EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32009L0114

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/114/EK ( 2009. gada 16. septembris ), ar ko groza Padomes Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 274, 20.10.2009., 25./27. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/114/oj

20.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/25


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/114/EK

(2009. gada 16. septembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvā 87/372/EEK (3), ko papildina Padomes 1987. gada 25. jūnija Ieteikums par publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotu ieviešanu Kopienā (4) un Padomes 1990. gada 14. decembra Rezolūcija par pēdējo posmu publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā (GSM) (5), ir atzīta nepieciešamība Kopienas ekonomiskās attīstības interesēs pilnībā izmantot mūsdienīgu telesakaru tīklu piedāvātos resursus, jo īpaši mobilos radiosakarus. Tāpat ir atzīta arī vienreizējā iespēja, ko Eiropas mēroga mobilo sakaru faktiskai ieviešanai sniedz pāreja uz otrās paaudzes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru sistēmu.

(2)

890–915 MHz un 935–960 MHz frekvenču joslas rezervēja publisku Eiropas mēroga sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru pakalpojumiem, kurus paredzēts sniegt visās dalībvalstīs saskaņā ar kopēju specifikāciju, sauktu par GSM. Vēlāk tā sauktais joslas paplašinājums (880–890 MHz un 925–935 MHz) kļuva pieejams GSM darbībai, un šīs frekvenču joslas kopā ir pazīstamas kā 900 MHz josla.

(3)

Kopš 1987. gada tiek izstrādātas jaunas ciparu radio tehnoloģijas, kas nodrošina inovatīvus Eiropas mēroga elektroniskos sakarus un var darboties līdztekus GSM 900 MHz joslā tehnoloģiski neitrālākā reglamentējošā kontekstā. 900 MHz joslai piemīt labas izplatīšanās iezīmes, kas dod lielāku pārklājumu nekā augstāku frekvenču joslas, un tā ļauj nodrošināt mūsdienīgus balss, datu un multivides pakalpojumus mazapdzīvotos un lauku apvidos.

(4)

Lai palīdzētu sasniegt iekšējā tirgus mērķus un mērķus, kas izklāstīti Komisijas 2005. gada 1. jūnija Paziņojumā “i2010 iniciatīva – Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai”, vienlaikus saglabājot GSM pieejamību lietotājiem visā Eiropā, un lai pēc iespējas palielinātu konkurenci, patērētājiem sniedzot plašu pakalpojumu un tehnoloģiju izvēli, būtu jārada iespēja 900 MHz joslu izmantot citām tehnoloģijām, tādējādi ļaujot papildus piedāvāt saderīgus un mūsdienīgus Eiropas mēroga pakalpojumus, kas darbotos līdztekus GSM.

(5)

Turpmākā 900 MHz joslas izmantošana un jo īpaši jautājums par to, cik ilgi GSM būs atskaites tehnoloģija tehniskai līdzāspastāvēšanai šajā joslā, ir iekšējam tirgum stratēģiski svarīgs jautājums. Tas būtu jāizskata kopā ar citiem Kopienas bezvadu piekļuves politikas jautājumiem turpmākajās radiofrekvenču spektra politikas programmās, kas tiks pieņemtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (6). Šajās programmās ciešā sadarbībā ar Radiofrekvenču spektra politikas grupu (RSPG), kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2002/622/EK (7), tiks noteikti politikas virzieni un radiofrekvenču spektra izmantošanas stratēģiskās plānošanas mērķi.

(6)

Iespējams, ka 900 MHz joslas izmantojuma liberalizācija varētu radīt konkurences izkropļojumus. Jo īpaši, ja atsevišķiem mobilo sakaru operatoriem nav piešķirts frekvenču spektrs 900 MHz joslā, tie varētu atrasties neizdevīgākā situācijā izmaksu un efektivitātes ziņā salīdzinājumā ar operatoriem, kas spēs nodrošināt trešās paaudzes (3G) pakalpojumus šajā joslā. Atbilstīgi reglamentējošajiem noteikumiem par elektroniskajiem sakariem un jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/20/EK (2002. gada 7. marts) par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) (8) dalībvalstis var grozīt un/vai pārskatīt frekvenču spektra izmantošanas tiesības, un līdz ar to dalībvalstīm ir mehānisms, ar ko nepieciešamības gadījumā novērst šādus iespējamus konkurences izkropļojumus.

(7)

Dalībvalstīm grozītā Direktīva 87/372/EEK būtu jātransponē sešos mēnešos pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. Lai gan tas neliek dalībvalstīm izmainīt spēkā esošās izmantošanas tiesības vai uzsākt atļaujas izsniegšanas procedūru, tomēr dalībvalstīm jāizpilda Direktīvā 2002/20/EK noteiktās prasības, kad 900 MHz josla ir darīta pieejama saskaņā ar šo direktīvu. To darot, tām jo īpaši būtu jāizpēta, vai šīs direktīvas īstenošana varētu izkropļot konkurenci attiecīgajos mobilo sakaru tirgos. Ja dalībvalstis secina, ka tas tā ir, tām būtu jāapsver, vai ir objektīvi pamatoti un samērīgi grozīt izmantošanas tiesības operatoriem, kam piešķirtas 900 MHz frekvenču izmantošanas tiesības, un atbilstošā gadījumā pārskatīt šīs izmantošanas tiesības un sadalīt tās atkārtoti, lai novērstu šādus konkurences izkropļojumus. Pirms pieņemt jebkādu lēmumu par šādu rīcību, būtu jānotiek sabiedriskai apspriešanai.

(8)

Ikviens spektrs, kas saskaņā ar šo direktīvu darīts pieejams, būtu jāpiešķir pārredzamā veidā un tā, lai nodrošinātu, ka attiecīgajos tirgos nav konkurences izkropļojumu.

(9)

Lai citas sistēmas varētu darboties līdztekus GSM tajā pašā joslā, būtu jāizvairās no kaitīgiem traucējumiem, izmantojot tehniskā lietojuma noteikumus, kas piemērojami citām sistēmām, kuras nav GSM, darbojoties 900 MHz joslā.

(10)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 676/2002/EK (2002. gada 7. marts) par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (9) ļauj Komisijai pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu saskaņotus nosacījumus radiofrekvenču spektra pieejamībai un efektīvam izmantojumam.

(11)

Pēc Komisijas lūguma Eiropas Pasta un telekomunikāciju administrāciju konference (CEPT) izstrādāja tehniskus ziņojumus, kas rāda UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) spēju 900 MHz joslā darboties līdztekus GSM sistēmām. Tāpēc 900 MHz josla būtu jāatver UMTS, kas ir sistēma, kura var darboties līdztekus GSM sistēmām, kā arī citām sistēmām, tiklīdz var pierādīt, ka tās spēj darboties līdztekus GSM, saskaņā ar procedūru, kas radiofrekvenču spektra lēmumā noteikta radiofrekvenču spektra pieejamības un efektīva izmantojuma saskaņotu nosacījumu pieņemšanai. Ja dalībvalsts nolemj piešķirt izmantošanas tiesības sistēmām, kas izmanto UMTS 900 specifikāciju, radiofrekvenču spektra lēmuma un Direktīvas 2002/21/EK noteikumu īstenošana nodrošinās, ka šādas sistēmas ir aizsargātas no kaitīgiem traucējumiem, ko izraisa citu sistēmu darbība.

(12)

Būtu jānodrošina atbilstoša aizsardzība starp to joslu lietotājiem, uz kurām attiecas šī direktīva, un blakus esošo joslu lietotājiem. Turklāt būtu jāņem vērā potenciālās sistēmas aviācijas sakariem virs 960 MHz augstākas radiofrekvences un kuras šajā nozarē piedalās ES politikas mērķu īstenošanā. CEPT šajā jautājumā ir sniegusi tehnisku ieteikumu.

(13)

Spektra pārvaldības un pieejamības elastība būtu jāpalielina, lai veicinātu elektronisko sakaru iekšējā tirgus mērķu sasniegšanu. Tāpēc 900 MHz joslai vajadzētu būt atvērtai citām sistēmām citu Eiropas mēroga pakalpojumu sniegšanai, tiklīdz var pierādīt, ka tās var darboties līdztekus GSM sistēmām.

(14)

Lai 900 MHz joslā līdztekus GSM sistēmām varētu izmantot jaunas ciparu tehnoloģijas, būtu atbilstīgi jāgroza Direktīva 87/372/EEK un jāatceļ šīs joslas rezervācija tikai GSM sistēmām,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 87/372/EEK

Direktīvu 87/372/EEK groza šādi:

1)

direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

1.   Saskaņā ar tehniskiem īstenošanas pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 676/2002/EK (2002. gada 7. marts) par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (10), dalībvalstis 880–915 MHz un 925–960 MHz frekvenču joslas (900 MHz josla) dara pieejamas GSM un UMTS sistēmām, kā arī citām zemes sistēmām, kas spējīgas nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, darbojoties līdztekus GSM sistēmām.

2.   Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstis pārbauda, vai spēkā esošais 900 MHz joslas piešķīrums konkurējošajiem mobilo sakaru operatoriem attiecīgās dalībvalsts teritorijā neradīs konkurences kropļojumus konkrētajā mobilo sakaru tirgū, un, ja tas ir pamatoti un samērīgi, tās risina šādu konkurences kropļojumu jautājumu saskaņā ar 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/20/EK (2002. gada 7. marts) par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) (11).

2)

direktīvas 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a)

“GSM sistēma” ir elektronisko sakaru tīkls, kas atbilst ETSI publicētiem GSM standartiem, it īpaši EN 301502 un EN 301511;

b)

“UMTS sistēma” ir elektronisko sakaru tīkls, kas atbilst ETSI publicētiem UMTS standartiem, it īpaši EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 un EN 301 908-11.”;

3)

direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2010. gada 9. maijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu kopā ar atbilstības tabulu, kur atspoguļota atbilstība starp minētajiem noteikumiem un šo direktīvu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.”;

4)

svītro 4. pantu.

2. pants

Spēkā stāšanās

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2009. gada 16. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. MALMSTRÖM


(1)  2009. gada 25. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 27. jūlija Lēmums.

(3)  OV L 196, 17.7.1987., 85. lpp.

(4)  OV L 196, 17.7.1987., 81. lpp.

(5)  OV C 329, 31.12.1990., 25. lpp.

(6)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

(7)  OV L 198, 27.7.2002., 49. lpp.

(8)  OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.

(9)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(10)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(11)  OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.”;


Augša