EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32008L0071

Direktiva Sveta 2008/71/ES z dne 15. julija 2008 o identifikaciji in registraciji prašičev (Kodificirana različica)

UL L 213, 8.8.2008, str. 31–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 033 str. 288 - 293

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 20/04/2021; se razveljavijo in nadomestijo z 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/71/oj

8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/31


DIREKTIVA SVETA 2008/71/ES

z dne 15. julija 2008

o identifikaciji in registraciji prašičev

(Kodificirana različica)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 92/102/EGS z dne 27. novembra 1992 o identifikaciji in registraciji živali (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

V skladu s členom 3(1)(c) Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (4), morajo biti živali za trgovanje znotraj Skupnosti označene v skladu z zahtevami pravili Skupnosti in registrirane na tak način, da je mogoče ugotoviti originalno ali tranzitno gospodarstvo, center ali organizacijo, in da je treba veljavnost teh sistemov identifikacije in registracije pred 1. januarjem 1993 razširiti na premike živali znotraj ozemlja vsake države članice.

(3)

V členu 14 Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (5) je navedeno, da mora biti potem, ko so navedeni pregledi opravljeni, razen za živali za zakol in registrirane kopitarje, izvedena identifikacija in registracija takšnih živali, kakor je določeno v členu 3(1)(c) Direktive 90/425/EGS.

(4)

Za pravilno uporabo te direktive je treba zagotoviti hitro in učinkovito izmenjavo informacij med državami članicami; ker so bile določbe Skupnosti, predpisane z Uredbo Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (6) in z Direktivo Sveta 89/608/EGS z dne 21. novembra 1989 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in sodelovanju med temi organi in Komisijo z namenom zagotavljanja pravilne uporabe zakonodaje o veterinarskih in zootehničnih zadevah (7).

(5)

Imetniki živali bi morali vzdrževati posodobljeno evidenco živali na svojih gospodarstvih. Osebe, ki se ukvarjajo s trgovino z živalmi, bi morale voditi evidenco o svojih poslih. Pristojni organi bi morali imeti na njihovo zahtevo dostop do te evidence.

(6)

Živali bi bilo treba označiti zato, da je mogoče hitro in natančno slediti premikom živali. Pozneje bi bilo treba sprejeti odločitev o načinu označitve, do takrat pa bi bilo treba za premike živali omejene na nacionalni trg ohraniti nacionalne sisteme označevanja.

(7)

Predvideti bi bilo treba možnost, da se oznake opustijo v primeru, ko živali potujejo neposredno z gospodarstva v klavnico. Te živali bi bilo treba v vsakem primeru označiti zato, da je mogoče ugotoviti, s katerega gospodarstva izvirajo.

(8)

Predvideti bi bilo treba možnost, da se opusti obvezno registracijo imetnikov živali, ki živali obdržijo za osebne namene; zato, da bi upoštevali nekatere posamezne primere, bi bilo treba predvideti možnost, da se opusti postopke za vodenje registrov.

(9)

Pri živalih, pri katerih je oznaka postala neberljiva ali je bila izgubljena, bi bilo treba žival na novo označiti z oznako, ki jo je treba določiti in je povezana s prejšnjo oznako.

(10)

Ta direktiva ne bi smela vplivati na posebne zahteve, ki jih vsebuje Odločba Komisije 89/153/EGS z dne 13. februarja 1989 o medsebojni povezanosti med vzorci, vzetimi zaradi preiskovanja ostankov, ter živalmi in kmetijami, od koder živali izvirajo (8), ali na kakršna koli s tem povezana pravila, vzpostavljena v skladu z Direktivo 91/496/EGS.

(11)

Predvideti bi bilo treba postopek upravljalnega odbora za sprejem kakršnih koli pravil za izvajanje te direktive.

(12)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v delu B Priloge I –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva določa minimalne zahteve za identifikacijo in registracijo prašičev, ne da bi vplivala na podrobnejša pravila Skupnosti, ki so morda vzpostavljena z namenom izkoreninjenja bolezni ali nadzora.

Uporablja se brez poseganja v Odločbo 89/153/EGS in na pravila za izvajanje, določena v skladu z Direktivo 91/496/EGS.

Člen 2

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„žival“ pomeni katero koli žival iz družine Suidae, razen divjih prašičev, kakor je opredeljeno v členu 2(b) Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (9);

(b)

„gospodarstvo“ pomeni kateri koli obrat, objekt ali, če gre za kmetijo na prostem, kateri koli kraj na ozemlju države članice, kjer živali, na katere se nanaša ta direktiva, bivajo, se redijo ali oskrbujejo;

(c)

„imetnik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za živali, četudi začasno;

(d)

„pristojni organ“ pomeni centralni organ države članice, pristojen za izvajanje veterinarskih pregledov, ali kakršen koli organ, na katerega je države članice prenesla pooblastila za izvajanje te direktive;

(e)

„trgovina“ pomeni trgovino, kakor je opredeljena v točki (3) člena 2 Direktive 90/425/EGS.

Člen 3

1.   Države članice zagotovijo naslednje:

(a)

pristojni organ vodi posodobljeni seznam vseh gospodarstev, kjer imajo živali, ki jih zajema ta direktiva, in so na ozemlju države članice; v tem seznamu so opredeljeni imetniki teh živali, omenjena gospodarstva pa morajo ostati na navedenem seznamu, dokler ne pretečejo tri zaporedna leta, ko v teh gospodarstvih ni živali. Ta seznam vključuje tudi oznako ali oznake, ki omogočajo identifikacijo kmetijskega gospodarstva v skladu s prvim pododstavkom člena 5(2) in s členom 8;

(b)

Komisija in pristojni organ imata lahko dostop do vseh informacij, pridobljenih v skladu s to direktivo.

2.   Državam članicam je lahko v skladu s postopkom iz člena 18 Direktive 90/425/EGS dovoljeno, da iz seznama v odstavku 1(a) tega člena izključijo fizične osebe, ki redijo eno žival za lastno rabo ali prehrano, ali da upoštevajo posebne okoliščine, pod pogojem, da se ta žival pred kakršnim koli premikom pregleda v skladu s to direktivo.

Člen 4

1.   Države članice zagotovijo, da kateri koli imetnik, ki je vključen v seznam, predviden v členu 3(1)(a), vodi register, v katerem je navedeno število živali, ki so prisotne na gospodarstvu.

Ta register vključuje posodobljeno evidenco premikov (število zadevnih živali pri vsakem prihodu in odhodu živali), vsaj na podlagi skupinskih premikov, pri čemer je ustrezno navedeno izvorno in namembno gospodarstvo in datum takšnih prevozov.

Identifikacijska oznaka, uporabljena v skladu s členoma 5 in 8, se navede v vseh primerih.

Za čistopasemske in hibridne prašiče, ki so vpisani v rodovniško knjigo v skladu z Direktivo Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašičev (10), se lahko alternativni sistem registracije, ki temelji na individualni identifikaciji, s katero se živali identificirajo, prizna v skladu s postopkom, določenem v členu 18 Direktive 90/425/EGS, če ponuja zagotovila, enakovredna registru.

2.   Države članice zagotovijo tudi naslednje:

(a)

kateri koli imetnik pristojnemu organu na zahtevo posreduje vse podatke o izvoru, oznakah in, kjer je to ustrezno, namembnemu gospodarstvu živali, ki jih je imel, redil, prepeljal, tržil ali zaklal;

(b)

kateri koli imetnik živali, ki so namenjene na sejmišče ali v zbirni center ali s sejmišča ali iz zbirnega centra, odgovorni osebi, ki je začasni imetnik živali, predloži dokumentacijo, ki zajema podrobnosti o zadevnih živalih.

Ta odgovorna oseba lahko dokumente, prejete v skladu s prvim pododstavkom, uporabi za izvedbo obveznosti, določenih v tretjem pododstavku odstavka 1.

(c)

registri in podatki so na zahtevo pristojnega organa na gospodarstvu na voljo za najkrajše obdobje, ki ga določi pristojni organ, vendar to obdobje ne sme biti krajše od treh let.

Člen 5

1.   Države članice zagotovijo spoštovanje naslednjih splošnih načel:

(a)

živali je treba označiti, preden zapustijo gospodarstvo, kjer so se rodile;

(b)

nobene oznake se ne sme odstraniti ali nadomestiti brez dovoljenja pristojnega organa.

Kadar oznaka postane neberljiva ali se izgubi, se v skladu s tem členom uporabi nova oznaka;

(c)

kakršno koli novo oznako rejec zabeleži v register iz člena 4, tako da se vzpostavi zveza s prejšnjo oznako, ki jo je imela žival.

2.   Živali, je treba označiti čim prej, v vsakem primeru pa preden zapustijo gospodarstvo, z ušesno znamko ali tetoviranjem, s katerim je mogoče določiti gospodarstvo, od koder so živali prišle, in ki omogoča sklicevanje na kakršno koli spremno dokumentacijo, v kateri mora biti navedena takšna ušesna znamka ali tetoviranje, in na seznam iz člena 3(1)(a).

Države članice lahko z odstopanjem od drugega pododstavka člena 3(1)(c) Direktive 90/425/EGS uporabijo svoje nacionalne sisteme za vse premike živali na svojem ozemlju. Takšni sistemi morajo omogočati, da se identificirajo gospodarstva, od koder so živali prišle, in gospodarstva, kjer so se živali rodile. Države članice uradno obvestijo Komisijo o sistemih, ki jih nameravajo uvesti v ta namen. V skladu s postopkom, določenim v členu 18 Direktive 90/425/EGS, se lahko od države članice zahteva, da spremeni svoj sistem, kadar ta ne izpolnjuje te zahteve.

Živali, označene z začasno oznako pošiljke, morajo na celotni poti spremljati dokumenti, s katerimi je mogoče določiti njihov izvor, lastnike, kraj odhoda in namembni kraj.

Člen 6

1.   Kadar se pristojni organ namembne države članice odloči, da ne bo obdržal identifikacijske oznake, dodeljene živali na gospodarstvu, s katerega izvira, ta organ nosi vse stroške, ki nastanejo zaradi zamenjave oznake. Kadar je oznaka tako zamenjana, se vzpostavi zveza med oznako, ki jo je dodelil pristojni organ odpremne države članice, in novo oznako, ki jo je dodelil pristojni organ namembne države članice; ta zveza se vpiše v register, predviden v členu 4.

Na možnost iz prvega pododstavka se ni mogoče sklicevati pri živalih, namenjenih za zakol, ki se uvozijo v skladu s členom 8, ne da bi dobile novo oznako v skladu s členom 5.

2.   Pri trgovanju z živalmi lahko pristojni organ namembne države članice za namen člena 5 Direktive 90/425/EGS uveljavlja člen 4 Direktive 89/608/EGS, da bi pridobil podatke v zvezi z živalmi, čredami, iz katerih živali izvirajo, in kakršnimi koli prevozi teh živali.

Člen 7

Države članice zagotovijo, da ostanejo kakršni koli podatki v zvezi s premiki živali, ki jih ne spremljajo spričevala ali dokumenti, ki jih zahteva veterinarska ali zootehnična zakonodaja, na zahtevo pristojnega organa na voljo za najkrajše obdobje, ki ga določi pristojni organ.

Člen 8

Kakršna koli žival, uvožena iz tretje države, ki je uspešno opravila preglede, določene z Direktivo 91/496/EGS, in ki ostane na ozemlju Skupnosti, se v tridesetih dneh po teh pregledih, v vsakem primeru pa pred premikom, označi z oznako, skladno s členom 5 te direktive, razen če je namembno gospodarstvo klavnica na ozemlju pristojnega organa, odgovornega za veterinarske preglede, in če je žival dejansko zaklana v tem tridesetdnevnem obdobju.

Vzpostavi se zveza med oznako tretje države in oznako, ki jo živali dodeli namembna država članica. Ta zveza se zapiše v register, predviden v členu 4.

Člen 9

Države članice sprejmejo potrebne upravne in/ali kazenske ukrepe, s katerimi se kaznuje kakršna koli kršitev veterinarske zakonodaje Skupnosti, kadar je ugotovljeno, da oznake, označevanje ali vodenje registrov, predvidenih v členu 4, ni izvedeno v skladu z zahtevami te direktive.

Člen 10

Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Direktiva 92/102/EGS, kakor je bila spremenjena z akti, navedenimi v delu A Priloge I, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v delu B Priloge I.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo, se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 12

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 13

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. julija 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  Mnenje z dne 11. marca 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 355, 5.12.1992, str. 32. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 21/2004 (UL L 5, 9.1.2004, str. 8).

(3)  Glej del A Priloge I.

(4)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/33/ES (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(5)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(6)  UL L 82, 22.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(7)  UL L 351, 2.12.1989, str. 34.

(8)  UL L 59, 2.3.1989, str. 33.

(9)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(10)  UL L 382, 31.12.1988, str. 36. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).


PRILOGA I

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih sprememb

(iz člena 11)

Direktiva Sveta 92/102/EGS

(UL L 355, 5.12.1992, str. 32)

 

Točka V.E.I.4.6. Priloge I Akta o pristopu iz leta 1994

(UL C 241, 29.8.1994, str. 21)

 

Direktiva Sveta (ES) št. 21/2004

(UL L 5, 9.1.2004, str. 8)

samo člen 15

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 11)

Direktiva

Roki za prenos (1)

92/102/EGS

31.12.1993 (2)

31.12.1995 (3)


(1)  Določitev 1. januarja 1994 kot roka za prenos v nacionalno pravo, ne posega v odpravo veterinarskih pregledov na mejah, kakor jih predvideva Direktiva 90/425/EGS. (Glej člen 11(3) Direktive 92/102/EGS.)

(2)  Za zahteve glede prašičev. (Glej prvo alineo v členu 11(1), Direktive 92/102/EGS.)

(3)  Za Finsko, glede zahtev za govedo, prašiče, ovce in koze. (Glej člen 11(1), druga alinea Direktive 92/102/EGS.)


PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 92/102/EGS

Ta direktiva

Členi 1, 2 in 3

Členi 1, 2 in 3

Člen 4(1)(a)

Člen 4(1)

Člen 4(2)

Člen 4(3)

Člen 4(2)

Člen 5(1), točke (a), (b) in (c)

Člen 5(1), točke (a), (b) in (c)

Člen 5(1)(d)

Člen 5(3)

Člen 5(2)

Člen 6 to 9

Člen 6 do 9

Člen 10

Člen 11(1)

Člen 11(2)

Člen 10

Člen 11(3)

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Priloga I

Priloga II


Na vrh