Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009L0131

Komisijas Direktīva 2009/131/EK ( 2009. gada 16. oktobris ) par VII pielikuma grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 273, 17.10.2009., 12./13. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 103 - 104

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj

17.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 273/12


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/131/EK

(2009. gada 16. oktobris)

par VII pielikuma grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 27. panta 4. punktu,

ņemot vērā Aģentūras 2009. gada 17. aprīļa rekomendāciju Nr. ERA/REC/XA/01-2009,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 881/2004 (2) 9.b panta 2. punktā noteikts, ka Eiropas Dzelzceļa aģentūrai (turpmāk tekstā “Aģentūra”) līdz 2009. gada 19. janvārim jāizskata Direktīvas 2008/57/EK VII pielikuma 1. iedaļā noteiktie parametri un jāsniedz Komisijai attiecīgas rekomendācijas, kuras Aģentūra uzskata par lietderīgām.

(2)

Patlaban Direktīvas 2008/57/EK VII pielikuma 1. iedaļā ir tādi parametri, kas neattiecas uz ritekļiem, un tie ir jāsvītro.

(3)

Minētā pielikuma 1. iedaļā ir arī tādi parametri, kas galvenokārt attiecas tikai uz ritekļu ritošā sastāva apakšsistēmu. Visiem ritekļu parametriem, kas pārbaudāmi saistībā ar to izlaišanu ekspluatācijā un valstu noteikumu klasifikāciju, jābūt ietvertiem parametru sarakstā. Tāpēc jāiekļauj citu apakšsistēmu tādi parametri, kas ir ritekļa daļa.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 2008/57/EK.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2008/57/EK VII pielikuma 1. iedaļu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

Vēlākais 2010. gada 19. jūlijā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 16. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

“1.   Parametru saraksts

1.1.

Vispārējā dokumentācija

Vispārēja dokumentācija (ieskaitot informāciju par jauno, renovēto vai modernizēto ritekli un tā paredzēto lietojumu, konstrukciju, remontu, ekspluatāciju un tehnisko apkopi, tehnisko dokumentāciju u. c.).

1.2.

Konstrukcija un mehāniskās daļas

Ritekļu mehāniskā integritāte un saskarnes (ieskaitot vilces iekārtu un buferierīces, pārejas tiltiņus), ritekļa konstrukcijas un aprīkojuma (piemēram, sēdekļu) stiprība, pieļaujamā slodze, pasīvā drošība (ieskaitot iekšējo un ārējo drošumu, notiekot avārijai).

1.3.

Savstarpējā mijiedarbība ar sliežu ceļu un gabarītu noteikšana

Mehāniskās saskarnes ar infrastruktūru (tostarp statiskās un dinamiskās īpašības, klīrensi un gabarīti, sliežu platums, gaitas daļa u. c.).

1.4.

Bremžu iekārta

Bremžu iekārtas darbība (tostarp izslīdēšanas aizsardzība, bremzēšanas ierīces un bremzēšana dienesta bremzēšanas režīmā, pēkšņās avārijas bremzēšanas režīmā un bremzēšanas režīmā stāvot).

1.5.

Pasažieriem paredzētais aprīkojums

Pasažieriem un pasažieru ērtībām paredzētais aprīkojums (tostarp pasažieriem paredzētie logi un durvis, vajadzības personām ar kustību traucējumiem u. c.).

1.6.

Vides apstākļi un aerodinamiskie efekti

Vides ietekme uz ritekli un ritekļa ietekme uz vidi (tostarp aerodinamiskie apstākļi, kā arī ritekļa saskarne ar dzelzceļa sistēmas sliežu ceļu lauka iekārtām un saskarne ar ārējo vidi).

1.7.

Prasības par ārējām brīdinājuma ierīcēm, uzrakstiem, programmatūras funkcijām un integritāti

Ārējās brīdinājuma ierīces, uzraksti, programmatūras funkcijas un integritāte, piemēram, ar drošību saistītas funkcijas, kurām ir ietekme uz vilciena un vilciena vagonu kustību.

1.8.

Borta spēka un vadības iekārtas

Borta vilces, elektriskās un vadības sistēmas, plus ritekļa saskarne ar elektroapgādes infrastruktūru un visi ar elektromagnētisko savietojamību saistītie aspekti.

1.9.

Personālam paredzētais aprīkojums, saskarnes un vide

Personālam paredzētās borta iekārtas, saskarnes, darba apstākļi un vide (tostarp vadītāja kabīne, vadītāja un mašīnas saskarne).

1.10.

Ugunsdrošība un evakuācija

1.11.

Ekipēšana

Ekipēšanai paredzētās borta iekārtas un saskarnes.

1.12.

Borta kontroles, vadības un signalizācijas iekārtas

Visas borta iekārtas, kas nepieciešamas kustības drošības garantēšanai, kā arī to vilcienu kustības vadībai, kuriem atļauts izmantot konkrēto tīklu, un to ietekme uz dzelzceļa sistēmas sliežu ceļu lauka iekārtām.

1.13.

Īpašas ekspluatācijas prasības

Īpašas ekspluatācijas prasības par ritekļiem (tostarp avārijas ekspluatāciju, ritekļa darba spējas atjaunošanu u. c.).

1.14.

Kravu pārvadājumu aprīkojums

Īpašas prasības par kravu pārvadājumiem un vidi (tostarp īpašas iekārtas bīstamo kravu transportam).

Paskaidrojumi un piemēri slīprakstā jeb kursīvā doti tikai informācijai, un tie nav parametru definīcijas.”


Augša