EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32008L0005

Komisijas Direktīva 2008/5/EK ( 2008. gada 30. janvāris ) par tādu norāžu obligātu iekļaušanu dažu pārtikas produktu marķējumā, kas nav paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ )

OV L 27, 31.1.2008., 12./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 022 Lpp. 159 - 163

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 13/12/2014; Atcelts ar 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/5/oj

31.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/12


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/5/EK

(2008. gada 30. janvāris)

par tādu norāžu obligātu iekļaušanu dažu pārtikas produktu marķējumā, kas nav paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvu 94/35/EK par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos (2), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1994. gada 18. novembra Direktīva 94/54/EK par tādu norāžu obligātu iekļaušanu dažu pārtikas produktu marķējumā, kas nav paredzētas Padomes Direktīvā 79/112/EEK (3), ir vairākas reizes būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva ir jākodificē.

(2)

Lai nodrošinātu, ka patērētāji saņem pietiekamu informāciju, jāparedz, ka konkrētiem pārtikas produktiem papildus Direktīvas 2000/13/EK 3. pantā paredzētajām norādēm obligāti vajadzīgas vēl citas norādes.

(3)

Dažu pārtikas produktu iepakošanā izmantotās aizsarggāzes nebūtu uzskatāmas par sastāvdaļām saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 1. punktu un tādēļ nebūtu iekļaujamas sastāvdaļu sarakstā marķējumā.

(4)

Patērētāji tomēr būtu jāinformē par šādu gāzu izmantošanu, ievērojot to, ka šāda informācija ļauj viņiem saprast, kāpēc nopirktajam pārtikas produktam ir ilgāks glabāšanas laiks nekā citādi iepakotiem līdzīgiem produktiem.

(5)

Lai nodrošinātu, ka patērētāji saņem pietiekamu informāciju, to pārtikas produktu marķējumā, kuri satur saldinātājus, būtu jāietver sīkas ziņas par tiem.

(6)

Turklāt uz to pārtikas produktu marķējuma, kuri satur noteiktu kategoriju saldinātājus, jāiekļauj attiecīgi brīdinājumi.

(7)

Pie tam būtu jāparedz marķējums, kas patērētājiem sniedz precīzu informāciju par glicirizīnskābes vai tās amonija sāļa esamību konditorejas izstrādājumos un dzērienos. Patērētāji, jo īpaši tie, kuriem ir hipertonija, papildus jāinformē par to, ka pārtikas produktus ar augstu glicirizīnskābes vai tās amonija sāļa saturu nav ieteicams lietot pārtikā pārlieku lielā daudzumā. Lai nodrošinātu, ka patērētāji šādu informāciju labi saprot, ieteicams izmantot labi zināmo terminu “lakrica”.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja.

(9)

Šī direktīva nedrīkst skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem Direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Neierobežojot Direktīvas 2000/13/EK 3. pantu, šīs direktīvas I pielikumā uzskaitīto pārtikas produktu marķējumā jāiekļauj papildu norādes, kā noteikts minētajā pielikumā.

2. pants

Direktīvu 94/54/EK, kā tā grozīta ar direktīvām, kā izklāstīts II pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/68/EK (OV L 310, 28.11.2007., 11. lpp.).

(2)  OV L 237, 10.9.1994., 3. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/52/EK (OV L 204, 26.7.2006., 10. lpp.).

(3)  OV L 300, 23.11.1994., 14. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/77/EK (OV L 162, 30.4.2004., 76. lpp.).

(4)  Skat. II pielikuma A daļu.


I PIELIKUMS

To pārtikas produktu saraksts, kuru marķējumā jāiekļauj viena vai vairākas papildu norādes

Pārtikas produkta veids vai kategorija

Norādes

Pārtikas produkti, kuru derīguma laiks ir pagarināts, izmantojot aizsarggāzes, kas atļautas saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/107/EEK (1)

“Iepakots aizsargatmosfērā”

Pārtikas produkti, kas satur saldinātāju vai saldinātājus, kuri atļauti ar Direktīvu 94/35/EK.

“ar saldinātāju(-iem)”

Saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 5. pantu šo norādi pievieno nosaukumam, ar kādu produktu tirgo.

Pārtikas produkti, kas satur cukura vai cukuru piedevu un saldinātāju vai saldinātājus, kuri atļauti ar Direktīvu 94/35/EK.

“ar cukuru(-iem) un saldinātāju(-iem)”

Saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 5. pantu šo norādi pievieno nosaukumam, ar kādu produktu tirgo.

Pārtikas produkti, kas satur aspartāmu.

“satur fenilalanīna avotu”

Pārtikas produkti, kas satur vairāk kā 10 % pievienotu poliolu.

“pārmērīga lietošana var izraisīt caureju veicinošu iedarbību”

Konditorejas izstrādājumi vai dzērieni, kas satur glicirizīnskābi vai tās amonija sāli 100 mg/kg vai 10 mg/l, vai lielākā koncentrācijā, jo tiem šīs vielas pievienotas tīrā veidā vai ar lakricas augu Glycyrrhiza glabra.

Ja vārds “lakrica” nav iekļauts produkta sastāvdaļu sarakstā vai tā tirdzniecības nosaukumā, sastāvdaļu saraksta beigās iekļauj vārdus “satur lakricu”. Ja sastāvdaļu sarakstu nenorāda, minēto informāciju norāda blakus produkta tirdzniecības nosaukumam.

Konditorejas izstrādājumi, kas satur glicirizīnskābi vai tās amonija sāli 4 g/kg vai lielākā koncentrācijā, jo tiem šīs vielas pievienotas tīrā veidā vai ar lakricas augu Glycyrrhiza glabra.

Sastāvdaļu sarakstu papildina ar šādu paziņojumu: “Satur lakricu – cilvēkiem, kuriem ir hipertonija, jāizvairās no produkta pārmērīgas lietošanas.” Ja sastāvdaļu sarakstu nenorāda, minēto informāciju norāda blakus produkta tirdzniecības nosaukumam.

Dzērieni, kas satur glicirizīnskābi vai tās amonija sāli 50 mg/l vai lielākā koncentrācijā, jo tiem šīs vielas pievienotas tīrā veidā vai ar lakricas augu Glycyrrhiza glabra, vai dzērieni ar alkohola saturu, kas lielāks par 1,2 tilp. %, ja šo vielu saturs tajos ir 300 mg/l vai augstāks (2).

Sastāvdaļu sarakstu papildina ar šādu paziņojumu: “Satur lakricu – cilvēkiem, kuriem ir hipertonija, jāizvairās no produkta pārmērīgas lietošanas.” Ja sastāvdaļu sarakstu nenorāda, minēto informāciju norāda blakus produkta tirdzniecības nosaukumam.


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp.

(2)  Šo līmeni piemēro produktiem, kas ir gatavi lietošanai pārtikā vai atjaunoti saskaņā ar ražotāju norādījumiem.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tās sekojošo grozījumu sarakstu

(minēta 2. pantā)

Komisijas Direktīva 94/54/EK

(OV L 300, 23.11.1994., 14. lpp.)

Padomes Direktīva 96/12/EK

(OV L 88, 5.4.1996., 5. lpp.)

Komisijas Direktīva 2004/77/EK

(OV L 162, 30.4.2004., 76. lpp.)

B   DAĻA

Termiņu saraksts transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 2. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

94/54/EK

1995. gada 30. jūnijs (1)

96/21/EK

1996. gada 30. jūnijs (2)

2004/77/EK

2005. gada 20. maijs (3)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 94/54/EK 2. panta pirmo daļu:

“Dalībvalstis vajadzības gadījumā līdz 1995. gada 30. jūnijam groza savus normatīvos un administratīvos aktus tā, lai:

ne vēlāk kā līdz 1995. gada 1. jūlijam atļautu tirdzniecību ar produktiem, kas atbilst šīs direktīvas prasībām,

no 1997. gada 1. janvāra aizliegtu tirdzniecību ar produktiem, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām; tomēr tirdzniecību ar produktiem, kas laisti tirgū vai marķēti pirms minētās dienas un neatbilst šīs direktīvas prasībām, var turpināt, līdz beidzas to krājumi.”

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 96/21/EK 2. panta pirmo daļu:

“Dalībvalstis vajadzības gadījumā izdara grozījumus savos normatīvajos un administratīvajos aktos līdz 1996. gada 1. jūlijam, lai:

ne vēlāk kā līdz 1996. gada 1. jūlijam atļautu tirdzniecību ar produktiem, kas atbilst šīs direktīvas prasībām,

no 1997. gada 1. jūlija aizliegtu tirdzniecību ar produktiem, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām. Tomēr var turpināt tirdzniecību ar produktiem, kas laisti tirgū vai marķēti pirms minētā datuma un neatbilst šīs direktīvas prasībām, līdz to krājumi ir beigušies.”

(3)  Saskaņā ar Direktīvas 2004/77/EK 2. pantu:

“1.   Dalībvalstis atļauj tirdzniecību ar produktiem, kas vēlākais no 2005. gada 20. maija atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

2.   Tirdzniecību ar produktiem, kas neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, dalībvalstis aizliedz no 2006. gada 20. maija.

Tomēr produktus, kas neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām un kas ir marķēti līdz 2006. gada 20. maijam, atļauj pārdot, līdz beidzas to krājumi.”


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 94/54/EK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


Augša