EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0026

Komisijas Direktīva 2009/26/EK ( 2009. gada 6. aprīlis ), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 113, 6.5.2009., 1./52. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 182 - 233

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 17/09/2016; Iesaist. atcelta ar 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/26/oj

6.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/1


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/26/EK

(2009. gada 6. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. decembra Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu (1) un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 96/98/EK vajadzībām starptautiskās konvencijas un testēšanas standartus piemēro to jaunākajā redakcijā.

(2)

Tā kā kopš 2008. gada 30. jūnija, kad Direktīva 96/98/EK tika grozīta pēdējo reizi, spēkā ir stājušies grozījumi starptautiskajās konvencijās un piemērojamos testēšanas standartos, skaidrības labad šie grozījumi ir jāiekļauj minētajā direktīvā.

(3)

Starptautiskā Jūrniecības organizācija un Eiropas standartizācijas organizācijas ir pieņēmušas standartus, tai skaitā sīki izstrādātus testēšanas standartus vairākām aprīkojuma iekārtām un ierīcēm, kuras uzskaitītas Direktīvas 96/98/EK A.2 pielikumā vai kuras, lai gan nav uzskaitītas, ir uzskatāmas par atbilstošām minētās direktīvas vajadzībām. Tādēļ šādas aprīkojuma iekārtas un ierīces ir jāiekļauj A.1 pielikumā vai attiecīgā gadījumā jāpārceļ no A.2 pielikuma uz A.1 pielikumu.

(4)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 96/98/EK.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 96/98/EK A pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

Ja aprīkojums, kas uzskaitīts kā “jauna pozīcija” A.1 pielikuma 1. slejā vai pārcelts no A.2 pielikuma uz A.1 pielikumu, ir izgatavots līdz 3. panta 1. punktā minētajai dienai atbilstīgi līdz minētajai dienai spēkā esošajām tipa apstiprināšanas procedūrām dalībvalsts teritorijā, tad šādu aprīkojumu var laist tirgū un uzstādīt uz Kopienas kuģa divu gadu laikā pēc minētās dienas.

3. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais 2010. gada 6. aprīlī pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2010. gada 6. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 6. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 46, 17.2.1997., 25. lpp.


PIELIKUMS

A PIELIKUMS

Izmantoto akronīmu saraksts

 

A.1-1. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti.

 

A.2-2. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti.

 

AC – labojums, ar ko ievieš grozījumu attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti.

 

CAT – radariekārtu kategorija, kā noteikts Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas (IEC) 62388 standartu (2007. gads) 1.3. sadaļā.

 

Cirk. – cirkulārs.

 

COLREG – Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem.

 

COMSAR – SJO apakškomiteja radiosakaru, meklēšanas un glābšanas jomā.

 

EN – Eiropas standarts.

 

ETSI – Eiropas Elektrosakaru standartu institūts.

 

FSS – [Starptautiskais] ugunsdrošības sistēmu [kodekss].

 

FTP – [Starptautiskais kodekss par] ugunsdrošības testu metožu piemērošanu.

 

HSC – Ātrgaitas kuģu [kodekss].

 

IBC – Starptautiskais ķīmisko beramkravu [kodekss].

 

ICAO – Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija.

 

IEC – Starptautiskā Elektrotehnikas komisija.

 

SJO – Starptautiskā Jūrniecības organizācija.

 

ISO – Starptautiskā Standartizācijas organizācija.

 

ITU – Starptautiskā Telesakaru savienība.

 

LSA – Glābšanas līdzekļu [kodekss].

 

MARPOL – Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu.

 

MEPC – Jūras vides aizsardzības komiteja.

 

MSC – Kuģošanas drošības komiteja.

 

NOx – slāpekļa oksīdi.

 

SOLAS – Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras.

 

SOx – sēra oksīdi.

 

Not. – noteikums.

 

Rez. – rezolūcija.

A.1 PIELIKUMS

APRĪKOJUMS, ATTIECĪBĀ UZ KURU STARPTAUTISKO TIESĪBU INSTRUMENTOS JAU IR PAREDZĒTI SĪKI IZSTRĀDĀTI TESTĒŠANAS STANDARTI

Piezīmes, kas attiecas uz visu A.1 pielikumu

a)

Vispārīgās piezīmes: papildus īpaši minētajiem testēšanas standartiem starptautisko konvenciju piemērojamajās prasībās un attiecīgajās SJO rezolūcijās un cirkulāros ir jāatrod vairāki noteikumi, kas jāpārbauda tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā), kā minēts atbilstības novērtēšanas moduļos B pielikumā.

b)

5. sleja: ja ir atsauce uz SJO rezolūcijām, tad piemēro tikai tos testēšanas standartus, kas ir attiecīgajās rezolūciju pielikumu daļās, un nepiemēro pašu rezolūciju noteikumus.

c)

5. sleja: piemēro starptautisko konvenciju un testēšanas standartu jaunāko redakciju. Lai pareizi noteiktu attiecīgos standartus, testu ziņojumos, atbilstības sertifikātos un atbilstības deklarācijās norāda piemēroto īpašo testēšanas standartu un tā redakciju.

d)

5. sleja: ja divi testēšanas standartu komplekti ir atdalīti ar “vai”, katrs no tiem atbilst visām testēšanas prasībām saskaņā ar SJO izpildes standartiem; tādējādi pietiek veikt pārbaudi, izmantojot vienu testēšanas standartu komplektu, lai apliecinātu atbilstību attiecīgo starptautisko tiesību instrumentu prasībām. Turpretim, ja izmantoti citi atdalīšanas līdzekļi (komats), piemēro visas uzskaitītās atsauces.

e)

6. sleja: ar H moduli jāsaprot H modulis kopā ar konstrukcijas pārbaudes sertifikātu.

f)

Šajā pielikumā izklāstītās prasības neskar starptautisko konvenciju prasības par pārvadājumiem.

1.   Glābšanas līdzekļi

Piezīmes, kas attiecas uz 1. iedaļu “Glābšanas līdzekļi”

4. sleja: jāpiemēro SJO MSC Cirk. 980, izņemot, ja tas aizstāts ar 4. slejā minētajiem konkrētajiem instrumentiem.

Nr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtēšanas moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Glābšanas riņķi

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts.

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

a)

glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām,

b)

glābšanas riņķiem,

c)

glābšanas vestēm.

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

ISO 24408 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Glābšanas riņķu automātiskas dūmu signalizācijas ierīces

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Glābšanas vestes

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC Cirk. 922.

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas pēc klasifikācijas nav glābšanas vestes:

ar siltumizolāciju vai bez tās

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas pēc klasifikācijas ir glābšanas vestes:

ar siltumizolāciju vai bez tās

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Siltuma aizsarglīdzekļi

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Izpletņa raķetes (pirotehnika)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 6. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Rokas signālugunis (pirotehnika)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Peldošie dūmķermeņi (pirotehnika)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa.

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Ierīce auklas izšaušanai

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 18. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VII nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Piepūšamie glābšanas plosti

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 13. not.,

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC Cirk. 811.

SJO Rez. MSC.81(70),

ISO 15738 (2002. gads).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Cietie glābšanas plosti

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC Cirk. 811.

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC Cirk. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Glābšanas plosti ar automātisku sagatavošanu izmantošanai

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC 48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu,

SJO MSC Cirk. 811.

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu,

SJO MSC Cirk. 1006

ISO 15738 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Divpusīgi glābšanas plosti ar pārsegu

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, 10. pielikums,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, 11. pielikums,

SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu,

SJO MSC Cirk. 811.

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu,

SJO MSC Cirk. 1006,

ISO 15738 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Brīvās uzpeldēšanas ierīces glābšanas plostiem (hidrostatiskās atvienošanas ierīces)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 13. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC Cirk. 811.

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Glābšanas laivas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts.

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC Cirk. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Cietās dežūrlaivas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts.

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC Cirk. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Piepūšamas dežūrlaivas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts.

SJO Rez. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Ātrgaitas dežūrlaivas

III nodaļas 4. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu,

SJO MSC Cirk. 1016,

SJO MSC Cirk. 1094.

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC Cirk. 1006,

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Nolaišanas ierīces, kurās izmanto kritienu (laivceltņi)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 23. not.,

III nodaļas 33. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts.

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Brīvās uzpeldēšanas nolaišanas ierīces glābšanas laivām un plostiem

Pārcelts uz A.2/1.3

A.1/1.23

Brīvi krītošo glābšanas laivu nolaišanas ierīces

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 23. not.,

III nodaļas 33. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts.

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Glābšanas plostu nolaišanas ierīces

(laivceltņi)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 12. not.,

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts.

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Ātrgaitas dežūrlaivu nolaišanas ierīces

(laivceltņi)

III nodaļas 4. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu.

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Atvienošanas mehānisms:

a)

glābšanas laivām un dežūrlaivām;

b)

glābšanas plostiem.

Nolaišana ar kritienu vai kritieniem

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Kuģu evakuācijas sistēmas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 15. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

ISO 15738 (2002).

B + F

G

A.1/1.28

Glābšanas līdzekļi

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC Cirk. 810,

ISO 15738 (2002).

B + D

B + F

A.1/1.29

ex A.2/1.4

Iekāpšanas trapi

III nodaļas 4. not.,

III nodaļas 11. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 11. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss).

SJO Rez. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Atstarojošie materiāli

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Glābšanas laivu un plostu divpusēja UĪV radiotelefona sakaru iekārta

Pārcelts uz A.1/5.17 un A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz meklēšanas un glābšanas (SAR) radiolokatoru atbildētājs (SART)

Pārcelts uz A.1/4.18

A.1/1.33

Glābšanas laivu un dežūrlaivu radiolokācijas atstarotājs

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.164(78).

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām

Pārcelts uz A.1/4.23

A.1/1.35

Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām

Pārcelts uz A.1/3.38

A.1/1.36

Glābšanas laivu/dežūrlaivu vilces motori

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV, V nodaļa.

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Dežūrlaivu piekarināmie vilces motori

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa.

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, 10. pielikums,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, 11. pielikums.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums,

ISO 15738 (2002).

B + D

B + F

A.1/1.40

Mehāniskais loča pacēlājs

Pārcelts uz A.1/4.48

A.1/1.41

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 17. not.,

III nodaļas 23. not.,

III nodaļas 24. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Loča traps

Pārcelts uz A.1/4.49

2.   Jūras piesārņojuma novēršana

Nr.

Pozīcijas nosaukums

MARPOL 73/78 noteikums, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie MARPOL 73/78 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtēšanas moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas)

I pielikuma 14. not.

I pielikuma 14. not.

SJO Rez. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Naftas/ūdens saskarnes indikatori

I pielikuma 32. not.

I pielikuma 32. not.

SJO Rez. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Naftas satura mērierīces

I pielikuma 14. not.

I pielikuma 14. not.

SJO Rez. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Agregāti, kas paredzēti pievienošanai pie esošās iekārtas naftu saturošā ūdens atdalīšanai (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas)

Atstāts tukšs

A.1/2.5

Naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēma uz naftas tankkuģiem

I pielikuma 31. not.

I pielikuma 31. not.

SJO Rez. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Notekūdeņu sistēmas

IV pielikuma 9. not.

IV pielikuma 9. not.

SJO Rez. MEPC.2(VI).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārta

VI pielikuma 16. not.

VI pielikuma 16. not.

SJO Rez. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

ex A.2/2.1

NOx kontroles un reģistrācijas ierīces uz klāja

VI pielikuma 13. not.,

NOx tehniskais kodekss.

VI pielikuma 13. not.,

NOx tehniskais kodekss.

SJO Rez. MEPC.103(49).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

ex A.2/2.4

Citas tehnoloģiskas metodes SOx izplūdes samazināšanai

VI pielikuma 14. not.

VI pielikuma 14. not.

SJO Rez. MEPC.170(57)

B + D

B + E

B + F

G

3.   Ugunsdrošības aprīkojums

Nr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtēšanas moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Klāja seguma apakšējās kārtas

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 6. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 6. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), 1. pielikuma 2. un 6. daļa un 2. pielikums,

SJO MSC Cirk. 1120.

B + D

A.1/3.2

Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts.

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

II-2. nodaļas 19. not.,

II-2. nodaļas 20. not.,

SJO Rez. A.951(23),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts,

SJO MSC Cirk. 1239,

SJO MSC Cirk. 1275.

EN 3-6 (1995), ieskaitot A.1 (1999),

EN 3-7 (2004), ieskaitot A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), ieskaitot AC (2007),

EN 3-9 (2006), ieskaitot AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs)

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

EN 469 (2005), ieskaitot A1 (2006) un AC (2006),

EN 531 (1995), ieskaitot A1 (1998),

EN 1486 (2007).

vai

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Ugunsdzēsēja ekipējums: zābaki

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

EN ISO 20344 (2004), ieskaitot A1 (2007) un AC (2005),

EN ISO 20345 (2004), ieskaitot A1 (2007) un AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Ugunsdzēsēja ekipējums: cimdi

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

EN 659 (2003), ieskaitot A1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Ugunsdzēsēja ekipējums: ķivere

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Autonoms ar saspiestu gaisu darbināms elpošanas aparāts

Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos nelaimes gadījumos jāizmanto pozitīva spiediena tipa maska

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

EN 136 (1998), ieskaitot AC (1999) un AC (2003),

EN 137 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu

X nodaļas 3. not.

Piezīme. Šī pozīcija nav iekļauta jaunajos II-2. nodaļas noteikumos [SJO Rez. MSC.99(73)] vai FSS kodeksā [SJO Rez. MSC.98(73)]

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Sprinklersistēmas detaļas dzīvojamām telpām, dienesta telpām un vadības posteņiem, kas atbilst SOLAS 74 - II-2. nodaļas 12. not. minētajām detaļām (attiecinot tikai uz sprauslām un to veiktspēju)

II-2. nodaļas 7. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts

II-2. nodaļas 7. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts

SJO Rez. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

ex A.2/3.11

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts.

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts.

SJO MSC Cirk. 1165.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.11

“A” un “B” klases pārsegumu ugunsdrošība

a)

“A” klases pārsegumi;

b)

“B” klases pārsegumi.

“A” klasei:

II-2. nodaļas 3.2. not.

“B” klasei:

II-2. nodaļas 3.4. not.

II-2. nodaļas 9. not. un

“A” klasei:

II-2. nodaļas 3.2. not.

“B” klasei:

II-2. nodaļas 3.4. not.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa un 2. pielikums,

SJO MSC Cirk. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Ierīces, kas kavē liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 16. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 16. not.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

SJO MSC Cirk. 677,

SJO MSC Cirk. 1009.

B + F

A.1/3.13

Nedegoši materiāli

II-2. nodaļas 3. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 5. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 1. daļa,

SJO MSC Cirk. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiāli, izņemot tēraudu, no kā gatavotas caurules, kuras saskaras ar “A” vai “B” klases pārsegumiem

Pozīcija iekļauta A.1/3.26 un A.1/3.27

A.1/3.15

Materiāli, izņemot tēraudu, no kā izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

a)

caurules un to savienotājelementi;

b)

vārsti;

c)

elastīgās caurules.

II-2. nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. un 10. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. un 10. punkts,

SJO MSC Cirk. 1120.

SJO Rez. A.753(18),

ISO 15540 (1999), ieskaitot 1. labojumu (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Ugunsdrošas durvis

II-2. nodaļas 9. not.

II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa,

SJO MSC Cirk. 1120,

SJO MSC.1/Cirk.1273.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Ugunsdrošo durvju kontroles sistēmu elementi

Piezīme. Ja 2. slejā izmantots termins “sistēmas piederumi”, var nākties testēt vienu piederumu, piederumu kopu vai visu sistēmu, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas starptautiskās prasības

II-2. nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 4. daļa.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem:

a)

dekoratīvie saplākšņi;

b)

krāsu sistēmas;

c)

grīdas segumi;

d)

cauruļvadu izolācijas pārklājumi;

e)

“B” un “C” klases pārsegumu konstrukcijā izmantotie sastiprinājumi;

f)

ugunsnedroši cauruļvadi.

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 5. not.,

II-2. nodaļas 6. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 5. not.,

II-2. nodaļas 6. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO MSC Cirk. 1120.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 2. un 5. daļa, kā arī 2. pielikums,

SJO MSC Cirk. 1120,

ISO 1716 (2002).

Piezīme. Ja virsmas materiālam jābūt ar noteiktu maksimālo siltumietilpību, to mēra saskaņā ar ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Drapērijas, aizkari un citi piekārti tekstilmateriāli un plēves

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 7. daļa,

SJO MSC Cirk. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Mīkstās mēbeles

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 5. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 5. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 8. daļa,

SJO MSC Cirk. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Gultas piederumi

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 9. daļa,

SJO MSC Cirk. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Uguns slāpētāji

II-2. nodaļas 9. not.

II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa,

SJO MSC Cirk. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nedegošas cauruļvadu saskares “A” klases pārsegumos

Pārcelts uz A.1/3.26

A.1/3.24

Elektrokabeļu līnijas “A” klases pārsegumos

Pārcelts uz A.1/3.26

A.1/3.25

“A” un “B” klases ugunsizturīgi logi un borta iluminatori

II-2. nodaļas 9. not.

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO MSC Cirk. 847,

SJO MSC Cirk. 1120.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa,

SJO MSC Cirk. 1120,

SJO MSC.1/Cirk.1203.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Saskares “A” klases pārsegumos:

a)

elektrokabeļu līnijas;

b)

cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares.

II-2. nodaļas 9. not.

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO MSC.1/Cirk.1276.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa,

SJO MSC Cirk. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Saskares “B” klases pārsegumos:

a)

elektrokabeļu līnijas;

b)

cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares.

II-2. nodaļas 9. not.

II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 3. daļa,

SJO MSC Cirk. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas)

II-2. nodaļas 7. not.,

II-2. nodaļas 10. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts

ISO 6182-1 (2004).

vai

EN 12259-1 (1999), ieskaitot A1 (2001), A2 (2004) un A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Ugunsdzēsības šļūtenes

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

EN 14540 (2004), ieskaitot A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas

II-2. nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

un attiecīgi

a)

1. kategorija (droša vide):

EN 50104 (2002), ieskaitot A.1 (2004) (skābeklis),

EN 60079-29-1 (2007).

b)

2. kategorija (eksplozīva vide):

EN 50104 (2002), ieskaitot A.1 (2004) (skābeklis),

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2007),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Stacionāru sprinklersistēmu piederumi ātrgaitas kuģiem (HSC)

X nodaļas 3. not.

SJO MSC Cirk. 912,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.44(65).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 10. daļa.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Ugunsdroši mēbeļu materiāli ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 10. daļa.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ugunsdroši pārsegumi ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 11. daļa.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Ugunsdrošas durvis ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 11. daļa.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Uguns slāpētāji ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO MSC Cirk. 1120.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 11. daļa.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Saskares ugunsdrošos pārsegumos uz ātrgaitas kuģiem:

a)

elektrokabeļu līnijas;

b)

cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares.

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 11. daļa.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. A.951(23),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts.

EN 3-6 (1995), ieskaitot A1 (1999),

EN 3-7 (2004), ieskaitot A1 (2007),

EN 3-8 (2006), ieskaitot AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Sprauslas līdzvērtīgām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts.

SJO MSC Cirk. 1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Zemāko klāju apgaismes sistēmas (tikai piederumi)

II-2. nodaļas 13. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts.

II-2. nodaļas 13. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts.

SJO Rez. A.752(18).

vai

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Elpošanas aparāts evakuācijas gadījumā (EEBD)

II-2. nodaļas 13. not.

II-2. nodaļas 13. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts,

SJO MSC Cirk. 849.

EN 402(2003),

EN 1146(2005),

EN 13794(2002),

ISO 23269-1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inerto gāzu sistēmu piederumi

II-2. nodaļas 4. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. A.567(14),

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15,

SJO MSC Cirk. 353,

SJO MSC Cirk. 387,

SJO MSC Cirk. 485,

SJO MSC Cirk. 731,

SJO MSC Cirk. 1120.

SJO MSC Cirk. 353,

SJO MSC Cirk. 387,

SJO MSC Cirk. 450 1. groz.,

SJO MSC Cirk. 485,

SJO MSC Cirk. 731.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Sprauslas fritēšanas iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips)

II-2. nodaļas 1. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 1. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Ugunsdzēsēju ekipējums - glābšanas trose

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss) 1. pielikuma 1. daļa,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Līdzvērtīgi stacionāri gāzes ugunsdzēšanas sistēmu piederumi (dzēšanas līdzekļi, galvas vārsti un sprauslas) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts,

SJO MSC Cirk. 848.

SJO MSC Cirk. 848

SJO MSC.1/Cirk.1267.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Līdzvērtīgas stacionāras gāzes sistēmas ugunsdzēšanai mašīntelpās (aerosola sistēmas)

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5.

SJO MSC.1/Cirk.1270.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrāts stacionārām augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

Piezīme. Stacionārā vai iekštelpu gaisa augstas intensitātes putu dzēšanas sistēma mašīntelpās un kravas sūkņu telpās joprojām jāpārbauda ar apstiprināto koncentrātu atbilstīgi valsts administrācijas prasībām

II-2. nodaļas 10. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. punkts,

SJO MSC.1/Cirk.1239.

SJO MSC Cirk. 670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

Stacionāru lokāla izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu piederumi “A” kategorijas mašīntelpās

(sprauslas un veiktspējas pārbaudes)

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

SJO MSC Cirk. 913,

SJO MSC.1/Cirk.1276.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

ex A.2/3.2

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām īpašas kategorijas telpās, ro-ro kuģu kravas telpās, ro-ro kuģu telpās un transportlīdzekļu pārvadāšanas telpās

II-2. nodaļas 19. not.,

II-2. nodaļas 20. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts.

II-2. nodaļas 19. not.,

II-2. nodaļas 20. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts.

SJO MSC.1/Cirk.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības

Pārcelts uz A.2/3.9

A.1/3.51

Stacionāras uguns detektorsistēmas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās

II-2. nodaļas 7. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts.

II-2. nodaļas 7.2.2. not.,

II-2. nodaļas 7.4. not.,

II-2. nodaļas 7.4.1. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts,

SJO MSC.1/Cirk.1242.

Vadības un kontroles ierīces. Kuģu elektroinstalācijas:

EN 54-2 (1997), ieskaitot AC(1999) un A1(2006).

Energoapgādes iekārtas:

EN 54-4 (1997), ieskaitot AC(1999), A1(2002) un A2(2006).

Karstuma detektori - punktveida detektori:

EN 54-5 (2000), ieskaitot A1(2002).

Dūmu detektori - punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju:

EN 54-7 (2000), ieskaitot A1(2002) un A2(2006).

Liesmas detektori - punktveida detektori:

EN 54-10 (2002), ieskaitot A1(2005).

Rokas ugunsdrošības trauksmes pogas:

EN 54-11 (2001), ieskaitot A1(2005).

Un attiecīgā gadījumā - kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Nepārnēsājami un transportējami ugunsdzēsības aparāti

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts.

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts.

EN 1866 (1998),

EN 1866-1 (2007).

vai

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Signālierīces

Reg. II-2/7,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts

II-2. nodaļas 7. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts.

Trauksmes signāli:

EN 54-3 (2001), ieskaitot A1(2002) un A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stacionāras skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas

II-2. nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

un attiecīgā gadījumā:

a)

4. kategorija: (droša vide):

EN 50104 (2002), ieskaitot 2004. gada A.1 (skābeklis);

b)

3. kategorija: (eksplozīva vide):

EN 50104 (2002), ieskaitot 2004. gada A.1 (skābeklis),

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

ex A.2/3.4

Divu funkciju uzgaļi

(smidzināšanai/strūklai)

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts.

EN 15182-1 (2007),

EN 15182-3 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

ex A.2/3.14

Ugunsdzēsības šļūtenes (saritināmās)

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss).

EN 671-1 (2001), ieskaitot AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

ex A.2/3.28

Vidējas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi – stacionāri putu ugunsdzēsības aparāti uz tankkuģiem

II-2. nodaļas 10. not.

II-2. nodaļas 10. not..8.1,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. punkts,

SJO MSC.1/Cirk.1239,

SJO MSC.1/Cirk.1276.

SJO MSC Cirk. 798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

ex A.2/3.29

Stacionāri zemas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai

II-2. nodaļas 10. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. un 14. punkts,

SJO MSC.1/Cirk.1239,

SJO MSC.1/Cirk.1276.

SJO MSC Cirk. 582 ieskaitot 1. labojumu.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

ex A.2/3.30

Dažādas intensitātes putas stacionārām ugunsdzēsības sistēmām uz tankkuģiem, kas paredzēti ķimikāliju pārvadāšanai

SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss).

SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss).

SJO MSC Cirk. 553,

SJO MSC Cirk. 582,

SJO MSC Cirk. 799.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.60

(Jauna pozīcija)

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām kajīšu balkonos

II-2. nodaļas 10. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts.

SJO MSC.1/Cirk.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

(Jauna pozīcija)

Iekštelpu gaisa augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmas mašīntelpu un kravas sūkņu telpu aizsardzībai

II-2. nodaļas 10. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. punkts.

SJO MSC.1/Cirk.1271.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigācijas iekārta

Piezīmes, kas attiecas uz 4. iedaļu “Navigācijas iekārta”

5. sleja: ja ir norāde uz EN 61162 sērijām vai IEC 61162 sērijām, lai noteiktu EN 61162 sēriju vai IEC 61162 sēriju piemērojamo standartu, vērā ņem paredzētās ierīces vai iekārtas veidu.

Nr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtēšanas moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnētiskais kompass

V nodaļas 18. not.

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.382(X),

SJO Rez. A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

vai

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (magnētiskā metode)

V nodaļas 18. not.,

V nodaļas 19. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts.

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

EN 61162 sērijas;

ISO 22090-2 (2004) ieskaitot 2005. gada labojumu,

vai

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 sērijas.

ISO 22090-2 (2004) ieskaitot 2005. gada labojumu.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Žirokompass

V nodaļas 18. not.

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.424(XI),

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

EN 61162 sērijas,

IEC 62288 izd.1.0(2008).

vai

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 sērijas,

IEC 62288 izd.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radiolokācijas iekārta

Pārcelts uz A.1/4.34, A.1/4.35 un A.1/4.36

A.1/4.5

Automātiskā radiolokācijas informācijas apstrādes aparatūra (ARPA)

Pārcelts uz A.1/4.34

A.1/4.6

Eholote

V nodaļas 18. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.224(VII),

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

EN 61162 sērijas,

IEC 62288 izd.1.0(2008).

vai

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 sērijas,

IEC 62288 izd.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Ātruma un attāluma mērīšanas ierīces (SDME)

V nodaļas 18. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts.

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. A.824(19),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.96(72),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61023 (2007),

EN 61162 sērijas,

IEC 62288 izd.1.0(2008).

vai

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (2007),

IEC 61162 sērijas,

IEC 62288 izd.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Stūres leņķa, apgriezienu minūtē un soļa indikators

Pārcelts uz A.1/4.20, A.1/4.21 un A.1/4.22

A.1/4.9

ex A.2/4.26

Apgriezienu skaita indikators

V nodaļas 18. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts.

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.526(13),

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61162 sērijas,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 izd.1.0(2008).

vai

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 sērijas,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 izd.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Peilers

Atstāts tukšs

A.1/4.11

Radionavigācijas sistēma Loran C

V nodaļas 18. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts.

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.694(17),

SJO Rez. A.818(19),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

SJO Rez. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162 sērijas,

IEC 62288 izd.1.0(2008).

vai

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 sērijas,

IEC 62288 izd.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Radionavigācijas