, noteikumus, kas ļauj norādīt uz parasta patēriņa pārtikas produktiem, ka tos var izmantot kā produktus īpašai diētai, īpašus noteikumus pārtikai personām, kas slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem (diabētu), noteikumus terminu lietošanai attiecībā uz nātrija vai sāls satura samazināšanu vai trūkumu vai lipekļa trūkumu, kurus var izmantot produktu aprakstam, kā arī nosacījumus, saskaņā ar kuriem marķēšanā, noformēšanā un reklamēšanā var dot norādes par diētu vai to personu kategoriju, kam tie paredzēti. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(14)

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai pieņemtu un grozītu sarakstu ar vielām, kam ir īpašs uztura nolūks, un citām vielām, kas paredzētas pievienošanai īpašas diētas pārtikas produktiem, kopā ar tām piemērojamiem tīrības kritērijiem un attiecīgajā gadījumā ar lietošanas nosacījumiem, kā arī lai pieņemtu šīs direktīvas vai īpašo direktīvu grozījumus, ja tiek konstatēts, ka kāds no īpašas diētas pārtikas produktiem var apdraudēt cilvēku veselību, kaut gan tas atbilst attiecīgajai īpašajai direktīvai.

(15)

Ar šo direktīvu ieviestie jaunie elementi attiecas tikai uz komitejas procedūru. Tāpēc dalībvalstīm tie nav jātransponē.

(16)

Šai direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumi attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to direktīvu piemērošanu, kas norādītas II pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Šī direktīva attiecas uz īpašas diētas pārtikas produktiem.

2.   Īpašas diētas pārtikas produkti ir pārtikas produkti, kas sakarā ar to īpašo sastāvu vai ražošanas procesu ir skaidri nošķirami no normāla patēriņa pārtikas produktiem, ir piemēroti tiem paredzētajiem uztura nolūkiem un kurus pārdod, norādot šādu piemērotību.

3.   Īpašā diēta apmierina prasības pēc īpašas uzturvērtības:

a)

noteiktas kategorijas personām, kurām ir traucēts gremošanas process vai vielmaiņa; vai

b)

noteiktas kategorijas personām, kuras ir īpašā fizioloģiskā stāvoklī un tāpēc spēj gūt īpašu labumu, kontrolēti lietojot uzturā noteiktas vielas pārtikas produktos; vai

c)

veseliem zīdaiņiem vai maziem bērniem.

2. pants

1.   Produktus, uz kuriem attiecas 1. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts, var raksturot kā “diētiskus” vai “diētai”.

2.   Marķējot, noformējot un reklamējot parasta patēriņa pārtikas produktus, aizliegts:

a)

izmantot vārdu “diētisks” vai “diētai” vienu vai kopā ar citiem vārdiem, lai apzīmētu šos pārtikas produktus;

b)

visi citi marķējumi vai noformējumi, kas var radīt iespaidu, ka iekļauts kāds no 1. pantā minētajiem produktiem.

Tomēr saskaņā ar noteikumiem, kas jāpieņem Komisijai, jābūt iespējai norādīt, ja parasta patēriņa pārtikas produkti ir piemēroti izmantošanai īpašai diētai.

Tādos noteikumos var izklāstīt šādas piemērotības norādīšanas kārtību.

Otrajā daļā minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3. pants

1.   Produktiem, kas minēti 1. pantā, ir tāds sastāvs un īpašības, lai produktus varētu izmantot paredzētajā īpašajā diētā.

2.   Produkti, kas minēti 1. pantā, atbilst arī visiem obligātajiem noteikumiem, kas piemērojami parasta patēriņa pārtikas produktiem, izņemot attiecībā uz produktos izdarītajām izmaiņām, lai nodrošinātu to atbilstību 1. pantā dotajām definīcijām.

4. pants

1.   Īpašos noteikumus, kas piemērojami īpašas diētas pārtikas produktu grupām, kuras norādītas I pielikumā, ietver īpašās direktīvās.

Šādas īpašās direktīvas konkrēti var ietvert:

a)

svarīgākās prasības, kas attiecas uz produktu sastāvu un īpatnībām;

b)

noteikumus attiecībā uz izejmateriālu kvalitāti;

c)

higiēnas prasības;

d)

atļautās izmaiņas, kā to paredz 3. panta 2. punkts;

e)

piedevu sarakstu;

f)

noteikumus attiecībā uz marķēšanu, noformējumu un reklamēšanu;

g)

paraugu noņemšanas procedūras un analīzes metodes, kas nepieciešamas, lai kontrolētu atbilstību īpašajām direktīvām.

Šādas īpašās direktīvas:

attiecībā uz e) apakšpunktu pieņem saskaņā ar Līguma 95.pantā noteikto kārtību,

attiecībā uz citiem apakšpunktiem pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Noteikumus, kuri var iespaidot cilvēku veselību, pieņem pēc apspriešanās Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē.

2.   Lai zinātnes un tehnikas progresa rezultātā radītos īpašas diētas pārtikas produktus varētu ātri laist tirgū, Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi var atļaut uz diviem gadiem laist tirgū pārtikas produktus, kuri neatbilst produktu sastāvam, ko nosaka īpašās direktīvas īpašas diētas pārtikas produktu grupām, kuras minētas I pielikumā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Vajadzības gadījumā Komisija atļaujai var pievienot marķēšanas noteikumus attiecībā uz sastāva izmaiņām.

3.   Komisija pieņem sarakstus ar vielām, kam ir īpašs uztura nolūks, piemēram, vitamīniem, minerālsāļiem, aminoskābēm un citām vielām, kas paredzētas pievienošanai īpašas diētas produktiem, kopā ar tām piemērojamiem tīrības kritērijiem un, vajadzības gadījumā, nosacījumus, pie kādiem tās būtu lietojamas.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 15. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru.

5. pants

Komisija pieņem noteikumus terminu lietošanai attiecībā uz nātrija vai sāls (nātrija hlorīds, vārāmā sāls) satura samazināšanu vai trūkumu vai lipekļa trūkumu, kurus var izmantot 1. pantā minēto produktu aprakstam.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

6. pants

Līdz 2002. gada 8. jūlijam Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi iesniedz Eiropas Parlamentā un Padomē ziņojumu par īpašu noteikumu vēlamību pārtikas produktiem personām, kas slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem (diabētu).

Komisija, pamatojoties uz šā ziņojuma slēdzieniem:

a)

vai nu sāk sagatavot atbilstīgus īpašus noteikumus, vai

b)

Līguma 95. pantā noteiktajā kārtībā iesniedz visus atbilstīgus šīs direktīvas grozījumu priekšlikumus.

Šos pasākumus, kas minēti a) punktā un kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

7. pants

Komisija var pieņemt nosacījumus, saskaņā ar kuriem marķēšanā, noformēšanā un reklamēšanā var dot norādes par diētu vai to personu kategoriju, kam ir paredzēti 1. pantā minētie produkti.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

8. pants

1.   Direktīvas 1. pantā minēto produktu marķēšana un izmantotās marķēšanas metodes, noformējums un reklamēšana nedrīkst piedēvēt īpašības vai netieši norādīt, ka šie produkti spēj novērst vai izārstēt cilvēku slimības.

Izņēmuma kārtā un skaidri noteiktos gadījumos var paredzēt atkāpes no pirmās daļas. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Atkāpes var piemērot līdz minētās procedūras pabeigšanai.

2.   Panta 1. punkts nekavē izplatīt jebkādu derīgu informāciju vai ieteikumus, kas paredzēti tikai medicīnas, uzturzinātnes vai farmācijas speciālistiem.

9. pants

1.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/13/EK (2000. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (6) piemēro šīs direktīvas 1. pantā minētajiem produktiem saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

2.   Produkta tirdzniecības nosaukumu papildina ar norādi par tā īpašās uzturvērtības raksturojumu. Tomēr produktiem, kas minēti 1. panta 3. punkta c) apakšpunktā, tā jāaizstāj ar norādi par nolūku, kādam tie ir paredzēti.

3.   Produktu, par kuriem nav pieņemta īpaša direktīva saskaņā ar 4. pantu, marķējumā arī jāietver:

a)

to elementu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs vai tā īpašā ražošanas procesa raksturojums, kas piešķir produktam tā īpašās uzturvērtības;

b)

enerģētiskā vērtība, izteikta kilodžoulos un kilokalorijās, un ogļhidrātu, olbaltumvielu un tauku saturs 100 gramos vai 100 mililitros tirdzniecībai sagatavota produkta vai, vajadzības gadījumā, norādītā produkta daudzumā, kas sagatavots patēriņam.

Tomēr, ja enerģētiskā vērtība ir mazāka nekā 50 kilodžoulu (12 kilokaloriju) 100 gramos vai 100 mililitros tirdzniecībai sagatavota produkta, šīs ziņas var aizstāt ar vārdiem “enerģētiskā vērtība 100 gramos ir mazāka nekā 50 kilodžoulu (12 kilokaloriju)” vai ar vārdiem “enerģētiskā vērtība 100 mililitros ir mazāka nekā 50 kilodžoulu (12 kilokaloriju)”.

4.   Pieņemot īpašu direktīvu attiecībā uz produktiem, tajā izklāsta arī īpašas prasības šo produktu marķējumam.

10. pants

1.   Direktīvas 1. pantā minēto produktu mazumtirdzniecība atļauta tikai iepakotā veidā, un iepakojums pilnīgi pārklāj produktus.

2.   Dalībvalstis var pieļaut atkāpes no 1. punkta, ja, pārdodot produktu mazumtirdzniecībā, tam pievienotas sīkākas ziņas, kas paredzētas 9. pantā.

11. pants

1.   Lai efektīvi oficiāli kontrolētu īpašas diētas pārtikas produktus, kuri nepieder ne pie vienas no I pielikumā uzskaitītajām grupām, piemēro šādus īpašus noteikumus:

a)

ja iepriekšminēto produktu laiž tirgū pirmo reizi, ražotājs vai importētājs, ja produkts ir ražots trešā valstī, informē kompetento iestādi dalībvalstī, kurā produkts tiks pārdots, iepriekš nosūtot tai produktam izmantotās etiķetes paraugu;

b)

ja to pašu produktu pēc tam izlaiž tirgū citā dalībvalstī, ražotājs vai, vajadzības gadījumā, importētājs nodrošina dalībvalsts kompetentai iestādei to pašu informāciju kopā ar norādi par pirmo paziņojuma saņēmēju;

c)

vajadzības gadījumā kompetentā iestāde pilnvarota pieprasīt ražotājam vai importētājam, ja nepieciešams, uzrādīt izpētes rezultātus, kas apstiprina produkta atbilstību 1. panta 2. un 3. punktam, kopā ar 9. panta 3. punkta a) apakšpunktā paredzēto informāciju. Ja šis darbs ir iekļauts viegli pieejamā publikācijā, pietiek ar atsauci uz šo publikāciju.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai, kuras ir kompetentās iestādes 1. punkta nozīmē, kā arī jebkuru citu noderīgu informāciju par tām.

Komisija publicē šo informāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Sīki izstrādātus noteikumus 2. punkta īstenošanai var pieņemt saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

4.   Komisija līdz 2002. gada 8. jūlijam un turpmāk reizi trijos gados nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā panta īstenošanu.

12. pants

1.   Dalībvalstis neierobežo vai neaizliedz tirgot 1. pantā minētos produktus to sastāva, ražošanas specifikāciju, noformējuma vai marķējuma dēļ, ja tie atbilst šai direktīvai un attiecīgā gadījumā tām direktīvām, kuras pieņemtas, īstenojot šo direktīvu.

2.   Šā panta 1. punkts neietekmē attiecīgos valstu noteikumus, kas piemērojami, ja nav pieņemtas direktīvas, īstenojot šo direktīvu.

13. pants

1.   Ja dalībvalstij ir pietiekams pamats secināt, ka īpašas diētas pārtikas produkti, kas nav iekļauti nevienā no I pielikumā uzskaitītajām grupām, neatbilst 1. panta 2. un 3. punktam vai var apdraudēt cilvēku veselību, kaut gan atrodas brīvā apritē vienā vai vairākās dalībvalstīs, šī dalībvalsts var savā teritorijā uz laiku pārtraukt vai ierobežot šā produkta tirdzniecību. Dalībvalsts tūlīt par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, norādot sava lēmuma pamatojumu.

2.   Komisija iespējami drīz izskata attiecīgās dalībvalsts sniegto pamatojumu, apspriežas ar dalībvalstīm Komitejā, kura minēta 15. panta 1. punktā, un tūlīt sniedz atzinumu, kā arī veic vajadzīgos pasākumus.

3.   Ja Komisija uzskata, ka valstij no veiktajiem pasākumiem jāatsakās vai tie jāgroza, tā pieņem attiecīgus pasākumus saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

14. pants

1.   Ja kāda dalībvalsts pēc kādas no īpašo direktīvu pieņemšanas ir ieguvusi jaunu vai pārvērtējusi jau esošo informāciju un tai ir pietiekams pamats secināt, ka cilvēku veselību var apdraudēt kāds no īpašas diētas pārtikas produktiem, kaut gan tas atbilst attiecīgās īpašās direktīvas nosacījumiem, dalībvalsts var savā teritorijā uz laiku pārtraukt vai ierobežot minēto noteikumu piemērošanu. Dalībvalsts tūlīt par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, norādot sava lēmuma pamatojumu.

2.   Komisija iespējami drīz izskata attiecīgās dalībvalsts sniegto pamatojumu, apspriežas ar dalībvalstīm Komitejā, kura minēta 15. panta 1. punktā, un tūlīt sniedz atzinumu, kā arī veic vajadzīgos pasākumus.

3.   Ja Komisija uzskata, ka šai direktīvai vai īpašajām direktīvām ir vajadzīgi grozījumi, lai varētu pārvarēt 1. punktā minētās grūtības un nodrošināt veselības aizsardzību, tā pieņem šos grozījumus.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 15. panta 4. punktā paredzēto steidzamības procedūru.

Dalībvalsts, kas pieņēmusi drošības pasākumus, tādā gadījumā var tos turpināt, kamēr pieņem šos grozījumus.

15. pants

1.   Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (7) 58. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

16. pants

Direktīvu 89/398/EEK, kā tā grozīta ar aktiem, kas uzskaitīti II pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to direktīvu piemērošanai, kas norādītas II pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

17. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

18. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2009. gada 6. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KOHOUT


(1)  OV C 211, 19.8.2008., 44. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 30. marta Lēmums.

(3)  OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp.

(4)  Skat. II pielikuma A daļu.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

A.

Īpašas diētas pārtikas produktu grupas, kurām konkrētus noteikumus paredz īpašās direktīvās (1):

1)

mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem;

2)

apstrādāta graudaugu pārtika un bērnu pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem;

3)

pārtikas produkti diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību svara samazināšanai;

4)

diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem;

5)

pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, īpaši sportistiem.

B.

Īpašas diētas pārtikas produktu grupas, kurām konkrētus noteikumus izklāsta īpašā direktīvā (1), atkarībā no 6. pantā aprakstītās procedūras risinājuma:

pārtikas produkti personām, kas slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem (diabētu).


(1)  Ar to saprot, ka šī direktīva neietekmēs produktus, kas jau atrodas tirgū, kad šī direktīva tiek pieņemta.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tās turpmāko grozījumu sarakstu

(minēta 16. pantā)

Padomes Direktīva 89/398/EEK

(OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/84/EK

(OV L 48, 19.2.1997., 20. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/41/EK

(OV L 172, 8.7.1999., 38. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1882/2003

(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.)

tikai III pielikuma 15. punkts

B   DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 16. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Atļauts tirgot produktus, kas atbilst šai direktīvai

Aizliegts tirgot produktus, kas neatbilst šai direktīvai

89/398/EEK

1990. gada 16. maijs (1)

1991. gada 16. maijs (1)

96/84/EK

1997. gada 30. septembris

1999/41/EK

2000. gada 8. jūlijs

2000. gada 8. jūlijs (2)

2001. gada 8. janvāris (2)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 89/398/EEK 15. pantu:

“1.   Dalībvalstis groza savus normatīvos un administratīvos aktus tādējādi, lai:

atļautu tirgot produktus, kas atbilst šai direktīvai, no 1990. gada 16. maija,

aizliegtu tirgot produktus, kas neatbilst šai direktīvai, no 1991. gada 16. maija.

Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2.   Ja nav 4. pantā minēto direktīvu, 1. punkts neiespaido tos valstu noteikumus, kas piemēroti īpašas diētas pārtikas produktiem.”

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 1999/41/EK 2. pantu:

“Dalībvalstīs līdz 2000. gada 8. jūlijam stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Šie pasākumi piemērojami tādā veidā, lai:

atļautu tirgot produktus, kas atbilst šai direktīvai, no 2000. gada 8. jūlija,

aizliegtu tirgot produktus, kas neatbilst šai direktīvai, no 2001. gada 8. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā veikt šādas atsauces.”


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 89/398/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkts

1. panta 3. punkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkta i), ii) un iii) punkts

1. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunkts

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 2. punkta pirmā daļa

2. panta 3. punkts

2. panta 2. punkta otrā un trešā daļa

2. panta 2. punkta ceturtā daļa

3. pants

3. pants

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

4.a pants

5. pants

4.b pants

6. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

9. pants

8. pants

10. pants

9. panta ievadvārdi

11. panta 1. punkta ievadvārdi

9. panta 1., 2. un 3. punkts

11. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts

9. panta 4. punkta pirmais un otrais teikums

11. panta 2. punkts

9. panta 4. punkta trešais teikums

11. panta 3. punkts

9. panta 5. punkts

11. panta 4. punkts

10. pants

12. pants

11. pants

13. pants

12. pants

14. pants

13. panta 1. un 2. punkts

15. panta 1. un 2. punkts

13. panta 3. punkts

15. panta 3. un 4. punkts

14. un 15. pants

16. un 17. pants

16. pants

18. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II un III pielikums


Augša