Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008L0099

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/99/EK ( 2008. gada 19. novembris) par vides krimināltiesisko aizsardzību (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 328, 6.12.2008., 28./37. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 014 Lpp. 91 - 100

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj

6.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/28


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2008/99/EK

(2008. gada 19. novembris)

par vides krimināltiesisko aizsardzību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 174. panta 2. punktu Kopienas politikai attiecībā uz vidi jācenšas nodrošināt augstu aizsardzības līmeni.

(2)

Kopiena izsaka bažas par noziedzīgo nodarījumu, kas saistīti ar vidi, skaita un ietekmes pieaugumu, kas arvien vairāk pārsniedz to valstu robežas, kurās noziedzīgie nodarījumi izdarīti. Šādi noziedzīgi nodarījumi rada apdraudējumu videi, tādēļ uz tiem ir atbilstīgi jāreaģē.

(3)

Pieredze liecina, ka pašreizējās sodu sistēmas nav bijušas pietiekamas, lai panāktu pilnīgu tiesību aktu ievērošanu vides aizsardzības jomā. Šādu tiesību aktu ievērošanu var un vajag nostiprināt, un tas jādara, paredzot kriminālsodu, kas apliecina kvalitatīvi atšķirīgu sabiedrisko nosodījumu salīdzinājumā ar administratīviem sodiem vai civiltiesībās noteikto kompensāciju mehānismu.

(4)

Kopīgi noteikumi par noziedzīgiem nodarījumiem ļauj izmantot efektīvas izmeklēšanas metodes un palīdzību dalībvalstīs un starp tām.

(5)

Lai nodrošinātu efektīvu vides aizsardzību, jo īpaši ir vajadzīgas atturošas papildu sankcijas par videi kaitīgām darbībām, kas parasti nodara vai var nodarīt ievērojamu kaitējumu gaisam, tostarp stratosfērai, augsnei, ūdenim, dzīvniekiem vai augiem, tostarp sugu saglabāšanai.

(6)

Juridiska pienākuma – rīkoties – nepildīšanas gadījumā var iestāties tādas pašas sekas kā aktīvas rīcības gadījumā, tādēļ arī par to ir jāparedz atbilstošs sods.

(7)

Tādējādi visā Kopienā šāda rīcība, ja tā izdarīta ar nodomu vai rupjas nolaidības dēļ, ir jāatzīst par noziedzīgu nodarījumu.

(8)

Šīs direktīvas pielikumos uzskaitītajos tiesību aktos ir iekļauti noteikumi, uz kuriem būtu jāattiecina krimināltiesībās paredzētie pasākumi, lai nodrošinātu, ka noteikumi vides aizsardzības jomā darbojas pilnā mērā.

(9)

Šajā direktīvā noteiktās saistības attiecas tikai uz šīs direktīvas pielikumos uzskaitītajiem tiesību aktiem, kuros noteikts, ka dalībvalstīm, īstenojot minētos tiesību aktus, ir pienākums paredzēt aizliedzošus pasākumus.

(10)

Ar šo direktīvu dalībvalstīm uzliek par pienākumu valsts tiesību aktos paredzēt kriminālsodus par nopietniem Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem vides aizsardzības jomā. Ar šo direktīvu nenosaka pienākumu attiecībā uz šādu sodu vai citas pieejamas tiesību aizsardzības sistēmas piemērošanu atsevišķos gadījumos.

(11)

Šī direktīva neskar citas sistēmas attiecībā uz atbildību par kaitējumu videi saskaņā ar Kopienas vai valstu tiesību aktiem.

(12)

Ņemot vērā to, ka šajā direktīvā ir izklāstītas minimālās prasības, dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt stingrākus pasākumus attiecībā uz efektīvu vides krimināltiesisko aizsardzību. Šādiem pasākumiem jābūt saderīgiem ar Līgumu.

(13)

Dalībvalstīm jāsniedz Komisijai informācija par šīs direktīvas īstenošanu, lai tā varētu novērtēt šīs direktīvas ietekmi.

(14)

Ņemot vērā, ka šīs direktīvas mērķi, proti, nodrošināt efektīvu vides aizsardzību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šīs direktīvas mēroga vai iedarbības dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(15)

Ja tiek pieņemti turpmāki tiesību akti par vides jautājumiem, attiecīgā gadījumā tajos būtu jānorāda, ka piemēros šo direktīvu. Vajadzības gadījumā būtu jāgroza 3. pants.

(16)

Šajā direktīvā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo direktīvu nosaka pasākumus attiecībā uz krimināllikumu vides efektīvākai aizsardzībai.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

a)

“nelikumīgs” ir tāds, kas pārkāpj:

i)

A pielikumā izklāstītos tiesību aktus, kas pieņemti, pamatojoties uz EK līgumu, vai

ii)

attiecībā uz darbībām, ko reglamentē Euratom līgums, B pielikumā izklāstītos Euratom Kopienas tiesību aktus, vai

iii)

tādus dalībvalsts pieņemtus tiesību aktus, administratīvus noteikumus vai dalībvalsts kompetentas iestādes pieņemtus lēmumus, ar ko īsteno i) vai ii) apakšpunktā minētos Kopienas tiesību aktus;

b)

“aizsargājamas savvaļas dzīvnieku un augu sugas” ir:

i)

direktīvas 3. panta f) punkta nozīmē – sugas, kuras uzskaitītas:

IV pielikumā Padomes Direktīvā 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (3),

I pielikumā un minētas 4. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 79/409/EEK (1979. gada 2. aprīlis) par savvaļas putnu aizsardzību (4);

ii)

direktīvas 3. panta g) punkta nozīmē – sugas, kuras uzskaitītas A vai B pielikumā Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (5);

c)

“dzīvotne aizsargājamā teritorijā” ir jebkura tādas sugas dzīvotne, kuras vajadzībām teritoriju saskaņā ar 4. panta 1. vai 2. punktu Direktīvā 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību klasificē kā īpaši aizsargājamo teritoriju, vai jebkura dabiska dzīvotne vai tādas sugas dzīvotne, kuras vajadzībām attiecīgajai teritorijai saskaņā ar 4. panta 4. punktu Direktīvā 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību ir piešķirts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statuss;

d)

“juridiska persona” ir jebkura juridiska vienība, kam ir šāds statuss saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, izņemot valstis vai publisko tiesību juridiskās personas, kuras īsteno valsts varu, un starptautiskas sabiedriskās organizācijas.

3. pants

Noziedzīgi nodarījumi

Dalībvalstis nodrošina, ka par noziedzīgu nodarījumu tiek atzīta šāda rīcība, ja tā ir nelikumīga un izdarīta ar nodomu vai vismaz rupjas nolaidības dēļ:

a)

noteikta daudzuma materiālu vai jonizējošas radiācijas noplūde, emisija vai ievadīšana gaisā, augsnē vai ūdenī, kas izraisa vai var izraisīt cilvēku nāvi vai smagus miesas bojājumus vai būtisku kaitējumu gaisa kvalitātei, augsnes kvalitātei vai ūdens kvalitātei, vai dzīvniekiem vai augiem;

b)

atkritumu vākšana, transportēšana, reģenerācija vai apglabāšana, tostarp šādu darbību pārraudzība, apglabāšanas vietu aprūpe pēc slēgšanas, kā arī darbības, kuras veic (atkritumu apsaimniekošanas) komercaģenti vai mākleri un kuras izraisa vai var izraisīt cilvēku nāvi vai smagus miesas bojājumus vai būtisku kaitējumu gaisa kvalitātei, augsnes kvalitātei, ūdens kvalitātei vai dzīvniekiem vai augiem;

c)

atkritumu sūtīšana, ja uz šo darbību attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (6) 2. panta 35. punkts un ja to veic ievērojamā daudzumā neatkarīgi no tā, vai to veic kā vienu sūtījumu vai kā vairākus sūtījumus, kas šķiet savstarpēji saistīti;

d)

tādas rūpnīcas ekspluatācija, kurā tiek veiktas bīstamas darbības vai uzglabātas un izmantotas bīstamas vielas vai preparāti, kas ārpus iekārtas izraisa vai var izraisīt cilvēku nāvi vai smagus miesas bojājumus vai būtisku kaitējumu gaisa kvalitātei, augsnes kvalitātei vai ūdens kvalitātei, vai dzīvniekiem vai augiem;

e)

kodolmateriālu vai citu bīstamu radioaktīvu vielu ražošana, apstrāde, darbības ar tām, to izmantošana, glabāšana, uzglabāšana, transportēšana, imports, eksports vai apglabāšana, kas izraisa vai var izraisīt cilvēku nāvi vai smagus miesas bojājumus vai būtisku kaitējumu gaisa kvalitātei, augsnes kvalitātei vai ūdens kvalitātei, vai dzīvniekiem vai augiem;

f)

aizsargājamu savvaļas dzīvnieku sugu īpatņu vai augu sugu eksemplāru nogalināšana, iznīcināšana, turēšana vai ķeršana, izņemot gadījumus, kad šāda rīcība attiecas uz niecīgu daudzumu un ievērojami neietekmē sugas aizsardzības statusu;

g)

aizsargājamu dzīvnieku sugu vai augu šķirņu vai to daļu, vai izstrādājumu tirdzniecība, izņemot gadījumus, kad šāda rīcība attiecas uz niecīgu daudzumu un ievērojami neietekmē sugas aizsardzības statusu;

h)

jebkāda rīcība, kas izraisa aizsargājamā teritorijā atrodošas dzīvotnes stāvokļa būtisku pasliktināšanos;

i)

ozona slāni noārdošu vielu ražošana, imports, eksports, laišana tirgū vai izmantošana.

4. pants

Kūdīšana, atbalstīšana un līdzdalība

Dalībvalstis nodrošina, ka kūdīšana veikt 3. pantā minēto rīcību ar nodomu, tās atbalstīšana un līdzdalība tajā ir sodāma kā noziedzīgs nodarījums.

5. pants

Sodi

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3. un 4. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir paredzēti efektīvi, samērīgi un atturoši kriminālsodi.

6. pants

Juridisko personu atbildība

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskās personas var saukt pie atbildības par noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 3. un 4. pantā, ja šādus noziedzīgus nodarījumus juridiskās personas labā ir izdarījusi jebkura persona, kura ieņem vadošu amatu juridiskajā personā, rīkojoties individuāli vai kā dalībnieks tādas juridiskas personas vadošā struktūrā, pamatojoties uz:

a)

juridiskās personas pārstāvības pilnvarām;

b)

pilnvarām pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā; vai

c)

pilnvarām īstenot kontroli juridiskajā personā.

2.   Dalībvalstis arī nodrošina, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības, ja 1. punktā minētas personas nepietiekamas pārraudzības vai kontroles dēļ kādai šai personai pakļautai personai ir bijusi iespēja izdarīt 3. un 4. pantā minēto noziedzīgo nodarījumu šīs juridiskās personas labā.

3.   Juridisko personu atbildība saskaņā ar 1. un 2. punktu neizslēdz kriminālvajāšanu pret fiziskām personām, kuras ir 3. un 4. pantā minēto nodarījumu izdarītājas, uzkūdītājas vai līdzdalībnieces.

7. pants

Sodi juridiskām personām

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskām personām, kuras sauc pie atbildības saskaņā ar 6. pantu, piemēro efektīvus, samērīgus un atturošus sodus.

8. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2010. gada 26. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, kā arī tabulu, kurā norādīta minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstība.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2008. gada 19. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  OV C 10, 15.1.2008., 47. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 24. oktobra Lēmums.

(3)  OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

(4)  OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.

(5)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(6)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.


A PIELIKUMS

To Kopienas tiesību aktu saraksts, kuri pieņemti saskaņā ar EK Līgumu un kuru pārkāpums ir nelikumīga rīcība saskaņā ar šīs direktīvas 2. panta a) punkta i) apakšpunktu

Padomes Direktīva 70/220/EEK (1970. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar gāzēm no mehānisko transportlīdzekļu motoriem (1),

Padomes Direktīva 72/306/EEK (1972. gada 2. augusts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (2),

Padomes Direktīva 75/439/EEK (1975. gada 16. jūnijs) par atkritumeļļu apglabāšanu (3),

Padomes Direktīva 76/160/EEK (1975. gada 8. decembris) par peldvietu ūdens kvalitāti (4),

Padomes Direktīva 76/769/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (5),

Padomes Direktīva 77/537/EEK (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņotāju emisiju no lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros lietojamiem dīzeļmotoriem (6),

Padomes Direktīva 78/176/EEK (1978. gada 20. februāris) par titāna dioksīda ražošanas atkritumiem (7),

Padomes Direktīva 79/117/EEK (1978. gada 21. decembris), ar ko aizliedz laist tirgū un izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kuru sastāvā ir konkrētas aktīvās vielas (8),

Padomes Direktīva 79/409/EEK (1979. gada 2. aprīlis) par savvaļas putnu aizsardzību (9),

Padomes Direktīva 82/176/EEK (1982. gada 22. marts) par robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dzīvsudraba emisiju sārmu metālu hlorīdu elektrolīzes rūpniecībā (10),

Padomes Direktīva 83/513/EEK (1983. gada 26. septembris) par robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz kadmija emisijām (11),

Padomes Direktīva 84/156/EEK (1984. gada 8. marts) par robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dzīvsudraba emisijām nozarēs, kas nav sārmu metālu hlorīdu elektrolīze (12),

Padomes Direktīva 84/360/EEK (1984. gada 28. jūnijs) par rūpniecības uzņēmumu radītā gaisa piesārņojuma apkarošanu (13),

Padomes Direktīva 84/491/EEK (1984. gada 9. oktobris) par robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz heksahlorcikloheksāna emisijām (14),

Padomes Direktīva 85/203/EEK (1985. gada 7. marts) par gaisa kvalitātes normām attiecībā uz slāpekļa dioksīdu (15),

Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas (16),

Padomes Direktīva 86/280/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par emisiju robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dažām bīstamām vielām, kas iekļautas Direktīvas 76/464/EEK pielikuma I sarakstā (17),

Padomes Direktīva 87/217/EEK (1987. gada 19. marts) par vides piesārņojuma ar azbestu novēršanu un samazināšanu (18),

Padomes Direktīva 90/219/EEK (1990. gada 23. aprīlis) par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (19),

Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (20),

Padomes Direktīva 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (21),

Padomes Direktīva 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris) attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (22),

Padomes Direktīva 91/689/EEK (1991. gada 12. decembris) par bīstamajiem atkritumiem (23),

Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (24),

Padomes Direktīva 92/112/EEK (1992. gada 15. decembris) par procedūrām tādu programmu saskaņošanai, kuras paredzētas, lai samazinātu un galīgi likvidētu titāna dioksīda rūpniecības radīto piesārņojumu (25),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/25/EK (1994. gada 16. jūnijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem: noteikumi, kas grozīti ar Direktīvu 2003/44/EK (26),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (27),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/63/EK (1994. gada 20. decembris) par kontroli attiecībā uz gaistošu organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna glabāšana un nosūtīšana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām (28),

Padomes Direktīva 96/49/EK (1996. gada 23. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (29),

Padomes Direktīva 96/59/EK (1996. gada 16. septembris) par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu (30),

Padomes Direktīva 96/62/EK (1996. gada 27. septembris) par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību (31),

Padomes Direktīva 96/82/EK (1996. gada 9. decembris) par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (32),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/68/EK (1997. gada 16. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (33),

Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (34),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū (35),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (36),

Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (37),

Padomes Direktīva 1999/13/EK (1999. gada 11. marts) par gaistošu organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no organiskiem šķīdinātājiem noteiktos darbības veidos un iekārtās (38),

Padomes Direktīva 1999/30/EK (1999. gada 22. aprīlis) par robežvērtību noteikšanu sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina koncentrācijai apkārtējā gaisā (39),

Padomes Direktīva 1999/31/EEK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem (40),

Padomes Direktīva 1999/32/EK (1999. gada 26. aprīlis), ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem (41),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiem (42),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (43),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/69/EK (2000. gada 16. novembris) par robežvērtībām benzola un oglekļa oksīda koncentrācijai apkārtējā gaisā (44),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/76/EK (2000. gada 4. decembris) par atkritumu sadedzināšanu (45),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2037/2000 (2000. gada 29. jūnijs) par vielām, kas noārda ozona slāni (46),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē (47),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/80/EK (2001. gada 23. oktobris) par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām (48),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/3/EK (2002. gada 12. februāris) attiecībā uz ozonu apkārtējā gaisā (49),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/95/EK (2003. gada 27. janvāris) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (50),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK (2003. gada 27. janvāris) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) (51),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/107/EK (2004. gada 15. decembris) par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā (52),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem (53),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (54),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/55/EK (2005. gada 28. septembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (55),

Komisijas Direktīva 2005/78/EK (2005. gada 14. novembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, kā arī ar ko groza tās I, II, III, IV un VI pielikumu (56),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/7/EK (2006. gada 15. februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību (57),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/11/EK (2006. gada 15. februāris) par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē (58),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis) par atkritumiem (59),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/21/EK (2006. gada 15. marts) par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu (60),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/40/EK (2006. gada 17. maijs) par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām (61),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/44/EK (2006. gada 6. septembris) par saldūdeņu kvalitāti, ko nepieciešams aizsargāt vai uzlabot nolūkā atbalstīt zivju dzīvi (62),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/66/EK (2006. gada 6. septembris) par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem (63),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (64),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 842/2006 (2006. gada 17. maijs) par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (65),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (66),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (67),

Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 (2007. gada 29. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (68),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/1/EK (2008. gada 15. janvāris) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (69).


(1)  OV L 76, 6.4.1970., 1. lpp.

(2)  OV L 190, 20.8.1972., 1. lpp.

(3)  OV L 194, 25.7.1975., 23. lpp.

(4)  OV L 31, 5.2.1976., 1. lpp.

(5)  OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp.

(6)  OV L 220, 29.8.1977., 38. lpp.

(7)  OV L 54, 25.2.1978., 19. lpp.

(8)  OV L 33, 8.2.1979., 36. lpp.

(9)  OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.

(10)  OV L 81, 27.3.1982., 29. lpp.

(11)  OV L 291, 24.10.1983., 1. lpp.

(12)  OV L 74, 17.3.1984., 49. lpp.

(13)  OV L 188, 16.7.1984., 20. lpp.

(14)  OV L 274, 17.10.1984., 11. lpp.

(15)  OV L 87, 27.3.1985., 1. lpp.

(16)  OV L 181, 4.7.1986., 6. lpp.

(17)  OV L 181, 4.7.1986., 16. lpp.

(18)  OV L 85, 28.3.1987., 40. lpp.

(19)  OV L 117, 8.5.1990., 1. lpp.

(20)  OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.

(21)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(22)  OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.

(23)  OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp.

(24)  OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

(25)  OV L 409, 31.12.1992., 11. lpp.

(26)  OV L 214, 26.8.2003., 18. lpp.

(27)  OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.

(28)  OV L 365, 31.12.1994., 24. lpp.

(29)  OV L 235, 17.9.1996., 25. lpp.

(30)  OV L 243, 24.9.1996., 31. lpp.

(31)  OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp.

(32)  OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.

(33)  OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.

(34)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(35)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(36)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

(37)  OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.

(38)  OV L 85, 29.3.1999., 1. lpp.

(39)  OV L 163, 29.6.1999., 41. lpp.

(40)  OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.

(41)  OV L 121, 11.5.1999., 13. lpp.

(42)  OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.

(43)  OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

(44)  OV L 313, 13.12.2000., 12. lpp.

(45)  OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.

(46)  OV L 244, 29.9.2000.,1. lpp.

(47)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

(48)  OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.

(49)  OV L 67, 9.3.2002., 14. lpp.

(50)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.

(51)  OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp.

(52)  OV L 23, 26.1.2005., 3. lpp.

(53)  OV L 104, 8.4.2004., 1. lpp.

(54)  OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.

(55)  OV L 275, 20.10.2005., 1. lpp.

(56)  OV L 313, 29.11.2005., 1. lpp.

(57)  OV L 64, 4.3.2006., 37. lpp.

(58)  OV L 64, 4.3.2006., 52. lpp.

(59)  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.

(60)  OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.

(61)  OV L 161, 14.6.2006., 12. lpp.

(62)  OV L 264, 25.9.2006., 20. lpp.

(63)  OV L 266, 26.9.2006., 1. lpp.

(64)  OV L 372, 27.12.2006., 19. lpp.

(65)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(66)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(67)  OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.

(68)  OV L 316, 4.12.2007., 6. lpp.

(69)  OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.


B PIELIKUMS

To Kopienas tiesību aktu saraksts, kuri pieņemti saskaņā ar Euratom līgumu un kuru pārkāpums ir nelikumīga rīcība saskaņā ar šīs direktīvas 2. panta a) punkta ii) apakšpunktu

Padomes Direktīva 96/29/Euratom (1996. gada 13. maijs), kas nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām (1),

Padomes Direktīva 2003/122/Euratom (2003. gada 22. decembris) par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli (2),

Padomes Direktīva 2006/117/Euratom (2006. gada 20. novembris) par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli (3).


(1)  OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 346, 31.12.2003., 57. lpp.

(3)  OV L 337, 5.12.2006., 21. lpp.


Augša