EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0157

Padomes Direktīva 2009/157/EK ( 2009. gada 30. novembris ) par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 323, 10.12.2009., 1./5. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 192 - 196

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2018; Atcelts ar 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/157/oj

10.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 323/1


PADOMES DIREKTĪVA 2009/157/EK

(2009. gada 30. novembris)

par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 77/504/EEK (1977. gada 25. jūlijs) par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem (3) ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt attiecīgās direktīvas kodifikāciju.

(2)

Liellopu ražošana ieņem ļoti nozīmīgu vietu Kopienas lauksaimniecībā, un apmierinošus rezultātus lielā mērā nosaka tīršķirnes vaislinieku izmantošana.

(3)

Šķirnes un standartu atšķirības starp dalībvalstīm traucē Kopienas iekšējo tirdzniecību. Ja šīs atšķirības jālikvidē, tādējādi palielinot ražīgumu šajā lauksaimniecības nozarē, tad Kopienas iekšējā tirdzniecība attiecībā uz visiem tīršķirnes vaisliniekiem būtu jāliberalizē.

(4)

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pieprasīt ģenealoģijas sertifikātus, kas sastādīti saskaņā ar Kopienā pastāvošo kārtību.

(5)

Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(6)

Šī direktīva nedrīkst skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem I pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā izmanto šādas definīcijas:

a)   “liellopu sugu tīršķirnes vaislinieks”: ikviens liellops, arī bifelis, kura vecāki un vecvecāki iegrāmatoti vai reģistrēti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatā un kurš pats ir iegrāmatots vai reģistrēts un atbilstīgs ierakstīšanai šādā ciltsgrāmatā;

b)   “ciltsgrāmata”: jebkurš žurnāls, reģistrs, kartotēka vai datu bāze:

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka zootehnisku iemeslu dēļ neaizliedz, neierobežo vai nekavē:

a)

Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem;

b)

Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu tīršķirnes vaislinieku spermu, olšūnām un embrijiem;

c)

ciltsgrāmatu izveidošanu, ar noteikumu, ka tās atbilst 6. panta prasībām;

d)

atzīšanu selekcionāru organizācijām vai apvienībām, kuras uztur ciltsgrāmatas, saskaņā ar 6. pantu; un

e)

Kopienas iekšējo tirdzniecību ar buļļiem, kurus izmanto mākslīgajai apsēklošanai, atbilstīgi Padomes Direktīvai 87/328/EEK (1987. gada 18. jūnijs) par tīršķirnes vaislas liellopu atzīšanu par derīgiem vairošanai (6).

3. pants

Dalībvalstī oficiāli atzītas selekcionāru organizācijas vai apvienības nedrīkst iebilst pret citu dalībvalstu liellopu sugu tīršķirnes vaislinieku ierakstīšanu savās ciltsgrāmatās, ja tie atbilst prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 6. pantu.

4. pants

1.   Dalībvalstis izveido un regulāri atjaunina sarakstu ar direktīvas 1. panta b) punkta i) daļā minētajām apstiprinātajām iestādēm, kuras ir oficiāli atzītas, lai tās uzturētu un veidotu ciltsgrāmatas, un šo sarakstu dara pieejamu pārējām dalībvalstīm un sabiedrībai.

2.   Saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus 1. punkta vienādai piemērošanai.

5. pants

Dalībvalstis var pieprasīt, lai Kopienas iekšējā tirdzniecībā liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem un šo dzīvnieku spermai vai olšūnām un embrijiem būtu pievienoti ģenealoģijas sertifikāti, kas atbilst paraugam, kurš sastādīts saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto procedūru, jo īpaši attiecībā uz zootehnisko sniegumu.

6. pants

Saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto procedūru nosaka:

a)

snieguma kontroles metodes un metodes liellopu ģenētiskās vērtības novērtēšanai;

b)

kritērijus, kas reglamentē selekcionāru organizāciju vai apvienību atzīšanas;

c)

kritērijus, kas reglamentē ciltsgrāmatu izveidi;

d)

kritērijus, kas reglamentē reģistrēšanu ciltsgrāmatā;

e)

sīkas ziņas, kas jānorāda ģenealoģijas sertifikātā.

7. pants

1.   Komisijai palīdz Pastāvīgā zootehnikas komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 77/505/EEK (1977. gada 25. jūlijs), ar ko izveido Pastāvīgo zootehnikas komiteju (7).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

8. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

9. pants

Direktīvu 77/504/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar I pielikuma A daļā minētajiem aktiem, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem I pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

10. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 2. janvāra.

11. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembris

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. O. LITTORIN


(1)  2009. gada 20. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2009. gada 15. jūlija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 206, 12.8.1977., 8. lpp.

(4)  Skat. I pielikuma A daļu.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)  OV L 167, 26.6.1987., 54. lpp.

(7)  OV L 206, 12.8.1977., 11. lpp.


I PIELIKUMS

A daļa

Atceltā direktīva ar turpmāko grozījumu sarakstu

(minēti 9. pantā)

Padomes Direktīva 77/504/EEK

(OV L 206, 12.8.1977., 8. lpp.)

 

Padomes Direktīva 79/268/EEK

(OV L 62, 13.3.1979., 5. lpp.)

 

1979. gada Pievienošanās akts, I pielikuma II.A.65 un II.E.6 punkts

(OV L 291, 19.11.1979., 64. un 85. lpp.)

 

Padomes Direktīva 85/586/EEK

(OV L 372, 31.12.1985., 44. lpp.)

tikai 4. pants

Padomes Regula (EEK) Nr. 3768/85

(OV L 362, 31.12.1985., 8. lpp.)

tikai pielikuma 46. punkts

Padomes Direktīva 91/174/EEK

(OV L 85, 5.4.1991., 37. lpp.)

tikai 3. pants

Padomes Direktīva 94/28/EK

(OV L 178, 12.7.1994., 66. lpp.)

tikai 11. pants

1994. gada Pievienošanās akts, I pielikuma V.F.I.A.60 punkts

(OV C 241, 29.8.1994., 155. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 807/2003

(OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.)

tikai III pielikuma 23. punkts

Padomes Direktīva 2008/73/EK

(OV L 219, 14.8.2008., 40. lpp.)

tikai 2. pants

B daļa

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 9. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

77/504/EEK

1979. gada 1. janvāris, izņemot 7. pantu

Attiecībā uz 7. pantu, katrā no tajā minētajām jomām, tajos pašos datumos, kad panākta dalībvalstu atbilstība noteikumiem, ko piemēro Kopienas iekšējā tirdzniecībā, un jo īpaši lēmumiem, kas pieņemti vēlāk saskaņā ar 6. pantu.

85/586/EEK

1986. gada 1. janvāris

91/174/EEK

1991. gada 31. decembris

94/28/EK

1995. gada 1. jūlijs

2008/73/EK

2010. gada 1. janvāris


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 77/504/EEK

Šī direktīva

1. panta a) apakšpunkts

1. panta a) apakšpunkts

1. panta b) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums

1. panta b) apakšpunkta i) un ii) daļa

2. panta pirmās daļas pirmais līdz piektais ievilkums

2. panta a) līdz e) apakšpunkts

2. panta otrā daļa

3. pants

4. pants

3. pants

4.a pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. panta 1. punkta pirmais līdz piektais ievilkums

6. panta a) līdz e) apakšpunkts

6. panta 2. punkts

8. panta 1. un 2. punkts

7. panta 1. un 2. punkts

8. panta 3. punkts

8. pants

9. pants

9. pants

10. pants

10. pants

11. pants

I pielikums

II pielikums


Augša